„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/02/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016428
6
11/02/2022
ვებგვერდი, 14/02/2022
190020020.35.130.016428
„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2022 წლის 11 თებერვალი

ქ. საჩხერე

 

„საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

შეტანილი იქნას ცვლილება, ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 21 დეკემბრის №17 დადგენილებაში (სსმ,22/12/2021, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016407) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 


თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

32,896.0

31,041.9

13,769.1

17,272.8

29,167.0

8,855.4

20,311.6

 გადასახადები

11,759.7

14,538.1

0.0

14,538.1

15,911.1

0.0

15,911.1

 გრანტები

18,619.4

14,130.5

13,769.1

361.4

11,015.4

8,855.4

2,160.0

 სხვა  შემოსავლები

2,516.9

2,373.3

0.0

2,373.3

2,240.5

0.0

2,240.5

 II. ხარჯები

9,402.2

11,502.2

910.5

10,591.7

14,792.2

772.6

14,019.6

 შრომის ანაზღაურება

1,943.9

2,033.0

98.1

1,934.9

3,327.5

103.2

3,224.3

 საქონელი და მომსახურება

1,389.2

1,750.1

720.5

1,029.6

2,085.9

269.6

1,816.3

 პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

სუბსიდიები

4,934.5

6,258.7

91.6

6,167.1

7,540.8

106.5

7,434.3

გრანტები

78.7

248.5

0.0

248.5

41.1

0.0

41.1

 სოციალური უზრუნველყოფა

840.1

892.1

0.3

891.8

1,054.1

8.3

1,045.8

 სხვა ხარჯები

167.7

281.3

0.0

281.3

704.0

285.0

419.0

 III. საოპერაციო სალდო

23,493.8

19,539.7

12,858.6

6,681.1

14,374.8

8,082.8

6,292.0

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

23,052.8

21,660.9

16,110.0

5,550.9

18,925.9

9,402.3

9,523.6

 ზრდა

23,131.9

21,762.7

16,110.0

5,652.7

18,935.9

9,402.3

9,533.6

 კლება

79.1

101.8

0.0

101.8

10.0

0.0

10.0

 V. მთლიანი სალდო

441.0

-2,121.2

-3,251.4

1,130.2

-4,551.1

-1,319.5

-3,231.6

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

366.6

-2,195.6

-3,251.4

1,055.8

-4,635.5

-1,319.5

-3,316.0

 ზრდა

410.8

1,055.8

0.0

1,055.8

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

410.8

1,055.8

0.0

1,055.8

0.0

0.0

0.0

 კლება

44.2

3,251.4

3,251.4

0.0

4,635.5

1,319.5

3,316.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

44.2

3,251.4

3,251.4

0.0

4,635.5

1,319.5

3,316.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-74.4

-74.4

0.0

-74.4

-84.4

0.0

-84.4

 კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

     საშინაო

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

სესხები

0.0

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

32975.1

31143.7

13769.1

17374.6

29177.0

8855.4

20321.6

 შემოსავლები

32896.0

31041.9

13769.1

17272.8

29167.0

8855.4

20311.6

 არაფინანსური აქტივების კლება

79.1

101.8

0.0

101.8

10.0

0.0

10.0

 გადასახდელები

32608.5

33339.3

17020.5

16318.8

33812.5

10174.9

23637.6

 ხარჯები

9402.2

11502.2

910.5

10591.7

14792.2

772.6

14019.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23131.9

21762.7

16110.0

5652.7

18935.9

9402.3

9533.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

 ნაშთის ცვლილება

366.6

-2195.6

-3251.4

1055.8

-4635.5

-1319.5

-3316.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 29167,0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

32896.0

31041.9

13769.1

17272.8

29167.0

8855.4

20311.6

       გადასახადები

11759.7

14538.1

0.0

14538.1

15911.1

0.0

15911.1

       გრანტები

18619.4

14130.5

13769.1

361.4

11015.4

8855.4

2160.0

       სხვა შემოსავლები

2516.9

2373.3

0.0

2373.3

2240.5

0.0

2240.5

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 15911.1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

2021
წლის
ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 გადასახადები

11759.7

14538.1

15911.1

      ქონების გადასახადი

875.9

682.2

650.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

599.6

439.2

450.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

109.9

38.9

100.0

არაეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

109.9

38.9

100.0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე ქონების გადასახადი

36.8

48.6

30.0

ფიზიკური პირებიდან

23.3

30.5

20.0

იურიდიული პირებიდან

13.5

18.1

10.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

129.6

155.5

70.0

ფიზიკური პირებიდან

47.3

67.0

15.0

იურიდიული პირებიდან

82.3

88.5

55.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

10883.8

13855.9

15261.1

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

10883.8

13855.9

15261.1

დამატებული ღირებულების გადასახადი

10883.8

13855.9

15261.1

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11015,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

გრანტები

18619.4

14130.5

11015.4

სახელმწიფო პროგრამით  განახლებული რეგიონების ფარგლებში  მიღებული გრანტები

18619.4

14130.5

11015.4

სხვა  სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1262.6

1110.0

2647.6

COV-ID 19 პანდემიიდან გამომდინარე ფინანსური დახმარება

700.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

554.6

748.6

479.6

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

8.0

0.0

2168.0

სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებული რეგიონები"

0.0

361.4

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

17356.8

13020.5

8367.8

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

13978.8

10662.5

4572.8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

672.0

682.0

0.0

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში

557.4

123.5

0.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

0.0

475.0

0.0

საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის  სახსრები

352.7

0.0

3795.0

სტიქიის პრევენცია

327.6

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად

1468.3

1077.8

0.0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2240,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2516.9

2373.3

2240.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

706.7

646.5

791.9

პროცენტები

348.6

314.4

358.9

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

348.6

314.4

358.9

რენტა

358.1

332.1

433.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობისათვის

356.6

331.1

431.9

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

128.0

116.0

150.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის

ფონდის მერქნული რესურსებით

სარგებლობისათვის

66.3

80.5

75.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით

სარგებლობისათვის

3.4

3.8

3.0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი

ფრინველების ამოღებაზე

5.4

6.2

5.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი

რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

153.5

124.6

198.9

შემოსავალი მიწის იჯარიდან

და მართვაში (უზუმფრუქტი,

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.5

1.0

1.1

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1181.9

1287.3

1197.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1029.9

1194.9

1062.6

სანებართვო მოსაკრებელი

3.9

8.1

10.0

მოსაკრებელი მშენებლობის

(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის

რადიაციული ან ბირთული ობიექტების

მშენებლობისა) ნებართვისათვის

3.9

8.1

10.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1000.0

1138.1

1000.0

სისტემურ- ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან

1000.0

1138.1

1000.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

26.0

48.7

52.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

152.0

92.4

135.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

152.0

92.4

135.0

შემოსავლები შენობებისა და

ნაგებობების იჯარაში ან

მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა

და სხვა) გადაცემიდან

152.0

92.4

135.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

202.6

258.9

216.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

202.6

258.9

216.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების

გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სფეროში

3.2

0.0

3.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მმართველობის დადგენილი წესის

ხელმყოფი ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევების გამო

0.0

0.0

2.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების

გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

2.0

0.0

151.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების

გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა

და კავშირგაბმულობის დარგში

136.9

159.8

141.0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

129.9

156.1

10.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა

და კავშირგაბმულობის დარგში

7.0

3.7

25.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

24.0

0.0

0.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ

საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

36.5

45.5

35.0

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

164.4

180.6

0.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

261.3

0.0

35.0

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

164.4

179.7

0.0

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

0.0

0.9

0.0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  14792,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

სულ

 სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

9,402.2

11,502.2

910.5

10,591.7

14,792.2

772.6

14,019.6

 შრომის ანაზღაურება

1,943.9

2,033.0

98.1

1,934.9

3,327.5

103.2

3,224.3

 საქონელი და მომსახურება

1,389.2

1,750.1

720.5

1,029.6

2,085.9

269.6

1,816.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

207.7

246.0

0.0

246.0

430.8

0.0

430.8

მივლინება

5.6

4.0

0.0

4.0

18.5

0.0

18.5

ოფისის ხარჯები

184.9

236.7

0.9

235.8

345.0

0.0

345.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.3

13.9

0.0

13.9

30.0

0.0

30.0

სამედიცინო ხარჯები

2.3

11.5

0.0

11.5

12.0

0.0

12.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის

შეძენის და პირად ჰიგიენასთან

დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.5

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და

იარაღის ექსპლოატაციისა და 

მოვლა–შენახვის ხარჯები

509.1

719.9

600.9

119.0

441.9

269.6

172.3

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

468.7

518.1

118.7

399.4

801.2

0.0

801.2

პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

სუბსიდიები

4,934.5

6,258.7

91.6

6,167.1

7,540.8

106.5

7,434.3

გრანტები

78.7

248.5

0.0

248.5

41.1

0.0

41.1

 სოციალური უზრუნველყოფა

840.1

892.1

0.3

891.8

1,054.1

8.3

1,045.8

 სხვა ხარჯები

167.7

281.3

0.0

281.3

704.0

285.0

419.0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 18925,9 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 18935,9 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 10,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

01 01

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

57.6

74.0

716.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

57.6

74.0

716.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20557.0

19662.3

15700.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

13434.3

11180.7

6871.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5489.4

6423.4

2215.4

02 03

 გარე განათება

4.0

44.4

70.0

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

658.2

1131.4

5587.6

02 05

ბინათმშენებლობა

 

38.7

305.0

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

199.4

52.0

0.0

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

771.7

830.4

313.0

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

0.0

0.0

292.4

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

0.0

0.0

292.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

24.3

2.4

78.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

23.7

2.4

77.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.6

0.0

1.0

04 00

განათლება

1110.0

408.4

284.3

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

113.4

110.0

50.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

613.6

125.9

0.0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

0.0

3.3

2.4

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

383.0

169.2

231.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1383.0

1613.4

2152.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

693.6

746.0

602.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

689.4

867.4

1550.1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.2

4.6

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

0.0

0.0

4.6

06 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0.0

2.2

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

23131.9

21762.7

18935.9

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

79.1

101.8

10.0

ძირითადი აქტივები

73.8

59.4

0.0

შენობა ნაგებობები

73.8

59.4

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

73.8

59.4

0.0

არაწარმოებული აქტივები

5.3

42.4

10.0

მიწა

5.3

42.4

10.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,610.7   

2,885.0   

5,492.6   

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,610.7   

2,885.0   

5,392.6   

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,610.7   

2,885.0   

5,192.6   

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

200.0   

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

100.0   

 7.2

 თავდაცვა

149.8   

159.1   

244.1   

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

149.8   

159.1   

244.1   

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

14,557.9    

12,574.7   

8,111.8   

 7.4 5

 ტრანსპორტი

13,692.6   

11,675.9   

7,798.8   

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

13,692.6   

11,675.9   

7,798.8   

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

865.3   

898.8   

313.0   

 7.5

 გარემოს დაცვა

986.9   

1,009.6   

1,261.2   

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

614.7   

761.1   

944.6   

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

40.3   

51.3   

98.1   

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

199.4   

52.0   

0.0   

7.5 4

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

132.5   

145.2   

218.5   

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,636.3   

8,838.4   

9,746.0   

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

12.0   

38.7   

305.0   

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

422.6   

324.7   

3,265.2   

 7.6 3

 წყალმომარაგება

5,717.1   

7,222.3   

3,367.3   

 7.6 4

 გარე განათება

214.6   

374.4   

467.6   

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

270.0   

878.3   

2,340.9   

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

131.0   

132.0   

147.7   

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

131.0   

129.8   

147.7   

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0   

2.2   

0.0   

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,996.7   

3,500.0   

4,240.6   

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,382.0   

1,660.8   

1,500.1   

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,579.7   

1,794.2   

2,695.5   

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

35.0   

45.0   

45.0   

 7.9

 განათლება

3,523.8   

3,180.6   

3,282.9   

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,299.9   

2,245.9   

2,782.8   

7.9 6

განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება

1,029.4   

726.8   

269.6   

7.9 8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

194.5   

207.9   

230.5   

 7 10

 სოციალური დაცვა

941.0   

985.5   

1,201.2   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

570.1   

588.8   

578.0   

7 10 11

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

541.6   

558.5   

500.0   

7 10 12

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

28.5   

30.3   

78.0   

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

5.3   

1.6   

40.0   

7 10 3

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

15.6   

15.4   

30.0   

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

231.6   

253.6   

358.0   

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7.5   

5.3   

10.0   

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

64.5   

62.1   

100.2   

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

46.4   

58.7   

85.0   

 

 სულ

32,534.1   

33,264.9   

33,728.1   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -4551,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 14374,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

  2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

23493.8

19539,7

14374,8

 მთლიანი სალდო

441.0

-2121,2

-4551,1

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -4635,5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

366.6

-2195,6

-4635,5

 ზრდა

410.8

1055,8

0,0

         ვალუტა და დეპოზიტი

410.8

1055,8

0,0

 კლება

44.2

3251,4

4635,5

        ვალუტა და დეპოზიტი

44.2

3251,4

4635,5

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

 

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

-74,4

-74,4

-84,4

 კლება

74,4

74,4

84,4

        საშინაო

74,4

74,4

84,4

        სესხი

74,4

74,4

84,4

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2022 წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 123,2 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სასესხო ვალდებულებების (პროცენტი, ძირი) ძირითადი თანხის დაფარვას.

2018 წლიდან დღეის მდგომარეობით პროცენტისა და ძირის სახით გადარიცხულია 379859 ათასი ლარი.

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17955,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2022 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17,955.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

7,155.8

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

587.6

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

150.0

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

124.9

02 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

13.0

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

236.5

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

6,043.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

3,465.4

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3,367.3

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

98.1

02 03

 გარე განათება

467.6

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

70.0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

397.6

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5,606.1

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

7.0

02 04 02

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

3,265.2

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

2,333.9

02 05

ბინათმშენებლობა

305.0

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

0.0

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

313.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

350.6

 

ათას ლარებში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლის მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

587.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საავტომობილო გზების გასწვრივ (საჭიროებიდან გამომდინარე)  საყრდენი კედლების მოწყობას, ძირითადად პრევენციული ღონისძიებების გატარების მიზნით,   ბუნებრივი რელიეფიდან გამომდინარე,მეწყერული მოვლენებისა და  გზის სავალ ნაწილზე ფერდობებიდან მიწის ჩამოშლის თავიდან ასაცილებლად. ღონიძიებების გატარება საჭიროა მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. საყრდენი კედლების მოწყობა აუცილებლობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის უმეტეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში შემავალი სოფლების  გზებზე. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

სოფელ კალვათაში საყრდენი კედლის მოწყობა სამების ეკლესიასთან და სხვა.

- საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდინარე ყვირილას კალაპოტში საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები; ქალაქ საჩხერეში ალექსანდრე ჭავჭავაძის ჩიხში, მუხრან აბესაძის და მანანა მუმლაძის სახლთან, რკ/ბეტონის და ყორე-ქვის საყრდენი კედლის მოწყობა, რაჭის ქუჩაზე, ყაზარას წყაროს მიმდებარედ ყორე-ქვის კედლის რეაბილიტაცია და კონსტიტუციის ქუჩა N1-ში გენადი მაჭარაშვილის სახლთან ყორე-ქვის კედლის რეაბილიტაცია.

-ქ. საჩხერეში საყრდენი კედლების მოწყობა/რეაბილიტაცია; ელისაბედ წერეთლის სასახლის კედლის რეაბილიტაცია; სოფელ დუნთაში საყრდენი კედლის მოწყობა.

რგფ- საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდინარე ყვირილას კალაპოტში საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ზემოთ აღნიშნულ დასახლებებში  საყრდენი კედლების მოწყობით ვახდენთ სტიქიური მოვლენების პრევენციას: როგორც მეწყერული მოვლენების, ასევე რომ არ მოხდეს მიწის ჩამოშლა სავალ ნაწილზე. მოსალოდნელი შედეგია მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზამთრის პერიოდში მოყინული გზებისა და ტროტუარების ტექნიკური მარილით დამუშავება, დათოვლილი გზების გაწმენდითი სამუშაოები მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში და ქ. საჩხერეში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულე მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 04

124.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების რეაბიტაციას, ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე ახლის მშენებლობას,  აღნიშნული ღონიძიებების გატარება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს, როგორც მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელ გადაადგილებას, ასევე მოხდება მათი სოციუალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.  ქვეპროგრამა ხორციელდება სოფელ  ჩიხაში, მდინარე ყვირილაზე არსებული საფეხმავლო ხიდის იატაკის დემონტაჟი-მონტაჟი; სოფელ ჯალაურთაში, ხიდ-ბოგირის მოწყობა ძველი და ახალი სასაფლაოს ტერიტორიებს შორის; სოფელ ჭალოვანში მდინარე ფიცხავაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობა; სანაპიროს ქუჩისა და თამარ მეფის ქუჩის დამაკავშირებელი ე.წ. ,,ბონდის ხიდის „ რეაბილიტაცია და სხვა.

-სოფელ ორღულში, ლესერას შესასვლელში, ხიდ-ბოგირის გამაგრების და გზის გაფართოებია სამუშაო; ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში სანიაღვრე არხების ჯებირების მოწყობა, ხიდების რეაბილიტაცია, ნაკადულის (ღელის) კალაპოტის ამოწმენდა; სოფელ იტავაზაში მდინარე იზვარაზე 3 ერთეული საცალფეხო ხიდის მშენებლობა; სოფელ ჭალოვანში მდინარე ფიცხავაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდ-ბოგირის აღდგენითი სამუშაოები.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

აღნიშნული ღონიძიებების გატარების შემდგომ სოფელში მცხოვრებ მოსახლეობას ექნება შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება, რაც დადებითად იმოქმედებს მათ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 05

13.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ვიდეოსათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურება.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეითთა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობის მოწესრიგება, ქვეითთა გადაადგილების რისკის შემცირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 06

236,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ საჩხერის სხვადასხვა დარჩენილ ქუჩებსა და ჩიხებში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას,  ტროტუარებისა და  სანიაღვრე არხების კეთილმოწყობას 

კერძოდ:

- ქ. საჩხერეში დარჩენილ უბნებსა და ჩიხებში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია  (მესამე ეტაპი) -თანადაფინანსება; საჩხერე-ჭიათურის გზატკეცილზე, საყრდენი კედელთან, სერგო დურმიშიძის ქუჩაზე, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა; საჩხერის ადმინისტრაციულ ერთეულში დარჩენილი  შიდა საუბნო გზების, სანიაღვრე არხების და ბილიკების მოწყობა და სხვა.

-ქ.საჩხერეში კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა; ქ.საჩხერეში, ი. გომართელის ქუჩაზე, აგრარული ბაზრის მიმდებარედ, სავაჭრო ცენტრის წინ, პარკინგის ტერიტორიაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა; ქ. საჩხერეში, იაშვილის ქუჩაზე სასაფლაოსთან  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; ქ. საჩხერეში, რუსთაველის ქუჩის ჩიხში,ქ. საჩხერეში, აკ. წერეთლის  ჩიხში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა.

რგფ- ქ.საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია; ბამბეულის ახალ დასახლებაში გზაზე და ჩიხებში რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ქ. საჩხერის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული  გზები, სავალი ტროტუარები, მრავალსართულიან ბინებთან გაუმჯობესებული მისასვლელი გზები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 07

6043.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

 მუნიციპალიტეტის 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა დაახლოებით 21500 კვ.მ. ასევე სანიაღვრე სისტემების მოწყობა და საუბნო გზების რეაბიტაცია (მოხრეშვა)სარეაბილიტაციო. ქვეპროგრამის მიზანია : პროექტების განხორციელების შედეგად შემცირდება გამოფრქვევები და გზის გაუმართაობის შედეგად გზაზე წარმოქმნილი მტვერი, ხოლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ნარჩენების გატანას და გაუვნებლობას უზრუნველყოფს სამშენებლო კომპანია. გზის რეაბილიტაცია დადებითად იმოქმედებს სოფლებიდან ადგ. მოსახლეობის მიგრაციის შემცირებაზე. იგეგმება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში საუბნო გზებზე რკ-ბეტონის საფაროს მოწყობა, ასევე საჭიროებისამებრ საუბნო გზების მოხრეშვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში გზების რეაბილიტაცია D 0-40 ღორღით;  სოფელ საირხეში, საუბნო გზების  ხრეშის 40-იანი  ფრაქციით დაფარვა; სოფელ  კორბოულში  საუბნო  გზების  რეაბილიტაცია  40 მმ  ღორღით; სოფელ  შომახეთში  საუბნო  გზების  რეაბილიტაცია  40მმ ღორღით; სოფელ  ნიგვზარაში  საუბნო  გზების  რეაბილიტაცია  40მმ ღორღით; სოფელ ჭორვილაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები; სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაო; სოფელ მახათაურსა და შალაურში შიდა საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; 2022 წლის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა - დასუფთავების მომსახურება; 2022 წლის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების მოვლა-პატრონობის მომსახურება; სოფელ სარეკში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ბაჯითში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ქვემოხევში, მამულაშვილებისა და გურულების უბანში  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ცხომარეთში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ მოხვაში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. დუნთაში, ოთარი ზაბახიძის სახლთან გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. სხვიტორში, გია ზაბახიძის უბნაში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. სხვიტორში, შორენა ჭიტაძის უბნაში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.სხვიტორში, მაჭარაშვილები-ქურციკიძეების უბნაში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. სხვიტორში, ზაური პეტრიაშვილის სახლის მიმართულებით გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ჩიხაში, ტალახაძეების უბანში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ჩიხაში, ლაშა ცუხიშვილის უბანში  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ჩიხაში, რატი იაკობაშვილისა და ანზორი მაკასარაშვილის სახლის მიმართულებით გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ქვედა ორღულში, ფოფხაძეების უბანში  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ზედა ორღულში, ანტონ სამხარაძის უბნაში  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ღონაში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელჭალაში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ სპეთში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჯრიაში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ პერევში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჭურნალში, შიდა  საუბნო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ დრბოში, შიდა  საუბნო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ საკოხიაში, შიდა  საუბნო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ გორისაში ზაქაშვილების უბანში რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. გამოღმა არგვეთში, საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. საირხეში, საუბნო  გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. საირხეში, სანიაღვრე არხის მოწყობა; სოფ. ჭორვილაში, შიდა საუბნო გზებზე  რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ქორეთში, შიდა  საუბნო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ კალვათაში, შიდა  საუბნო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; რგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე არხების მოწყობა მოწყობა; სოფ. ჯალაურთაში, სანიაღვრე არხების მოწყობა (70 გრძ.მ.); სოფ. ჯალაურთაში, რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა გოჩა ნეფარიძის სახლთან (50 გრძ.მ.); სოფ. ჯალაურთაში, რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა კაპანაძეების უბანში (200 გრძ.მ.); სოფ. მოძვში, ზედა და ქვედა მოძვს შორის დამაკავშირებელ გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ  კორბოულში  საუბნო  გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ნიგვზარაში საუბნო  გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; კორბოულის ადმ. ერთეულში სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფელ შომახეთში საუბნო  გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ლიჩში, საუბნო  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.ჭალოვანში, საუბნო  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ხვანში, საუბნო  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. მერჯევში, სადუნიშვილების, დეკანოიძეების და კაპანაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა; სოფ. მერჯევში, სკოლის მიმდებარედ სადუნიშვილების, დეკანოიძეების და კაპანაძეების უბანში საუბნო  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.ივანწმინდაში, ქავთარაძეების საუბნო  გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა და სხვა. რგფ-ის თანადაფინანსება.

-სოფელ გამოღმა არგვეთში მარკოზაშვილებისა და მარგველაშვილების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ქვემოხევში შიდა  საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჭორვილაში მჭედლიშვილების, წიქვაძეების, ნადირაძეებისა და ბურძენიძეების უბნების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი); სოფელ ჭორვილაში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები; სოფელ მახათაურსა და შალაურში შიდა საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორიდან სოფელ ცხამის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; სოფელ კორბოულში სისვაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია; საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორეთში, ბერიძეების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ლიჩში წმანის მიმართულებით ტაბატაძეების უბანში, საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ სხვიტორში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა გარანტია;  სოფელ სარეკში და ბაჯითში გზაზე რკინა-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები გარანტია;  სოფელ სხვიტორში ქვემოხევში და ჭორვილაში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები გარანტია;  სოფ. იტავაზაში, სოფ. ბახიოთში, სოფ.ქორეთში, ს/გზაზე რკინა–ბეტონის საფარის მოწყობა გარანტია; სოფელ მოხვაში, გოგავების უბანში, რკინა/ბეტონის წყალგამტარი მილის მოწყობა, სოფ. მოხვაში პეტრიაშვილების უბანში გაბიონის მოწყობა გარანტია; კორბოულში, ყიფშიძეები-ხომასურიძეები-კაპანაძეების უბნებში, დარბაიძეების უბანში და სოფ. ხვანში, შავაძეების უბნაში ს/გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა გარანტია; სოფ. ღოდორაში, ტეფნაძეების უბანში ს/გზაზე რკ. ბეტონის საფარის მოწყობა გარანტია; სოფ. გორისაში, სოფ. საირხეში, სოფ. ქორეთში სოფ. ჭორვილაში - მჭედლიშვილები-გოგატიშვილების უბანში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა  გარანტია; სოფ. ბახიოთი - ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. მოხვა - ს/გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. სავანე - ცარციძეების უბანში გზაზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა გარანტია; სოფ. გორისაში, სოფ. საირხეში; სოფ. ჭორვილაში  საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)  გაუმდიდრებელი ღორღით გარანტია; სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორადან საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრამდე მიმავალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (3 ეტაპი) გარანტია; სოფელ კორბოულში ჩიჩინას გორადან საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრამდე მიმავალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გარანტია.

-ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზების რეაბილიტაცია ღორღით; საირხის ადმინისტრაციულ ერთეულში საუბნო გზების მოხრეშვა გაუმდიდრებელი ქვიშა-ღორღით; სოფელ ჯალაურთაში საუბნო გზების მოხრეშვა; სოფელ მოძვში, საუბნო გზების მოხრეშვა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შედა საუბნო გზების მოხრეშვა; მექანიზმის გამოყენება;   სოფელ მერჯევში,  გზების მოხრეშვა. სოფელ სარეკში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ბაჯითში, შიდა  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. მოხვაში, საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; ჩიხის ადმ. ერთეულში შემავალი სოფლებში რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; ჭალის ადმინისტრაციულო ერთეულში  საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში  სანიაღვრე არხების მოწყობა; ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში  ლითონის ცხაურების მოწყობა; არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლებში რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; საირხის ადმ. ერთეულში საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის მოწყობა; სოფ. საირხეში, სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფ. ჭორვილაში საუბნო გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ქორეთში რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. კალვათაში, რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზებზე რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცხაურების და წყალგამტარი მილების მოწყობა; სოფ. ლიჩში რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ.ხვანში რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. ივანწმინდაში, ქავთარაძეების უბანში  რკინა- ბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ. ივანწმინდაში, დეკანოიძეების უბანში რკინა/ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფ. მერჯევში,  ბაღის მიმდებარედ, სადუნიშვილებში, დეკანოიძეებში, კაპანაძეებში  სანიაღვრის მოწყობა; სოფ. მერჯევში ქემერტელიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

რგფ- სოფელ ჭორვილაში მჭედლიშვილების, წიქვაძეების, ნადირაძეების და ბურძენიძეების უბნების დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი); სოფელ ქვემოხევში შიდა საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ გამოღმა არგვეთში მარკოზიშვილებისა და მარგველაშვილების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ უზუნთაში შიდა საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა;სოფ.ქვედა ორღულში ნადირაძეების უბნიდან ჭიღლაძეების, ქველაძეების და კალმახელიძეების უბნის დამაკავშირებელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობასოფ.ზედა ორღულში მაჭავარიანების უბნიდან  ორღულის სკოლის, ბაღისა და მდ.ლესერის მიმდებარედ სარიტუალო დარბაზის დამაკავშირებელ გზაზე რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი);  სოფელ ჭორვილაში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი); სოფელ საირხეში საუბნო გზებზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი); სოფელ გორისაში ყაფიაღების უბნის სასაფლაომდე გზაზე და ზაქაშვილების უბანში რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ გორისაში  მაისურაძეების, ნასარიძეების უბნაში, ქვედა შეყლაშვილების უბანში, გზისა და სანიაღვრის მოწყობა; სოფელ არგვეთში კიპაროიძეების უბანში  გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ სავანის საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მეოთხე ეტაპი); სოფ. იცქისის საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მესამე ეტაპი); სოფელ სარეკში 17-ე ქუჩაზე ჭიღლაძეების, ნადირაძეების, ჭადაძეების, სხირტლაძეებისა და დობორჯგინიძეების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა.სოფელ სარეკში ღვთისმშობილის ეკლესიიდან აბრამიშვილების, ლობჟანიძეების და ლაბაძეების უბნისაკენ მიმავალ ცენტრალურ გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი); სოფელ ქვემოხევში შიდა საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი); სოფელ ივანწმინდაში ცენტრალური მაგისტრალიდან დეკანოიძეების უბნამდე გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ მერჯევში დეკანოიძეების უბნიდან სასაფლაომდე გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ქორეთში იობაშვილები-გუდაძეების უბნიდან ეზიაშვილები-გოგატიშვილების უბნამდე დამაკავშირებელ გზაზე და უდერძის ტაძართან მისასვლელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჯრიაში საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობა; სოფელ ჭალაში მდ.შუშის ორივე მხარეს გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოწყობა (მეორე ეტაპი); სოფელ ღოდორაში ხარაიშვილებისა და ტეფნაძეების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარით მოწყობა; სოფ.ჭალოვანში ლაშიათხევის მიმართულებით საავტომობილო გზაზე რკ/ბეტონის საფარისა და საავტომობილო ხიდის მოწყობა; სოფ.მოძვში,ზედა-ქვედა მოძვის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში აღდგენილი და შეკეთებული საუბნო გზები, ტრანსპორტირების კუთხით წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა. რეაბილიტირებული და მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

3367.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიანს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:  საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების გორისის, გამოღმა არგვეთის და მახათაურის წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესებლად სასმელ სამეურნეო 4 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობის მშენებლობა; არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა და სხვა. ასევე ხორციელდება შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ განვითარების სუბსიდირებით ხელშეწყობა.

-სოფელ მახათაურისა და შალაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა; სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები (მეორე ეტაპი); სოფელ იცქისის სატუმბო სადგურზე სამარაგო რეზერვუარის მოწყობა; სოფელ მოძვში,ქვემოხევში სასმელი წყლის სისტემებისა და სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების სასმელი წყლის სისტემისათვის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა; საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების გორისის, გამოღმა არგვეთის და მახათაურის წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესებლად სასმელ სამეურნეო 4 ერთეული ჭაბურღილის მოწყობის მშენებლობა.

-სოფ. მოხვაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყაროს კეთილმოწყობა. თანადაფინანსება.

რგფ- სოფელ ქორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები (მეორე ეტაპი); სოფელ ბახიოთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა; ჩიხის ადმინისტრაციული ერთეულში შემავალი სოფლების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

აღნიშნულ დასახლებებში  - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება და მოსახლეობისათვის შეუფერხებლად სასმელი წყლის მიწოდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

98,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ყველა კატეგორიის დასახლებებში საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების, წყალარინების და სანიაღვრე სისტემების მოწესრიგება და განვითარება. ამ ეტაპზე იგეგმება ე.წ  ,,გელბახიანების ტბის'' სადრენაჟო სისტემის მოწყობა;   კოსტავას ქ.#2 -ში ორსართულიან საცხოვრებელ კორპუსის  კანალიზაციის სისტემის შეცვლა და სხვა.

-ქ. საჩხერეში, ივ.გომართლის ქუჩის ჩასახვევში საწისქვილო არხისა და საირხულას კალაპოტის გაწმენდა - დაღრმავება მექანიზიმის საშუალებით; სოფელ ჩიხაში კობა კაპანაძის სახლთან; სოფ. ჩიხაში, ციხისლების სახლის მიმდებარედ ;სოფ. სავანეში, მაკასარაშვილების უბანში; სოფ. საირხეში, ქველაძეების უბანში ; სოფ. საირხეში, სოფრომაძეები-შუკაკიძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა გარანტია.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მოწესრიგებული გამწმენდი ნაგებობები და სანიაღვრე სისტემები; აღდგენილი კოლექტორები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა შემდეგ ლოკაციებზე: ტაბიძის ქუჩისა და აბაშიძის ქუჩის დამაკავშირებელ მონაკვეთზე, ივ. გომართელის  I, II, III ჩიხში, დოსეთეოს წერეთლის ქუჩაზე, პაოლო იაშვილის ქუჩის I შესასვლელში-(მაჭარაშვილი გიორგი, თოდაძე გიორგი, ომიაძე გოჩას სახლთან) და გარე განათების სანათების შეცვლა და სხვა.

-ქ. საჩხერეში  გარე განათების მოწყობა/რეაბილიტაცია; საირხეში ცენტრალური გზის განათება.

-სოფელ ჭორვილაში გარე განათების მოწყობა

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მოწესრიგებული გარეგანათების სიტემა და განათებული ქუჩების  გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

397,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარეგანათების ორგანიზებასა და სრულყოფილ ფუნქციონირებას, კერძოდ; ქუჩების, სკვერების, ბაღების (დასვენების პარკები), სატრანსპორტო და სფეხმავლო ხიდების განათების ქსელის მოვლასა და ექსპლუატაციას. ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლების: სხვიტორის, ჩიხის, პერევის, სავანის,  არგვეთის, ჭორვილის, კალვათის, ივანწმინდის, საირხის, მერჯევის  მიმართულებით ცენტრალური გზებისა და გომი- საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე განლაგებული გარეგანათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაციას.  განყოფილებაში დასაქმებულია შესაბამისი კვალიფიკაციი მქონე 5 სპეციალისტები, განყოფილებაზე მიმაგრბულა 1 ერთეული სპეც/მანქნა (ამწე კალათი), ვემსახურებით 72000 გრძ/მეტრზე განლაგებულ 2500 დაერთებულ ლამპიონს,   გარეგანათების განყოფილება შესაბმისი ხარჯებისათვის, მათ შორის ადმინისტრაციული და ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის ხელფასი, ტექნიკის შენახვის ხარჯები სრულად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი სრულად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებული ქუჩები, სკვერები, ბაღები, დასვენების პარკები, სამანქანო და საფეხმავლო ხიდები. შესაბამისი პირობების შექმნა მოსახლეობის ღამით უსაფრთხო გადაადგილებისათვის. გარე განათების სისტემის გამართულად ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

7,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

-კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასფლაოს შემოღობვა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

შემოღობილი და დაცული სასაფლაოს ტერიტორია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

3265.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და მომსახურება ასევე მოწყობა კერძოდ: სოფელ მოძვში, სკვერის მოსაწყობი ადგილის შემოღობვა ტყემალაძეების უბანში და სხვა.

-ქ. საჩხერეში დოსითეოს წერეთლის ქუჩის  გასწვრივ საქალაქო პარკის მოწყობა თანადაფინანსება.

-სოფ. ჯალაურთაში, შეყლაშვილების უბანში არსებულ სკვერის კეთილმოწყობა; სოფ. მერჯევში, დეკანოიძეების უბანში სკვერის მოწყობა; ჩხეიძის ქუჩაზე აფხაზეთის ომში გმირულად დაღუპული თამაზ კუსიანის სახელობის სკვერის მოწყობა; მაგთის ოფისთან მიმდებარე სკვერის მოწყობა, მრავალსართულიანი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა და კარებების ჩასმა.

-საჩხერის მუნიციპალიტეტის, სოფელ სხვიტორში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის  მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასასვენებელი და გასართობი სივრცის შექმნა. კეთილმოწყობილი დასასვენებლი სკვერები, მოსახლეობისათვის შექმნილი სუფთა სივრცე და  გარემო. ტურიზმის სფეროს ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 03

2333,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში დასასვენებელი სივრცეების, ფანჩატურების მოწყობას კერძოდ:  ქალაქ საჩხერეში, თავისუფლებისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების ტროტუარებისა და ღობეების მოწყობის პროექტის განსახორციელებლად; აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წინ გაკეთებულ ჯებირზე მოაჯირის დამონტაჟება და აღნიშნული ტერიტორიის გამწვანება; კოსტავას ქ.#20-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის შიდა ეზოს კეთილმოწყობა; ფანჩატურებისა და სკვერების მოწყობა ქ. საჩხერის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე შვიდ ლოკაციაზე და სხვა.

-ქალაქ საჩხერეში, თავისუფლებისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩების ტროტუარებისა და ღობეების მოწყობის პროექტის განსახორციელებლად; ქ.საჩხერეში ე.წ ბამბეულის ახალ დასახლებაში ფანჩატურისა და ბავშვთა გასართობი მოედნის მოწყობა; ქ.საჩხერეში ზ. გამსახურდიას ქუჩაზე ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოსი ფანჩატურის მოწყობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

-საფეხმავლო ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ჯაფარიძის ქ. გია ჯაფარიძის ეზოს შემოღობვა; ქ. საჩხერეში ფანჩატურებისა და სკვერის მოწყობა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ქ. საჩხერის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული  პარკებისა და დასასვენებელი სივრცეების რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

305,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მრავალსათულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ფასადების რეაბილიტაციას კერძოდ:

-მ.მაჭავარიანის ქ.#37 - კორპუსის სადარბაზოს კარების დამონტაჟება; თანადაფინანსება.

-რგფ- ქ.საჩხერეში, ცენტრალურ უბნებში ფასადებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია (აღმაშენებლის, გომართლის, კოსტავას, გამსახურდიას, მაჭავარიანის ქუჩა და დურმიშიძის ქუჩა).

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მოწესრიგებული   საცხოვრებელი კორპუსები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

313,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია სოფლის კატეგორიის დასახლებების კავშირის გაძლიერება  ურბანულ დასახლებებთან და მათთვის  საჭირო, ხარისხიანი მომსახურების ადგილზე  მიწოდება. სოფლის კატეგორიის დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ: იგეგმება სოფელ  მოხვის ცენტრში ფანჩატურის მოწყობა; სოფ. სხვიტორში, ძველი ხიდის მიმდებარედ სამგზავრო მოსაცდელისა და წყაროს რეაბილიტაცია;  არგვეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ სარიტუალო დარბაზებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები; არგვეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე დასასვენებელი ფანჩატურების მოწყობა; სოფელ გორისაში სარიტუალო დარბაზამდე ბუნებრივი აირის სამონტაჟო სამუშაოები; სოფელ გორისაში სარიტუალო დარბაზის სარემონტო სამუშაოები; სოფელ ჯალაურთაში, მგზავრთა მოსაცდელი კაპანაძეების უბანში; სოფელ ჯალაურთაში, ადმინისტრაციული შენობის რემონტი; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემოღობვითი სამუშაოები;  სოფელ ივანწმინდაში, ადმინისტრაციულ შენობაში ამბულატორიის ოთახის რეაბილიტაცია და ფასადის მოწყობა და სხვა.

-სოფელ გორისაში, ფანჩატურების მოწყობა; სოფელ გამოღმა არგვეთში, ხარშილაძეების უბანში ფანჩატურის მოწყობა; სოფელ ჯალაურთაში,  წყაროსა და ფანჩატურის მოწყობა/რეაბილიტაცია; სოფელ ჯალაურთაში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა; სოფელ მოძვში, ტყემალაძეების უბანში არსებულ სკვერში ფანჩატურის მოწყობა; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში იუსტიციის სახლის ტერიტორიის შემოღობვა და სხვა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯებესებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

350,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოწყობის მიზნით საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამუშაოების სრულყოფილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა.

-პროექტირება გარანტია; ქ.საჩხერეში ლესელიძის ჩიხში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სოფელ დუნთის სასმელი წყლის სისტემის შიდა ქსელის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; ციხე მოდინახის შიდა ტერიტორიის კეთილმოწყობის, ლანშაფტის, სქემატური დიზაინის, კოშკის ინტერიერების მუზეუმის სტილში დამუსავების, კოსკების სხვადასხვა დეტალების დიზაინის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

-სოფელ სხვიტორში შიდა უბნებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოების პროექტირება.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სრულყოფილი დოკუმენტაციის მოწოდება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

292,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

ამ პროგრამით ხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოების დოკუმენტაციის ინსპექტირების ანგარიშის და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა. ქვეპროგრამის მიზანია შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოების ვადების, ხარისხის  შეფასება და სხვა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოები.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1163.1 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,163.1

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

944.6

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

203.5

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

15.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

944.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ მიზნით ა(ა)იპ ,,ზურმუხტს''  მუნიციპალიტეტიდან გადაეცა ნაგავშემკრები კონტეინერები და 5 ერთეული ნაგავმზიდი სპეცმანქანა.   პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"   ახორციელებს  ყოველდღიურად (გარდა კვირისა)   105 000 კვ/მ.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და სკვერების დასუფთავებას. აქედან: თავისუფლების ქუჩის, ავტოსადგურისა და აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის  15 000 კვ/მ-ის  დასუფთავება ხორციელდება ყოველდღიურად (დღეში ორჯერ). ქალაქის ყველა მოასფალტებული ქუჩის, ტროტუარის, ჩიხის, სანიაღვრე არხის დასუფთავება საჭიროებისამებრ 50 000 კვ/მ.,  გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის  საავტომობილო გზის საჩხერის მონაკვეთზე ნარჩენების შეგროვება საჭიროებისამებრ საშუალოდ 15 000 კვ/მ.,ზამთრის სეზონზე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა საშუალოდ 150 000 კვ/მ, ასევე ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი“ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანას, რომელსაც ყოველდღიურად ემსახურება 5 ერთეული ნაგავმზიდი სპევ/ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სარეკის, ბაჯითის, ქვემოხევის, მოხვის, ცხომარეთის,უზუნთის, გაღმა მთის, ქორეთის, პასიეთის, სხვიტორის, კვერეთის, გორისის, გამოღმა არგვეთის, ივანწმინდის, მერჯევის, არგვეთის, სავანის, იცქისის, მახათაურის, შალაურის, ბახიოთის, იტავაზის, დურევის, ცხამის, ზედა და ქვედა ორღულის, ჩიხის, დუნთის, ჭორვილის, საირხის, კალვათის, მოძვის ჯალაურთის, ჭალის, პერევის, ღონის, სპეთის, ჭურნალის, იფხორის, კორბოულის, შომახეთის, ნიგვზარის, ხვანის, ჭალოვანის, ლიჩის, ღოდორის საუბნო გზების პირზე  დაგროვილი და სპეციალურ ბუნკერებში შეგროვებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ კვირაში ორჯერ. ქ. საჩხერის ცენტრალურ ქუჩებზე: ივ. გომართლის ქუჩა-აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია, მ.კოსტავას ქუჩა-რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორია, საავტომობილო და საცალფეხო ხიდების მიმდებარე ტერიტორია, თავისუფლების ქუჩიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ყოველდღიურად დღეში სამჯერ. გომი-საჩხერე-ჭიათურის გზის საჩხერის მონაკვეთზე შეგროვებული და ნაგვის ბუნკერებში დაგროვებული ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ. სანიაღვრე არხებიდან ამოღებული ნარჩენების გატანა საჭიროებისამებრ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულია 596 ნაგავშემკრები ურნა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ნაგავსაყრელზე გადის 300-350 კუბური მეტრი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი , სპეცავტომანქანებს უტარდებათ გამორეცხვა-დეზინფექცია ყოველდღიურად და ნაგავშემკრებ ურნებს კვირაში ერთხელ. აღნიშნულ საქმიანობას  ემსახურება 77 თანამშრომელი, მათ შორის ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პერსონალი (სპეციალისტები, მეეზოვეები, მძღოლები, მტვირთავები).

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის  დასუფთავებული ქუჩები, გაზონები, ტროტუარები, სკვერები. შექმნილი სუფთა გარემო. სამსახურის შეუფერხებელი საქმიაობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

203.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტში გამწვანების  ღონისძიების  განხორციელება  მნიშველოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.  პროგრამით ხორციელდება: სკვერების, გაზონების, ბაღების (დასვენების პარკების) მოვლა-პატრონობა, სატრანსპორტო მაგისტრალური გზის პირების მწვანე საფარის გაკრეჭვა-გადაბელვა, მწვანე ნარგავების განაშენიანება და მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიებზე ხეების გადაბელვა, გამხმარ და ნახევრად გამხმარ ხეებზე  საჭიროების შესაბამისი ღონისძიებების გატარება.  აღნიშნული საქმიანობა ხორციელდება ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი“-ს მიერ თანამედროვე  ტექნიკით (1 ერთეული - ბენზო საკრეჭი  მანქანა, 4 ერთეული - ბენზო ცელი, 2 ერთეული - ბენზო ხერხი), ტარდება საგაზაფხულო მიწის სამუშაოები (საჭირო სამეურნეო იარაღებით), ინტენსიურად ტარდება მწვანე საფარისა და ნარგავების მორწყვა (მწვანე საფარის შენარჩუნება)  , საჭირო შხამ-ქიმიკატებით დამუშავება 2 ერთეული შესაფრქვევი აპარატით.  ხორციელდება: ქალაქის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები. კერძოდ: სკვერებისა და ხიდების მოაჯირების შეღებვა.  საჭიროებისამებრ ხორციელდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა,  განყოფილებაში დასაქმებულია 16  სპეციალისტი, განყოფილებაზე მიმაგრებულია სპეც. ტექნიკა - ბორბლებიანი ექსკავატორი.  

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დარგული და მოვლილი ნარგავები, გამწვანებული სკვერები, მოსახლეობისთვის შექმნილი დასასვენებელი გარემო.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეროგრამის აღწერა

 შესაბამის ლიცენზირებულ ორგანიზაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ხორციელდება უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ჰუმანური/უმტკივნეულო მეთოდით ლასოთი/ბადით, დეჰელმენტიზაცია (დამუშავება ჭიებზე, პარაზიტებზე), სტერილიზაცია/კასტრაცია, ანტირაბიული და კომპლექსური ვაქცინაცია, იდენტიფიკაცია (სპეციალური ცხოველისათვის განკუთვნილი ქარხნული დანომრილი საჭდით, ბირკით), თითოეული მონაცემის ასახვა სარეგისტრაციო შესაბამის ბლანკში და ყველა სხვა პროცედურის შესრულება, რაც საჭიროა ამ სფეროში არსებული ნორმებითა და დამკვიდრებული საუკეთესო პრაქტიკით. გაყვანილი ძაღლები ბრუნდებიან უკან ბუნებრივ არეალში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

უსახლკარო ცხოველთა იზოლირება ქუჩებისა და სკვერებისაგან, მოსახლეობის დაცვა უპატრონო ცხოველთა მხრიდან მოსალოდნელი აგრესიული ქმედებებისაგან. მოვლილი უსახლკარო ცხოველები და დაცული მოსახლეობა.

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3282.9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

3,282.9

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,550.9

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

269.6

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

230.5

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

231.9

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2550.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის გაერთიანებული საბავშო ბაღი

ქვეროგრამის აღწერა

სააღმზრდელო ჯგუფებში ბავშვები განაწილებული არიან  ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად, საგანმანათლებლო გარემო აღჭურვილია განვითარებისთვის აუცილებელი მასალით და ინვენტარით. საბავშვო ბაღების ტერიტორია უსაფრთხოა აღსაზრდელებისთვის და თანამშრომლებისათვის, ეზო და შენობები ადაპტირებულია შშმ პირებისათვის, პერსონალი ფლობს საჭირო უნარ-ჩვევებს, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უზრუნველყოფილია საჭირო ინვენტარით და ცენტრალური გათბობით. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ხარისხიანი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო სერვისების მიწოდება არის ის უმთავრესი მიზანი, რასაც საჩხერის მუნიციპალიტეტში 23 საბავშო ბაღის ათეულობით თანამშრომელი ემსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2016 წელს მიღებული კანონი სკოლამდელი აღზრდა-განათლების შესახებ და შესაბამისი სტანდარტები სრულყოფილად ძალაში არ არის შესული, ქვეპროგრამის რესურსი შესაძლებლობას იძლევა, რომ 2022 წლიდან სრულად მოხდეს მისი მოთხოვნების განხორციელება. დღეისათვის საჩხერის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში 1410 აღსაზრდელს ემსახურება 69 აღმზრდელი და ამდენივე აღმზრდელის თანაშემწე.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სერტიფიცირებული პერსონალი (აღმზრდელები, ფსიქოლოგები, ლოგოპედები), რომლებიც ახორციელებენ საბავშვო ბაღებში სახელმწიფოს მიერ კანონით განსაზღვრულ საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას, ინკლუზიური განათლების პრინციპების დაცვა, ბავშვებისათვის უსაფრთხო და განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს უზრუნველყოფა. უფრო მეტი ბავშვის ჩართვა სკოლამდელი განათლების სისტემაში, მშობლებთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის დანერგვა. ყველა ბაღის აღჭურვა ცენტრალური გათბობით, ეზოების კეთილმოწყობა დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

269,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაყვანას.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

დროულად მოსწავლეების გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

230.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: საგნობრივი, მხატვრულ-შემოქმედებითი, სპორტული, ესტეთიკური ციკლის წრეები, ქორეოგრაფიული სტუდიები, ფოლკლორული ანსამბლი "საწერეთლო", ბავშვთა საესტრადო წრეები, საბავშვო თეატრი "თე-არტი", თოჯინების თეატრი  "კოკროჭინა", ფოლკლორის  მუნიციპალური კლუბი "თავთუხები",  ბიოლოგიის მუნიციპალური კავშირი და ჭადრაკის მუნიციპალური კლუბი, ასევე ფუნქციონირებს საბალეტო სტუდია.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება. თეატრალური სფეროსადმი ახალგაზრდა თაობის დაინტერესების ზრდა, სპორტში მოსწავლეთა ჩართულობის ზრდა. დამოუკიდებლად მუშაობის და ინფორმაციის სინთეზის უნარების განვითარება. მოზარდთა შესაძლებლობების, ნიჭისა და უნარების თვითგამოხატვის წარმოსაჩენად საჭირო პირობების შექმნა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

231,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ გორისის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია-მიშენების სამუშაოები.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მოწესრიგებული საბავშვო ბაღები.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4240,6 ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4,240.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,500.1

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

70.8

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

838.6

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

438.2

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

232.0

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

168.4

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენბლობა რებილიტაცია

590.7

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2,635.5

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

80.0

05 02 02

კულტურული  ობიექტების მშენბლობა რეაბილიტაცია

1,536.0

05 02 03

კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,019.5

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

206.5

05 02 03 02

საჩხერის კულტურის ცენტრი

320.6

05 02 03 03

სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი

33.5

05 02 03 04

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

84.7

05 02 03 05

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

24.7

05 02 03 06

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

40.6

05 02 03 07

სამუსიკო სკოლა

196.5

05 02 03 08

სამხატვრო სკოლა

57.3

05 02 03 09

არგვეთის კულტურის სახლი

55.1

05 03

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა  პროგრამა

60.0

05 04

რელიგიის ხელშეწყობა

45.0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

70.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

წლის განმავლობაში დადეგმილი სპორტული ღონისძიებები ემსახურება მასობრივ სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობას, სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოლულარიზაციას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას:

დაგეგმილი ღონისძიებები: 1. შოთა ივანაშვილის სახელობის მუნიციპალური ჩემპიონატი ჭადრაკში. 2. 8 მარტისადმი მიძღვნილი გოგონათა ტურნირი . 3. კალათბურთის ტურნირი ვაჟებში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის კალათბურთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. 4. ოლეგ ჭიღლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი-ფეხბურთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. 5. გოგა მანჯავიძის ხსოვნის გოგონათა ტურნირი ფრენბურთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. 6. გოგა მანჯავიძის ხსოვნის ვაჟთაა ტურნირი ფრენბურთში საჯარო სკოლის გუნდებს შორის. 7. მუნიციპალური ტურნირი ტექბოლში საჯარო სამსახურებს შორის.  8. ყოფილი სპორტსმენისა და საჯარო მოხელის ლევან ციმაკურიძის  სახელობის მუნიციპალური ტურნირი მინი–ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის. 9. კალათბურთში ევრო - 2022 ჩემპიონატთან დაკავშირებით მუნიციპალური ტურნირი (3X3) ქუჩის კალათბურთში. 10. აგვისტოს ომში დაღუპული საჩხერელი კაპრალის ირაკლი ბაზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მუნიციპალური ჩემპიონატი ფეხბურთში (7X7). 11. გიორგი ასანიძის სახელობის ტურნირი ძალოსნობაში–საქართველოს ღია პირველობა. 12. მუნიციპალური ტურნირი ნარდში საჯარო მოხელეებს შორის. 13. ჭადრაკის პირველობა საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის. 14. შაშის პირველობა საჯარო სოლის მოსწავლეებს შორის. 15. ტექბოლის ტურნირი მოყვარულებს შორის. 16. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილე გუნდებისათვის საჭირო სპორტული ფორმები. 17. ხვადასხვა სპორტული და ტურისტული ინვენტარის შეძენა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, საჩხერლებისათვის საყვარელი ადამიანების სახელების უკვდავყოფა, ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის სპორტულად გააქტიურება, ჩემპიონებისა და პრიზიორების წახალისება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის სპორტული სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 01

438.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა                                                                                                                                            

ქვეროგრამის აღწერა

 ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა აერთიანებს 14 სპორტულ მიმართულებას, ესენია:   ფეხბურთი სამი ასაკობრივი ჯგუფი; კალათბურთი, ფრენბურთი, ძიუდო-სამბო-ქართული ჭიდაობა,  თავისუფალი  ჭიდაობა-ბერძნულ რომაული   ჭიდაობა,  კარატე,  ტაეკვონდო,  კრივი,  ჭადრაკი, მკლავჭიდი, რაგბი.   სულ  საჩხერის  სასპორტო სკოლაში   სპორტის სახეობებს  ეუფლება   457  ბავშვი,  რომელთაც   საწვრთნელი  პროცესი  უტარდებათ  კვირაში 4- ჯერ, სკოლაში  დასაქმებულია 85  ადამიანი, მათ შორის  20 ტექნიკური და  ადმინისტრაციული  პერსონალი და 35  მწვრთნელი, აგრეთვე შტატგარეშე  11 თანამშრომელი, ხელოვნურსაფარიანი   და ივანწმინდის სტადიონების  მომსახურეობისათვის. სკოლის აღსაზრდელები  პერიოდულად გადიან  სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ  სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში,  როგორც  საქართველოს  მასშტაბით,  ასევე  საზღვარგარეთ . სკოლას  ყავს ბევრი წარმატებული   სპორტსმენი.   ქვეპროგრამის მიზანია:  ხელი  შეუწყოს  მოზარდებში  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას   და  მეტი   მოზარდის  ჩართვას  სპორტის სახვადასხვა  სახეობებში.                                                                                                                                                                   

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 სასპორტო სკოლის  მთელი წლის  მანძილზე   შეუფერხებლად ფუნქციონერება ყველა მსურველის დაკმაყოფილება სკოლის მომსახურებით;  საჩხერის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მოზარდებისათვის   ყველა სპორტული  წრით უფასოდ სარგებლობა; მუნიციპალიტეტის  სპორტული  შედეგების     წარმოჩენა   ქვეყნის  მასშტაბით. საპრიზო  ადგილზე გასულ  სპორტსმენების  წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის საცურაო აუზი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 02

232.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის  საცურაო აუზი

ქვეროგრამის აღწერა

  ააიპ საჩხერის საცურაო აუზი აერთიანებს სპორტის ისეთ სახეობებს როგორიცაა: ცურვა/ხუთჭიდი (40 სპორტსმენი) და წყალბურთი (34 სპორტსმენი); აღსანიშნავია, რომ ხელი ეწყობა  სპორტის საწყალოსნო სახეობების ცურვისა და წყალბურთის,  ასევე თანამედროვე ხუთჭიდის განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სპორტის შემდეგ სახეობებს: ცურვა, მიზანში სროლა, სირბილი, ფარიკაობა.                                                 

  ჯამში ააიპ საჩხერის საცურაო აუზზე ვარჯიშობს 74 სპორტსმენი, რომლებიც დაკავებულნი არიან ინტენსიური ვარჯიშით კვირის 5 დღის განმავლობაში. სპორტსმენები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას იღებენ არაერთ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში და არიან მეტწილად მოწინავე ადგილების მფლობელები. გარდა სპორტული დატვირთვისა აუზი ასევე წარმოადგენს გამაჯანსაღებელ ცენტრს  და   ემსახურება წელიწადში  საშუალოდ 15000 მომხმარებელს.

  ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზზე დასაქმებულია სულ 25  პირი,   აქედან 22 ადმინისტრაციულ -ტექნიკური  პერსონალი და 3 მწვრთნელი. 

ქვეპროგრამის მიზანია:

1. ახალგაზრდა თაობებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ხელშეწყობა;

2. საწყალოსნო სპორტის სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა;

3. სპორტული სახეობის - ხუთჭიდის განვითარება და ხელშეწყობა;

4. მუნიციპალიტეტის  სახელით სხვადასხვე ღონისძიებებში მონაწილეობა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

აუზის მომხმარებელთა  რაოდენობის კიდევ მეტად გაზრდა, სპორტსმენთა რაოდენობის  გაზრდა და მათი ხელშეწყობა, გრძელვადიან პერსპექტივაში კი ჯანსაღი თაობების აღზრდა.  

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 03

168.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა ტალახაძის სახელობის საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

ქვეროგრამის აღწერა

 დარბაზი სპეციალიზებულია სპორტის სახეობა ძალოსნობის მიმართულებით,რომელიც აერთიენებს 5 ასაკობრივ ჯგუფს. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 120-ს , რომლებსაც ყოველდღიურად ამეცადინებს 8 მაღალკვალიფიციური მწრთვნელი (გარდა კვირისა).  დარბაზის აღსაზრდელები რეგულარულად მონაწილეობენ  საერთაშორისო, რეგიონულ და  ქვეყნის  მაშტაბით გამართულ ჩემპიონატებსა და ტურნირებში. 

  ქვეპროგრამის მიზანია: 

- მოზარდებში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.                                                  -ძალოსნობის პოპულარიცაზია.

- მეცადინეობებში რაც შეიძლება მეტი მოზარდის ჩაბმა.                                                                          - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების ზრდა

-გამრავლება ქვეყნის, ევროპისა და მსოფლიოს მასშტაბით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

დარბაზის მთელი დატვირთვით ფუქციონირება. მისი ხელმისაწვდომობა როგორც ქალაქ საჩხერის ასევე მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსახლეობისათვის. იმერეთის, საქართველოს, ევროპის ჩემპიონების აღზრდა, საქართველოს ასაკობრივი ნაკრების შევსება პერპექტიული სპორტსმენებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

590,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.  ქვეპროგრამის  მიზანია ახალგაზრდობისათვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:  ქ.საჩხერეში ცენტრალური სტადიონისა და მიმდებარე ტერირორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანადაფინანსება, სოფელ სხვიტორში, საექსპოზიციო დარბაზის მიმდებარედ არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია, სოფელ ჭორვილაში, სპორტული მოედნისა და საბავშვო გასართობი სივრცის მოწყობა, სოფელ ქორეთშის პორტული მინი მოედნის მოწყობა, სოფელ ჯალაურთაში, ნეფარიძეების უბანში არსებული საფეხბურთო სტადიონის შემოღობვა, სოფელ  ჭალოვანში, სპორტული მოედნის შემოღობვა, რაჭის, კოსტავას და აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული სტადიონებზე რკინა ბეტონის საფარის შეცვლა ხელოვნური საფარით, ასევე, აღნიშნულ სტადიონებზე საფეხბურთო კარებების მოწყობა და სხვა.

-ქ.საჩხერეში ცენტრალური სტადიონისა და მიმდებარე ტერირორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

-სოფელ სარეკში სტადიონის რეაბილიტაცია; ჩიხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტადიონის მშენებლობა/რეაბილიტაცია; სოფელ ჭორვილაში სპორტული მოედნისა და გასართობი ცენტრის მოწყობა; სოფელ ქორეთში, მინი სტადიონის მოწყობა ლომიძეების უბანში; კორბოულის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტადიონის კეთილმოწყობა; სოფელ მახათაურში სპორტული მოედნის მოწყობა და სხვა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

  რეაბილიტირებული და თანამედროვე დონეზე მოწყობილი სპორტული მოედნები, მოსახლეობისათვის   პირობების შექმნა ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

 წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა სახის კულტურულ-საგანმანათლებლო, თეტრალურ-მუსიკალური, ასევე ფესტივალ-კონკურსები, გამოფენები, თეატრალურუი წარმოდგენები, მუსიკლურ-ლიტერატურული კომპიზიციები ემსხურება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ფართო მასების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართვას., ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს პოპულარიზაციას. ცნობილი ადამიანების პატივგებას.

დაგეგმილი ღონისძიებები:

 9 აპრილი - ,,ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი“ - ხსოვნის საღამო 2. ლიტერატურული პერფორმანსი - ,,ის ქალი მე ვარ“ - მარი აბრამიშვილის 100 წლის იუბილე. 3. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - საზეიმო კონცერტი. 4. სრულიად საქართველოს საჩხერეზე ახალი სიმღერის შექმნა, გაორკესტრება, სტუდიური ჩაწერა, კლიპის გადაღება მეშვიდე ფესტივალი ,,ქართული საგალობლები“. 5. დოკუმენტური ფილმის გადაღება  ,,საჩხერე და საჩხერლები“ XIX – XX საუკუნეებში. 6. საჩხერეზე ახალი სიმღერის შექმნა, გაორკესტრება, სტუდიური ჩაწერა, კლიპის გადაღება. 7. სახალხო დღესასწაული ,,საჩხერლობა“. 8. საშობაო-საახალწლო  ღონისძიება. 9. თეატრალურ - მუსიკალური ღონისძიებები. 10. პაოლო იაშვილის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 11. ვახტანგ ყაველაშვილის ნაშრომის "ქორეთის ყოვლადწმინდა სამება" - გამოცემა. 12. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მანიშნებლების დადგმა.. 13 მუხრანის პრემია - პოეტური მინიატურები. 13. კომპოზიტორ მამია ხატელიშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო. 14. მარინა იაშვილის 90 წლის იუბილე - კლასიკური მუსიკის საღამო.                                   

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების პატივგება, ასევე შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაციის ამაღლება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

1523,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ციხე ,,მოდინახე”-ს მიმდებარედ ინფრასტრუტურის მოწესრიგება, საპარკინგე ადგილისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

-,,ჯრუჭის" მონასტრის რეაბილიტაცია;

რგფ- სოფელ არგვეთის კულტურის სახლის მშენებლობა (მეორე ეტაპი); ,,ჯრუჭის" მონასტრის გუმბათისა და სამრეკლოს რეაბილიტაცია.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

აღნიშნული ისტორიულ-კულტურული ძეგლები წარმოადგენენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სავიზიტო ბარათს, შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობა მიიღებს გარკვეულ სარგებელს, როგორც დასაქმების ასევე ჩამოსული მნახველისა და ტურისტული ნაკადის მომსახურების კუთხით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 01

206.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

ქვეროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი ცენტრალური და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა, რომელთა წიგნადი ფონდი განახლებულია, ივსება ყოველწლიურად ახალი ლიტერატურით და პერიოდული პრესით. განახლებულია და შენდება სასოფლო ბიბლიოთეკებისათვის ახალი შენობები. შეძლებისდაგვარად აღჭურვილია ახალი ტექნოლოგიებით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 137 633 ერთეულს. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით სარგებლობს რაიონის 11 992 მომხმარებელი. აქედან: ცენტრალურს ყავს 4 705 მკითხველი, სოფლებს 7 287 მკითხველი. ბიბლიოთეკის ბაზაზე არსებობს გაზეთი ,,მოდინახე“. გაზეთი იბეჭდება ყოველთვიურად.   

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მომხმარებლების რაოდენობის ზრდა, ინფორმაციის სწრაფი მიწოდება თანამედროვე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 02

320.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

ქვეროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრი სადაც გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული, ფოლკლორული (მამაკაცთა ანსამბლი „მოდინახე“ ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“თვითშემოქმედებითი ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზაცია, ხალხური რეწვის ოსტატები, თვითნასწავლი მხატვრები, ხალხური მედიცინა, ზეპირსიტყვიერება, ხალხური პოეზია, ხალხური სიმღერა, ხალხური ნიმუშების ჩართვა ფოლკლორულ ფესტივალებსა და სახალხო ზეიმებში. რაც მნიშვნელოვანია შემოქმედებითი ნიმუშების შენარჩუნებისა და ოჯახური ტრადიციების გაგრძელების თვალსაზრისით.ასევე არის  სამეჯლისო სპორტული ცეკვების ანსამბლები. სალოტბარო სკოლა,პაოლო იაშვილის სახელობის  სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი,მ. ხატელიშვილის სახელობის  სამუსიკო სტუდია, სადაც შეისწავლება ფორტეპიანო, ვიოლინო, სოლო სიმღერები და აქვეა ვაჟთა ანსამბლი ,,განთიადი". კულტურის ცენტრში არსებული ყველა ჟანრის მიზანია პირველ რიგში  ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნება და  წინა პლანზე წამოწევა. ქართული კულტურის, მრავალხმიანობის ფოლკლორის ქართული ჰარმონიის პოპულარიზაცია. აღიზარდოს  მომავალი თაობა ხელოვნების დარგებისადმი დიდი ინტერესით. ღონისძიებაზე მოსულ მაყურებელს მიეწოდოს ხარისხიანი პროდუქცია.  კულტურის ცენტრი ჩართულია ამ ფერხულში, რომელსაც აქვს დიდი წარმატება და აღიარება თეატრმცოდნეებისაგან. არის 2 გრამპრის მფლობელი  და მრავალი ნომინაციის გამარჯვებული. თეატრში გაერთიანებულია მომავალი თაობა, რომელიც ეცნობა ქართველი და უცხოელი დრამატურგების ხელოვნებას. თეატრის მიზანია და არამარტო თეატრის გავიდეს ჩვენი რეგიონის სახელი მთელს საქართველოში, ასევე საზღვრებს გარეთ. აქვს მიწვევები ევროპის თეატრალურ ფესტივალებზე. იგეგმება 2 ახალი სპექტაკლი, გაგრძელდება ძველი სპექტაკლების ჩვენება. ასევე ქორეოგრაფიული და ფოლკლორული ანსამბლები, სამუსიკო სტუდია  მაყურებელს შესთავაზებენ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს, აგრეთვე მიიღებენ მონაწილეობას რაიონის გარეთ გამართულ ღონისძიებებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის ცენტრში გაერთიანებული ყველა მიმართულების შეუფერხებელი მუშაობა, რაც დააკმაყოფილიებს კულტურის ცენტრში მოსული მაყურებლის მოთხოვნებს.  ეროვნული კულტურისა და ფოლკლორის პოპულარიზაცია, კულტურის ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფების წარმატებები ადგილობრივ და ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ ღონისძიებებზე.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 03

33.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

ქვეროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანამანათლებლო ცენტრი,  კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა წრეები,  მუსიკალური სტუდია, ქორეოგრაფიული სტუდია, ხალხური საკრავები, მხატვრული წრე,  წრეებში გაეთიანებულია 45 მოსწავლე, კულტურის ცენტრი აქტურადაა ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში: სპორტულ შეჯიბრებებში, ვიქტორინა კონკურსებში. ტარდება საახალწლო, სარვამარტო  ღონისძიებები.  ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სსიპ როსტომ აბრამიშვილის სახელობის  სარეკის საჯარო სკოლასთან და  ბიბლიოთეკასთან.

  ქვეპროგრამის მიზანია: სარეკის თემის მოსახლეობის, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურული, სპორტული და საგანმანათლებლო საქმიანობაში ხელშეწყობა და  აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა  ფესტივალებში და კონკურებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სამსახურის მუშაობის კიდევ უფრო გამრავალფეროვნება,  დაინტერესებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის  რაოდენობას ზრდა და  მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 04

84.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,პროფესორ ჯურხა ნადირაძის სახელობის საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"

ქვეროგრამის აღწერა

მუზეუმში დღესდღეობით დაცულია 12916 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა საშუალო რაოდენობა შეადგენს 800-მდე კაცს (ტურისტული ჯგუფები და ინდივიდუალური დამთვალიერებლები). მუზეუმის ქონებას შეადგენს ასევე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე-სიმონ წერეთლის სასახლე და ეთნოგრაფიული შენობები 0,5 ჰა მიწის ნაკვეთით.  ქვეყნის სამუზეუმო კანონმდებლობის შესაბამისად  მუზეუმი მზრუნველობას უწევს სოფ. მოძვის საჯარო სკოლაში ვიქტორ ნოზაძის მემორიალურ მუზეუმს, სოფ. ქორეთის საჯარო სკოლის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს და სოფ. არგვეთში პაოლო იაშვილის ლიტერატურულ მუზეუმს. მუზეუმი ეწევა სამეცნიერო-კვლევით და საგამომცემლო საქმიანობას.     ქვეპროგრამის მიზანია საგამოფენო და საფონდო სივრცის შევსება და კეთილმოწყობა. სამეცნიერო, სასწავლო და საგანმანათლებლო მუშაობის გააქტიურება. სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სამუზეუმო საქმიანობის მენეჯმენტის გაუმჯობესება,კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, საგამოფენო სივრცის მოწყობა თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად. მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება და ჩართულობა სამუზეუმო მუშაობაში. ვიზიტორთა მოზიდვა. მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 05

24,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ს.ს.ი.პ.  აკაკი  წერეთლის  სახელმწიფო  მუზეუმი

ქვეროგრამის აღწერა

     მუზეუმი  მოწოდებულია  აკაკი  წერეთლის  ცხოვრებისა და შემოქმედების,  როგორც  ქვეყნის  მოსახლეობის,  ასევე  მსოფლიოს  ნებისმიერი  ტურისტისა  და  მნახველის  ინფორმირებისათვის, რასაც  ემსახურება   როსტომისეული  სასახლე,   სადაც  დაიბადა  და   ცხოვრობდა დიდი  მგოსანი.   მუზეუმში  მომსვლელი   ეცნობა  მეცხრამეტე  საუკუნის  ყოფა-ცხოვრების  ამსახველი  ნივთებისა  და  ეთნოგრაფიული  არტეფაქტების  ნიმუშებს.   ახლად  გახსნილ  საგამოფენო  დარბაზში ფართო  სპექტრით    წარმოდგენილია   მგოსნის  ოჯახის  ისტორია,  გვარის  გენეოლოგია,  პირადი  ნივთები,  ფოტოსურათები, ქართველ მხატვართა   ნამუშევრები  და  მეცხრამეტე საუკუნის ყოფა - ცხოვრების ამსახველი  დოკუმენტები,   აკაკის  პირადი   ნივთები  და  ტანსაცმელი.   სავანეში ძიძისეულ  ქოხში   წარმოდგენილია  აკაკის   ბავშობის დროინდელი  ნივთები.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

  ჩვენი  ქვეყნის  მოქალაქეთა და ტურისტთა გათვითცნობიერება აკაკის  ცხოვრებისა და  შემოქმედების  მიმართულებით.  მოზარდებისა  და  ახალგაზრდების   პატრიოტული  გაზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 06

40.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი

ქვეროგრამის აღწერა

მუზეუმში  დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 395 ექსპონატი (მათ შორის 42 სოსო წერელის ნამუშევარი) წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 200 კაცს. მუზეუმის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის პოპულარიზია, მუზეუმისადმი ვიზიტორთა დაინტერესების ზრდა და ჩართულობა. წლის განმავლობაში მუზეუმი ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. ტრადიციულად ტარდება  კონსტანტინე და სოსო წერეთლების  დაბადების დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები.  

 მუზეუმების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ,, ღამე მუზეუმში"                                                         თვითვფრინავის ბიჭების გახსენება. 

პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით                                                

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 პერსონალის უზრუნველყოფა სამუშაო პირობებით.   გაუმჯობესებული სამუზეუმო საქმიანობის მენეჯმენტი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა მოზიდვა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 07

196.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ დავით თორაძის სახელობის საჩხერის სამუსიკო სკოლა

ქვეროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საჩხერის სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, თეორიული, სავიოლინო, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის, საესტრადო სიმღერების განყოფილებები და ფოლკლორული ანსამბლი.

  სამუსიკო სკოლაში საფორტეპიანო განყოფილებაზე განათლებას იღებს საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 185 მოსწავლე, სავიოლინო განყოფილებაზე 8 მოსწავლე, ხალხურ საკრავზე 25 მოსწავლე, საესტრადო სიმღერაზე 22 მოსწავლე, კლასიკურ გიტარაზე 10 მოსწავლე, ფოლკლორულ ანსამბლში 30 მოსწავლე. სულ სკოლაში სწავლობს 270 მოსწავლე. 

  სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია 38 თანამშრომელი, აქედან: 5 - ადმინისტრაციული პერსონალი, 4 -ტექ-პერსონალი  და 25 - პედაგოგი. ქვეპროგრამის მიზანია: მოსწავლეთათვის კლასიკური მუსიკის  შესწავლა, ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, რაც გაამრავალფეროვნებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის საზღვრისპირა სოფლებში ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებს. 

 შემოქმედებითი განვითარებისათვის  ურთიერთობა ქ.ქუთაისის სიმფონიურ ორკესტრთან, კონცერტები დამეგობრებულ სკოლებთან, მონაწილეობა სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში, როგორც კლასიკურ, ასევე ფოლკლორულ და საესტრადო სიმღერებში. საქველმოქმედო ღონისძიებები, როგორც შშმ პირებთან, ასევე ხანდაზმულ ადამიანებთან, ურთიერთობა ქართველ კომპოზიტორებთან, როგორც თბილისში ასევე მოწვევით სამუსიკო სკოლაში, ურთიერთობა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებთან, კონცერტები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში მოსწავლეთა კლასიკური მუსიკის და ფოლკლორის დაინტერესების მიზნით.                                                                                                                      

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სამუსიკო სკოლის ფუნქციონირება შეუფერხებლად, მოსწავლეების დაკმაყოფილება სხვადასხვა საჭირო ინსტრუმენტებით,  ფოლკლორული ანსამბლის მოსწავლეებისათვის  შესაბამისი ფორმებით აღჭურვა, კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა. სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 08

57.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სოსო წერეთლის სახელობის საჩხერის სამხატვრო სკოლა

ქვეროგრამის აღწერა

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამხატვრო განათლების სკოლა. სკოლაში განათლებას იღებს საჩხერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 144 ბავშვი. დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 11 თანამშრომელს. აქედან 6 პედაგოგია.  სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან: ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ტანსაცმლის მხატვრულ დიზაინს და ხელოვნების ისტორიას.

  ქვეპროგრამის მიზანია:

  განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა. კულტურული ღონისძიების ჩატარება, საერთაშორისო კონკურსებსა და გამოფენებში მონაწილეობის მიღება. სახვითი ხელოვნებისადმი პროფესიული დამოკიდებულების განვითარება და ამ მიმართულებით შემდგომი საფეხურების განათლების  მიღება. საშემოდგომო და საგაზაფხულო პლენერების ჩატარება, ისტორიული ძეგლების შესწავლის მიზნით შემეცნებითი ექსკურსიების მოწყობა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 სამხატვრო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა  მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში და სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

არგვეთის კულტურის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03 09

55.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მედეა ჯაფარიძის სახელობის არგვეთის კულტურის სახლი

ქვეროგრამის აღწერა

 კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები: ქორეოგრაფიული სტუდია, ქორეოგრაფიული ანსამბლი"მუხრანელები", ფოლკლორული ანსამბლი "არგვეთი", ქართულ ხალხურ საკრავთა  ანსამბლი  "ციცინათელა", ბავშვთა  საესტრადო სიმღერების  შემსწავლელი წრე "აისი", მუსიკალური სტუდია  (ფორტეპიანო),  გიტარის  შემსწავლელი, ქართულ ხალხურ ინსტრუმენტებზე  დაკვრის  (ფანდური, ჩონგური, დიპლიპიტო, ბასფანდური) შემსწავლელი  წრე.                                                                                                                                                                             ქვეპროგრამის მიზანია:

 კულტურის განვითარების  ხელშეწყობა, მოსახლეობაში  ტრადიციული  კულტურის  პოპულარიზაცია,   კულტურულ ურთიერთობათა  გაღრმავება.   

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

არგვეთის  ადმინისტრაციული ერთეულის  ტერიტორიაზე  11  სოფლის მოსახლეობისათვის წლის  განმავლობაში სრულად დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიული, მუსიკალური, ფოლკლორული და საესტრადო  წრეებზე ბავშვებისა და მოზარდების  გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და  ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

 ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის გათვალისწინებით დაგეგმილია სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების ორგანიზება  ახალგაზრდების ჩართულობითა და ინტერესების გათვალისწინებით. ასევე მათი დაინტერესება და მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში და ღონისძიებებში ფორმალური და არა ფორმალური განათლების მიმართულებით.    

 ასევე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ღონისძიებების დაგეგმვა საოჯახო ტურიზმის ხელშეწყობისათვის. ტურისტული პროდქტის შექმნა, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია.

წლის განმავლობაში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

1.საჩხერელი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის შობა - ახალი წლის მილოცვა;. 2 კონკურსი ყველაზე ინოვაციურ ახალგაზრდულ პროექტზე, პროექტის მხარდაჭერა – დაფინანსება;. 3. ახალგაზრდებისათვის ტრენინგ-სემინარების ჩატარება. 4. სილამაზის კონკურსი - „მის საჩხერე 2022“. 5. ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიება. 6. ფოტო-კონკურსი და გამოფენა ახალგაზრდა მოყვარულ ფოტო-ხელოვანთა მონაწილეობით. 7. ბანაკის მოწყობა. 8. საზეიმო ღონისძიებების გამართვა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. 9. ლაშქრობის მოწყობა. 10. თანამედროვე ქართველ მწერალთან შეხვედრა. 11. ცნობილ რეჟისორთან შეხვედრა. 12. საბავშვო ზღაპრების ფესტივალი „წითელქუდა“. 13. თეატრალური ფესტივალი სკოლებს შორის - „ელისაბედი“. 14. ეროვნული მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა. 15. სსიპ.ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად დაგეგმილი სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტები. 16. ტრანსპორტი. 17. პაოლო იაშვილის 130  წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება-პარნასი რეგიონული მასშტაბის. 18.ფესტივალის მოწყობა საოჯახო ტურიზმის ხელშეწყობისათვის.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში მნიშვნელოვანია ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების ინტერესებისა და გამოწვევების მეტად წასახალისებლად  ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება საჩხერელი ახალგაზრდებისათვის. მათი ჩართულობა კულტურულ, საგანმანათლებლო, ლიტერატურულ და თეატრალურ ცხოვრებაში, რათა უფრო მეტად მოხდეს ახალგაზრდების დაინტერესება ლიტერათურითა და ხელოვნებით.

 განსაკუთრებულად დიდ მნიშვენლობას იწვევს ტურიზმის განვითრება. ადგილობრივი მეწარმეებისათვის ხელშეწყობა, შიდა და გარე ტურიზმის განვითარება, რაც საგრძნობლად გაზრდის ტურისტების რიცხვს.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

45,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   ,,ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია"

ქვეროგრამის აღწერა

 მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური დახმარება სასულიერო განათლების განვითარების მიზნით.    საეკლესიო სამსახურისათვის შექმნილი სკოლის ფინანსური ხელშეწყობა.                   

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მოსახლეობაში ქრისტიანული სარწმუნოების ზრდა.

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1348,9 ათასი ლარი. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,348.9

06 01

 ჯანდაცვის პროგრამები

147.7

06 02

 სოციალური პროგრამები

1,171.2

06 02 01

 ავადმყოფთა  სოციალური დაცვა

500.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

78.0

06 02 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.0

06 02 02 02

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

23.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

40.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

358.0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

30.0

02 06 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

70.1

02 06 07

სარიტუალო ხარჯები

5.0

02 06 09

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

30.1

02 06 10

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

50.0

06 02 11

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

10.0

06 04

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

30.0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის პროგრამები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

147.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა,  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2. იმუნიზაციია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;    

5. ტყვიის შემცველობის კონტროლი ბავშვთა პოპულაციაში;

6. C ჰეპატიტის , შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამის შესრულება;

7. ვერბალური აუტოფსია;

8. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 9-12 წლის ასკის გოგონებში;

9. წითელას გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება, არაგეგმიური  ვაქცინაცია;

10. ახალი კორონავირუსის covid-19 -ის სახელმწიფო პროგრამის შესრულება, პრევენციისა და კონტროლის ღონისძიებების გატარება, საკარანტინო ზონის ეპიდკონტროლი, PCR ტესტირების ჩატარება მაღალი რისკის ჯგუფებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

    ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან   გათვალისწინებულია დახმარება საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგიტრირებულ მოქალაქეებზე, რომელიც საჭიროებენ დახმარებას,  კერძოდ: ა)მოქალაქეს, რომელსაც ესაჭიროებათ გეგმიური  და გადაუდებელი სტაციონარული-ქირურგიული ოპერაცია და სხვა სამედიცინო მომსახურება მიეცემათ 2000 (ორი ათასი) ლარამდე ერთჯერადად; ხოლო მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით, თანხა ირიცხება შესაბამისი დაწესებულებიდან მომსახურეობის საბუთის წარმოდგენის შემდგომ ამავე დაწესებულების ანგარიშზე.    ბ)მოქალაქეები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა  სახის კვლევა  მიეცემა დახმარება ერთჯერადად,  არაუმეტეს  500  (ხუთასი)  ლარამდე თანხის ოდენობით, ხოლო  მოქალაქეს, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე პირი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და ვეტერანის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით. ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მოქალაქეს არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარამდე ოდენობით;  გ) საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს (გარდა იმ პირისა, რომელიც დარეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000), რომელიც მოიხმარს ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში დაავადებათა ჩამონათვალისა და მედიკამენტების გაცემის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 8 აგვისტოს №01-177/ო ბრძანებით განსაზღვრულ მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად მედიკამენტების ღირებულების 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 50 (ორმოცდაათი) ლარისა, ხოლო საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეს, რომელიც მოიხმარს ზემოაღნიშნული მედიკამენტების გარდა სხვა მედიკამენტებს, მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 50 (ორმოცდაათი) ლარამდე თანხის ოდენობით.  დ) მოქალაქეები, რომლებიც თირკმლის უკმარისობის გამო, გადიან დიალიზით მკურნალობის კურსს სხვადასხვა ქალაქში მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეს 150 (ასორმოცდათი) ლარის ოდენობით. თანხა ირიცხება ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშის ნომერზე. ე)ონკოჰემატოლოგიური დაავადების (ლეიკემია) მქონე მოქალაქეები არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 200  (ორასი) ლარის ოდენობით, ხოლო სრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად 100  (ასი) ლარის ოდენობით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ ბენეფიციართა ჯანმრთელობის სტაბილიზაციის ხელშეწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 01

55,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად   200  (ორასი) ლარის ოდენობით. რომელიც ჩაერიცხება უფლებამოსილ პირს საბანკო ანგარიშის ნომერზე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელსაც ესაჭიროება ინდივიდუალური დამხმარე საშუალება და რომელიც არ ფინანსდება ან ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიეცემა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ბენეფიციარების  ჯანმრთელობის სტაბილიზაციის ხელშეწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02 02

23,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალი

ქვეროგრამის აღწერა

ბენეფიციარების ტრიგერების შეფასება, ქცევის მართვის პროგრამის დაგეგმვა, განხორციელება, ზედამხედველობა. ბენეფიციართა რეაბილიტაცია/აბილიტაცია. ბენეფიციართა ფსიქოლოგიური შეფასებები, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და სოციალური ინტეგრაცია.  სენსორული უნარების განვითარება, ფუნქციური უნარების განვითარება, ასევე მეტყველების, ფიზიკური და აკადემიური უნარების განვითარება. დღის ცენტრში ბავშვები სხვადასხვა აქტივობებით არიან დაკავებული, ერთ-ერთი ასეთი საქმიანობა არის სენსორული სათამაშოების დამზადება პედაგოგის დახმარებით, რაც ხელს უწყობს ბავშვებში სხვადასხვა შეგრძნების და აღქმის განვითარებას.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

შეძენილი ფიზიკური და აკადემიური უნარების გამოყენება დამოუკიდებელად და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

    საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ომის მონაწილე  ვეტერანს, რომელიც ასევე არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახების თანადგომა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

358,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც შეეძინება მეოთხე ან/და მეხუთე შვილი (0-18 წლის ჩათვლით) მიეცემა დახმარება ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მეექვსედა მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში (0-18 წლის ჩათვლით) 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 2.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ  ხანდაზმულს (100 წელი და ზევით) მიეცემა დახმარება  ერთჯერადად  1000 (ათასი)  ლარის ოდენობით. 3.აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 700 (შვისადი) ლარამდე თანხის ოდენობით, ერთჯერადად გაეწევათ: დედით ან მამით ობოლ, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე, მრავალშვილიან ოჯახში მცხოვრებ (4 და მეტი შვილი, 20 წლის ჩათვლით), სოციალურად დაუცველ ოჯახში მცხოვრებ (რომელთაც აქვთ მინიჭებული 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა),  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული მშობლის და  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტებს, ხოლო  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტს 1000 (ათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით. 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ ოჯახს, რომელიც ცხოვრობს სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველ მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში, არ აქვს ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი და საკუთარი სახსრებით ეწევა საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიეცემა დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით, ხოლო ოჯახს, რომელიც იმყოფება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (100001 ნაკლები ქულის მქონე ოჯახი) ამავე პირობებით მიეცემა დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარამდე თანხის ოდენობით. ოჯახის საცხოვრებელი მდგომარეობის  შესახებ დასკვნას ადგენს ამ მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს განსაკუთრებულ  შემთხევაში მიეცემა დახმარება  ერთჯერადად, არაუმეტეს  3000  (სამიათასი)  ლარამდე თანხის ოდენობით. 6 .ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის მონაწილეზე, რომელიც რეგისტრირებულია საჩხერის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გაიცეს დახმარება ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   კორონავირუსთან  -COVID 19- თა დაკავშირებით, მარტოხელა და  სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების  დახმარება.

-ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა  თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, ახალგაზრდების სწავლის ხელშწყობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დედით  ან  მამით  ობოლ  არასრულწლოვან მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად  200  (ორასი) ლარის ოდენობით.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე მოქალაქეს მიეცემა დახმარება ერთჯერადად  200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ბენფიციართა ოჯახების თანადგომა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო სასადილოს დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

70.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტტეის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეს „უფასო  სადილით“ უზრუნველყოფის მიზნით გაეწევა დახმარება და დღეში ერთხელ მიეცემა უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად).  

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სოციალურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა თანადგომა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო ხარჯები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება  შემდეგი  სახის სარიტუალო  მომსახურება 250 (ორასორმოცდაათი)  ლარის ოდენობით: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება;   ბ) სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება; გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

2.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება უპატრონო მიცვალებულთა  სარიტუალო მომსახურება 500   (ხუთასი)  ლარის  ოდენობით. 

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

სარიტუალო მომსახურება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

30,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,ზურმუხტი"

ქვეროგრამის აღწერა

პროგრამით გათვალისწინებულია საჩხერის მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა  სოფლის პერევის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  უფასო ტრანსპორტით  მომსახურება. პერევის მიმართულებით ავტობუსით ემსახურება 2 მძღოლი, კვირაში 4 რეისი.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

ოკუპირებულ, საზღვრისპირა  სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის  ტრანსპორტით უფასოდ მომსახურება წლის განმავლობაში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც სტიქიური უბედურების/ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი, მიეცემა დახმარება 6000 (ექვსიათასი) ლარამდე ოდენობით; 

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ დაზარალებული მოქალაქეთა ოჯახების თანადგომა.

                                                                                 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეროგრამის აღწერა

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეს რომელსაც არ აქვს თავშესაფარი, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, ბინის დაქირავებისათვის მიეცემა დახმარება ყოველთვიურად  250  (ორასორმოცდაათი) ლარამდე თანხის ოდენობით. ბინის დაქირავება მოქალაქემ უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის იმ ადმინისტრაციულ ერთეულში სადაც თვითონ არის რეგისტრირებული.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინტეგრირებული დღის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04

30,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

   ა(ა)იპ  საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

ქვეროგრამის აღწერა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საჩხერის ფილიალის ,,ინტეგრირებული საქმიანობათა დღის ცენტრი", ცდილობს წვლილი შეიტანოს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რისთვისაც ის თავის რესურსსა და გამოცდილებას იყენებს ხანდაზმულების კეთილდღეობისა და ღირსეული გარემოს შექმნისათვის.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების საჩხერის ფილიალი მრავალი წელია აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. თვალსაჩინო და ხელშესახებია სარგებელი როგორც მიზნობრივი ჯგუფებისათვის, ასევე მთლიანად თემის წევრებისათვის. ემსახურება საზოგადოებაში ხანდაზმულთა ინტეგრაციასა და სოციალური იზოლაციის რღვევას. მათ ასევე რეგულარულად მიეწოდებათ ინფორმაცია თავიანთ უფლებებსა და შეღავათებზე.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

კარგად ფუნქციონირებადი საქმიანობათა ცენტრი, საქმიანობათა ცენტრით მოსარგებლე ბენეფიცართა და მოხალისეთა გაზრდილი რაოდენობა, რომელნიც ახორციელებენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზებას და უნარ-ჩვევების განვითარებას; · კვალიფიციური მოხალისეები და ლიდერი ბენეფიციარები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა სახის საქმიანობებს ბენეფიციარების უნარ-ჩვევების განვითარებისათვის, თვითდაჯერებულობის გაზრდისათვის და თაობათა შორის ურთიერთობების გაძლიერებისათვის. მოხალისეთა მიერ რეგულარულად განხორციელებული ვიზიტები ბინაზე უმწეო ხანდაზმულთათვის უსაფთხო გარემოსა და ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნების მიზნით· ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე მობილიზებული პარტნიორების გაზრდილი რაოდენობა და მათი მონაწილეობით მოწყობილი სამუშაო შეხვედრები ხანდაზმულთა, ახალგაზრდებისა თუ სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებსა და გამოწვევებზე რეაგირებისთვის

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

 

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. -ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის პროცენტისა და ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხის გადახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5821,1 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯის  პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

5,821.1

01 01

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,397.9

01 01 01

საჩხერის საკრებულო

1,227.8

01 01 02

საჩხერის მერია

3,901.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

244.1

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯები

25.0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

423.2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

200.0

01 02 02

 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა  და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

100.0

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

123.2

ათას ლარში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

0100

5821,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეროგრამის აღწერა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფის დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება საერთო დანიშნულების ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) მომსახურება და დაფარვა.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი  შედეგი

 სარეზერვო ფონდის მიზნობრიობა;  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

 


მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ ბიუჯეტის პროგრამულ დანართში.

 

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

32,608.5

33,339.3

17,020.5

16,318.8

33,812.5

10,174.9

23,637.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

167.0

0.0

167.0

167.0

0.0

167.0

 

ხარჯები

9,402.2

11,502.2

910.5

10,591.7

14,792.2

772.6

14,019.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,943.9

2,033.0

98.1

1,934.9

3,327.5

103.2

3,224.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,389.2

1,750.1

720.5

1,029.6

2,085.9

269.6

1,816.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

207.7

246.0

0.0

246.0

430.8

0.0

430.8

 

მივლინება

5.6

4.0

0.0

4.0

18.5

0.0

18.5

 

ოფისის ხარჯები

184.9

236.7

0.9

235.8

345.0

0.0

345.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.3

13.9

0.0

13.9

30.0

0.0

30.0

 

სამედიცინო ხარჯები

2.3

11.5

0.0

11.5

12.0

0.0

12.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5.6

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

509.1

719.9

600.9

119.0

441.9

269.6

172.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

468.7

518.1

118.7

399.4

801.2

0.0

801.2

 

პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

 

სუბსიდიები

4,934.5

6,258.7

91.6

6,167.1

7,540.8

106.5

7,434.3

 

გრანტები

78.7

248.5

0.0

248.5

41.1

0.0

41.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

840.1

892.1

0.3

891.8

1,054.1

8.3

1,045.8

 

სხვა ხარჯები

167.7

281.3

0.0

281.3

704.0

285.0

419.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,131.9

21,762.7

16,110.0

5,652.7

18,935.9

9,402.3

9,533.6

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

2,834.9

3,118.5

98.1

3,020.4

5,821.1

103.2

5,717.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

167.0

0.0

167.0

167.0

0.0

167.0

 

ხარჯები

2,702.9

2,970.1

98.1

2,872.0

5,020.7

103.2

4,917.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,943.9

2,033.0

98.1

1,934.9

3,327.5

103.2

3,224.3

 

საქონელი და მომსახურება

596.4

769.4

0.0

769.4

1,378.0

0.0

1,378.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

207.7

246.0

0.0

246.0

430.8

0.0

430.8

 

მივლინება

5.6

4.0

0.0

4.0

18.5

0.0

18.5

 

ოფისის ხარჯები

182.9

235.8

0.0

235.8

345.0

0.0

345.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.3

13.9

0.0

13.9

30.0

0.0

30.0

 

სამედიცინო ხარჯები

2.3

11.5

0.0

11.5

12.0

0.0

12.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

97.9

119.0

0.0

119.0

167.3

0.0

167.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91.0

139.2

0.0

139.2

370.4

0.0

370.4

 

პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

 

სუბსიდიები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

4.7

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

33.1

0.0

33.1

41.0

0.0

41.0

 

სხვა ხარჯები

96.9

96.1

0.0

96.1

234.0

0.0

234.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.6

74.0

0.0

74.0

716.0

0.0

716.0

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,712.4

3,005.6

98.1

2,907.5

5,397.9

103.2

5,294.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

167.0

0.0

167.0

167.0

0.0

167.0

 

ხარჯები

2,654.8

2,931.6

98.1

2,833.5

4,681.9

103.2

4,578.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,943.9

2,033.0

98.1

1,934.9

3,327.5

103.2

3,224.3

 

საქონელი და მომსახურება

596.4

769.4

0.0

769.4

1,178.0

0.0

1,178.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

207.7

246.0

0.0

246.0

430.8

0.0

430.8

 

მივლინება

5.6

4.0

0.0

4.0

18.5

0.0

18.5

 

ოფისის ხარჯები

182.9

235.8

0.0

235.8

345.0

0.0

345.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.3

13.9

0.0

13.9

30.0

0.0

30.0

 

სამედიცინო ხარჯები

2.3

11.5

0.0

11.5

12.0

0.0

12.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

97.9

119.0

0.0

119.0

167.3

0.0

167.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91.0

139.2

0.0

139.2

170.4

0.0

170.4

 

სუბსიდიები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

4.7

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

33.1

0.0

33.1

41.0

0.0

41.0

 

სხვა ხარჯები

96.9

96.1

0.0

96.1

134.0

0.0

134.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.6

74.0

0.0

74.0

716.0

0.0

716.0

01 01 01

საჩხერის საკრებულო

597.8

613.1

0.0

613.1

1,227.8

0.0

1,227.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

577.1

610.3

0.0

610.3

1,048.5

0.0

1,048.5

 

შრომის ანაზღაურება

368.0

380.8

0.0

380.8

693.6

0.0

693.6

 

საქონელი და მომსახურება

107.2

130.4

0.0

130.4

218.9

0.0

218.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36.7

36.3

0.0

36.3

75.2

0.0

75.2

 

მივლინება

0.6

0.3

0.0

0.3

1.5

0.0

1.5

 

ოფისის ხარჯები

30.2

35.3

0.0

35.3

57.5

0.0

57.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.9

3.0

0.0

3.0

5.5

0.0

5.5

 

 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27.1

31.8

0.0

31.8

52.4

0.0

52.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.7

23.7

0.0

23.7

26.8

0.0

26.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

3.0

0.0

3.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა ხარჯები

96.9

96.1

0.0

96.1

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.7

2.8

0.0

2.8

179.3

0.0

179.3

01 01  02

საჩხერის მერია

1,958.5

2,231.3

0.0

2,231.3

3,901.0

0.0

3,901.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

130.0

0.0

130.0

130.0

0.0

131.0

 

ხარჯები

1,921.6

2,162.0

0.0

2,162.0

3,367.3

0.0

3,367.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,444.3

1,517.1

0.0

1,517.1

2,430.0

0.0

2,430.0

 

საქონელი და მომსახურება

464.7

617.2

0.0

617.2

901.9

0.0

901.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

171.0

209.7

0.0

209.7

355.6

0.0

355.6

 

მივლინება

2.7

2.3

0.0

2.3

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

149.2

196.9

0.0

196.9

279.7

0.0

279.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

4.4

10.9

0.0

10.9

24.5

0.0

24.5

 

სამედიცინო ხარჯები

2.3

11.5

0.0

11.5

12.0

0.0

12.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

3.7

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56.7

71.9

0.0

71.9

91.5

0.0

91.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

74.7

114.0

0.0

114.0

128.6

0.0

128.6

 

სუბსიდიები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

4.7

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

27.7

0.0

27.7

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.9

69.3

0.0

69.3

533.7

0.0

533.7

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

149.8

159.1

98.1

61.0

244.1

103.2

140.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

0.0

12.0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

149.8

157.2

98.1

59.1

241.1

103.2

137.9

 

შრომის ანაზღაურება

131.6

135.1

98.1

37.0

203.9

103.2

100.7

 

საქონელი და მომსახურება

18.2

19.7

0.0

19.7

32.2

0.0

32.2

 

მივლინება

0.6

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯები

3.5

3.6

0.0

3.6

7.8

0.0

7.8

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.1

15.3

0.0

15.3

23.4

0.0

23.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.4

0.0

2.4

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

0.0

1.9

3.0

0.0

3.0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

6.3

2.1

0.0

2.1

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

6.3

2.1

0.0

2.1

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.3

2.1

0.0

2.1

25.0

0.0

25.0

 

მივლინება

1.7

0.6

0.0

0.6

10.0

0.0

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.6

1.5

0.0

1.5

15.0

0.0

15.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

122.5

112.9

0.0

112.9

423.2

0.0

423.2

 

ხარჯები

48.1

38.5

0.0

38.5

338.8

0.0

338.8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

0.0

200.0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

122.5

112.9

0.0

112.9

123.2

0.0

123.2

 

ხარჯები

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

 

პროცენტი

48.1

38.5

0.0

38.5

38.8

0.0

38.8

 

ვალდებულებების კლება

74.4

74.4

0.0

74.4

84.4

0.0

84.4

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21,433.9

21,516.4

15,105.1

6,411.3

17,955.9

8,080.2

9,875.7

 

ხარჯები

876.9

1,854.1

119.6

1,734.5

2,255.1

285.0

1,970.1

 

საქონელი და მომსახურება

334.3

369.3

119.6

249.7

302.5

0.0

302.5

 

ოფისის ხარჯები

2.0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

332.3

368.4

118.7

249.7

302.5

0.0

302.5

 

სუბსიდიები

478.6

1,180.2

0.0

1,180.2

1,647.6

0.0

1,647.6

 

გრანტები

52.0

220.5

0.0

220.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

12.0

84.1

0.0

84.1

305.0

285.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,557.0

19,662.3

14,985.5

4,676.8

15,700.8

7,795.2

7,905.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

13,692.6

11,675.9

8,044.2

3,631.7

7,155.8

3,618.1

3,537.7

 

ხარჯები

258.3

495.2

51.2

444.0

284.0

0.0

284.0

 

საქონელი და მომსახურება

206.3

229.3

51.2

178.1

284.0

0.0

284.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

206.3

229.3

51.2

178.1

284.0

0.0

284.0

 

გრანტები

52.0

220.5

0.0

220.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

45.4

0.0

45.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,434.3

11,180.7

7,993.0

3,187.7

6,871.8

3,618.1

3,253.7

02 01 01

საყრდენი კედლის მოწყობა

440.3

812.9

719.1

93.8

587.6

343.3

244.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

440.3

812.9

719.1

93.8

587.6

343.3

244.3

02 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

58.5

36.6

0.0

36.6

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

58.5

36.6

0.0

36.6

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

58.5

36.6

0.0

36.6

150.0

0.0

150.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

58.5

36.6

0.0

36.6

150.0

0.0

150.0

02 01 04

ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

24.8

77.1

12.3

64.8

124.9

0.0

124.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.8

77.1

12.3

64.8

124.9

0.0

124.9

02 01 05

საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

23.8

45.0

0.0

45.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

0.0

9.7

0.0

9.7

13.0

0.0

13.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.7

0.0

9.7

13.0

0.0

13.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

9.7

0.0

9.7

13.0

0.0

13.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

35.3

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

02 01 06

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

877.5

701.5

553.2

148.3

236.5

98.8

137.7

 

ხარჯები

7.8

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.8

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.8

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

869.7

696.3

553.2

143.1

236.5

98.8

137.7

02 01 07

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

12,267.7

10,002.8

6,759.6

3,243.2

6,043.8

3,176.0

2,867.8

 

ხარჯები

192.0

443.7

51.2

392.5

121.0

0.0

121.0

 

საქონელი და მომსახურება

140.0

177.8

51.2

126.6

121.0

0.0

121.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

140.0

177.8

51.2

126.6

121.0

0.0

121.0

 

გრანტები

52.0

220.5

0.0

220.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

45.4

0.0

45.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,075.7

9,559.1

6,708.4

2,850.7

5,922.8

3,176.0

2,746.8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5,757.4

7,273.6

5,727.1

1,546.5

3,465.4

1,167.8

2,297.6

 

ხარჯები

268.0

850.2

0.0

850.2

1,250.0

0.0

1,250.0

 

სუბსიდიები

268.0

850.2

0.0

850.2

1,250.0

0.0

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,489.4

6,423.4

5,727.1

696.3

2,215.4

1,167.8

1,047.6

02 02 01

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

5,717.1

7,222.3

5,727.1

1,495.2

3,367.3

1,166.7

2,200.6

 

ხარჯები

268.0

850.2

0.0

850.2

1,250.0

0.0

1,250.0

 

სუბსიდიები

268.0

850.2

0.0

850.2

1,250.0

0.0

1,250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,449.1

6,372.1

5,727.1

645.0

2,117.3

1,166.7

950.6

02 02 02

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

40.3

51.3

0.0

51.3

98.1

1.1

97.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.3

51.3

0.0

51.3

98.1

1.1

97.0

02 03

 გარე განათება

214.6

374.4

0.0

374.4

467.6

0.0

467.6

 

ხარჯები

210.6

330.0

0.0

330.0

397.6

0.0

397.6

 

სუბსიდიები

210.6

330.0

0.0

330.0

397.6

0.0

397.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

44.4

0.0

44.4

70.0

0.0

70.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

4.0

40.9

0.0

40.9

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

40.9

0.0

40.9

70.0

0.0

70.0

02 03 02

 გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

210.6

333.5

0.0

333.5

397.6

0.0

397.6

 

ხარჯები

210.6

330.0

0.0

330.0

397.6

0.0

397.6

 

სუბსიდიები

210.6

330.0

0.0

330.0

397.6

0.0

397.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

692.6

1,203.0

625.4

577.6

5,606.1

3,009.3

2,596.8

 

ხარჯები

34.4

71.6

0.0

71.6

18.5

0.0

18.5

 

საქონელი და მომსახურება

34.4

71.6

0.0

71.6

18.5

0.0

18.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.4

71.6

0.0

71.6

18.5

0.0

18.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

658.2

1,131.4

625.4

506.0

5,587.6

3,009.3

2,578.3

02 04 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

28.0

71.0

0.0

71.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

28.0

71.0

0.0

71.0

7.0

0.0

7.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.0

71.0

0.0

71.0

7.0

0.0

7.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28.0

71.0

0.0

71.0

7.0

0.0

7.0

02 04 02

სკვერების მოწყობა და მომსახურება

422.6

324.7

224.5

100.2

3,265.2

3,009.3

255.9

 

ხარჯები

6.4

0.6

0.0

0.6

11.5

0.0

11.5

 

საქონელი და მომსახურება

6.4

0.6

0.0

0.6

11.5

0.0

11.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.4

0.6

0.0

0.6

11.5

0.0

11.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

416.2

324.1

224.5

99.6

3,253.7

3,009.3

244.4

02 04 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

242.0

807.3

400.9

406.4

2,333.9

0.0

2,333.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.0

807.3

400.9

406.4

2,333.9

0.0

2,333.9

02 05

ბინათმშენებლობა

12.0

38.7

0.0

38.7

305.0

285.0

20.0

 

ხარჯები

12.0

38.7

0.0

38.7

305.0

285.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

12.0

38.7

0.0

38.7

305.0

285.0

20.0

02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

199.4

52.0

50.7

1.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.4

52.0

50.7

1.3

0.0

0.0

0.0

02 07

სოფლის  პროგრამების  განსახორციელებელი პროექტები

865.3

898.8

657.7

241.1

313.0

0.0

313.0

 

ხარჯები

93.6

68.4

68.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

93.6

68.4

68.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

2.0

0.9

0.9

0.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

91.6

67.5

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

771.7

830.4

589.3

241.1

313.0

0.0

313.0

02 08

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

350.6

0.0

350.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

350.6

0.0

350.6

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა

0.0

0.0

0.0

0.0

292.4

0.0

292.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

292.4

0.0

292.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

747.2

906.3

0.0

906.3

1,163.1

0.0

1,163.1

 

ხარჯები

722.9

903.9

0.0

903.9

1,085.1

0.0

1,085.1

 

სუბსიდიები

722.9

903.9

0.0

903.9

1,085.1

0.0

1,085.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.3

2.4

0.0

2.4

78.0

0.0

78.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

614.7

761.1

0.0

761.1

944.6

0.0

944.6

 

ხარჯები

591.0

758.7

0.0

758.7

867.6

0.0

867.6

 

სუბსიდიები

591.0

758.7

0.0

758.7

867.6

0.0

867.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.7

2.4

0.0

2.4

77.0

0.0

77.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

128.2

139.2

0.0

139.2

203.5

0.0

203.5

 

ხარჯები

127.6

139.2

0.0

139.2

202.5

0.0

202.5

 

სუბსიდიები

127.6

139.2

0.0

139.2

202.5

0.0

202.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

03 03

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

4.3

6.0

0.0

6.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

4.3

6.0

0.0

6.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

4.3

6.0

0.0

6.0

15.0

0.0

15.0

04 00

განათლება

3,523.8

3,180.6

726.8

2,453.8

3,282.9

269.6

3,013.3

 

ხარჯები

2,413.8

2,772.2

600.9

2,171.3

2,998.6

269.6

2,729.0

 

საქონელი და მომსახურება

408.8

600.9

600.9

0.0

269.6

269.6

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

408.8

600.9

600.9

0.0

269.6

269.6

0.0

 

სუბსიდიები

2,005.0

2,171.3

0.0

2,171.3

2,729.0

0.0

2,729.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,110.0

408.4

125.9

282.5

284.3

0.0

284.3

04 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,916.9

2,076.7

0.0

2,076.7

2,550.9

0.0

2,550.9

 

ხარჯები

1,803.5

1,966.7

0.0

1,966.7

2,500.9

0.0

2,500.9

 

სუბსიდიები

1,803.5

1,966.7

0.0

1,966.7

2,500.9

0.0

2,500.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113.4

110.0

0.0

110.0

50.0

0.0

50.0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1,029.4

726.8

726.8

0.0

269.6

269.6

0.0

 

ხარჯები

415.8

600.9

600.9

0.0

269.6

269.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

408.8

600.9

600.9

0.0

269.6

269.6

0.0

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

408.8

600.9

600.9

0.0

269.6

269.6

0.0

 

სუბსიდიები

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.6

125.9

125.9

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა

194.5

207.9

0.0

207.9

230.5

0.0

230.5

 

ხარჯები

194.5

204.6

0.0

204.6

228.1

0.0

228.1

 

სუბსიდიები

194.5

204.6

0.0

204.6

228.1

0.0

228.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.3

0.0

3.3

2.4

0.0

2.4

04 04

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

383.0

169.2

0.0

169.2

231.9

0.0

231.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

383.0

169.2

0.0

169.2

231.9

0.0

231.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,996.7

3,500.0

998.6

2,501.4

4,240.6

1,607.1

2,633.5

 

ხარჯები

1,613.7

1,886.6

0.0

1,886.6

2,088.4

0.0

2,088.4

 

საქონელი და მომსახურება

49.7

10.5

0.0

10.5

135.8

0.0

135.8

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.9

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.4

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.4

10.5

0.0

10.5

128.3

0.0

128.3

 

სუბსიდიები

1,524.5

1,804.4

0.0

1,804.4

1,852.9

0.0

1,852.9

 

გრანტები

22.0

28.0

0.0

28.0

39.7

0.0

39.7

 

სხვა ხარჯები

17.5

43.7

0.0

43.7

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,383.0

1,613.4

998.6

614.8

2,152.2

1,607.1

545.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1,382.0

1,660.8

262.3

1,398.5

1,500.1

165.2

1,334.9

 

ხარჯები

688.4

914.8

0.0

914.8

898.0

0.0

898.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.5

6.7

0.0

6.7

20.8

0.0

20.8

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.9

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.6

6.7

0.0

6.7

18.3

0.0

18.3

 

სუბსიდიები

668.5

867.9

0.0

867.9

827.2

0.0

827.2

 

სხვა ხარჯები

15.4

40.2

0.0

40.2

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

693.6

746.0

262.3

483.7

602.1

165.2

436.9

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

19.9

48.9

0.0

48.9

70.8

0.0

70.8

 

ხარჯები

19.9

46.9

0.0

46.9

70.8

0.0

70.8

 

საქონელი და მომსახურება

4.5

6.7

0.0

6.7

20.8

0.0

20.8

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.9

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.6

6.7

0.0

6.7

18.3

0.0

18.3

 

სხვა ხარჯები

15.4

40.2

0.0

40.2

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

672.2

873.3

0.0

873.3

838.6

0.0

838.6

 

ხარჯები

668.5

867.9

0.0

867.9

827.2

0.0

827.2

 

სუბსიდიები

668.5

867.9

0.0

867.9

827.2

0.0

827.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

5.4

0.0

5.4

11.4

0.0

11.4

05 01 02 01

საჩხერის სპორტული სკოლა

326.1

503.7

0.0

503.7

438.2

0.0

438.2

 

ხარჯები

326.0

501.9

0.0

501.9

432.8

0.0

432.8

 

სუბსიდიები

326.0

501.9

0.0

501.9

432.8

0.0

432.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

1.8

0.0

1.8

5.4

0.0

5.4

05 01 02 02

საჩხერის საცურაო  აუზი

213.0

222.7

0.0

222.7

232.0

0.0

232.0

 

ხარჯები

213.0

222.7

0.0

222.7

232.0

0.0

232.0

 

სუბსიდიები

213.0

222.7

0.0

222.7

232.0

0.0

232.0

05 01 02 03

საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი

133.1

146.9

0.0

146.9

168.4

0.0

168.4

 

ხარჯები

129.5

143.3

0.0

143.3

162.4

0.0

162.4

 

სუბსიდიები

129.5

143.3

0.0

143.3

162.4

0.0

162.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

3.6

0.0

3.6

6.0

0.0

6.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია

689.9

738.6

262.3

476.3

590.7

165.2

425.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689.9

738.6

262.3

476.3

590.7

165.2

425.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,575.3

1,786.7

736.3

1,050.4

2,635.5

1,441.9

1,193.6

 

ხარჯები

885.9

919.3

0.0

919.3

1,085.4

0.0

1,085.4

 

საქონელი და მომსახურება

42.8

1.3

0.0

1.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.8

1.3

0.0

1.3

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

821.0

891.5

0.0

891.5

980.7

0.0

980.7

 

გრანტები

20.0

23.0

0.0

23.0

24.7

0.0

24.7

 

სხვა ხარჯები

2.1

3.5

0.0

3.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

689.4

867.4

736.3

131.1

1,550.1

1,441.9

108.2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

46.1

52.8

0.0

52.8

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

44.9

4.8

0.0

4.8

80.0

0.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

42.8

1.3

0.0

1.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.8

1.3

0.0

1.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

2.1

3.5

0.0

3.5

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

48.0

0.0

48.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რებილიტაცია

673.3

802.5

736.3

66.2

1,536.0

1,441.9

94.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

673.3

802.5

736.3

66.2

1,536.0

1,441.9

94.1

05 02 03

კულტურული  დაწესებულებების ხელშეწყობა

855.9

931.4

0.0

931.4

1,019.5

0.0

1,019.5

 

ხარჯები

841.0

914.5

0.0

914.5

1,005.4

0.0

1,005.4

 

სუბსიდიები

821.0

891.5

0.0

891.5

980.7

0.0

980.7

 

გრანტები

20.0

23.0

0.0

23.0

24.7

0.0

24.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.9

16.9

0.0

16.9

14.1

0.0

14.1

05 02 03 01

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

167.6

184.5

0.0

184.5

206.5

0.0

206.5

 

ხარჯები