მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016484
44
27/12/2021
ვებგვერდი, 28/12/2021
190020020.35.159.016484
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №44

2021 წლის 27 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წლის 26 იანვრის„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41501,3

33647,7

7853,6

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7853,6

0,0

7853,6

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

11011,9

11011,9

0,0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

25168,2

24113,2

1055,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4203,2

4116,3

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5402,3

4614,4

787,9

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11596,3

11421,0

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

3361,8

3356,8

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

527,2

527,2

0,0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

16333,1

9534,5

6798,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

21472,5

14311,8

7160,7

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

22292,1

15131,4

7160,7

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819,6

819,6

0,0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5139,5

-4777,3

-362,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202,1

-4840,0

-362,2

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202,1

4840,0

362,2

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202,1

4840,0

362,2

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

42320,8

34467,3

7853,6

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41501,3

33647,7

7853,6

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819,6

819,6

0,0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

47523,0

39307,2

8215,7

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

25168,2

24113,2

1055,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

22292,1

15131,4

7160,7

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202,1

-4840,0

-362,2

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41501,3 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41501,3

33647,7

7853,6

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7853,6

0,0

7853,6

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

11011,9

11011,9

0,0

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7853,6 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გრანტები

9935,6

9340,4

7853,6

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

9935,6

9340,4

7853,6

მიმდინარე

2262.7

1774,0

800,5

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2262.7

1774,0

800,5

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2262.7

1774,0

800,5

მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

242,4

237,4

250,0

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

515,8

384,9

550,5

მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)

1504,6

151,7

0,0

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი

0,0

1000,0

0,00

კაპიტალური

7669,9

7566,4

7053,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7669,9

7566,4

7053,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7669,9

7566,4

7053,0

 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა

1232.0

1232,0

1232,0

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

5759,9

5984,4

5821,0

„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა

0,0

350,0

0,0

სხვა (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ)

678.0

0,0

0,00

 

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11011,9 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

11011,9

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1781,6

პროცენტი

534,5

431,3

760,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

760,0

რენტა

796,8

966,6

1021,6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

849,6

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

5430,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

5424,5

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

563,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

10,8

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

4648,7

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3533,8

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

266,0

 

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 25168,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

25168,2

24113,2

1055,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4203,2

4116,3

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5402,3

4614,4

787,9

პროცენტი 

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11596,3

11421,0

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

3361,8

3356,8

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

527,2

527,2

0,0

 

7. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21472,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22292,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“ 

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

761,6

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

761,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

16693,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5537,3

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

7624,1

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

228,6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1498,5

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

300,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

116,4

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1388,3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

439,4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

436,4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2218,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2166,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

2144,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

2095,5

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

49,2

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

34,7

060101

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

0,8

2,5

3,6

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

239,9

209.2

31,1

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

22292,1

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 819,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

819,6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

163,0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

656,6

მიწა

251,9

237,8

656,6

 

8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7494,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7396,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა    

6097.8

5409,7

7222,5

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1693,6

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4869.4

4066,0

5528,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0.0

0,0

174,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

98,08

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

217,3

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

217,3

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

11107,8

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

1122,6

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

8467,6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

8467,6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1517,7

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

3244,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2437,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

807,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

10815,8

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

78,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

314,6

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

8182,5

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1924,8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

315,9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

290,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

290,1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

5368,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

3417,5

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1224,5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

513,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110,0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5766,6

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

5001,0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

765,5

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

3218,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

2593,2

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

620,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5,0

 

სულ

40089.1

34565,6

47523,0

 

9. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

16333,1

მთლიანი სალდო

-2326,3

-333,4

-5139,5

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვ

ნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობ

რივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

6059,1

3214,9

2844,2

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზებისმიმდინარემოვლა შენახვა

 

521,8

521,8

0,0

450,0

450,0

450,0

020102

გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია

 

5537,3

2693,1

2844,2

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლისსისტემებისგანვითარება

 

10112,1

8798,1

1314,0

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

2398,0

2398,0

0,0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

5784,5

4576,4

1208,1

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

807,1

807,1

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

1122,6

1016,7

105,9

0,0

0,0

1000,0

0203

გარეგანათება

7

1924,8

1924,8

0,0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა

7

367,7

367,7

0,0

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1333,5

1333,5

0,0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალურიდაბანდებებიგარეგანათებისსფეროში

 

223,6

223,6

0,0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანვითარება

 

2408,5

2408,5

0,0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალურისატრანსპორტოსისტემისსუბსიდირება

 

910,0

910,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება

 

1498,5

1498,5

0,0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

572,1

572,1

0,0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია

 

314,6

314,6

0,0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია

 

58,0

58,0

0,0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულოღონისძიებები

 

199,5

199,5

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალოღონისძიებები

 

116,4

116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

36,4

36,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1517,7

212,5

1305,1

0,0

0,0

0,0

 

სულპრიორიტეტი

7

22730,6

17267,4

5463,2

16946,9

15617,0

22115,0

 

11. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ა,ბ“,  „ბ“ , „ბ.ა“, „ბ.ბ“, „გ“, „გ.ბ“, „ე“, „ე.ბ“ „ვ“ და „თ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

6059,1 მ.შ ადგილობრივი -3214,9 ტრანსფერი-2844,2

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

„ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

5537,3, მ.შ. ადგილობრივი -2693,1 ტრანსფერი-2844,2

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვისგამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 177,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-37.4 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა-36,4ათ.ლარი
 • სოფელ დამიაში მისასლელი გზის რეაბილიტაცია-26,6 ათ.ლარი
 • სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება-18,5 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-10,9 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-22,7 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -24,6 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 4638,3 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-675,6 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება-690,96 ათ.ლარი
 • სოფ.დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) -389,97 ათ.ლარი
 • სოფ.დოლისყანა მისასვლელი გზის მოასფალტება -256,1 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-177,3 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-295,9 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -358.4 ათ.ლარი

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

10112,1 მ.შ. ადგილობრივი -8798,1, ტრანსფერი-1314,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

„ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020201

2398,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

 

„ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

5784,5 მ.შ. ადგილობრივი -4576,4, ტრანსფერი-1208,1

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 327,6 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალი-302,3 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალი-12,6 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალი-12,7 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა1182,728 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-741,5 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-238,8 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-202,368 ათ.ლარი

ტრანსფერში ასახულია 25 357,62 ლარი- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი)  ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

„გ) გარე განათება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                       1924,8

პროგრამის აღწერა

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

„გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020302

1333,5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.

 

„ე) კეთილმოწყობა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

572,1

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

„ე.ბ)შენობების ფასადების რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020702

58,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

„ვ) სარიტუალო ღონისძიებები“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

116,4

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამრთი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა.

 

„თ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

20,0

პროგრამის აღწერა

 • ბინათმესაკუთერთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები  ქ. მარნეულში დაგეგმილი პროექტების გაცნობისმიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;  ამხანაგობის წევრების დაინტერესება უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს; კონტაქტი ქონდეთ  მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, გააჟღერონ ამხანაგობების პრობლემები და ინიციატივები; ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:  
 •    ა) შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება
 •    ბ) გარე კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
 •    გ)   სადარბაზოების შიდა რემონტი;
 •     დ)  სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა;
 •     ე)  საკანალიზაციო სისტემის პრობლემური მონაკვეთების გაწმენდა;
 •     ვ) სახურავების შეკეთება;
 •     ზ) საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების მოწესრიგება
 •    თ) დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელ კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარეშო

 

12. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.გარემოს დაცვა“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

153.0

1805,4

1467.5

1462.5

1610.0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

153.0

1557,1

1347.5

1347.5

1500.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

 

198,3

95.0

90.0

85.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

 

50,0

25.0

25.0

25.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

195,2

420.2

420.2

500.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

436,4

0.0

1600.0

2100.0

 

სულ პრიორიტეტი

153.0

2437,0

1887.7

3482.7

4210.0

 

13. მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ და „ა.ბ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

1805,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

„ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030102

198,3

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

 

14. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. განათლება (კოდი 0400)“

 

პროგრა

მული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

2790,0

2790,0

0,0

3000,0

3000,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2211,0

416,9

1794,1

0,0

0,0

1000,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

765,5

107,0

658,5

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

 

55,0

55,0

0,0

72,0

72,0

72,0

040302

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

658,5

0,0

658,5

 

 

 

040303

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

52,0

52,0

0,0

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

 

5766,6

3313,9

2452,6

3072,0

3072,0

4572,0

 

15. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“, „გ“, „გ.ა“ და „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2790,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

765,5 მ.შ. ადგილობრივი -107,0 ტრანსფერი -658,5

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

„გ.ა)  პედაგოგთა დახმარება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პედაგოგთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                             55.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სხვა რაიონებიდან ჩამომსვლელი პედაგოგების წახალისება

„გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

ტრანსფერი -658,5    

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის  ფარგლებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.

 

16. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023

წელი

2024

წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3417,5

3384,8

32,7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1400,0

1400,0

0,0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1992,5

1959,8

32,7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1737,5

1737,5

0,0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1097,0

1097,0

0,0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

107,5

107,5

0,0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

20,1

20,1

0,0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

513,0

513,0

0,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103,6

103,6

0,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

5368,6

5335,9

32,7

3231,6

7798,4

4166,0

 

17. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“, „ა.გ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

  3417,5 მ.შ. ადგილობრივი -3384,8, ტრანსფერი-32,7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

„ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

1992,5 მ.შ. ადგილობრივი -1959,8, ტრანსფერი-32.7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, განვითარება  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ტრანსფერში 32688,68 ლარი არის -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

„ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

513.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 500,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“  სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა -შენახვის ხარჯების დასაფარად, საკრებულოს მიერ შემუშავებული წესის შესაბამისად, ხოლო 13,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

 

18. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)“

 

პროგრა

მული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

290,1

114,8

175,3

190.00

190.00

190.00

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

259,0

83,7

175,3

190.00

190.00

190.00

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

31,1

31,1

0,0

 

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

3218,2

3213,2

5,0

1630.00

1630.00

1630.00

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2593,2

2593,2

0,0

1150.00

1150.00

1150.00

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

620,0

620,0

0,0

475.00

475.00

475.00

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5.00

5.00

5.00

 

სულ პრიორიტეტი

3508,3

3328,0

180,3

1820.00

1820.00

1820.00

 

19. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“, „ბ.ა“  და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„ბ) სოციალური დაცვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

3218,2

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობისნ დახმარება მედიკამენტებიტ, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

„ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა“     

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

 2593,2

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მედიკამენტებით  თანადაფინანსება  გაეწევა  სოციალურად  დაუცველ  ოჯახებს, რომელთა  სარეიტინგო ქულა  შეადგენს   0- 120 000 მდე და დევნილებს.  თანხა   შეადგენს  ანგარიშ-ფაქტურაში  მითითებული  თანხის  80%  არაუმეტეს  400  ლარისა.  გარდა  ამისა,  ამავე  სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ბენეფიციარს  დაუფინანსდება  მკურნალობა  და  ამასთანავე  გამოკვლევა  ერთჯერადად  200 ლარის  ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად.
-მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  ომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანს,  სარეიტინგო  ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.
-მკვეთრად, მნიშვნელოვნად  და  ზომიერად შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის  გაწევის  მიზნით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80%-ით კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800  ლარისა.
-ონკოლოგიურ  ან/და ლეიკემიით დაავადებულ  მოქალაქეებს,  დაავადების  საჭიროებიდან  გამომდინარე, მკურნალობის,  გამოკვლევის, ოპერაციის  ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით,  დახმარება  გაეწევათ  კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით  არაუმეტეს 1000  ლარის.
- გულის  ოპერაციული  მკურნალობის  დაფინანსების  მიზნით  მოქალაქეებს  კალენდარული  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად გაეწევათ  დახმარება   წარმოდგენილი  თანხობრივი ღირებულების  80%-ით, არაუმეტეს 800  ლარისა.
-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ოჯახების  ყველა  წევრს ოპერაციის  დაფინანსების  მიზნით,  აუნაზღაურდებათ  ოპერაციის  ღირებულების თანხა   საყოველთაო  სადაზღვეო დაფინანსების  შემდეგ  დარჩენილი  თანხის ( რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს)  50%, არაუმეტეს 2000  ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

„ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

620.0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
ერთჯერადად  გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე:
ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი;   დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით  1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- იზრდება 100 ლარით; სოციალურად  დაუცველ  მარტოხელა  დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მეომრების ოჯახებს;   ახალი  წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეს;  არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს  -  100 ლარით;
0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; 
ყოველთვიურად გაწეული  დახმარება  გათვალისწინებულია  შემდეგ  კატეგორიებზე:
  უსინათლო  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეებს - 50  ლარით;  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ  ტრანსპორტირების  ხარჯების  ანაზღაურების  თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;  საქართველოს  თავისუფლებისა და  ტერიტორიული მთლიანობითვის დაღუპულ მეომართა  ოჯახებს  - 100 ლარით  ყოველთვიურად  და 8  აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანებს  მაისის თვეში ( 9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;
მკვეთრად  გამოხატული შშმ  პირის  დახმარების  მიზნით  ეტლის  შეძენა;  
სტუდენტების  სწავლის  საფასურის  დაფინანსება ვრცელდება  შემდეგი  კატეგორიის  სტუდენტებზე:   სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით  და  მამით  ობოლი  სტუდენტები,  დევნილი  სტუდენტები,  ვეტერანების  შვილები. სტუნენტებს  უფინანსდებათ სწავლა  მხოლოდ  აკრედიტირებულ  სასწავლებლების  ბაკალავრიატში.
ბიოლოგიურ  ოჯახში ან კანონიერ  წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ  არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

20. მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი და „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვ

ნობა

2021 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმ

წიფო ტრანსფერი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

269

7439,8

7352,9

86,9

6282.2

6282.2

7254.0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

39

1693,6

1693,6

0,0

1454.0

1454.0

1454.0

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

218

5528,9

5528,9

0,0

4612.6

4612.6

5584.4

010103

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

12

217,3

130,4

86,9

215.6

215.6

215.6

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

272,1

272,1

0,0

240.0

234.3

228.6

010201

სარეზერვო ფონდი

 

174,0

174,0

0,0

150.0

150.0

150.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

95,1

95,1

0,0

87.0

81.3

75.6

 

სულ პრიორიტეტი

269

7711,9

7625,0

86,9

6522.2

6516.4

7482.6

„ა)  მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                               95,1    

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

21. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

47523,0

39307,2

8215,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

25168,2

24113,2

1055,0

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4203,2

4116,3

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5402,3

4614,4

787,9

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11596,3

11421,0

175,3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

3361,8

3356,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

527,2

527,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

22292,1

15131,4

7160,7

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7711,9

7625,0

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

6887,6

6800,7

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4203,2

4116,3

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2131,3

2131,3

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118,6

118,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

337,2

337,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

761,6

761,6

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7439,8

7352,9

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

269,0

269,0

0,0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6678,2

6591,3

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4203,2

4116,3

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2131,3

2131,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118,6

118,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

160,2

160,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

761,6

761,6

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1693,6

1693,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

 

 

39,0

39,0

0,0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1691,4

1691,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

875,0

875,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

624,3

624,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

57,0

57,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

135,2

135,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

2,2

2,2

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5528,9

5528,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

 

 

218,0

218,0

0,0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4769,5

4769,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3163,1

3163,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1458,8

1458,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

57,6

57,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

759,4

759,4

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

217,3

130,4

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

 

 

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

217,3

130,4

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

165,1

78,2

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48,2

48,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

272,1

272,1

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

209,4

209,4

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

177,0

177,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

95,1

95,1

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

22730,6

17267,4

5463,2

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

6036,9

5907,5

129,4

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

2370,4

2241,1

129,4

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

3646,5

3646,5

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

16693,7

11359,9

5333,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

6059,1

3214,9

2844,2

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5537,3

2693,1

2844,2

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

02 01 02

გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5537,3

2693,1

2844,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5537,3

2693,1

2844,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

10112,1

8798,1

1314,0

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

2488,0

2488,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

114,2

114,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2373,8

2373,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

7624,1

6310,2

1314,0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2398,0

2398,0

0,0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2398,0

2398,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24,2

24,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2373,8

2373,8

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

5784,5

4576,4

1208,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

5784,5

4576,4

1208,1

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

807,1

807,1

0,0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

717,1

717,1

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1924,8

1924,8

0,0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1696,2

1696,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1333,5

1333,5

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228,6

228,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1333,5

1333,5

0,0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1333,5

1333,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1333,5

1333,5

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

223,6

223,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

223,6

223,6

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

2408,5

2408,5

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

20,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20,0

20,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

572,1

572,1

0,0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

271,5

271,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

300,6

300,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

314,6

314,6

0,0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

242,6

242,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

58,0

58,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

58,0

58,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

199,5

199,5

0,0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

199,5

199,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

199,5

199,5

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

116,4

116,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

116,4

116,4

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

36,4

36,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

36,4

36,4

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1517,7

212,5

1305,1

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

129,4

0,0

129,4

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

129,4

0,0

129,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1388,3

212,5

1175,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2437,0

2437,0

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1997,6

1997,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1947,6

1947,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

439,4

439,4

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1805,4

1805,4

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1802,4

1802,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1752,4

1752,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1557,1

1557,1

0,0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

198,3

198,3

0,0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

198,3

198,3

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

436,4

436,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

436,4

436,4

0,0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5766,6

3313,9

2452,6

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3548,5

2890,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

658,5

0,0

658,5

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2835,0

2835,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2218,1

423,9

1794,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2790,0

2790,0

0,0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2790,0

2790,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2790,0

2790,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2211,0

416,9

1794,1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2166,0

371,9

1794,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

765,5

107,0

658,5

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

713,5

55,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

52,0

52,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

5368,6

5335,9

32,7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

3224,0

3224,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

192,1

192,1

0,0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2891,8

2891,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

2144,7

2112,0

32,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

3417,5

3384,8

32,7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1322,0

1322,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

2095,5

2062,8

32,7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

103,0

103,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

1992,5

1959,8

32,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

1992,5

1959,8

32,7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1737,5

1737,5

0,0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1688,4

1688,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78,5

78,5

0,0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1594,8

1594,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

49,2

49,2

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1097,0

1097,0

0,0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1067,9

1067,9

0,0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1067,9

1067,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

29,1

29,1

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

107,5

107,5

0,0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

107,5

107,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78,5

78,5

0,0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

13,9

13,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0,0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

513,0

513,0

0,0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

513,0

513,0

0,0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

513,0

513,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

3508,3

3328,0

180,3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

3473,6

3293,3

180,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

3138,2

3133,2

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

290,1

114,8

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259,0

83,7

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3,6

3,6

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

3218,2

3213,2

5,0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

3218,2

3213,2

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

3138,2

3133,2

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2593,2

2593,2

0,0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2593,2

2593,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2593,2

2593,2

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

620,0

620,0

0,0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

620,0

620,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

540,0

540,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

22. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი“

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 174.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.