ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.141.016340
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
16
28/12/2021
ვებგვერდი, 29/12/2021
190020020.35.141.016340
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/12/2021 - 26/01/2022)

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2021 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ახალქალაქი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმარველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. დამტკიცდეს  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით  10 700 000 (ათი მილიონ შვიდას ათასი ) ლარის ოდენობით დანართის შესაბამისად.
2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის „ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №18 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 01/01/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.141.016324)  
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან.     

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციანდანართი1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

სულ

მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

19 047,4

13 273,8

9 819,6

3 454,2

10 590,0

10 590,0

-

 გადასახადები

8 181,8

8 457,0

8 457,0

-

9 083,2

9 083,2

-

 გრანტები

9 656,9

3 859,3

405,1

3 454,2

240,0

240,0

-

 სხვა  შემოსავლები

1 208,7

957,5

957,5

-

1 266,8

1 266,8

-

 II. ხარჯები

7 533,3

6 101,7

5 975,2

126,5

9 907,8

9 907,8

-

 შრომის ანაზღაურება

1 696,9

1 033,3

1 033,3

-

2 183,2

2 183,2

-

 საქონელი და მომსახურება

1 629,6

1 724,2

1 597,7

126,5

2 077,2

2 077,2

-

 პროცენტი

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 სუბსიდიები

3 184,8

2 548,2

2 548,2

-

4 493,0

4 493,0

-

გრანტი

73,9

70,0

70,0

-

55,0

55,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

764,3

550,7

550,7

-

660,1

660,1

-

 სხვა ხარჯები

130,1

155,2

155,2

-

408,0

408,0

-

 III. საოპერაციო სალდო

11 514,1

7 172,1

3 844,4

3 327,7

682,2

682,2

-

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11 988,5

3 817,3

760,1

3 057,2

601,7

601,7

-

 ზრდა

12 073,8

3 847,9

790,7

3 057,2

711,7

711,7

-

 კლება

85,3

30,6

30,6

 

110,0

110,0

-

 V. მთლიანი სალდო

-        474,4

3 354,8

3 084,3

270,5

80,5

80,5

-

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-        565,6

3 314,5

3 044,0

270,5

-

-

-

 ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

      ვალუტა და დეპოზიტები

-

-

   

-

   

 კლება

565,6

-  3 314,5

-  3 044,0

-     270,5

-

-

-

 

     ვალუტა და დეპოზიტები

565,6

-  3 314,5

-  3 044,0

-     270,5

-

-

-

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-        125,4

-         40,3

-       40,3

-

-        80,5

-         80,5

-

 კლება

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

     საშინაო

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

           სესხები

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

-

 

-

   

 VIII. ბალანსი

-    34,2

-    0,0

-         0,0

-

0,0

0,0

-

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

19 132,7

13 304,4

9 850,2

3 454,2

10 700,0

10 700,0

-

 შემოსავლები

19 047,4

13 273,8

9 819,6

3 454,2

10 590,0

10 590,0

-

 არაფინანსური აქტივების კლება

85,3

30,6

30,6

-

110,0

110,0

-

 გადასახდელები

19 698,3

9 989,9

6 806,2

3 183,7

10 700,0

10 700,0

-

 ხარჯები

7 499,1

6 101,7

5 975,2

126,5

9 907,8

9 907,8

-

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 073,8

3 847,9

790,7

3 057,2

711,7

711,7

-

 ვალდებულებების კლება

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

 ნაშთის ცვლილება

-            565,6

3 314,5

3 044,0

270,5

-

-

-

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  10 590,0 ათასი  ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

19 047,4

13 273,8

9 819,6

3 454,2

10 590,0

10 590,0

-

       გადასახადები

8 181,8

8 457,0

8 457,0

-

9 083,2

9 083,2

-

       გრანტები

9 656,9

3 859,3

405,1

3 454,2

240,0

240,0

-

       სხვა შემოსავლები

1 208,7

957,5

957,5

 

1 266,8

1 266,8

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9 083,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

8 181,8

8 457,0

8 457,0

-

9 083,2

9 083,2

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

   

-

   

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

725,6

650,7

650,7

 

1 183,2

1 183,2

 

      ქონების გადასახადი

7 456,2

7 806,3

7 806,3

-

7 900,0

7 900,0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7 169,0

7 749,6

7 749,6

 

7 730,0

7 730,0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,7

4,6

4,6

 

3,0

3,0

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7,6

1,0

1,0

 

2,0

2,0

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

74,5

39,9

39,9

 

82,0

82,0

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

201,4

11,2

11,2

 

83,0

83,0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  240,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

2022 წლის გეგმა

 გრანტები

9 656,9

3 859,3

240,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

-

   

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

 

193,0

 

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

9 656,9

3 666,3

240,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

     

 კაპიტალური ტრანსფერი

215,0

212,1

240,0

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის:

9 441,9

3 454,2

 

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

-

-

-

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

     

      აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

     

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს  1 266,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

1 208,7

957,5

1 266,8

 შემოსავლები საკუთრებიდან

701,5

478,9

635,8

 პროცენტები

382,7

269,0

400,0

 რენტა

318,8

209,9

235,8

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

187,5

268,9

371,0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

158,8

250,8

349,0

      სანებართვო მოსაკრებელი

37,4

6,6

7,0

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

8,0

3,8

7,0

       სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

78,0

219,6

300,0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

33,3

20,8

35,0

       სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

2,1

   

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

28,7

18,1

22,0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

169,4

187,1

260,0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

 

22,6

 

       სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

150,3

   

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  9 907,8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 წლის
 ფაქტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

7 533,3

6 101,7

5 975,2

126,5

9 907,8

9 907,8

-

 შრომის ანაზღაურება

1 696,9

1 033,3

1 033,3

-

2 183,2

2 183,2

-

 საქონელი და მომსახურება

1 629,6

1 724,2

1 597,7

126,5

2 077,2

2 077,2

-

 პროცენტები

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 სუბსიდიები

3 150,6

2 548,2

2 548,2

-

4 493,0

4 493,0

-

გრანტები

73,9

70,0

70,0

-

55,0

55,0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

764,3

550,7

550,7

-

660,1

660,1

-

 სხვა ხარჯები

130,1

155,2

155,2

-

408,0

408,0

-

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 601,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 711,7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 110,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

2020 წლის
ფაკტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

144,0

55,8

389,1

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

144,0

55,8

389,1

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 282,1

3 245,3

322,6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 760,5

2 439,9

-

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1 816,7

11,1

10,1

 02 03

    გარე განათება

23,6

-

-

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

311,8

264,8

12,5

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

-

-

-

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

684,0

119,5

300,0

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

685,5

410,0

-

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

-

-

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

-

-

-

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

-

-

-

 04 00

 განათლება

2 499,5

544,8

-

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

32,9

4,4

-

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

193,8

522,5

-

 04 03

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

2 272,8

17,9

-

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

14,2

-

-

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

9,5

-

-

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

4,7

-

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

134,0

2,0

-

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

134,0

2,0

-

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 073,8

3 847,9

711,7

 

ათას ლარში

 დასახელება

 2020 წლის
ფაკტი

 2021 წლის 9 თვე

2022 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

               85,3  

               30,6  

             110,0  

 ძირითადი აქტივები

               65,4  

               20,4  

               30,0  

 არაწარმოებული აქტივები

               19,9  

               10,2  

               80,0  

        მიწა

               19,9  

               10,2  

               80,0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

2020 წლის
ფაკტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 049,0

2 039,4

4 451,8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 869,9

1 979,0

4 420,5

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 869,9

1 979,0

4 268,5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

-

-

152,0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

179,1

60,4

31,3

 7.2

 თავდაცვა

100,3

76,2

144,4

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

100,3

76,2

144,4

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5 911,8

2 819,0

-

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5 911,8

2 819,0

-

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 911,8

2 819,0

-

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

-

-

-

 7.5

 გარემოს დაცვა

682,1

573,1

877,4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

682,1

573,1

877,4

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 948,0

1 228,8

720,6

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

-

-

-

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-

-

-

 7.6 3

 წყალმომარაგება

1 892,9

43,8

44,5

 7.6 4

 გარე განათება

240,2

228,6

322,9

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1 814,9

956,4

353,2

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

334,7

165,9

253,2

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

334,7

165,9

253,2

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 249,6

872,4

1 547,0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

618,0

419,0

772,9

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

595,6

422,7

726,2

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

36,0

30,7

47,9

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

-

-

-

 7.9

 განათლება

3 655,4

1 629,6

1 965,0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

1 305,5

1 533,6

1 965,0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

2 349,9

96,0

-

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

2 349,9

96,0

-

 7 10

 სოციალური დაცვა

782,6

600,8

660,1

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,0

18,5

26,1

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

-

-

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

303,5

194,2

202,0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

22,8

11,2

20,0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

422,3

376,9

412,0

 

 სულ

19 713,5

10 005,2

10 619,5

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 80,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 682,2 ათასი ლარით:

ათას ლარში

 დასახელება

2020 წლის
ფაკტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                11 514,1  

                  7 172,1  

               682,2  

 მთლიანი სალდო

-                    474,4  

                  3 354,8  

                 80,5  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2020 წლის
ფაკტი

 2021 წლის 9 თვე

 2022 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-    565,6

3 314,5

-

 ზრდა

-

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

-

-

-

 კლება

565,6

-      3 314,5

-

        ვალუტა და დეპოზიტი

565,6

-      3 314,5

-

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,5 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სასხეო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 484,0 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 403,5 ათასი ლარი.

 

თავი II. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 720,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

720,6

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

-

 02 01 01

  გზების რეაბილიტაცია

-

 02 01 02

 გზების მოვლა შენახვის ხარჯები

-

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

44,5

  02 02 01

     წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

10,1

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

34,4

 02 03

 გარე განათება

322,9

 02 03 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია

215,0

 02 03 02

   გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

107,9

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

53,2

 02 06 01

  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

53,2

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

300,0

 02 09

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

-

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01 01

0,0  

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია, სასოფლო გზების რემონტსაც.

 

მოსალოდნელი შედეგი

 ქუჩების და სასოფლო გზების მდგომარეობა გაუმჯობესდება,

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მოვლა შენახვის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 01 02

0,0  

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა გულისხმობს როგორც ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შიდა გზების მოვლა-შენახვას, აგრეთვე, სასოფლო გზების რემონტსაც.

 

მოსალოდნელი შედეგი

 ქუჩების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მოსახლეობა ისარგებლებს სუფთა და მოხერხებული გზებით, იმოძრავებს კომფორტულად.

ზამთრის პერიოდში მოსახლეობას ექნება ქალაქის ადმინისტარციულ ცენტრამდე შეუფერხებელი მოძრაობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2022  წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 01

10,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციასა და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ახალქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 -  წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.


წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა.


წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

 • სოფ.კარწახის წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იარსებებს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ექნება  შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები იფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოიფხვრება დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

34,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ ახალქალაქის გარდა   15 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 3 საშტატო ერთეული თანამშრომლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2022 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03 01

      215,0  

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში და  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  (დასახლებულ პუნქტში),
მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლუატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო
2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია

 • გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

107,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ახალქალაქში, ასევე ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში   (დასახლებულ პუნქტში) ნაწილობრივად. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 • ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 •  დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
   

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

2022 წლის დაფინანსება  
ათასი  ლარი     

02 06 01

53,2

პროგრამის განმახორციელებელი

 ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.

   კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება  ქვეპროგრამისაგან:

   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა  მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა
 • შუქნიშნების ტექნიკური მომსახურებისათვის
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში არსებული ზოგადი ხედვისა და სატრასპორტო საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი კამერების მოვლა-პატრონობის მომსახურეობისათვის
 • მუნიციპალურ ბალანსზე რიცხულ შენობებში გაზისა და ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება
 • ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ზოგადი ხედვის კამერების დაყენება

მოსალოდნელი შედეგი

  აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;

  მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;

  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებითაც.

საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს)

 

რამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათასი ლარი

02 09

0,0

პროგრამის განმახორციელებელი

    ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

 მოსალოდნელი    შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 877,4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

877,4

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

825,9

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

51,5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

825,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ახალქალაქის სერვისცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  კულიკამი, ხულგუმო, ბავრა, კორხი, თოთხამი, მაჯადია, მურჯახეთი,კუმურდო,ხოსპიო,გომანი,ჩამდურა, და ახალქალაქიდან კარწახამდე ფედერალური გზაზე არსებული 37 ცალი ნაგვის  ურნა  ქ. ახალქალაქიდან ბაქურიანის ფედერალური გზაზე არსებული 23 ნაგვის  ურნა , ქ. ახალქალაქი-ახალციხის ფედერალური გზაზე არსებული 4 ცალი ნაგვის ურნა გატანა    ნაგავსაყრელებზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 90,5 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 7 ნაგავმზიდი.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ახალქალაქის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების   გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები და მათ შორის ქ. ახალქალაქის მიმდინარე ტერიტორია და მოსახლეობისათვის გასართობი ადგილები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

51,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალქალაქის სერვისცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა, გაკირვა  და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ ახალქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 4 საშტატო ერთეულისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 965,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

1 965,0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 865,0

04 02

  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

100,0

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1865,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ახალქალაქის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“   მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 13 სრული საბავშვო ბაღი და 3 ალტერნატიული   სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1100 -ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 253 ადამიანი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;   

    საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1161 ბავშვი, ქ. ახალქალაქიდან და 31 სოფლებიდან.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი  დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ყოველწლიურად ხორციელდება არსებული  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

 • საბავსვო ბაღების მოსწავლების ტრანსპორტორების უზრუნველოფა

მოსალოდნელი შედეგი

განათლების ხარისხის ამაღლება და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

0,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალქალაქის ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა   დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

      პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის   საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის იმ სოფლებში მცხოვრებ სკოლის მოსწავლეებს რომლებშიც არ არის საჯარო სკოლები შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ სასკოლო ტრანსპორტით და მიიღონ საშუალო განათლება.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1547,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 547,0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

772,9

 05 01 01 

 სპორტული ღონისძიებები

108,0

 05 01 02

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

664,9

 05 01 02 01

 სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

205,4

 05 01 02 02

 საჭადრაკო სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

43,9

 05 01 02 03

 სპორტული კომპლექსის  ხელშეწყობა

226,8

 05 01 02 04

 საცურაო სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

188,8

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

774,1

 05 02 01

 კულტურის ღონისძიებები

69,0

 05 02 02

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

657,2

 05 02 02 01

 საბიბლოითეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

106,8

 05 02 02 02

 საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა

180,9

 05 02 02 03

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

162,8

 05 02 02 04

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

69,4

 05 02 02 05

 ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება

50,4

 05 02 02 06

  აშუგის სკოლის ხელშეწყობა

27,7

 05 02 02 07

 მომავლის სახლის  ხელშეწყობა

59,2

 05 02 03

 საინფორმაციო პროგრამა

47,9

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01

108,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, დიპლომებითა და მედლებით.

   პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების დაჯილდოვება, ასპორტული ინვენტარის შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 01

205,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები:

 • ფეხბურთი
 • მინი ფეხბურთი
 • მაგიდის ჩოგბურთი
 • რაგბი
 • კარატე
 • ფრენბურთი
 • თავისუფალი სტილით ჭიდაობა

მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას  (ფრენბურთი; ფეხბურთი; ჭიდაობა; რაგბი; კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი და სხვა), ახალგაზრდების  დაინტერესებას, სპორტსმენთა  და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას  და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;  სპორტული სკოლით სარგებლობს  180 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 02

43,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნქციონირებს ჭადრაკის სექცია სოფელ დილისკაში სადაც ირიცხება 40 მოსწავლე.

 

მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში საჭადრაკო სპორტის განვითარება.  ახალგაზრდების  დაინტერესებას, სპორტსმენთა  და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას  და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:

მოსალოდნელი შედეგი

საჭადრაკო სკოლა  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;  საჭადრაკო სკოლით სარგებლობს  90 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 03

226,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები:

 • კრივი;
 • კიკბოქსინგი;
 • კარატე;
 • კარატე კიოკუშინკაი;
 • სათხილამურო სპორტი სოფელ არაგვაში;

ფუნქციონირებს სპორტული სექციები მუნიციპალიტეტის სოფლებში კერძოდ:

სოფელ კარტიკამში კრივის სექცია -50 მოსწავლე;

კარატეს სექცია სოფელ მაჯადიაში - 25 მოსწავლე;

ჭიდაობის სექცია სოფელ დილისკაში - 90 მოსწავლე;

მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას  (კრივი, კინკბოქსი, კარატე, სათხილამურო სპორტი და სხვა), ახალგაზრდების  დაინტერესებას, სპორტსმენთა  და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას  და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტ-კომპლექსი   მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სხვადასხვა სპორტული წრეებით სარგებლობა;  სპორტ-კომპლექსით სარგებლობს  400 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცურაო სპორტისა და ფიტნესის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02 04

188,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის დახურული საცურაო აუზი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნქციონირებს შემდეგი  სექციები:

 • ცურვა
 • ფიტნესი

 

მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე.

ქვეპროგრამის მიზანია:
მუნიციპალიტეტში საცურაო სპორტის განვითარება.  ახალგაზრდების  დაინტერესებას, სპორტსმენთა  და სპორტის მოყვარულთა რიცხვის ზრდას  და მათ პროფესიონალ სპორტსმენებად ჩამოყალიბებას:

მოსალოდნელი შედეგი

საცუარო აუზი   მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს   შეუფერხებლად;   საცურაო აუზით სარგებლობს  70 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

69,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. 

მოსალოდნელი  შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 02 01

 

106,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება -ფუნქციონირებს შემდეგი  წრე  საბიბლიოთეკო გაერთიანების შემადგენლობაში შედის ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

 • ლიტერატურის წრე;

რესტავრაციის წრე.

მოსალოდნელი შედეგი

მომხმარებელთა სრული უზრუნველყოფა წიგნებითა და შესაბამისი ინფორმაციით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02  02

180,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ახალქალაქის საკლუბო გაერთიანება: რომლის შემადგენლობაშიც შედის ახალქალაქის კულტურის სახლი და მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბები, რომლის რაოდენობაც შეადგენს 32 კლუბს, ასევე მომავალი წლიდან იგეგმება კლუბის გახსნა სოფელ ვარევანშიც. კლუბებში მოქმედი სამხატვრო კოლექტივები მონაწილეობენ ქვეყნის მასშტაბით გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებში.

ახალქალაქის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:

 • სომხური ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ჯავახკი“.
 • ქართული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მურჯი“.
 • ქართული თეატრი;
 • სომხური თეატრი;
 • თოჯინების თეატრი;
 • ხალხური ინტრუმენტალური ანსამბლი;
 • საესტრადო ანსამბლი;
 • საბავშვო თეატრი.
 • სულ: 130 მოსწავლე

კლუბებში გაერთიანებულია ანსამბლები "ჯავახკი" და "მურჯი", აგრეთვე თოჯინების თეატრი, და ა.შ. რაც ხელს უწობს ახალგაზრდებისათვის  ხელოვნების მიმართულებით უნარ - ჩვევების  განვითარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, ვოკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების აღზრდა და განვითარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 02 03

 

162,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა - ფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:

 • ფორტეპიანო
 • კლარნეტი
 • აკორდეონი
 • გიტარა

სასიმღერო და  ვოკალურ - ინსტრუმენტალური უნარ  - ჩევების  შესწავლას ეუფლება 172 მოსწავლე

მოსალოდნელი შედეგი

ხატვის, ძერწვის, ქარგვისა და სხვა სახელოვნებო დარგის შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამხატვრო სკოლის  ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 02 04

 

69,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

  ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი  წრეები:

 • ფერწერა
 • ნახატი
 • დეკორატიული ხელოვნება
 • კომპოზიცია
 • ხელოვნების ისტორია

სულ: 35 მოსწავლე ხატვას, დეკორატიულ ხელოვნებას,  ქარგვას, ფერწერას და სხვა სახელოვნებო დარგს ეფულება 35  მოსწავლე, რაც ხელს უწობს მათ კულტრულ განვითარებას

მოსალოდნელი შედეგი

კლასიკური მუსიკის, სასიმღერო და   ვოკალურ - ინსტრუმენტული შესწავლა, კულტურის პოტენციალის გაზრდა. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 02 05

 

50,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ა(ა)იპ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში წარმოდგენილია არქეოლოგიური ექსპონატები, ეროვნული სამოსი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში გამოჩენილი ადამიანების ძველი ხელნაწერები, სურათები, ნუმიზმატიკა, და ძველი საყოფაცხოვრებო ნივთები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

უფრო მეტი ვიზიტორი გაეცნობა ადგილობრივ კულტურასა და ისტორიას, რაც ხელს შეუწყობს  რეგიონის პოპულარიზაციასა და ტურიზმის განვითარებას.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

აშუღის სკოლის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 02 06

 

27,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალქალაქის სააშუღო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

()იპ სააშუღო სკოლაფუნქციონირებს შემდეგი სამხატვრო წრეები:

 • აშუღის
 • დოლი
 • ფორტეპიანო
 • დუდუკი
 • აკორდეონი

სასიმღერო და  ვოკალურ - ინსტრუმენტული  უნარ  - ჩევების  შესწავლას ეუფლება 26 მოსწავლე

მოსალოდნელი შედეგი

სასიმღერო და  ვოკალურ - ინსტრუმენტული  უნარ  -  ჩევების განვითარება  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მომავლის სახლის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02 07

59,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მომავლის სახლი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფუნქციონირებს შემდეგი  წრეები:

 • ინგლისური ენა;
 • ქართული ენა;
 • სომხური ენა;
 • სამუსიკო;
 • მძივების ქსოვა;
 • თოჯინები;
 • ქარგვა;
 • ხელმარჯვე ოსტატები.

მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებსა და ღონისძებებში; ქვეპროგრამის მიზანია:  კულტურათშორისი დიალოგის განვითარება- გაღრმავებას, რეგიონში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების    ეთნოკულტურის  და ტრადიციების შენარჩუნება - განვითარება,   მონაწილეთა  შემოქმედებითი უნარ - ჩვევების გამვლენა,  უფრო მეტ ახალგაზრდას  უჩნდება ხელოვნებისადმი ინტერესი.  

მოსალოდნელი შედეგი

მომავლის სახლი  მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად;  სადაც ხელოვნებას ეუფლება 110 მოსწავლე.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაცოი პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

47,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ფინანსდება საინფორმაციო პროგრამა, როგორც მედია ისე საგაზეთო მომსახურებები. რათა მოსახლეობას საშუალება ჰქონდეს  გაეცნოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს.

მოსალოდნელი შედეგი

იყვნენ სრულად ინფორმირებულები ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  913,3 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

913,3

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

253,2

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

253,2

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

-

 06 02

 სოციალური დაცვა

660,1

 06 02 01

სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

215,0

 06 02 02

ომის ინვალიდების დახმარება

2,0

 06 02 03

ახალდაბადებულების დახმარება

160,0

 06 02 04

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

200,0

 06 02 05

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

35,0

 06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

26,1

 02 06 07

 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი

2,0

 02 06 09

    9 მაისის ღონისძიებები

-

 02 06 10

 ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

20,0

 

პროგრამის დასახელება 

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება 
ათას ლარში

06 01 01

253,2

პროგრამის განმახორციელებელი 

    ა(ა)იპ  ახალქალაქის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:

 ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

 ბ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

 გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი;

დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;

 ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

 ზ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. 
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა)  პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 
2. იმუნიზაციია.
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ექსტრემალური  შემთხვევბის, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

215,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამედიცინო-სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების(სოციალურად დაუცველ, შშმ ბავშვები),ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოსახლეობას ამ დაავადებისთვის გათვალისწინებული გამოკვლევები, სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობა დაფინანსება.მოსახლეობის გეგმური და ურგენტული ქირურგიული მომსახურებების დაფინანსება.ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის  და სს’სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ ახალქალაქის ჰოსპიტალის შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს მოსახლეობის (ასაკით პენსიოერების,0-6 წლამდეე ბავშვების) სამედიცინო მომსხურეობის დაფინანსება:

სოცილურად დაუცველი პირებისთვის (100 000 ქულამდე) ქირურგილი მოსახურეობა დაფინასდება 70%-ით  1500ლარამდე,გამოკვლევები 50%-ით 500 ლარამდე,ონკოლოგიურ დაავადებების მქონე პირებს და შშმ  ბავშვებს ყველა სამედიცინო მომსახურეობისთვის 100%-ამდე 1500 ლარამდე.მოსახლეობის ქირურგიული მომსახურეობისთვის მოთხოვნილი გადასახდელი თანხის მიხედვით ,ერთჯერადად, არაუმეტეს 2000ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ხარისხის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ითვალისწინებს მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა (1 ბენეფიციარი) ერთჯერად ფულად დახმარებას 1500 ლარის ოდენობით,

მოსალოდნელი შედეგი

ომის ვეტერანების ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა  დახმარება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

160,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დახმარება, ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში. პირველი და მეორე ბავშვის შეძენაზე ოჯახი მიიღებს 250  ლარი, მესამე ახალშობილისთვის – 500 ლარი,მეოთხე ახალშობილისთვის – 800 ლარი, შემდგომი ყოველი ახალშობილისთვის 300  ლარით მეტი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი  ოჯახებისათვის

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ  ოჯახების 0-100 000 ქულამდე დახმარების ოდენობა  100-1500 ლარ, სოციალური მდგომარეობიდან და დამატებით გამივლენილი გარემოებებიდან გამომდინარე, ასევე პროგრამით სარგებლობენ: მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი)-ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით 84 ბენეფიციარი, პოლიტ-რეპრესირებულის ან მათი ოჯახის წევრები ერთჯერადათ 300 ლარის ოდენობით 63 ბენეფიციარი, იძულებით გადაადგილებულ პირები – დევნილები ერთჯერადათ 200 ლარის ოდენობით 34 ბენეფიციოარი, დედით და მამით ობოლი ბავშვები ყოველ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით 4 ბენეფიციარი, შშმ პირები- გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე მკვეთრად  გამოხატული ხარისხი, ფსიქოლოგიური დაავადებების მქონე მკვეთრად გამოხატული ხარისხი ერთჯერადათ 500 ლარის ოდენობით , დამოუკიდებლად გადაადგილების პრობლემების მქონე (ეტლით მოსარგებლე), საწოლს მიჯაჭვული (საჭიროებენ სხვა პირის მუდმივ  მომვლელს) ერთჯერადათ 1000 ლარის ოდენობით,მხედველობით ( უსინათლო) ან/და ყრუ-მუნჯ ბენეფიციარებს მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები 500 ლარის ოდენობით,შშმ ბავშვები 18 წლამდე 300 ლარის ოდენობით 83 ბენეფიციარი,  ერთჯერადათ, დიალიზის კურსზე მყოფი პირები-ერთჯერადათ 1500ლარის ოდენობით 18 ბენეფიციარი,100 წელს გადაცილებული პირები ერთჯერადათ 500 ლარის ოდენობით 2 ბენეფიციარი.ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება, ქვეპროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების,მოწყვლატი ჯგუფების სოციალურ ეკონომოკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

პოლიტრეპრესიული,დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა

შეზღუდული შესაძლებლობისდა განსაკუთრებული მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა,სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.

ჰემოდიალიზის სეანსზე მყოფი მოქალაქეების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია,სიცოცხლის ხარისხის ამაღლება.

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად,  საცხოვრებელი ფართის დაზიანების,  საცხოვრებლად გამოუსადეგარ, ავარიულ სახლში/ბინაში ცხოვრების შემთხვევაში ერთჯერადათ 1500 ლარამდე სამუშაო ჯგუფის ადგილზე შეფასების შედაგად.ამ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართზე ხანძრით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციოდ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას 2000 ლარამდე.ასევე  ამ ქვეპროგრამით სარგებლობენ  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახები ან/და მოქალაქეები, რომელთაც არ აქვთ მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი, რის გამოც ცხოვრება უხდებათ ღია ცის ქვეშ, არაადამიანურ პირობებში ან ნებისმიერ სხვა ცხოვრებისთვის მიზანშეუწონელ ადგილას უზრუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებელი ფართით ან ქირით თვეში არაუმეტეს 200 ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება.სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა და სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ შემსუბუქება.

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

 

26,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  გათვალისწინებულია: აკრედიტებულ სასწავლებლებში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, დახმარება გაეწევა სტუდენტებს შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე (მკვეთრად,მნიშნელოვნდ გამოხატული ხარისხი), დედმამით ობლები, მარჩენალდაკარგული (23 წლამდე), მრავალშვილიანი ოჯახებიდან(4 ან მეტი შვილი, 23 წლამდე)  და სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან,სტუდენტებს იმ ოჯახებიდან, რომელ ოჯახშიც არის სამი  ან მეტი სტუდენტი.დაფინასდება სწავლის საფასურის 50% არაუმეტეს 1000 ლარის. აგრეთვე  ა(ა)იპ – სამუსიკო და სამხატვრო სკოლების მოსწავლეთა სწავლის დაფინანსება შემდეგ კატეგორებისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა შვილები, შშმ ბავშვები, მრავალშვილიანი ოჯახებიდან ბავშვები, დედით ან/და მამით ობოლი ბავშვები, სოცილურად დაუცველი ოჯახებიდან ბავშვები.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება,რადენობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომში მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

2,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა(250 ლარი) და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება 1000 ლარი . ასევე ძალოვან სტრუქტურებში საომარი მოქმედებებისა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპულთა  ოჯახების ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპულთა  ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გათვალისწინებულია ფინანური დახმარების გაწევა მედიკამენტებისათვის, შესაბამისი საჭიროების მქონე პირების სამედიცინო საშუალებებით უზრნველყოფა. დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველ პირებზე 100 000 ქულამდე არაუმეტეს 600 ლარი , შშმ ბავშვებზე არუმეტეს 1000 ლარი,შშმ  ვეტერანებზე არაუმეტეს 600 ლარი, ონკოლოგიური დაავადებისმქონე პირებზე არაუმეტეს 1000 ლარი, ოფთალმოლოდიური დაავადების მქონე პირებზე ავასტინის ინექციის საჭიროების შემთხვევაში არუმეტეს 1000 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ახალქალაქის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის 9 თვე

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტი

19 698,3

9 989,9

6 806,2

3 183,7

10 700,0

10 700,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

439,0

439,0

439,0

-

439,0

439,0

-

 

 ხარჯები

7 499,1

6 101,7

5 975,2

126,5

9 907,8

9 907,8

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 696,9

1 033,3

1 033,3

-

2 183,2

2 183,2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 629,6

1 724,2

1 597,7

126,5

2 077,2

2 077,2

-

 

    პროცენტები

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 

    სუბსიდიები

3 150,6

2 548,2

2 548,2

-

4 493,0

4 493,0

-

 

    გრანტები

73,9

70,0

70,0

-

55,0

55,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

764,3

550,7

550,7

-

660,1

660,1

-

 

    სხვა ხარჯები

130,1

155,2

155,2

-

408,0

408,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 073,8

3 847,9

790,7

3 057,2

711,7

711,7

-

 

 ვალდებულებები

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 149,3

2 115,6

2 115,6

-

4 676,7

4 676,7

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

176,0

176,0

176,0

-

176,0

176,0

-

 

 ხარჯები

2 879,9

2 019,5

2 019,5

-

4 207,1

4 207,1

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 696,9

1 033,3

1 033,3

-

2 183,2

2 183,2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 025,0

871,5

871,5

-

1 653,6

1 653,6

-

 

    პროცენტები

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 

    გრანტები

18,9

15,0

15,0

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

10,0

10,0

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

80,9

69,6

69,6

-

339,0

339,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,0

55,8

55,8

-

389,1

389,1

-

 

 ვალდებულებები

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 970,2

2 055,2

2 055,2

-

4 412,9

4 412,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

176,0

176,0

176,0

-

176,0

176,0

-

 

 ხარჯები

2 826,2

1 999,4

1 999,4

-

4 023,8

4 023,8

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 696,9

1 033,3

1 033,3

-

2 183,2

2 183,2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1 025,0

871,5

871,5

-

1 653,6

1 653,6

-

 

    გრანტები

18,9

15,0

15,0

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

10,0

10,0

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

80,9

69,6

69,6

-

187,0

187,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,0

55,8

55,8

-

389,1

389,1

-

01 01 01

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701,4

512,9

512,9

-

1 026,8

1 026,8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

34,0

34,0

34,0

 

34,0

34,0

 
 

 ხარჯები

698,0

512,9

512,9

-

1 026,8

1 026,8

-

 

    შრომის ანაზღაურება

498,9

353,1

353,1

-

677,1

677,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

118,9

90,2

90,2

-

162,7

162,7

-

 

    სხვა ხარჯები

80,2

69,6

69,6

-

187,0

187,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

-

 

-

-

 

-

01 01 02

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია

2 168,5

1 466,1

1 466,1

-

3 241,7

3 241,7

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

135,0

135,0

135,0

 

135,0

135,0

 
 

 ხარჯები

2 027,9

1 410,3

1 410,3

-

2 852,6

2 852,6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 119,3

620,4

620,4

-

1 390,1

1 390,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

884,5

764,9

764,9

-

1 462,5

1 462,5

-

 

    გრანტები

18,9

15,0

15,0

-

-

 

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

10,0

10,0

-

-

 

-

 

    სხვა ხარჯები

0,7

-

 

-

-

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,6

55,8

55,8

-

389,1

389,1

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

100,3

76,2

76,2

-

144,4

144,4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

7,0

7,0

7,0

 

7,0

7,0

 
 

 ხარჯები

100,3

76,2

76,2

-

144,4

144,4

-

 

    შრომის ანაზღაურება

78,7

59,8

59,8

-

116,0

116,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

21,6

16,4

16,4

-

28,4

28,4

-

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

179,1

60,4

60,4

-

263,8

263,8

-

 

 ხარჯები

53,7

20,1

20,1

-

183,3

183,3

-

 

    პროცენტები

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

-

-

152,0

152,0

-

 

 ვალდებულებები

125,4

40,3

40,3

-

80,5

80,5

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

150,0

150,0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

150,0

150,0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

   

150,0

150,0

 

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

2,0

2,0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

2,0

2,0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

   

2,0

2,0

 

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

179,1

60,4

60,4

-

111,8

111,8

-

 

 ხარჯები

53,7

20,1

20,1

-

31,3

31,3

-

 

    პროცენტები

53,7

20,1

20,1

 

31,3

31,3

 
 

 ვალდებულებები

125,4

40,3

40,3

 

80,5

80,5

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 844,6

4 032,5

1 257,3

2 775,2

720,6

720,6

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

8,0

8,0

8,0

-

8,0

8,0

-

 

 ხარჯები

562,5

787,2

738,8

48,4

398,0

398,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

422,0

682,0

633,6

48,4

255,7

255,7

-

 

    სუბსიდიები

120,5

101,7

101,7

-

142,3

142,3

-

 

    სხვა ხარჯები

20,0

3,5

3,5

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 282,1

3 245,3

518,5

2 726,8

322,6

322,6

-

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 896,6

2 803,7

486,9

2 316,8

-

-

-

 

 ხარჯები

136,1

363,8

363,8

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

136,1

363,8

363,8

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 760,5

2 439,9

123,1

2 316,8

-

-

-

02 01 01

გზების რეაბილიტაცია

5 770,4

2 439,9

123,1

2 316,8

-

-

-

 

 ხარჯები

9,9

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

9,9

-

 

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 760,5

2 439,9

123,1

2 316,8

-

   

02 01 02

გზების მოვლა შენახვის ხარჯები

126,2

363,8

363,8

-

-

-

-

 

 ხარჯები

126,2

363,8

363,8

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

126,2

363,8

363,8

-

-

 

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 892,9

43,8

43,8

-

44,5

44,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

3,0

3,0

3,0

-

3,0

3,0

-

 

 ხარჯები

76,2

32,7

32,7

-

34,4

34,4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

45,7

12,9

12,9

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

30,5

19,8

19,8

-

34,4

34,4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 816,7

11,1

11,1

-

10,1

10,1

-

02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1 862,4

24,0

24,0

-

10,1

10,1

-

 

 ხარჯები

45,7

12,9

12,9

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

45,7

12,9

12,9

-

-

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 816,7

11,1

11,1

 

10,1

10,1

 

02 02 02

წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

30,5

19,8

19,8

-

34,4

34,4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

3,0

3,0

3,0

 

3,0

3,0

 
 

 ხარჯები

30,5

19,8

19,8

-

34,4

34,4

-

 

    სუბსიდიები

30,5

19,8

19,8

 

34,4

34,4

 

02 03

გარე განათება

240,2

228,6

228,6

-

322,9

322,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5,0

5,0

5,0

-

5,0

5,0

-

 

 ხარჯები

216,6

228,6

228,6

-

322,9

322,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

126,6

146,7

146,7

-

215,0

215,0

-

 

    სუბსიდიები

90,0

81,9

81,9

-

107,9

107,9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,6

-

-

-

-

-

-

02 03 01

გარე განათების რეაბილიტაცია

150,2

146,7

146,7

-

215,0

215,0

-

 

 ხარჯები

126,6

146,7

146,7

-

215,0

215,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

126,6

146,7

146,7

-

215,0

215,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,6

-

   

-

   

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

90,0

81,9

81,9

-

107,9

107,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5,0

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 
 

 ხარჯები

90,0

81,9

81,9

-

107,9

107,9

-

 

    სუბსიდიები

90,0

81,9

81,9

 

107,9

107,9

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

364,7

378,5

378,5

-

53,2

53,2

-

 

 ხარჯები

52,9

113,7

113,7

-

40,7

40,7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

35,7

110,2

110,2

-

40,7

40,7

-

 

    სხვა ხარჯები

17,2

3,5

3,5

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

311,8

264,8

264,8

-

12,5

12,5

-

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

364,7

378,5

378,5

-

53,2

53,2

-

 

 ხარჯები

52,9

113,7

113,7

-

40,7

40,7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

35,7

110,2

110,2

-

40,7

40,7

-

 

    სხვა ხარჯები

17,2

3,5

3,5

 

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

311,8

264,8

264,8

 

12,5

12,5

 

02 08

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

689,8

119,5

119,5

-

300,0

300,0

-

 

 ხარჯები

5,8

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

3,0

-

 

-

-

 

-

 

    სხვა ხარჯები

2,8

-

 

-

-

 

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

684,0

119,5

119,5

 

300,0

300,0

-

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

760,4

458,4

-

458,4

-

-

-

 

 ხარჯები

74,9

48,4

-

48,4

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

74,9

48,4

-

48,4

-

-

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

685,5

410,0

 

410,0

-

   

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

682,1

573,1

573,1

-

877,4

877,4

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

57,0

57,0

57,0

-

57,0

57,0

-

 

 ხარჯები

682,1

573,1

573,1

-

877,4

877,4

-

 

    სუბსიდიები

682,1

573,1

573,1

-

877,4

877,4

-

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

637,7

544,3

544,3

-

825,9

825,9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

53,0

53,0

53,0

 

53,0

53,0

 
 

 ხარჯები

637,7

544,3

544,3

-

825,9

825,9

-

 

    სუბსიდიები

637,7

544,3

544,3

 

825,9

825,9

 

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

44,4

28,8

28,8

-

51,5

51,5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

4,0

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 
 

 ხარჯები

44,4

28,8

28,8

-

51,5

51,5

-

 

    სუბსიდიები

44,4

28,8

28,8

 

51,5

51,5

 

04 00

განათლება

3 655,4

1 629,6

1 223,1

406,5

1 965,0

1 965,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

198,0

198,0

198,0

-

198,0

198,0

-

 

 ხარჯები

1 155,9

1 084,8

1 006,7

78,1

1 965,0

1 965,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

101,7

137,0

58,9

78,1

100,0

100,0

-

 

    სუბსიდიები

1 054,2

947,8

947,8

-

1 865,0

1 865,0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 499,5

544,8

216,4

328,4

-

-

-

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 087,1

952,2

952,2

-

1 865,0

1 865,0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

198,0

198,0

198,0

 

198,0

198,0

 
 

 ხარჯები

1 054,2

947,8

947,8

-

1 865,0

1 865,0

-

 

    სუბსიდიები

1 054,2

947,8

947,8

 

1 865,0

1 865,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,9

4,4

4,4

 

-

   

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

218,4

581,4

270,9

310,5

100,0

100,0

-

 

 ხარჯები

24,6

58,9

58,9

-

100,0

100,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

24,6

58,9

58,9

-

100,0

100,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,8

522,5

212,0

310,5

-

   

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2 349,9

96,0

-

96,0

-

-

-

 

 ხარჯები

77,1

78,1

-

78,1

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

77,1

78,1

-

78,1

-

-

 
 

    სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 272,8

17,9

 

17,9

-

   

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 249,6

872,4

872,4

-

1 547,0

1 547,0

-

 

 ხარჯები

1 235,4

872,4

872,4

-

1 547,0

1 547,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

80,5

33,7

33,7

-

67,9

67,9

-

 

    სუბსიდიები

1 093,1

761,7

761,7

-

1 355,1

1 355,1

-

 

    გრანტები

55,0

55,0

55,0

-

55,0

55,0

-

 

    სხვა ხარჯები

6,8

22,0

22,0

-

69,0

69,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,2

-

-

-

-

-

-

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

618,0

419,0

419,0

-

772,9

772,9

-

 

 ხარჯები

608,5

419,0

419,0

-

772,9

772,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

23,4

3,0

3,0

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

529,0

358,0

358,0

-

677,9

677,9

-

 

    გრანტები

55,0

55,0

55,0

-

55,0

55,0

-

 

    სხვა ხარჯები

1,1

3,0

3,0

-

40,0

40,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,5

-

-

-

-

-

-

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

89,9

61,5

61,5

-

108,0

108,0

-

 

 ხარჯები

80,4

61,5

61,5

-

108,0

108,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

23,4

3,0

3,0

-

-

 

-

 

    სუბსიდიები

0,9

0,5

0,5

 

13,0

13,0

 
 

    გრანტები

55,0

55,0

55,0

 

55,0

55,0

 
 

    სხვა ხარჯები

1,1

3,0

3,0

 

40,0

40,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,5

-

   

-

   

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

528,1

357,5

357,5

-

664,9

664,9

-

 

 ხარჯები

528,1

357,5

357,5

-

664,9

664,9

-

 

    სუბსიდიები

528,1

357,5

357,5

-

664,9

664,9

-

05 01 02 01

სპორტული სკოლის ხელშეწყობა

167,9

126,5

126,5

-

205,4

205,4

-

 

 ხარჯები

167,9

126,5

126,5

-

205,4

205,4

-

 

    სუბსიდიები

167,9

126,5

126,5

 

205,4

205,4

 

05 01 02 02

საჭადრაკო სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

40,7

26,5

26,5

-

43,9

43,9

-

 

 ხარჯები

40,7

26,5

26,5

-

43,9

43,9

-

 

    სუბსიდიები

40,7

26,5

26,5

 

43,9

43,9

 

05 01 02 03

სპორტული კომპლექსის  ხელშეწყობა

190,6

151,0

151,0

-

226,8

226,8

-

 

 ხარჯები

190,6

151,0

151,0

-

226,8

226,8

-

 

    სუბსიდიები

190,6

151,0

151,0

 

226,8

226,8

 

05 01 02 04

საცურაო სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

128,9

53,5

53,5

-

188,8

188,8

-

 

 ხარჯები

128,9

53,5

53,5

-

188,8

188,8

-

 

    სუბსიდიები

128,9

53,5

53,5

 

188,8

188,8

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელსეწყობა

631,6

453,4

453,4

-

774,1

774,1

-

 

 ხარჯები

626,9

453,4

453,4

-

774,1

774,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

57,1

30,7

30,7

-

67,9

67,9

-

 

    სუბსიდიები

564,1

403,7

403,7

-

677,2

677,2

-

 

    სხვა ხარჯები

5,7

19,0

19,0

-

29,0

29,0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

-

-

-

-

-

-

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების დაფინსება

35,4

25,2

25,2

-

69,0

69,0

-

 

 ხარჯები

35,4

25,2

25,2

-

69,0

69,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

21,1

-

 

-

20,0

20,0

-

 

    სუბსიდიები

8,6

6,2

6,2

 

20,0

20,0

 
 

    სხვა ხარჯები

5,7

19,0

19,0

 

29,0

29,0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

05 02 02

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

560,2

397,5

397,5

-

657,2

657,2

-

 

 ხარჯები

555,5

397,5

397,5

-

657,2

657,2

-

 

    სუბსიდიები

555,5

397,5

397,5

-

657,2

657,2

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,7

-

-

-

-

-

-

05 02 02 01

საბიბლოითეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

92,4

66,0

66,0

-

106,8

106,8

-

 

 ხარჯები

92,4

66,0

66,0

-

106,8

106,8

-

 

    სუბსიდიები

92,4

66,0

66,0

 

106,8

106,8

 

05 02 02 02

საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა

157,2

110,1

110,1

-

180,9

180,9

-

 

 ხარჯები

153,4

110,1

110,1

-

180,9

180,9

-

 

    სუბსიდიები

153,4

110,1

110,1

 

180,9

180,9

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

-

   

-

   

05 02 02 03

სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

135,3

102,0

102,0

-

162,8

162,8

-

 

 ხარჯები

135,3

102,0

102,0

-

162,8

162,8

-

 

    სუბსიდიები

135,3

102,0

102,0

 

162,8

162,8

 

05 02 02 04

სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

54,6

36,1

36,1

-

69,4

69,4

-

 

 ხარჯები

54,6

36,1

36,1

-

69,4

69,4

-

 

    სუბსიდიები

54,6

36,1

36,1

 

69,4

69,4

 

05 02 02 05

ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება

44,3

27,5

27,5

-

50,4

50,4

-

 

 ხარჯები

44,3

27,5

27,5

-

50,4

50,4

-

 

    სუბსიდიები

44,3

27,5

27,5

 

50,4

50,4

 

05 02 02 06

აშუგის სკოლის ხელშეწყობა

22,6

18,3

18,3

-

27,7

27,7

-

 

 ხარჯები

22,6

18,3

18,3

-

27,7

27,7

-

 

    სუბსიდიები

22,6

18,3

18,3

 

27,7

27,7

 

05 02 02 07

მომავლის სახლის  ხელშეწყობა

53,8

37,5

37,5

-

59,2

59,2

-

 

 ხარჯები

52,9

37,5

37,5

-

59,2

59,2

-

 

    სუბსიდიები

52,9

37,5

37,5

 

59,2

59,2

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,9

-

   

-

   

05 02 03

საინფორმაციო პროგრამა

36,0

30,7

30,7

-

47,9

47,9

-

 

 ხარჯები

36,0

30,7

30,7

-

47,9

47,9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

36,0

30,7

30,7

-

47,9

47,9

 
 

    სუბსიდიები

-

-

   

-

   

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 117,3

766,7

764,7

2,0

913,3

913,3

-

 

 ხარჯები

983,3

764,7

764,7

-

913,3

913,3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

0,4

-

-

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

200,7

163,9

163,9

-

253,2

253,2

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

759,8

540,7

540,7

-

660,1

660,1

-

 

    სხვა ხარჯები

22,4

60,1

60,1

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

2,0

-

2,0

-

-

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

334,7

165,9

163,9

2,0

253,2

253,2

-

 

 ხარჯები

200,7

163,9

163,9

-

253,2

253,2

-

 

    სუბსიდიები

200,7

163,9

163,9

-

253,2

253,2

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

2,0

-

2,0

-

-

-

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

200,7

163,9

163,9

-

253,2

253,2

-

 

 ხარჯები

200,7

163,9

163,9

-

253,2

253,2

-

 

    სუბსიდიები

200,7

163,9

163,9

 

253,2

253,2

 

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

134,0

2,0

-

2,0

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,0

2,0

 

2,0

-

   

06 02

სოციალური დაცვა

782,6

600,8

600,8

-

660,1

660,1

-

 

 ხარჯები

782,6

600,8

600,8

-

660,1

660,1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

0,4

-

-

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

759,8

540,7

540,7

-

660,1

660,1

-

 

    სხვა ხარჯები

22,4

60,1

60,1

-

-

-

-

06 02 01

სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი

224,7

184,9

184,9

-

215,0

215,0

-

 

 ხარჯები

224,7

184,9

184,9

-

215,0

215,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

224,7

184,9

184,9

 

215,0

215,0

 

06 02 02

ომის ინვალიდების დახმარება

6,0

3,0

3,0

-

2,0

2,0

-

 

 ხარჯები

6,0

3,0

3,0

-

2,0

2,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

3,0

3,0

 

2,0

2,0

 

06 02 03

ახალდაბადებულების დახმარება

150,1

118,5

118,5

-

160,0

160,0

-

 

 ხარჯები

150,1

118,5

118,5

-

160,0

160,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

150,1

118,5

118,5

 

160,0

160,0

 

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის

297,5

191,2

191,2

-

200,0

200,0

-

 

 ხარჯები

297,5

191,2

191,2

-

200,0

200,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

297,5

191,2

191,2

 

200,0

200,0

 

06 02 05

ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად

45,9

73,5

73,5

-

35,0

35,0

-

 

 ხარჯები

45,9

73,5

73,5

-

35,0

35,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

34,7

13,4

13,4

 

35,0

35,0

 
 

    სხვა ხარჯები

11,2

60,1

60,1

 

-

   

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათის ფასიანი სწავლების დაფინანსება

34,0

18,5

18,5

-

26,1

26,1

-

 

 ხარჯები

34,0

18,5

18,5

-

26,1

26,1

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23,0

18,5

18,5

 

26,1

26,1

 
 

    სხვა ხარჯები

11,0

-

   

-

   

06 02 07

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი

1,6

-

-

-

2,0

2,0

-

 

 ხარჯები

1,6

-

-

-

2,0

2,0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

0,4

-

 

-

-

 

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,0

-

   

2,0

2,0

 
 

    სხვა ხარჯები

0,2

-

   

-

   

06 02 10

ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად

22,8

11,2

11,2

-

20,0

20,0

-

 

 ხარჯები

22,8

11,2

11,2

-

20,0

20,0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

22,8

11,2

11,2

 

20,0

20,0

 

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსებ
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

 ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  93550  ლარი.

 ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  144450 ლარი.

 გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  2000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება


მუხლი 27.  სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 


13. 20/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 21/12/2022 12. 20/12/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 21/12/2022 11. 25/11/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 20 - ვებგვერდი, 29/11/2022 10. 19/10/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 20/10/2022 9. 29/09/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 30/09/2022 8. 30/08/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 31/08/2022 7. 28/07/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 29/07/2022 6. 29/06/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 30/06/2022 5. 30/05/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 31/05/2022 4. 28/04/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 6 - ვებგვერდი, 29/04/2022 3. 30/03/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 5 - ვებგვერდი, 31/03/2022 2. 25/02/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 2 - ვებგვერდი, 28/02/2022 1. 26/01/2022 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 27/01/2022