საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016421
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
24/12/2021
ვებგვერდი, 27/12/2021
190020020.35.165.016421
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2021 - 11/02/2022)

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №17

2021 წლის 24 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის მეორე ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ საქართველოს კანონის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №19  დადგენილება. (www.matsne.gov.ge. 28/12/2020 წელი, 190020020.35.165.016400).

საგარეჯოს მუნიციპაალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გილაშვილი დანართი

თავი I

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

23138.4

14047.7

9090.7

24037.6

16109.8

7927.8

19753.7

19753.7

0.0

 გადასახადები

11909.4

11909.4

0.0

14539.8

14539.8

0.0

17799.7

17799.7

0.0

 გრანტები

9810.7

720.0

9090.7

8147.8

220.0

7927.8

245.0

245.0

0.0

 სხვა  შემოსავლები

1418.3

1418.3

0.0

1350.0

1350.0

0.0

1709.0

1709.0

0.0

 II. ხარჯები

10542.7

10366.4

176.2

13856.4

12438.4

1418.0

15373.3

15373.3

0.0

 შრომის ანაზღაურება

2056.0

2056.0

0.0

2269.0

2269.0

0.0

3558.8

3558.8

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2735.7

2559.5

176.2

3386.7

3216.8

169.9

3739.8

3739.8

0.0

 პროცენტი

34.4

34.4

0.0

33.8

33.8

0.0

33.8

33.8

0.0

 სუბსიდიები

4469.4

4469.4

0.0

5279.2

5279.2

0.0

5979.9

5979.9

0.0

 გრანტები

53.9

53.9

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

816.4

0.0

805.6

805.6

0.0

1187.8

1187.8

0.0

 სხვა ხარჯები

376.8

376.8

0.0

2032.1

784.0

1248.2

823.2

823.2

0.0

 III. საოპერაციო სალდო

12595.7

3681.2

8914.5

10181.2

3671.4

6509.8

4380.4

4380.4

0.0

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5047.5

-2425.0

7472.4

20896.6

11287.9

9608.6

4326.4

4326.4

0.0

 ზრდა

10402.7

2930.3

7472.4

21796.6

12187.9

9608.6

4426.4

4426.4

0.0

 კლება

5355.3

5355.3

 

900.0

900.0

 0.0

100.0

100.0

0.0

 V. მთლიანი სალდო

7548.3

6106.2

1442.0

-10715.3

-7616.5

-3098.9

54.0

54.0

0.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

7487.6

6045.6

1442.0

-10769.3

-7670.4

-3098.9

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

-7487.6

-6045.6

-1442.0

10769.3

7670.4

3098.9

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

-7487.6

-6045.6

-1442.0

10769.3

7670.4

3098.9

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-60.7

-60.7

0.0

-53.9

-53.9

0.0

-54.0

-54.0

0.0

 კლება

60.7

60.7

0.0

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

     საშინაო

60.7

60.7

0.0

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

           სესხები

60.7

0.0

0.0

53.9

53.9

 

54.0

54.0

0.0

     საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

           სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

28493.7

19402.9

9090.7

24937.6

17009.8

9,335.0

19853.7

19853.7

0.0

 შემოსავლები

23138.4

14047.7

9090.7

24037.6

16109.8

9,335.0

19753.7

19753.7

0.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

5355.3

5355.3

0.0

900.0

900.0

0.0 

100.0

100.0

0.0

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-26.5

-26.5 

0.0

806.0

805.0

1.0

    0.0

     0.0

  

   0.0

   

 ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0 

 გადასახდელები

21006.1

13357.4

7648.7

35706.9

24680.2

11026.7

19853.7

19853.7

0.0

 ხარჯები

10542.7

10366.4

176.2

13856.4

12438.4

1418.0

15373.3

15373.3

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

2930.3

7472.4

21796.6

12187.9

9608.6

4426.4

4426.4

0.0

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3425.2

2,229.9

1,195.3

10912.7

8275.4

2637.3

0.0

0.0 

 

    0.0

 ვალდებულებების კლება

60.7

60.7

0.0

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 ნაშთის ცვლილება

7487.6

6045.6

1442.0

-10769.3

-7670.4

-3098.9

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 19 753,7  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

  შემოსავლები

23138.4

14047.7

9090.7

24037.6

16109.8

7927.8

19753.7

19753.7

0.0

       გადასახადები

12409.4

11909.4

0.0

14539.8

14539.8

0.0

17799.7

17799.7

0.0

      გრანტები

9810.7

720.0

9090.7

8147.8

220.0

7927.8

245.0

245.0

0.0

       სხვა შემოსავლები

1418.3

1418.3

0.0 

1350.0

1350.0

0.0 

1709.0

1709.0

0.0 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 17 799.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

11909.4

11909.4

0.0

14539.8

14539.8

0.0

17799.7

17799.7

0.0

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8745.7

8,745.7

0.0 

11439.8

11439.8

0.0 

14299.7

14299.7

0.0 

      ქონების გადასახადი

3163.7

3,163.7

0.0

3100.0

3100.0

0.0

3500.0

3500.0

0.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1099.5

1,099.5

 0.0

1356.7

1356.7

0.0 

1706.7

1706.7

0.0 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-98.7

-98.7

0.0 

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21.6

21.6

0.0 

10.0

10.0

0.0 

10.0

10.0

0.0 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1681.8

1,681.8

0.0 

1453.3

1453.3

0.0 

1503.3

1503.3

0.0 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

459.5

459.5

0.0 

280.0

280.0

0.0 

280.0

280.0

0.0 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 245,0 ათასი ლარით:

ათას ლარი

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

9810,7

8147.8

245,0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

0.0 

0.0 

0.0 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9810,7

8147.8

245,0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220.0

220.0

245,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

7,676.3

6217.8

     0.0

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

1914,4 

1710.0 

0.0

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

0.0

800.0

0.0 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

658.0

668.0

0.0 

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

756.4

242.0

0.0 

სხვა სახელმწიფო ერთეულიდან მიღებული სპეც.ტრანსფერი

500,0

0,0

0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1709.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1418.3

1350.0

1709.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

797.9

696.0

1060.0

 პროცენტები

173.2

136.0

500.0

 რენტა

624.7

560.0

560.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

101.2

104.0

99.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

87.1

92.0

87.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

2.0

2.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

46.7

45.0

45.0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

40.0

45.0

40.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

14.1

12.0

12.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

497.1

550.0

550.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

22.1

0.0 

0.0 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  15 373,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10542.7

10366.4

176.2

13856.4

12438.4

1418.0

15373.3

15373.3

0.0

 შრომის ანაზღაურება

2056.0

2056.0

0.0

2269.0

2269.0

0.0

3558.8

3558.8

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2735.7

2559.5

176.2

3386.7

3216.8

169.9

3739.8

3739.8

0.0

 პროცენტები

34.4

34.4

0.0

33.8

33.8

0.0

33.8

33.8

0.0

 სუბსიდიები

4469.4

4469.4

0.0

5279.2

5279.2

0.0

5979.9

5979.9

0.0

 გრანტები

53.9

53.9

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

816.4

0.0

805.6

805.6

0.0

1187.8

1187.8

0.0

 სხვა ხარჯები

376.8

376.8

0.0

2032.1

784.0

1248.2

823.2

823.2

0.0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4 326.4 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 426.4 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 100.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7.8

259.9

80.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7.8

259.9

80.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0 

0.0 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8199.7

16139.7

2079.8

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5234.1

9899.4

1393.7

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1988.0

4274.9

466.1

 02 03

    გარე განათება

24.4

415.6

100.0

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

2.7

334.9

0.0

 02 05

   კეთილმოწყობა

112.3

238.8

20.0

 02 06

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

180.6

195.4

100.0

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

657.5

780.7

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

120.8

147.4

100.0

 03 01

   დასუფთავება და გარემოს დაცვა  

0.0

0.0

0.0

 03 05

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

5.0

6.3

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

115.8

141.1

100.0

 04 00

 განათლება

1260.2

2909.0

431.6

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

17.2

124.7

0.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

998.1

2252.9

431.6

 04 03

განათლების ღონისძიებები

16.3

23.3

0.0

 04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

228.6

508.0

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

402.9

2313.9

1335.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

371.5

2227.9

480.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

31.3

86.0

855.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

411.3

13.2

400.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

410.2

11.2

400.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

1.1

2.1

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

21783.1

4426.4

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

5355.3

900.0

100.0

 ძირითადი აქტივები

103.1

175.0

40.0

 არაწარმოებული აქტივები

5252.1

725.0

60.0

        მიწა

5252.1

725.0

60.0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                          ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,924.1

3,632.8

5,198.6

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,924.1

3,632.8

5,198.6

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,829.0

3,492.3

4,720.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

95.1

140.5

477.8

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

 7.2

 თავდაცვა

116.9

130.0

140.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

116.9

130.0

140.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,501.8

10,222.3

1,743.7

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,501.8

10,222.3

1,743.7

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,501.8

10,222.3

1,743.7

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,214.0

1,470.9

1,713.2

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,214.0

1,470.9

1,713.2

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,658.1

9,623.5

2,670.3

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

190.3

2,026.4

0.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2,540.4

4,986.6

1,190.3

 7.6 4

 გარე განათება

895.7

1,365.6

1,335.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,031.8

1,244.8

145.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

529.5

122.1

534.4

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

422.2

15.8

404.8

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

107.3

106.3

129.6

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,651.7

3,819.7

3,098.9

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,054.7

2,999.7

1,402.6

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

546.5

734.8

1,602.3

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.9

35.0

40.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

33.6

50.2

54.0

 7.9

 განათლება

3,338.2

5,557.8

3,177.5

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,832.1

4,758.2

3,034.1

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 404.8  

                 680.9  

                          0.0   

 7.9 8

 საბაზო ზოგადი განათლება

101.2

118.7

143.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,071.9

1,127.7

1,577.1

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

44.6

76.4

98.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

207.5

242.0

303.5

        7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

1.800

1.800

1.800

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

50.4

72.4

84.8

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

27.689

 

 

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

552.1

32.000

38.000

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

187.8

531.7

801.0

 

 სულ

21,006.1

35,706.9

19,853.7

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 54,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4 380,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

12,595.7

10,181.2

4,380.4

 მთლიანი სალდო

7,548.3

-10,715.3

54.0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

                  7,487.6  

-  10,769.3  

0.0    

 ზრდა

0.0    

0.0    

0.0    

         ვალუტა და დეპოზიტი

0.0    

 0.0                     

0.0    

 კლება

-  7,487.6  

       10,769.3  

0.0    

        ვალუტა და დეპოზიტი

-  7,487.6  

         10,769.3  

0.0    

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 54,0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 293.0 ათას ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით  იქნება 242.1  ათასი ლარი.

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4414,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                  

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

     4,414.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

     1,743.7  

 02 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

        887.6  

 02 01 01 01

       გზების მიმდინარე შეკეთება

        537.6  

 02 01 01 02

 შ.პ.ს. საგარეჯო

        350.0  

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

        856.1  

 02 01 03

 საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0,0     

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

     1,190.3  

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 

        866.1  

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

        324.2  

 02 03

 გარე განათება

     1,335.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

     1,235.0  

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

        100.0  

 02 04 

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

            0,0    

 02 05

 კეთილმოწყობა

          45.0  

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

          45.0  

 02 05  02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

             0.0  

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

                  0.0          

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

        100.0  

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

                  0.0         

 02 07 01

 სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა

                  0.0         

 02 07 02

 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                  0.0          

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                  0.0          

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

          1743,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო კომუნიკაციების რეაბილიტაცია-განვითარება და მოვლა-შენახვას; ხიდებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენენებლობა-რეაბილიტაციას; 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

887,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური; შ.პ.ს. საგარეჯო

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ბალნსზე რიცხული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც.ტექნიკის საშუალებებით შპს ,,საგარეჯო" ანხორციელებს ტროტუარების , საგზაო ნიშნების , ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზების მოვლა-პატრონობის მოწესრიგების ღონისძიებებს,  ასევე ახორციელებს სოფ. კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობას, პროგრამა ითვალისწინებს ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის და მომსახურე პერსონალის ადმინისტრაციულ  ხარჯებს, სუბსიდიის სახით 2022 წელს გამოყოფილია 350,0 ათასი ლარი.  187,6 ათასი ლარი გამოყოფილია გზების ორმოული შეკეთებისთვის, ხოლო 350,0 ათასი ლარი  გზების მიმდინარე სარემონტო  სამუშაოების განხორციელებისთვის ექსკავატორ“ჯისიბი“-ს შესყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი გზების მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

856,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  ვადებში 2022 წელს დასრულდება:  თანადფინანსებების გათვალისწინებით ს.ქვემო და  ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტების სამუშაოები;  ს.კაკაბეთში ე.წ."ღვინაანთ უბნის" გზის მოასფალტების  და  ღვთისმშობლის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები, ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩა #19;#21; #23;#25  მრავალბინიანი  საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს მოასფალტება-კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქ.საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება, ბარნოვის,რობაქიძის, და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება , ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება, სოფელ თულარი-კაზლარის ცენტრალურ დამაკავშირებელ გზაზე ა/საფარის მოწყობა, ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება  მარიამჯვრის ნაკრძალის ტურისტული ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით მისასვლელი გზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ს.კაკაბეთში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები, 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

საავტომობილო  გზების  რეაბილიტაცია,  საგზაო  მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნებისა და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გზების კეთილმოწყობა, საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა, საგზაო მოძრაობის  გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების  განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

       1190,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების განვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტისთვის, პროგრამა  ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

 

         

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

866,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით განხორციელდება: სასმელი წყლის ჭაბურღილების შესაკეთებლად ამქაჩი ტუმბოების შესყიდვა, სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის მილების შესყიდვა, ს.უჯარმის სათავე კვანძის დრენაჟის და მაგისტრალური მილსადენის პროექტის შესყიდვა, ს.მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის პროექტის შესყიდვა,  ა(ა)იპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირებისა და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრისთვის მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შეძენა, დაფინანსდება 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი, დასრულდება თანადაფინანსების გათვალისწინებით სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები. აგრეთვე გათვალისწინებულია სასმელი წყლის ჭაბურღილებზე დახარჯული ელენერგიის ხარჯის დაფინანსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის წყალმომარაგება გაუმჯობესდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2022 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში

02 02 02

324,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრის სუბსიდირება, რომელიც  ანხორციელებს მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდა ქ. საგარეჯოსი, არსებული წყლის სისტემების სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებს და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს.
 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

    - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათებ

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

1335,0

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას .

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 01

 

1235,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს ქუჩების გარეგანათების ტექნიკური მომსახურებას, როგორიცაა
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (900.0 ათასი ლარი).

ქვრპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 03 02

 

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებულ გარე განათებებზე ძველის ამოცვლა ახალი "ლედი სანათებით".

ქვრპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული გარე განათების  წერტილები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

02 05

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ, საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის,სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

02 05 01

45,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. 2022 წელს პროგრამაში გათვალისწინებულია  საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის   მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი, აგრეთვე ქ.საგარეჯოში ორი საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა.

ქვრპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კეთილმოწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

02 06

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1713,2 ათასი  ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,713.2

 03 01

   დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,613.2

 03 01 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

943.2

 03 01 02

 შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"

670.0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0,0

 03 03 

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

100.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1613,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ღონისძიებების და მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "საგარეჯოს" სუბსიდირება, მთელი წლის მანძილზე ყოველდღიურად მიმდინარეობს ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების  გატანის სამუშაოები.  

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სუფთა მუნიციპალიტეტი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01 01

943,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საგარეჯოს ქუჩების დასუფთავება და დაგვა, წყალსადინარი არხების გაწმენდის, ცენტრალური ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისგან/ყინულისაგან გაწმენდის მომსახურება, ქ.საგარეჯოს ქუჩებში განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. გადახდილ იქნება  საგარეჯოს მუნიციპალიტესა და ა.(ა).ი.პ.-მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსთან დელეგირების ხელშეკრულების თანახმად უფლებამოსილებების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით 2022 წლის საწევრო გადასახადი 195,2 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების  გატანის სამუშაოები .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01 02

670,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“ -ის მიერ ყოველდღიურად  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში  არსებული  ნარჩენების შეგროვება,  ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელზე; სანიაღვრე არხების დასუფთავება; ქ.საგარეჯოს სკვერების, მოედნების და გამწვანების ზოლების მოვლა-პატრონობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების  გატანის სამუშაოები 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

      100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია  მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3177,5 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

3,177.5

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,582.5

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

451.6

 04 03

 სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

143.4

 04 03 01

ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება"

129.6

 04 03 02

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

13.8

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

0.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2582,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის  აღწერა

მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 30 საბავშო ბაღი.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

451,6

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსებიდან მიღებული ტრანსფერით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება საბავშვო ბაღების სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები  საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების გათვალისწინებთ. 2022 წელს პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ. გომბორის(10 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), კოჭბანის(12 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), მანავის(12 ბავშვი, ორი გზა 46 კმ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 2022 წელს გამოყოფილია 20,0 ათასი ლარი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ  ვადებში 2022 წელს დასრულდება  სოფელ კაკაბეთის #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა თანადაფინანსების გათვალისწინებით, განხორციელდება,  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე დაწესებულების გაერთიანების ეზოს კეთილმოწყობა, აგრეთვე სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამით ანუ მოქალაქეებიდან შემოსული საპროქტო წინადადებებიდან ონლაინ კენჭისყრით გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტი ქ.საგარეჯოს #1 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, დაფინანსდება 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

143,4

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამა ითვალისწინებს  საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას და გამარჯვებულის წახალისებას ფულადი ჯილდოთი; მოსწავლე-ახალგაზრდობის (6-18წლამდე) ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენას,  მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად წრეების , კლუბების შექმნის ხელშეწყობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით_შემოქმედებითი და დასვენების პროგრამების განხორციელებას. 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03  01

           129,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი ტექნიკური და მოქალაქეობრივი მიდრეკილების განვითარებას.  ისტორიულ-კულტურული და ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.  განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო  მასშტაბით.   კომპაქტურად დასახლებულ არაქათულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციების და ისტორიის შესწალას, დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

2022 წელს საგანამანათლებლო და შემეცნებით პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03 02

                            13,8     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს:

საგარეჯოელი მოსწავლე/ ახალგაზრდების განათლების ამაღლების და ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა; საგარეჯოელი მოსწავლეების საქართველოს ეროვნულ ინტელექტ- ჩემპიონატში ,,ეტალონი" მონაწილეობის უზრუნველყოფა და გამარჯვებულისათვის სტიპენდიის დანიშვნა;  საგანმანათლებლო სფეროში ღვაწმოსილი ადამიანებისათვის ,,მასწავლებლის დღის'' მილოცვა; საჯარო სკოლების ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნების ფულადი ჯილდოთი წახალისება(„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის „ბ“ პუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების საფუძველზე): „ტყის საერთაშორისო დღის“ აღნიშვნის უზრუნველყოფა სკოლამდელ დაწესებულებებში და სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ფიზიკური, გონებრივი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი  ზოგადი  ცოდნის ამაღლება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდების ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონე.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3098,9 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3,098.9

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1,402.6

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

879.8

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

51.8

 05 01 01 02

ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

453.7

 05 01 01 03

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები

302.8

 05 01 01 04

შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი

71.5

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

42.8

 05 01 03

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

480.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,602.3

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

616.7

 05 02 01 01

ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა""

160.0

 05 02 01 02

ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება"

456.7

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

819.0

 05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

166.6

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

54.0

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

40.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

1402,6

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 მუნიციპალიტეტში სპორტი  არის პრიორიტეტული, რაც გამოიხატება მერიის  და შესაბამისი სამსახურის მიერ სპორტის განვითარების   ხელშეწყობით, დღეის მდგოამრეობით მუნიციპალიტეტში ტარდება სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, რაც ძალიან პოპულარულია მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობაში. 

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები  სპორტულ სექციებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

       სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-ა(ა)იპ. საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

51,8   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს, სადაც მთელი წლის განმავლობაში როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, ასევე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და  გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა  ჩართულობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-  ა(ა)იპ - საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

2022წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

453,7    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ გაერთიანებაში არის სპორტის ცხრა სახეობა,  სპორტული სექციებში გაერთიანებულ აღსაზრდელებს  სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ ,პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში  საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ.აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნაა სპორტის სხვადასხვა სახეობების დამატება, კერძოდ: ტანვარჯიში, კარატე, კალათბურთი, ფრენბურთი. ეს ყველაფერი ვერ ხორციელდება დაფინანსების სიმცირის გამო. სპორტული დარბაზები მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. საჭიროა სპორტული დარბაზების აღჭურვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტგაერთიანება გამართულად ფუნქციონირებს მთელი წლის მანძილზე და გაზრდილია მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომობა სპორტული წრეებით სარგებლობის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

       სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-  ა(ა)იპ. რაგბის კლუბი ვეფხვები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

302,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები

ქვეპროგრამის აღწერა

 რაგბის კლუბში  ირიცხება უკვე 150 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამითვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები.  ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომელბსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება.

 

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა-შპს  საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

71,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი გარეჯი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, ვინაიდან  საფეხბურთო კლუბში  გაიზარდა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების  რაოდენობა წინა წლებთან  შედარებით, საჭიროა მწვრთნელების   დამატება და  მათი კვალიფიკაციის ამაღლება,  რათა უკეთ მოხდეს ბავშვების დაოსტატება ,  კარგად  აღჭურვილი სპორტული  ბაზა  ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ  მონაწილეობა   საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა  და  ტურნირებში,    გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში   ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა.საფეხბურთო ტრადიციების აღორძინება.ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაცია. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

                            42,8     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ მოყვარული სპორტსმენები მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურად ერთვებიან ეთნიკური უმცირესობის (აზერბაიჯანელები) წარმომადგენლები, რაც ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.   

   წლის განმავლობაში, სპორტული ღონისძიებების ხარჯებიდან, სპორტსმენებს უფინანსდებათ გზის და სამივლინებო ხარჯები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე. ყოველწლიურად ტარდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი  ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო  სკოლების მოსწავლეთა გუნდები; თამაშების ორგანიზებას და გამარჯვებული სკოლების ტრანსპორტირებას რეგიონულ და რესპუბლიკურ თამაშებზე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების  ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ  სპორტული ღონისძიებებში გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

480,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს არსებული სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაციას,  შეკეთებას და ახლის მშენებლობას, ტრენაჟორების მოწყობას. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ისე სახელწიფო დაფინანსებით.   2022 წელს განხორციელდება ა(ა)იპ #105 სპორტსკოლის შენობის შიდა რემონტი, ს.ვერხვიანში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ქ.საგარეჯოში ორი მინი სტადიონის მოწყობა, 2022 წელს განსახორციელებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის ხარჯი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოწყობილია თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და ტრენაჟორები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

       1602,3

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავატვისა და  კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება ხელშეწყობილია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა"

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

160,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - საგარეჯოს  ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა, სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამა; სამუსიკო სკოლაში მომდევნო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. სამუსიკო სკოლაში მიღება თავისუფალია მოზარდთათვის 6 წლის ასაკიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლების შეუფერხებლად ფუნქციონირებს. გაზრდილია  მოსწავლეთა რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა- ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების გაერთიანება

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

456,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  გაერთიანების ადმინისტრაცია,   კულტურის სახლი , ტექნიკური სამსახური ,    საგარეჯო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ,გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი ,   ცენტრალური ბიბლიოთეკა ,  სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა ,ხუთი- სასოფლო კლუბი,მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო, ანსამბლი ბერიკაცები ,ვოკალური ანსამბლი,უდაბნოს ქორეოგრაფი,ხელოვნების სკოლა.

  კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია 688 ექსპონატი; გ.ლეონიძის სახლ.მუზეუმში 1529 ექსპონატი;   მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანსეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები. აგრეთვე განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები რათადავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

კლუბებში ფუნქციონირებს უფასო სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები, სადაც გაერთიანებულია მოსახლეობის შემოქმედებითი ნაწილი,  რაც ხელს უწყობს  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას;  მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მუნიციპალიტეტის 4 ბიბლიოთეკაში ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, პატარძეულის, ნინოწმინდის და კაკაბეთის ბიბლიოთეკის  წიგნადი ფონდი 88675 ერთეულს მოიცავს.  წლის განმავლობაში ჩატარდება  წიგნის პრეზენტაციები, ლიტერატურული საღამოები, მწერლებსა და ღვაწლმოსილ პიროვნებებთან შეხვედრები,ს ბიბლიოთეკის კვირეულის მოწყობა ორგანიზება.  

კულტურის სახლში ფუნქციონირებს  სახალხო თეატრი და  თოჯინების თეატრი.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. ხელშეწყობილია კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა -რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

819,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაციას. 2022 წელს დაგეგმილია ს.პატარძეულის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, გიორგი ლეონიძის სახლმუზეუმის რეაბილიტაცია, ს.ხაშმში რეზო ინანიშვილის სახლ.მუზეუმის რეაბილიტაცია, საგარეჯოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია, საგარეჯოს კულტურის სახლის განათება-გახმოვანების სამუშაოები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარეაბილიატაციო  სამუშაოებისთვის პროექტების შესყიდვა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. რეაბილიტირებული კულტურის ობიექტები.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

166,6     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ჩატარებას, კეძოდ: სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“, საახალწლო ღონისძიებები, საგარეჯოს ქალაქად გამოცხადების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები, მუსიკალური კონკურსი „გარეჯის ხმა“, პროექტი „მემკვიდრეობა“,, კახეთის ფესტივალში „ჭაჭა“ მონაწილეობას, ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი ,,სხვა საქართველო სად არის", ქართული ბენდის კონცერტი; „რა, სად, როდის“; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას; ლიტერატურული კონკურსი თემა რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება და ბიოგრაფია; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მუცნიპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვლასაზრისით ქვეპროგრამაში ტურისტულ ღონისძიებებზე 2022 წელს გამოყოფილია 31,8 ათასი ლარი, ჩატარდება ღვინის და ყველის ფესტივალი;  მედია ტური; ფოტოტური; ღონისძიებები: აღმოაჩინე საგარეჯო, ეკოტური მარიამჯვრის ნაკრძალი, ბიზნესფორუმი 2022, მთის დღე, მომზადდება საინფორმაციო ბანერები და ბუკლეტები,საიმიჯო ვიდეო რგოლი , მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული კულტურული და ტურისტული ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელება, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

54,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

   პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა. პროგრამაში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების (ეთნიკური უმცირესობა,სოციალურად დაუცველები,ეკომიგრანტები, შშმ პირები) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, წახალისება, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
   1.  ტრანსპორტით მომსახურება - გეგმიური, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების და სხვა ინიცირებული ღონისძიებების მონაწილეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა    2. პროექტი "ეფექტური საჯარო გამოსვლები"  - სემინარები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის მოწვეული ტრენერების დახმარებით.   3. ლიტერატურული კონკურსი "ნატვრის ხე" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით. 4. ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით.   5.  სასაჩუქრე წიგნები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის - ახალგაზრდების წახალისება/დასაჩუქრება.   6. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - გარე ღონისძიება ანიმაციის გმირების მონაწილეობით. 7. 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე - შშმ პირთა ინტეგრაცია, ღონისძიება გასართობ ცენტრში.  8.  მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები - ახალგაზრდების ჩართულობა, აქტიურობა    9.დებატები; 10. შშმ პირთა სპორტულ ფესტივალში მონაწილეობის უზრუნველყოფა ; 11.ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივების მხარდაჭერა; 12, მინი ფილმების კონკურსი.                                                                                                                                                   

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობისთვის შესაბამისი უზრუნველყოფილი გარემო, საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები.

             

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგამომცემლო საქმიანობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შ.პ.ს. "საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა, რომლის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია  მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.  პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილდება მოსახლეობისათვის გაზეთის  ხელმისაწვდომობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2111,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     2,111.5   

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

        534.4  

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

        129.6  

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

        404.8  

 06 02

 სოციალური დაცვა

    

     1,577.1  

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

        197.8  

 06 02 01 01

პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

          10.0  

 06 02 01 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

          52.0  

 06 02 01 03

ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება

            5.0  

 06 02 01 04

უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა

          13.8  

 06 02 01 05

შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

          45.0  

 06 02 01 06

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

          53.0  

 06 02 01 07

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა

            4.0  

 06 02 01 08

რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

            5.0  

 06 02 01 09

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა

          10.0  

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

        780.0  

 06 02 02 01

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

        300.0  

 06 02 02 02

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

        220.0  

 06 02 02 03

ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა

        220.0  

 06 02 02 04 

ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

          40.0  

 06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

        245.0  

 06 02 03 01

 ელექტროენერგიის  და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა

          40.0  

 06 02 03 02

 მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა

          70.0  

 06 02 03 03

 სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე

          80.0  

 06 02 03 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

          25.0  

 06 02 03 05

 ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა

            4.0  

 06 02 03 06

 უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

          16.0  

 06 02 03 07

 სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა

          10.0  

 06 02 04

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

          38.0  

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

       

        274.5  

 06 02 06

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

          10.0  

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

          15.0  

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

          15.0  

 02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

            1.8  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 06

534,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა. 2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის შენობის მოწყობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

129,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით  გათვალისწინებულია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.  ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის როგორიცაა:  1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა)   (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) ;    2. იმუნიზაცია;       3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;     4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;    5.    ”ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“, სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების  ვალდებულება.   ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება ცე-ჰეპატიტის. შიდსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა.;  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტბის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 02

404,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან,  2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შენობის მოწყობა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით.   მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

1577,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა და სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პირველ და მეორე  ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წლის

06 02 01 01

10,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე ოჯახებში ახალდაბადებული ბავშვების დახმარება ერთჯერადად 350 ლარის, ხოლო სხვა დასახლებაში მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის 300 ლარის ოდენობით. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი,  ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების  მიმღები  ოჯახი  რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დემოგრაფიული მდგომარეობა-შობადობა გაუმჯობესებულია მატერიალური წახალისების გზით.

 

ქვპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 01 02

52,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის.დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 30 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 01 03

5,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 სიღარიბის ზღვარს მიღმა კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 70 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის  ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს,  რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამა დაუფინანსდებათ 150 ლარამდე თანხით. ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პირთა და შშმ პირთა სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარებისთვის ლიმიტის ამოწურვამდე გაიცემა 500 ლარამდე თანხა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 01 04

13,8     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა)უდედმამო 18 წლამდე  ბავშვებზე დახმარების გაცემა 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად  მთელი წლის განმავლობაში.

ბ) დედით ან მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე დახმარების გაცემა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებების გათვლისწინება და მათი ფინანსური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 01 05

45,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა  დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა  ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 01 06

53,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა და 18 წლამდე ბავშვთა, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის თანხის დაფინანსება 500-დან -1000 ლარამდე.

 ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და 18 წლამდე მოზარდების სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მომსახურების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 001-მდე. პროგრამის მოსარგებლეებზე ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში გაიცემა ერთი დახმარება.  სერვისის მიწოდებისთვის ასანაზღაურებელი თანხა, არ უნდა აღემატებოდეს საკურორტო მომსახურების  ღირებულებას.

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაცია - დაფინანსება 200 ლარით. დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 01 07

                4,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022  წელს

06 02 01 08

5,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებზე რომლებზეც განხორციელდება რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, მათ ოჯახებს გაეწევა ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით,

სახელმწოფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, შესაბამისი ორგანოდან მოთხოვნილი ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალისწინებით.

ამავე პროგრამაში გათვალისწინებულია ქალათა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება.

ასევე, ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდათ საარსებო შემწობა განმეორებით გადამოწმების შედეგად.

თვითმართველობის სოციალური მუშაკის მიერ შესწავლილი ოჯახების გაძლიერება, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე და ფულადი დახმარების გაცემა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,  სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და  ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა  ოჯახების თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 01 09

10,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი  ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შეძენა.  ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა. დახმარების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი კომისია, რაც დამოკიდებულია ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკურ და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დახმარების  მიმღები  ოჯახი  რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 70 000-მდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 02 01

300,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) სოციალურად დაუცველ 200 000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების, 9 აპრილს დაზარალებული და დევნილი პირების სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და  ოპერაციების დაფინანსება ან/და  თანადაფინანსება განისაზღვრება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით არაუმეტეს 1000 ლარისა, აღნიშნული სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად, ხოლო, 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფისთვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად. თუ თანაგადახდის მოცულობა ბენეფიციარის მხრიდან 3000 ლარს აჭარბებს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.

ბ) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა, რომელთა სარეიტინგო ქულა 200 000-მდეა, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა, დევნილ პირთა სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან   სხვა გამოკვლევების დაფინანსება  მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის  დაფინანსდება   წარმოდგენილი თანხის  50%-ით არაუმეტეს 500 ლარისა. 

გ) სამედიცინო დამხმარე საშუალებების თანადაფინანსება  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება უსინათლოთა ხელჯოხები, ხმოვანი წნევის აპარატები, სოციალურად დაუცველი (100 001 მდე სარეიტინგო ქულა) და ონკოლოგიური  პაციენტების პროთეზის ან სხვა დამხმარე სამედიცინო საშუალებების თანხები. ზემოთჩამოთვლილი სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად, სამას ლარზე მეტი თანხის შემთხევაში ბენეფიციარი ერთჯერადად დაფინანსდება 500 ლარით. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების ყოველთვიური დაფინანსება. არაუმეტეს  120 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 02 02

220,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) ონკოლოგიური დაავადების მქონე ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ლიმიტის ამოწურვამდე 700 ლარამდე თანხით.

ბ) სოციალურად დაუცველ 200 001 ათას ქულის მქონე ბენეფიციართა მედიკამენტებით დახმარება; შშმ. პირთა მედიკამენტებით დახმარება; დევნილ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით დახმარება; აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი დაფინანსდება 300-500 ლარამდე თანხით. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე ბენეფიციარი ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწონებით დაფინანსდება 500 ლარამდე თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 02 03

220,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) ონკოლოგიური ავადმყოფების  სტაციონარული, ამბულატორიული მკურნალობის და  ოპერაციების დაფინანსება. ასევე, ამ მკურნალობის შედეგად განვითარებული დაავადებების მკურნალობის დაფინანსება განისაზღვრება  მოთხოვილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 1000 ლარისა (1500 ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე). ონკოლოგიური პაციენტი რომელიც არის ასაკით პენსიონერი., შშმ პირი ან სოციალურად დაუცველი  სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდება მოთხოვნილი თანხის 80 % -ით არაუმეტეს 1000  ლარისა. ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების ქიმიოთერაპიის  500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხის   დაფინანსდება განისაზღვრება სრულად ან და ლიმიტის ამოწურვამდე. თუ ონკოლოგიური ბენეფიციარის მხრიდან  თანაგადახდის მოცულობა 3000 ლარს აჭარბებს  დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.

ბ) სხვა სიმსივნული დაავადების მქონე პირებს სამედიცინო დახმარების  გაწევა განისაზღვრება დაუფინანსებელი თანხის 50 % ით. არაუმეტეს 700 ლარისა; სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან   სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება თანხის 50% არაუმეტის 300 ლარისა.

გ) ონკოლოგიური ავადმყოფების  სამედიცინო დიაგნოსტიკური, ლაბორატორიული ან   სხვა გამოკვლევები მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის დაფინანსდება  800 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022  წელს

06 02 02 04

40,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსების ოდენობა  განისაზღვრება 100 ლარით, თანხის ჩარიცხვა ხდება ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 03 01

40,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვა განხორციელდება ყოველთვურად, დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს.

.ა) მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე.

ა.)მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100000-მდე.                 

ა.გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახებს ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადი დაუფინანსდება– თვეში 10 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე.                                           ა.) რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები დაფინანსდება - 10 ლარის ოდენობით   სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე

ა.ე) მრავალშვილიანი ოჯახების, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და აქედან 2 მაინც არის არასრულწლოვანი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაუფინანსდება   15 ლარის ოდენობით; სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე.   

ა.ვ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებს გაზის ან ელექტრო ენერგიის ღირებულება დაუფინანსდებათ (სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდე) თვეში 10 ლარის ოდენობით.

ბ)სოციალურად დაუცველი (100 001 სარიტინგო ქულა) ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტროენერგიის ან გაზის ღირებულების დაფარვის განხორციელების მიზნით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი ჯგუფების  გათბობის ხარჯით  დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022  წელს

06 02 03 02

70,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, სარეიტინგო ქულით 100 000-მდე, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 03 03

80,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სადღესასწაულოდ საკვები ამანათების გადაცემა განხორციელდება შერჩეულ სამიზნე ჯგუფებზე. დახმარების მისაღებად მოქალაქე მიმართავს სამსახურს და მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით ხორციელდება დახმარების მიმღებთა სიაში ბენეფიციარის მონაცემების შეტანა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600  ბენეფიციარის  უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2022 წელს

06 02 03 04

25,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ა) სოფელი უდაბნოდან (კვირაში ორჯერ) და სოფელ სათაფლიდან (კვირაში ერთხელ) ქალაქ საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება მთელი წლის განმავლობაში (დაფინანსება მოხდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის შესაბამისად).

ბ) დახმარების პროგრამით გამიზნული აქტივობების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების უფასო ტრანსპორტირება სხვადასხვა კლინიკაში სკრინინგ პროგრამების ჩასატარებლად, ასევე პანდემიის დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის აუცილებელი საკვების და საყოფაცხოვრებო საშუალებების სპეციალური ამანათების შესყიდვა–განაწილების ტრანსპორტირება განხორციელება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა  უზრუნველყოფილია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022  წელს

06 02 03 05

4,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

95 წელს  მიღწეული ხანდაზმულთათვის გაიცემა  ერთჯერადი თანხა  200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022  წელს

06 02 03 06

16,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილის, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში არსებული შშმ პირთა და ხანდაზმულთა სათემო სახლში მცხოვრები მიუსაფარი პირების, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარდაცვლილი არაიდენტიფიცირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის გარდაცვლილი პირის  დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვისთვის  დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით.  (დახმარების  მიმღები სოციალურად დაუცველი ოჯახი  რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე, სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი პირის შემთხვევაში დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯი ერიცხება სოციალურად დაუცველ ოჯახის წევრს).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა.

დაფინანსება
ათას ლარებში 2022 წელს

02 06 03 07

10,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 04

38,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახი, უსახლკარო ოჯახი, რომლის ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს, ასევე, მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან/და ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბავშვთა ზრუნვის პროგრამის ფარგლებში ბინის ქირით უზრუნველყოფა სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე, ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის, რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. დახმარება განისაზღვრება თითოეულ კატეგორიაზე 105.27 ლარით. ქირით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთათვის გაიცემა ექვსი თვის განმავლობაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეოთათვის  უფასო სასადილოს დაფინანსება

2022  წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 05

274,5     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს სათნოების სახლი"

ქვეპროგრამის აღწერა

ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა, აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები,შრომისუუნარო  პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები,ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები,სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა.                                                                                                                                                                                  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია _ სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა.კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 06

10,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ა) საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ვეტერანთა დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაიცმა 300 ლარის ოდენობით.

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებისთვის თითოეულ ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი.

გ) დიდი სამამულო ომის ვეტერანების სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯებით დახმარებისთვის გაიცემა 300 ლარი ფულადი საჩუქარი სადღესასწაულოდ, 250 ლარი დაკრძალვის სარუტუალო ხარჯისთვის.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

15,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

წითელი ჯვრის საგარეჯოს ფილიალი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე აქტიურად ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, განსაკუთრებული საჭიროებებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების, სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აზერბაიჯანული თემის უნარიანობის ამაღლებაზე ორიენტირებულ  საქმიანობებს. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციციატივების განვითარების მიმართულებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 საქმიანობათა ცენტრი  აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 08

15,0   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდნეტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში (სარეიტინგო ქულა 100 000) უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის  თანადაფინანსება  განისაზღვრება 1000 ლარამდე   თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში 2022 წელს

06 02 09

             1.8     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას , პროგრამა მრავალწლიანია , რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5338,6 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5338,6

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

4860,8

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1134,2

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3586,6

01 01  03

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

140,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

477,8

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

390,0

01 02 02

მგფ-ს და სხვა დავალიანების დაფარვა

87,8

 

პროგრამის დასახელება

კკოდი

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2022წლის დაფინანსება
                    ათას ლარში

001 01

4860,8     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს, მერიის და სამხედრო სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის:    შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯებს, ( მათ შორის გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისთვის)  და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად და კვალიფიციურად განხორციელება

 

პროგრამის დასახელება

კკოდი

საერთო დანიშნულების ხარჯები

   2022წლის        დაფინანსება
ათას ლარში

001 02

                     477,8     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამაში გათვალისწინებულია  სარეზერვო ფონდის ხარჯები და სესხის დაფარვა  მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი),  გადასახდელი ძირი და დარიცხული  საპროცენტო თანხა  იანგარიშება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება.

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III

საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

21006.1

35706.9

24680.2

11026.7

19853.7

19853.7

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

190

190

 

 

193

 

 

 

 ხარჯები

10542.7

13856.4

12438.4

1418.0

15373.3

15373.3

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2269.0

2269.0

0.0

3558.8

3558.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

2735.7

3386.7

3216.8

169.9

3739.8

3739.8

0.0

 

    პროცენტები

34.4

33.8

33.8

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სუბსიდიები

4469.4

5279.2

5279.2

0.0

5979.9

5979.9

0.0

 

    გრანტები

53.9

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

816.4

805.6

805.6

0.0

1187.8

1187.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

376.8

2032.1

784.0

1248.2

823.2

823.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10402.7

21796.6

12187.9

9608.6

4426.4

4426.4

0.0

 

 ვალდებულებები

60.7

53,9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3040.9

3762.8

3762.8

0.0

5338.6

5338.6

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

190

190

190

0.0

193

193

 

 

 ხარჯები

2972.5

3448.9

3448.9

0.0

5204.6

5204.6

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2269.0

2269.0

0.0

3558.8

3558.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

726.9

902.7

902.7

0.0

1044.4

1044.4

0.0

 

    პროცენტები

34.4

33.8

33.8

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

53.9

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

97.7

185.6

185.6

0.0

517.6

517.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

259.9

259.9

0.0

80.0

80.0

0.0

 

 ვალდებულებები

60.7

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2945.9

3622.3

3622.3

0.0

4860.8

4860.8

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

190

190

190

 

193

193

 

 

 ხარჯები

2938.1

3362.4

3362.4

0.0

4780.8

4780.8

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2056.0

2269.0

2269.0

0.0

3558.8

3558.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

726.9

902.7

902.7

0.0

1044.4

1044.4

0.0

 

    პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    გრანტები

53.9

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

7.8

7.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

97.7

132.8

132.8

0.0

127.6

127.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

259.9

259.9

0.0

80.0

80.0

0.0

 01 01 01

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

718.7

817.5

817.5

0.0

1134.2

1134.2

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

35

35

35

 

38

38

 

 

 ხარჯები

717.6

806.0

806.0

0.0

1124.2

1124.2

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

487.7

538.8

538.8

0.0

854.0

854.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

135.6

176.2

176.2

0.0

179.7

179.7

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.6

0.0

 0,0

0.0

0.0

 0,0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

90.6

91.0

91.0

0.0

90.5

90.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

11.5

11.5

0.0

10.0

10.0

0.0

 01 01 02

     საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

2110.3

2674.8

2674.8

0.0

3586.6

3586.6

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145

145

145

 

145

145

 

 

 ხარჯები

2105.7

2426.4

2426.4

0.0

3516.6

3516.6

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

1467.2

1619.2

1619.2

0.0

2564.8

2564.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

577.6

707.6

707.6

0.0

864.7

864.7

0.0

 

    გრანტები

53.9

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.8

7.8

0.0

0.0

0,0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

7.0

41.8

41.8

0.0

37.1

37.1

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

248.4

248.4

0.0

70.0

70.0

0.0

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

116.9

130.0

130.0

0.0

140.0

140.0

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

10

10

10

 

10

10

 

 

 ხარჯები

114.8

130.0

130.0

0.0

140.0

140.0

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

101.1

111.0

111.0

0.0

140.0

140.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.6

19.0

19.0

0.0

0,0

0,0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

95.1

140.5

140.5

0.0

477.8

477.8

0.0

 

 ხარჯები

34.4

86.5

86.5

0.0

423.8

423.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    პროცენტები

34.4

33.8

33.8

0.0

33.8

33.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

52.8

52.8

0.0

390.0

390.0

0.0

 

 ვალდებულებები

60.7

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.0

52.8

52.8

0.0

390.0

390.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

52.8

52.8

0.0

390.0

390.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

52.8

52.8

0.0

390.0

390.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

52.8

52.8

0.0

390.0

390.0

0.0 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 02 02

მგფ-ს სა სხვა დავალიანებების დაფარვა

95.1

87.7

87.7

87.7

0.0

87.8

0.0

 

 ხარჯები

34.4

34.4

33.8

33.8

0.0

33.8

0.0

 

    პროცენტები

34.4

34.4

33.8

33.8

0.0

33.8

0.0  

 

 ვალდებულებები

60.7

53.9

53.9

0.0

54.0

54.0

0.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10159.9

19845.8

10370.2

9475.6

4414.0

4414.0

0.0

 

 ხარჯები

1960.3

3692.7

2444.5

1248.2

2334.2

2334.2

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1185.0

1392.4

1392.4

0.0

1660.0

1660.0

0.0

 

    სუბსიდიები

580.6

599.8

599.8

0.0

674.2

674.2

0.0

 

    სხვა ხარჯები

194.7

1700.5

452.4

1248.2

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8199.7

16153.1

7925.7

8227.4

2079.8

2079.8

0.0

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5501.8

10222.3

4039.9

6182.4

1743.7

1743.7

0.0

 

 ხარჯები

267.8

322.9

322.9

0.0

350.0

350.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

8.8

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

259.2

305.1

305.1

0.0

350.0

350.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

8.6

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5234.1

9899.4

3717.0

6182.4

1393.7

1393.7

0.0

 02 01 01

         გზების მიმდინარე შეკეთება

407.6

1150.8

1150.8

0.0

887.6

887.6

0.0

 

 ხარჯები

267.8

322.9

322.9

0.0

350.0

350.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

8.8

8.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

259.2

305.1

305.1

0.0

350.0

350.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

8.6

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.9

828.0

828.0

0.0

537.6

537.6

0.0

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

5071.3

9024.7

2842.4

6182.4

856.1

856.1

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0,0

0.0

 0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5071.3

9024.7

2842.4

6182.4

856.1

856.1

0.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

22.9

50.4

50.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

3.7

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

3.7

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.9

46.7

46.7

 0.0

0.0

0.0

0.0 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2540.4

4986.6

3654.7

1332.0

1190.3

1190.3

0.0

 

 ხარჯები

552.3

711.8

711.8

0.0

724.2

724.2

0.0

 

    შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

231.0

417.1

417.1

0.0

400.0

400.0

0.0

 

    სუბსიდიები

321.4

294.7

294.7

0.0

324.2

324.2

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1988.0

4274.9

2942.9

1332.0

466.1

466.1

0.0

 02 02 01

      სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

2211.9

4689.7

3357.8

1332.0

866.1

866.1

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

231.0

417.1

417.1

0.0

400.0

400.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 0,0

 0,0

0.0

 0,0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1980.9

4272.7

2940.7

1332.0

466.1

466.1

0.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

328.5

296.9

296.9

0.0

324.2

324.2

0.0

 

 ხარჯები

321.4

294.7

294.7

0.0

324.2

324.2

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

321.4

294.7

294.7

 0,0

324.2

324.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

2.2

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03

    გარე განათება

895.7

1365.6

1365.6

0.0

1335.0

1335.0

0.0

 

 ხარჯები

871.3

950.0

950.0

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

871.3

950.0

950.0

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

415.6

415.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

870.9

950.0

950.0

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

 ხარჯები

870.9

950.0

950.0

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

870.9

950.0

950.0

0.0

1235.0

1235.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

24.8

415.6

415.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 

 ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0    

 

    საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.4

415.6

415.6

0.0

100.0

100.0

0.0

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

190.3

2026.4

778.3

1248.2

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

187.6

1691.5

443.4

1248.2

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

1.5

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

    სხვა ხარჯები

186.1

1691.5

443.4

1248.2

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

334.9

334.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 05

   კეთილმოწყობა

136.0

255.3

221.7

33.6

45.0

45.0

0.0

 

 ხარჯები

23.7

16.5

16.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

23.7

16.5

16.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.3

238.8

205.2

33.6

20.0

20.0

0.0

 02 05 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

133.2

52.0

18.4

33.6

45.0

45.0

0.0

 

 ხარჯები

20.9

16.5

16.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

20.9

16.5

16.5

0.0

25.0

25.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.3

35.5

2.0

33.6

20.0

20.0

0.0

 02 05  02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

203.2

203.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

   სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

 0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

203.2

203.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0

0.0

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

238.2

195.4

195.4

0.0

100.0

100.0

0.0

 

 ხარჯები

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.6

195.4

195.4

0.0

100.0

100.0

0.0

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

13.4

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.4

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

657.5

780.7

101.2

679.5

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

657.5

780.7

101.2

679.5

0.0

0.0

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1214.0

1470.9

1470.9

0.0

1713.2

1713.2

0.0

 

 ხარჯები

1093.1

1323.6

1323.6

0.0

1613.2

1613.2

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

569.2

698.0

698.0

0.0

748.0

748.0

0.0

 

    სუბსიდიები

494.4

570.0

570.0

0.0

670.0

670.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

29.6

55.6

55.6

0.0

195.2

195.2

0.0    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.8

147.4

147.4

0.0

100.0

100.0

0.0

 03 01

   დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1063.6

1226.0

1226.0

0.0

1613.2

1613.2

0.0

 

 ხარჯები

1063.6

1226.0

1226.0

0.0

1613.2

1613.2

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

569.2

600.4

600.4

0.0

748.0

748.0

0.0

 

    სუბსიდიები

494.4

570.0

570.0

0.0

670.0

670.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

29.6

55.6

55.6

 

195.2

195.2

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

5.0

6.3

6.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

6.3

6.3

0.0 

 0.0

0.0 

0.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

145.4

238.7

238.7

0.0

100.0

100.0

0.0

 

 ხარჯები

29.6

97.6

97.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

97.6

97.6

 0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

29.6

0.0

       0.0

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

115.8

141.1

141.1

0.0

100.0

100.0

 0.0

 04 00

 განათლება

3338.2

5557.8

4153.5

1404.4

3177.5

3177.5

0.0

 

 ხარჯები

2077.9

2648.9

2479.0

169.9

2745.9

2745.9

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

183.0

192.9

23.0

169.9

20.0

20.0

0.0

 

    სუბსიდიები

1892.6

2449.5

2449.5

0.0

2712.1

2712.1

0.0

 

    სხვა ხარჯები

2.4

6.5

6.5

0.0

13.8

13.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1260.2

2909.0

1674.5

1234.5

431.6

431.6

0.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1827.3

2485.3

2485.3

0.0

2582.5

2582.5

0.0

 

 ხარჯები

1810.1

2360.6

2360.6

0.0

2582.5

2582.5

0.0

 

    სუბსიდიები

1810.1

2360.6

2360.6

 

2582.5

2582.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.2

124.7

124.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1004.8

2272.9

1538.6

734.4

451.6

451.6

0.0

 

 ხარჯები

6.7

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

6.7

20.0

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

998.1

2252.9

1518.6

734.4

431.6

431.6

0.0

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

101.2

118.7

118.7

0.0

143.4

143.4

0.0

 

 ხარჯები

84.9

95.4

95.4

0.0

143.4

143.4

0.0

 

    სუბსიდიები

82.5

88.9

88.9

0.0

129.6

129.6

0.0

 

    სხვა ხარჯები

2.4

6.5

6.5

0.0

13.8

13.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

23.3

23.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

404.8

680.9

10.9

670.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

176.2

172.9

3.0

169.9

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

176.2

172.9

3.0

169.9

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

228.6

508.0

7.9

500.1

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1651.7

3819.7

3673.0

146.7

3098.9

3098.9

0.0

 

 ხარჯები

1248.8

1505.8

1505.8

0.0

1763.9

1763.9

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

34.6

151.8

151.8

0.0

227.6

227.6

0.0

 

    სუბსიდიები

1194.2

1323.5

1323.5

0.0

1504.5

1504.5

0.0

 

   სხვა ხარჯები

16.3

30.5

30.5

0.0

31.8

31.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

402.9

2313.9

2167.2

146.7

1335.0

1335.0

0.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1054.7

2999.7

2853.0

146.7

1402.6

1402.6

0.0

 

 ხარჯები

683.2

771.8

771.8

0.0

922.6

922.6

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.1

24.2

24.2

0.0

38.8

38.8

0.0

 

    სუბსიდიები

665.4

744.7

744.7

0.0

883.8

883.8

0.0

 

   სხვა ხარჯები

4.7

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

371.5

2227.9

2081.2

146.7

480.0

480.0

0.0

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

665.5

736.4

736.4

0.0

879.8

879.8

0.0

 

 ხარჯები

661.4

734.4

734.4

0.0

879.8

879.8

0.0

 

    სუბსიდიები

661.4

734.4

734.4

0.0

879.8

879.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

21.8

37.4

37.4

0.0

42.8

42.8

0.0

 

 ხარჯები

21.8

37.4

37.4

0.0

42.8

42.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

13.1

24.2

24.2

0.0

38.8

38.8

0.0

 

    სუბსიდიები

4.0

10.3

10.3

0.0

4.0

4.0

 0.0

 

    სხვა ხარჯები

4.7

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

367.4

2225.9

2079.2

146.7

480.0

480.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

367.4

2225.9

2079.2

146.7

480.0

480.0

0.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

546.5

734.8

734.8

0.0

1602.3

1602.3

0.0

 

 ხარჯები

515.1

648.8

648.8

0.0

747.3

747.3

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

15.2

79.0

79.0

0.0

134.8

134.8

0.0

 

    სუბსიდიები

495.2

543.8

543.8

0.0

580.7

580.7

0.0

 

   სხვა ხარჯები

1.0

26.0

26.0

0.0

31.8

31.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.3

86.0

86.0

0.0

855.0

855.0

0.0

 05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

506.9

572.8

572.8

0.0

616.7

616.7

0.0

 

 ხარჯები

495.2

543.8

543.8

0.0

580.7

580.7

0.0

 

    სუბსიდიები

495.2

543.8

543.8

0.0

580.7

580.7

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.7

29.0

29.0

0.0

36.0

36.0

0.0

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

23.4

57.0

57.0

0.0

819.0

819.0

0.0

 

ხარჯები

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

3.8

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.7

57.0

57.0

0.0

819.0

819.0

0.0

 05 02 03

     კულტურული ღონისძიებები

16.1

105.0

105.0

0.0

166.6

166.6

0.0

 

 ხარჯები

16.1

105.0

105.0

0.0

166.6

166.6

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

15.2

79.0

79.0

0.0

134.8

134.8

0.0

 

    სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

    სხვა ხარჯები

1.0

26.0

26.0

0.0

31,8

31.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

16.9

50.2

50.2

0.0

54.0

54.0

0.0

 

 ხარჯები

16.9

50.2

50.2

0.0

54.0

54.0

0.0

 

   საქონელი და მომსახურება

6.3

48.6

48.6

0.0

54.0

54.0

0.0

 

   სხვა ხარჯები

10.6

1.6

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

33.6

35.0

35.0

0.0

40.0

40.0

0.0

 

 ხარჯები

33.6

35.0

35.0

0.0

40.0

40.0

0.0

 

    სუბსიდიები

33.6

35.0

35.0

 0.0

40.0

40.0

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1601.4

1249.8

1249.7

0.0

2111.5

2111.5

0.0

 

 ხარჯები

1190.0

1236.5

1236.5

0.0

1711.5

1711.5

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

33.3

48.9

48.9

0.0

39.8

39.8

0.0

 

    სუბსიდიები

307.6

336.4

336.4

0.0

419.1

419.1

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

812.8

797.8

797.8

0.0

1187.8

1187.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

36.3

53.5

53.5

0.0

64.8

64.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

411.3

13.2

13.2

0.0

400.0

400.0

0.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

529.5

122.1

122.1

0.0

534.4

534.4

0.0

 

 ხარჯები

119.3

111.0

111.0

0.0

134.4

134.4

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

12.0

4.7

4.7

0.0

4.8

4.8

0.0

 

    სუბსიდიები

107.3

106.3

106.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

11.2

11.1

0.0

400.0

400.0

0.0

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

107.3

106.3

106.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

 ხარჯები

107.3

106.3

106.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 

    სუბსიდიები

107.3

106.3

106.3

0.0

129.6

129.6

0.0

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

422.2

15.8

15.8

0.0

404.8

404.8

0.0

 

 ხარჯები

12.0

4.7

4.7

0.0

4.8

4.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

12.0

4.7

4.7

0.0

4.8

4.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

11.2

11.1

0.0

400.0

400.0

0.0

 06 02

   სოციალური დაცვა

1071.9

1127.7

1127.7

0.0

1577.1

1577.1

0.0

 

 ხარჯები

1070.7

1125.6

1125.6

0.0

1577.1

1577.1

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

21.4

44.2

44.2

0.0

35.0

35.0

0.0

 

    სუბსიდიები

200.3

230.1

230.1

0.0

289.5

289.5

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

812.8

797.8

797.8

0.0

1187.8

1187.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

36.3

53.5

53.5

0.0

64.8

64.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

97.0

161.8

161.8

0.0

197.8

197.8

0.0

 

 ხარჯები

95.9

161.8

161.8

0.0

197.8

197.8

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

9.9

9.9

0.0

0.0     

0.0    

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

95.9

142.2

142.2

0.0

187.8

187.8

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

9.7

9.7

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

544.3

515.7

515.7

0.0

780.0

780.0

0.0

 

 ხარჯები

544.266

515.7

515.7

0.0

780.0

780.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

544.3

515.7

515.7

0.0

780.0

780.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

0.0 

0.0 

0.0  

0.0 

0.0 

0.0 

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

190.5

168.0

168.0

0.0

245.0

245.0

0.0

 

 ხარჯები

190.5

168.0

168.0

0.0

245.0

245.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

20.6

33.4

33.4

0.0

35.0

35.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

169.6

134.6

134.6

0.0

210.0

210.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 04

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

27.7

32.0

32.0

0.0

38.0

38.0

0.0

 

 ხარჯები

27.7

32.0

32.0

0.0

38.0

38.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

27.7

32.0

32.0

0.0

38.0

38.0

0.0

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

187.1

218.0

218.0

0.0

274.5

274.5

0.0

 

 ხარჯები

187.1

215.9

215.9

0.0

274.5

274.5

0.0

 

    სუბსიდიები

187.1

215.9

215.9

0.0

274.5

274.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0 

0.0

 06 02 06

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

3.8

6.2

6.2

0.0

10.0

10.0

0.0

 

 ხარჯები

3.8

6.2

6.2

0.0

10.0

10.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.8

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

5.3

5.3

 0.0

10.0

10.0

0.0

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

13.2

14.2

14.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 ხარჯები

13.2

14.2

14.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 

    სუბსიდიები

13.2

14.2

14.2

0.0

15.0

15.0

0.0

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

6.5

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

 ხარჯები

6.5

10.0

10.0

0.0

15.0

15.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0 

0.0 

0.0

0.0 

0.0

 

    სხვა ხარჯები

6.5

7.0

10.0