„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.140.016462
22
21/01/2022
ვებგვერდი, 24/01/2022
190020020.35.140.016462
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
 

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2022 წლის 21 იანვარი

დაბა ასპინძა

 

„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2021; ს/კოდი: 190020020.35.140.016459) და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

202წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 195,8

9 953,7

4 005,2

5 948,5

7 446,4

2 125,4

5 321,0

შემოსავლები

11 185,2

9 951,6

4 005,2

5 946,4

7 436,4

2 125,4

5 311,0

არაფინანსური აქტივების კლება

10,6

2,1

0,0

2,1

10,0

0,0

10,0

გადასახდელები

10 672,8

9 348,0

3 697,9

5 650,1

9 428,3

2 743,4

6 684,9

ხარჯები

3 868,4

4 245,7

60,1

4 185,6

5 831,4

283,6

5 547,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 754,9

5 052,8

3 637,8

1 415,0

3 545,8

2 459,8

1 086,0

ვალდებულებების კლება

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

ნაშთის

ცვლილება

522,9

605,7

307,2

298,5

-1981,9

-618,0

-1363,9

მუხლი 2. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული  რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლებ

შემოსავლები

11 185,2

5 603,2

5 582,0

9 951,6

4 005,2

5 946,4

7 436,4

2 125,4

5 311,0

გადასახადები

4 067,6

0,0

4 067,6

4 580,0

0,0

4 580,0

4 606,0

0,0

4 606,0

გრანტები

6 483,2

5 603,2

880,0

4 772,9

4 005,2

767,7

2 270,4

2 125,4

145,0

სხვა შემოსავლები

634,4

0,0

634,4

598,7

0,0

598,7

560,0

0,0

560,0

ხარჯები

3 868,4

53,9

3 814,5

4 245,7

60,1

4 185,6

5 831,4

283,6

5 547,8

შრომის ანაზღაურება

1 158,9

0,0

1 158,9

1 190,1

0,0

1 190,1

1 901,9

0,0

1 901,9

საქონელი და მომსახურება

844,2

46,4

797,9

879,1

60,1

819,0

981,2

0,0

981,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

1 312,4

0,0

1 312,4

1 619,5

0,0

1 619,5

2 017,3

0,0

2 017,3

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

0,0

288,7

314,5

0,0

314,5

349,0

0,0

349,0

სხვა ხარჯები

213,3

7,5

205,8

201,9

0,0

201,9

532,0

283,6

248,4

საოპერაციო სალდო

7 316,8

5 549,3

1 767,4

5 705,8

3 945,1

1 760,8

1 604,9

1 841,7

-236,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 744,4

5 523,3

1 221,1

5 050,7

3 637,8

1 412,8

3 535,8

2 459,7

1 076,0

ზრდა

6 754,9

5 523,3

1 231,7

5 052,8

3 637,8

1 415,0

3 545,8

2 459,7

1 086,0

კლება

10,6

0,0

10,6

2,1

0,0

2,1

10,0

0,0

10,0

მთლიანი სალდო

572,4

26,0

546,3

655,2

307,2

347,9

-1 930,9

-618,0

-1 312,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

522,9

26,0

496,9

605,7

307,2

298,5

-1 981,9

-618,0

-1 363,9

ზრდა

522,9

26,0

496,9

605,7

307,2

298,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

522,9

26,0

496,9

605,7

307,2

298,5

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 981,9

618,0

1 363,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

 

 

1 981,9

618,0

1 363,9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

თავი II

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   7 436,4 ათასი ლარის ოდენობით

მუხლი 3.   ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

შემოსავლები

11 185,2

9 951,6

4 005,2

5 946,4

7 436,4

2 125,4

5 311,0

2

გადასახდელები

4 067,6

4 580,0

0,0

4 580,0

4 606,0

0,0

4 606,0

3

გრანტები

6 483,2

4 772,9

4 005,2

767,7

2 270,4

2 125,4

145,0

    4

სხვა შემოსავლები

634,4

598,7

0,0

598,7

560,0

0,0

560,0

 

მუხლი 4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 606,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

4 067,6

4 580,0

0,0

4 580,0

4 606,0

0,0

4 606,0

ქონების გადასახადი

113

3 327,5

3 555,0

0,0

3 555,0

3 400,0

0,0

3 400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

3 079,9

3 285,7

 

3 285,7

3 363,0

 

3 363,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,0

0,0

   

0,0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0,8

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

196,9

217,6

0,0

217,6

30,0

0,0

30,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

162,9

119,8

 

119,8

25,0

 

25,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

34,0

97,8

 

97,8

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

49,8

50,4

0,0

50,4

7,0

0,0

7,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

2,6

2,5

 

2,5

2,0

 

2,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

47,2

48,0

 

48,0

5,0

 

5,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,0

0,0

   

0,0

   

სხვა გადასახადები (დ.ღ.გ)

116

740,1

1 025,0

 

1 025,0

1 206,0

 

1 206,0

 

მუხლი 5. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 2 270,4  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6 483,2

4 772,9

4 005,2

767,7

2 270,4

2 125,4

145,0

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

637,7

 

637,7

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6 483,2

4 135,2

4 005,2

130,0

2 270,4

2 125,4

145,0

სპეციალური ტრანსფერი

1332

750,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

476,9

186,0

56,0

130,0

145,0

0,0

145,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0,0

0,0

   

0,0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

166,9

186,0

56,0

130,0

145,0

 

145,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

310,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

5 256,3

3 949,2

3 949,2

0,0

2 125,4

2 125,4

0,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

4 962,3

3 655,2

3 655,2

 

2 125,4

2 125,4

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

294,0

294,0

294,0

 

0,0

   

 

მუხლი 6. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 560,0 ათ.ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

634,4

598,7

0,0

598,7

560,0

0,0

560,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

534,5

466,7

0,0

466,7

480,0

0,0

480,0

პროცენტები

88,2

118,4

 

118,4

80,0

 

80,0

დივიდენდები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

446,4

348,3

0,0

348,3

400,0

0,0

400,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

401,9

119,5

 

119,5

400,0

 

400,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

44,5

34,9

 

34,9

0,0

 

0,0

სხვა   არაკლასიფიცირებული შშშემოსავალი

0,0

193,9

 

193,9

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

31,0

19,8

0,0

19,8

30,0

0,0

30,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

26,8

16,6

0,0

16,6

30,0

0,0

30,0

სანებართვო მოსაკრებელი

8,2

8,5

 

8,5

5,0

 

5,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

   

0,0

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

18,6

8,1

0,0

8,1

25,0

 

25,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4,1

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

   

0,0

   

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4,1

3,2

 

3,2

0,0

   

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

33,5

73,9

 

73,9

50,0

 

50,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

35,4

28,2

 

28,2

0,0

 

 


თავი III

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია    

მუხლი 7. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 5 831,4 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ) კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

3 868,4

53,9

3 814,5

4 245,7

60,1

4 185,6

5 831,4

283,6

5 547,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,9

0,0

1 158,9

1 190,1

0,0

1 190,1

1 901,9

0,0

1 901,9

 

საქონელი და მომსახურება

844,2

46,4

797,9

879,1

60,1

819,0

981,2

0,0

981,2

 

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

1 312,4

0,0

1 312,4

1 619,5

0,0

1 619,5

2 017,3

0,0

2 017,3

 

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

0,0

288,7

314,5

0,0

314,5

349,0

0,0

349,0

 

სხვა ხარჯები

213,3

7,5

205,8

201,9

0,0

201,9

532,0

283,6

248,4

მუხლი 8. ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 535,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 545,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:   

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერე

საკუთარი შემოსავლები

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

180,3

0,0

180,3

14,2

0,0

14,2

184,8

0,7

184,1

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 185,1

5 171,3

1 013,8

4 139,5

3 013,7

1 125,8

2 610,2

1 833,7

776,4

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

განათლება

315,8

299,3

16,5

383,7

366,3

17,4

513,2

412,0

101,2

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

10,0

0,0

10,0

513,6

256,0

257,6

237,2

212,9

24,3

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

 სულ ჯამი

6 754,9

5 523,3

1 231,7

5 052,8

3 637,8

1 415,0

3 545,8

2 459,7

1 086,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

10,6

0,0

10,6

2,1

0,0

2,1

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

0,3

 

0,3

0,0

   

0,0

 

 

მატერიალური მარაგები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

ფასეულობები

0,0

   

0,0

   

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

10,3

 

10,3

2,1

0,0

2,1

10,0

0,0

10,0

მიწა

10,3

 

10,3

2,1

 

2,1

10,0

 

10,0

 

მუხლი 9. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცი

 

ფუნქც.

 კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

მართველობა და საერთო დანშნულების ხარჯები

1 841,2   

0,0   

1 841,2   

1 719,4   

0,0   

1 719,4   

2 745,6   

0,7   

2 744,9   

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 754,6   

0,0   

1 754,6   

1 643,8   

0,0   

1 643,8   

2 597,6   

0,7   

2 596,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 754,6   

0,0   

1 754,6   

1 643,8   

0,0   

1 643,8   

2 597,6   

0,7   

2 596,9   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

86,7   

0,0   

86,7   

75,6   

0,0   

75,6   

148,0   

0,0   

148,0   

702

თავდაცვა

82,6   

0,0   

82,6   

94,9   

0,0   

94,9   

124,7   

0,0   

124,7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 507,8   

4 537,6   

970,2   

3 612,0   

2 445,5   

1 166,5   

2 866,1   

1 826,7   

1 039,4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

689,9   

294,0   

395,9   

714,7   

294,0   

420,7   

500,0   

0,0   

500,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

689,9   

294,0   

395,9   

714,7   

294,0   

420,7   

500,0   

0,0   

500,0   

7045

ტრანსპორტი

4 817,9   

4 243,6   

574,4   

2 897,3   

2 151,5   

745,8   

2 366,1   

1 826,7   

539,4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 817,9   

4 243,6   

574,4   

2 897,3   

2 151,5   

745,8   

2 366,1   

1 826,7   

539,4   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

470,6   

181,0   

289,6   

386,6   

54,7   

331,9   

387,0   

7,0   

380,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0   

0,0   

0,0   

165,5   

0,0   

165,5   

380,0   

0,0   

380,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

274,5   

0,0   

274,5   

138,7   

0,0   

138,7   

0,0   

0,0   

0,0   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

196,1   

181,0   

15,1   

82,5   

54,7   

27,8   

7,0   

7,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

937,6   

460,3   

477,3   

1 016,0   

513,6   

502,5   

781,6   

283,6   

498,0   

7061

ბინათმშენებლობა

26,4   

7,5   

18,9   

28,1   

5,9   

22,2   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

586,1   

452,8   

133,3   

589,4   

507,7   

81,7   

353,6   

283,6   

70,0   

7064

გარე განათება

219,2   

0,0   

219,2   

315,1   

0,0   

315,1   

350,0   

0,0   

350,0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში( საპროექტო)

105,9   

0,0   

105,9   

83,4   

0,0   

83,4   

78,0   

0,0   

78,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

128,1   

52,7   

75,4   

63,4   

1,8   

61,6   

69,8   

0,4   

69,3   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

63,8   

52,7   

11,1   

1,8   

1,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

63,8   

52,7   

11,1   

1,8   

1,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0   

0,0    

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

64,4   

0,0   

64,4   

61,6   

0,0   

61,6   

69,3   

0,0   

69,3   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

63,8   

52,7   

11,1   

0,0   

0,0   

0,0   

0,4   

0,4   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

611,1   

0,0   

611,1   

1 181,4   

256,0   

925,4   

994,2   

212,9   

781,3   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

188,1   

0,0   

188,1   

357,7   

56,6   

301,2   

234,0   

0,0   

234,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

328,5   

0,0   

328,5   

719,2   

199,4   

519,8   

625,2   

212,9   

412,3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

63,4   

0,0   

63,4   

60,0   

0,0   

60,0   

90,0   

0,0   

90,0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

31,1   

0,0   

31,1   

44,5   

0,0   

44,5   

45,0   

0,0   

45,0   

709

განათლება

803,6   

345,6   

458,0   

960,5    

426,4   

534,1   

1 113,2   

412,0   

701,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

457,8   

6,9   

450,9   

826,5   

293,6   

533,0   

1 090,4   

389,2   

701,2   

7092

ზოგადი განათლება

345,8   

338,8   

7,0   

134,0   

132,8   

1,2   

22,8   

22,8   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

710

სოციალური დაცვა

289,5   

0,0   

289,5   

313,7   

0,0   

313,7   

346,0   

0,0   

346,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

110,7   

0,0   

110,7   

122,0   

0,0   

122,0   

125,0   

0,0   

125,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

87,5   

0,0   

87,5   

104,1   

0,0   

104,1   

100,0   

0,0   

100,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

23,2   

0,0   

23,2   

17,9   

0,0   

17,9   

25,0   

0,0   

25,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

178,8   

0,0   

178,8   

191,8   

0,0   

191,8   

221,0   

0,0   

221,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

30,0   

0,0   

30,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

50,0   

0,0   

50,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

141,0   

0,0   

141,0   

 

სულ

10 672,1   

5 577,2   

5 094,9   

9 348,0   

3 697,9   

5 650,1   

9 428,2   

2 743,4   

6 684,9   

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1 930,9 ათასი ლარით,  ხოლო საოპერაციო სალდო  1 604,9  ათასი ლარით:
 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

საოპერაციოსალდო

7 316,8

705,8

1 604,9

მთლიანი სალდო

572,4

655,2

-1 930,9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  1 981,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

522,9

605,7

-1 981,9

ზრდა

522,9

                           605,7    

0,0

ვალუტადადეპოზიტი

522,9

                           605,7

0,0

კლება

0

0,0

1 981,9

ვალუტადადეპოზიტი

0

0,0

1 981,9

 

მუხლი 12.  ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს სსიპ „მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“და ასპინძის მუნიციპალიტეტის შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ სესხის ძირითადი თანხის  დაფარვას.

თავი IV

ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი13. ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები

1.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია) პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების და ხიდების რეაბილიტაცია), მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, ასპინძის ქუჩების გარე განათების მთლიანად დასრულება და არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, ასევე დასუფთავების ღონისძიებები,  სარწყავი არხების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3 654,8 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

6 641,5

 

 

4 710,5

 

3 654,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 817,9

2 897,3

2 366,1

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 203,0

1 198,4

920,7

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

586,1

589,4

353,6

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

219,2

315,1

350,0

02 02 03 01

ა(ა)იპ – გარე  განათება

103,9

109,2

120,0

02 02 03 02

გარე განათების ექსპლუატაცია

115,3

205,9

230,0

02 02 04

სარწავი არების მოწყობა-რეაბილიტაცია

175,2

183,3

210,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

26,4

28,1

0,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

196,1

82,5

7,0

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

105,9

83,4

78,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

514,7

531,4

290,0

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსებ
ათას ლარში

 

 

2 366,1

 

02 01 

 

პროგრამისგანმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზანია ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელიბის გზების,  ქუჩების, და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა) ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან  გათავისუფლება, რაც უზრუნველყოფს ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებას.

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში შიდა გზების და ქუჩებისა/ბეტონის საფარის და სხვა საგზაო ინფასტრუქტურის მოწყობას.

მოსალოდნელიშედეგი

ქუჩების/გზების რეაბილიტაციის შემდეგ შესაძლებელი იქნება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტების უსაფრთხო, შეუფერხებელი და სწრაფი გადაადგილება, რაც დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს გზით/ქუჩით მოსარგებლე ბენეფიციარებს.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

353,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოფლების გარკვეულ მონაკვეთებში მოსახლეობისათვის საერთოდ ვერ ხერხდება  სასმელ წყლის მიწოდება)   პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დამალის , ძველის და ჭობარეთის სასმელი წყლის მაგისტრალის  რეაბილიტაციას. ასევე მოხდება სარწყავი არხების რეაბილიტაცია)

    

მოსალოდნელი შედეგი

გაკეთდება სტანდარტების შესაბამისად, რაც გამოიწვევს  სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 03

350,0

პროგრამისგანმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ – გარე განათება)

პროგრამისაღწერადამიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარეგანათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარეგანათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება) პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, შეღებვა;
დაზიანებული სადენების აღდგენა შეცვლა)
პროგრამა ასევე მოიცავს გარეგანათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

 

მოსალოდნელიშედეგი

შექმნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი   გარეგანათების    ინფრასტრუქტურა) განათებული ქუჩები.უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარეგანათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარეგანათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება) შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარეგანთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და სოფლების სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 04

210,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ასპინძის მელიორაციის და სოფლების  სასმელი  წყლის  ცენტრი

 

ა(ა)იპასპინძის მელიორაციისა და სოფლების სასმელი წყლის ცენტრი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიმდინარე  სარემონტო სამუშაოები, გრავიტაციული არხების წმენდითი სამუშაოები ნატანისაგან, დროებითი სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მილხიდების, დიუკერების და მოპირკეთებული წყალსატარების წმენდა, სადერევაციო არხის წმენდა, სატუმბო სადგურების ძალოვანი აგრეგატების  (ტუმბო,ძრავი) მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, ელექტროაღრიცხვის და ელ.მოწყობილობების მიმდინარე რემონტი, სადაწნეო ქსელებზე შესადუღებელი სამუშაოების წარმოება, წყალსაცავზე- შემავსებელი და სამომხმარებლო გრავიტაციული არხების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები , წყალსაცავის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სოფლების სასმელიწყლის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

 

მოსალოდნელი შედეგი

მელიორაციული ობიექტების მოვლა-პატრონობა და შენახვა) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გრავიტაციული არხების, სატუმბო სადგურების, წყალსაცავის და სოფლების სსამელი წყლის  ექსპლოატაცია)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 06

7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებზე კალაპოტების გამაგრება, ეროზიისაგან დაცვა, ნათესების და მოსახლეობის დაცვა ჭარბი წყლებიოსაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სტიქიური უბედურებისაგან. დაცული კულტურული ნათესები განადგურებისაგან.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 03

78,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა) ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო  მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა)
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენა) ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელიშედეგი

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ  სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 04

290,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიერ წარმოდგენილი პროექტების  პროექტების დაფინანსება)

მოსალოდნელიშედეგი

 

 

გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად და პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრა)

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების, ასევე სოფლების, ტროტუარების, სკვერების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 380,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

274,5

311,0

380,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

274,5

138,7

0,0

03 02

ა(ა)იპ – კეთილმოწყობა

 

165,5

380,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2022

წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 00

380,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის  მუნიციპალიტეტის  მერია და ა(ა)იპ – ასპინძის კეთილმოწყობა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცალკეული ტერიტორიის,მწვანე საფარის, დაბაში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება, აგრეთვე სოფლების ტერიტორიებზე   ნარჩენების შეგროვება  და გატანა ნაგავსაყრელამდე, დაბის ცალკეული ტერიტორიების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაბაში მოძრაობის აღკვეთა, სასაფლაოს ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა,სანიაღვრე არხების გაწმენდა, რაც გააუმჯობესებს დაბის  სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დასუფთვების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, სუფთა გარემო;

 

 

3. განათლება

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება) მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი ჰქონდეთ აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა) გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება)

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა)

ასპინძის მუნიციპალიტეტისთვის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და  ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების განვითარებას. იგი მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების  ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება) ამ პროგრამის მიზანია სასკოლო  განათლებისათვის ნორჩი აღსაზრდელების მომზადება, მათი ფიზიკური , გონებრივი და ზნეობრივი აღზრდა, შემოქმედებითი შესაძლებლობების და ინტერესების ხელშეწყობა)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასპინძის მუნისიპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.  ასევე  მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 113,2  ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

803,6

960,5

1 113,2

04 01

სკოლამდელი განათლება

457,8

826,5

1 090,4

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

450,6

522,3

600,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

7,2

304,2

490,4

04 03

საჯარო სკოლები

345,8

134,0

22,8

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

345,6

134,0

22,8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ასპინძის  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებათა  გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 01

600,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება) 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება) ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ასპინძის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 422-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო  ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 74  ადამიანი. მუნიციპალიტეტის 9 სოფლიდან ხორციელდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება ასპინძის საბავშვო ბაღებში.  . „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა-შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება)

     ა(ა)იპ – ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ასპინძის  მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 450-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბაღების რეაბილიტაცია

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01 02

490,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების კეთილმოწყობა)

 

მოსალოდნელი შედეგი

ბაღების გალამაზებული იერსახე,  უკეთესი ინფრასტრუქტურა)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

22,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება -ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების კეთილმოწყობა) ასევე მოხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა)

 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლების გალამაზებული იერსახე,  უკეთესი ინფრასტრუქტურა) მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილება)

 


4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება)

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 994,2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა,რელიგია, ახალ-გაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

611,1

1 181,4

994,2

05 01

  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

188,1

357,7

234,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

5,2

122,8

9,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

182,9

234,9

225,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

122,9

126,9

145,0

05 01 02 03

ა(ა) იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

60,0

108,0

80,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

328,5

760,1

363,0

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

328,5

719,2

625,2

05 02 01 02

ა(ა) ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-ლებათა გაერთიანება კულ-ტურის ცენტრი

156,4

165,5

193,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

63,7

65,9

75,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

108,3

107,0

120,0

05 02 01 07

კულტურისობიექტების მშენებლობა

0

380,8

237,2

05 03

ახალგაზრდობის ორგანიზაციების დაფინანსება

31,1

44,5

45,0

05 04

რელიგია

63,5

60,0

 

90,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წ დაფინანსება
ათასლარებში

05 01 01

9,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურის , განათლების, სპორტის,ძეგლთა დაცვის ,ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური და ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:   მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისას ურთიერთსაპირისპირო სქესი წარმომადგენლების თანაბარი ჩართულობის უზრუნველყოფა) აქედან გამომდინარე სპორტის სახეობების მიხედვით  2021 წელში დაგეგმილი ღონისძიებების უმრავლესობა გათვლილია ამ მიმართულებით სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების დააქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე  სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება,  თასებით,  სიგელებით,  მედლებით დაფასიან საჩუქრებით სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას     

 -    ღებულობენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზოსკოლები.     

 -      მუნიციპალიტეტში სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის პროექტით გათვლილია – სპორტული ინვენტარის შეძენა, ,სპორტული ღონისძიებეის სამსაჯო მომსახურეობის ხარჯები, სპორტულ ღონისძიებებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021  წლისათვის ხორციელდება შემდეგი სპორტული აქტივობები: მუნიციპალიტეტის პირველობა  მინი-ფეხბურთში – პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მოყვარულ ფეხბურთელთა გუნდები. გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში-პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ნარდის მოყვარული, როგორც კაცები, ასევე ქალები, გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული მონარდები და ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.

მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში-

პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ჭადრაკის მოყვარული, როგორც კაცები, ქალები, ასევე ბიჭები და გოგონები გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული მოჭადრაკები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით. მუნიციპალიტეტის პირველობა ფეხბურთში – შეჯიბრება ჩატარდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდების მონაწილეობით პირველობაზე დაიშვებიან 16 წელზე ზევით ასკის ფეხბურთის მოყვარულები გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. საუკეთესო ნომინაციებში გამოვლენილ მონაწილეებს გადაეცემათ სპეციალური პრიზები.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ქართულ ჭიდაობაში – ჩატარდება ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. წონით კატეგორიებში გამარჯვებული სპორტსმენები დაჯილდოვდებიან მედლებით, თასებით, სიგელებითა და სპეციალური პრიზებით.
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდისჩოგბურთში -პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაგიდის ჩოგბურთის მოყვარულთა შორის .შეჯიბრება ჩატარდება ერთ კატეგორიაში ინდივიდუალურ მონაწილეობას მიიღებენ 16 წელზე ზევით ასკის ორივე სქესის წარმომადგენლები, გამარჯვებული და საპრიზოადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში – პირველობაზე ჩატარდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ორგანიზაცია დაწესებულებების, დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მოყვარულ ფრენბურთის მოყვარულ კაცთა და ქალთა გუნდებს შორის . გამარჯვებული და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები და ჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
მუნიციპალური პირველობა ფეხბურთში 7X7-ზე (მერისსთასზე) -პირველობაზე მონაწილეობას მიიღებენ, ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები,  ფეხბურთის მოყვარულთა გუნდები. გამარჯვებული  და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით, თასებითა და დიპლომებით.
პროგრამის მიზანია:
საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის აქტიური ჩართვას პორტულ ცხოვრებაში, გოგონებისა და ქალების სპორტში ჩართულობის გაზრდა , სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება)

-ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტულო მოედნების  სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ჩატარებული მუნიციპალური სპორტული ღონისძიებებით, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ ცნობიერება  50% -60% ითაა გაზრდილი  , 20-30% გაზრდილია გოგონებისა და ქალების სპორტულ ღონისძიებებში აქტიური ჩართულობა და გაუმჯობესებულია სპორტული მიღწევები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ –  ასპინძის   სასპორტო   გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 02

145,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – ასპინძის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული ცენტრი აერთიანებს  სპორტულმი მართელებებს, ესენია: ქვეპროგრამის აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს სპორტული სექციები სხვდასხვა სფეროში.(რაგბის, ფეხბურთის, მშვილდოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის და ძიუდოს სექციები) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 155 ბავშვი, ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე ადგილობრივ ღონისძიებებში.

პროგრამის მიზანია სპორტის სახეობათა განვითრება, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება, ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური განათლების და სპორტში მათი მასობრივად  ჩაბმის  ხელშეწყობა)  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელიშედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  სპორტის  სფეროში;

სპორტული განათლების დონის ზრდა)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 03

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ – სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შექმნილია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი „ტაო“ , რომლის მიზანია რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში, ბავშვთა და მოზარდთა რაგბის განვითრება და პროფესიული რაგბის დამკვიდრება სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

მოსალოდნელიშედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  რაგბში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 02

193,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის  ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან „თავისუფალი თეატრი“; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსაბლი „სამცხე“და ქართულ ხალხური ანსაბლი „წუნდა“, რომლებიც ცდილობენ აღმოაჩინონ ნიჭიერი ახალგაზრდები და მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, ასევე ინარჩუნებენ ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელ ტრადიციული ძირძველი ნაწარმოებების შენარჩუნებას. პროგრამის ფარგლებში ანსაბლები მონაწილეობენ ადგილობრივ და საერთშორისო ფესტივალებში, გეგმავენ და ატარებენ სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებებს მოსახლეობისათვის. 

ასევე ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონიტორინგს, ტურისტული ბილიკების მოძიება-დაგეგმარებას, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონატების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვას. 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა  კულტურის   სფეროში;  ტურისტებისათვის ეფექტური გარემოს შექმნა)

 

 

ქეპროგრამისდასახელება

კოდი

()იპასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 03

75,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ასპინძის მთავარი ბილიოთეკა

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საბიბლიოთეკო საქმის ორგანიზება) საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო  წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა)  საცნობარო- ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის  წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა) ქართული კულტურის  მემკვიდრეობის და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია) მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერნეტით. საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა) კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება ჩატარება, გამოფენების მოწყობა, საინფორმაციო ბაზის შექმნა და სრულყოფა) საბიბლიოთეკო საქმის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების, შეხვედრების  ორგანიზება) ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადებისდღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, ასპინძის შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები „ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები"ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი სოფლად არსებული ბიბლიოთეკები 2007 წლიდან იმყოფება უფუნქციოდ  სოფელი; ძველი, ორგორა, ფია, იდუმალა, თოკი, ნაქალაქევი, ნიჯგორი, თმოგვი, მირაშხანი, ხერთვისი ოთა, სახუდაბელი, ვარგავი, ივერია, ჭობარეთი.(15 ბიბლიოთეკა) აღნიშნული ბიბლიოთეკების აღსადგენად გვესაჭიროება 19200 ლარი. მხოლოდ შრომის ანაზღაურებისათვის.    

მოსალოდნელიშედეგი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და და ინტერესების ზრდა განახლებული წიგნადი ფონდი დაკმაყოფილი მკითხველი.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 04

120,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპვ. მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა)სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და საესტრადო მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 130 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგეგები) 18 თანამშრომელს. დაფინანსება 100 000 ლარი. პროგრამის ფარგლებში, სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, ა(ა)იპ – ვ.მაღრაძის სახელობის ასპინძის სამუსიკო სკოლა ახორციელებს კულტურის მინისტრის 2007 წლის 7 მარტის №3/46 ბრძანებით დამტკიცებული დაწყებითი სამუსიკო-

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლებას, ( ხანგრძლივობა 6 წელი). სასწავლო პროგრამის მეშვეობით ხორციელდება ქართველი და უცხოელი კომპოზიტორების ხელოვნების ნიმუშების- მუსიკალური ნაწარმოებების შესწავლა, ასევე კულტურული აქტივობების ორგანიზება: მათ შორის სკოლისა და რაიონის მასშტაბით გამართული ღონისძიებები და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა) მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარებისათვის კონკურსებსა და ფესტივალებში მათი მონაწილეობა, რისი საშუალებითაც ვლინდება მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები. სკოლის მიზანია, იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გამოვნების ჩამოყალიბებასა და აქტიური კულტურული მსმენელის აღზრდაზე) მოსწავლეთა დაპედაგოგთა ხელშეწყობა- წახალისება სკოლის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია -(კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კონკურსებსა და ფესტივალებში  მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია) მათი შემოქმედების დაფასება -(იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დაა)შ.) ასევე აღსანიშნავია სკოლის ჩართულობა ასპინძის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება) სამუსიკო სკოლის სასწრაფოდ მოსაგვარებელი პრობლემაა მუსიკალური ინსტრუმენტების განახლება)

მოსალოდნელიშედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა) სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ  (ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით  )  ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 01 07

237,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელებში  კლუბის შენობების რეაბილიტაცია) არსებულ შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარდება  სტანდარტების შესაბამისად ,         სახურავის შეცვლა, რეაბილიტაცია, ფასადის,    შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და ეზოს კეთილმოწყობა,

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 03

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთადაცვის, ახალგაზრდული საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში კულტურის განვითარების ხელშეწყობას: სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების,  ფესტივალების, სახალხო დღესასწაულების ორგანიზებას, გასართობი-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;
კულტურული, ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსებას;
წარმატებული შემოქმედებითი ახალგაზრდებისა და ჯგუფების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მოსწავლე- ახალგაზრდებში,  ცნობიერების დონის ამაღლება წიგნიერების, კულტურული მემკვიდრეობის, გარემოს დაცვის და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის კუთხით კულტურული და შემოქმედებითი აქტივობების ორგანიზებას ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის სამომავლო განვითრებისათვის ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობებში ჩართულობას, ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულებით. ახალგაზრდების მოტივაციის გაზრდას, საგანმანათლებლო ღონისძიებებში აქტიური ჩართვასა და წახალისებას ახალგაზრდებში სასცენო ხელოვნებისა და თეატრის პოპულარიზაციას. ახალგაზრდებში მოტივაციის გაზრდა, რათა სამომავლოდ უფრო მეტი მონდომებით, მეტი რაოდენობით და გაუმჯობესებული ხაარისხით იყვნენ წარმოდგენილები ამა თუ იმ კულტურულ, თუ შემოქმედებით კონკურსებზე) ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით უნარების გაზრდას. მოზარდახალგაზრდებში პატრიოტული გრძნობისა და სულისკვეთების ამაღლებას. ბავშვთა ჩართულობას საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური უნარების განვითრებასა და ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის მათ შორის ახალგაზრდებში კულტურული დონის ამაღლება, ახალგაზრდობის გააქტიურება და მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ სამოქალაქო აქტივობებში მეტი ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება) მათი კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა)

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი ახალგაზრდული შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია ,  მოზარდ ახალგაზრდების კულტურულ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა, მათი შემოქმედების წარმოჩენა და მოტივაციის გაზრდა)

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

რელიგია

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

05 04 

90,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ჯანმრთელობის დაცვადასოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 415,8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობისდაცვადასოციალურიუზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

418,4

377,1

415,8

06 01

ჯანდაცვა

128,1

65,2

69,8

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

64,4

61,6

69,3

06 01 02

ამბულატორიები

63,8

1,8

0,4

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

290,2

313,7

346,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37,4

38,0

50,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

87,5

104,1

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

23,2

17,9

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,8

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

125,4

133,9

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

16,0

19,9

25,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

დაფინანსება
/ათას ლარში/

2022 წელი

06 01 01

69,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ – ასპინძის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ცენტრი

 

პროგრამის აღწერა

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნო პროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯეცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდ საშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება) წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და      “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება, თამბაქოს კონტროლის  მონიტორინგი...

 

პროგრამის მიზანი

სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და დაავადებათა პრევენციის გზით შემცირება

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამისდასახელება

კოდი

მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 01

50,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სამსახური

დპროგრამისაღწერადამიზანი

ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელიშედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 50 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა)

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

100,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტისმერიისადმინისტრაციის სამსახური

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო პოლისით, არასრულად დაფინანსებული ან დაფინანსების გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება:

ა) ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე მოქალაქეების, რომლებიც და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000-ზე ნაკლებს, ქირურგიული ოპერაციების  თანადაფინანსება შეადგენს:

ა.ა) 500 ლარამდე სრულად;;

ა.ბ) 500-1500 ლარამდე 50%;

ა.გ) 1500 – 3000 ლარამდე 40%;

ა.დ) 4 000 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა)

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად (ბოლო 9 თვისგანმავლობაში) მცხოვრები ან/და ბინადრობის უფლების მქონე იმ მოქალაქეების ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება, რომელთა დასაფინანსებელი თანხა აღემატება 500 (ხუთას) ლარს, მუნიციპალური თანადაფინანსება შეადგენს:

ა) 500-1500 ლარამდე 50%;

ბ) 1500-2500 ლარამდე 40%;

გ) 2500-3500 ლარამდე 35%;

დ) 3500 ლარიდან ზევით არაუმეტეს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარისა)

4. თანადაფინანსება განხორციელდება სამკურნალო დაწესებულებიდან პაციენტის მიერ

წარმოდგენილი ოპერაციამდელი (წინასწარ გაცემული) და ოპერაციის შემდგომ

წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად.

მოსალოდნელიშედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება)

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

ახალდაბადებულ ბავშვთა ახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

30,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამისაღწერადამიზანი

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული ოჯახების ახალდაბადებულ ბავშვთა  ერთჯერადი დახმარება)

მოსალოდნელიშედეგი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესება

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთ სარიტუალო ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

1,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური.

პროგრამისაღწერადამიზანი

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები„ვეტერანისა“ და „იძულებით გადაადგილებულის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების  სარიტუალო ხარჯების დაფარვა, კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმატივის შესაბამისად: „ვეტერანისათვის“ 250 (ორას ორმოცდაათი) და

„დევნილისათვის“ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახის წევრის, ნათესავის ან/და მემკვიდრის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით.

მოსალოდნელიშედეგი

„ვეტერანისა და დევნილის„ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში.

                                                       

პროგრამისდასახელება

კოდი

სოციალური დახმარებები

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 05

140,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახორი.

პროგრამისაღწერადამიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის  მქონე არასრულწლოვანთათვის და სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.

მოსალოდნელიშედეგი

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება)

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე)

   მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა)

   სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა)

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 06

25,0

პროგრამისგანმახორციელებელისამსახური

ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

პროგრამისაღწერადამიზანი

ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ  საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.

მოსალოდნელიშედეგი

შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთნ ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება)

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება) ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება)აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა) ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, რაც შეადგენს 2 830,3 ათას ლარს.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 50,0 ათასი ლარს  და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა

პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება)

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართვება და საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 923,8

1 814,2

2 870,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

 

1 837,1

1 738,7

2 722,3

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

455,1

454,1

806,0

01 01 02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 299,5

1 189,7

1 791,6

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

82,6

94,9

124,7

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

86,7

75,6

148,0

 

მუხლი 14. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 

ორგ)

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტი

10 672,8

5 577,2

5 095,7

9 348,0

3 697,9

5 650,1

9 428,2

2 743,4

6 684,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

3 868,4

53,9

3 814,5

4 245,7

60,1

4 185,6

5 831,4

283,6

5 547,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,9

0,0

1 158,9

1 190,1

0,0

1 190,1

1 901,9

0,0

1 901,9

 

საქონელი და მომსახურება

844,2

46,4

797,9

879,1

60,1

819,0

981,2

0,0

981,2

 

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

1 312,4

0,0

1 312,4

1 619,5

0,0

1 619,5

2 017,3

0,0

2 017,3

 

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

288,7

0,0

288,7

314,5

0,0

314,5

349,0

0,0

349,0

 

სხვა ხარჯები

213,3

7,5

205,8

201,9

0,0

201,9

532,0

283,6

248,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 754,9

5 523,3

1 231,7

5 052,8

3 637,8

1 415,0

3 545,8

2 459,7

1 086,0

 

ძირითადი აქტივები

6 744,9

5 523,3

1 221,7

5 052,8

3 637,8

1 415,0

3 545,8

2 459,7

1 086,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

01 00

მართველობა და საერთო დანშინულების ხარჯები

1 923,8

0,0

1 923,8

1 814,2

0,0

1 814,2

2 870,3

0,7

2 869,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 694,0

0,0

1 694,0

1 750,6

0,0

1 750,6

2 634,5

0,0

2 634,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,9

0,0

1 158,9

1 190,1

0,0

1 190,1

1 901,9

0,0

1 901,9

 

საქონელი და მომსახურება

352,4

0,0

352,4

389,0

0,0

389,0

510,2

0,0

510,2

 

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,5

0,0

14,5

20,7

0,0

20,7

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

117,4

0,0

117,4

110,2

0,0

110,2

144,4

0,0

144,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

 

ძირითადი აქტივები

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის  უზრუნველყოფა

1 837,1

0,0

1 837,1

1 738,7

0,0

1 738,7

2 722,3

0,7

2 721,6

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

94,0

0,0

94,0

 

ხარჯები

1 656,8

0,0

1 656,8

1 724,5

0,0

1 724,5

2 537,5

0,0

2 537,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,9

0,0

1 158,9

1 190,1

0,0

1 190,1

1 901,9

0,0

1 901,9

 

საქონელი და მომსახურება

347,2

0,0

347,2

388,5

0,0

388,5

500,2

0,0

500,2

 

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,5

0,0

14,5

20,7

0,0

20,7

28,0

0,0

28,0

 

სხვა ხარჯები

117,4

0,0

117,4

110,2

0,0

110,2

92,4

0,0

92,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

 

ძირითადი აქტივები

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

01 01 01

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

455,1

0,0

455,1

454,1

0,0

454,1

806,0

0,0

806,0

18

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

455,1

0,0

455,1

454,1

0,0

454,1

806,0

0,0

806,0

 

შრომის ანაზღაურება

341,2

0,0

341,2

331,1

0,0

331,1

633,5

0,0

633,5

 

საქონელი და მომსახურება

46,0

0,0

46,0

51,4

0,0

51,4

70,1

0,0

70,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,2

0,0

0,2

2,4

0,0

2,4

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

67,7

0,0

67,7

69,3

0,0

69,3

92,4

0,0

92,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01  02

ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია

1 299,5

0,0

1 299,5

1 189,7

0,0

1 189,7

1 791,6

0,7

1 790,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

68,0

 

68,0

 

ხარჯები

1 119,2

0,0

1 119,2

1 175,5

0,0

1 175,5

1 606,8

0,0

1 606,8

 

შრომის ანაზღაურება

770,1

0,0

770,1

805,0

 

805,0

1 195,5

0,0

1 195,5

 

საქონელი და მომსახურება

268,9

0,0

268,9

300,2

0,0

300,2

381,3

0,0

381,3

 

გრანტები

18,9

0,0

18,9

15,0

0,0

15,0

15,0

0,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,3

0,0

14,3

16,9

0,0

16,9

15,0

0,0

15,0

 

სხვა ხარჯები

47,0

0,0

47,0

38,4

0,0

38,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

 

ძირითადი აქტივები

180,3

0,0

180,3

14,1

0,0

14,1

184,8

0,7

184,1

01 01  03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

82,6

0,0

82,6

94,9

0,0

94,9

124,7

0,0

124,7

6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

82,6

0,0

82,6

94,9

0,0

94,9

124,7

0,0

124,7

 

შრომის ანაზღაურება

47,6

0,0

47,6

54,1

0,0

54,1

72,9

0,0

72,9

 

საქონელი და მომსახურება

32,3

0,0

32,3

36,9

0,0

36,9

48,8

0,0

48,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

2,7

0,0

2,7

2,5

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

86,7

0,0

86,7

75,6

0,0

75,6

148,0

0,0

148,0

 

ხარჯები

37,2

0,0

37,2

26,1

0,0

26,1

97,0

0,0

97,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,1

0,0

5,1

0,5

0,0

0,5

10,0

0,0

10,0

 

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,0

0,0

52,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02 03

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

81,5

0,0

81,5

75,1

0,0

75,1

86,0

0,0

86,0

 

ხარჯები

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

პროცენტი

32,0

0,0

32,0

25,6

0,0

25,6

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

 

საშინაო

49,5

0,0

49,5

49,5

0,0

49,5

51,0

0,0

51,0

01 02 04

სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თნხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

01 02 05

საგანგებო მდგომარეობასთნ დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

5,1

0,0

5,1

0,5

0,0

0,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,1

0,0

5,1

0,5

0,0

0,5

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,1

0,0

5,1

0,5

0,0

0,5

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 641,5

5 178,9

1 462,7

4 710,5

3 013,7

1 696,8

3 654,8

2 117,3

1 537,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

456,4

7,5

448,9

571,0

0,0

571,0

1 044,6

283,6

761,0

 

საქონელი და მომსახურება

155,6

0,0

155,6

255,8

0,0

255,8

431,0

0,0

431,0

 

სუბსიდიები

279,1

0,0

279,1

292,5

0,0

292,5

330,0

0,0

330,0

 

სხვა ხარჯები

21,7

7,5

14,1

22,7

0,0

22,7

283,6

283,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 185,1

5 171,3

1 013,8

4 139,5

3 013,7

1 125,8

2 610,2

1 833,7

776,4

 

ძირითადი აქტივები

6 185,1

5 171,3

1 013,8

4 139,5

3 013,7

1 125,8

2 610,2

1 833,7

776,4

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

4 817,9

4 243,6

574,4

2 897,3

2 151,5

745,8

2 366,1

1 826,7

539,4

 

ხარჯები

37,8

0,0

37,8

56,1

0,0

56,1

193,0

0,0

193,0

 

საქონელი და მომსახურება

37,8

0,0

37,8

56,1

0,0

56,1

193,0

0,0

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 780,1

4 243,6

536,6

2 841,2

2 151,5

689,7

2 173,1

1 826,7

346,4

 

ძირითადი აქტივები

4 780,1

4 243,6

536,6

2 841,2

2 151,5

689,7

2 173,1

1 826,7

346,4

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 203,0

641,3

561,7

1 198,4

568,2

630,1

920,7

290,7

630,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

413,5

7,5

406,0

510,4

0,0

510,4

843,6

283,6

560,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,8

0,0

112,8

195,2

0,0

195,2

230,0

0,0

230,0

 

სუბსიდიები

279,1

0,0

279,1

292,5

0,0

292,5

330,0

0,0

330,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

789,5

633,8

155,7

687,9

568,2

119,7

77,0

7,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

789,5

633,8

155,7

687,9

568,2

119,7

77,0

7,0

70,0

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

586,1

452,8

133,3

589,4

507,7

81,7

353,6

283,6

70,0

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,5

0,0

0,5

283,6

283,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,5

0,0

0,5

283,6

283,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

586,1

452,8

133,3

588,9

507,7

81,2

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

586,1

452,8

133,3

588,9

507,7

81,2

70,0

0,0

70,0

02 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

219,2

0,0

219,2

315,1

0,0

315,1

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

216,7

0,0

216,7

304,4

0,0

304,4

350,0

0,0

350,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,8

0,0

112,8

195,2

0,0

195,2

230,0

0,0

230,0

 

სუბსიდიები

103,9

 

103,9

109,2

 

109,2

120,0

 

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,5

0,0

2,5

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

02 02 03 01

აიპ გარე განათება

103,9

0,0

103,9

109,2

0,0

109,2

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

103,9

0,0

103,9

109,2

0,0

109,2

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

103,9

 

103,9

109,2

 

109,2

120,0

 

120,0

02 02 03 02

გარე განათების  ექსპლოატაცია

115,3

0,0

115,3

205,9

0,0

205,9

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

112,8

0,0

112,8

195,2

0,0

195,2

230,0

0,0

230,0

 

საქონელი და მომსახურება

112,8

0,0

112,8

195,2

0,0

195,2

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,5

0,0

2,5

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2,5

0,0

2,5

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

175,2

0,0

175,2

183,3

0,0

183,3

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

175,2

0,0

175,2

183,3

0,0

183,3

210,0

0,0

210,0

 

სუბსიდიები

175,2

 

175,2

183,3

0,0

183,3

210,0

 

210,0

02 02 05

ბინათმშენებლობა

26,4

7,5

18,9

28,1

5,9

22,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

21,7

7,5

14,1

22,2

0,0

22,2

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

21,7

7,5

14,1

22,2

0,0

22,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,8

0,0

4,8

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

4,8

0,0

4,8

5,9

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02 06

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

196,1

181,0

15,1

82,5

54,7

27,8

7,0

7,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,1

181,0

15,1

82,5

54,7

27,8

7,0

7,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

196,1

181,0

15,1

82,5

54,7

27,8

7,0

7,0

0,0

02 03

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

105,9

0,0

105,9

83,4

0,0

83,4

78,0

0,0

78,0

 

ხარჯები

5,1

0,0

5,1

4,4

0,0

4,4

8,0

0,0

8,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,1

0,0

5,1

4,4

0,0

4,4

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,8

0,0

100,8

79,0

0,0

79,0

70,0

0,0

70,0

 

ძირითადი აქტივები

100,8

0,0

100,8

79,0

0,0

79,0

70,0

0,0

70,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

514,7

294,0

220,7

531,4

294,0

237,4

290,0

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

514,7

294,0

220,7

531,4

294,0

237,4

290,0

0,0

290,0

 

ძირითადი აქტივები

514,7

294,0

220,7

531,4

294,0

237,4

290,0

0,0

290,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

274,5

0,0

274,5

304,2

0,0

304,2

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

274,5

0,0

274,5

304,2

0,0

304,2

380,0

0,0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

274,5

0,0

274,5

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

165,5

0,0

165,5

380,0

0,0

380,0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

274,5

0,0

274,5

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

274,5

0,0

274,5

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

274,5

0,0

274,5

138,7

0,0

138,7

0,0

0,0

0,0

03 02

ა(ა)იპ – კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

165,5

0,0

165,5

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

165,5

0,0

165,5

380,0

0,0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

165,5

 

165,5

380,0

 

380,0

04 00

განათლება

803,6

345,6

458,0

960,5

426,4

534,1

1 113,2

412,0

701,2

 

ხარჯები

487,8

46,4

441,5

576,8

60,1

516,7

600,0

0,0

600,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

46,4

0,0

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

441,5

0,0

441,5

516,7

0,0

516,7

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,8

299,3

16,5

383,7

366,3

17,4

513,2

412,0

101,2

 

ძირითადი აქტივები

315,8

299,3

16,5

383,7

366,3

17,4

513,2

412,0

101,2

04 01

სკოლამდელი განათლება

457,8

6,9

450,9

826,5

293,6

533,0

1 090,4

389,2

701,2

 

ხარჯები

441,5

0,0

441,5

516,7

0,0

516,7

600,0

0,0

600,0

 

სუბსიდიები

441,5

0,0

441,5

516,7

0,0

516,7

600,0

0,0

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,3

6,9

9,5

309,8

293,6

16,3

490,4

389,2

101,2

 

ძირითადი აქტივები

16,3

6,9

9,5

309,8

293,6

16,3

490,4

389,2

101,2

04 01 01

ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულებათა გაერთიანება

450,6

0,0

450,6

522,3

0,0

522,3

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

441,5

0,0

441,5

516,7

0,0

516,7

600,0

0,0

600,0

 

სუბსიდიები

441,5

 

441,5

516,7

 

516,7

600,0

 

600,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,1

0,0

9,1

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

9,1

0,0

9,1

5,6

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

04 01 02

ბაღების რეაბილიტაცია

7,2

6,9

0,4

304,2

293,6

10,6

490,4

389,2

101,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,2

6,9

0,4

304,2

293,6

10,6

490,4

389,2

101,2

 

ძირითადი აქტივები

7,2

6,9

0,4

304,2

293,6

10,6

490,4

389,2

101,2

04 03

საჯარო სკოლები

345,8

338,8

7,0

134,0

132,8

1,2

22,8

22,8

0,0

 

ხარჯები

46,4

46,4

0,0

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

46,4

0,0

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,4

292,4

7,0

73,9

72,7

1,2

22,8

22,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

299,4

292,4

7,0

73,9

72,7

1,2

22,8

22,8

0,0

04 03 01

ზიგადი საჯარო სკოლები

345,8

338,8

7,0

134,0

132,8

1,2

22,8

22,8

0,0

 

ხარჯები

46,4

46,4

0,0

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,4

46,4

0,0

60,1

60,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,4

292,4

7,0

73,9

72,7

1,2

22,8

22,8

0,0

 

ძირითადი აქტივები

299,4

292,4

7,0

73,9

72,7

1,2

22,8

22,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

611,1

0,0

611,1

1 181,4

256,0

925,4

994,2

212,9

781,3

 

ხარჯები

601,1

0,0

601,1

667,8

0,0

667,8

757,0

0,0

757,0

 

საქონელი და მომსახურება

15,4

0,0

15,4

35,5

0,0

35,5

40,0

0,0

40,0

 

სუბსიდიები

511,4

0,0

511,4

563,4

0,0

563,4

613,0

0,0

613,0

 

სხვა ხარჯები

74,3

0,0

74,3

69,0

0,0

69,0

104,0

0,0

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

513,6

256,0

257,6

237,2

212,9

24,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

513,6

256,0

257,6

237,2

212,9

24,3

 

არაწარმოებული აქტივები 

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

188,1

0,0

188,1

357,7

56,6

301,2

234,0

0,0

234,0

 

ხარჯები

188,1

0,0

188,1

234,9

0,0

234,9

234,0

0,0

234,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

182,9

0,0

182,9

234,9

0,0

234,9

225,0

0,0

225,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

122,8

56,6

66,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

122,8

56,6

66,2

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების  ხელშეწყობა

5,2

0,0

5,2

122,8

56,6

66,2

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,2

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

122,8

56,6

66,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

122,8

56,6

66,2

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

182,9

0,0

182,9

234,9

0,0

234,9

225,0

0,0

225,0

 

ხარჯები

182,9

0,0

182,9

234,9

0,0

234,9

225,0

0,0

225,0

 

სუბსიდიები

182,9

0,0

182,9

234,9

0,0

234,9

225,0

0,0

225,0

05 01 02 02

ა(ა)იპ – ასპინძის სასპორტო გაერთიანება

122,9

0,0

122,9

126,9

0,0

126,9

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

122,9

0,0

122,9

126,9

0,0

126,9

145,0

0,0

145,0

 

სუბსიდიები

122,9

 

122,9

126,9

 

126,9

145,0

 

145,0

05 01 02 03

ა(ა)იპ – სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო

60,0

0,0

60,0

108,0

0,0

108,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

108,0

0,0

108,0

80,0

0,0

80,0

 

სუბსიდიები

60,0

 

60,0

108,0

 

108,0

80,0

 

80,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

328,5

0,0

328,5

719,2

199,4

519,8

625,2

212,9

412,3

 

ხარჯები

328,5

0,0

328,5

328,4

0,0

328,4

388,0

0,0

388,0

 

სუბსიდიები

302,4

0,0

328,5

328,4

0,0

328,4

388,0

0,0

388,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

390,8

199,4

191,4

237,2

212,9

24,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

390,8

199,4

191,4

237,2

212,9

24,3

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

328,5

0,0

328,5

719,2

199,4

519,8

625,2

212,9

412,3

 

ხარჯები

328,5

0,0

328,5

328,4

0,0

328,4

388,0

0,0

388,0

 

სუბსიდიები

302,4

0,0

328,5

328,4

0,0

328,4

388,0

0,0

388,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

390,8

199,4

191,4

237,2

212,9

24,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

390,8

199,4

191,4

237,2

212,9

24,3

05 02 01 02

ა(ა)იპ – ასპინძის სახელოვნებო   და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება-კულტურის ცენტრი

156,4

0,0

156,4

165,5

0,0

165,5

193,0

0,0

193,0

 

ხარჯები

156,4

0,0

156,4

162,3

0,0

162,3

193,0

0,0

193,0

 

სუბსიდიები

156,4

 

156,4

162,3

 

162,3

193,0

 

193,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

05 02 01 03

მთავარი ბიბლიოთეკა

63,7

0,0

63,7

65,9

0,0

65,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

63,7

0,0

63,7

59,1

0,0

59,1

75,0

0,0

75,0

 

სუბსიდიები

46,5

0,0

63,7

59,1

 

59,1

75,0

 

75,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

სახელოვნებო სკოლები

108,3

0,0

108,3

107,0

0,0

107,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

108,3

0,0

108,3

107,0

0,0

107,0

120,0

0,0

120,0

 

სუბსიდიები

99,5

 

108,3

107,0

 

107,0

120,0

 

120,0

05 02 01 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

380,8

199,4

181,4

237,2

212,9

24,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

380,8

199,4

181,4

237,2

212,9

24,3

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

380,8

199,4

181,4

237,2

212,9

24,3

05 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

31,1

0,0

31,1

44,5

0,0

44,5

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

21,1

0,0

21,1

44,5

0,0

44,5

45,0

0,0

45,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,4

0,0

12,4

35,5

0,0

35,5

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

8,7

0,0

8,7

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები 

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგია

63,4

0,0

63,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

63,4

0,0

63,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

 

სხვა ხარჯები

63,4

0,0

63,4

60,0

0,0

60,0

90,0

0,0

90,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

418,4

52,7

365,7

377,1

1,8

375,3

415,8

0,4

415,3

 

ხარჯები

354,6

0,0

354,6

375,3

0,0

375,3

415,3

0,0

415,3

 

სუბსიდიები

80,4

0,0

80,4

81,5

0,0

81,5

94,3

0,0

94,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

274,2

0,0

274,2

293,9

0,0

293,9

321,0

0,0

321,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

06 01

ჯანდაცვა

128,1

52,7

75,4

63,4

1,8

61,6

69,8

0,4

69,3

 

ხარჯები

64,4

0,0

64,4

61,6

0,0

61,6

69,3

0,0

69,3

 

სუბსიდიები

64,4

0,0

64,4

61,6

0,0

61,6

69,3

0,0

69,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

06 01 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

64,4

0,0

64,4

61,6

0,0

61,6

69,3

0,0

69,3

 

ხარჯები

64,4

0,0

64,4

61,6

0,0

61,6

69,3

0,0

69,3

 

სუბსიდიები

64,4

 

64,4

61,6

0,0

61,6

69,3

 

69,3

06 01 02

ამბულატორიები

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

 

ძირითადი აქტივები

63,8

52,7

11,1

1,8

1,8

0,0

0,4

0,4

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

290,2

0,0

290,2

313,7

0,0

313,7

346,0

0,0

346,0

 

ხარჯები

290,2

0,0

290,2

313,7

0,0

313,7

346,0

0,0

346,0

 

სუბსიდიები

16,0

0,0

16,0

19,9

0,0

19,9

25,0

0,0

25,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

274,2

0,0

274,2

293,9

0,0

293,9

321,0

0,0

321,0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

37,4

0,0

37,4

38,0

0,0

38,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

37,4

0,0

37,4

38,0

0,0

38,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37,4

0,0

37,4

38,0

0,0

38,0

50,0

0,0

50,0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა

87,5

0,0

87,5

104,1

0,0

104,1

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

87,5

0,0

87,5

104,1

0,0

104,1

100,0

0,0

100,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

87,5

0,0

87,5

104,1

0,0

104,1

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა

23,2

0,0

23,2

17,9

0,0

17,9

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

23,2

0,0

23,2

17,9

0,0

17,9

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,2

0,0

23,2

17,9

0,0

17,9

30,0

0,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა და დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 02 05

სოციალური დახმარებები

125,4

0,0

125,4

133,9

0,0

133,9

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

125,4

0,0

125,4

133,9

0,0

133,9

140,0

0,0

140,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125,4

0,0

125,4

133,9

0,0

133,9

140,0

0,0

140,0

06 02 06

ა(ა)იპ – შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

16,0

0,0

16,0

19,9

0,0

19,9

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

16,0

0,0

16,0

19,9

0,0

19,9

25,0

0,0

25,0

 

სუბსიდიები

16,0

 

16,0

19,9

 

19,9

25,0

 

25,0

 

თავი V. მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. ასიგნებების დაფინანსება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16. ასიგნებების გადანაწილება

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის  თანახმად.

მუხლი 17. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება)

მუხლი 20 დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

მუხლი 21. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 145,0   ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  78,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 1,0 ათასი ლარი;

მუხლი 22. სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე) .

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკი ბერიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.