ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016458
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
12
28/12/2021
ვებგვერდი, 30/12/2021
190020020.35.114.016458
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2021 - 28/02/2022)

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2021 წლის 28 დეკემბერი

დაბა ჩოხატაური

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

 

მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქვედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 01/01/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.114.016446)

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი კუჭავადანართი
.

 


.

თავი I
                     ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის 9 თვის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

16448.1

11821.1

7113.0

4708.1

11761.8

9948.8

1813.0

გადასახადები

5466.3

5170.0

5170.0

0.0

7900.5

7900.5

0.0

გრანტები

9504.3

5708.1

1000.0

4708.1

1813.0

0.0

1813.0

სხვა შემოსავლები

1477.5

943.0

943.0

0.0

2048.3

2048.3

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8614.3

7129.6

6286.3

843.3

10722.4

10512.4

210.0

შრომის ანაზღაურება

4817.9

3657.6

3546.2

111.4

6549.1

6393.9

155.2

საქონელი და მომსახურება

2705.6

2243.8

1792.8

451.0

2886.8

2847.0

39.8

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

123.9

120.8

120.8

0.0

193.0

193.0

0.0

გრანტები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური      უზრუნველყოფა

603.0

522.6

514.3

8.3

741.4

726.4

15.0

სხვა ხარჯები

308.4

564.1

291.5

272.6

317.1

317.1

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

7833.8

4691.6

826.7

3864.8

1039.4

-563.6

1603.0

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7075.2

4372.2

109.0

4263.2

1506.4

-96.6

1603.0

ზრდა

7859.2

4527.6

264.4

4263.2

1940.1

337.1

1603.0

კლება

784.0

155.4

155.4

0.0

433.7

433.7

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

758.6

319.3

717.7

-398.4

-467.0

-467.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

675.7

277.8

676.2

-398.4

-550.0

-550.0

0.0

ზრდა

829.0

1107.1

802.2

304.9

0.0

0.0

0.0

კლება

153.3

829.3

126.0

703.3

550.0

550.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-82.9

-41.5

-41.5

0.0

-83.0

-83.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს     შემდეგი რედაქციით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის 9 თვის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

 შემოსულობები

17232.1

11976.5

7268.4

4708.1

12195.5

10382.5

1813.0

 შემოსავლები

16448.1

11821.1

7113.0

4708.1

11761.8

9948.8

1813.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

784.0

155.4

155.4

0.0

433.7

433.7

0.0

 გადასახდელები

16556.4

11698.7

6592.2

5106.5

12745.5

10932.5

1813.0

 ხარჯები

8614.3

7129.6

6286.3

843.3

10722.4

10512.4

210.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7859.2

4527.6

264.4

4263.2

1940.1

337.1

1603.0

 ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

675.7

277.8

676.2

-398.4

-550.0

-550.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11 761,8    ათასი  ლარით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის 9 თვის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

სულ

საკუთარი

სახ. ბიუჯეტი

შემოსავლები

16448.1

11821.1

7113.0

4708.1

11761.8

9948.8

1813.0

გადასახადები

5466.3

5170.0

5170.0

0.0

7900.5

7900.5

0.0

გრანტები

9504.3

5708.1

1000.0

4708.1

1813.0

0.0

1813.0

სხვა შემოსავლები

1477.5

943.0

943.0

0.0

2048.3

2048.3

0.0

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 7900.5  ათასი ლარით.

გადასახადები

5466.3

5170.0

5170.0

0.0

7900.5

7700.5

0.0

ქონების გადასახადი

2099.6

2150.8

2150.8

0.0

2400.0

2200.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2099.6

2150.8

2150.8

0.0

2400.0

2200.0

0.0

უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

სხვა გადასახადები (დღგ)

3366.7

3019.2

3019.2

0.0

5500.5

5500.5

0.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  1813,0   ათასი ლარით.

გრანტები

9504.3

5708.1

1000.0

4708.1

1813,0

0,0

1813,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

586.4

416.4

0.0

416.4

185.0

0.0

210,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

650.0

1000.0

1000.0

0.0

0.0

 

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

8207.9

4291.7

0.0

4291.7

1569.3

0.0

1569.3

გრანტები მიმდინარე დანიშნულების

60.0

0.0

0.0

0.0

33.7

 

33,7

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს   2048,3   ათასი ლარით.

სხვა შემოსავლები

1477.5

943.0

943.0

0.0

2048.3

2048.3

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

1292.4

830.7

830.7

0.0

1867.3

1867.3

0.0

პროცენტები

43.0

31.3

31.3

0.0

50.0

50.0

0.0

დივიდენდები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

რენტა

1249.4

799.4

799.4

0.0

1817.3

1817.3

0.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

1173.4

748.4

748.4

0.0

1757.3

1757.3

0.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისთვის

1154.1

584.0

584.0

0.0

1200.0

1200.0

0.0

მოსაკრებელი წიაღისეულით სარგებლობისთვის

0.6

17.2

17.2

0.0

0.0

 

0.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისთვის

13.7

4.5

4.5

0.0

0.0

 

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი

5.0

142.7

142.7

0.0

557.3

557.3

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

76.0

51.0

51.0

0.0

60.0

60.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

116.2

18.7

18.7

0.0

30.0

30.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

116.2

18.7

18.7

0.0

30.0

30.0

0.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

7.1

5.2

5.2

0.0

0.0

 

0.0

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე

99.7

13.5

13.5

0.0

30.0

30.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

41.7

67.0

67.0

0.0

151.0

151.0

0.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

 

51.5

51.5

0.0

146.0

146.0

0.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო

41.7

15.5

15.5

0.0

5.0

5.0

0.0

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

27.2

26.6

26.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს   10 722,4  ათასი ლარით.

ხარჯები

8614.3

7129.6

6286.3

843.3

10722.4

10512.4

210.0

შრომის ანაზღაურება

4817.9

3657.6

3546.2

111.4

6549.1

6393.9

155.2

საქონელი და მომსახურება

2705.6

2243.8

1792.8

451.0

2886.8

2847.0

39.8

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

სუბსიდიები

123.9

120.8

120.8

0.0

193.0

193.0

0.0

გრანტები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

603.0

522.6

514.3

8.3

741.4

726.4

15.0

სხვა ხარჯები

308.4

564.1

291.5

272.6

317.1

317.1

0.0

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1506,4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1940,1   ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  433,7 ათასი ლარით.

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პრიორიტეტების მიხედვით

2020  წლის ფაქტი

2021   წლის 9 თვის ფაქტი

2022   წლის პროექტი

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

26.4

5.6

20.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6184.0

4653.4

1869.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3.2

0.0

5.0

04 00

განათლება

401.1

381.2

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10.6

413.3

46,1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

6625.3

5453.5

1940,1

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

2020  წლის ფაქტი

20201 წლის 9 თვის ფაქტი

2022  წლის პროექტი

ძირითადი აქტივები

96.8

747.2

0.0

არაწარმოებული აქტივები

18.0

36.8

433,7

სულ

114.8

784.0

433,7

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021 წლის 9 თვის ფაქტი

2022  წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2845.9

2087.9

3825.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2703.0

2024.2

3825.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2560.1

2024.2

3605.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

100.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

142.9

63.7

120.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

128.3

92.2

173.7

7 02 5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

128.3

92.2

173.7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5554.6

4562.0

2139.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

3260.3

2190.9

355.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3260.3

2190.9

355.2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2294.3

2371.1

1783.8

705

გარემოს დაცვა

502.5

394.3

682.5

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

487.7

378.7

640.5

7 05 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

14.8

15.6

42.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1595.7

356.6

485.1

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

115.2

0.0

75.0

7063

წყალმომარაგება

1215.6

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

264.9

356.6

410.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

104.7

130.4

180.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

130.4

180.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2449.4

1632.5

2555.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1065.3

528.2

870.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1291.1

1084.1

1575.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

93.0

20.2

110.0

709

განათლება

2504.4

1663.0

1650.6

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1348.9

1028.3

1550.0

7092

ზოგადი განათლება

1144.1

632.6

70.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

11.4

2.1

30.6

710

სოციალური დაცვა

870.9

779.8

1054.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

870.9

779.8

1054.0

 

სულ

16556.4

11698.7

12 745. 5

 

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -- 467,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1039.4ათასი ლარით.

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021  წლის 9 თვის ფაქტი

 2022  წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

7833.8

4691.6

1039.4

 მთლიანი სალდო

758.6

319.3

467,0

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 550,0 ათასი ლარით.

ფინანსური აქტივების კლება 550,0 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის 9 თვის ფაქტი

 2022 წლის პროექტი

ზრდა

829.2

1107.1

0

კლება

153.3

829.3

550,0

სულ ფინანსური აქტივების ცვლილება

675.7

277.8

550.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს  - 83.0    ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების „ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონის განკარგვის წესის“ შესაბამისად მერის მიერ;

 


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  85.0   ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი.

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  2624,1  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022  წლის პროექტი

 02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2624.1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

 

355.2

 

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

70.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

285.2

02 02

გარე განათება

 

410.1

 

02 02 01

 

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

 

75.1

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

5.0

02 02 03

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

330.0

02 03

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

1483,8

 

02 05

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

300.0

 

02 07

 

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

75,0

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

355.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან გზების განთავისუფლება.

მიღწეული შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სოვრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შიდა გზების მოხრეშვა, ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან და ჩამონაშალი კლდოვანი ნარჩენებისაგან გზების განთავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

285.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სოვრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს გაგრძელდება და დასრულდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდისა და ტურიზმის არეალის გაფართოებისათვის სოფელ შუა ამაღლების უდაბნოს სამონასტრო კომპლექსთან საგზაო და ტურისტული ინფრასტრუქურის მოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

410,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის დაფინანსება. რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება და ზოგ შემთხვევაში ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

75,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. სამსახურის ერთ ერთი მთავარი საქმიანობაა გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა- ექსპლუატაცია რაც სამსახურის მიერ აქტიურად ხორცილედება, დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ექსპლოატაციაშია 4200 გარე განათების ფარი თავის აღრიცხვის კვანძებით. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

 • დაზიანებული ნათურების შეცვლა
 • დაზიანებული და უვარგისი განათების ბოძების შეცვლა
 • დაზიანებული (მ.შ სტიქიისგან) სადენებს შეცვლა აღდგენა
 • აღრიცხვის კვანძების აღდგენა - განახლება
 • გარე განათების ქსელი მუდმივი მეთვალყურეობა
 • ელექტრო სათადარიგო ნაწილების შეძენა დასაწყობება

 

2022 წლის მანძილზე გარე განათების ქსელი იფუნქციონირებს გამართულად.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

2022 წელში განხორციელდება გარე განათების ახალი ბოძების, განათების ფარების და ელ. ხაზების მოწყობა(ქსელის გაფართოება).

მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია გარე განათების ახალი სანათები და გაზრდილია გარე განათებით უზრუნველყოფილი გზების მონაკვეთი

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

330.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპრაგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯი  330,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია დროულად გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის შედეგად წარმოშობილი ელ. ენერგიის ხარჯის გადახდა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

1483,8

         

 

 

    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სოვრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველყოფა.

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები, კერძოდ: მოხდება არსებული და ახალი წყალგაყვანილობის ქსელის რეაბილიტაცია, ჩატარდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარემონტო სამუშაოები და ადმინისტრაციული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

მიღწეული შედეგი

 

რეაბილიტირებულია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  შენობა-ნაგებობები, რეაბილიტირებული და მოწყობილია წყალგაყვანილობის სისტემები, რეაბილიტირებულია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

1483,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული მომსახურების უზრუნველყოფა

ჩოხატაურის ტურისტული მრავალფეროვნების განვითარებისა და ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერისათვის (მე-2 ეტაპი) ახალი რეკრეაციულ-მოსასვენებელი პარკის მოწყობა.  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტის ხარჯებით განხორციელდება პროექტი ,,ბუკისციხის მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის შექმნის გზით თემის აღორძინების ხელშეწყობა.“  სოფ. ბუკნარში ,,თანასწორობის ცენტრის“ შექმნის მიზნით სოფლის ცენტრში არსებული შენობის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული იფრასტრუქტურული სივრცის შექმნა.     სოფ. ბუკნარში შექმნილია ,,თანასწორობის ცენტრი“ და ცენტრის ფუნქციონირების მიზნით რეაბილიტირებულია შესაბამისი ფართი.

 

 

 

 

 

 

ასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

300,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და სოვრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  დაგეგმილი  ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.


 

მოსალოდნელი შედეგი

 

       უზრუნველყოფილია შესყიდული საპროექტო დოკუმენტაციის მაღალი ხარისხი.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო’’

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება,  ტურისტების რაოდენობის გაზრდა.

უზრუნველყოფილია კურორტ ბახმაროს დამსვენებლებისთვის გაუმჯობესებული  პირობები და გაზრდილი ტურისტების რაოდენობა მ.შ. ზამთრის სეზონზეც.


 

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველოყოფილია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

                გაზრდილია ტურისტების რაოდენობა.

 

 


მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 682,5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

682,5

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

640,5

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

42,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

640.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში  ხორცილდება დაბასა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმ. ერთეულებიდან (სადაც განთავსებულია 317ერთეული ნაგავშემკრები ურნა) ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა ყოველდღიურად.

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება დაბა ბახმაროდან სეზონის პერიოდში ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა ყოველდღიურად და ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება.

პროგრამის ფარგლებში ხორცილედება დაბის ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება.

პროგრამის ფარგლებში პერიოდულად ხორცილედება მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელ და გასასვლელ  მთავარ გზაზე ასევე ბახმაროს სეზონზე კურორტისკენ მიმავალ გზაზე გადაყრილი ნარჩენების შეგროვება და    ნაგავსაყრელზე გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, სასაფლაოების გაწმენდა, დასუფთავება, მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასები, სეზონურად საჭიროებისამებრ.

 

 

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროულად  განხორციელდება ნარჩენების შეგროვება და ნაგავსაყრელზე გატანა რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება დასუფთავება და  ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის დაბისა და ადმინისტრაციული ერთეულების ტერიტორიები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

42,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ  კომუნალური სამსახური ,,სხივი’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკების და სკვერების მოვლა-პატრონობა კერძოდ გასვლა-ფორმირება, შებარვა, გაცელვა, დასუფთავება, საფეხმავლო ბილიკების გაწმენდა სარეველებისგან, სარეველების შეწამვლა, ახალი ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა.

ასევე ხორციელდება დუმბაძის ქუჩაზე და კოსტავას ქუჩაზე ხე-მცენარეები შეთეთრების სამუშაოები.

 

მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერები და პარკები იქნება მოვლილი და დასუფთავებული

 

მოსალოდნელი შედეგი

დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 


მუხლი 18. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1650,6 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1650,6      

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1550,0

 

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობა

70,0

 

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა.

30,6

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1550,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მომავალი’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

სკოლამდელი საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო დაწესებულება ,,მომავალი“-ს მიზანია  ბავშვთა ჰარმონიული   განვითარება და სკოლისათვის მომზადება,მისი საქმიანობა ემყარება  ჰუმანიზმის,დემოკრატიულობის,ტოლერანტობის და ბავშვთა უფლებების დაცვის პრინციპებს.სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფიზიკური,გონებრივი,ზნეობრივი და ესტეტიკური აღზრდა,ნებისყოფის ფორმირება,სხვისი აზრის პატივისცემის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, ბავშვის კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ოჯახთან ურთიერთკავშირი. საბავშვო ბაღები ახორციელებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა   საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  პროგრამებს სასკოლო ასაკის მიღწევამდე. უნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 20  საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 535  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

 

მოსალოდნელი შედეგი

 

გაუმჯობესებულია საბავშვო ბაღებში  სააღმზრდელო პროცესი;

სრულყოფილია განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                        განათლების სისტემის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასა და სხვა ღონისძიებების მოწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

საგანმანათლებლო და სააღმზდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განთლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                                საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

30,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში მოხდება მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვასასხვა მიმართულებით კადრების გადამზადება

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში                  დადასაქმებულ თანამშრომელთა ეფექტიანობის გაზრდა

 

 


მუხლი 19. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

 

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2555,0  ათასი ლარი. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022  წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2555,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

870,0

 

05 01 04 03

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

220,0

 

05 01 05

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

475,0

 

05 01 06

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

25,0

05 01 07

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე’’

150,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1575,0

 

05 02 01 02

კულტურის ცენტრი

780.0

 

05 02 09

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

390,0

 

05 02 10

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

405,0

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50,0

 

05 03 01

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

50,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

10.0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

870,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო , ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კუბი ,,ღონე’’

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მოზარდებში ჯანსაღი გარემოს შექმნა და სპორტის პოპულარიზაცია, სპორტულად აქტიური ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 04 03

220,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვთა საფეხბურთო აკადემია სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში 120 მოზარდია გაერთიანებული.

მოსალოდნელი შედეგი

 

ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიაში ჩართული მოზარდების რაოდენობის გაზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 05

475,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი   თაობების    პროფესიონალ სპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები :

 • ნარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ბილიარდი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • ჭადრაკი - მუნიციპალიტეტის პირველობა და რეგიონალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად მოჭადრაკეთა მივლინება.
 • მაგიდის ჩოგბურთი - მუნიციპალიტეტის პირველობა.
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები ცხენოსნობაში, ლელობურთში, ბაგირის გადაძალვაში და სხვა.
 • მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში - რუსეთის აგრესიის შედეგად სამაჩაბლოში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი.
 • ტრადიციული დოღი და სხვა ღონისძიებები,  კურორტ ბახმაროში ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით.
 • აფხაზეთის ომში დაღუპული ჩოხატაურელი მებრძოლების ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში.
 • ბაზიერეობა - მუნიციპალიტეტის პირველობა  და სხვა ღონისძიებები.
 • აღნიშნული ცენტრი  აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის, ტაილანდური კრივის,   ქართული ჭიდაობის, კალათბურთის,  ფრენბურთის ჭადრაკის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონისრებს 12  სპორტული სახეობის 17  სექცია,  სადაც გაერთიანებულია 315  მოსწავლე სპორტსმენი.

მოსალოდნელი შედეგი

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

05 01 06

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

25,0

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა. სპორტული მოედნების  მზადყოფნა დაგეგმილი და ჩასატარებელი მატჩებისათვის და ღონისძიებებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სპორტული ობიექტები შეუფერხებლად უმასპინძლებს წლის განმავლობაში გასამართ ყველა ღონისძიებას.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 07

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სარაგბო კლუბი ,,ღონე“

სარაგბო კლუბი ,,ღონე“ მიზნად ისახავს რაგბის პოპულარიზაციას, ჩოხატაურის რაგბის ტრადიციების აღდგენა განვითარებას, მასობრივი სპორტის ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

 დამკვიდრებულია მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესი და გაზრდილია ინტერესი სპორტული ღონსძიებების მიმართ.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1575,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები, ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამისა და სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯები, დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, არაფორმარული განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი, მოხდება საახალწლო ღონისძიებების გამართვა.

მოსალოდნელი შედეგი

     მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და დაცვა, სხვადასხვა გასართობი და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

 

780,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

 •  საშობაო, საახალწლო კონცერტი ,,შობის ჯადოსნური ღამე“ 6-7 იანვარი.
 • წლის ნომინაციები 14 იანვარი.
 • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება  3 მარტი.
 • თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქცია 27 მარტი.
 • ,,დღე სამაგალითო ერთობის“ 27 მარტი.
 • დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 14 აპრილი.
 • ღონისძიება ღია ცის ქვეშ - ,,აღდგომის კვირა“
 • დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 26 მაისი.
 • ,,ვაჩუქოთ ბედნიერება ბავშვებს“ 1 ივნისი.
 • ,,ვერეს ხეობის ტრაგედია“ - ივლიტა ჯიბუტის ხსოვნის საღამო 13 ივნისი.
 • ,,შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს“ 14 ივნისი.
 • სპექტაკლის პრემიერა.
 • ანსამბლებისა და სახალხო თეატრის გასვლითი კონცერტები სოფლებში
 • ფერიცვალების დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება კურორტ ბახმაროში - 19 აგვისტო.
 • ლოტბარ რამინ მიქაბერიძის საღამო.
 • შემოდგომის ზეიმი.
 • გიორგობის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი კონცერტი 23 ნოემბერი.
 • საანგარიშო კონცერტი.
 • კონცერტი ღია ცის ქვეშ 31 დეკემბერი.

მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში ხელოვნების   განვითარების ხელშეწყობა, დაფინანსებულია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

 

390,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსწავლეების მუსიკალურ ცოდნის გააღრმავება სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება, მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გაიღრმავებენ სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობა:

 • მონაწილეობა გამოფენა-კონკურსში ,,ზამთრის ვერნისაჟი
 • მონაწილეობის მიღება ქ. თბილისში საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისათვის" ,,მომავლის ვარსკვლავები: მე-14 რესპუბლიკურ ფესტივალი შესარჩევ ტურში.
 • მონაწილეობის მიღება ჩეხოსლოვაკიის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსში ,,ლიდიცე-2022“
 • სტუმრად ჩოხატაურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში(თემა, ჩანახატები)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შიდა და სარაიონო ღონისძიება
 • სამუსიკო სკოლის საანგარიშო კონცერტი სინფონიურ ორკესტრთან ერთად
 • კონკურსი ეტიუდების დაკვრაში
 • გიორგობისადმი მიძღვნილი ღია  კონცერტი
 • ღია საკარნავალო კონცერტი

 

 • საქართველოს ხელოვანთა კავშირის ,,ხელოვნება მომავლისათვის"  ,,მომავლის ვარსკვლავები"მე-14 რესპუბლიკურ ფესტივალის გალა კონცერტში მონაწილეობა.

 

 • საგაზაფხულო ერთკვირიანი პლენერი ბუნებაში

 

 • კონკურსი ,,ნორჩი დეკლამატორი 2022“

 

 • საქართველოს საგუნდო საზოგადოების , საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მე-6 ეროვნული კონკურსის დაჯილდოვება და გალა კონცერტი.
 •  
 • პროექტი ,,მეგზური"ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ძეგლებსა და ისტორიულ ადგილებზე ინფორმაციის მოძიება, შესწავლა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაღრმავებულია მოზარდებში მუსიკალურ ცოდნა სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 10

 

405,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა და პოპულარიზაცია; საბიბლიოთეკო გაერთიანების განვითარების ხელშეწყობა და არაფორმალური განათლების განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად      ფინანსდება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი განხორციელდება ღონისძიებები:

 • საახალწლო ღონისძიება
 • შეხვედრა ღვაწლმოსილ ადამიანებთან
 • 25 თებერვალი - ოკუპაციის დღე
 • ჩოხატაურში მცხოვრები მხატვრების კატალოგის გამოცემა
 •  რეწვის ნიმუშების გამოფენა ,,ფერისცვალება“
 • ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა
 • კალანდა გურიაში
 • ლეგენდები სახალხო გმირებზე ,,ბუკისციხელი მარიამ“

საგანმანათლებლო ღონისძიება ქართული ენის დღესთან დაკავსირებით

 • საგანმანათლებლო ღონისძიება ,,წკეპლის ჭურჭელი“
 • სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
 • საგანმანათლებლო ღონისძიება ქართული ენის დღესთან დაკავსირებით.
 • მთის საერთაშორისო დღე - ზემო გურიის მთიანი სოფლების ისტორია
 • მოსე გოგიბერიძის საიუბილეო საღამო
 • ნოდარ დუმბაძის იუბილე
 • საჯარო ლექცია ერისთავების შესახებ
 • საჯარო ლექცია ნიკო მარის სახლ-მუზეუმში.
 • საუბრები მწერლის სახლ-მუზეუმში-შეხვედრა მწერლებთან.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცულია მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება  და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, ასევე სხვადასხვა  ღონისძიებების მოწყობას. 

 

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია ახალგაზრდების  საზოგადოებრივ ღონისძიებებში ჩართულობა და

უზრუნველყოფილია ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03 01

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  სივრცის შექმნა, ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეები/ინიციატივები, შეიქმნება ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო.

მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალგაზრდული სივრცე, გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭო შექმნილია და ახალგაზრდული საქმიანობა ხელშეწყობილია.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 04

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ყოველკვარტლურად შემოქმედის ეპარქიის განვითარების ფონდის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

    

რუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

 


მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1234,0  ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022  წლის პროექტი

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1234,0

           

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

140,0

 

06 01 02

კორონა ვირუსის (COVID 19) გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღინიაძიებების დაფინანსება( თანადაფინანსება)

40,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

1054,0

 

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

2.0

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

160,0

 

06 02 04

დევნილთა დახმარება

11.0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

21.0

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

450,0

 

06 02 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

250,0

 

06 02 08

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

20,0

 

06 02 09

სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

140,0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 01 01

140,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

 • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 • სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში სადეზიფენქციო და სხვა სამუშაოების ჩატარება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

    

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადებების პრევენცია და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კორონა ვირუსის (COVID 19) გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღინიაძიებების  დაფინანსება; თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

40,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

.მუნიციპალიტეტის მერიას თანადაფინანსებას გაუწევს  კორონა ვირუსის  გავრცელების საწინააღმდეგოდ ჩასატარებელ ღონისძიებებს, რაც ხელს შეუწყობს ინფექციის მართვას და ნაკლებ გავრცელებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში ეპიდემიისაგან დაცული მოსახლეობა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

                                       

                               

სოციალური პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

1054,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერით, ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველ პირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

მოსალოდნელი შედეგი

    

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მონაწილე ვეტერანებისა და საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯის დაფინანსება

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე  ვეტერანებისა და ასევე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული      მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე პირების დაკრძალვის (სარიტუალო) ხარჯის დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

160,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისა და მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 5000 ლარამდე ერთჯერადად, ერთ ბენეფიციარზე გამოიყოფა 500 (ხუთასი) ლარიდან 5000 (ხუთიათასი) ლარის ოდენობით.. ბინის ქირა 130 ლარი თვეში (უბინაოდ და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მოქალაქებისათვის).

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაეწია სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებს

 

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

11.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე.  200  ლარის ოდენობით, სხვა გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 300  ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაეწია სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახების დახმარება, შეძენილია ზამთრისთვის სათბობი საშუალებები და გაწეულია დევნილთათვის ფულადი დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

21.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილი ერთი მეომრის   ერთ ოჯახს ყოველთვიურად 300 ლარი, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობის შესაძენად თითოეულ ოჯახს 200 ლარი.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 1989 წლის 9 აპრილს მოწამლულ ორ პიროვნებას და ერთი დაღუპულის ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, მოწამლულს ყოველთვიურად 150 ლარი, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაღუპულთა 3 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, აფხაზეთის დაცემის დღესათან დაკავშირებით ომში დაღუპულთა 8 ოჯახს ერთჯერადად 500 ლარი, ყოველთვიურად ერთ ოჯახს 300 ლარი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

450,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: 

ხელოვნური კვების პროდუქტების საჭიროების მქონე პირების დახმარება.

სოციალურად დაუცველი 65000-დან 200 000-ის ცათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე 18 წელზე მეტი ასაკის პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება და მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის გულით თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკით) ეპილეფსიით, ლეიკემიით, ცერემბრალური დამბლით დაავადებულთა სტაციონალური მკურნალობის ხარჯის თანადაფინანსება.

ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულთა სტაციონალურ სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების შეძენის და ოპერაციის შემდგომი გამოკვლევების ხარჯი;

0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება მედიკამენტების შესაძენად.

მეტყველების დარღვევათა კორექციის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.

სოციალურად დაუცველი 0-დან 150 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე პირების მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური  კვლევების თანადაფინანსება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის პირების სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება.

2-დან 16 წლამდე ბავშვებში აუტიზმის დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება.

მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების და 0-დან 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე საქართველოს თავისუფლლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე პირების სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების ღირებულების დაფარვა.

18 წელზე მეტი ასაკის შშმ პირების სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების დაფინანსებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო მომსახურების საჭიროების მქონე სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობა

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

250,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი პროგრამები:

ახალშობილთა იჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება.

თირკმლის  უკმარისობით დაავადებული დიალეზზე მყოფი პირების ყოველთვიური დახმარება.

100 წელს მიღწეული და გადაცილებულ ხანდაზმულისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

0-დან 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარება

0-დან 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კომუნალური გადასახადებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება.

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა , სადღესასწაულოდ ფაშიზმზე გამარჯვების 76-ე წლისთავთან დაკავშირებით ზამთრის სეზონისათვის სათბობის შეძენაზე დახმარება;

მარტოხელა მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

ჰემოფილიით დაავადებულ პირთა დახმარება

განსაკუთრებით მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება.

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, გასულ პირთა დახმარება

ცილაგამოცლილი პროდუქტების საჭიროების მქონე  პირების დახმარება;

 

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად შეჭირვებული  ოჯახებისა და ბავშვების ფინანსური დახმარება ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

 

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა და წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია გენდერული საბჭოს მუშაობის უზრუნველსაყოფად ორგანიზაციული ხარჯი, მოხდება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება, მოეწყობა ძალადობის წინააღმდეგ კვირეული.   ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება ხელშეწყობილია.

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

140,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ თანადაფინანსებას ექვემდებარება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების  მიზნით  იურიდიული  პირების მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი წარმოდგენილი პროექტები.

ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება;

დაფინანსდება წითელი ჯვარი;

ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა.

ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალური პრობლემების მქონე მიზნობრივი ჯგუფები  და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების მიზნით სხვადასხვა პროგრამები

 


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 21. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

ორგ

ანიზაც

იული

კოდი

ჩოხატაურის

მუნიციპ

ალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის 9 თვის ფაქტი

2022 წლის პროექტი

სულ

საკუ

თარი

სახ.

ბიუ

ჯეტი

სულ

საკუ

თარი

სახ.

ბიუ

ჯეტი

 

სულ ჯამი

16556.4

11698.7

6592.2

5106.5

12745.5

10932.5

1813.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

185.0

 

 

 

ხარჯები

8614.3

7129.6

6286.3

843.3

10722.4

10512.4

210.0

 

შრომის ანაზღაურება

4817.9

3657.6

3546.2

111.4

6549.1

6393.90

155.2

 

საქონელი და მომსახურება

2705.6

2243.8

1792.8

451.0

2886.8

2847.0

39.8

 

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სუბსიდიები

123.9

120.8

120.8

0.0

193.0

193.0

0.0

 

გრანტი

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

603.0

522.6

514.3

8.3

741.4

726.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

308.4

564.1

291.5

272.6

317.1

317.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7859.2

4527.6

264.4

4263.2

1940.1

337.1

1603.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 00

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2837.9

2180.1

2118.7

61.4

3999.3

3914.3

85.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

185.0

 

 

 

ხარჯები

2743.5

2137.4

2076.0

61.4

3896.3

3811.3

85.0

 

შრომის ანაზღაურება

2055.0

1575.3

1515.5

59.8

3081.3

2996.3

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

532.5

450.6

449.0

1.6

664.3

664.3

0.0

 

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

გრანტი

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.9

22.9

22.9

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

88.6

67.9

67.9

0.0

113.7

113.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

1.2

1.2

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2688.4

2116.4

2055.0

61.4

3779.3

3694.3

85.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

160.0

168.0

 

 

185.0

 

 

 

ხარჯები

2678.0

2115.2

2053.8

61.4

3759.3

3674.3

85.0

 

შრომის ანაზღაურება

2055.0

1575.3

1515.5

59.8

3081.3

2996.3

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

527.3

450.6

449.0

1.6

564.3

564.3

0.0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტი

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.9

22.9

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

81.9

66.4

66.4

0.0

113.7

113.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

1.2

1.2

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

804.7

617.6

617.6

0.0

1203.2

1203.2

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

39.0

 

 

40.0

 

 

 

ხარჯები

801.8

617.6

617.6

0.0

1193.2

1193.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

564.8

424.7

424.7

0.0

874.2

874.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

153.3

129.0

129.0

0.0

205.3

205.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

5.2

5.2

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

73.7

58.7

58.7

0.0

113.7

113.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.0

0.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

1755.4

1406.6

1406.6

0.0

2402.4

2402.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

119.0

 

 

136.0

 

 

 

ხარჯები

1749.0

1405.4

1405.4

0.0

2392.4

2392.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

1386.5

1074.4

1074.4

0.0

2058.3

2058.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

352.4

306.8

306.8

0.0

334.1

334.1

0.0

 

სუბსიდია

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

გრანტები

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

16.5

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

8.2

7.7

7.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.4

1.2

1.2

0.0

10.0

10.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

128.3

92.2

30.8

61.4

173.7

88.7

85.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

 

 

9.0

 

 

 

ხარჯები

127.2

92.2

30.8

61.4

173.7

88.7

85.0

 

შრომის ანაზღაურება

103.7

76.2

16.4

59.8

148.8

63.8

85.0

 

საქონელი და მომსახურება

21.6

14.8

13.2

1.6

24.9

24.9

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.9

1.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

142.9

63.7

63.7

0.0

220.0

220.0

0.0

 

ხარჯები

60.0

22.2

22.2

0.0

137.0

137.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

0.0

1.5

1.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 04

მგეფისა და სხვა ვალდებულების დაფარვა

142.9

63.7

63.7

0.0

120.0

120.0

0.0

 

ხარჯები

60.0

22.2

22.2

0.0

37.0

37.0

0.0

 

პროცენტი

53.6

20.7

20.7

0.0

35.0

35.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

6.4

1.5

1.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

82.9

41.5

41.5

0.0

83.0

83.0

0.0

01 07

საგანგებო ბიუჯეტი

6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7286.6

4918.6

599.0

4319.6

2624.1

1021.1

1603.0

 

ხარჯები

789.9

787.5

413.1

374.4

755.1

755.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

47.4

36.2

36.2

0.0

86.3

86.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

737.1

478.6

376.8

101.8

668.8

668.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.4

272.7

0.1

272.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6496.7

4131.1

185.9

3945.2

1869.0

266.0

1603.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3260.3

2190.9

49.5

2141.4

355.2

70.0

285.2

 

ხარჯები

49.4

49.5

49.5

0.0

70.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

49.4

49.5

49.5

0.0

70.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3210.9

2141.4

0.0

2141.4

285.2

0.0

285.2

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

48.5

49.2

49.2

0.0

70.0

70.0

0.0

 

ხარჯები

48.5

.

49.2

0.0

70.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.5

49.2

49.2

0.0

70.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

3211.8

2141.7

0.3

2141.4

285.2

0.0

285.2

 

ხარჯები

0.9

0.3

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.9

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3210.9

2141.4

0.0

2141.4

285.2

0.0

285.2

02 02

გარე განათება

264.9

300.9

300.9

0.0

410.1

410.1

0.0

 

ხარჯები

263.0

300.9

300.9

0.0

410.1

410.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

13.3

10.6

10.6

0.0

43.2

43.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

249.7

290.3

290.3

0.0

366.9

366.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

30.6

55.9

55.9

0.0

75.1

75.1

0.0

 

ხარჯები

30.6

55.9

55.9

0.0

75.1

75.1

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

13.3

10.6

10.6

0.0

43.2

43.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.3

45.3

45.3

0.0

31.9

31.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

9.4

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

7.5

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.5

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

გარე განათების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

224.9

245.0

245.0

0.0

330.0

330.0

0.0

 

ხარჯები

224.9

245.0

245.0

0.0

330.0

330.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

224.9

245.0

245.0

0.0

330.0

330.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1328.7

1077.3

20.5

1056.8

1483.8

166.0

1317.8

 

ხარჯები

10.7

4.7

4.7

0.0

100.0

100.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

4.6

4.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.4

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1318.0

1072.6

15.8

1056.8

1383.8

66.0

1317.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 01

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

113.1

553.1

20.4

532.7

1483.8

166.0

1317.8

 

ხარჯები

10.7

4.6

4.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

4.6

4.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102.4

548.5

15.8

532.7

1383.8

66.0

1317.8

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03 03

წყლის სისტემის მოწყობა

1215.6

524.2

0.1

524.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1215.6

524.1

0.0

524.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

730.3

579.1

0.0

579.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

314.9

91.6

0.0

91.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

314.9

91.6

0.0

91.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415.4

487.5

0.0

487.5

0.0

0.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

429.5

171.4

171.4

0.0

300.0

300.0

0.0

 

ხარჯები

3.2

1.3

1.3

0.0

100.0

100.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

3.2

1.3

1.3

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

426.3

170.1

170.1

0.0

200.0

200.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

1157.7

543.3

1.0

542.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

33.5

283.8

1.0

282.8

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.5

11.2

1.0

10.2

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

272.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1124.2

259.5

0.0

259.5

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბახმარო"

115.2

55.7

55.7

0.0

75.0

75.0

0.0

 

ხარჯები

115.2

55.7

55.7

0.0

75.0

75.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

34.1

25.6

25.6

0.0

43.1

43.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

81.1

30.1

30.1

0.0

31.9

31.9

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

502.5

394.3

394.3

0.0

682.5

682.5

0.0

 

ხარჯები

501.4

390.2

390.2

0.0

677.5

677.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

226.1

164.0

164.0

0.0

396.0

396.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

275.3

226.2

226.2

0.0

281.5

281.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

4.1

4.1

0.0

5.0

5.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

487.7

378.7

378.7

0.0

640.5

640.5

0.0

 

ხარჯები

486.6

378.7

378.7

0.0

640.5

640.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

153.6

153.6

0.0

381.0

381.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

274.1

225.1

225.1

0.0

259.5

259.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

14.8

15.6

15.6

0.0

42.0

42.0

0.0

 

ხარჯები

14.8

11.5

11.5

0.0

37.0

37.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

13.6

10.4

10.4

0.0

15.0

15.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.2

1.1

1.1

0.0

22.0

22.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.1

4.1

0.0

5.0

5.0

0.0

04 00

განათლება

2504.4

1663.0

1064.6

598.4

1650.6

1650.6

0.0

 

ხარჯები

1737.4

1380.6

1045.4

335.2

1650.6

1650.6

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

1112.6

839.4

839.4

0.0

1319.5

1319.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

592.0

511.7

176.5

335.2

301.1

301.1

0.0

 

სუბსიდიები

26.3

26.6

26.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

 

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767.0

282.4

19.2

263.2

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1348.9

1028.3

1028.3

0.0

1550.0

1550.0

0.0

 

ხარჯები

1344.9

1009.1

1009.1

0.0

1550.0

1550.0

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

1112.6

839.4

839.4

0.0

1319.5

1319.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

225.8

166.8

166.8

0.0

230.5

230.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

19.2

19.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

განათლების სისტემის ხელშეწყობა

380.9

369.4

34.2

335.2

70.0

70.0

0.0

 

ხარჯები

380.9

369.4

34.2

335.2

70.0

70.0

0.0

 

   შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

354.6

342.8

7.6

335.2

40.0

40.0

 

 

სუბსიდიები

26.3

26.6

26.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 04

საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადების პროგრამა.

11.4

2.1

2.1

0.0

30.6

30.6

0.0

 

ხარჯები

11.4

2.1

2.1

0.0

30.6

30.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

2.1

2.1

0.0

30.6

30.6

0.0

04 05

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

671.6

130.1

0.0

130.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

671.4

130.1

0.0

130.1

0.0

0.0

0.0

04 06

საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუაოები

91.6

133.1

0.0

133.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

133.1

0.0

133.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91.6

133.1

0.0

133.1

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2449.4

1632.5

1577.7

54.8

2555.0

2555.0

0.0

 

ხარჯები

1866.5

1523.7

1523.7

0.0

2508.9

2508.9

0.0

 

  შრომის ანაზღაურება

1327.0

991.1

991.1

0.0

1595.8

1595.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.4

503.5

503.5

0.0

861.3

861.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

0.0

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სუბსიდიები

11.5

10.7

10.7

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.0

17.9

17.9

0.0

39.8

39.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

582.9

108.8

54.0

54.8

46.1

46.1

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1065.3

528.2

473.4

54.8

870.0

870.0

0.0

 

ხარჯები

555.3

470.2

470.2

0.0

835.2

835.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

431.4

317.2

317.2

0.0

552.9

552.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

119.3

149.3

149.3

0.0

242.5

242.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

4.6

3.5

3.5

0.0

39.8

39.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.0

58.0

3.2

54.8

34.8

34.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 07

სარაგბო კლუბი ,,ღონე''

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

140.2

140.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

109.2

109.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

19.5

19.5

0.0

 

სხვა ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

11.5

11.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

9.8

9.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 04 03

ა(ა)იპ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ბახმარო

175.8

155.2

155.2

0.0

220.0

220.0

0.0

 

ხარჯები

175.8

153.3

153.3

0.0

220.0

220.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

138.9

105.6

105.6

0.0

160.5

160.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

36.9

47.7

47.7

0.0

59.5

59.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.9

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

509.1

54.9

0.1

54.8

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

508.9

54.8

0.0

54.8

25.0

25.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 05

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და სპორტულ ღონისძიებათა ორგანიზების ცენტრი

380.4

318.1

318.1

0.0

475.0

475.0

0.0

 

ხარჯები

379.3

316.8

316.8

0.0

475.0

475.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

292.5

211.6

211.6

0.0

283.2

283.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

82.2

101.5

101.5

0.0

163.5

163.5

0.0

 

სოციალური უზრუნვეყოფა

 

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

4.6

0.0

3.5

0.0

28.3

28.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

1.3

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1291.1

1084.1

1084.1

0.0

1575.0

1575.0

0.0

 

ხარჯები

1280.9

1033.3

1033.3

0.0

1563.7

1563.7

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

895.6

673.9

673.9

0.0

1042.9

1042.9

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

377.7

347.2

347.2

0.0

518.8

518.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

0.5

0.5

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

4.0

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

50.8

50.8

0.0

11.3

11.3

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01 02

კულტურის ცენტრი

659.1

569.0

569.0

0.0

780.0

780.0

0.0

 

ხარჯები

654.7

567.5

567.5

0.0

780.0

780.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

348.6

259.1

259.1

0.0

370.0

370.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

302.1

296.7

296.7

0.0

410.0

410.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

4.0

11.7

11.7

 

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08 01

საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 09

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლები

317.4

271.8

271.8

0.0

390.0

390.0

0.0

 

ხარჯები

313.1

226.8

226.8

0.0

385.2

385.2

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

289.8

215.7

215.7

0.0

340.2

340.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

22.6

11.1

11.1

0.0

43.0

43.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

45.0

45.0

0.0

4.8

4.8

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 10

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის არაფორმალური განათლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი

309.8

243.3

243.3

0.0

405.0

405.0

0.0

 

ხარჯები

308.3

239.0

239.0

0.0

398.5

398.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

257.2

199.1

199.1

0.0

332.7

332.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

48.2

39.4

39.4

0.0

65.8

65.8

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.5

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

4.3

4.3

0.0

6.5

6.5

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

83.0

12.7

12.7

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

20.3

12.7

12.7

0.0

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.4

7.0

7.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1.5

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

2.7

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03 01

ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

10.0

7.5

7.5

0.0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

10.0

7.5

7.5

0.0

10.0

10.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

975.6

910.2

837.9

72.3

1234.0

1109.0

125.0

 

ხარჯები

975.6

910.2

837.9

72.3

1234.0

1109.0

125.0

 

შრომის ანაზღაურება

49.8

51.6

0.0

51.6

70.2

0.0

70.2

 

საქონელი და მომსახურება

54.3

73.2

60.8

12.4

109.8

70.0

39.8

 

სუბსიდიები

86.1

83.5

83.5

0.0

153.0

153.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

581.0

496.3

488.0

8.3

737.4

722.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

204.4

205.6

205.6

0.0

163.6

163.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

104.7

95.3

30.2

65.1

140.0

30.0

110.0

 

ხარჯები

104.7

95.3

30.2

65.1

140.0

30.0

110.0

 

შრომის ანაზღაურება

49.8

51.6

0.0

51.6

70.2

0.0

70.2

 

საქონელი და მომსახურება

53.8

42.6

30.2

12.4

69.8

30.0

39.8

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 02

კორონა ვირუსის (covid 19)გავრცელების საწინააღმდეგოდ გასაწევი ღონისძიებები

0.0

35.1

35.1

0.0

40.0

40.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

35.1

35.1

0.0

40.0

40.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

30.6

30.6

0.0

40.0

40.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

0.0

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

870.9

779.8

772.6

7.2

1054.0

1039.0

15.0

 

ხარჯები

870.9

779.8

772.6

7.2

1054.0

1039.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

579.9

495.2

488.0

7.2

737.4

722.4

15.0

 

სხვა ხარჯები

204.4

201.1

201.1

0.0

163.6

163.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

1.1

0.6

0.6

0.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

1.1

0.6

0.6

0.0

2.0

2.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.6

0.6

0.0

2.0

2.0

0.0

06 02 03

სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი

198.4

157.1

157.1

0.0

160.0

160.0

0.0

 

ხარჯები

198.4

157.1

157.1

0.0

160.0

160.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

198.4

157.1

157.1

0.0

160.0

160.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა დახმარება

8.6

1.0

1.0

0.0

11.0

6.0

5.0

 

ხარჯები

8.6

1.0

1.0

0.0

11.0

6.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.6

1.0

1.0

0.0

11.0

6.0

5.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

18.8

16.5

9.3

7.2

21.0

11.0

10.0

 

ხარჯები

18.8

16.5

9.3

7.2

21.0

11.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

377.4

321.7

321.7

0.0

450.0

450.0

0.0

 

ხარჯები

377.4

321.7

321.7

0.0

450.0

450.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.4

318.5

318.5

0.0

446.4

446.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

3.2

3.2

0.0

3.6

3.6

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

178.2

194.6

194.6

0.0

250.0

250.0

0.0

 

ხარჯები

178.2

194.6

194.6

0.0

250.0

250.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

2.0

40.8

40.8

0.0

0.0

 

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

176.3

153.8

153.8

0.0

250.0

250.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

15.8

18.0

18.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

15.8

18.0

18.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

სუბსიდიები

13.6

13.2

13.2

0.0

13.0

13.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

4.8

4.8

0.0

7.0

7.0

0.0

 

სხვა ხარჯი

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 09

სოციალური პრობლემების და კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით პროგრამების თანადაფინანსება

72.5

70.3

70.3

0.0

140.0

140.0

0.0

 

ხარჯები

72.5

70.3

70.3

0.0

140.0

140.0

0.0

 

სუბსიდიები

72.5

70.3

70.3

0.0

140.0

140.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


თავი IV
  მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 22
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 23
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 24
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 25
 საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 26
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად და წარედგინოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.