„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.139.016435
43
28/01/2022
ვებგვერდი, 01/02/2022
190020020.35.139.016435
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2022 წლის 28 იანვარი

ქ. ბორჯომი

 

„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.139.016426, 27/12/2021) და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესხებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის: 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

 

თავი I. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

26,514.5

31,946.2

24,402.7

7,543.5

26,860.3

21,769.8

5,090.5

 გადასახადები

4,358.9

6,675.9

6,675.9

-

6,474.8

6,474.8

-

 გრანტები

8,447.2

8,841.6

1,298.1

7,543.5

8,756.0

3,665.5

5,090.5

 სხვა  შემოსავლები

13,708.4

16,428.7

16,428.7

-

11,629.5

11,629.5

-

 II. ხარჯები

14,835.2

18,711.3

17,399.0

1,312.4

23,163.3

20,145.1

3,018.2

 შრომის ანაზღაურება

1,980.1

2,099.7

2,099.7

-

3,051.4

3,051.4

-

 საქონელი და მომსახურება

2,409.7

3,223.6

3,175.3

48.3

3,260.1

3,260.1

-

 პროცენტი

36.0

28.8

28.8

-

21.3

21.3

-

 სუბსიდიები

7,778.7

8,740.6

8,740.6

-

9,725.6

9,725.6

-

 გრანტები

128.9

135.0

135.0

-

125.0

125.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,924.2

2,275.0

2,275.0

-

1,873.3

1,873.3

-

 სხვა ხარჯები

577.6

2,208.7

944.6

1,264.1

5,106.6

2,088.5

3,018.2

 III. საოპერაციო სალდო

11,679.3

13,234.9

7,003.7

6,231.2

3,697.1

1,624.7

2,072.3

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,811.6

11,614.2

5,095.5

6,518.7

9,881.4

7,429.4

2,452.1

 ზრდა

13,524.6

12,383.6

5,864.9

6,518.7

10,231.4

7,779.4

2,452.1

 კლება

712.9

769.3

769.3

 

350.0

350.0

 

 V. მთლიანი სალდო

-   1,132.3

1,620.7

1,908.2

-    287.6

-   6,184.4

-   5,804.7

-   379.7

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-   1,187.9

1,565.1

1,852.6

-    287.6

-   6,240.0

-   5,860.3

-   379.7

 კლება

1,187.9

-   1,565.1

-     1,852.6

287.6

6,240.0

5,860.3

379.7

      ვალუტა და დეპოზიტები

1,187.9

-   1,565.1

-     1,852.6

287.6

6,240.0

5,860.3

379.7

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-       55.6

-       55.6

-      55.6

-

-       55.6

-       55.6

-

 კლება

55.6

55.6

55.6

-

55.6

55.6

-

     საშინაო

55.6

55.6

55.6

-

55.6

55.6

-

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

55.6

55.6

55.6

-

55.6

55.6

-

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

-

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

27,227.5

32,715.6

25,172.1

7,543.5

27,210.335

22,119.8

5,090.5

შემოსავლები

26,514.5

31,946.229

24,402.7

7,543.5

26,860.3

21,769.8

5,090.5

არაფინანსური აქტივების კლება

712.9

769.3

769.3

-

350.0

350.0

-

გადასახდელები

28,415.4

31,150.5

23,319.4

7,831.1

33,450.3

27,980.1

5,470.2

ხარჯები

14,835.2

18,711.3

17,399.0

1,312.4

23,163.3

20,145.1

3,018.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,524.6

12,383.6

5,864.9

6,518.7

10,231.4

7,779.4

2,452.1

ვალდებულებების კლება

55.6

55.6

55.6

 

55.6

55.6

 

ნაშთის ცვლილება

-   1,187.9

1,565.053

1,852.6

-   287.6

-      6,240.0

- 5,860.250

-      379.7

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 26,860.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელებ

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

26,514.5

31,946.2

24,402.7

7,543.5

26,860.3

21,769.8

5,090.5

გადასახადები

4,358.9

6,675.9

6,675.9

-

6,474.8

6,474.8

-

გრანტები

8,447.2

8,841.58

1,298.1

7,543.5

8,756.0

3,665.5

5,090.5

სხვა შემოსავლები

13,708.4

16,428.7

16,428.7

 

11,629.5

11,629.5

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო გადასახადები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6,474.8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

გადასახადები

4,358.9

6,675.9

6,675.917

-

6,474.8

6,474.8

-

საშემოსავლო გადასახადი

-

-

   

-

   

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

1,083.5

1,483.3

1,483.3

 

1,774.8

1,774.80

 

ქონების გადასახადი

3,275.4

5,192.6

5,192.649

-

4,700.0

4,700.00

-

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

315.9

1,897.1

1,897.1

 

2,150.0

2,150.00

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

359.6

392.6

392.6

 

300.0

300.00

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

548.9

711.2

711.2

 

300.0

300.00

 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

84.8

123.8

123.8

 

100.0

100.00

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,966.2

2,068.0

2,068.0

 

1,850.0

1,850.00

 

 

მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  8,756.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

8,447.2

8,841.58

8,756.0

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის

500.0

700.1

 

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7,947.2

8,141.5

8,756.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

200.0

200.0

225.0

მოსწავლეების ტრანსპორტირება

27.1

44.1

 

კაპიტალური ტრანსფერი

7,720.1

6,629.4

5,090.5

განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

 

1,098.1

3,140.5

სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

-

170.0

300.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

     

კაპიტალური ტრანსფერი

   

300.0

ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის

 

170.0

 

 

მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11.629.5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

13,708.4

16,428.728

11,629.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

10,627.1

13,561.4

8,854.3

პროცენტები

612.5

502.2

500.0

რენტა

10,014.5

13,059.2

8,354.3

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,154.4

1,630.621

1,525.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2,049.8

1,580.998

1,495.2

სანებართვო მოსაკრებელი

303.6

196.6

165.2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

 

-

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

4.4

-

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,365.2

1,000.0

1,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

380.7

380.0

330.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

     

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

104.7

49.6

30.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

648.7

1,121.5

1,100.0

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

   

150.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

278.3

115.2

150.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 23,163.3 ლარით:

დასახელება

2020  წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

14,835.2

18,711.3

17,399.0

1,312.4

23,163.3

20,145.1

3,018.2

შრომის ანაზღაურება

1,980.1

2,099.7

2,099.7

-

3,051.4

3,051.4

-

საქონელი და მომსახურება

2,409.7

3,223.6

3,175.3

48.3

3,260.1

3,260.1

-

პროცენტები

36.0

28.8

28.8

-

21.3

21.3

-

სუბსიდიები

7,778.7

8,740.6

8,740.6

-

9,725.6

9,725.6

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1,924.2

2,275.0

2,275.0

-

1,873.3

1,873.3

-

გრანტები

128.9

135.0

135.0

-

125.0

125.0

-

სხვა ხარჯები

577.6

2,208.7

944.6

1,264.1

5,106.6

2,088.5

3,018.2

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 9,881.4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  10,231.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 350.0 ათასი ლარით

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

68.7

113.3

202.0

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

58.8

113.3

202.0

 01 02 07

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

9.9

 

55.6

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,453.4

11,241.2

9,185.1

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8,698.3

4,358.1

2,664.6

 02 02 

წყლის სისტემების განვითარება

393.7

861.0

313.9

 02 03

გარე განათება

17.2

91.6

498.9

 02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

37.4

782.2

551.5

 02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

614.7

3,891.3

704.4

 02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

7.6

-

195.5

 02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

700.2

431.5

795.7

 02 08

განახლებული რეგიონების დაფინანსების პროგრამა (მგფ)

-

-

3,140.5

 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის ღონისძიებები

183.5

-

-

 02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

800.9

825.5

-

 02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

   

320.0

 03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1.1

54.9

1.4

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1.1

0.9

1.4

 03 02

ნაგავმზიდი სპეც მანქანების და სანაგვე ურნების შეძენა

-

54.0

-

 04 00

განათლება

291.9

318.7

1.5

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

190.2

318.7

1.5

 04 02

სკოლების ფინანსური დახმარება

101.7

-

-

 05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,606.1

652.4

841.4

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

403.1

319.8

219.8

 05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,203.0

332.5

621.6

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

103.3

3.1

-

 06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

103.3

3.1

-

 06 02

სოციალური დაცვა

   

-

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,524.6

12,383.6

10,231.4

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

712.9

769.3

350.0

ძირითადი აქტივები

380.1

592.3

200.0

არაწარმოებული აქტივები

332.8

177.1

150.0

მიწა

332.8

177.1

150.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,054.1

3,445.0

5,432.7

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,937.2

3,077.8

5,139.0

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,928.0

3,071.5

4,643.5

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

9.2

6.3

495.5

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

     

7.1.2

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

     

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

-

-

-

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

     

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

     

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

91.6

84.4

76.9

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის

     

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

25.3

282.8

216.8

7.2

თავდაცვა

97.0

97.0

137.2

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

     

7.2.2

სამოქალაქო თავდაცვა

97.0

97.0

137.2

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

     

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

     

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში

     

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

-

-

7.3 1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

7.3 2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

-

 

-

7.3 3

სასამართლოები და პროკურატურა

     

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

10,059.1

6,400.6

3,943.2

7.4 1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

     

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

     

7.4 3

სათბობი და ენერგეტიკა

     

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

     

7.4 5

ტრანსპორტი

9,194.0

5,500.2

3,536.9

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9,194.0

5,500.2

3,536.9

7.4 5 5

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

     

7.4 6

კავშირგაბმულობა

     

7.4 7

ეკონომიკის სხვა დარგები

     

7.4 8

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროსი

     

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

865.0

900.4

406.3

7.5

გარემოს დაცვა

2,162.9

5,816.9

5,699.6

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,346.2

1,533.5

1,511.1

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

30.7

26.7

150.0

7.5 4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

785.9

4,256.7

4,038.4

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3,797.2

6,237.5

8,967.5

7.6 1

ბინათმშენებლობა

93.5

1,408.7

3,726.3

7.6 2

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

7.6 3

წყალმომარაგება

781.0

1,297.7

876.9

7.6 4

გარე განათება

790.7

1,102.3

1,579.9

7.6 5

გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

     

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

2,132.0

2,428.8

2,784.4

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

314.0

153.5

173.3

7.7 1

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

     

7.7 2

ამბულატორიული მომსახურება

169.0

11.0

29.1

7.7 3

საავადმყოფოების მომსახურება

     

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

106.3

100.5

104.2

7.7 5

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი

     

7.7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

38.7

42.0

40.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,330.2

3,742.6

4,079.2

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,046.2

1,453.3

1,774.3

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

3,031.3

1,920.8

1,934.9

7.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

     

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0

285.0

285.0

7.8.6

სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში

87.7

83.6

85.0

7.9

განათლება

2,356.6

2,672.3

2,763.8

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

2,164.8

2,562.0

2,703.8

7.9 2

ზოგადი განათლება

131.8

48.3

-

7.9 2 1

დაწყებითი ზოგადი განათლება

     

7.9 2 2

საბაზო ზოგადი განათლება

60.0

62.0

60.0

7.9 2 3

საშუალო ზოგადი განათლება

     

7.9 3

პროფესიული განათლება

     

7.9 4

უმაღლესი განათლება

     

7 10

სოციალური დაცვა

2,245.8

2,585.1

2,253.7

7 10 1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,238.0

1,558.6

1,064.5

7 10 2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

267.7

292.9

379.2

7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

     

7 10 4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

266.9

285.2

329.2

7 10 5

უმუშევართა სოციალური დაცვა

     

7 10 6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.9

4.0

2.8

7 10 7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

     

7 10 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

471.4

444.5

478.1

 

სულ

28,416.9

31,150.5

33,450.3

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  -6,184.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3,697.1 ათასი ლარით:

დასახელება

 2020 წლის  ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

       11,679.3  

       13,234.9  

         3,697.1  

 მთლიანი სალდო

-       1,132.3  

         1,620.7  

-       6,184.4  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -6,240.0 ათასი ლარით:

დასახელება

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-   1,187.9

1,565.1

-   6,240.0

ზრდა

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

კლება

1,187.9

-        1,565.1

6,240.0

ვალუტა და დეპოზიტი

1,187.9

-        1,565.1

6,240.0

 

მუხლი 12.  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 250.2 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 194.6 ათასი ლარი.

 

თავი II. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებისათვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2022 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17,099.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

14,672.8

16,921.5

17,099.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

9,194.0

5,500.2

3,341.4

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

7,914.6

3,560.7

1,908.1

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

352.5

655.6

556.5

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

221.9

-

-

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

251.5

56.4

300.0

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

453.5

1,227.6

576.8

         

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

781.0

1,297.7

876.9

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

393.7

846.9

313.9

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

387.3

450.8

563.0

02 03

გარე განათება

790.7

1,102.3

1,579.9

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

543.7

745.9

1,088.9

02 03 02

ბორჯომის გარე-განათება

247.0

356.4

491.0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

270.8

2,464.1

4,676.5

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

93.5

1,408.7

3,726.3

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

147.6

312.4

398.6

02 04 03

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29.6

743.0

551.5

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

880.7

4,358.3

1,134.2

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

30.7

26.7

150.0

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

639.1

4,099.5

702.9

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

146.7

157.1

195.0

02 05  04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა

-

-

-

02 05 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

64.1

74.9

86.3

02 06

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

935.8

836.3

1,173.5

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

935.8

836.3

978.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

-

-

195.5

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

788.5

521.0

856.2

02 08

განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

-

-

3,140.5

02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

230.4

16.2

-

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

800.9

825.5

-

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

   

320.0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოვლა- შენახვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

 მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ის ხელშეწყობა ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  გზების , ხიდების, ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის  რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის  მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

1,908.1

02 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

556.5

02 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

0.0

02 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო , სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისს და სიჩქარის რადარების შეძენა- დამონტაჟება

300.0

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა

576.8

სულ პროგრამა

 

                                                  3,341.4

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის კმაყოფილება

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

320.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

1,588.2

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

1,908.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული და საჭიროებს რეაბილიტაციას,    ქვეპროგრამის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია არსებული სტანდარტების შესაბამისად. მიმდინარე წელს დაგეგმილია : ქ.ბორჯოში აღმაშენებლის ქ.№46-ის მიმდებარედ ჩიხის , ქეთევან წამებულის ქუჩის ჩიხის,  9აპრილის ქუჩის №12-18-ის მიმდებარედ ჩიხის რეაბილიტაცია.   სოფ.ბეშეთში  (I ეტაპი),  სოფ.ვარდგინეთში ,  სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის დარბაიძეები შუბითიძეების უბნის  და სოფ.ყვიბისში ხაჩიძეები-ციცქიშვილების უბანში ჩიხის რეაბილიტაცია.   დაბა ბაკურიანში დაგეგმილია:   წერეთლის ქუჩის მონაკვეთის (დიდველის გზამდე) რეაბილიტაცია (ხიდი),  ქუმარიტაშვილის ქუჩისა და ჩიხის რეაბილიტაცია,  წერეთლის ქუჩის რკალის (წაქაძის ქუჩის მიმდებარედ) რეაბილიტაცია,  სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და  წაქაძის ქუჩის ჩიხის  (I მონაკვეთი)რაბილიტაცია

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

556.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

556.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია , ასევე განხორციელდება ქ.ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა,

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  04

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზრუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

300.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

300.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უსაფრთხო გარემოს შექმნა,ქვეპროგრამის  მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა , ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ ქუჩებზე არსებული ღობეების რეაბილიტაცია , ასევე განხორციელდება ქ.ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე მოაჯირის მოწყობა,

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01  05

ქვეპროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა   

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

576.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

576.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის  გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტისა მოსახლეობის  შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02

პროგრამის დასახელება:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის  განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ) და ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის სისტემების და საკანალიაზიო ქსელის რეაბილიტაციას. მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფას როგორც ქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში.  

 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბლიტაცია და მოვლა-პატრონობა

313.9

02 02 02

ბორჯომის სოფლის წყალი

563.0

სულ პროგრამა

876.9

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მოსახლეობას მიწეოდება  24 საათი  სახელმწიფო სტანდერტების შესაბამისი წყალი.გამართული და მოწესრიგებული საკანალიზაციო ქსელი.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის  და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების  მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

104.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

209.5

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

 

313.9

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

გამართული წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემები ,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სასმელი წყლისა  ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია,ქსელის გაფართოვება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირის სასმელის წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სოფლის წყალი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ “ბორჯომის სოფლის წყალი“

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

563.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

563.0

სულ ქვეპროგრამა 

 

 

 

 

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია,  ხორციელდება სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. ჩვენი სამსახურის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობისათვის მუდმივი და ხარისხიანი წყლის მიწოდება.

 

რიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                     02 03

პროგრამის დასახელება:

გარე განათება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური , ააიპ ბორჯომის გარე განათება

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

დღე -ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება :გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები)  მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,088.9

02 03 02

ბორჯომის გარე განათება

491.0

სულ პროგრამა

                                                     1,579.9

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბლიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1,088.9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

1,088.9

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას, უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან  საჰაერო მონაკვეეთის გადატანა საკაბელო ხაზში  საყრდენებს შორის

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

გარე განათება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის გარე განათება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის გარე განათება

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

491.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

491.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა  და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;
გ) შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;
დ) სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტუა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია , ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვაასხვა სარეაბილიტაციო პროექტების განხორციელება ,   საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა  .

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

3,726.3

02 04 02

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

398.6

02 04 03

 საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

551.5

 

 სულ პროგრამა

4,676.5

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქალაქის იერსახის მოწესრიგება, მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  01

ქვეპროგრამის დასახელება:

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

708.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

3,018.2

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

3,726.3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბორჯომის ცენტრალური ქუჩის განახლებული იერსახე , , მოწესრიგებული გარემო, მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო  გარემოს შექმნა. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ბორჯომში  რუსთაველის ქუჩა №115-ში   რუსთაველის ქუჩა №109-ში, სააკაძის ქ.№2-ში, მესხეთის ქ.№35 და №61-ში, აღმაშენებლის ქ№35-ში და კოსტავას ქ№2-ში ე.წ “ციცინათელა“ მდებარე მრავალბინიანი შენობების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

398.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

398.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობისათვის შექმნილი გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, სახურავების, ფასადების , სადარბაზოების, ლიფტების და სხვა სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 04  03

ქვეპროგრამის დასახელება:

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების  და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

104.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 447.2

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

551.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საყრდენი კედლების მოწყობა,პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ.ტიმოტესუბანში ღელის ნაპირსამაგრი რკინაბეტონის კედლის და ქ.ბორჯომსი თორის ქ№ 36-40 ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

კეთილმოწყობის ღოინისძიებები

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური ), ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 , ა(ა)იპ სასაფლო

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025წლები

 

 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა/რეაბილიტაცია, გამწვანება,სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 05 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა რეაბილიტაცია

150.0

02 05 02

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა

702.9

02 05 03

ბორჯომის გამწვანება 2012

195.0

02 05 04

სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფალაოების და ეკლესიების შემოღობვა

0.00

02 05 05

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

86.3

სულ პროგრამა

1,134.2

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

რეკრეაციული სივრცეებისმოწყობა, მოსახლეობისა და ვიზიტორების კმაყოფილება , ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, ბორჯომის ცენტრალური და არდაგანის დასახლებაში არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების  გაწმენდა, კეთილმოწყობა , რეაბილიტაცია და არსებული სანიაღვრე სისტემების მოვლა-პატრონობა

 

პროგრამის   დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 02

პროგრამის დასახელება:

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთიმოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

500.9

სახელმწიფო ბიუჯეტი

202.0

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

702.9

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების , დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაციადა აგრეთვე ახალი სკვერების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა., კერძოდ: ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპიროს სკვერის მოწყობა, რუსთაველის ქ.№51-53 ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, სკვერის მოწყობა ახალ უბანში, ასევე სოფ.ტიმოთესუბანსა და დაბა ახალდაბაში.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

02 05 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ა(ა)იპ “ბორჯომი გამწვანება 2012“

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ “ბორჯომი გამწვანება 2012“

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

195,0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

195,0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიბები, ნიადაგის მომზადება,  ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ბორჯომის ტერიტორიის გამწვანებითი ღონისძიებები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სასაფლაო

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

86.3

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

86,3

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

დასუფთავებული და მოვლილი სასაფლაოები, საფლავებამდე მისასავლელი გზების,ბილიკების და ჩიხების თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ზედმეტი ბალახისა    ეკალბარდებისაგან გაწმენდა , სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და  გაწმენდა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის  მუნიციპალიტეტის მერია ,ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის გარგლებში განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფინქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 06 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

978.0

02 06 02

სატრანსპორტო საშუაოებების შეძენა

195.5

სულ პროგრამა

                                                     1,173.5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუნიციპალური ტრანსპოერტის სუბსიდირება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

978

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

160.0

სულ ქვეპროგრამა 

1,138.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე;  ტარიფების შენარჩუნება;  მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

195.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

-

სულ ქვეპროგრამა 

195.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამი ერთეული მე 3 კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების შეძენა და ერთი ერთეული სპეციალიზებული (პიკაპი) ტიპის სატრანსპორტო საშუალების  2021 წლის დარჩენილი თანხის ანაზაღაურება


 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება,შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი. ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომის  მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტიდან სამომავლოდ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის  ხარჯების ანაზღაურება

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 07

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

856.2

სულ პროგრამა

856.2

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის  ხარჯების ანაზღაურება

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 08

პროგრამის დასახელება:

განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სახელმწიფო პროგრამა -„განახლებული რეგიონების“ ის შესახებ რომელიც ითვალისწინებს ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნას, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის  სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას.პროგრმაის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ბორჯომში კოსტავას  სახელობის სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 08

განახლებულის რეგიონების დაფინანსება (მგფ)

3,140.5

სულ პროგრამა

3,140.5

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი, რეაბილიტირებული სკვერები. შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 11

პროგრამის დასახელება:

სამოქალაქო ბიუჯეტი

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურისა  და ზედამხედველობის სამსახური )

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამოქალაქო ინიციატივების დაფინანსება,. პროგრამის მიზანია მოსახლეობისგან შემოსული ინფრასრტუქტურულ;ი პროექტების საჯაროდ და გამჭირვალედ  განხილვა და განხორციელება, ასევე მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა ჩაერთონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და ენიჭებათ უფლება თავად გატაწყვიტონ რა არის მათთვის მნიშვნნელოვანი და რაში იქნას გამოყენებული სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხები, პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები,კერძოდ :

1 ქ. ბორჯომი-საათები ქალაქში.

2 სოფ. ცემში-ბორჯომის რაიონის სოფელ ცემის ერთიან სივრცეში არსებული ძველი სასაფლაოს, ბიბლიოთეკის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა, მარადმწვანე და მოყვავილე მცენარეული საფარის შექმნა.

3. სოფ. სადგერი -უსაფრთხო ბილიკი გოგირდის აბანოებისკენ.

4. სოფ, ქვაბისხევი - საზაფხულო დასასვენებელი და საპიკნიკო კომპლექსების მოწყობა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

320.0

სულ პროგრამა

320.0

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოქალაქეების ჩართულობა ბიუჯეტირების პროცესში,განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა ( 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია დასუფთავება და გარემოს დაცვა, რას თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას. პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1,511.1 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,346.2

1,533.5

1,511.1

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,346.2

1,479.5

1,511.1

03 02

ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა

-

54.0

-

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

               დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                        03 01

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მიზანი-,,ბორჯომი სისუფთავის ქალაქი“-ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,ნარჩენების დროულად გატანა და მოსახლეობისათვის კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა.აღწერა-ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების,მოედნების,ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა. ორგანიზაციებიდან,მოსახლეობიდან,დაწესებულებებიდან,მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა.მუიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა.ფანტანების  და სკვერების მოვლა-პატრონობა.დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება.ქ.ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

03 01

 

                                                        1,511.1

 

სულ პროგრამა

1511.1

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

მუხლი 15. განათლება (04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,763.8 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:     

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

2,356.6

2,672.3

2,763.8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,164.8

2,562.0

2,703.8

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება

238.6

270.6

330.0

04 01 02

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

1,826.9

2,042.7

2,373.8

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

99.4

248.6

-

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

131.8

48.3

-

04 03

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

60.0

62.0

60.0

 

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“ ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ “ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“                                                               ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ზედამხედველობის სამსახური)

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 1430 სკოლამდელია ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 12 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შეაძლებელია 744 ბავშის ( 423ბიჭი,  320 გოგო) სწავლება,ხოლო 686 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურეობით,  პროგრამის მიზანია სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზობა:      ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

04 01 01

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

330.0

04 01 02

ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ “ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“

2,373.8

04 01 03

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, შენებლობა

-

სულ პროგრამა

2,703.8

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებულებებიa ფუნქციონირება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

330.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

სულ ქვეპროგრამა 

330.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 2-დან 6 წლამდე  130  სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ  საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 94 ბავშვი,აქედან 40 ბიჭია და 53 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაღში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სკოლამდელი დაწესებუებების ფუნქციონირება 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“ ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“ ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2,373.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2,373.8

მიზ

ანი და აღწერა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სულ 2-დან 6 წლამდე  1300 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. ტერიტორიაზე განთავსებულ 11 საბავშვო ბაღში მომსახურეობას იღებს 650 ბავშვი,აქედან 360 ბიჭია და 290 გოგო. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება “ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“-ს მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება,სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა,კვების ორგანიზებისა და რაციონის  ნორმების დაცვა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 განათლება

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                        04 03

პროგრამის დასახელება:

საგანამანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ “ჩვენი ბორჯომისათვის“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წლები

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ “ჩვენი ბორჯომისათვის“-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და  განვითარების ცენტრის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ინტერესების მიხედვით კლუბური მუშაობის გაფართოება, რაც არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტული და საჭირო მიმართულებაა;
2. ღონისძიებების ფარგლებში  შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. 2022-2025 წლებში გათვალისწინებული გვაქვს საერთაშორისო ბანაკებსა და გაცვლით პროგრამებში მოსწავლეთა ჩართვა.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022წელი

 

 მუნიციპალური ბიუჯეტი

60.0

სულ პროგრამა

60.0

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა   და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული რაიონის კულტურულ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ .კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4,079.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,330.2

3,742.6

4,079.2

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,046.2

1,100.9

1,181.6

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

534.5

671.8

820.1

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

457.5

582.0

702.1

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

77.0

89.8

118.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

114.1

121.7

141.7

05 01 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

397.6

307.4

219.8

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3,196.3

2,558.2

2,812.6

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,665.0

1,657.0

1,610.9

05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

283.2

299.9

357.0

05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

284.5

305.8

365.7

05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

595.8

502.2

688.2

05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

1.5

-

-

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

500.0

549.2

200.0

05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

237.4

101.6

150.0

05 02 03

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,104.7

352.4

592.7

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

165.0

285.0

285.0

05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

12.8

20.6

-

05 02 06

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება)

11.4

141.6

174.0

05 03

საინფორმაციო მომსახურეობა

87.7

83.6

85.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                           05 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

' კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური.  ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ცემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთშ. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჟიშო კომპლექტების  მოწყობა/რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

820.1

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

702.1

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

118.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

141.7

05 01 03

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების  და სასპორტო შენობებისმოწყობა-რეაბილიტაცია

219.8

სულ პროგრამა

1,181.6

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული

ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის

ინდუსტრიის განვითარება;

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                            05 01 01

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა,ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013“

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში
 - პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;

- რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;

-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  ქვეყნის მაშტაბით;

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

05 01 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

702.1

05 01 01 02

ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013

118.0

სულ პროგრამა

820.1

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

702.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......საკუთარი შემოდსავლები

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

702.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ააიპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს  სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონურებს  ზამთრის სახეობის სექციები (5) სახეობა ზაფხულის (15) სახეობა , ესენია: ფეხბურთი 210 ბავშვი აქედან 12  გოგო ); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (85 ბავშვი); რაგბი  (50 ბავშვი);   კარატე (25 ბავშვი აქედან 5 გოგო); ჭადრაკი (30 ბავშვი აქედან 8); კალათბურთი (50 ბავშვი აქედან 15გოგო): მძლეოსნობა (40 ბავშვი აქედან 15 გოგო); ძიუდო (45 ბავშვიაქედან 2 გოგო); კრივი (30 ბავშვი); კიკ-ბოსქინგი (20 ბავშვი); ტაიკვანდო (15 ბავშვი) ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი);  მკლავჭიდი (25 ბავშვი); ჯომარდობა (15 ბავშვი) და საერთო ფიზიკური მომზადება.ზამთრის სახეობა: სამთო სათხილამური (20 ბავშვიაქედან 13 გოგო); ყინულის ჰოკეი (30 ბავშვი); საციგაო (10 ბავშვი); ბიატლონი (10 ბავშვი); ტრამპლინიდან ხტომა (20 ბავშვი) სულ ბორჯომის სასპორტო სკოლის ბაზაზე სპორტულ  სახეობებს ეუფლება 750 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სასპორტო სკოლაში  დასაქმებულია ჯამში 59 ადმიანი, მათ შორის, 15 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 44 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- პერსპექტიული სპორტსმენების შერჩევა და მათი დაოსტატება;

- რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება;

-მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარდგენა  მქვეყნის მაშტაბით;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013“

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,ბორჯომი 2013“

დაფინანსების წყარო

2022წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

118.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

საკუთარი შემოსავლები

250.0

სულ ქვეპროგრამა 

368.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება,ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

სპორტული ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური,ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

141.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

141.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება; მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით ასიგნებები განკარვას ახორციელბს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ტურიზმის სამსახური.  ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთშ. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახლორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ვეპროგამის არგლებში დაფინანსება რეგიონული სარაგბო კლუბი “ტაო“ .

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სპორტის სფეროს განვითარე

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ატრაქციონების და სპორტული მოედნების მოწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ინფრასტრუქტურის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

219.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

219.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სპორტული მოედნების , სასპორტო შენობების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია,პორგრამის ფარგლებში განხორცილდება სოფ. საკირეში სპორტული მოედნის მოწყობა

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი.

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს განვითარება

პროგრამის განმახორციელებელი:

 კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის  სამსახური და შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

 05 02

  კულტურის სფეროს განვითარება

2,812.6

 05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,610.9

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

357.0

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

365.7

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

688.2

 05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

0.0 

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

200.0

 05 02 02

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო  ღონისძიბები

150.0

 05 02 03

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

                                                      592.7

 05 02 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

285.0

 05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

-

05 02 06 

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

174.0

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ,რელიგია,სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01

პროგრამის დასახელება:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

შესაბამისი ა(ა)იპ-ბი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

კულტურის სახლებში მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა.კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში   საბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბება;პროექტებისა და სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ორგანიზება.   მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება;  ბიბლიოთეკებისადმი  მოსახლეობის დაინტერესების  ჩართულობის გაზრდა                                                                                                                               

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

 05 02 01

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,610.9

 05 02 01 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

357.0

 05 02 01 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

365.7

 05 02 01 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

688.2

05 02 01 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

 

 

 

05 02 01 05

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

200.0

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

    კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ სახელონებო, საგანმანათლებლო დაწესებულება ზ. ფალიაშვილის სახელობის ბორჯომის სამუსიკო სკოლა

დაფინანსების წყარო

2022  წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                          357.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

357.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მოსწავლეთა კონტიგენტის მიღება, გაკვეთილების ცხრილების შედგენა , მოსწავლეთა გადანაწილება პედაგოგებზე, სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა. კრეატიული აზროვნების დანერგვა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებსა და კონკურსებში. სამუსიკო სკოლაში განათლებას მიღებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 350 ბავში (290 გოგონა, 60 ბიჭი) სკოლაში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი, მათ შორის 32 პედაგოგი.მუსიკის შესახებ კომპლექსური ცოდნის მიწოდება პრაქტიკული გზით. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ააიპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთრკო გაერთიანება

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

365.7

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

365.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ქსელი მოიცავს 23 ბიბლიოთეკას,რომლებიც მომნსახურებას უწევენ , როგორც ბორჯომელ მკითხველს, ასევე ქალაქის სტუმრებს. წიგნადი ფონდი შეადგენს 244628 ეგზემპლარს.ქსელში დასაქმებულია 45 თანამშრომელი.საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიზანია ბიბლიოთეკებში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა;ელექტრონული კატალოგის შექმნასაბიბლიოთეკო დოკუმენტებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ბიბლიოთეკების არაფორმალური განათლების ცენტრებად ჩამოყალიბების მიზნით კლუბური მუშაობის წარმართვა; შემეცნებით- შემოქმედებითი ხასიათის ღონისძიებების გამართვა.წიგნადი ფონდის განახლება; საბიბლიოთეკო გაერთიანების ფუნქციონირება.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                                                         

 05 02 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

                       ბორჯომის კულტურისა და ხლოვნების ცენტრი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების  ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

688.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ...... (საკუთარი შემოსავლები)

45.4

სულ ქვეპროგრამა 

733.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს  მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი  მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით  მიზნობრივი  წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების  ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა  ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში,  კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების  მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი  კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, შესაბამისად , ამჟამად კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია  93  თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი  ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს  340 ბავშვს  მ/შ კ/ცენტრში  150.. ფუნქციონირებს 4 ქორეოგრაფიული სტუდია, 2 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, ვოკალური სტუდია, ქართული ხალხური საკრავებისა და გიტარის შემსწავლელი წრე, სახალხო ანსამბლი და ფოლკლორული ანსამბლები. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი,  ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები.  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები:  ხეზე კვეთის წრე, მინანქარზე მუშაობის  წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები,  ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია და საბავშვო თეატრი. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის  ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს   ქორეოგრაფიული ანსამბლი,   საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 70 ბავშვს.  სასოფლო კბუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს  30 მოსწავლეს.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურული სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 01 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

                                                  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ........ (საკუთარი შემოსავლები)

600.0

სულ ქვეპროგრამა 

800.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

მაღალხარისხოვნად მოემსახუროს, როგორც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას , ასევე ჩამოსულ სტუმრებს.  ამჟამად    დასაქმებულია 90  თანამშრომელი,   მ/შ   35 ქალი . ქვეპროგრამის  ფარგლებში  უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება,   და აგრეთვე განხორციელდება  არსებული ინფრა სტრუქტურის მოვლა- პატრონობა.  ზაფხულის  სეზონისთვის  მომზადება,  შშმ   პირებისთვის  ადაპტირებული გარემოს შექმნა,  სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა  ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია.  პარკში  ტურისტული  ინფრასტრუქტურის  განვითარება. სარეკლამო და საინფორმაციო  ბეჭდური  მასალების შექმნა და  გავრცელება. ვიზიტორთა უსაფრთხოება. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

050202

ქვეპროგრამის დასახელება:

ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

150.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

150.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახარგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით.  პროგრამა ითვალისწინებს საერთასშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. ფესტივალში მონაწილეობას იღებენ ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. ფესტივალის ფარგლებში იმართება ცნობილი, პოპულარული პიანისტების კონცერტები, რაც მიმზიდველი და საინტერესოა როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე ტურისტებისთვის. რეგიონალური ფოლკლორული ფესტივალების მიზანია ქართული კულტურის და ტრადიციების წარმოჩენა პოპულარიზაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების დაფასება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ასევე სოფლის ტურიზმის განვითარება - ხელშეწყობა. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის  გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზიანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. მათთვის მოეწყობა შეხვედრები, ჩართული იქნებიან მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ყველა ღონისზიებაში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ასევე, საინფორმაციო მასალის უზრუნველყოფით, (ადგილზე ჩამოსული სტუმრებისათვის და/ან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ). ტურისტული კომპანიები და/ან სააგენტოები, მედიის წარმომადგენლების სტუმრობა და ტურების უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდებ შემდეგი სახის ღონისძოიებები:ახალი წლის ღონისძიება, ბაკურიანობა, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სამ სოფელში გაიმართება  სახელობითი დღეები და ფესტივალები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, წაღვერში და ახალდაბაში ზაფხულო ფესტივალი), სამეწარმეო ფესტივალი  და სხვა და სხვა ღონისძიებები (იუბილეების აღნიშვნა, ბროშურების, ბუკლეტებისა და რუკების ბეჭდვა, ტრენინგები, შემოთავაზებული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა).  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ “სამცხე -ჯავახეთის  დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფერის განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

არის ქვეპროგრამა ახალი?       

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია (ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური )

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

587.5

სახელმწიფო ბიუჯეტი

5.2

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

592.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული და საგანმანათლებლო ფუნქციის დანიშნულების ობიექტების  რეაბილიტაცია .პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბიბლიოთეკის შენობის და ტურისტული ცენტრის  რეაბილიტაცია, ასევე მოხდება ცენტრალურ ისტორიულ პარკში საბავშვო  ატრაქციონების მოწყობა  

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

285.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

285.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

     კულტურის სფეროს განვითარება

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება 

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

174.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

174.0

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება.  ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა ახალგაზრდობა, სპორტი

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                    05 03

პროგრამის დასახელება:

საინფორმაციო მომსახურეობა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025 წელი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია როგორც ტელევიზიასთან ასევე პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის განხორციელების პერიოდი

 2022 წელი

 

 

 

საინფორმაციო მომსახურეობა

85.0

 

სულ პროგრამა

85.0

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)    

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,427.0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,559.8

2,738.6

2,427.0

ჯანმრთელობის დაცვა

314.0

153.5

173.3

ჯანდაცვის ცენტრი

106.3

100.5

104.2

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

169.0

11.0

29.1

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

38.7

42.0

40.0

სოციალური დაცვა

2,245.8

2,585.1

2,253.7

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

944.1

1,028.5

757.8

უფასო სასადილოს დაფინანსება

267.7

292.9

379.2

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.6

1.3

2.1

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

6.8

5.2

6.0

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

42.9

55.4

50.0

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.00

8.25

6.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

1.9

4.0

2.8

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.70

3.60

3.6

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

218.1

221.50

223.2

სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

48.91

13.87

-

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

293.9

348.11

106.7

სოციალური დახმარებები

407.4

420.50

466.4

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

48.9

182.04

200.0

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

0.00

0.00

50.0

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,559.8

2,738.6

2,427.0

ჯანმრთელობის დაცვა

314.0

153.5

173.3

ჯანდაცვის ცენტრი

106.3

100.5

104.2

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

169.0

11.0

29.1

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

38.7

42.0

40.0

სოციალური დაცვა

2,245.8

2,585.1

2,253.7

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

944.1

1,028.5

757.8

უფასო სასადილოს დაფინანსება

267.7

292.9

379.2

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.6

1.3

2.1

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება

6.8

5.2

6.0

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

42.9

55.4

50.0

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6.00

8.25

6.0

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

1.9

4.0

2.8

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.70

3.60

3.6

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

218.1

221.50

223.2

სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება

48.91

13.87

-

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

293.9

348.11

106.7

სოციალური დახმარებები

407.4

420.50

466.4

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

48.9

182.04

200.0

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

0.00

0.00

50.0

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                             06 01

პროგრამის დასახელება:

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია 'ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
  მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება  რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და   მომსახურების სერვისებზე.
უმეთვალყურეოდ დარცენილი ცხოვრელების პოპულაცია მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა,  კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და  დაბირკვა.  

ქვეპროგრამის დასახელება

2022  წელი

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

104.2

06 01 02

ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუროების ხელშეწყობა

29.1

06 01 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

                                     

                                                          40.0

სულ პროგრამა

173.3

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

ჯანდაცვის ცენტრი 

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა.ა.ი.პ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                          104.2

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

8.3

სულ ქვეპროგრამა 

112.5

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.   

პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 18 წლის ასაკის ზემოთ მოსახლეობის კვლევა c ჰეპატიტზე, აივ-ინფექცია/შიდსზე, ტუბერკულოზზე, მათი ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა, გავრცელების პრევენცია, გამოვლენილ პაციენტთა დროული ჩართვა სახ. პროგრამის სამკურნალო ნაწილში.c ჰეპატიტის,  აივ ინფექცია შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის   განხორციელება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.              

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

29.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

                                          -  

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

29.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის ჰუმანიტრული დაახმარების უზრუნველსაყოფად წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა,შპს “რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი“-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით,ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა მიმდინარე წლის 15 დეკემბრიდან 3 თვის ვადით.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

40.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

40.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების  პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება.ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

 

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

                                                  06  02

პროგრამის დასახელება:

სოციალური დაცვა

პროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის,ა()იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2022-2025

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული სტაციონარული სამედიცინო მომსახრეობა და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა  პროგრამების განხორციელება, კერზოდ:  ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლო ბავშვების დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება,სარიტუალო დაკრძალვის ხარჯები, ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმრება. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის და ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა. ახალდაქორწინებული წყვილის   დახმარებას    300 ლარით,      დახმარება გაიცემა მიმდინარე წელს გაცემული საქორწინო რეგისტრაციის საფუძველზე.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე“ბავშვთა საერთაშორისო დღე“-სთან დაკავშირებით ერთჯერად დახმარებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  100 წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეების ყოველთვიურ დახმარებას 100 ლარის ოდენობით, ასევე მარტოხელა სოც. დაუცველ დედებზე(ა160 ათ. ქულამდე) ყოველთვიურად 100 ლარიტ დახმარებას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიან დედებზე “დედის დღესთან“ დაკავშირებით ერთჯერად 150 ლარით დახმარებას. ქვეპროგრამით ხორციელდება დღის ცენტრი “თებე“-ს და ორგანიზაცია “ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა“-ს კომუნალური გადასახადების დაფინანსება ყოვეთვიურად. ასევე ქვეპროგრამით ხორციელდება მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება. ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ამ მემკვიდრის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება არაუმეტეს 500 ლარისა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფოს მიზნით ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით თანხის ჩარიცხვას სოც. მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებული სიების შესაბამისად. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად (ახალ წელს და აღდგომას) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით მრავალშვილიანი ოჯახების, დედ-მამით ობოლო ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, 18 წლ შშმ პირების და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ ინვალიდების, დ/ს ომის ვეტერანების, საქ. თერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებისა და მარჩენალდაკარგულთა პირების(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დღეში ერთჯერადად უფასო სასადილოთი სარგებლობა. აღნიშნული ქვეპროგრამების მენეფიციარები არიან: შშმპ, სოციალურად დაუცველები, ომის ვეტერანები.

ქვეპროგრამის დასახელება

2022 წელი

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

757.8

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

379.2

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.1

06 02 04

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

6.0

06 02 05

ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება

50.0

06  02 06

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

6,0

06 02 07

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

2.8

06 02 08

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

3.6

06 02 09

18 წლამდე ასაკის 4 და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

223.2

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

-

06 02 11

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

106.7

06 02 12

სოცილაური დახმარებები

466.4

 06 02 13

 ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

200.0 

06 02 14

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

50.0

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ფინანსური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახუროება

არის ქვეპროგრამა ახალი?   

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

750.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

7.8

სულ ქვეპროგრამა 

757.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია გაჭირვებული მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე  უწყვეტად არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას. აღნიშნული პროგრამით 100 %-ით  დაფინანსდებიან ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან “სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ  არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი.  100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული იმპლანტატის, აყვანილი ექიმის და “ვიპ“ პალატის ღირებულება. ასევე იმ სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ, რომლებიც არ მონაწილეობენ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2021  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

ქვეპროგრამის დასახელება:

უფასო სასადილოს დაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

                                                                               379.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

379.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გაუმჯობესებული მომსახურეობა მაღალი ხარისხის პროდუქტებით უზრუნველყოფა. უფასო სასდილოთი  ყოველდღიურად ისარგებლებენ ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

ქვეპროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2.1

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

2.1

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია გარდაცვლილების ოჯახებისთვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისთვის დახმარების გაწევა და ხარჯების შემსუბუქება. ,ქვეპროგრამაში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ  ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

ქვეპროგრამის დასახელება:

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის, ომში მონაწილე შშმ ვვეტერანთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

6.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებისთვის 300 ლარით და მათთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს დ/ს ომის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის  ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით  თითოეულ ვეტერანზე. დახმარების  გაცემა განხორციელდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბორჯომის რაიონული განყოფილების მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.        2021  წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 46  ბენეფიციარმა. მიზანს წარმოადგენს ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

50.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

აღნიშნული დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში .ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 300-მდე ბენეფიციარი. 150 ლარს პირველ ბავშვზე, 200 ლარს მეორე ბავშვზე , 300 ლარს მესამე ბავშვზე,  1000 ლარი მეოთხე  და მომდევნო  ბავშვების   შეძენაზე ,რაც გავლენას იქონიებს მატერიალური ხელშეწყობაზე.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლმადე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

6.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

6.0

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და     განათლების   მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარი თითოეულზე. დახმარების მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია: მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი;  ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი. ცნობა მეურვეობის შესახებ;  მეურვის განცხადება. მიზანი ითვალისწინებს ობოლო ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

ქვეპროგრამის დასახელება:

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

2.8

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......(სარეზერვო ფონდი)

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

2.8

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სტიქიის და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების  და უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქის ბინის ქირით უზრუნველყოფა  

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

3.6

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

3.6

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების  ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების  თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა.  ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით,. რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.ეს დამხარებები ხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილიბის მიხედვით დადგენილი წესის შესაბამისად .

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

223.2

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 

 

 

სხვა ......

 

 

 

 

სულ ქვეპროგრამა 

223.2

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა, .ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ ერთი წლის განმავლობაში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახებს, დახმარება გაიცემა 200 ლარის ოდენობით და  ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე . რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცმეთა  ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-160000 მდე. ხოლო 150 ლარის ოდენობით და დამატებით ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარის დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოცილაურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანდება 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები რომელთაც  ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

95

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

11.7

სულ ქვეპროგრამა

106.7

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.
1.1 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული  მოსახლეობის   მედიკამენტებით  უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ  დაფინანსდებიან  150  ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და  მინიჭებული აქვთ  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი  სარეიტინგო ქულა   0- 160 000 -მდე.
1.2 ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად   დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდებიან 100  ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.1.3  დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით  უზრუნველყოფა  მოხდეს  წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად, ანგარიშფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100  ლარით.
1.4 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში მედიკამენტებით ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის  ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ-შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.
1.5 150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებითნ მუდმივად  მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა.
1.6  მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  საპატიო წოდების მქონე  მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.
1.7 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა.
1.8 სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს. გარდა 1.3, 1.4, 1.6 და 1.8. პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დახმარებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

466.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

466.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე“ბავშვთა საერთაშორისო დღე“-სთან დაკავშირებით და   მრავალშვილიან დედებზე “დედის დღესთან“ დაკავშირებით. ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი “თებე“-ს და ორგანიზაცია “ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

სოციალური დახმარებები

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022 წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

466.4

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......

 

სულ ქვეპროგრამა 

466.4

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 

 

 

 

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე, 18 წლამდე  დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე“ბავშვთა საერთაშორისო დღე“-სთან დაკავშირებით და   მრავალშვილიან დედებზე “დედის დღესთან“ დაკავშირებით. ასევე  ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე, მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი “თებე“-ს და ორგანიზაცია “ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას)  მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ  და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე,   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ქვეპროგრამის დასახელება:

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

200.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

 

სულ ქვეპროგრამა 

200.0

მიზანი და აღწერა

სოციალური დახმარების პროგრამის ძირითადი მიზანია  მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის  თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა  და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები  და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში  რეგისტრირებული  ონკოლოგიური ბენეფიციარების  დაფინანსებას სადიაგნოსტიკო კვლევების, ოპერაციული მკურნალობის და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის კუთხით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ  I,  II და  IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროების მიხედვით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100, გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ (დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი). მედიკამენტებით დაფინანსების შემთხვევაში დამატებით კალკულაცია აფთიაქიდან, ხოლო III და  IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა N100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის (დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.  პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური მოქალაქეების დაფინანსება სტაციონარული კვლევისა და მკურნალობისათვის, რაც ასობით მოქალაქის გაუმჯობესებულ ჯანმრთელობას და ხშირ შემთხვევაში გადარჩენილ სიცოცხლეს ნიშნავს.

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა

არის ქვეპროგრამა ახალი?        

 კი

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022წელი

მუნიციპალური ბიუჯეტი

50.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

სხვა ......(სარეზერვო)

 

სულ ქვეპროგრამა 

50.0

მიზანი და აღწერა

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. პროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების  შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.

4. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მიღების საფუძველია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახურის ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შედეგად წარმოდგენილი  დასკვნა, რომელსაც უნდა ერთვოდეს:

ა) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

ბ) ბავშვის მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) არსებობის შემთხვევაში ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

დ) არსებობის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი - სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის (სსე)  აქტი ფორმა N IV-50/4;  

ე) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში ცნობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

ვ) ბავშვის კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო რეკვიზიტი;

5.პროგრამით მოსარგებლე ბავშვის ოჯახში მცხოვრები სრულწლოვანი პირი ვალდებულია წარმოადგინოს ჩარიცხული თანხის მიზნობრივი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ანგარიშ-ფაქტურა).

მოსალოდნელი შედეგი: კრიზისულ მდგომარეობაში  მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება, რომელიც ემსახურება ბავშვის ოჯახში კრიზისის შემცირებას

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრა-მული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

 28,416.9

 20,298.9

 8,116.4

 31,150.525

 23,319.4

 7,831.1

 33,450.307

 27,980.1

 5,470.2

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 129.0

 129.0

 -

 134.0

 134.0

 -

 133.0

 133.0

 -

 

 ხარჯები

 14,835.2

 14,745.7

 89.5

 18,711.34

 17,399.0

 1,312.4

 23,163.3

 20,145.1

 3,018.2

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,980.1

 1,980.1

 -

 2,099.7

 2,099.7

 -

 3,051.4

 3,051.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 2,409.7

 2,379.6

 30.2

 3,223.6

 3,175.3

 48.3

 3,260.1

 3,260.1

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 160.1

 160.1

 -

 176.3

 176.3

 -

 235.4

 235.4

 -

 

 მივლინებები

 15.7

 15.7

 -

 12.2

 12.2

 -

 40.9

 40.9

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 386.4

 386.4

 -

 335.8

 335.8

 -

 467.8

 467.8

 -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 33.5

 33.5

 -

 14.6

 14.6

 -

 51.0

 51.0

 -

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 0.4

 0.4

 -

 2.0

 2.0

 -

 1.5

 1.5

 -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 269.8

 247.00

 22.8

 263.6

 215.26

 48.3

 315.8

 315.8

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 1,529.8

 1,522.5

 7.3

 2,416.5

 2,416.5

 -

 2,117.7

 2,117.7

 -

 

 პროცენტები

 36.0

 36.0

 -

 28.8

 28.8

 -

 21.3

 21.3

 -

 

 სუბსიდიები

 7,778.7

 7,778.7

 -

 8,740.601

 8,740.6

 -

 9,725.6

 9,725.6

 -

 

 გრანტები

 128.9

 128.92

 -

 135.000

 135.0

 -

 125.0

 125.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1,924.2

 1,924.2

 -

 2,274.999

 2,275.0

 -

 1,873.3

 1,873.3

 -

 

 სხვა ხარჯები

 577.6

 518.3

 59.3

 2,208.699

 944.6

 1,264.1

 5,106.6

 2,088.5

 3,018.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13,524.6

 5,497.6

 8,027.0

 12,383.6

 5,864.9

 6,518.7

 10,231.4

 7,779.4

 2,452.1

 

 ვალდებულებები

 55.6

 55.6

 -

 55.6

 55.6

 -

 55.6

 55.6

 -

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,151.1

 3,151.1

 -

 3,541.947

 3,541.9

 -

 5,569.9

 5,569.9

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 129.0

 129.0

 -

 134.0

 134.0

 -

 133.0

 133.0

 -

 

 ხარჯები

 3,026.8

 3,026.8

 -

 3,373.0

 3,373.0

 -

 5,312.3

 5,312.3

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,980.1

 1,980.1

 -

 2,099.7

 2,099.7

 -

 3,051.4

 3,051.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 940.2

 940.2

 -

 911.6

 911.6

 -

 1,366.8

 1,366.8

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 160.1

 160.1

 -

 176.3

 176.3

 -

 235.4

 235.4

 -

 

 მივლინებები

 15.7

 15.7

 -

 12.2

 12.2

 -

 40.9

 40.9

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 314.5

 314.5

 -

 335.8

 335.8

 -

 467.8

 467.8

 -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 33.5

 33.5

 -

 14.6

 14.6

 -

 51.0

 51.0

 -

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 0.4

 0.4

 -

 2.0

 2.0

 -

 1.5

 1.5

 -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 247.0

 247.0

 -

 215.3

 215.3

 -

 315.8

 315.8

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 155.1

 155.1

 -

 152.9

 152.9

 -

 224.4

 224.4

 -

 

 პროცენტები

 36.0

 36.0

 -

 28.8

 28.8

 -

 21.3

 21.3

 -

 

 სუბსიდიები

 -

 -

 -

 250.54

 250.5

 -

 186.8

 186.8

 -

 

 გრანტები

 3.9

 3.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 15.2

 15.2

 -

 24.0

 24.0

 -

 32.0

 32.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 51.4

 51.4

 -

 58.439

 58.4

 -

 654.0

 654.0

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 68.7

 68.7

 -

 113.344

 113.3

 -

 202.0

 202.0

 -

 

 ვალდებულებები

 55.6

 55.6

 -

 55.6

 55.6

 -

 55.6

 55.6

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 3,025.0

 3,025.0

 -

 3,168.5

 3,168.5

 -

 4,780.7

 4,780.7

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 129.0

 129.0

 -

 134.0

 134.0

 -

 133.0

 133.0

 -

 

 ხარჯები

 2,966.2

 2,966.2

 -

 3,084.8

 3,084.8

 -

 4,578.7

 4,578.7

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,980.1

 1,980.1

 -

 2,099.7

 2,099.7

 -

 3,051.4

 3,051.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 917.1

 917.1

 -

 902.7

 902.7

 -

 1,321.8

 1,321.8

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 160.1

 160.1

 -

 176.3

 176.3

 -

 235.4

 235.4

 -

 

 მივლინებები

 15.7

 15.7

 -

 12.2

 12.2

 -

 40.9

 40.9

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 314.5

 314.5

 -

 335.8

 335.8

 -

 467.8

 467.8

 -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 33.5

 33.5

 -

 14.6

 14.6

 -

 51.0

 51.0

 -

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 0.4

 0.4

 -

 2.0

 2.0

 -

 1.5

 1.5

 -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 247.0

 247.0

 -

 215.3

 215.3

 -

 315.8

 315.8

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 145.9

 145.9

 -

 146.6

 146.6

 -

 209.4

 209.4

 -

 

 გრანტები

 3.9

 3.9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 15.2

 15.2

 -

 24.0

 24.0

 -

 32.0

 32.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 49.9

 49.9

 -

 58.4

 58.4

 -

 173.5

 173.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 58.8

 58.8

 -

 83.7

 83.7

 -

 202.0

 202.0

 -

 01 01 01

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 743.221

 743.221

 -

 761.1

 761.067

 -

 1,115.0

 1,115.0

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 34.0

 34.0

 

 36.0

 36.0

 

 35.0

 35.0

 
 

 ხარჯები

 743.2

 743.2

 -

 761.1

 761.1

 -

 1,115.0

 1,115.0

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 633.6

 633.6

 -

 649.8

 649.8

 

 865.0

 865.0

 
 

 საქონელი და მომსახურება

 65.7

 65.749

 -

 62.3

 62.3

 -

 92.0

 92.00

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 45.6

 45.6

 -

 50.8

 50.8

 -

 69.0

 69.0

 -

 

 მივლინებები

 8.0

 8.0

 -

 -

 

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 11.6

 11.6

 -

 9.1

 9.1

 -

 10.0

 10.0

 -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 -

 

 -

 -

 

 -

 1.0

 1.0

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 0.5

 0.5

 -

 2.5

 2.5

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 

 -

 1.3

 1.3

 -

 2.0

 2.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 43.9

 43.9

 -

 47.6

 47.6

 -

 156.0

 156.0

 -

 01 01 02

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

 2,184.8

 2,184.8

 -

 2,310.5

 2,310.5

 -

 3,528.5

 3,528.5

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 90.0

 90.0

 

 93.0

 93.0

 

 93.0

 93.0

 
 

 ხარჯები

 2,126.0

 2,126.0

 -

 2,226.8

 2,226.8

 -

 3,326.5

 3,326.5

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 1,269.7

 1,269.7

 -

 1,377.9

 1,377.9

 -

 2,078.4

 2,078.4

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 831.2

 831.183

 -

 815.5

 815.46

 -

 1,200.6

 1,200.605

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 107.3

 107.3

 -

 117.8

 117.8

 -

 154.7

 154.7

 -

 

 მივლინებები

 7.5

 7.5

 -

 11.9

 11.9

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 300.8

 300.8

 -

 324.4

 324.4

 -

 455.0

 455.0

 -

 

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

 33.5

 33.5

 -

 14.6

 14.6

 -

 50.0

 50.0

 -

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 0.4

 0.4

 -

 2.0

 2.0

 -

 1.5

 1.5

 -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 236.1

 236.1

 -

 200.6

 200.6

 -

 302.0

 302.0

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 145.4

 145.4

 -

 144.1

 144.1

 -

 207.4

 207.4

 -

 

 გრანტები

 3.9

 3.9

 -

 -

 

 -

 -

 

 -

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

 15.2

 15.2

 -

 22.6

 22.6

 -

 30.0

 30.0

 -

 

 სხვა ხარჯები

 6.0

 6.0

 -

 10.8

 10.8

 -

 17.5

 17.5

 -

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 58.8

 58.8

 -

 83.7

 83.7

 -

 202.0

 202.0

 -

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 97.0

 97.0003

 -

 97.0

 96.953

 -

 137.2

 137.2

 -

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 5.0

 5.0

 

 5.0

 5.0

 

 5.0

 5.0

 
 

 ხარჯები

 97.0

 97.0

 -

 97.0

 97.0

 -

 137.2

 137.2

 -

 

 შრომის ანაზღაურება

 76.8

 76.8

 -

 72.1

 72.1

 -

 108.0

 108.0

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 20.2

 20.20

 -

 24.9

 24.89

 -

 29.2

 29.200

 -

 

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 7.2

 7.2

 

 7.6

 7.6

 

 11.7

 11.7

 
 

 მივლინებები

 0.1

 0.1

 -

 0.2

 0.2

 -

 0.9

 0.9

 -

 

 ოფისის ხარჯები

 2.1

 2.1

 -

 2.4

 2.4

 -

 2.8

 2.8

 -

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 10.9

 10.9

 -

 14.7

 14.7

 -

 13.8

 13.8

 -

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 126.1

 126.084

 -

 108.3

 108.3

 -

 602.4

 602.4

 -

 

 ხარჯები

 60.6

 60.58

 -

 37.6

 37.65

 -

 546.8

 546.84

 -

 

 საქონელი და მომსახურება

 23.1

 23.1

 -

 8.9

 8.9

 -

 45.0

 45.0

 -

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 9.2

 9.2

 -

 6.3

 6.3

 -

 15.0

 15.0

 -

 

 პროცენტები