„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 57
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/02/2022
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.023265
57
07/02/2022
ვებგვერდი, 08/02/2022
330110000.10.003.023265
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №57

2022 წლის 7 თებერვალი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების“ დანართ №3-ის:

1. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზების ნუმერაცია:

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409, 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახურის ნომერი, რომელიც დროებით გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112-ს“,  საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების  მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

144

აფხაზეთის (დროებით . თბილისში)

. .-ის უმაღლესი საბჭო

1421

აჭარის . .-ის უმაღლესი საბჭო

1422

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ების მთავრობები

143

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ების სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

146

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

1472

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ − იუსტიციის სახლი

1474

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი, განკუთვნილი, ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით, უცხოენოვანი მოქალაქეებისა და ვიზიტორების სრულყოფილი მომსახურების გაწევისთვის

1520

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ცხელი ხაზი

1522

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555;

(1552-1554,

1556-1559

გაფორმების

ეკონომიკური

ზონები)

სსიპ – საპენსიო სააგენტო

1480

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1481

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1482

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1483

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

1499

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1525

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1545

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − შრომის ინსპექციის სამსახური

1575

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი

1272

სსიპ − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

1484

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

1485

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1420, 1423-1429, 1486-1489,

1490-1498, 1521,

1523-1524,

1526-1529, 1540-1544, 1546-1549, 156, 1570-1574, 1576-1579,

158-159.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორ-მატის მოკ-ლე ნომ-რების (კო-დე-ბის)  მე-სამე ციფ-რი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

საოპე-რატო-რო კომპა-ნიების არჩე-ვის პრე-ფიქ-სული კოდი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთე-ლობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ბავშვთა დახმარების დროებითი ცხელი ხაზის ერთიანი სამნიშნა ნომერი, რომელიც გადაეცემა 1 წლის ვადით.

საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

საავტომ. ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს 

პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკ-ლე ნომ-რები არაავ-

ტორი-ზე-

ბადი საქმი-ანობი-სათ-ვის

მოკ-

ლე ნომ-რები ავტო-

რიზე-ბადი საქმი-ანობი-სათ-ვის

რეზერვი

რე-ზერვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრო-ნომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ტაქსის გამოძახება

1421

აფხაზეთის

(დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ის

უმაღლესი საბჭო

 

1520

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი, განკუთვნილი ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით უცხოენოვანი მოქალაქეების და ვიზიტორების სრულყოფილი მომსახურების გაწევისთვის (2020 წლის 31 დეკემბრამდე)

1522

ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის 

ექიმების ცხელი ხაზის  მოკლე ნომერი, რომელიც ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების ერთიანი სამნიშნა მოკლე ნომრების მიმართ განსაზღვრული რეგულაციებით, ხოლო შემდეგ გააგრძელებს ფუნქციონირებას, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი

1422

აჭარის ა. რ.-ის

უმაღლესი საბჭო

1525

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში

შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1420, 1423-1429

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1521, 1523-1524, 1526-1529

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები, ავტოსა-დგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების მთავრობები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამ-

ხედველობის დეპარტამენტი

4

გაზის

საავარიო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს 

აღმასრულებელი   ხელისუფლების  ერთიანი საინფორმაციო        სამსახურის ნომერი, რომელიც დროებით გადაეცემა „საქართველოს   შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს  „112",          საქართველოში        ახალი კორონავირუსის   გავრცელების   შედეგად გამოწვეულ              მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

1545

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

 

1540-1544, 1546-1549

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

 

 

 

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრო-მომარაგება, წყალ-მომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

რეზერვი

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

 

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1270-1271-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, იუსტიციის სახლი

1575

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახური

1272 -საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „მომსახურების სააგენტოს“ ცხელი ხაზი

1570-1574, 1576-1579

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

1273-1279 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრო-ნომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს        რეზერვი

რეზერვი

1480

სსიპ - საპენსიო სააგენტო

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

 

საფო-სტო კავშ. ოპერა-ტო-რების საინ-ფორ-მაციო სამსა-ხური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1483

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1484

სსიპ-სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

1485

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

1486-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული 

კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რეზერვი

სახელმ-წიფო ინსპექ-ტორის სამსა-ხური

1499

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს            სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

10

ელექტრ-

ონული კომუ-ნიკაციების საო-

პერატორო კომპანიების საავარიო და საინ-ფორმაციო-საცნობარო

სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმ-მართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს

სამინისტროები

საქართველოს სამინისტროები

რეზე-რვი

 „