ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016334
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
10
29/12/2021
ვებგვერდი, 30/12/2021
190020020.35.134.016334
ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2021 - 25/02/2022)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2021 წლის 29 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი დანართი №3-ის შესაბამისად.
მუხლი 4
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილება (გამოქვეყნების წყარო:სსმ, ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge, 29/12/2020წ, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016322).
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძედანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

12,355,951

16,628,455

17,829,565

17,829,565

0

გადასახადები

7,127,711

9,198,100

11,422,565

11,422,565

0

გრანტები

4,991,643

6,962,883

6,000,000

6,000,000

0

სხვა შემოსავლები

236,597

467,472

407,000

407,000

0

ხარჯები

6,705,226

8,996,498

10,910,775

10,910,775

0

შრომის ანაზღაურება

3,049,173

3,331,263

4,063,780

4,063,780

0

საქონელი და მომსახურება

1,119,304

1,678,330

2,319,485

2,319,485

0

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

სუბსიდიები

1,241,318

1,613,320

2,138,360

2,138,360

0

გრანტები

3,917

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

556,663

914,585

983,400

983,400

0

სხვა ხარჯები

717,507

1,441,000

1,395,350

1,395,350

0

საოპერაციო სალდო

5,650,725

7,631,957

6,918,790

6,918,790

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4,795,617

8,338,280

8,021,800

8,021,800

0

ზრდა

4,918,147

8,368,280

8,051,800

8,051,800

0

კლება

122,530

30,000

30,000

30,000

0

მთლიანი სალდო

855,108

-706,323

-1,103,010

-1,103,010

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

828,318

-733,323

-1,130,010

-1,130,010

0

კლება

-828,318

733,323

1,130,010

1,130,010

0

ვალუტა და დეპოზიტები

-828,318

733,323

1,130,010

1,130,010

0

ვალდებულებების ცვლილება

-26,790

-27,000

-27,000

-27,000

0

კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

საშინაო

26,790

27,000

27,000

27,000

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

12 478 481

16 658 455

17 859 565

17 859 565

0

შემოსავლები

12 355 951

16 628 455

17 829 565

17 829 565

0

არაფინანსური აქტივების კლება

122 530

30 000

30 000

30 000

0

გადასახდელები

11 650 163

17 391 778

18 989 755

18 989 755

0

ხარჯები

6 705 226

8 996 498

10 910 775

10 910 775

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 918 147

8 368 280

8 051 800

8 051 800

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

26 790

27 000

27 000

27 000

0

ნაშთის ცვლილება

828 318

-733 323

-1 130 010

-1 130 010

0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის შემოსავლები 17 829 565 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

12 355 951

16 628 455

17 829 565

17 829 565

0

გადასახადები

7 127 711

9 198 100

11 422 565

11 422 565

0

გრანტები

4 991 643

6 962 883

6 000 000

6 000 000

0

სხვა შემოსავლები

236 597

467 472

407 000

407 000

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 11 422 565 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

7 127 711

9 198 100

11 422 565

11 422 565

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6 792 099

8 898 100

11 122 565

11 122 565

0

ქონების გადასახადი

335 612

300 000

300 000

300 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  

244 838

270 000

270 000

270 000

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 646

2 000

2 000

2 000

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

3 284

0

0

0

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

85 843

28 000

28 000

28 000

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის გრანტები 6 000 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

4 991 643

6 962 883

6 000 000

6 000 000

0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

241 583

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 292 492

5 671 300

5 700 000

5 700 000

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

1 600 000

300 000

300 000

300 000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 099 151

750 000

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 099 151

750 000

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 099 151

750 000

0

0

0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 407 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

236 597

467 472

407 000

407 000

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

106 289

331 672

271 200

271 200

0

პროცენტები

20 454

90 472

30 000

30 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

20 454

90 472

30 000

30 000

0

რენტა

85 835

241 200

241 200

241 200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

85 835

239 200

239 200

239 200

0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

2 000

2 000

2 000

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

63 992

40 800

40 800

40 800

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

50 511

31 000

31 000

31 000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

37 237

1 000

1 000

1 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

37 237

1 000

1 000

1 000

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

13 274

30 000

30 000

30 000

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13 482

9 800

9 800

9 800

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13 482

9 800

9 800

9 800

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

23 871

55 000

55 000

55 000

0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

42 445

40 000

40 000

40 000

0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯები 10 687 955 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

8,829,670

8,978,498

10,900,375

10,900,375

0

შრომის ანაზღაურება

3,308,853

3,331,263

4,063,780

4,063,780

0

საქონელი და მომსახურება

1,654,030

1,678,330

2,319,485

2,319,485

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,527,320

1,613,320

2,138,360

2,138,360

0

სოციალური უზრუნველყოფა

866,547

914,585

983,400

983,400

0

სხვა ხარჯები

1,472,920

1,441,000

1,395,350

1,395,350

0

 


მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 902 400 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 021 800 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,310,485

1,139,685

1,646,300

1,646,300

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,149,410

6,072,510

4,173,800

4,173,800

0

განათლება

272,300

287,300

143,100

143,100

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

674,735

625,385

1,846,200

1,846,200

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

243,400

243,400

212,400

212,400

0

სულ ჯამი

8,650,330

8,368,280

8,021,800

8,021,800

0

 

ბ) განისაზღვროს  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  30 000 ლარის ოდენობით, მათ შორი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

122 530

30 000

30 000

30 000

0

ძირითადი აქტივები

11 733

10 000

10 000

10 000

0

არაწარმოებული აქტივები

110 797

20 000

20 000

20 000

0

მიწა

110 797

20 000

20 000

20 000

0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  18  962 575 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, მათ შორის:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,795,990

3,724,428

4,861,665

4,861,665

0

7.11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

2,727,780

2,687,628

3,251,265

3,251,265

0

7.111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,627,780

2,557,628

3,171,265

3,171,265

0

7.112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

100,000

130,000

80,000

80,000

0

7.16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

18,210

18,000

10,400

10,400

0

7.18

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,050,000

1,018,800

1,600,000

1,600,000

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

3,340,050

3,329,050

2,116,800

2,116,800

0

7.42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

18,500

18,500

42,000

42,000

0

7.421

სოფლის მეურნეობა

18,500

18,500

42,000

42,000

0

7.45

ტრანსპორტი

3,108,870

3,097,870

1,760,300

1,760,300

0

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3,108,870

3,097,870

1,760,300

1,760,300

0

7.47

ეკონომიკის სხვა დარგები

212,680

212,680

314,500

314,500

0

7.473

ტურიზმი

212,680

212,680

314,500

314,500

0

7.5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

869,900

879,400

1,110,000

1,110,000

0

7.56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

869,900

879,400

1,110,000

1,110,000

0

7.6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

4,040,230

4,054,930

3,456,850

3,456,850

0

7.62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,168,690

2,168,990

2,107,000

2,107,000

0

7.63

წყალმომარაგება

904,940

819,340

1,029,850

1,029,850

0

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

966,600

1,066,600

320,000

320,000

0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

858,200

902,200

838,060

838,060

0

7.76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

858,200

902,200

838,060

838,060

0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,628,690

1,602,320

3,585,100

3,585,100

0

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

712,590

685,590

1,379,900

1,379,900

0

7.82

მომსახურება კულტერის სფეროში

846,100

853,230

1,235,200

1,235,200

0

7.86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

70,000

63,500

970,000

970,000

0

7.9

განათლება

2,313,850

2,301,650

2,154,300

2,154,300

0

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

1,583,700

1,553,700

2,154,300

2,154,300

0

7.98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

730,150

747,950

0

0

0

7 10

სოციალური დაცვა

571,300

570,800

839,800

839,800

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

25,200

25,200

32,000

32,000

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

546,100

545,600

807,800

807,800

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

17,418,210

17,364,778

18,962,575

18,962,575

0

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 1 103 010 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 27 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2022 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა.

აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4 888 665

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 171 265

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

888 700

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 202 665

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

79 900

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

1 717 400

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

80 000

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

1 500 000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

100 000

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

37 400

პროგრამის დასახელება

კოდი

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

დაფინანსება ლარში

 01 02 02

1 500 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მონაწილეობით ბიუჯეტში 2018 წლის ბოლოს  ჩაერთო. 

მუნიციპალიტეტი აღმასრულებელი ორგანო (მერია) მონაწილეობით ბიუჯეტირების პროცესში ძირითადად ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

1)  უზრუნველყოფს პროცესების ლოგისტიკური, საინფორმაციო, საექსპერტო და ტექნიკური მხარდაჭერას. მერია უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური მხარდაჭერით, მათ შორის: შენობებით, სტენოგრამის წარმოებით, ხმის აპარატურისა და საკომუნიკაციო საშუალებებითა და სხვა;

2) უზრუნველყოფს სახალხო ასამბლეების, რეგიონალურ და თემატურ ფორუმებისა და მონაწილეობითი ბიუჯეტის საბჭოს წევრებისა და მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და მისადმი დაქვემდებარებულ დაწესებულებ შორის ეფექტიან კომუნიკაციასა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას

3) მიმდინარე წელს პროგრამა განხორიელდება 2 ლოკაციაზე დაბა ქედის ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და დოლოგნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც  (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება) რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს.

პროგრამის დასახელება

კოდი

   მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

დაფინანსება ლარში

 01 02 03

100 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

2018 წლიდან ქედის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით გაიზარდა ინტერესი საგრანტო პროექტების განხორციელების მიმართულებით. აღნიშნულ პროცესში ადგილობრივი თვითმართველობა მჭიდროდ თანამშრომლობდა მუნიციპალიტეტში შემოსულ დონორებთან. 2019 წლის დასაწყისში ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის და არასამტავორობო ორგანიზაცია Cenn_ის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძნებულმა ა(ა)იპ ქედის კულუტურის სახლა და ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლამ მიიღო გრანტი 80 000 ლარის ოდენობით სადაც მუნიციპალიტეტის მერიის თანამონაწილეობა განისაზღვრებოდა 32 000 ლარით. ეს იყო პრეცედენტი სადაც ადგილობრივმა თვითმართველობამ საგრანტო კონკურსის სახით მოიძია დამატებიტი თანხები. აღნიშნული პროექტები 2019 წელს მიმდიანრეობს და 4 წლით იგეგმება ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დონორების მიერ. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის და გამარჯვების შემთვევაში ადგილობრივ თვითმართველობას ესაჭირეობა თანამონაწილეობის თანხა რაც საპროგნოზოდ 2021 წელში განისაზღვრება 100 000 ლარით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა გულისხმობს მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები ან და სხვა ორგანიზაცია ვინც მოიპოვებს შესაბამის დაფინანსებას და პროექტის მიზანი იქნება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული, შემეცნებითი და სოციალური პროექტი, მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს , რომელშიც მონაწილეობას ღებულს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ქედის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური-ეკონომიკური მიმართულებით. ეს კი აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგმარეობა.

პრიორიტეტი:

 

2. ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

02 00

       ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5,573,650

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,760,300

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

1,342,800

02 01 02

 დაბა ქედა სამრეწველო გზაზე ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა

381,000

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5,000

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

10,000

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

21,500

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

1,029,850

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

603,400

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

213,400

02 02 01 02

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

119,300

02 02 01 03

დაბა ქედაში და დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

118,500

02 02 01 04

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

50,000

02 02 01 05

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

10,400

02 02 01 06

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა

54,800

02 02 01 07

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

37,000

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

426,450

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,107,000

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

100,000

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

100,000

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

500,000

02 03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

500,000

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

1,507,000

02 03 03 01

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

1,200,000

02 03 03 02

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და  მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

300,000

02 03 03 03

სოფელ წონიარისის კეთილმოწყობა (ბილიკის და კიბის მოწყობა)

7,000

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

305,000

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

5,000

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

200,000

02 04 03

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

100,000

02 05

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

42,000

02 05 01

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

4,000

02 05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა

8,000

02 05 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

30,000

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

02 07

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

15,000

02 08

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

314,500

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 01

1 760 300

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას და რეაბილიტაციას, საგზაო-საინჟინრო ნაგებობების მოწესრიგებას, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ტროტუარებისა და პანდუსების მოწყობას, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების მიზნით ქუჩების ჰორიზონტალურ დახაზვას,  საგზაო ნიშნების, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებების მოწყობას.

ქვე პროგრამაში ხორციელდება:

 • შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
 • დაბა ქედა სამრეწველო გზაზე ცემენტ-ბეტონის   საფარის მოწყობა
 • მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება
 • ბურღვა აფეთქება.
 • დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა, მათ შორის შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა უსაფრთხო გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 01 01

1 342 800    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

უკანასკნელ წლებში დაწყებულია სოფლებში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აღნიშნული პროგრამით ბოლო სამ წელიწადში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 5 კმ-ზე მეტ საუბნო გზას, აიგო დამცავი კედლები, სანიაღვრე არხები და სოფლის მდინარეებზე გადასასვლელი ხიდები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედა სამრეწველო გზაზე ცემენტ-ბეტონის   საფარის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 01 02

381 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ბოლო წლებში დაბა ქედაში სოფელ ძენწმანის მიმდებარედ შეიქმნა ორი ახალი საწარმო. თავისუფალ ტერიტორიაზე იგეგმება დამატებით საწარმოს შექმნა. საწარმოებთან მისასვლელი გზა გრუნტის საფარიანი და კეთილმოუწყობელია, რისთვისაც იგი საჭიროებს შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ქედაში სოფელ ძენწმანის მიმართულებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (სანიაღვრეების და ბეტონის საფარის მოწყობა).

პროგრამის დასახელება

კოდი

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ლარში

02 01 03

 5000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. რეგიონისათვის დამახასიათებელი მთის ტრადიციების შენარჩუნება. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

მთის ალპურ საძოვრებზე საზაფხულოდ დროებით მობინადრეთა ტრანსპორტით მომსახურეობის უზრუნველყოფა. მგზავრთა უსაფრთხოდ და დანახარჯების გარეშე ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა მთლიანად მთის სეზონის პერიოდში (სამი თვე) სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა. საიჩარის და გომის მთის ტერიტორიაზე მობინადრე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა. პროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით კვირაში თითო მარშრუტს. მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილ დღეებში მთებზე ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბურღვა აფეთქება

დაფინანსება ლარში

02 01 04

 10 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში  არსებული ქვის ლოდები საფრთხეს უქმნის ახლომდებარე საცხოვრებელ სახლებსა და მათში მცხოვრებ მოსახლეობას, რისთვისაც საჭიროა მათი გაუვნებელყოფა აფეთქების გზით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლებში საცხოვრებელი სახლებისათვის საფრთხის შემცველი ქვის ლოდების გაუვნებელყოფა აფეთქების გზით.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ზემოთ ჩამოთვლილი საცხოვრებელი სახლებისათვის და მათი მობინადრეებისათვის დაზიანებისაგან რისკების აცილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

02 01 05

 21 500     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბის ტერიტორიაზე განთავსებულია მუნიციპალური საავადმყოფო, სკოლა, საბავშვო ბაღები, ასევე ყველა საჭირო მუნიციპალური სერვისები. თუმცა მთიანი გეოგრაფიული არეალის გამო ქედაში მცხვორებ მოქალაქეებს ფეხით უწევთ გადაადგილება. მუნიციპალიტეტის მერია ცდილობს მოაწესრიგოს ავტომანქანების გადაადგილება და პარკინგი დაბის ტერიტორიაზე, მაგრამ სავალი ნაწილის სივიწროვისა და ავტომანქანების რაოდენობის ზრდის გამო ფაქტიურად ვერ ხერხდება ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება, რაც დამატებით საფრთხეს უქმნის მოწყვლად ჯგუფებს ფეხით გადაადგილებაში. დაბაში დაბალი მსყიდველობით უნარიანობის გამო არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შესაბამისად, შეუძლებელია კერძო სექტორი დაინტერესდეს აღნიშნული სერვისის შეთავაზებით.

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, პენსიონერები, ბავშვები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები სიცოცხლის რისკის ფასად გადაადგილდებიან სხვადასხვა სერვისის მიღებისთვის დაბის ტერიტორიაზე, რომლებსაც ჭირდებათ მოწესრიგებული, უსაფრთხო და შშმ პირთათვის ადაპტირებული მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის კვლევების შესაბმისად, დღეის მდგომარეობით დაბის ტერიტორიაზე ფეხით გადაადგილდება 300-მდე სკოლის მოსწავლე ყოველდღიურად, 100-მდე საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი და მათი მშობლები. ასევე დაბის ტერიტორიაზე განთავსებულ საავადმყოფოში ყოველდღიურად დაახლოებით 20-დან 30-მდე პენსიონერი ღებულობს მომსახურებას, რასაც ემატება სოფლიდან დაბის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ჩამოსული მოსახლეობის გადაადგილება სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისის მისაღებად. ყოველივე ეს ქმნის გარემოს და აუცილებლობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ქედის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განთავსება უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უსაფრხთხო გადაადგილებას და სოციალურ-ეკონომიკურ კეთილდღეობას. საქართველოში იაპონიის საელჩოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში ახალად შეძენილი ელექტრო ავტობუსი მინიმალური დანახარჯების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს მგზავრთა უწყვეტ გადაადგილებას სრულიად უფასოდ.

ელექტრო მიკროავტობუსი ერთიდან ნახევარი საათის ინტერვალით იმოძრავებს დაბის ტერიტორიაზე არსებულ ტბელ აბუსერიძის, დავით აღმაშენებლის, შოთა რუსთაველისა და 9 აპრილის ქუჩებზე. საწყის ეტპზე მარშუტი და მოძრაობის ინტერვალი არის საპილოტე, შესაბამისად მიღებული მონაცემების შეფასების შემდეგ შესაძლებელია ცვლილებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაბა ქედაში მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

დაბა ქედის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნვეყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

დაფინანსება ლარში

02 02

 1 029 850

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
ქვეპროგრამაში ხორციელდება:

 • წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა,
 • შპს ქედის წყალკანალ-ის სუბსიდირება.

წყლის სისტემების მოწყობა და მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა გენდერულად მნიშვნელოვანია. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია მოსახლეობის წყალმომარაგება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01

603 400

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული წყლის სისტემაზე დაზიანებული ქსელის ამოცვლას, სარეზერვო გამანაწილებელი აუზების აშენებას, დამატებით მომხმარებლების მიერთებას და ოჯახებისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას, მილების შეძენას. აღნიშნული ქვეპროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 511 600 ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

 • ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა,
 • დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,
 • დაბა ქედაში და დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა,
 • სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა,
 • სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.
 • ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა.
 • სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 01

 213 400     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფელ დოლოგანში საფარიძეების უბნის მოსახლეობა განიცდის სასმელი წყლის უკმარისობას ზაფხულის პერიოდში. ასევე, ტერიტორიაზე შენდება ორი ახალი საწარმო, რომელთათვისაც საჭიროა უწვეტი სასმელი წყლით მომარაგება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  სოფელ დოლოგნის მოსახლეობის (44 ოჯახი) სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

შედეგი:  2022 წელში აშენდება ახალი სასმელი წყლის სისტემა და გაშვებული იქნება ექსპლოატაციაში

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 02 01 02

 119 300     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემა მოითხოვს გადაუდებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

შედეგი:  2022 წლისათვის რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ორცვის ამორტიზებულ წყლის სისტემას

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში და დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 03

 118 500     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში საკანალიზაციო სისტემის არარსებობის გამო მოხმარებული წყლების ჩადინება ხდება მდინარეში, ამიტომ საჭიროა მათი საკანალიზაციო ქსელში მოქცევა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  დაბა ქედაში და მიმდებარე სოფლებში ახალი საკანალიზაციო სისტემის აშენება და ქსელში ჩართვა

შედეგი:  2022 წელში დასრულდება სისტემის მოწყობა და საერთო ქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 04

 50 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა საჭიროებს სარწყავი და სასმელი წყლის მილების შეძენას  რისთვისაც პროექტით საჭიროა 50 000 ლ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ქედის მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობა საჭიროებს სარწყავი და სასმელი წყლის მილების შეძენას  რისთვისაც პროექტით საჭიროა 50 000 ლ. შედეგი: გამართული სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი.

დაფინანსება ლარში

02 02 01 05

  10 400     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

„აჭარის წყლის ალიანსი“ 2017 წლის აპრილში შექმნილი სააქციო საზოგადოებაა. ამ კომპანიის წილებს ფლობენ: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა [26%], ბათუმის მუნიციპალიტეტი [34%], ქობულეთი [17%], ხელვაჩაური [11%], ხულო [5%], ქედა [4%] და შუახევის მუნიციპალიტეტი [3%]. ალიანსი აჭარის სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოსაწყობად არსებული პროექტის განხორციელებისთვის შექმნეს.  სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანს ახორციელებს ყოველწლიურად ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზვარის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 06

 54 800     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კვაშტაში არსებული წყლის სისტემა გამოსულია მწყობრიდან, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობა. საჭიროებს აუცილებელ  რეაბილიტაციას რისთვისაც პროექტით საჭიროა 54 800 ლ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  სოფელ კვაშტაში არსებული წყლის სისტემის მოწესრიგება.

შედეგი:  გამართული  წყლის სისტემა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 07

37 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში მცხოვრები 8 ოჯახი განიცდის სასმელი წყლის უკმარისობას, მათი მომარაგებისათვის შედგენილია პროექტი ახალი წყლის სისტემის მშენებლობისათვის.

მიმდინარე წელში შესრულდება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები. 2022 წლისათვის ობიექტი შევა ექსპლუატაციაში.

პროგრამის აღწერა

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში საჭიროა ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 8 ოჯახისათვის, მათი სასმელი წყლის უწყვეტად უზრუნველყოფისათვის. რაზედაც ბიუჯეტიდან გამოსაყოფია 37000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  სოფელ კვაშტაში არსებული წყლის სისტემის მოწესრიგება.

შედეგი:  გამართული  წყლის სისტემა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს ქედის წყალკანალი

დაფინანსება ლარში

02 02 02

 426 450     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა შპს ქედის წყალკანალს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

2 107 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
 • ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
 • პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორიები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

დაფინანსება ლარში

02 03 01

100 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

 • ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

შედეგი;   მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

დაფინანსება ლარში

 

02 03 01 01

 

100 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრების არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ლარში

02 03 02

500 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

კერძოდ, გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ხორციელდება სამუშაოები დაზიანებული გზების, წყლის სისტემების, სანიაღვრე არხების, უმისამართოდ გამდინარე წყლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანის, მეწყერის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების და სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სტიქიისგან მოსახლეობის, მუნიციპალური და კერძო საკუთრების დაცვა და  ახალი ტერიტორიების ათვისება.

შედეგი: სტიქიისგან დაცული მოსახლეობა, მუნიციპალური და კერძო საკუთრება და ათვისებული ახალი ტერიტორიები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 03 03

1 507 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სკვერებისა და პარკების მოწყობის დროს გათვალისწინებული იქნება ქალთა და ბავშვთა, შშმ პირების, ახალგაზრდების, მოხუცების, კაცების და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებები.              

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

 

 • დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა,
 • მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და  მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა.
 • სოფელ წონიარისის კეთილმოწყობა(ბილიკის და კიბის მოწყობა).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაფართოება

 

შედეგი: მოწყობილი და გაფართოებული სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურა

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 03 03 01

1 200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბა ქედაში, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ, მდინარე აკავრეთას სანაპიროს გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად შეიქმნა თავისუფალი სივრცე, რომელშიც შეიძლება განთავსდეს იქ მცხოვრები და დაბის მოსახლეობისათვის დასასვენებელი და გასართობი ინფრასტრუქტურა, მწვანე ზოლი, ველობილიკი, სანიაღვრე არხები და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩაზე მდინარე აკავრეთას სანაპიროზე ახლადათვისებული ტერიტორია საჭიროებს კეთილმოწყობითი სამუშაოების ჩატარებას, კერძოდ მასზე უნდა განთავსდეს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა

შედეგი: 2022 წლის ბოლომდე დასრულდება ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გაიშვება ექსპლოატაციაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და  მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 03 03 02

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2022 წელში შედგენილი პროექტების მიხედვით ჩატარდება 10 ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრში კაპიტალური სამუშაოების შესყიდვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრებში არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება, რეაბილიტაცია, რემონტი და ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა

შედეგი: 2022 წლისათვის დასრულდება ათივე ადმინისტრაციულ ერთეულში კეთილმოწყობითი სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04

  305 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 • ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები;
 • პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
 • მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. მუნიციპალიტეტში მშენებარე და სარეაბილიტაციო ობიექტების მიმდინარეობაზე კონტროლის დაწესების მიზნით სპეციალისტების მიერ დასკვნების გაკეთება

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები,2022 წელში განხორციელებული მსხვილი პროექტების ხარისხისა და მოცულობების დაცვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა)

დაფინანსება ლარში

02 04 01

  5 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული პროცედურები, აღრიცხული ქონების რეგისტრაციიათვის საჭირო დოკუმენტების შექმნა, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო და აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა ნაგებობების გეგმა-ნახაზების შედგენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება

შედეგი : ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

დაფინანსება ლარში

02 04 02

200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

შედეგი : მომზადებულია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

დაფინანსება ლარში

02 04 03

100 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოემსახურება 2022 წლისათვის დაგეგმილი და შესყიდული მშენებლობის პროექტების სისტემატურ კონტროლს. ფარული სამუშაოების ზუსტად აღრიცხვას და ფორმა N2-ების მიხედვით შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხისა და ზომების შემოწმებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მუნიციპალიტეტში მშენებარე და სარეაბილიტაციო ობიექტების მიმდინარეობაზე კონტროლის დაწესების მიზნით სპეციალისტების მიერ დასკვნების გაკეთება

შედეგი : 2022 წელში განხორციელებული მსხვილი პროექტების ხარისხისა და მოცულობების დაცვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

02 05

42 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამა:

 • აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა
  - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია
 • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მონაწილეობა აგრო-სასურსათო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

შედეგი: აგრო-სასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია, პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვებში მონაწილეობა

დაფინანსება ლარში

02 05 01

 4 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი შეადგენს 5093 ჰა-ს და  მოსახლეობის 70% სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, რომლებსაც მოყავთ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების კულტურები. აღნიშნული დარგის განვითარება უმნიშვნელოვანესია მუნიციპალიტეტისათვის. უკანასკნელ წლეებში აგროსექტორში მიმდინარე ცვლილებებმა და სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობამ დადებითი შედეგი გამოიღო აღნიშნულ სექტორში. ქედის მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირე საოჯახო და ფერმერული მეურნეობები დომინირებენ, ამ დარგში მუნიციპალიტეტის შრომისუნარიანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილია დასაქმებული და მათ მიერ მოწეული პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ხარისხიანი მაგრამ ეს არარის საკმარისი იმისთვის რომ ფერმერებს ჰქონდეთ სტაბილური  შემოსავალი ამისათვის საჭიროა მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

აგრო-სასურსათო პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების მე-9  საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვა  ,,Agro batumi 2020”ფართო მაშტაბის მატარებელია ის წლიდან  წლამდე უფრო მრავალფეროვანი და შედეგის მომტანი ხდება. მონაწილე კომპანიები, ფერმერები, მუნიციპალიტეტები ორი დღის განმავლობაში საკუთარი პროდუქციას ფართო მომხმარებელს აცნობენ და ამავდროულად პოპულარიზაციას გაუწევენ. მონაწილეებს საშუალება აქვთ ახალი კონტაქტები  დაამყარონ მომხმარებელთან, რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მოახდინონ მათი პროდუქცის რეალიზაცია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მიიღოს მონაწილეობა „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში და პოპულარიზაცია გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ფერემერების მიერ მოწეულ პროდუქციას

 

შედეგი: „აგრო-სასურსათო პროდუქციის ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენა-გაყიდვაში  მიღებული მონაწილეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 02

8 000    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 7500-მდეა. აქედან დაახლოებით 2000 სული არის ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროებს აუცილებელ ვაქცინაციას პასტერელოზსა და ემკარზე. როგორც ცნობილია ამ დაავადებების ვაქცინაცია სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება, რადგანაც არ არის ზოონოზური დაავადებები, მაგრამ ამ დაავადებებით მიღებული ეკონომიკური ზარალი დიდია და მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ფერმერს. პასტერელოზითა და ემკარით ავადდება ძირითადად ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული და საუკეთესო შეხორცების მქონე მსხვილფეხა პირუტყვი. დაავადების რისკი დიდია იმ ცხოველებში, რომლებიც გადიან საზაფხულო საძოვრებზე სადაც არის ამ დაავადებების კერები. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ფერმერთა არცოდნის და გამოუცდელობის გამო დაავადების კერები გაჩნდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფლებში, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იღუპება ახალგაზრდა, მაღალპროდუქტიული ცხოველები. ფერმერები არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე დანაკარგის თავიდან აცილების მიზნით ცდილობენ ადრე გაზაფხულზე გაყიდონ ახალ მიღებული მოზარდი. ამ ტენდენციამ კი გამოიწვია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა საერთო რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება. ფერმერისთვის უმჯობესია გამოზარდოს მსხვილფეხა პირუტყვის მოზარდი და ისე გაყიდოს. ამით გაიზრდება ფერმერის შემოსავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული მსხილფეხა რქოსანი პირუტყვის ვაქცინაცია იმ დაავადებებზე, რომლებიც სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხორციელდება. ეს დაავადებებია პასტერელოზი და ემკარი.

შედეგი: პასტეროლიზსა და ემკარზე ვაქცინირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

დაფინანსება ლარში

02 05 03

30 000    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გარეული ცხოველების მოსახლეობის სიახლოვის დამკვიდრების ძირითად მიზეზს  წარმოადგენს ტყეში და ტყისპირებზე უმეთვალყურეოდ გაშვებული შინაური ცხოველები;  დაუცველი (არასათანადოდ შემოღობილი) შინამეურნეობის ობიექტები და საოფლო-სამეურნეო  ნაკვეთები; სოფლის განაპირას, ტყის და ტყისპირებში, ხევებსა და მდინარეების ნაპირებზე დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.    აღნიშნული, როგორც საკვების მოპოვების იოლი წყარო, მძლავრი მაპოროვოცირებელი ფაქტორია გარეულ ცხოველთა მოსაზიდად, რასაც შედეგად მოსახლეობის ქონებაზე ზიანის მიყენებაც მოსდევს რიგ შემთხვევაში, ადგილი აქვს გარეული ცხოველების საქონელზე, სასოფლო-სამეურნეო  (როგორც ერთწლიან ასევე მრავალწლიან ) ნარგავებზე თავდასხმის ფაქტს. ზემოაღნიშნული საკითხის მოგვარების ერთერთი აპრობირებული გზაა ელექტრო ღობეები. ელექტრო ღობეები მთელმსოფლიოში სულ უფრო პოპულარული ხდება, რადგან ის დაცვის ეფექტური და უსაფრთხო საშუალებაა და ამავედროს, ხელმისაწვდომი და მარტივად მოსაწყობიცაა. მათ სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებენ, ამიტომ განსხვავებულია მათი მოწყობის წესიც. ელექტროღობეების მოწყობის ძირითადი მიზანია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან ,,ელექტრო ღობე"

შედეგი: სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო

მეურნეობის აღდგენა

დაფინანსება ლარში

02 07

15 000       

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მიერ 2021-2022 წლებში ახლადაშენებული შენობების ელექტრომეურნეობის გამართვისათვის საჭიროა სს ენერგო პრო-ჯორჯიასთან ხელშეკრულების გაფორმება, შესაბამისი ხარჯების გადახდა და მათი გამრიცხველიანება. ასევე, სოფლის საერთო სარგებლობის წისქვილები, რომლებიც აშენებულია ბიუჯეტის ხარჯებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, საჭიროა ელექტრომეურნეობის ქსელში ჩართვა და სათანადო ფინანსირება. მუნიციპალიტეტის კუთვნილ ზოგიერთ შენობებში დაზიანებულია ელექტრომრიცხველები და საჭიროა ახლით შეცვლა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობებში და საერთო სარგებლობის სოფლის წისქვილებში ელექტრომეურნეობის აღდგენა და გამრიცხველიანება, დაზიანებული მრიცხველების და სხვა მოწყობილობების ახლით შეცვლა, ახლად აშენებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების ელექტრომომარაგების ქსელში ჩართვა.

შედეგი: ელექტრო მეურნეობის აღდგენა და ელექტროქსელში ჩართვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

02 08

314 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

პროგრამის აღწერა

შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2020 წლის 5 მარტს შეიქმნა.

ორგანიზაციის დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტის მერია და მის 100% წილს ფლობს. ძირითად საქმიანობებს წარმოადგენს:

ა) ტურისტული ობიექტების მოვლა შენახვა;

ბ) ტურისტული სერვისების შექმნა და განვითარება;

გ) გადასახადების ამოღება;

დ) ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და შესაბამისი სტრატეგიული გეგმის შექმნა;

დ) მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა

ე) მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი და აშ

ვ) პროექტი „კარვების ქალაქი“ მართვა და განვითარება

ზ) პროექტი „ციფრული წიგნიერების ცენტრი“ მართვა და განვითარება

ორგანიზაციამ 2021 წელს შეისწავლა მუნიციპალიტეტის ტერიოტირაზე ათეულობით ტურისტული ობიექტი, ასევე ობიექტები, რომელიც სამომავლოდ შესაძლოა გახდეს ახალი ტურისტული ლოკაცია. შესწავლის შემდეგ მოხდა ანალიზი და ჩამოყალიბდა პრიორიტეტული ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება  2022 წლის ტურისტული  ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელი შეუწყოს განვითარებაში და მათი საჭიროებისამებრ შექმნას ის ინფრასტრუქტურული გარემო რომელიც დაეხმარება ბიზნეს განვითარებაში. ორგანიზაციის მიზანია ადვოკატირების და ლობირების განხორციელება ბიზნესითვის სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანზაიციებთან, სამინისტროებთან და მათ საქვეუწყებო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ამ პერიოდის მანძილზე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა, მოაწყო 4 ინფო-ტური მუნიციპალიტეტის მაშტაბით და განახორციელა 2 მედია ტური. კავშირები დაამყარა შემდეგ ორგიზაციებთან, როგორებიცაა: არასამთავრობო ორგანიზაცია სენი, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამეტი, ა/ო GIZ,  ევროკავშირის ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის და სხვადასხვა სამსახურებთან, რომელიც ჩართულნი არიან მუნიციპალიტეტში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიმართულებით. პროექტი: ურთიერთთანამშრომლობა სოფლის მდგრადი განვითარებისთვის.განმახორციელებელი: ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერა ქსელისა და კავშირების განვითარებით, რაც მიზნად ისახავს თემის გაძლიერებას  და ადგილობრივი პროდუქტების  და  სერვისების მარკეტინგს როგორც ქედის მუნიციპალიტეტში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. აღნიშულ პროექტში „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“ წარმოადგენს პარტნიორ ორგანიზაციას. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაციამ განათავსა ერთი სენსორული მონიტორი სოფელ ვაიოში და ადმინისტრირებას უწევს პლატფორმას www.smartkeda.ge. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროგრამა - უკეთესი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის და ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე, ქედაში ციფრული წიგნიერების ცენტრი ამოქმედა. აღნიშნულ ცენტრში წარმოდგენელია ყველა საჭირო თანამედროვე ტიპის ინვენტარი, რომელზეც წვდომა ექნება ქედის მუნიციპალკიტეტის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მსოახლეობას, ასევე უცხოელ თუ შიდა ტურიზმის წარმომადგნლებს. აღნიშნულ ცენტრს მართვას უწევს. „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი“,,კარვების ქალაქში“ ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე მდებარე ორცვის მთაზე ერთ, ორ და სამადგილიანი კარვები განთავსდა, პროექტის მიხედვით მეოწყო საშხაპეების, ბიოსაპირფარეშოების, სამზარეულოსა და საკონფერენციო დარბაზი. კარვები ყოველდღიური საჭიროების ინვენტარით აღიჭურვა. პროექტი არის ენერგოეფექტური, წარმოდგენელია სამზარეულოთი და შეხვედრების დარბაზით. შესაძლებელია ერთდროულად 110 ვიზიტორის მიღება. პროექტს მართავს „შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი. ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ( LAG) ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება. აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრმა გააკეთეა LAG_თან ერთად საგრანტო განაცხადი , რომელმაც ყველა ეტაპი გაიარა და ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. პროექტის მიზანი იქნება ქედის მუნიციპალიტეტის რესურსის პოპულარიაზაცია სხვადასვხა ტიპის აქტივობებით... მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმოადგენს ევროკავშირის ინიციატივას, რომელიც 2016 წლის 26 ოქტომბერს, ქალაქ ერევანში მიმდინარე მაღალი დონის კონფერენციის დროს დაიწყო1 და მიმართულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მოქმედ ადგილობრივ ხელისუფლებებზე: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა2 . "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის" მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებისა და ტექნიკური უნარების განვითარებით და კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ. აღნიშნულ პროექტში შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი აქტიურად არის ჩართული. ჩვენი ხშირი კომუნიკაციის საფუძველზე სამდივნო განხიილავს ქედაში ღვინის ინდუსტრიის, აგრო ტურიზმის, ეკო ტურიზმის, გასტრონომიული ტურიზმის ექსპერტების დახმარებას აბსოლიტურად უსასყიდლოდ. ასევე მნიშვნელოვანი, რომ აღნიშნულ პროექტში ქედა, შუახევი და ხულო ერთად არის ცართული და გააჩნია საერთო ეკონომიკური გეგმა. რასაც ანალოგი არ აქვს საქართველოში. მარტიდან დღემდე სამსახური აკეთებს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, კვების და განტავსების ობიექტებს აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს თუ როგორ დაიცვან ყველა სტანდარტი. აყალიბებს პარტნიორულ ურთიერთობებს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, როგორც ადგილობრივი ასევე საქართველოს მაშტაბით.  მახუნცეთის პრობლემა, რომელიც ეხება გარე მოვაჭრეეებს, სამსახურმა გააკეთა რამდენიმე შეხვედრა, მიაღწია მათთან შეთანხმება, რომ შექიმნას საერთო ზომის და ფორმის დახლი , რათა ტურისტული ლოკაცია გახდეს ევროპული სტანდარტის და იყოს მეტად მოწესრიგებული. ასევე მნიშვნელოვანია სამსახურის მდგრადობა და შემოსავლები რათა წლიდან წლამდე უფრო მეტად გახდეს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი შემოსავლებით ირჩენს თავს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქედის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის კვლევა, რომლის საფუძველზე შეიქმნება  ქედის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების  მოკლე , საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია;

მიზანი: არსებული ტურისტული ლოკაციების, მოვლა, შენახვა და განვითარება;

არსებული ტურისტული სერვისების დახვეწა და ახალი შექმნა;

დონორებთან ურთიერთობა და გრანტების მოძიება;

მუნიციპალიტეტში მოქმედ კვების თუ განთავსების ობიექტებზე დახმარება, როგორც ბიზნესის მართვის მხრივ ასევე რჩევების და რეკომენდაციების მიცემა;

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის პიარი;

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებით შეიქმნება ეკონომიკური ღირებულებათა ჯაჭვი, რომელიც აისახება თითოეული მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 110 000 ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

     

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 110 000

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 110 000

1.1

03 01 01

შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი

1 080 000

1.2

03 01 02

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

30 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

შპს „ქედის კომუნალურსერვისი“-ს სუბსიდირება

დაფინანსება ლარში

03 01 01

1 080 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის  საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

უზუნველყოფილია - დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაგვისშემგროვებელი კონტეინერების შეძენა

დაფინანსება ლარში

03 01 02

  30 000     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის დამატებით კომუნალური მომსახურებისათვის კონტეინერების განთავსება დღემდე მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნებისათვის. რითამ მომსახურების სფეროში მოექცევა მუნიციპალიტეტის მთელი დასახლებული ტერიტორია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოფლების კომუნალური მომსახურებისათვის ბოლო წლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად უმეტესი დასახლებული პუნქტებიდან ხდება კონტეინერებში ნარჩენების შეგროვება და მათი ტრანსპორტირება. დარჩენილია ცალკეული სოფლების ზოგიერთი უბანი მომსახურების გარეშე. მათი მომსახურების მიზნით დამატებით საჭიროა 35 ერთეული კონტეინერის შეძენა, რისთვისაც საჭიროა 30 000 ლარი.

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 024 800 ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

განათლება

     

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

2 154 300

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

2 154 300

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

2 154 300

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდა და  განათლება

დაფინანსება ლარში

04 01

2 154 300 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების

კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული  სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

2 154 300   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -ქედის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 15 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 700–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

შედეგი:უზრუნველყოფილია   მუნიციპალური    სკოლამდელი    აღზრდის    დაწესებულებების   დადგენილი    სტანდარტებისა    და რეგულაციების  შესაბამისი შეუფერხებელი  ფუნქციონირება

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

   

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 581 140

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 379 900

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

327 600

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

80 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

207 300

05 01 03 01

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

100 000

05 01 03 02

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

107 300

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

765 000

05 01 04 01

სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

140 000

05 01 04 02

სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

235 000

05 01 04 03

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

350 000

05 01 04 04

სოფელ ვაიოში სპორტული მოედნის მიმდებარედ სპორტული ატრაქციონის მოწყობა

40 000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 235 200

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

864 800

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

145 000

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

94 400

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

81 000

05 03

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

50 000

05 03 01

 ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

35 000

05 03 02

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა

15 000

05 04

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

970 000

05 04 01

დანდალოს კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

450 000

05 04 02

წონიარისის კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

450 000

05 04 03

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა

70 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

დაფინანსება ლარში

05 00

3 581 140    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

-  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

- კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები.ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

1 379 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის  მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა;

- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;

-  სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;                                                                                      

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

შედეგი:   ხელშეწყობილია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და წახალისებულია სპორტული მიღწევები

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

327 600

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქედის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, კინგბოქსი და ფრენბურთი), სადაც სწავლება უფასოა და 300-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

ფეხბურთი. არჩილ ფარტენაძის სახელობის ტურნირი

 ტურნირში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები, თამაშები  დაიყოფა სამ ზონად და  თითოეული ზონიდან პირველ და მეორე ადგილზე გასული გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას  ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილე გუნდები  და მწვრთნელები უზრუნველყოფილი კვებით,  I, II, III ადგილზე გასული გუნდები დაჯილდოვდებიან თასით, მედლებით, სიგელებით და  ფასიანი საჩუქრები, ღონისძიებებში მონაწილე მსაჯთა ჯგუფი უზრუნველყოფილი იქნებიან კვების დღიური ნორმით.

 • ავთანდილ ბერიძის ტურნირი ფრენბურთში,
 • გურამ ჯიჯავაძის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში,
 • გოგონათა სპორტული ფესტივალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:  უზრუნველყოფილია  სასპორტო სკოლის  ინფრასტრუქტურის  გამართული  ფუნქციონირება,  შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სკოლის  ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების  სარგებლობისა და საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობისთვის;

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 02

80 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ადგილობრივ, საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში (ტურნირებში) მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული წერილის საფუძველზე,  ისეთი ღონისძიებების დაფინანსება, რომლებიც პროგრამაში გათვალისწინებული არ არის და ღონისძიებაში მონაწილეობა   მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის.

ქედის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდების მონაწილეობა ,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2022"(რეგიონალური და ზონალურ ტურნირებში,ღონისძიებების ორგანიზებისათვის )

,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა 2022"-ში მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის გუნდები (დებულების მიხედვით  შესაბამის წლებში დაბადებული მოსწავლეები) მუნიციპალიტეტში გამარჯვებული გუნდები (შესაბამის სახეობაში გამარჯვებული გუნდი) მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ(შემდეგი ეტაპის გამარჯვების შემთხვევაში)ზონალურ და დასკვნით ფინალურ თამაშში.    უზრუნველყოფს რეგიონალურ თამაშშე  გამარჯვებული გუნდების სატრანსპორტო და კვებით  მომსახურებას.

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2022“ სპორტი ბარიერების გარეშე

,,ახალგაზრდული ფესტივალი 2022“-ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გამარჯვებული გუნდის მონაწილებას ქ. ბათუმში რეგიონალურ თამაშზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში გამარჯვებულ გუნდებს  უზრუნველყოფილი იქნება კვებით და სატრანსპორტო მომსახურებით.

გიორგი ხინჩეგაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კობა კაკალაძის  სახელობის ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში(ჭაბუკები). 

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

საქართველოს პირველობა თავისუფალი ჭიდაობაში(U 15 წლამდე ჭაბუკები). 

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ლერი ხაბელოვის სახელობის საერთაშორის ტურნირი  ჭაბუკთა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

როსტომ მელაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალი ჭიდაობა.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ზიგფრიდ ჩხაიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

დავით კვინიკაძის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

შოთა ლომიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

გურამ საღარაძის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ზარიბეგ ბერიაშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში- თბილისი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

 

ზაურ შეყრილაძის და მურად დოხტურაშვილის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ტარიელ ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაოაბაში-ყაზბეგი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

რაჭის პრიზი თავისუფალ ჭიდაობაში 6-8წწ

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ავთანდილ გურგენიძის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში-6-7წწ-ბაღდათი

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი თავისუფალი ჭიდაობის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  10,  14,18,20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი ჭადრაკში  812, 16  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,ბათუმი 2022"

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკის საერთაშორისო ფესტივალი ,,შავი ზღვის დელფინი 2022"

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

 საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ,,ბათუმის მერიის თასი 2022“

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

 ღია ტურნირი  სწრაფ ჭადრაკში ,, მამია ხარაზის მემორიალი“

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჭადრაკში საკვალიფიკაციო ტურნირი თანრიგის მინიჭებაზე

საკვალიფიკაციო ტურნირში ჭაბუკებსა და გოგონებს შორის, მონაწილეობას მიიღებს ნებისმიერი ასაკის ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი წევრი სადაც სპორტსმენბს მიენიჭებათ შესაბამისი თანრიგები.

შოთა ჭურკვეიძის თასი ჭადრაკში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

თენგიზ ხალვაშის თასი ჭადრაკში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის საკლუბო ჩემპიონატი ჭადრაკში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი ჭადრაკის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება ღონისძიებაში მონაწილეობის საწევრო გადასახადი, კვების   და  სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქედის კიკბოქსიორთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი კიკბოქსინგის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქედის კალათბურთა ნაკრები გუნდის მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით კალათბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ფრენბურთში ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილე გუნდების მხარდაჭერა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის სახელით ფრენბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთი.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის  მაგიდის ჩოგბურთის  გუნდის ამხანაგური შეხვედრა  ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლის   გუნდთან

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლის  მაგიდის ჩოგბურთის  გუნდის ამხანაგური შეხვედრა  ხულოს  სასპორტო სკოლის   გუნდთან

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

თორნიკე ღოღობერიძის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში.

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ამბროლაურის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აბაშის  ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

კარლო გუგუშვილი სახელობის ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ჯემალ მელაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ზემო აჭარის პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

ქუთაისის ღია პირველობა მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

თელავის ღია ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ა.(ა).ი.პ ქედის სასპორტო სკოლი მაგიდის ჩოგბურთის გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების, ღამისთევის და სატრანსპორტო  მომსახურება.

აჭარის ა/რ პირველობა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

„მოყვარულთა თასის 2022“-ის გათამაშებაში ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრებიგუნდის მონაწილეობა

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

 

მასტერლიგა 7X7 მინი ფეხბურთში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს ქედის მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდი, ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კვების და სატრანსპორტო  მომსახურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

 შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

207 300

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური საკლუბო გუნდების მხარდაჭრას, რომლის მიზანია პროფესიული და ასაკობრივი ჯგუფების განვითარება, მოზარდთა მასობრივ სპორტში ჩართვისათვის ხელმისაწვდომობის ამაღლება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული კლუბების განვითარებას

1.ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფების განვითარებას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, კლუბის ბაზაზე არსებობს 2 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

2.სარაგბო კლუბ „ფირალები“-ს მიზანია, 2020 წლის საქართველოს რეგიონალურ ჩემპიონატში  პირველ სამეულში მოხვედრა. აგრეთვე, რაგბის პოპულარიზაციის მიზნით მეტი ახალგაზრდის მოზიდვა რაგბის ასაკობრივ გუნდში, რაც ადგილობრივი პროფესიონალი სპორტსმენების აღზრდისა და ძირითადი გუნდის ქედის სპორტსმენებით დაკოპლექტების წინაპირობაა. კლუბის ბაზაზეა 1 ბავშთა ასაკობრივი ჯგუფი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური პროფესიული სპორტული კლუბებისა და მათ ბაზაზე არსებული ასაკობრივი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი:   განხორციელებულია პროფესიული და მასობრივი სპორტის განვითარებისათვის აუცილებელი ღონისძიებების სუბსიდირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 04

765 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია

 • სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა,
 • სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა,
 • დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა.
 • სოფელ ვაიოში სპორტული მოედნის მიმდებარედ სპორტული ატრაქციონის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის სოფლებში  არსებული  სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

შედეგი: განახლებული მინი სპორტული მოედნები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ ზედა მახუნცეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01 04 01

140 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • სოფელ ზედა მახუნცეთში გასულ წლებში აშენებული მინი სპორტული მოედანი მოითხოვს გადაუდებელ რემონტს. მწყობრიდან გამოსულია გარე შემოკავების კედლები, მოსაწყობია განათება და სათამაშო მოედანზე დასაგებია ხელოვნური საფარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფელ ზედა მახუნცეთში არსებული მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობითი და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. მისი აღდგენა საექსპლოატაციო პირობებში

შედეგი:  2022 წელში მოხდება სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია მისი შემდგომი ექსპლოატაციის მიზნით

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ კვაშტაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01 04 02

235 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • სოფელ კვაშტაში გასულ წლებში აშენებული მინი სპორტული მოედანი მოითხოვს გადაუდებელ რემონტს. მწყობრიდან გამოსულია გარე შემოკავების კედლები, მოსაწყობია განათება და სათამაშო მოედანზე დასაგებია ხელოვნური საფარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფელ კვაშტაში არსებული მინი სპორტული მოედნის კეთილმოწყობითი და სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. მისი აღდგენა საექსპლოატაციო პირობებში

შედეგი:  2022 წელში მოხდება სპორტული მოედნის სრული რეაბილიტაცია მისი შემდგომი ექსპლოატაციის მიზნით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის მიმდებარედ  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01 04 03

350 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის დასახლებაში, სადაც დაბისა და ახლომდებარე სოფლების ახალგაზრდობა ვერ სარგებლობს სპორტული ღონისძიებებისათვის შესაბამისი მოედნით, აშენდება ახალი კეთილმოწყობილი მინი სპორტული მოედანი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩის დასახლებისათვის ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა

შედეგი:  2022 წელში მოხდება ახალი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა მისი შემდგომი ექსპლოატაციის მიზნით

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 02

1 235 200  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

 

 • ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი;
 • ა(ა)იპ - ქედის სახელოვნებო სკოლა;
 • ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი;
 • კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;
 • ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა,  ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროების განვითარების ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.

შედეგი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

864 800

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სტრუქტურული ერთეულების- სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების - განვითარების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, სასოფლო კლუბებისა და კულტურის სახლების  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)  ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ქედის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით   მუნიციპალური ანსამბლებისათვის  გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,  მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით, კატალოგებით,  კართოთეკებით, საყოველთაო  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  საკლუბო შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; ქედის კულტურის ცენტრთან არსებული  მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს  სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა  ასევე: ს.ცხმორისის კლუბის5 წლის იუბილე, ს.კოკოტაურის კლუბის 50წლის იუბილე, დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი, 9 აპრილის მოგონების დღე, წიგნის დღისადმი კვირეულის აღნიშვნა ბიბლიოთეკაში.ახალი წიგნის პრეზენტაცია, დედაენის დრისადმი მიძღვნილი კონკურსი კითხვაში, მონაწილეობის მიღება აწარაშიტურისტულ სეზონის გახსნასთან, დამოუკიდებლობის დრისადმი მიძღვნილი კონცერტი, ფესტივალი "არტ-გენი", მონაწილეობის მიღება ხალხური შემოქმედების განვითარებაში, ტურიზმის განვიტარების ხელმშეწყობი ღონისძიებები, ტურისტული სეზონის გახსნა ქედაში, მერისის კულტურის სახლის  30წლის იუბილე, გადაღება - დამონტაჟება, საახალწლო ნაძვის ხე, დავით ბორის  ღორობერიძის იუბილე, ფოლკბენდ ელესას სიმღერის ჩაწერა სტუდიაში, ანსამბ ელესას დისკის პრეზენტაცია, ანსამბ ელესას კლიპის გადაღება, საბავშვო საახალწლო კარნავალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:   უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

145 000   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის სამი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება ქართული ცეკვა, რომელშიც  ორი  ჯგუფია  გოგონებისა  და ვაჟების. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ შერჩევითი საგანი, კერძოდ: სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური, ჭიბონი, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ქორეოგრაფიული და ფოკლორული ანსამბლები: „ჩანგი“, „საუნჯე“, „იასამანი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ქედის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:   შექმნილია პირობები სახელოვნებო განათლების თანაბრი ხელმისაწვდომობისთვის გოგონებისა და ბიჭებისთვის;

ხელშეწყობილია მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კვალიფიკაციის ამაღლება და კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში წარმატებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება ლარში

05 02 03

94 400       

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - ქედის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა

მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს, სადაც თავმოყრილი და გამოფენილია 5 000 ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი. საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიურ-ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზე კვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი, ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 2000-დან 3000-მდე მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს. დამფუძნებელია ქედის მუნიციპალიტეტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოპოვებული მასალის დაცვა-შენახვა მისი მეცნიერული შესწავლა, ექსპონირება, პუბლიკაცია, პოპულარიზაცია, სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობა და სხვა

შედეგი: ისტორიულ არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული და კულტურის ძეგლების საველე კვლევა ძიების შედეგად მოპოვებული მასალის, ხელოვნების ნიმუშებისა და სხვა მატერიალური და სულიერი ფასეულობების აღრიცხვა, შეკრება, მოვლა, დაცვა-შენახვა, სისტემატიზაცია, ექსპონირება, შესწავლა და პოპულარიზაცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;

დაფინანსება ლარში

05 02 04

81 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების, გუნდებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ადგილობრივ, საერთაშორისო და სხვადასხვა ღონისძიებებში, ჩარტარდება ტრეინინგები,  მოწყობა გამოფენები ადგილობრივ, საერთაშორისო ფესტივალებსა და  სხვადასხვა ღონისძიებებში, კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;  მოეწყობა ღონისძიებები საერთაშორისო დღეებთან დაკავშირებით, ასევე სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან ბენეფიციარები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით. უზრუნველყოფილი იქნება ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეთა კვება, სატრანსპორტო და სხვა თანმდევი მომსახურებები. იმ ხელოვანთა ხელშეწყობა,  რომლებიც მონაწილეობას  მიიღებენ საერთაშორისო  კონკურსებში,  ფესტივალებსა  თუ გამოფენებში, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაციის მიზნით მოსახლეობაში შესაბამისი გარემოს შექმნა. ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების მიზნით მოეწყობა კულტურულ-გასართობი ლაშქრობები, ექსკურსიები, ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება - ჩატარდება კონცერტები მუნიციპალიტეტში არსებული ანსამბლების მონაწილეობით, ფესტივალის ფარგლებში მოწვეული იქნება  75 ქალბატონი, რომლებსაც გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

8 აგვისტოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -  რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპული გმირის საფლავის მონახულება სოფელ მერისში, გმირის საფლავის გვირგვინითა და ყვავილებით შემკობა.

სახალხო ზეიმი შემოდგომა ქედაში - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა აჭარული კერძების მომზადების იმიტაცია, ღვინის დაწურვისა და ჭაჭის გამოხდის იმიტაციები, აჭარული კერძების გამოფენა, ქედის ისტორია - ფოტოებისა და პუბლიკაციების გამოფენა, ეთნოგრაფიული და სამუზეუმო ექსპონანტების გამოფენა, ჭიბონის, ხეზე კვეთის, თამბაქოს ჭრის, გიდელის, გოდრისა და ბადის ქსოვის იმიტაციები, მოეწყობა სპორტული ღონისძიებები, საბავშვო კუთხის მოწყობა, ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი, ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა საპატიო ქედელებისათვის ფასიანი საჩუქრების შესყიდვა და დაჯილდოება, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა, რთველის მოწყობა და სხვა თანმდევი აქტივობების ორგანიზება.ადგილობრივი და საერთაშორისო დღეების აღნიშვნა - ღონისძიებები განხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, ჩატარდება საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები: დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, აუტიზმის საერთაშორისო დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე, ბაირამი, ოჯახის სიწმინდის დღე, 9 მაისი- ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე და სხვა ღონისძიებები. მოეწყობა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტერინინგები, მხატვრული, დოკუმენტური, კულტურული, შემეცნებითი, გასართობი და სხვა აქტივობები. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა გამოფენები. სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება ბენეფიციარების შერჩევა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება. სხვა თანმდევი აქტოვობების განხორციელება.

ტურიზმის  და კულტურული ძეგლების დაცვის ხელშემწყობი ღონისძიებები - მოეწყობა კულტურულ ძეგლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავება, ექსკურსიები, ლაშქრობები, კულტურულ-საგანმანათლებლო ტრეინინგები და სხვა აქტივობები.

ქედის ხანდაზმულთა კლუბი „ღირსეული სიბერე“ ხელშემწყობი ღონისძიებები - სხვადასხვა აქტივობების, ექსკურსიების ჩატარება, ღონისძიებების ფარგლებში სატრანსპორტო და კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფა, ღამისთევის უზრუნველყოფა, საინფორმაციო შეხვედრები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვადასხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები - კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება, ღონისძიების ორგანიზებასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელება, ღონისძიებაში  ქედის მუნიციპალიტეტის ბენეფიციართა მონაწილეობა, გამარჯვებული  ბენეფიციართა დაჯილდოვება ფულადი საჩუქრით, წიგნის დაბეჭდვა. ასევე ღონისძიებების ორგანიზება ონლაინ (დისტანციურ) რეჟიმში, სხვა ღონისძიებების თანმდევი აქტივობების განხორციელება.

ინტერმუნიციპალური ღონისძიებები-  სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლეებისა და ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებებში, ღონისძიებებთან დაკავშირებული თანმდევი აქტივობების განხორციელება, ტრანსპორტირება, კვებით უზრუნველყოფა, ფასიანი საჩუქრების და ინვერტარის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილი კულტურული ცხოვრების აქტივობა, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა

შედეგი:    უზრუნველყოფილია  კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03

50 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის აღწერა:

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა;

- ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლერება/ხელშეწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა, მუნიციპალურ დონეზე მეტი ჩართულობისა  და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, მოსახლეობის შესაძლებლობებისა და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც შემდგომში  განაპირობებს  ქალთა ეკონომიკურ და სოციალურ აქტიურობას, ეს იქნება  სტიმული/წახალისება/მიმბაძველობა და მაგალითი სხვა ქალებისათვის,   რათა უფრო გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის  პროგრამებში,  არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო პროექტებში.

შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა, ქალთა  გაძლიერებას, ძლიერი მხარეების წახალისებასას, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობას,  სუსტი  მხარეები აღმოფხვრის  ხელშეწყობას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

დაფინანსება ლარში

05 03 01

35 000   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის პირველობა იუმორისტულ და  საზრიან საჯარო სკოლის გუნდებს შორის

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ხუთი საჯარო სკოლის გუნდებს შორის  შეჯიბრი, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო სკოლის გუნდების მომზადებას, სარეჟისორო ხარჯების ანაზღაურებას, დასკვნით ფინალურ თამაშზე  მონაწილე გუნდების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით და გარდამავალი თასით.

ლაშქრობების და ბანაკის  მოწყობა (სამ ეტაპად 25 ახალგაზრდაზე)  ღირშესანიშნავ ადგილებში

ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლება და საქართველოს კუთხეებში არსებული ისტორიული ძეგლების და ღირსშესანიშნავი გაცნობა.

აჭარის ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაშში რა? სად? როდის?"

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  გუნდებს შორის  შეჯიბრი, გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და მეორე ეტაპზე გადასული გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ ქ. ბათუმში დასკვნით ფინალურ თამაშში მონაწილეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კვების და სატრანსპორტო მომსახურე

გავულამაზოთ ერთი დღე  Mშეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე ახალგაზრდებს

 მუნიციპალიტეში მცხოვრებ  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებისათვის  ფასიანი საჩუქრების გადაცემა

გაიცანი საქართველო

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია  საქართველოში ტერიტორიაზე ისტორიული და ღირშესანიშნავი ადგილების მონახულება, ღონისძიების  მონაწილეობას მიიღებენ 14-28 წლამდე ახალგაზრდები.

,,ინტელექტის დღე-2022"

ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია- მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების  გუნდებს შორის  შეჯიბრი, გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული გუნდი  რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ქ. თბილისში დასკვნით ფინალურ თამაშში, ფინალურ თამაშზე მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან  გამარჯვებული გუნდები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გამარჯვებული გუნდის კვების და სატრანსპორტო მომსახურე.

თავისუფალი პროექტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტები. პროექტის დაფინანსება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სწავლისადმი სიყვარულის გაზრდას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას.

ტრეინინგ-სემინარი ახალგაზრდებისათვის, (არაფორმალური განათლება)"

ქვეპროგრამის მიზანია ტრეინინგ-სემინარის ჩატარება აქტუალურ თემებზე და მიზნად ისახავს ახალგაზრდებში უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ახალგაზრდას  უქმნის მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

 კითხვის კონკურსი ინგლისურ ენაში

ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიიღებენ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები დაახლობით 200 მოსწავლე, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებში წიგნისადმი სიყვარულის გაზრდა და ინგლისური ენის პოპულარიზაცია.

პაემანი პოეზიასთან

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ახალგაზრდების დაინტერესება პროზით და ახალგაზრდა დამწყები პოეტების შემოქმედების გაცნობა საზოგადოებისათვის

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

ახალგაზრდების წახალისება საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად რონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, გასართობი და შემეცნებით პროგრამები

მუნიციპალური კონკურსი თემაზე ,,მე მიყვარს ქედა“ საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის (3-6 გვერდიანი ნაშრომი, გამოვლინდება სამი საუკეთესო ნაშრომი,  3 საპრიზო ადგილის მქონე ნაშრომები დაჯილდოვდება ფასიანი საჩუქრებით.)

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები სხვადასხვა სახის ახალგაზრდული აქტივობების,  კონფერენციებში,გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები და სხვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტებში  ჩართვა და მხარდაჭრა

შედეგი: შექმნილია ახალგაზრდების განვითარებაზე ორიენტირებული  გარემო, უზრუნველყოფილია ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა და ხელშეწყობილია მათი  სამოქალაქო ინიციატივები, ხელშეწყობილია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოების ინფორმირებულობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 03 02

15 000   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური - ქალთა ოთახი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა შემუშავებულია ქედის მუნუციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  სამოქმედოს გეგმის შესაბამისად;

მიუხედავდ იმისა, რომ ქვეყანამ და მათ შორის ქედის მუნიციპალიტეტმა გარკვეული პროგრესი განიცადა გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით, მაინც დღის წესრიგში რჩება გარკვეული პრობლემები როგორიცაა, ქალთა  და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობა ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობებში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა ჩართულობა და ა.შ. მზარდი ფაქტები და მონაცემები ადასტურებენ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების/წახალისების გარეშე შეუძლებელია.

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე გენდერული  საკითხები გააქტიურებულია. დემოკრატიულმა პროცესებმა ქალთა ეკონომიკური აქტიურობის საკითხი დააყენა დღის წესრიგში, უდავოა რომ გედნდერული თანასწორობა დემოკრატიული პროცესებისა და ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, ვინაიდან იგი დასაქმების, შემოსავლების ზრდისა და საყოველთაო კეთილდღეობის დამკვიდრების საფუძველია.  ქვეყანაში გატარებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებების მიუხედავად საჭიროა დამატებითი აქტივობების განხორციელება, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ქალთა ჩართულობის გააქტიურება ეკონომიკურ პროცესებში ადგილობრივ დონეზე  და ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები/გამოწვევები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-ეკონომიკური გაძლიერება/ხელშწყობა - ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, მათი საქმიანობის წახალისება, ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობა და მეწარმე ქალების რაოდენობის გაზრდა, რაც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ქალთა  გაძლიერებას, ძლიერი მხარეების წახალისებასას, ადგილზე საკუთარი საქმის წამოწყების შესაძლებლობას,  სუსტი  მხარეები აღმოფხვრის  ხელშეწყობას.

შედეგი:  ქალთა სოციალურ-ეკონომიკურად გააძლიერება და გააქტიურება, მათი დაინტერესების ამაღლება, მეწარმე ქალთა ხელშეწყობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

დაფინანსება ლარში

05 04

970 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს  კულტურის სახლის შენობაში მშენებლობ- რეაბილიტაცია სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:

 • დანდალოს კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი,
 • წონიარისის კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი.
 • სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმისათვის ინვენტარის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია არსებული კულტურის სახლის შენობის რეაბილიტაცია.

შედეგი:   გარემონტებული და კეთილმოწყობილი კულტურის სახლი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დანდალოს კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

დაფინანსება ლარში

05 04 01

450 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • შენობა აშენებულია გასული საუკუნის 70 -იან წლებში, დაზიანებულია შიდა ფართის კედლები, იატაკი და კარ-ფანჯრები, რასაც ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დანდალოს კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის შიდა ფართის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

შედეგი:   2022 წლისათვის დასრულდება შენობის კაპიტალური რემონტი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წონიარისის კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

დაფინანსება ლარში

05 04 02

450 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • შენობა აშენებულია გასული საუკუნის 70 -იან წლებში, დაზიანებულია შიდა ფართის კედლები, იატაკი და კარ-ფანჯრები, რასაც ესაჭიროება კაპიტალური რემონტი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დანდალოს კულტურის სახლისა და ადმინისტრაციული შენობის შიდა ფართის კედლები სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

შედეგი:   2022 წლისათვის დასრულდება შენობის კაპიტალური რემონტი.

 

6. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 593 200 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

     

(ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 677 860

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

838 060

1.1.

06 01 01

ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა

166 660

1.2.

06 01 02

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

178 000

1.3.

06 01 03

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

90 000

1.4.

06 01 04

სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

6 000

1.5.

06 01 05

ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება

55 000

1.6.

06 01 06

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

330 000

1.7.

06 01 07

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფა

12 400

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

839 800

2.1.

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

32 000

2.2.

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

73 400

2.3.

06 02 03

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის

14 000

2.4.

06 02 04

ოთხ და მეტ შვილიან  ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

105 000

2.5.

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

50 000

2.6.

06 02 06

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

16 000

2.7.

06 02 07

სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

25 000

2.8.

06 02 08

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული
სახურავების შეცვლა

100 000

2.9.

06 02 09

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლით შეცვლის პროგრამა

212 400

2.10.

06 02 10

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფა

84 000

2.12.

06 02 12

საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

20 000

2.13.

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

108 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარში

06 01

838 060

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

 • ამბულატორიული მომსახურეობა
 • სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა
 • თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
 • სამკურნალო/გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა
 • ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება
 •  
 • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა
 • ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის
 •  პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

შედეგი:   გაზრდილია ჯანმრთლეობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიული მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 01

166 660  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სოფლები დიდი მანძილითაა დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლეობისათვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტითა და სხვა მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მერისის, დანდალოს, ცხმორისის წონიარისის, ზვარის, დაბა ქედის, მახუნცეთის, დოლოგნის, ოქტომბრის და პირველი მაისის ამბულატორიების მომსახურეობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება

შედეგი:  გაუმჯობესებული ამბულატორიული მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობა

დაფინანსება ლარში

06 01 02

178 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლის დასახლებულ ადგილებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისთვის დროული სამედიცინო მომსახურეობის მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების ორგანიზების აუცილებლობა.

       დაფინანსება განხორციელდება ქედის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მომსახურების მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. მედიკამენტების მიწოდება და ანაზღაურება მოხდება ყოვლეკვარტალურად.

    პროგრამის მოსარგებლეები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.

       თემის სამედიცინო პუნქტების (შემდეგ-თსპ) მედდებთან ხელშეკრულების გაფორმებას, თსპ-სათვის მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენას ანხორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერია.

       მედდების შერჩევა განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე გასაუბრების წესით, თანდართული დოკუმენტებით (შესაბამისი განათლების დოკუმენტი, პირადობის მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

შედეგი: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით, პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სადიაგნოსტიკო საშუალებებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის

დაფინანსება ლარში

06 01 03

90 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ამბულატორიულ აღრიცხვაზე ქედის მუნიციპალიტეტიდან აღრიცხვაზე არის 585-მდე პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 50-60 პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სიტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითერბის გარეშე, შეუძლებელია, სწორედ, ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლების ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, სოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგოიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს, გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქდებოდა ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას.

       2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის.

      გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების ასევე დროის ეკონომიითაც, ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის (განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ) საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი, რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭრდება თუ ,,დაგვიანდა" სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი ,,მოუცლელობის" გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს როგორც ავღნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის დერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარება

შედეგი:   მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო/გამჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 01 04

6 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კურორტზე, სარეაბილიტაციო კომპლექს ,,მესხური კოშკი“, რომელიც გამოირჩევა სამკურნალო თვისებების მქონე წყლებით, სადაც პროცედურები ჩაუტარდება მათ, ვისაც ოსტეოქონდროზი, გულსისხლძარღვთა, სასუნთქი, გინეკოლოგიური და სხვა დაავადებები აწუხებთ. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებს სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები, მრავალშვილიანი და 200000 -მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, შშმ და მრავალშვილიანი ოჯახის მქონე პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციული  მკურნალობის თანადაფინანსება

დაფინანსება ლარში

06 01 05

55 000   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საყოველთაო დაზღვევისა და აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს პროგრამით მიერ დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს, ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირტათ აწვება ოჯახსებს.

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 გაეწევათ დახმარება დარჩენილი თანხის 70%, ხოლო 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 50%-ით არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ოპერაციის შემდგომი მკურნალობისთვის მედიკამენტების შეძენა.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკმანტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 01 06

330 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას.

 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბნეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.   

შედეგი:   შემცირებულია ბენეფიციარების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო სპეციფიკური მედიკამენეტებით უზრუნვეყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

06 01 07

12 400 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ დაიწყო ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის საშუალებით ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, ასევე პენსიონერებს, შშმ პირებს, პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეებს.

მოგეხსნებათ, რომ ეპილეფსიით და პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეებს, ქედის მუნიციპალიტეტის მერია მედიკამენტების შესყიდვით წლების განმავლობაში 100%-ნი დაფინასებით უწევდა დახმარებას. მიუხედავად მათი სოციალური სტატუსისა და ასაკიდან გამომდინარე. სახლემწიფო პროგრამის ამოქმედებისთანავე მოხდა მუნიციპალური პროგრამების შეწყვეტა, შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ნაწილმა ვეღარ მიიღო ზოგიერთი დასახელბის მედიკამენტები, რადგანაც სახელმწიფო პროგრამით მხოლდო მედიკამენტების ნაწილი დაფინანსდა.

2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით პრაქტიკულად ვერ ხერხდება პარკინსონით და ეპილეფსიით დაავადებული მოქალაქეებისთვის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რის გამოც ბენეფიციარები ხშირად მომართავენ ქედის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას აღნიშნული მედიკამეტების შესყიდვის დაფინანსების მოთხოვნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში ქრონიკული დაავადებებით (ეპილეფსიით და პარკინსონით) დაავადებული მოქალაქეების უზრუნველყოფა სპეციფიკური მედიკამენეტებით, რომლებიც არ ფინანსდება სხვა მიზნობრივი პროგრამებით.

შედეგი:   პროგრამის განახლებით აღმოიფხვრება არსებული ხარვეზები მედიკამენეტბით უზრნვეყოფის მხვრივ, ასევე მნიშვნელოვნად გააუმჯობესდება მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობა და შემცირდება მათი დანახარჯები მუდმივად მისაღები მედიკამენტების შესყიდვაზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02

839 800

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა;

- ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება;

- ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური ხანდაზმულებისათვის;

 • ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
 • გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
 • ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა;
 • სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა;
 • საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა
 • ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლის პროგრამა
 • 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის ფინანსური დახმარებით უზრუნველყოფა;
 • საქმიანობათა  ცენტრი ქედაში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის,
 • სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

 

შედეგი:   გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 01

32 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 23 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. ქვეპროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან.

მოსარგებლე პირთა შერჩევის წესი:

 აღნიშნულ ქვეპროგრამაში ჩართვაზე უპირატესობა მიენიჭებათ მარტოხელებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.

მიმდინარე ქვეპროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში 365 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

შერჩევა მოხდება 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და ინვალიდ ბენეფიციარებს 2020 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

შედეგი:   უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიატუალო მომსახურების, მატერიალური და ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 02

73 400    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობებსების მიზნით.

ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის ქვეპპროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ" საქართველოს კანონი და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ''.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპული მეომრის ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა, ასევე გათვალისწინებული  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები და ვეტერანთათვის მოხდება თხევადი აირის შეძენა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დამარების გაწევა

შედეგი:   გაწეული ფინანსური და მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები  არამობილური  ხანდაზმულებისათვის 

დაფინანსება ლარში

06 02 03

14 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

2016 წელს ქედაში დაწყებული საპილოტე პროექტი    განსაკუთრებულად მორგებული და ეფექტური აღმოჩნდა სოფლებში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის რაზეც უშუალოდ მოხუცებიც საუბრობენ:  „მათ დაამარცხეს სიკვდილის შიში და გაუჩნდათ ცხოვრების გაგრძელების იმედი“  რა აძლევთ მათ ამის საფუძველს ეს იყო აღნიშნულ პროექტში მჭიდრო და აქტიური როლი   მოხალისეებისა, რომლებიც გაიწვრთნენ იმ აუცილებელი უნარებით რაც არამობილური ხანდაზმულების მოსავლელად და პირველი (ექიმამდელი) გადაუდებელი დახმარების აღმოსაჩენად იყო საჭირო ,  მოხუცებს დაურიგდათ გადასაადგილებელი საშუალებები (ეტლები, ყავარჯენი ჭოჭინა და ხელჯოხები)  საჭიროების მიხედვით და  მოხალისეებს მიეცათ მისი გამოყენების ინსტრუქტაჟი.  პროექტი  საქართველოში პირველად აჭარაში დაინერგა ეს არის განგაშის შეტყობინების ყელსაკიდები, რომელიც დაურიგდა 9 ბენეფიციარს და ის სრულად პასუხობს იმ აუცილებელ მოთხოვნას, რომელიც  გააჩნიათ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მარტოხელა მოხუცებს, ვინაიდან ისინი ხშირად საჭიროებენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას და ცხოვრობენ რაიონიდან მოშორებით , ხშირად უჩივიან სამედიცინო ეკიპაჟის დაგვიანებით მისვლას ან  ზოგ შემთხვევაში (ტელეფონის არ ქონის, გონების დაკარგვის და სხვა) საერთოდ ვერ ახერხებენ გამოძახებას და ხშირად დაგვიანებული დახმარება ლეტალური შედეგების მიზეზი ხდება. ამიტომ ამ აპარატის საშუალებით მათ შეუძლიათ მასში წინასწარ  მითითებული 5 ნომრიდანა (რომლის თანმიმდევრობაც გონივრულად  და შეთანხმებულად არის ჩაპროგრამებული) თითის 1 დაჭერით გამოიძახონ . ამ ეტაპზე   1) მეზობელი, 2) მოხალისე 3) სოფლის ექიმი,)   ამ აპარატის საშუალებით მოხუცები დაცულები არიან კრიმინალისაგან და სტიქიური მოვლენებსი დროს  უმწეობის მიზეზით ტრაგიკული შედეგებისაგან.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ არამობილურ ხანდაზმულებისათვის შინ მოვლის სერვისების უზრუნვეყოფით, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, სოციალური ინტეგრაცია და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება   

შედეგი:   შემცირებულია მარტოხელა ხანდაზმულების ჯანმრთელობის ზიანის რისკი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 04

105 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება. სწორედ ამიტომ, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენასთან დაკავშირებით  დახმარებას მიიღებენ მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ან/და ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია ქედის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოთხ და მეტ შვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  განხორციელებულია მატერიალური დამარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 05

50 000      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამი მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითოეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, რომელიც 400 ლარს შეადგენს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა

შედეგი:  ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში გაწეული ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 06

16 000 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალიზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტეტიდან 8 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახლემწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება

შედეგი:ხელშეწყობილია ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

06 02 07

25 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე თაანამხლებ პირთან ერთად მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას, რომელთა კურსები დაფინანსებულია აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით.

აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები (ცერებრალური დამბლის, კუნთების პირველადი დაზიანების, ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი და სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნარჩენი მოვლენების, ეპილეფსიის, სპინური კუნთოვანი ატროფიისა და მასთან დაკავშირებული სინდრომების, კუნთოვანი დისტროფიის, თანდაყოლილი მიოპათიების, კუნთების სხვა (მათ შორის დაუზუსტებელი) დაზიანების, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის და ტეტრაპლეგიის მქონე 3 წლამდე ასაკის ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე  7 წლამდე ასაკის ადრეული განვითარების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 1 (ერთი)  ბავშვისათვის ადრეული განვითარების სპეციალისტის მიერ მომსახურების გასაწევად ადგილზე მიმოსვლის ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგი: ხელშეწყობილია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახებზე ახალი საცხოვრებელი სახლებით შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 09

212 400   

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კატეგორია, რომელთა საცხოვრებელი სახლები სიძველით ამორტიზირებულია და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს, ვინაიდან აღნიშნულ ოჯახებს არ გააჩნიათ ახალი საცხოვრებელი სახლების აშენების ან აღდგენის რესურსი, მუნიციპალიტეტის მერია მათ შეუძენს ახალ ფიცრულ საცხოვრებელ სახლებს.

ბენეფიციართა შერჩევა მოხდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

პროგრამაში ჩაერთვება 0-დან 100 000-მდე ქულის მქონე ოჯახები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში უკიდურესად გაჭირვებული და ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე ოჯახების სოციალური მდგომარეობის და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლა

დაფინანსება ლარში

06 02 08

100 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის ფარგლებში, თუნუქის ფურცლების გაცემა განხორციელდება კომისიური წესით (მონაკვეთების ან მთლიანი ნაწილის) გადახურვის მიზნით. თუნუქის ფურცლების გაცემისას უპირატესობა მიენიჭება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მრავალშვილიან ოჯახებს.     

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით უზრუნველყოფა

შედეგი: გაუმჯობესებულია მოსახლეობის სოციალური  და საყოფაცხოვრებო პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარში

06 02 10

84 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შემუშავებული იქნა მოვლის საჭიროების მქონე პირთა მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა. ქვეპროგრამის ფარგლებში პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების  შესასყიდათ ყოველთვიური მატერიალური დახმარება  გაეწევა 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა მოვლის საჭიროებისათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: 0-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ ბენეფიციარების უზრუნველყოფა მატერიალური (ფინანსური) დახმარებით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

“საქმიანობათა ცენტრი  ქედაში  უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის  ხელშეწყობისათვის

დაფინანსება ლარში

06 02 11

20 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება.

პროგრამის აღწერა

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით 

შედეგი: ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.    

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა) ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარში

06 02 13

108 000  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარაებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახებზე მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან ხორციელდებოდა დროებითი საცხოვრებლის ბინის ქირის უზრუნველსაყოფად  მატერიალური დახმარება.  ვინაიდან, საგრძნობლად იზრდება ასეთი ოჯახების რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი არასაკმარისი გახდა დაზარალებულ ოჯახებზე ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა, რის გამოც საჭირო გახდა მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება. ქვეპროგრამის ფარგლებში (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს:

 1)  ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და მცხოვრებ იმ პირს, რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში გააჩნია ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სტიქიური პროცესის ზონაში  მოხვედრილი საცხოვრებელი სახლი, რომლის ნაწილი ან მთლიანად დანგრეულია ნებისმიერი სტიქიური მოვლენით (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის , წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლ/ზვავი და სხვა) და  შესაბამისი კომპეტენტური უწყებიდან გაცემული გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას.

2) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და მცხოვრებ იმ პირს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი არ არის დანგრეული მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური მოვლენები (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა, მდინარის, წყლის მოქმედების შედეგად ნაპირების გარეცხვა, ჯდენადი გრუნტი, თოვლ/ზვავი და სვა)  საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ ქონებას და  გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება ადგილმონაცვლეობას.

3) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და მცხოვრებ იმ პირს, რომლის ფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული სახლი იმყოფება სტიქიური მოვლენების ზონაში და გეოლოგიური თვალსაზრისით საცხოვრებელი სახლების შედგომი ექსპლუატაციის მიზნით, სხვადასხვა სახის პრევენციული ღონისძიების განხორციელებამდე შესაბამისი კომპეტენტური უწყებიდან წარმოდგენილი გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ექვემდებარება  დროებით გაყვანას უსაფრთხო ადგილას.

4) ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან/და მცხოვრებ იმ პირს,  რომელსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში  არსებული საცხოვრებელი სახლი დაიწვა მთლიანად ან/და ნაწილობრივ სხვადასხვა მიზეზით და მასში ცხოვრება შეუძლებელია.

5) კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს დაზარალებულ ოჯახებს რომლებსაც საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვთ სტიქიური მოვლენის შედეგად საცხოვრებლად გამოუსადეგარი სახლი, ამასთან მას და მისი ოჯახის წევრებს არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებლად ვარგისი ალტერნატიული ფართი.

6) კომპენსაციის გაცემა ერთ განმცხადებელზე შესაძლებელია განხორციელდეს იმ პრობლემის აღმოფხვრამდე, რაც საფუძვლად დაედო კომპენსაციის გაცემას, მაგრამ არაუმეტეს 2022 წლის საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

7) დაუშვებელია ერთზე მეტი თვის კომპენსაციის ერთდროულად გაცემა.

8) დაუშვებელია ამორტიზებულ ფართში მცხოვრები ოჯახების დაყოფა და ცალკე-ცალკე ფართის დაქირავება კომპენსაციის დადგენილზე მეტი ოდენობის მიღების მიზნით, გარდა იმ  შემთხვევისა თუ ოჯახი დაყოფილი იყო დაზარალებამდე, ეწეოდა ცალკ-ცალკე მეორნეობას და არიან ენერგომოხმარების დამოუკიდებელი აბონენტები  რაც დადასტურდება მოხსენებითი ბარათით შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლის მიერ.

9) დახმარება გაიცემა დაზარალებულ ოჯახზე ყოველ თვიურად არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, რომლებსაც ესაჭიროება გადაუდებელი დახმარების გაწევა - დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით.

10) ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან/და მცხოვრები სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 50 ოჯახი. (ბინის ქირის ასანაზრაურებლად) კომპენსაციის გაცემა განხორციელდება ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე.

11) თანხა ჩაირიცხება გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტებზე.

12) დროებითი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში, დაზარალებული ვალდებულია წარმოადგინოს განცხადება და გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე ბინის ქირით უზრუნველსაყოფად კომპენსაციის გაცემა.

შედეგი; ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის.

 


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

    ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის   გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტი

11,650,163

17,391,778

18,989,575

18,989,575

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

493

493

493

493

0

 

ხარჯები

6,705,226

8,996,498

10,910,775

10,910,775

0

 

შრომის ანაზღაურება

3,049,173

3,331,263

4,063,780

4,063,780

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,119,304

1,678,330

2,319,485

2,319,485

0

 

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

 

სუბსიდიები

1,241,318

1,613,320

2,138,360

2,138,360

0

 

გრანტები

3,917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

556,663

914,585

983,400

983,400

0

 

სხვა ხარჯები

717,507

1 441 000

1,395,350

1,395,350

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,918,147

8,368,280

8,051,800

8,051,800

0

 

ვალდებულებების კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,118,597

3,751,428

4,888,665

4,888,665

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

110

110

0

 

ხარჯები

1,990,445

2,584,743

3,215,365

3,215,365

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,396,421

1,437,548

1,856,320

1,856,320

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

507,207

783,295

1,007,845

1,007,845

0

 

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

 

გრანტები

3,917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,707

17,400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

54,849

328,500

340,800

340,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,362

1,139,685

1,646,300

1,646,300

0

 

ვალდებულებების კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

01 01

  საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,074,375

2,557,628

3,171,265

3,171,265

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

110

110

110

110

0

 

ხარჯები

1,973,014

2,266,643

2,924,965

2,924,965

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,396,421

1,437,548

1,856,320

1,856,320

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

507,207

747,795

1,007,845

1,007,845

0

 

გრანტები

3,917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,707

17,400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

54,762

63,900

60,800

60,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,362

290,985

246,300

246,300

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

551,182

575,500

888,700

888,700

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

23

0

 

ხარჯები

549,752

570,300

881,100

881,100

0

 

შრომის ანაზღაურება

411,424

405,400

592,020

592,020

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

80,305

104,000

231,280

231,280

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,940

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

52,083

60,900

57,800

57,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,430

5,200

7,600

7,600

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,470,461

1,908,328

2,202,665

2,202,665

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83

83

83

83

0

 

ხარჯები

1,370,529

1,622,543

1,963,965

1,963,965

0

 

შრომის ანაზღაურება

937,068

980,548

1,207,500

1,207,500

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

422,098

621,595

753,465

753,465

0

 

გრანტები

3,917

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,767

17,400

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,679

3,000

3,000

3,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,932

285,785

238,700

238,700

0

01 01 03

   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

52,732

73,800

79,900

79,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

4

0

 

ხარჯები

52,732

73,800

79,900

79,900

0

 

შრომის ანაზღაურება

47,928

51,600

56,800

56,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,804

22,200

23,100

23,100

0

01 02

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

44,221

1,193,800

1,717,400

1,717,400

0

 

ხარჯები

17,431

318,100

290,400

290,400

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

35,500

0

0

 

 

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

 

სხვა ხარჯები

87

264,600

280,000

280,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

848,700

1,400,000

1,400,000

0

 

ვალდებულებების კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

130,000

80,000

80,000

0

 

ხარჯები

0

130,000

80,000

80,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

130,000

80,000

80,000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

950,000

1,500,000

1,500,000

0

 

ხარჯები

0

101,300

100,000

100,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

35,500

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

65,800

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

848,700

1,400,000

1,400,000

0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი მონაწილეობა  საგრანტო და ადგილობრივ პროექტებში

0

68,800

100,000

100,000

0

 

ხარჯები

0

68,800

100,000

100,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

68,800

100,000

100,000

0

01 02 04

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

44,221

45,000

37,400

37,400

0

 

ხარჯები

17,431

18,000

10,400

10,400

0

 

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

 

სხვა ხარჯები

87

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

01 02 04 01

სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

44,221

45,000

37,400

37,400

0

 

ხარჯები

17,431

18,000

10,400

10,400

0

 

პროცენტი

17,344

18,000

10,400

10,400

0

 

სხვა ხარჯები

87

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

26,790

27,000

27,000

27,000

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

4,571,081

7,383,980

5,573,650

5,573,650

0

 

ხარჯები

472,652

1,311,470

1,399,850

1,399,850

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

7,870

10,000

10,000

10,000

0

 

სუბსიდიები

391,588

522,420

691,100

691,100

0

 

სხვა ხარჯები

73,194

779,050

698,750

698,750

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,098,429

6,072,510

4,173,800

4,173,800

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,403,447

3,097,870

1,760,300

1,760,300

0

 

ხარჯები

5,000

17,000

36,500

36,500

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,000

5,000

5,000

5,000

0

 

სუბსიდიები

0

0

21,500

21,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

12,000

10,000

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,398,448

3,080,870

1,723,800

1,723,800

0

02 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

818,247

2,188,923

1,342,800

1,342,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

818,247

2,188,923

1,342,800

1,342,800

0

02 01 02

 დაბა ქედა სამრეწველო გზაზე ცემენტ-ბეტონის საფარის მოწყობა

0

0

381,000

381,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

381,000

381,000

0

02 01 03

მთებზე მოიალაღეთა ტრანსპორტირება

5,000

5,000

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

5,000

5,000

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,000

5,000

5,000

5,000

0

02 01 04

ბურღვა აფეთქება

0

12,000

10,000

10,000

0

 

ხარჯები

0

12,000

10,000

10,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

12,000

10,000

10,000

0

02 01 05

დაბა ქედის საზოგადოებრივი ტრანპორტით უზრუნველყოფა

0

0

21,500

21,500

0

 

ხარჯები

0

0

21,500

21,500

0

 

სუბსიდიები

0

0

21,500

21,500

 

02 01 06

სოფელ აქუცის ქვედა უბანში მისასვლელ გზაზე მდინარე აჭარისწყალზე გადასასვლელი საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

503,022

429,477

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

503,022

429,477

0

0

0

02 01 07

დაბა ქედაში აბუსერიძის ქუჩა #23-ის მიმდებარედ მისასვლელი გზის რემონტი

0

228,500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

228,500

0

0

0

02 01 08

დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

0

48,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

48,000

0

0

0

02 01 09

დაბა ქედა, ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია

0

65,770

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

65,770

0

0

0

02 01 10

დაბა ქედაში 9 აპრილის ქუჩაზე  გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

0

120,200

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

120,200

0

0

0

02 01 11

სოფელ დოლოგანთან დუმბაძეების უბანში, მდინარე აჭარისწყალზე საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

8,050

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,050

0

0

0

0

02 01 12

ქედის მუნიციპალიტეტში აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

69,129

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,129

0

0

0

0

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

519,759

819,340

1,029,850

1,029,850

0

 

ხარჯები

337,236

418,690

486,850

486,850

0

 

სუბსიდიები

325,459

327,690

425,800

425,800

0

 

სხვა ხარჯები

11,777

91,000

61,050

61,050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,523

400,650

543,000

543,000

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

194,300

491,650

603,400

603,400

0

 

ხარჯები

11,777

91,000

60,400

60,400

0

 

სხვა ხარჯები

11,777

91,000

60,400

60,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182,523

400,650

543,000

543,000

0

02 02 01 01

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოლოგანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

104,800

213,400

213,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

104,800

213,400

213,400

0

02 02 01 02

დაბა ქედის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ორცვაში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

119,300

119,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

119,300

119,300

 

02 02 01 03

დაბა ქედაში და დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0

0

118,500

118,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

118,500

118,500

0

02 02 01 04

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

11,777

91,000

50,000

50,000

0

 

ხარჯები

11,777

91,000

50,000

50,000

0

 

სხვა ხარჯები

11,777

91,000

50,000

50,000

0

02 02 01 05

სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

10,400

10,400

0

 

ხარჯები

0

0

10,400

10,400

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

10,400

10,400

0

02 02 01 06

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კვაშტაში წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

54,800

54,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54,800

54,800

0

02 02 01 07

სოფელ ქედაში ხაბაზების უბანში 8 ოჯახისათვის ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

91,000

37,000

37,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

91,000

37,000

37,000

0

02 02 01 08

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ოტოლაძეების უბანში არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

56,900

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56,900

0

0

0

02 02 01 09

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ დანდალოში ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

21,250

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

21,250

0

0

0

02 02 01 10

ქედის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ძენწმანში არსებული სარწყავი არხის  რეაბილიტაცია

0

12,100

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12,100

0

0

0

02 02 01 11

სოფელ კუჭულაში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა

0

6,800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6,800

0

0

0

02 02 01 12

ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კოკოტაურში ახალი სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

107,800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107,800

0

0

0

02 02 01 13

დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების ხარაულა-ჯალაბაშვილებისა და დანდალოს სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

16,422

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,422

0

0

0

0

02 02 01 14

ზუნდაგის ბაგა-ბაღის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

28,155

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,155

0

0

0

0

02 02 01 15

სოფელ ორცვის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

119,311

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,311

0

0

0

0

02 02 01 16

მახუნცეთში (აწჰესის დასახლებაში) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

18,634

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,634

0

0

0

0

02 02 02

შპს ქედის წყალკანალი

325,459

327,690

426,450

426,450

0

 

ხარჯები

325,459

327,690

426,450

426,450

0

 

სუბსიდიები

325,459

327,690

425,800

425,800

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

650

650

0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,742,786

2,168,690

2,107,000

2,107,000

0

 

ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

სხვა ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,695,957

1,540,690

1,607,000

1,607,000

0

02 03 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

580,952

524,700

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

580,952

524,700

100,000

100,000

0

02 03 01 01

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

0

33,600

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

33,600

100,000

100,000

0

02 03 01 02

დაბა ქედაში მ. კოსტავას ქუჩა #3 მდებარე ორსართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია (მუზეუმის განსათავსებლად)

106,434

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,434

0

0

0

0

02 03 01 03

ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

474,518

3,800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

474,518

3,800

0

0

0

02 03 01 04

26 მაისის ქ. N2-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

0

57,500

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57,500

0

0

0

02 03 01 05

სოფელ გეგელიძეებში ფრიდონ ხალვაშის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია

0

294,800

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

294,800

0

0

0

02 03 01 06

სოფელ გარეტყეში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

50,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,000

0

0

0

02 03 01 07

სოფელ კოლოტაურში სოფლის სახლის რეაბილიტაცია

0

85,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85,000

0

0

0

02 03 02

ნაპირსმაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

541,448

1,362,090

500,000

500,000

0

 

ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

სხვა ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

494,618

734,090

0

0

0

02 03 02 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინაააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

158,613

878,700

500,000

500,000

0

 

ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

სხვა ხარჯები

46,830

628,000

500,000

500,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,783

250,700

0

0

0

02 03 02 02

დაბა ქედაში, მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

382,835

483,390

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

382,835

483,390

0

 

0

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

620,386

282,200

1,507,000

1,507,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620,386

282,200

1,507,000

1,507,000

 

02 03 03 01

დაბა ქედაში რუსთაველის ქ. № 13 და № 15-ს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

1,200,000

1,200,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,200,000

1,200,000

0

02 03 03 02

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებისა და  მასში შემავალი სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა

0

0

300,000

300,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

300,000

300,000

0

02 03 03 03

სოფელ წონიარისის კეთილმოწყობა (ბილიკის და კიბის მოწყობა)

0

0

7,000

7,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

7,000

7,000

0

02 03 03 04

დაბა ქედაში ფრიდონ ხალვაშის სახელობის ქედის ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა

371,900

146,600

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

371,900

146,600

0

 

0

02 03 03 05

ცხმორისის სასაფლაოს შემოღობვა

0

50,000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50,000

0

0

0

02 03 03 06

ზვარის ადმინისტრაციული ერთეულში შენობის მიმდებარედ პარკის მშენებლობა

0

85,600

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85,600

0

0

0

02 03 03 07

დაბის ტერიტორიის  კეთილმოწყობა

22,516

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,516

0

0

0

0

02 03 03 08

დაბა ქედაში თედო სახოკიას ქუჩა №3 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

85,003

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,003

0

0

0

0

02 03 03 09

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის კეთილმოწყობა

29,126

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,126

0

0

0

0

02 03 03 10

დაბა ქედაში თამარ მეფის ქუჩის კეთილმოწყობა

90,291

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,291

0

0

0

0

02 03 03 11

სოფელ ქედაში მე-3 ქუჩის I ჩიხი №2 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

21,549

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,549

0

0

0

0

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

202,336

205,000

305,000

305,000

0

 

ხარჯები

2,870

5,000

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2,870

5,000

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,466

200,000

300,000

300,000

0

02 04 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

2,870

5,000

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

2,870

5,000

5,000

5,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2,870

5,000

5,000

5,000

0

02 04 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

199,466

200,000

200,000

200,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199,466

200,000

200,000

200,000