თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/01/2022
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.163.016557
01
18/01/2022
ვებგვერდი, 20/01/2022
190020020.35.163.016557
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
თელავის მუნიციპალიტეტი
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2022 წლის 18 იანვარი

ქ. თელავი

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 30/12/2021, 190020020.35.163.016554).

 1. დადგენილების მუხლი 1. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. დამტკიცდეს თელავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:

 

 თავი I. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

I. შემოსავლები

35,782.87

13,405.82

22,377.05

31,666.18

5,462.86

26,203.32

25,806.10

0.00

25,806.10

გადასახადები

16,947.71

0.00

16,947.71

21,828.49

0.00

21,828.49

22,956.00

0.00

22,956.00

გრანტები

16,185.82

13,405.82

2,780.00

6,120.48

5,462.86

657.62

310.00

0.00

310.00

სხვა შემოსავლები

2,649.34

0.00

2,649.34

3,717.22

0.00

3,717.22

2,540.10

0.00

2,540.10

                   

II. ხარჯები

21,817.68

4,650.31

17,167.37

21,376.48

992.04

20,384.44

25,308.82

26.20

25,282.63

შრომის ანაზღაურება

2,479.75

0.00

2,479.75

2,699.15

0.00

2,699.15

4,207.80

0.00

4,207.80

საქონელი და მომსახურება

4,317.16

236.76

4,080.40

5,347.48

136.31

5,211.17

6,269.30

0.00

6,269.30

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

სუბსიდიები

7,808.02

0.00

7,808.02

9,187.36

0.00

9,187.36

11,491.98

0.00

11,491.98

გრანტები

87.33

0.00

87.33

133.38

0.00

133.38

50.00

0.00

50.00

სოციალური უზრუნველყოფა

1,553.85

0.00

1,553.85

1,601.20

0.00

1,601.20

1,924.99

0.00

1,924.99

სხვა ხარჯები

5,476.95

4,413.54

1,063.40

2,155.12

855.73

1,299.40

929.75

26.20

903.55

                   

III. საოპერაციო სალდო

13,965.20

8,755.52

5,209.68

10,289.70

4,470.82

5,818.88

497.28

-26.20

523.47

                   

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,613.01

7,158.86

4,454.16

7,135.78

4,610.92

2,524.86

5,490.90

1,120.68

4,370.21

ზრდა

13,101.39

7,158.86

5,942.53

10,644.14

4,610.92

6,033.22

7,960.90

1,120.68

6,840.21

კლება

1,488.38

0.00

1,488.38

3,508.36

0.00

3,508.36

2,470.00

0.00

2,470.00

                   

V. მთლიანი სალდო

2,352.19

1,596.66

755.53

3,153.92

-140.10

3,294.02

-4,993.62

-1,146.88

-3,846.74

                   

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,001.87

1,596.66

405.21

3,030.65

-140.10

3,170.74

-5,116.92

-1,146.88

-3,970.04

ზრდა

2,001.87

1,596.66

405.21

3,170.74

0.00

3,170.74

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

2,001.87

1,596.66

405.21

3,170.74

 

3,170.74

0.00

   

კლება

0.00

0.00

0.00

140.10

140.10

0.00

5,116.92

1,146.88

3,970.04

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

   

140.10

140.10

 

5,116.92

1,146.88

3,970.04

                   

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-350.31

0.00

-350.31

-123.27

0.00

-123.27

-123.30

0.00

-123.30

ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

საშინაო

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

საგარეო

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                   

VIII. ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

შემოსულობები

37271.25

13405.82

23865.43

35174.54

5462.86

29711.67

28276.10

0.00

28276.10

შემოსავლები

35782.87

13405.82

22377.05

31666.18

5462.86

26203.32

25806.10

0.00

25806.10

არაფინანსური აქტივების კლება

1488.38

0.00

1488.38

3508.36

0.00

3508.36

2470.00

0.00

2470.00

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

გადასახდელები

35269.38

11809.16

23460.21

32143.89

5602.96

26540.93

33393.02

1146.88

32246.14

ხარჯები

21817.68

4650.31

17167.37

21376.48

992.04

20384.44

25308.82

26.20

25282.63

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13101.39

7158.86

5942.53

10644.14

4610.92

6033.22

7960.90

1120.68

6840.21

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

ნაშთის ცვლილება

2001.87

1596.66

405.21

3030.65

-140.10

3170.74

-5116.92

-1146.88

-3970.04

 

მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 25806.10 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

35,782.87

13,405.82

22,377.05

31,666.18

5,462.86

26,203.32

25,806.10

0.00

25,806.10

გადასახადები

16,947.71

0.00

16,947.71

21,828.49

0.00

21,828.49

22,956.00

0.00

22,956.00

გრანტები

16,185.82

13,405.82

2,780.00

6,120.48

5,462.86

657.62

310.00

0.00

310.00

სხვა შემოსავლები

2,649.34

0.00

2,649.34

3,717.22

0.00

3,717.22

2,540.10

0.00

2,540.10

 

მუხლი 4. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 22956.0 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

16,947.71

21,828.49

22,956.00

დამატებული ღირებულების გადასახადი

13,041.18

16,261.69

17,956.00

ქონების გადასახადი

3,906.53

5,566.80

5,000.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,955.72

3,539.79

3,330.00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.30

-0.03

0.00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

138.30

159.19

70.00

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.01

0.2

0.00

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

138.29

159.02

70.00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

891.57

921.62

750.00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

920.63

946.232

850.00

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 310,0 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

16,185.82

6,120.48

310.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

3.64

0.00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

16,185.82

6,116.84

310.00

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,780.00

280.00

310.00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

280.00

280.00

310.00

სპეციალური ტრანსფერი

2,500.00

0.0

0.00

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

12,534.67

5,261.16

0.00

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

11,586.25

3,884.55

0.00

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

478.00

478.00

0.00

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

470.43

0.00

0.00

 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

221.38

-1.39

0.00

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.00

900.00

0.00

 სხვა ტრანსფერები

649.77

575.679

0.00

 

მუხლი 6. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2540,10 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2,649.34

3,717.21658

2,540.10

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,201.28

1,632.98

942.00

პროცენტები

775.79

1,024.58

500.00

რენტა

425.49

608.41

442.00

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

269.35

331.35

250.00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

156.14

277.05

192.00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

468.18

398.70

411.80

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

438.58

352.38

357.80

სანებართვო მოსაკრებელი

25.03

29.06

13.00

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.40

0.20

0.80

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

250.00

118.4

144.00

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.000

0.041

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

163.15

204.73

200.00

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

29.59

46.32

54.00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

29.59

46.32

54.00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

738.98

1,513.44

1,100.00

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

240.91

172.09

86.30

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 25308,82 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

თელავის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

21817.68

4650.31

17167.37

21376.48

992.04

20384.44

25308.82

26.20

25282.63

შრომის ანაზღაურება

2479.75

0.00

2479.75

2699.15

0.00

2699.15

4207.80

0.00

4207.80

საქონელი და მომსახურება

4317.16

236.76

4080.40

5347.48

136.31

5211.17

6269.30

0.00

6269.30

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

სუბსიდიები

7808.02

0.00

7808.02

9187.36

0.00

9187.36

11491.98

0.00

11491.98

გრანტები

87.33

0.00

87.33

133.38

0.00

133.38

50.00

0.00

50.00

სოციალური უზრუნველყოფა

1553.85

0.00

1553.85

1601.20

0.00

1601.20

1924.99

0.00

1924.99

სხვა ხარჯები

5476.95

4413.54

1063.40

2155.12

855.73

1299.40

929.75

26.20

903.55

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5490,90 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7960,90 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

194.6

0.0

194.6

128.8

0.0

128.8

114.44

0.0

114.4

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

194.6

0.0

194.6

128.8

0.0

128.8

114.44

0.0

114.4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10446.6

6228.4

4218.2

8540.9

4050.8

4490.1

5503.14

725.3

4777.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7321.1

5081.5

2239.6

4500.7

3038.6

1462.0

2051.23

696.8

1354.5

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1779.2

345.3

1433.9

2633.1

316.6

2316.5

1090.72

0.0

1090.7

02 03

გარე განათება

166.5

0.0

166.5

371.1

0.0

371.1

460.48

0.0

460.5

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

522.3

422.8

99.5

386.6

287.6

99.0

0.00

0.0

0.0

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

53.8

0.0

53.8

47.2

0.0

47.2

1439.72

0.0

1439.7

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

538.2

352.4

185.7

572.9

381.7

191.2

281.00

28.6

252.4

02 10

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

34.0

26.4

7.6

29.3

26.4

3.0

0.00

0.0

0.0

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

31.6

0.0

31.6

0.0

0.0

0.0

180.00

0.0

180.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

157.8

0.0

157.8

296.3

0.0

296.3

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

157.8

0.0

157.8

296.3

0.0

296.3

04 00

განათლება

1495.4

781.2

714.2

1244.1

477.0

767.2

791.9

274.1

517.8

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

151.9

0.0

151.9

236.6

0.0

236.6

20.0

0.0

20.0

04 02

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

836.8

369.9

466.9

615.5

86.9

528.7

543.8

48.5

495.3

04 04

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

504.3

411.2

93.1

390.1

390.1

0.0

225.6

225.6

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა, სპორტი

819.0

64.2

754.8

474.6

34.0

440.6

1107.3

121.2

986.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

475.5

64.2

411.3

201.8

34.0

167.8

787.0

121.2

665.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

44.1

0.0

44.1

158.4

0.0

158.4

47.5

0.0

47.5

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

55.3

0.0

55.3

05 06

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

284.8

0.0

284.8

114.4

0.0

114.4

217.5

0.0

217.5

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

145.9

85.1

60.7

97.9

49.1

48.8

147.8

0.0

147.8

06 01

ჯანმრთელობისა დაცვა

140.9

85.1

55.7

91.9

49.1

42.8

137.8

0.0

137.8

06 02

სოციალური დაცვა

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

სულ ჯამი

13101.4

7158.9

5942.5

10644.1

4610.9

6033.2

7960.90

1120.7

6840.2

 

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2470,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1,488.38

3,508.36

2,470.00

ძირითადი აქტივები

55.11

239.51

100.00

არაწარმოებული აქტივები

1,433.27

3,268.85

2,370.00

მიწა

1,433.27

3,268.85

2,370.00

 

მუხლი 9. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით:

ათასი ლარი

ოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,633.0

0.0

3,633.0

4,060.7

0.0

4,060.7

6,242.9

0.0

6,242.9

7.01.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,458.4

0.0

3,458.4

3,757.9

0.0

3,757.9

5,757.9

0.0

5,757.9

7.01.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,458.4

0.0

3,458.4

3,757.9

0.0

3,757.9

5,607.9

0.0

5,607.9

7.01.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

7.01.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

94.6

0.0

94.6

252.8

0.0

252.8

435.0

0.0

435.0

7.01.8

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

80.0

0.0

80.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

702

თავდაცვა

113.3

0.0

113.3

123.8

0.0

123.8

190.9

0.0

190.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,254.8

5,530.6

2,724.2

6,049.8

3,352.6

2,697.2

4,716.6

696.8

4,019.9

7.04.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

31.6

0.0

31.6

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

7.04.2.1

სოფლის მეურნეობა

31.6

0.0

31.6

0.0

0.0

0.0

180.0

0.0

180.0

7.04.5

ტრანსპორტი

8,189.2

5,504.3

2,684.9

5,972.3

3,326.2

2,646.1

3,121.9

696.8

2,425.2

7.04.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8,189.2

5,504.3

2,684.9

5,972.3

3,326.2

2,646.1

3,121.9

696.8

2,425.2

7.04.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

34.0

26.4

7.6

77.5

26.4

51.1

1,414.7

0.0

1,414.7

7.04.7.3

ტურიზმი

34.0

26.4

7.6

29.3

26.4

3.0

0.0

0.0

0.0

7.04.7.4

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.0

0.0

48.2

0.0

48.2

1,414.7

0.0

1,414.7

705

გარემოს დაცვა

1,178.1

143.7

1,034.4

1,361.5

0.0

1,361.5

1,667.3

0.0

1,667.3

7.05.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

805.8

0.0

805.8

1,085.3

0.0

1,085.3

1,296.3

0.0

1,296.3

7.05.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

112.5

0.0

112.5

261.6

0.0

261.6

300.2

0.0

300.2

7.05.6

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

259.8

143.7

116.1

14.6

0.0

14.6

70.8

0.0

70.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

9,489.5

5,148.3

4,341.2

7,977.1

1,600.9

6,376.1

4,891.2

54.8

4,836.4

7.06.1

ბინათმშენებლობა

5,085.7

4,413.5

672.1

1,821.3

855.7

965.6

420.6

26.2

394.5

7.06.3

წყალმომარაგება

2,579.0

345.3

2,233.6

3,639.5

316.6

3,322.9

2,180.5

0.0

2,180.5

7.06.4

გარე განათება

982.7

0.0

982.7

1,590.7

0.0

1,590.7

1,710.5

0.0

1,710.5

7.06.6

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

842.2

389.5

452.8

925.6

428.6

497.0

579.5

28.6

550.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

442.5

85.1

357.4

214.9

49.1

165.8

276.3

0.0

276.3

7.07.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

442.5

85.1

357.4

214.9

49.1

165.8

276.3

0.0

276.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,981.4

64.2

3,917.2

3,808.2

34.0

3,774.2

5,276.5

121.2

5,155.2

7.08.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2,175.1

64.2

2,110.9

1,797.6

34.0

1,763.6

2,699.8

121.2

2,578.6

7.08.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,763.4

0.0

1,763.4

1,941.0

0.0

1,941.0

2,404.2

0.0

2,404.2

7.08.3

ტელერადიომაუწყებ-ლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

7.08.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2.9

0.0

2.9

27.8

0.0

27.8

132.5

0.0

132.5

7.08.6

 სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

5,656.5

837.2

4,819.3

6,079.8

566.3

5,513.4

7,106.0

274.1

6,831.9

7.09.1

სკოლამდელი აღზრდა

5,003.8

369.9

4,633.8

5,479.4

86.9

5,392.5

6,767.1

48.5

6,718.6

7.09.2

ზოგადი განათლება

560.3

467.2

93.1

479.5

479.5

0.0

225.6

225.6

0.0

7.09.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

560.3

467.2

93.1

479.5

479.5

0.0

225.6

225.6

0.0

7.09.3

პროფესიული განათლება

92.4

0.0

92.4

120.9

0.0

120.9

113.3

0.0

113.3

710

სოციალური დაცვა

2,170.0

0.0

2,170.0

2,344.9

0.0

2,344.9

2,902.0

0.0

2,902.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

88.0

0.0

88.0

108.8

0.0

108.8

121.250

0.0

121.3

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

32.4

0.0

32.42

30.1

0.0

30.1

40.0

0.0

40.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

55.5

0.0

55.5

78.8

0.0

78.8

81.3

0.0

81.3

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

180.0

0.0

180.0

181.4

0.0

181.4

247.9

0.0

247.9

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

86.4

0.0

86.4

86.5

0.0

86.5

120.0

0.0

120.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

974.4

0.0

974.4

914.6

0.0

914.6

1,188.0

0.0

1,188.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცი-რებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

841.1

0.0

841.1

1,053.6

0.0

1,053.6

1,224.9

0.0

1,224.9

 

სულ

34,919.1

11,809.2

23,109.9

32,020.6

5,603.0

26,417.7

33,269.7

1,146.9

32,122.8

 

მუხლი 10. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 497,28 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-4993,62) ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

13,965.20

10,289.70

497,28

 მთლიანი სალდო

2,352.19

3,153.92

-4993,62

 

მუხლი 11. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

თელავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს (-5116,92) ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,001.87

3030,65

-5116,92

 ზრდა

2,001.87

3170,74

0.00

 ვალუტა და დეპოზიტი

2,001.87

3170,74

0.00

 კლება

 

140,10

5116,92

 ვალუტა და დეპოზიტი

 

140,10

5116,92

 

მუხლი 12. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-123,3) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 123,3 ათას ლარს.

ათასი ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის ფაქტი

 2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-350.31

-123.27

-123.30

კლება

350.31

123.27

123.30

საშინაო

350.31

123.27

123.30

 

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2021 წლის ბოლოს განისაზღვრება 4141,83 ათასი ლარით. მათ შორის „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში გადმოცემული ქონების შესახებ თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების დანართის შესაბამისად 554,742 ათ. ლარი. სასესხო ხელშეკრულება სრულდება 2026 წლის აპრილის თვეში და „საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის“ ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების დანართის შესაბამისად 3587,088 ათ. ლარი. სასესხო ხელშეკრულება სრულდება 2029 წლის აგვისტოს თვეში.

 

თავი II. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამებს აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას, რეაბილიტაციას და ახლის მშენებლობას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და სხვა.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9807.99

751.52

9056.46

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2521.92

696.76

1825.17

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

1976.23

696.76

1279.47

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

357.10

0.0000

357.10

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

188.60

0.00

188.60

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2480.72

0.00

2480.72

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

920.54

0.00

920.54

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1260.00

0.00

1260.00

02 02 03

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

300.18

0.00

300.18

02 03

გარე განათება

1710.48

0.00

1710.48

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

1250.00

0.00

1250.00

02 03 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა

460.48

0.00

460.48

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

600.00

0.00

600.00

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

600.00

0.00

600.00

02 05

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

420.65

26.20

394.45

02 05 01

 სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

420.65

26.20

394.45

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1524.72

0.00

1524.72

02 06 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

105.00

0.00

105.00

02 06 02

სასმელი წყლის „სოკო“

5.00

0.00

5.00

02 06 03

სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,414.72

0.00

1,414.72

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

70.00

0.00

70.00

02 07 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

70.00

0.00

70.00

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

18.50

0.00

18.50

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

281.00

28.57

252.43

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

180.00

0.00

180.00

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01

2521,92

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების და სოფლის გზების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოებს, რომელიც თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად. მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ქუჩების ნაწილი. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული და ეკრანული შეკეთება), რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას; საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა არსებული გადასასვლელების და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნიშნების დამატება, სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური გზების რეაბილიტაცია; არსებული გზების ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 01

1976,23

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია გზის სრული რეაბილიტაცია (დაახლოებით სარეაბილიტაციო სივრცე 2022 წლისთვის 48000,00 კვ.მ). 2022 წელს დაგეგმილია ქ.თელავში თბილისის ქუჩაზე იყალთოს ქუჩაზე და კვირიკე პატარის ქუჩაზე ქვაფენილის მოწყობა, მშვიდობის ქუჩის ერთი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, ქ. თელავში ჩიხების რეაბილიტაცია, სოფ. ვარდისუბანში შიდა საუბნო გზის (ჯაშიაანთ უბანი) რეაბილიატცია და სხვა. გარდა აღნიშნული პროექტებისა, განხორციელდება აგრეთვე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა/გადაფასება. წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება (ვანთა, ლაფანყური, ნაფარეული); ქ. თელავში იაშვილის ქუჩის და სასაფლაოს ტერიტორიაზე გზის მოასფალტება, 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება ქვეპროგრამის ფარგლებში სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური გზების რეაბილიტაცია; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
ქვეპროგრამის შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 02

357,10

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური რეაბილიტაციის პარალელურად საგზაო ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემატიური მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების გატარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციისათვის, ვარგის მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ყოველწლიურად, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ქუჩების ნაწილი. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმოული და ეკრანული შეკეთება), რომელიც განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებიც მოითხოვს შეკეთებას, პროექტის მიზანია არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობების შექმნა. განხორციელდება წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი,
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 01 03

188,60

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეითად მოსიარულეთა და საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს სხვადასხვა სახის საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება. საჭიროების შესაბამისად მოხდება სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება, საგზაო მონიშვნების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბარიერების მოწყობა, ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების მოვლა-პატრონობა. უსაფრთხოების მიზნით თოვლიანი ამინდის შემთხვევაში ხორციელდება ქუჩების თოვლისგან გაწმენდა და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანი: საგზაო მოძრაობის მოწესრიგება. უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02

2480,72

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის, ჭაბურღილების გამართული და შეუფერხებელ ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების განხორცილებას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები. გარდა ამისა, წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით და გამოთავისუფლებული თანხებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 - სასმელი წყლის შეუფერხებელი მიწოდება;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 01

920,54

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის განხორციელებისას, სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელდება სოფ. რუისპირის სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მათი შეცვლა ახალი პლასტმასის მილებით. მოეწყობა ახალი სათავე ნაგებობები და მაგისტრალური წყალსადენი. განხორციელდება სასმელი წყლის ჭაბურღილების რეაბილიტაცია (მ.შ. დაზიანებული ტუმბოების ამოცვლა), გამართულად იმუშავებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 92 ჭაბურღილი. განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა/გადაფასება. 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება (მუნიციპალიტეტის სოფლებში - გულგულა, ბუშეტი, ვარდისუბანი, ლალისყური, ართანა - სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები, სოფ. ქვ. ხოდაშნის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცი, სოფ. იყალთოში ჭაბურღილთან 2 ერთეული რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები და სოფ. ჯუღაანში სასმელი წყლის რეზერვუარის და სადაწნეო კოშკის მოწყობის სამუშაოები) წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება ქვეპროგრამის ფარგლებში სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  ქვეპროგრამის შედგეგი: სასმელი წყლის ქსელების გამართული ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 02

1260,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების დაზიანების შემთხვევაში წერტილოვანი შეკეთება, დაფინანსდება ჭაბურღილების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ანაზღაურება. განხორციელდება ბუნებრივი წყაროებისა და ჭაბურღილების სასმელად ვარგისიანობის დასადგენად ქიმიური და ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორცილების მიზანია წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.  ქვეპროგრამის შედგეგი: სასმელი წყლის ქსელების გამართული ფუნქციონირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებებია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 02 03

300,18

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროექტის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოხდება არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა და სანიაღვრე არხების მოწყობა/რეაბილიტაცია, 2022 წელს განხორციელდება ქ. თელავში ბათუმის ქუჩაზე მიმდებარედ და სოფ. კურდღელაურში სანიაღვრე არხების მოწყობა, განხორციელდება წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხის ანაზღაურება, წლის მანძილზე გამოვლენილი ეკონომიების და დამატებით მოძიებული ფინანსებით მოხდება ქვეპროგრამის ფარგლებში სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია: თავიდან იქნეს აცილებული ქუჩების, ეზოების, სავარგულების დატბორვა და ასფალტის საფარის დაზიანება.  ქვეპროგრამის შედეგი: გაუმჯობესდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული ნიაღვარგამტარი არხების მდგომარეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03

1710,48

პროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული წერტილების რაოდენობა შეადგენს 8040 ცალს. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: გარე განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა, ექსპლუატაცია გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 450 კმ სიგრძის გზის გარე განათების ქსელს, გარე - განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება. იმ მონაკვეთებში, სადაც არ არსებობს გარე - განათება მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელი და აგრეთვე მოხდება არსებულის რეაბილიტაცია/აღდგენა და ახალი კვანძების მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გარე განათების ქსელის გაფართოება და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა შედეგი: ღამის საათებში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03 01

1250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება: გარე განათებაზე გახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება, გარე განათების დაზიანებულ მონაკვეთების შეკეთება, სადენების აღდგენა, მწყობრიდან გამოსული სანათების შეცვლა და სხვა. ექსპლუატაცია გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ დაახლოებით 450 კმ სიგრძის გზის გარე განათების ქსელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების ოპერატიულად აღმოფხვრა.   შედეგი: ღამის საათებში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების სისტემის რეაბლიტაცია/მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 03 02

460,48

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის განხორციელებისას იმ უბნებში სადაც არ არსებობს გარე განათება მოეწყობა ახალი გარე განათების ქსელი, მოხდება არსებულის აღდგენა/რეაბილიტაცია. გარე განათების ქსელზე აღრიცხვის ახალი კვანძების მოწყობა. განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე - შალაური, ფშაველი, სანიორე, ნაფარეული, კისისხევი - ახალი გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებით შესასრულებელი სამუშაოების ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის გარე განათებით მაქსიმალურად უზრუნველყოფა.

 შედეგი: ღამის საათებში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 04

600,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ თელავის სატრანსპორტო სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აგრეთვე მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგი: მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 04 02

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის სატრანსპორტო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურების დაფინანსება სუბსიდიის სახით, რომლითაც განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგი: მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის კომფორტული გადაადგილება

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 05

420,65

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება სახურავების, სადარბაზოების და სხვ. რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, ბინათმასაკუთრეთა ამხანაგობებთან 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის ანაზღაურება და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; შედეგი: გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები

 

ქვეპროგრამისდასახელება

კოდი

სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 05 01

420,65

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, საკრებულოს მიერ მიღებული წესის შესაბამისად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების პრინციპით - ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენებით დაფინანსდება სახურავების, სადარბაზოების და სხვ. რეკონსტრუქცია - შეკეთების ღონისძიებები. განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, ბინათმასაკუთრეთა ამხანაგობებთან 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის ანაზღაურება და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მიზანი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; შედეგი: გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06

1524,72

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. თელავში ისტორიული ჭადრის ხის ფიტო სანიტარული დამუშავება. შეძენილი იქნება საწვავი ისეთი მექანიზმებისათვის როგორიც არის გრეიდერი, ექსკავატორი, ბულდოზერი, ავტო თვითმცლელი და სხვა, რომლებიც შეასრულებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში, აგრეთვე სრიგპ-ის ფაგლებში განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება, საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა. აგრეთვე განხორციელდება ქ. თელავში არსებული სასმელი წყლის „სოკოების“ მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: წარმოშობილი პრობლემების დროულად აღმოფხვრა, კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა, ქალაქ თელავის როგორც ურბანული ცენტრის სოციალური ეკონომიკური როლის გაძლიერება, ურბანული ტერიტორიების განვითარება.  შედეგი: კეთილმოწყობილი გარემო, ქ. თელავის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

ვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06 01

105,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საწვავის შეძენა ისეთი მექანიზმებისათვის, როგორიც არის გრეიდერი, ექსკავატორი, ბულდოზერი, ავტო თვითმცლელი და სხვ, რომლებიც შეასრულებენ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევაში. ქ. თელავში ისტორიული ჭადრის ხის ფიტოსანიტარული და სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურება, თელავის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი ბანერების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ისტორიული ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივება, მუნიციპალიტეტის სოფლებში წარმოქმნილი გაუთვალისწინებელ და განსაკუთრებულ შემთხვევების დროული აღმოფხვრა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლისსოკო

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06 02

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის „სოკო“-ების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის მოხმარებული წყლის ღირებულების ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გატარებული ღონისძიებების და შესრულებული სამუშაოს შედეგად ქ. თელავში გამართულად იფუნქციონერებს სასმელი წყლის „სოკო“-ები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 06 03

1414,72

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში განსახორცილებელი პროექტების“ ფარგლებში დაფინანსებული ღონისძიებები. პროექტის ფარგლებში იგეგმება ქ. თელავის ქუჩების დამისამართება, სტანდარტიზაცია, საინფორმაციო დაფების მოწყობა, ქ. თელავის ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მდებარე ბაგა-ბაღის ბაზაზე ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უნივერსალური დიზაინის საბავშვო ბაღის მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა, საქალაქთაშორისო დანიშნულების ავტოსადგურის და პარკინგის მოწყობა, ცენტრალური თელავის ისტორიული დასახლების ურბანული განახლება, ერეკლე მეორის სკვერის და საზარბაზნე ბურჯის რეაბილიტაცია, მეფის სასახლის და ციხე გალავნის კომპლექსის რეაბილიტაცია, ქ. თელავის შემოსასვლელებში ისტორიული სატახტო ქალაქისათვის დამახასიათებელი ინსტალაციების მოწყობა, ქ. თელავში, უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური სპორტული მოედნის და რეკრიაციული სივრცეების მოწყობა, მისასვლელი გზის და პარკინგის მოწყობით, „მინიატურების პარკის“ მოწყობა, პარკი „ნადიკვარის“ ტერიტორიაზე დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების მოწყობა, ჩოგბურთის კორტების მოდერნიზაცია, ქ, თელავში, ისტორიული მნიშვნელობის წყაროების რეაბილიტაცია, ქ. თელავში „მშვიდობის პარკის“ მოწყობა, ქ. თელავში, ჩოხელის და ბახტრიონის ქუჩებს შორის არსებული ხევის მიმდებარე ტერიტორიის ურბანული განახლება მრავალფუნქციური რეკრიაციული სივრცეების მოწყობით, ქ. თელავში ურბანულ ტერიტორიებზე საზოგადოებრივი დანიშნულების სველი წერტილების მოწყობა, ქ. თელავში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების და საგზაო უსაფრთხოების შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, 2021 წელს გაფორმებული საპროექტო სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების ანაზღაურება და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების მიზანია ქალაქ თელავის როგორც ურბანული ცენტრის სოციალური ეკონომიკური როლის გაძლიერება, ურბანული ტერიტორიების განვითარება.  შედეგი: კეთილმოწყობილი გარემო, ქ. თელავის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

სარიტუალო ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 07

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის განხორციელებისას დასუფთავდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები. გატანილი იქნება სასაფლაოების ტერიტორიიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი და ხის ტოტები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სასაფლაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 07 01

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის განხორციელებისას დასუფთავდება და მოწესრიგდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები. გატანილი იქნება სასაფლაოების ტერიტორიიდან სხვადასხვა სახის ნაგავი და ხის ტოტები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული სასაფლაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 08

18.5

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის განხორციელებისას მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობა მათი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 09

281,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს დასახლებაში დასახლებების საერთო კრებების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან გამართული კონსულტაციების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და მასთან დაკავშირებულ სხვა ღონისძიებების დაფინანსებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასახლების საჭიროებებიდან გამომდინარე, პრიორიტეტების გათვალისწინებით ღონისძიებების განხორციელება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

02 11

180,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფ. ართანაში მდინარე ,,დიდხევში" კალაპოტში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მდინარის კალაპოტების მიმდებარე ტერიტორიების დაცვა წყალმოვარდნებისგან. შედეგი: მდინარის კალაპოტების მიმდებარე ტერიტორიები იქნება დაცული.

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1467.11

0.00

1467.11

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1296.31

0.00

1296.31

03 02

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

70.80

0.00

70.80

03 03

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

100.00

0.00

100.00

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 01

1296,31

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში კომფორტული გარემოს შექნისათვის ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარულ სისუფთავეს. პროგრამის განხორციელებისას მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ყოველდღიურად დაიგვება და დასუფთავდება ქალაქ თელავის ქუჩები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 950 მ/კუბ ნარჩენი, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დაახლოებით 9360000 მ2 ქუჩების და ტროტუარების დაგვა-დასუფთავება. გატანილი იქნება დაახლოებით 171000 მ3 ნაგავი. 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებით დასუფთავების სპეც. მანქანის ღირებულების ანაზღაურება;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა.

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 02

70.8

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საჭიროების შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება; განხორციელდება სოფ. კურდღელაურში „უსახელო ხევის“ გაწმენდითი სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გამხმარი და საფრთხის შემცველი ხეების მოჭრა-ვარჯის ფორმირება, უსაფრთხო გარემოს შექმნა.  შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორია განთავისუფლდება საფრთხის შემცველი ხეებისაგან, ხევების მიმდებარე ტერიტორია დაცულია წყალმოვარდნებისაგან.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

03 03

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობას. ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მწვანე საფარი. სეზონური მცენარეებით დეკორატიულად გაფორმდება სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარებული იქნება სხვადასხვა სახის სამუშაოები (მწვანე საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვლა,მწვანე ნარგავების მორწყვა, სეზონურად მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა და სხვა); მოვლა-პატრონობა გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი, ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება -განვითარება 

 შედეგი: მთელი წლის განმავლობაში მოწესრიგებული იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერები, გამწვანებული ტერიტორიები.

 

3. განათლება (კოდი 04 00)

 სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწას, კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურას. განხორციელდება მისი გაუმჯობესებისათვის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ღონისძიებები. აგრეთვე, აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა, როგორც სპორტული ისე კულტურული ღონისძიებები.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

7106.01

274.13

6831.88

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

6223.30

0.00

6223.30

04 02

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

543.77

48.49

495.28

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

113.30

0.00

113.300

04 04

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

225.64

225.64

0.00

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება

 (ათას ლარებში)

04 01

6223,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო

პროგრამის აღწერა

თელავის მუნიციპალიტეტში 32 ბაგა-ბაღია. ბაღებში 116 ასაკობრივი ჯგუფია; დასაქმებულია 698 პირი. ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა მაქსიმალურად უზრუნველყოფილია. სრულად რეაბილიტირებულია 6 ბაგა-ბაღი, ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია 13 ბაგა-ბაღი. ბაღებში ძირითადი გამოწვევებია ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში, ჯგუფში პერსონალის შესაბამისობა ბავშვების რაოდენობასთან (13:1/15:1), დასაქმებული კადრის კვალიფიკაცია, ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. არსებული ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაციის, ასევე გადამზადების პროგრამების დაფინანსებით, აღნიშნული გამოწვევები ექვემდებარება დაძლევას. თელავის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ხელმისაწვდომია სკოლამდელი განათლების დაწესებულება, ხოლო ლეჩურიდან ხორციელდება აღსაზრდელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება. 32 ბაღისთვის უნიფიცირებულია კვების სტანდარტის შესაბამისი მენიუ და ის სრულად შეესაბამება N 487 დადგენილებას. სასწავლო პროცესები დაქვემდებარებულია სკოლამდელი განათლების სახელმწიფო სტანდარტების მოთხოვნებს და არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით მაქსიმალურად ხდება სასკოლო მზაობის უზრუნველყოფა. გამოშვებული აღსაზრდელების 70% სრულად აკმაყოფილებს სასკოლო მზაობის პროგრამას. ააიპ თელავის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (კარიტასი ჩეხეთი, სსიდა, ილიას უნივერსიტეტთან არსებულ ბავშვთა განვითარების ცენტრთან, მაკლეინის ასოციაციასთან, პორტიჯის ასოციაციასთან და სხვა)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით.  შედეგი: სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 02

543,77

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების შენობების ნაწილი არის ამორტიზირებული და საჭიროებს გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს. განხორციელდება ქ. თელავში N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია. სოფ. ქვ. ხოდაშენის და სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღების სრული რეაბილიტაცია, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა/გადაფასება, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება (თელავში N7 და N8 საბავშვო ბაღების გათბობის სისტემების საქვაბეების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები, N2 ბაგა ბაღის დემონტაჟი, ქ. თელავში მე-9 ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, სოფ. წინანდლის I საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია) და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სკოლამდელი დაწესებულებების არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროგრამის განხორციელების შედეგად, ბავშვებს შეექმნებათ უსაფრთხო გარემო, შეიქმნება მომავალი თაობისათვის გონებრივი და ზნეობრივი განვითარებისათვის სათანადო პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 03 01

113.30

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებში გაერთიანებული მოსწავლეები იმაღლებენ განათლების დონეს. მეცადინეობები მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. ეს მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში. მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდები იმაღლებენ კულტურულ დონეს, ამავე დროს უყალიბდებათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი -თავისუფალი დროის სწორედ გამოყენება. ფუნქციონირებს მათემატიკის, ინგლისურის, ქართული ლიტერატურის, ხატვის, დიზაინის, თექის, კულინარიის, ხაზვის, ჭადრაკის, სიმღერის, ფანდურის, ცეკვის, თეატრალურის, რუსული ენის, ფოტოხელოვნების წრეები და კერამიკის შემსწავლელი კურსები. მოსწავლე ახალგაზრდები მონაწილეობას იღებენ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის , მუნიციპალიტეტის ღონისძიებებში, ფესტივალებში. პროგრამა ითვალისწინებს მასტერკლასებს, სასწავლო შემეცნებითი მიზნით ექსკურსიებსა და ლექციებს სხვადასხვა თემებზე, ხელს უწყობს მოსწავლე ახალგაზრდებს შორის შემოქმედებითი პოტენციალის ამაღლება-განვითარებას. თეატრალური კულტურისა და დისციპლინის პროპაგანდას. წრეობრივი მუშაობა გათვლილია მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტერესებზე. წრეობრივი მუშაობა მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, რაც მათ ეხმარებათ პროფესიულ ორიენტაციაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 უზრუნველყოფილია მოსწავლეთა განათლების დონის ამაღლება და შემეცნებითი თვალსაწიერის გაფართოება. აგრეთვე გაზრდილია ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საშუალო ზოგადი განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

04 04

225,64

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა. განხორციელდება 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებების გათვალისწინებით შესასრულებელი სამუშაოების ანაზღაურებასოფ. გულგულაში, სოფ, იყალთოში, სოფ კონდოლში საჯარო სკოლების ელ. გაყვანილობის ქსელის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფ. ართანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საჯარო სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

თელავის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავებას, სპორტის განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობას, მონაწილეობის მიღებას რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკებში წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის განახლება.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

5276.47

121.22

5155.25

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2412.30

121.22

2291.08

05 01 01

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

752.00

121.22

630.78

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1530.80

0.00

1530.800

05 01 03

სპორტული ღონისძიებები

129.50

0.00

129.500

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2266.66

0.00

2266.66

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2169.06

0.00

2169.060

05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.00

0.00

0.00

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

97.60

0.00

97.600

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

132.50

0.00

132.500

05 03 01

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

82.50

0.00

82.50

05 03 02

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

50.00

0.00

50.00

05 04

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40.00

0.00

40.000

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

207.50

0.00

207.50

05 06

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

217.51

0.00

217.51

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01

2412,30

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

პროგრამის აღწერა

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა შეკრებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა

შედეგი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 01

752,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. თელავში ბათუმის ქუჩის მიმდებარედ ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის მოწყობა, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაობის და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება (ქ. თელავში, სოფ. ართანასა და სოფ. რუისპირში ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნების მოწყობა) და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02

1530,80

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა შეკრებებისა განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება, ა(ა)იპ - თელავის საფეხბურთო სკოლა თელავი, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება თელავი, ააიპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტული ორგანიზაციების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა  შედეგი: სპორტის სახეობებში ჩართული ბავშვთა და მოზარდთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 01

190,20

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ჩოგბურთის სპორტული ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა, ადგილობრივი, ქვეყნის და საერთაშორისო ტურნირების ორგანიზება და მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენებისთვის, სხვადასხვა რანგის ღონისძიებებში მონაწილეობის ხელშეწყობა, შშმ პირთა სპორტში ჩართულობა და ინტეგრირება, სასწავლო დაწესებულებებში ბავშვთ სექციების ორგანიზება სპორტული (ჩოგბურთის) ორიენტაციის განვითარების ხელშეწყობისთვის. წარმატებული სპორტსმენების აღჭურვა შესაბამისი სპორტული ინვენტარით და მათი წახალისება, მწვრთნელ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა, საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები გუნდებისთვის კანდიდატების მომზადება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელსაყრელი პირობების შექმნა ჩოგბურთში რეგულარული ჩართულობისათვის; ჩოგბურთში ჩართულობის ამაღლება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის საფეხბურთო სკოლათელავი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 02

304,60

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „თელავი“

ქვეპროგრამის აღწერა

წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ბავშვთა ჩართულობა სპორტში, შესაბამისი სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, ორგანიზაციის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 03

620,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ კლუბთა გაერთიანება ახორციელებს წლიური საწვრთნელი პროცესის დაგეგმვას და ორგანიზებას,ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული სექციები: რაგბი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი, კალათბურთი, ხელბურთი, მხატვრული ტანვარჯიში, ფრენბურთი, ბილიარდი, სპორტული ტირი. სპორტულ კლუბთა გაერთიანებაში ჩართული მოზარდები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ. ხდება სპორტის სახეობების მიხედვით პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება, ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის ან წევრობის კანდიდატობისათვის, მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა, მონაწილეობის მიღება სხადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 02 04

416,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ჭიდაობის სპორტული სკოლა თელავი

ქვეპროგრამის აღწერა

ჭიდაობის სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი სპორტული სახეობები: მკლავჭიდი, კრივი, კარატე, ძიუდო. სკოლის მიზანია გუნდების ჩამოყალიბება, შესაბამისი სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, მონაწილეობის მიღება სხადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და სასწავლო-საწვრთნელ შეკრებებში. მასობრივი და სამოყვარულო ღონისძიების ორგანიზება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები, სპორტის სახეობების მიხედვით შეძენილი სპორტული უნარ-ჩვევების რეალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 01 03

129,50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. სპორტული და ახალგაზრდული აქტივობების მხარდაჭერას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სასკოლო - სპორტული ოლიმპიადა - თელავის მუნიციპალიტეტში შემავალი საჯარო სკოლის მოსწავლეები იღებენ სასკოლო ოლიმპიადაში მონაწილეობას. თამაშები ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, როგორც ვაჟებში ისე, გოგონებში;
განხორციელდება გუნდების რეგისტრაცია, რის შემდეგაც შეიქმნება კონკრეტული სახეობების კალენდარი და სამოქმედო გეგმა. გამარჯვებული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონულ სასკოლო ოლიმპიადაში. ღონისძიების მიზანია ბავშვების აქტიური ჩართულობა სპორტულ აქტივობებში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. შესაბამისი სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და სასკოლო სპორტის გააქტიურება. სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები - სამოქალაქო და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერით და მათი დაინტერესებით, რათა აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სპორტულ ღონისძიებებში. ქეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე, ქ. თელავში ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირის ჩატარების თანადაფინანსება, კახეთის რეგიონში ქართული ჭიდაობის აღორძინებისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თანადაფინანსება, თელავის მუნიციპალიტეტის წარმატებული სპორტსმენების და სპორტული კლუბების წევრი, მაღალი სპორტული შედეგების მქონე სპორტსმენებისა და მათი მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოებით და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასკოლო სპორტის განვითარება. სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

შედეგი: მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02

2266,66

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო
სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ -ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, კრეატიული აზროვნების განვითარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.  შედეგი: ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01

2196,06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური, თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო
დაწესებულების ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო
სკოლა, ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების - ქ. თელავის N2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”, ა(ა)იპ -ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება და ფუნქციონირებს კულტურული ორგანიზაციები რომლებიც ახორციელებენ ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებსა, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობას და სხვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.  შედეგი: ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 01

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი

ქვეპროგრამის აღწერა

თელავის მუნიციპალიტეტის ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძებები. შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტიუმების განახლება, მოცეკვავეთა გადამზადების პროგრამის შექმნა და გაუმჯობესება თანამედროვე ტენდეციების გათვალისწინებით. ანსამბლის ბაზაზე არსებული სკოლა-სტუდია, სადაც 6 წლიდან ბავშვები შეისწავლიან ქორეოგრაფიულ საწყისებს, სამომავლოდ მათი ჩამოყალიბება პროფესიონალ შემსრულებლად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქართული საცეკვაო ხელოვნების პროპაგანდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ-სკოლისგარშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 02

130,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ-სკოლისგარშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ნიკო სულხანიშვილის თელავის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

თელავის №1 სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 130 მოსწავლე შემდეგ განყოფილებებზე: საფორტეპიანო, საგუნდო, სიმებიანი (გიტარა, ვიოლინო) სოლო სიმღერა, კლასიკური ვოკალი (ესტრადა), ფოლკლორი. მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ფესტივალ-კონკურსებში, ხდებიან ლაურეატები, ჯილდოვდებიან სიგელებით. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; მონაწილეობის მიღება კულტურული ღონისძიებებში ფესტივალებში, კონკურსებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების თელავის №2 სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 03

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულების თელავის №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

▪ ზოგადი მუსიკალური განათლების მიცემა - ხელოვნების კონკრეტული სახეობების(ფორტეპიანო, ვიოლინო, გიტარა, ხალხური საკრავები, სიმღერა, ფოლკლორი) დაუფლებაზე ორიენტირებული მომზადება .  ▪ ადგილობრივ და რესპუბლიკურ ფესტივალ -კონკურსებში მონაწილეობით და სხვა აქტივობებით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა.
 ▪ წარმატებული მოსწავლეების წახალისება და ხელშეწყობა
 ▪ ზრუნვა კლასიკური მუსიკის და ფოლკლორის პოპულარიზაციასა და სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის.
სკოლაში სხვადასხვა განყოფილებებზე სწავლობს 140 მოსწავლე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მოსწავლეთათვის დაწყებითი და საბაზო-საორიენტაციო საფეხურის განათლების მიცემის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 04

95,30

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სკოლაში ამჯამად სწავლობს 102 მოსწავლე. ისწავლება შემდეგ საგნებს: ხატვა,ფერწერა,კომპოზიცია,ძერწვა,ხელოვნების ისტორია,ანიმაცია. ხორციელდება სხვადასხვა სახის დასახატი საგნების მოძიება-შეგროვება. ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა,ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა. მოსწავლეთა სწავლების ხარისხი მაღალია. მოსწავლეები სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას როგორც ადგილობრივ ასევე რესპუბლიკურ და საერთაშორისო გამოფენებზე და ფესტივალებში დიდი წარმატებით. სკოლაში ხორციელდება აგრეთვე ანიმაციის საფუძვლების შესწავლა, მარტივი კლიპების და ფილმების შექმნა. ხდება მოსწავლეებისა და მათი ნამუშევრების გაგზავნა სხვადასხვა გამოფენებზე,კონკურსებზე და ფესტივალებზე ( ბათუმის ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალი ,,თოფუზი", თბილისის ,,ოქროს პეპელა" და სხვები). ჩატარდება მოწვეული გამოჩენილი მხატვრების მასტრეკლასები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, სახვითი ხელოვნების საფუძვლების შესწავლა. ანიმაციის სწავლების განვითარება - ხელშეწყობა. მოსწავლეთა და მათი ნამუშევრების გაგზავნა სხვადასხვა გამოფენებზე, კონკურსებსა და ფესტივალებზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - თელავის მუნიციპალიტეტისსაბიბლიოთეკო გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 05

292,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”

ქვეპროგრამის აღწერა

საბიბლიოთეკო გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირება უზრუნველყოფს:  • საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
• საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა;
• საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების კართოთეკების შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა და სრულყოფა, კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

• მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
• საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.
ყოველწლიურად ხორციელდება წიგნადი ფონდის განახლება.
ბიბლიოთეკებში დარეგისტრირებულია 19580 მკითხველი, ყოველწლიურად გაიცემა დაახლოებით 315500 საბიბლიოთეკო ერთეული.
მიზანი: მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის ასაკობრივი, პროფესიული ინტერესის, სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის პირების ლიტერატურული ინტერესების დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, სახვითი ხელოვნების საფუძვლების შესწავლა. ანიმაციის სწავლების განვითარება - ხელშეწყობა. მოსწავლეთა და მათი ნამუშევრების გაგზავნა სხვადასხვა გამოფენებზე, კონკურსებსა და ფესტივალებზე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 06

1079,86

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში თელავის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხალხური შემოქმედების ფოლკლორულ – ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის ძიება და პოპულარიზაცია, ხალხური ხელოვნების მოვლა, დაცვა და განვითარება. შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტუმების განახლება. თელავის მუნიციპალიტეტში მოქმედი ხალხური შემოქმედების, მხატვრული თვითშემოქმედების, ფოლკლორული ჯგუფების შემოქმედებითი გაერთიანების, ხალხური შემოქმედების პოპულარიზაცია. კულტურულ – საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ. )  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და თელავის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 08

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება ნადიკვარი

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურის და დასვენების პარკების გაერთიანება "ნადიკვარი" ადგილობრივ მოსახლეობას და უცხო ქვეყნიდან ჩამოსულ დამსვენებელს სთავაზობს კომფორტულ გარემოს. ბავშვების გართობას შესაფერისი დონის ატრაქციონებით, ხორციელდება აგრეთვე სკვერის სეზონური დეკორატიული ყვავილების გაშენება განახლება. მარადმწვანე ბუჩქების და ხემცენარეების მოვლა პატრონობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება „ნადიკვარი“ ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, დამსვენებლებისათვის შექმნილია კომფორტული გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 09

67,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამუსიკო სკოლა საქმიანობს შესაბამისი ადმინისტრაციით და 11 პედაგოგის მეშვეობით 83 მოსწავლისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად იზრდება მოსწავლეთა კონტიგენტი, სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ფლეიტა) და ხალხური საკრავების (ფანდური) განყოფილებები. სკოლა ფუნქციონირებს მოზარდი ახალგაზრდობის კულტურული განვითარებისათვის, სადაც ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მოსწავლეთათვის დაწყებითი და საბაზო-საორიენტაციო საფეხურის განათლების მიცემის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 10

133,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდლის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

წინანდლის სამუსიკო სკოლა ემსახურება სოფ. ვანთის,,ბუშეტის ,ქვემო ხოდაშნის და წინანდლის მოსწავლეებს.სწავლა მიმდინარეობს სხვადასხვა სპეციალობებზე: საფორტეპიანო,ვიოლინო,საგუნდო,ვოკალი და სოლო სიმღერა,ხალხური საკრავები ( ფანდური), გალობა. სკოლაში არსებობს კლასიკური გუნდი სადაც -23 მოსწავლეა, ხალხურ საკრავთა გუნდი - 14 მოსწავლე, ფოლკლორული გუნდი -16 მოსწავლე და მგალობელთა ტრიო.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მოსწავლეთათვის დაწყებითი და საბაზო-საორიენტაციო საფეხურის განათლების მიცემის უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 01 11

61,40

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სკოლაში ხორციელდება შემდეგი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამები: საფორტეპიანო, საორკესტრო, საესტრადო, ხალხური ტრადიციური მუსიკა, ხალხური საკრავები, ხელოვნების (ხატვა, ფერწერა, ხელოვნების ისტორია) განყოფილებები. სკოლის სრული კონტიგენტია 120 მოსწავლე. სკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს მომავალი თაობის მუსიკალურ განვითარებას მათ შორის ახალ ინიციატივებს რომლის მეშვეობითაც გაიზრდება მოსწავლეების ინტერესი და ჩართულობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, მოსწავლეთათვის დაწყებითი და საბაზო-საორიენტაციო საფეხურის განათლების მიცემის უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 02 03

97,60

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს მთელი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა კულტურული ინიციატივების ხელშეწყობას (გამოფენები, კონცერტები, ფესტივალები და სხვა). განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კულტურის სფეროში გამოჩენილი ადამიანების შემოქმედების პოპულარიზაცია - ხელშეწყობა. თელავის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის წარჩინებული ისტორიული მეცნიერებებით დაინტერესებული მოსწავლეების გონიო აფსაროსის მუზეუმ ნაკრძალში არქეოლოგიის კურსის გავლას, კურსი მოიცავს არქეოლოგიის შესახებ თეორიული ცოდნის და პრაქტიკული სამუშაოების მიღებას აგრეთვე აჭარაში მდებარე 7 მუზეუმის მონახულებას და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, შედეგი:საზოგადოებაში მოხდება კულტურული თვითშეგნების ამაღლება, გაიზრდება კულტურით დაინტერესებული შემოქმედებითი ჯგუფების რიცხვი. გაიზრდება მოსახლეობის ჩართულობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03

132,50

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა - ღონისძების განხორციელება ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებასა და დაგეგმვის პროცესში ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, ახალგაზრდებში დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლებას. 2 ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? - ღონისძიება ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას. 3. საახალწლო ახალგაზრდული შეხვედრა. 4. ექსკურსია - სხვადასხვა შემეცნებითი ექსკურიების, ლაშქრობების, ბანაკების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის. 5. სამაგიდო თამაშების ღონისძიება, 6. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შედეგი: ახალგაზრდები მეტ ინიციატივას იჩენენ სხვადასხვა აქტივობებში, მაღლდება მათი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და შესაბამისად, მუნიციპალურ პროექტებში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობა გაზრდილია;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03 01

82,50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 1. ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშეწყობა - ღონისძიების განხორციელება ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღებასა და დაგეგმვის პროცესში ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდას, ახალგაზრდებში დამოუკიდებელი და გუნდური მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლებას. 2 ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის? - ღონისძიება ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და ახალგაზრდებს შორის რა? სად? როდის? ინტელექტუალური ტურნირების ჩატარებას. 3. საახალწლო ახალგაზრდული შეხვედრა. 4. ექსკურსია - სხვადასხვა შემეცნებითი ექსკურიების, ლაშქრობების, ბანაკების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის. 5. სამაგიდო თამაშების ღონისძიება და სხვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ხელი შეუწყოს თელავის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების განვითარებას და კეთილდღეობას, რათა მათ მოახდინონ საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზება და აქტიურად იყვნენ ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

შედეგი: ახალგაზრდები მეტ ინიციატივას იჩენენ სხვადასხვა აქტივობებში, მაღლდება მათი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 03 02

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

თვითთმმართველობის განხორციელებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდის მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე დააყენონ მათთვის საჭირო ინიციატივები, რომელთა შერჩევაც მოხდება კონკურსის საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: ახალგაზრდების გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილების პროცესში, მათი ნოვაციური და ინფრასტრუქტურული ინიციატივების მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 04

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა - ჟურნალ „ოლე“-ს და „საქართველოს მოამბე“-ს. აღნიშნული პროგრამის განხორცილებით ხდება თელავის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მწერლების და პუბლიცისტების ნაწარმოებების გამოქვეყნება, დამწყები მწერლების გაცნობა საზოგადოებისათვის. პროგრამის მიზანია თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მხატვრულ-პუბლიცისტური გამომცემლობის ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული მხატვრულ-პუბლიცისტური გამომცემლობის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 05

207,50

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის განხორციელება ორიენტირებულია საინფორმაციო ბაზის გამდიდრებაზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების გამოვლენაზე, შესწავლაზე, გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის გამოყენებას როგორც ეკონომიკური წინსვლის ფაქტორი მუნიციპალურ დონეზე. დაგეგმილია სოფელ რუისპირის ისტორიული ძეგლის „ადამაანთ ციხის“ რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, ქ. თელავში არსებული ისტორიული კარიბჭეების რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სამუშაოები, ფსიტის ციხე და მიმდებარე ტერიტორია- კვლევითი, სადაზვერვო - არქეოლოგიური სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და სამუშაოები, „პატარა გორი“ ლალისყურის სადაზვერვო-არქეოლოგიური სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და სამუშაოები, სტორის და ლოპოტის ხეობის სოფლების არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა, სააღრიცხვო ბარათების შედგენა, კისისხევის კლდეში ნაკვეთი გამოქვაბულების კვლევითი სამუშაოები, თელავის მუნიციპალიტეტის ისტორიული ძეგლების კატალოგის დამუშავება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგება, მნიშვნელოვანი ტურისტული მდებარეობის ძეგლის ვიზუალურად უკეთ აღქმა და მიმზიდველი გარემოს შექმნა და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 შენარჩუნებულია მნიშვნელოვანი, ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ძეგლები. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, გაზრდილია კულტურული ძეგლების ცნობადობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

05 06

217,51

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. თელავში ზუზუმბოს ქუჩის მიმდებარედ არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, კავკასიონის ქუჩაზე არსებული მწვანე ზოლის, ყოფილი „საყვავილე“-ს ტერიტორიის კეთილმოწყობა, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული საგარანტიო თანხის ანაზღაურება, პარკი ,,ნადიკვარის" ფანჩატურების და ტერასების სარეაბილიტაციო-მოწყობის სამუშაოებისათვის 2020 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებით შესასრულებელი სამუშაოების და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კომფორტული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასასვენებელი სივრცეები.

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. განხორციელდება მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფა, პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

 ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3178.30

0.00

3178.30

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

276.31

0.00

276.31

06 01 01

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

140.00

0.00

140.00

06 01 02

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

136.31

0.00

136.31

06 02

სოციალური დაცვა

2901.99

0.00

2901.99

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

40.00

0.00

40.00

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

407.80

0.00

407.80

06 02 02 01

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა

7.80

0.00

7.80

06 02 02 02

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

400.00

0.00

400.00

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

788.00

0.00

788.00

06 02 04

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

10.00

0.00

10.00

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

240.08

0.00

240.08

06 02 06

ვეტერანთა საზოგადოება

4.00

0.00

4.00

06 02 07

მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები

145.00

0.00

145.00

06 02 08

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

120.00

0.00

120.00

06 02 09

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

40.00

0.00

40.00

06 02 10

სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები

1008.46

0.00

1008.46

06 02 11

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

81.25

0.00

81.25

06 02 14

1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება

2.40

0.00

2.40

06 02 15

საქართველოს წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

15.00

0.00

15.00

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01

276,31

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით, აგრეთვე მათი აღჭურვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. აღნიშნულის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, რომლის მიზანია თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე,
ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01 01

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - თელავის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდეზამხედველობა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის წარმოებისთვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის რისკ– ფაქტორებზე მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს.კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან, გარემოს, შრომის, სასმელი წყლის, საკვების უსაფრთხოების დაცვის ხელშეწყობა კომპეტენციის ფარგლებში. ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობაში საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმართვა, სოციალური მობილიზაციის ხელშეწყობა და საჭიროების შემთხვევაში მისი უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა, ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. პროფესიული ადამიანური რესურსების განვითარება, მოტივირება. გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა და გატარება.იმუნოპროფილაქკტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.იმუნოპროფილაქტიკაზე ანგარიშგება დადგენილი წესისი მიხედვით.იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუსავება,ნალიზი, შეფასება, დაზუსტება.ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის ცივი ჯაჭვის საწიროების განსაზღვრა დაგეგმილი წესისი მიხედვით.იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა: ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის მარაგის შექმნა, მოთხოვნა, კოორდინაცია რეგიონულ დონესთან.ვაქცინათა და სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ რგოლისთვის დადგენილი წესის მიხედვით." ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნების შესწავლა/დადგენა. წყალსატევების პასპორტიზაცია, გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა, მალარიის სკრინინგული კვლევა, სხვა პარაზიტული და ჰელმინთოზური დაავადებების სკრინინგი. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო– სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა. ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის/შიდსისა და C ჰეპატიტის დაავადებათა დაძლევის ყველაზე ეფექტურ გზად მიჩნეულია ადრეული გამოვლენა და მკურნალობა. C ჰეპატიტის, აივ/შიდსის, ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკისა და მართვის სერვისების ინტეგრაცია პირველადი ჯანდაცვის ქსელში ეფექტიანობისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით საყოველთაოდ აღიარებული სტრატეგიაა, რომელიც პაციენტს საშუალებას აძლევს " ერთი–ფანჯრის" პრინციპით მიიღოს ყველა საჭირო მომსახურება. ამ გზით შესაძლებელია სამივე მიმართულებით შემთხვევების მეტად აქტიური გამოვლენა და ასევე მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე,
ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 01 02

136,31

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სამედიცინო დაწებულებების მოწესრიგება, რეაბილიტაცია. განხორციელდება სოფ. ართანაში ახალი ამბულატორიების მოწყობა, 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებით შესასრულებელი სამუშაოების და საზედამხედველო მომსახურების ანაზღაურება და სხვა ღონისძიებები.

მიზანი: ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02

2901,99

პროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა
ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ:
- ახალშობილთა ოჯახების (სოციალურად დაუცველი) (ერთჯერადი) და მრავალშვილიანი ოჯახების (ყოველთვიური) დახმარებას;
- სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას;
- ჰემოდიალიზზე მყოფი მოქალაქეების ტრანსპორტირების ხარჯებით უზრუნველყოფას;
- სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
- სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარების ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ, საკვებით უზრუნველყოფას;  - ოჯახებს ვისაც აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები ან საერთოდ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი, ქირით უზრუნველყოფა.
- სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 01

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების, ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემას, ტრანსპორტირების ხარჯის უზრუნველსაყოფად. გასაცემი თანხის ოდენობა განისაზღვრება დასახლებების ზონირების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია უზრუნველყოფილია სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანპორტირების ხარჯით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა შშმპ შვილების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 02 01

 7.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შ.შ.მ პირთა (18 წლამდე) შვილების დახმარება. აღნიშნულ პროგრამით თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცემა თანხა 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა 18 წლამდე შვილების ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა

 

ქვეპოგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 02 02

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში მყოფი მოქალაქეებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ზამთრის სეზონზე სათბობით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით, გაიცემა ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორია უზრუნველყოფილია მატერიალური დახმარებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 03

788,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ თელავის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

თელავში მუნიციპალიტეტის მერიის უმწეოთა და უპოვართა სამსახური ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარების ყოველდღიურად, დღეში ერთჯერ, საკვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარტოხელა ბენეფიციართა ბინაზე მომსახურებაც,რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებენ გადაადგილებას. გარდა აღნიშნულისა, უფასო კვებით სარგებლობა შეუძლიათ შემდეგი სტატუსის მქონე ადამიანებს:
შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები და მათ ოჯახის წევრები, მრავალშვილიანი (სამი და მეტი შვილი)ოჯახები,მარტოხელა მშობლები შვილებთან ერთად. მომსახურებით ასევე ისარგებლებენ მოქალაქეები,რომლებიც მონაწილეობენ ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის ,სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში". ყოველთვიურად ხდება კვებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა სსიპ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მოწოდებული სოციალურად დაუცველი ბენეფიციართა ბაზის და ადმინისტრაციული ერთეულებიდან მერის წარმომადგენელთა შუამდგომლობის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი
იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 04

 10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ (სამაჩაბლო-აფხაზეთი), დევნილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისთვის გაიცემა დახმარება 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით- 500 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა ოჯახების თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 05

240,08

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000- 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს ორ თვეს, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ ბავშვზე გაიცემა ყოველთვიური დაფინანსება 80 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახებზე დახმარება - გაიცემა თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახებზე წლის განმავლობაში ერჯერადად. ყოველ სოციალურად დაუცველ ოჯახზე , რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, პირველ ახალშობილზე გაიცემა ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით, მეორე ახალშობილზე -250 ლარის ოდენობით, ორი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში-400 ლარის ოდენობით, ხოლო სამი ტყუპის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ირიცხებიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია, თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად გაიცემა ფინანსური დახმარება 30 ლარის ოდენობით. ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერა, ოჯახის საჭირო ნივთებით და სხვა, უზრუნველყოფის მიზნით (თანადაფინანსება).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცვლეთა ოჯახებში ახალშობილთა დაბადებისას ერთჯერად ფინანსურ დახმარების, მრავალშვილიანი ოჯახებზე, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარების გაწევა, აგრეთვე, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000- 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა საზოგადოება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 06

4.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ვეტერანთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების საქმიანობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ვეტერანთა თანადგომა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ტრანსპორტით მგზავრობის, კომუნალურ გადასახადებზე და თხევადი აირით დახმარების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 07

 

145,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კომუნალურ (ელექტროენერგიის) გადასახადებზე დახმარების პროგრამით აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე კატეგორია:
 თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, დევნილები,შშ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები,უდედმამო ბავშვები,მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა მარჩენალდაკარგული ოჯახები,მრავალშვილიანი ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს.
გაზიფიცირების გარეშე არსებულ დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების თხევადი აირით დახმარების ქვეპროგრამით განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (თეთრიწყლები, კობაძე, პანტიანი, სეროდანი, ნადიკვარი, ლეჩური) მუდმივად მცხოვრები 149 ოჯახის თხევადი გაზით დახმარება ყოველთვიურად თითოეულ ოჯახზე 15 ლიტრის ოდენობით.
აგრეთვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც მთელი წლის განმავლობაში, სოფლებში, სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა (განსაკუთრებით სასწავლო წლის პერიოდში) მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახების ელექტროენერგიის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა, თხევადი გაზით დახმარება, მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 08

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით მოსარგებელ კატეგორია: ოჯახებს ვისაც აქვთ საცხოვრებლად უვარგისი ბინები ან საერთოდ არ გააჩნიათ საცხოვრებელი. მოსარგებებლე კატეგორია თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებილი სოციალურად დაუცევლი ოჯახები, ძალადობის მსხვერპლი პირები,მარტოხელა მშობლები, მრავალშვილიანი ოჯახები,შშმ პირთა ოჯახები, პირები, რომლებიც გასული არიან სახელმწიფოს ზრუნვიდან. აღნიშნული კატეგორია დაფინანსდება თვეში 100 ლარის ფარგლებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებელ კატეგორიის უზრუნველყოფილა გარკვეული დროით თავშესაფრით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 09

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სასაჩუქრე ამანათების ან/და ფულადი თანხების გაცემა, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ : მრავალშვილიანი ოჯახები სადაც 18 წლამდე 4 და მეტი ბავშვია დარომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს,უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, შშმ პირები, შშ სტატუსის მქონე ბავშვები,ომის მონაწილეები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა 18 წლამდე ასაკის შვილები, 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულთა და დაღუპულთა ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები,სოციალურად დაუცველი ოჯახები,მარტოხელა მშობლები ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები, ვისაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილები და ახალშობილთა ოჯახები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიისათვის საერო, რელიგიურ და სხვა სახის დღესასწაულებზე მატერიალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 10

1008,46

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ პაციენტთა (ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პირთა) სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსებას. სარგებლობა შეუძლიათ ონკოლოგიური დავაადების მქონე იმ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან ირიცხებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ფაქტიური საცხოვრებელი არის თელავის მუნიციპალიტეტი. ასეთ პაციენტთათვის პროგრამით გათვალისწინებული იქნება ლიმიტირებული თანხა 1500 ლარი, რომელიც წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება გამოყენებული იქნას სხვადსხვა სახის სამედიცინო მომსახურეობის და მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დასაფინანსებლად. პროგრამა ითვალისწინებს ასევე ბენეფიციართა სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებებითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, დახმარების მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლები, მარჩენალდაკარგულები, მკვეთრი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე და იძულებით გადაადგილებული პირები და 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები. დაფინანსება მოხდება 300 ლარის ფარგლებში 100%-ით. პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც ოპერაციული, ისე სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურეობის, მათ შორის რეაბილიტაციის და სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო ღონისძიებების განხორციელების თანადაფინანსებას მიმღებ სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ის პირები, რომელთაც ფაქტიური საცხოვრებელი აქვთ თელავის მუნიციპალიტეტი და მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობელი, მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული პირები და 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებულები. სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება მოხდება პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხის 80%-ით, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს. ხოლო თუ პაციენტის მხრიდან გადასახდელი თანხა აღემატება 4000 ლარს დაფინასდეს 1500 ლარით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ასევე სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდების სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსებას. პროგრამის ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი მოზარდები, კერძოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეროგრამით მოსარგებლე კატეგორიის მედიკამენტების და მკურნალობის თანადაფინანსებით/დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 11

81,25

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია შ.შ.მ.პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯების თანადაფინანსება, აღნიშნულის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „ალტერ ეგო“-ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის, თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფსიქიკური აშლილობის მქონე მოზრდილი ასაკის შშმ პირებისათვის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დღის ცენტრის მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი შემდგომში დასაქმების ხელშეწყობა სარეაბილიტაციო მომსახურების - დაცული სახელოსნოს მომსახურების ამოქმედების თანადაფინანსება, საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის მიერ განსახორცილებელი პროექტის, შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის, თანადაფინანსება. ქვეპროგრამით განხორციელდება აგრეთვე მკურნალობის დაფინანსება სმენადაქვეითებული ბავშვების ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაციის პროცესში სმენისა და მეტყველების გაუმჯობესებისათვის, ასევე აუტისტური სპექტრის, ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, ქცევის დარღვევის და განვითარების სხვადასხვა დარღვევების მქონე ბავშვებთან სოციალური კომპეტენციის, ემოციური ბალანსის, სხეულის აღქმის, კონცენტრაციის უნარის, ენისა და მეტყველების,მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის გასაუმჯობესებლად ნორდოფ-რობინსის მეთოდით, რომელიც მიზნად ისახავს მუსიკის საშუალებით ბავშვებთან კომუნიკაციის დამყარებას, უნარების განვიტარებას, ქცევის მართვას, ემოციური რეგულაციების გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის სმენადაქვეითებული/კოხრეალური იმპლანტის მომხმარებელ ბავშვთა შიდა იმპლანტზე მიმაგრებული გარე მეტყველების პროცესორის ღირებულების თანადაფინანსებას. თანადაფინანსების ოდენობა თითოეულ ბენეფიციარზე განისაზღვრება 10,000 ლარით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

აღნიშნული კატეგორიის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულ პირთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 14

 2,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის შედეგად დაზარალებული პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს წითელი ჯვარის თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარებში)

06 02 15

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

საქმიანობათა ცენტრი თელავში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის" განახორციელებს დაუცველი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდების სოციალურ მხარდაჭერას დღის ცენტრის მომსახურებისა და ბინაზე მოვლის სერვისის მიწოდებით. ასევე, უსაფრთხო თემების განვითარების ხელშეწყობა, კატასტროფების რისკების შემცირებით, ჯანდაცვაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 უსაფრთხო თემების განვითარების ხელშეწყობა, კატასტროფების რისკების შემცირებით, ჯანდაცვაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით.

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთის დაფინანსებას.

ათასი ლარი

კოდი

 

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6557.14

0.00

6557.14

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5798.84

0.00

5798.84

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1321.10

0.00

1321.10

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4286.84

0.00

4286.84

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური

190.90

0.00

190.90

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

758.30

0.00

758.30

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

150.00

0.00

150.00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

558.30

0.00

558.30

01 02 04

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

50.000

0.00

50.00

 

თავი III

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 14. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

 

კოდი

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

ხელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სულ

ხელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სულ

ხელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

 

სულ ჯამი

35269.38

11809.16

23460.21

32143.89

5602.96

26540.93

33393.02

1146.88

32246.14

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.00

0.00

228.00

228.00

0.00

228.00

229.00

0.00

229.00

 

ხარჯები

21817.68

4650.31

17167.37

21376.48

992.04

20384.44

25308.82

26.20

25282.63

 

შრომის ანაზღაურება

2479.75

0.00

2479.75

2699.15

0.00

2699.15

4207.80

0.00

4207.80

 

საქონელი და მომსახურება

4317.16

236.76

4080.40

5347.48

136.31

5211.17

6269.30

0.00

6269.30

 

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

 

სუბსიდიები

7808.02

0.00

7808.02

9187.36

0.00

9187.36

11491.98

0.00

11491.98

 

გრანტები

87.33

0.00

87.33

133.38

0.00

133.38

50.00

0.00

50.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1553.85

0.00

1553.85

1601.20

0.00

1601.20

1924.99

0.00

1924.99

 

სხვა ხარჯები

5476.95

4413.54

1063.40

2155.12

855.73

1299.40

929.75

26.20

903.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13101.39

7158.86

5942.53

10644.14

4610.92

6033.22

7960.90

1120.68

6840.21

 

ვალდებულებების კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4096.61

0.00

4096.61

4307.73

0.00

4307.73

6557.14

0.00

6557.14

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.00

0.00

228.00

228.00

0.00

228.00

229.00

0.00

229.00

 

ხარჯები

3551.71

0.00

3551.71

4055.64

0.00

4055.64

6319.40

0.00

6319.40

 

შრომის ანაზღაურება

2479.75

0.00

2479.75

2699.15

0.00

2699.15

4207.80

0.00

4207.80

 

საქონელი და მომსახურება

789.16

0.00

789.16

862.18

0.00

862.18

1447.00

0.00

1447.00

 

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

 

გრანტები

83.92

0.00

83.92

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.83

0.00

32.83

35.32

0.00

35.32

40.00

0.00

40.00

 

სხვა ხარჯები

71.44

0.00

71.44

156.20

0.00

156.20

139.60

0.00

139.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.59

0.00

194.59

128.81

0.00

128.81

114.44

0.00

114.44

 

ვალდებულებების კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3571.68

0.00

3571.68

3881.67

0.00

3881.67

5798.84

0.00

5798.84

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

228.00

0.00

228.00

228.00

0.00

228.00

229.00

0.00

229.00

 

ხარჯები

3377.09

0.00

3377.09

3752.86

0.00

3752.86

5684.40

0.00

5684.40

 

შრომის ანაზღაურება

2479.75

0.00

2479.75

2699.15

0.00

2699.15

4207.80

0.00

4207.80

 

საქონელი და მომსახურება

789.16

0.00

789.16

862.18

0.00

862.18

1297.00

0.00

1297.00

 

გრანტები

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.83

0.00

32.83

35.32

0.00

35.32

40.00

0.00

40.00

 

სხვა ხარჯები

71.44

0.00

71.44

156.20

0.00

156.20

139.60

0.00

139.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194.59

0.00

194.59

128.81

0.00

128.81

114.44

0.00

114.44

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

801.89

0.00

801.89

842.97

0.00

842.968

1321.10

0.00

1321.10

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.00

 

32.00

32.00

 

32.00

33.00

 

33.00

 

ხარჯები

801.89

0.00

801.89

841.28

0.00

841.28

1306.10

0.00

1306.10

 

შრომის ანაზღაურება

541.39

0.00

541.39

543.45

0.00

543.45

814.70

0.00

814.70

 

საქონელი და მომსახურება

194.96

0.00

194.96

213.60

0.00

213.60

353.80

0.00

353.80

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

 

სხვა ხარჯები

65.16

0.00

65.16

84.23

0.00

84.23

134.60

0.00

134.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

1.69

0.00

1.69

15.00

0.00

15.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2656.49

0.00

2656.49

2914.94

0.00

2914.937

4286.84

0.00

4286.84

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187.00

 

187.00

187.00

 

187.00

187.00

 

187.00

 

ხარჯები

2463.04

0.00

2463.04

2787.82

0.00

2787.82

4188.90

0.00

4188.90

 

შრომის ანაზღაურება

1848.60

0.00

1848.60

2057.10

0.00

2057.10

3236.30

0.00

3236.30

 

საქონელი და მომსახურება

571.80

0.00

571.80

625.78

0.00

625.78

912.60

0.00

912.60

 

გრანტები

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32.44

0.00

32.44

32.96

0.00

32.96

35.00

0.00

35.00

 

სხვა ხარჯები

6.28

0.00

6.28

71.97

0.00

71.97

5.00

0.00

5.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.44

0.00

193.44

127.12

0.00

127.12

97.94

0.00

97.94

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის სამსახური

113.30

0.00

113.298

123.77

0.00

123.77

190.90

0.00

190.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.00

 

9.00

9.00

 

9.00

9.00

 

9.00

 

ხარჯები

112.15

0.00

112.15

123.77

0.00

123.77

189.40

0.00

189.40

 

შრომის ანაზღაურება

89.76

0.00

89.76

98.60

0.00

98.60

156.80

0.00

156.80

 

საქონელი და მომსახურება

22.40

0.00

22.40

22.80

0.00

22.80

30.60

0.00

30.60

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

0.00

2.36

0.00

2.36

2.00

0.00

2.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.14

0.00

1.14

0.00

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

524.93

0.00

524.93

426.06

0.00

426.06

758.30

0.00

758.30

 

ხარჯები

174.62

0.00

174.62

302.78

0.00

302.78

635.00

0.00

635.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

 

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

 

გრანტები

80.00

0.00

80.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

 

ვალდებულებების კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

444.93

0.00

444.93

376.06

0.00

376.06

558.30

0.00

558.30

 

ხარჯები

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

 

პროცენტი

94.62

0.00

94.62

252.78

0.00

252.78

435.00

0.00

435.00

 

ვალდებულებების კლება

350.31

0.00

350.31

123.27

0.00

123.27

123.30

0.00

123.30

01 02 04

ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი

80.00

0.00

80.00

50.00

0.00

50.00

50.000

0.00

50.00

 

ხარჯები

80.00

0.00

80.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

 

გრანტები

80.00

0.00

80.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

17755.02

10678.95

7076.07

14117.72

4953.50

9164.22

9807.99

751.52

9056.46

 

ხარჯები

7308.47

4450.59

2857.88

5576.84

902.67

4674.17

4304.85

26.20

4278.65

 

საქონელი და მომსახურება

2219.39

37.04

2182.35

3269.88

46.94

3222.94

3284.20

0.00

3284.20

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

485.66

0.00

485.66

600.00

0.00

600.00

 

გრანტები

3.41

0.00

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10446.55

6228.36

4218.19

8540.88

4050.83

4490.05

5503.14

725.33

4777.81

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7666.48

5081.50

2584.98

5095.21

3038.65

2056.56

2521.92

696.76

1825.17

 

ხარჯები

345.37

0.00

345.37

594.53

0.00

594.53

470.70

0.00

470.70

 

საქონელი და მომსახურება

341.96

0.00

341.96

594.53

0.00

594.53

470.70

0.00

470.70

 

გრანტები

3.41

0.00

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7321.10

5081.50

2239.61

4500.68

3038.65

1462.03

2051.23

696.76

1354.47

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7270.21

5081.50

2188.71

4449.11

3038.65

1410.46

1976.23

696.76

1279.47

 

ხარჯები

3.41

0.00

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

გრანტები

3.41

0.00

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7266.79

5081.50

2185.30

4449.11

3038.65

1410.46

1976.23

696.76

1279.47

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

286.79

0.00

286.79

497.20

0.00

497.20

357.10

0.0000

357.10

 

ხარჯები

286.79

0.00

286.79

497.20

0.00

497.20

357.10

0.00

357.10

 

საქონელი და მომსახურება

286.79

0.00

286.79

497.20

0.00

497.20

357.10

0.00

357.10

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

109.48

0.00

109.48

148.90

0.00

148.90

188.60

0.00

188.60

 

ხარჯები

55.17

0.00

55.17

97.33

0.00

97.33

113.60

0.00

113.60

 

საქონელი და მომსახურება

55.17

0.00

55.17

97.33

0.00

97.33

113.60

0.00

113.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.31

0.00

54.31

51.57

0.00

51.57

75.00

0.00

75.00

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

2691.44

345.31

2346.13

3901.12

316.59

3584.53

2480.72

0.00

2480.72

 

ხარჯები

912.26

0.00

912.26

1268.04

0.00

1268.04

1390.00

0.00

1390.00

 

საქონელი და მომსახურება

912.26

0.00

912.26

1268.04

0.00

1268.04

1390.00

0.00

1390.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1779.19

345.31

1433.88

2633.09

316.59

2316.49

1090.72

0.00

1090.72

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1736.61

345.31

1391.31

2441.41

316.59

2124.82

920.54

0.00

920.54

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1736.61

345.31

1391.31

2441.41

316.59

2124.82

920.54

0.00

920.54

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

842.34

0.00

842.34

1198.08

0.00

1198.08

1260.00

0.00

1260.00

 

ხარჯები

842.34

0.00

842.34

1198.08

0.00

1198.08

1260.00

0.00

1260.00

 

საქონელი და მომსახურება

842.34

0.00

842.34

1198.08

0.00

1198.08

1260.00

0.00

1260.00

02 02 03

ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

112.49

0.00

112.49

261.63

0.00

261.63

300.18

0.00

300.18

 

ხარჯები

69.92

0.00

69.92

69.95

0.00

69.95

130.00

0.00

130.00

 

საქონელი და მომსახურება

69.92

0.00

69.92

69.95

0.00

69.95

130.00

0.00

130.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.57

0.00

42.57

191.67

0.00

191.67

170.18

0.00

170.18

02 03

გარე განათება

982.67

0.00

982.67

1590.65

0.00

1590.65

1710.48

0.00

1710.48

 

ხარჯები

816.22

0.00

816.22

1219.55

0.00

1219.55

1250.00

0.00

1250.00

 

საქონელი და მომსახურება

816.22

0.00

816.22

1219.55

0.00

1219.55

1250.00

0.00

1250.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.45

0.00

166.45

371.10

0.00

371.10

460.48

0.00

460.48

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

816.22

0.00

816.22

1219.55

0.00

1219.55

1250.00

0.00

1250.00

 

ხარჯები

816.22

0.00

816.22

1219.55

0.00

1219.55

1250.00

0.00

1250.00

 

საქონელი და მომსახურება

816.22

0.00

816.22

1219.55

0.00

1219.55

1250.00

0.00

1250.00

02 03 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია/მოწყობა

166.45

0.00

166.45

371.10

0.00

371.10

460.48

0.00

460.48

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.45

0.00

166.45

371.10

0.00

371.10

460.48

0.00

460.48

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

522.70

422.79

99.91

877.06

287.55

589.51

600.00

0.00

600.00

 

ხარჯები

0.43

0.00

0.43

490.47

0.00

490.47

600.00

0.00

600.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.43

0.00

0.43

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

485.66

0.00

485.66

600.00

0.00

600.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.27

422.79

99.48

386.59

287.55

99.04

0.00

0.00

0.00

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

522.70

422.79

99.91

358.33

287.55

70.78

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

0.43

0.00

0.43

4.82

0.00

4.8168

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.43

0.00

0.43

4.82

0.00

4.82

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

522.27

422.79

99.48

353.52

287.55

65.96

0.00

0.00

0.00

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება

0.00

0.00

0.00

518.73

0.00

518.73

600.00

0.00

600.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

485.66

0.00

485.66

600.00

0.00

600.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

485.66

0.00

485.66

600.00

0.00

600.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

33.07

0.00

33.07

0.00

0.00

0.00

02 05

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

 

ხარჯები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

 

სხვა ხარჯები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

02 05 01

 სახურავების, სადარბაზოების და სხვა რეკონსტრუქცია შეკეთების ღონისძიებები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

 

ხარჯები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

 

სხვა ხარჯები

5085.66

4413.54

672.12

1821.30

855.73

965.58

420.65

26.20

394.45

02 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

63.49

0.00

63.49

95.44

0.00

95.44

1524.72

0.00

1524.72

 

ხარჯები

9.74

0.00

9.74

48.22

0.00

48.22

85.00

0.00

85.00

 

საქონელი და მომსახურება

9.74

0.00

9.74

48.22

0.00

48.22

85.00

0.00

85.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.75

0.00

53.75

47.23

0.00

47.23

1439.72

0.00

1439.72

02 06 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

62.85

0.00

62.85

41.76

0.00

41.76

105.00

0.00

105.00

 

ხარჯები

9.10

0.00

9.10

41.76

0.00

41.76

80.00

0.00

80.00

 

საქონელი და მომსახურება

9.10

0.00

9.10

41.76

0.00

41.76

80.00

0.00

80.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.75

0.00

53.75

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

02 06 02

სასმელი წყლის „სოკო“

0.64

0.00

0.64

5.51

0.00

5.51

5.00

0.00

5.00

 

ხარჯები

0.64

0.00

0.64

5.51

0.00

5.51

5.00

0.00

5.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.64

0.00

0.64

5.51

0.00

5.51

5.00

0.00

5.00

02 06 03

სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.00

0.00

0.00

48.18

0.00

48.18

1,414.72

0.00

1,414.72

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.95

0.00

0.95

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

47.2

0.0

47.2

1,414.7

0.0

1,414.7

02 07

სარიტუალო ღონისძიებები

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

 

საქონელი და მომსახურება

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

02 07 01

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

 

საქონელი და მომსახურება

65.91

0.00

65.91

47.77

0.00

47.77

70.00

0.00

70.00

02 08

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

17.71

0.00

17.71

16.54

0.00

16.54

18.50

0.00

18.50

 

ხარჯები

17.71

0.00

17.71

16.54

0.00

16.54

18.50

0.00

18.50

 

საქონელი და მომსახურება

17.71

0.00

17.71

16.54

0.00

16.54

18.50

0.00

18.50

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ღონისძიებები

593.34

389.45

203.88

643.28

428.62

214.66

281.00

28.57

252.43

 

ხარჯები

55.18

37.04

18.13

70.41

46.94

23.47

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

55.18

37.04

18.13

70.41

46.94

23.47

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

538.16

352.41

185.75

572.87

381.67

191.19

281.00

28.57

252.43

02 10

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

33.99

26.36

7.63

29.33

26.36

2.97

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.99

26.36

7.63

29.33

26.36

2.97

0.00

0.00

0.00

02 11

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

31.64

0.00

31.64

0.00

0.00