,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.142.016279
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
24/12/2021
ვებგვერდი, 27/12/2021
190020020.35.142.016279
,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/12/2021 - 28/02/2022)

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №14

2021 წლის 24 დეკემბერი

ქ. ნინოწმინდა

 

,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა” ქვეპუქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი’’ 78–ე მუხლის  მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ნინოწმინდის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილება ,,ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  2021  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” (www.matsne.gov.ge 01/01/2021, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.142.016265).

 

მუხლი 3
ეს  დადგენილება ამოქმედდეს 2022  წლის 1 იანვრიდან.

 


ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაან აროიანიდანართი
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

თავი I
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

 

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 12.612,0

      13,859,6 

7,836,6         

        6,023.0  

9.000.0

9.000.0

 

 გადასახადები

6.309,2

        7,360,6 

        7,360,6  

                     

8.475.7

8.475.7

 

 გრანტები

6,004,0

        6,203.0  

           180.0

        6.023.0  

200.0

200.0

 

 სხვა  შემოსავლები

298,8

           296,0  

           296,0  

                     

324.3

324.3

 

 II. ხარჯები

4,659,8

        5,942.9  

        5,893.1

             49.8 

7.541.3

7.541.3

 

 შრომის ანაზღაურება

1,238,3

        1,172.9 

1,172.9

                    

1.995.1

1.995.1

 

 საქონელი და მომსახურება

966,8

           1.656.4  

           1,606,6 

             49,8  

1,794.1

1,794.1

 

 პროცენტი

166,7

           114,2  

           114,2

                     

93,5

93,5

 

 სუბსიდიები

1,709,1

2,133,9

2,133,9

                     

2,670.3

2,670.3

 

გრანტები

50,0

             60.0  

             60.0  

                     

60,0

60,0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

428,3

528,0

528,0

                     

555,0

555,0

 

 სხვა ხარჯები

100,6

277.5

           277.5

                     

373.3

373.3

 

 III. საოპერაციო სალდო

7.952,2

        7,916,6 

        1,943,5 

        5,973,2  

1.458.7

1,458.7

 

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,379,6

        10,806,4  

        4,619,0

6,187,3

1,338.7

1,338.1

 

 ზრდა

7,397,9

        10,826,4

4,639,0

        6,187,3

1,358.7

1,358.7

 

 კლება

18,3

    20,0        

20,0

 

20,0

20,0

 

 V. მთლიანი სალდო

572,6

           -2,889,7  

           -2,675,6

214,2

120,0

120,0

 

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

484,7

-3,002,7

           -2,788,7  

- 214,2          

     

 ზრდა

-131,3

                      

                    

                     

-

-

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

-131,3

                      

 

 

-

   

 კლება

- 616,0

3,002,7

2,788,6

           214,2

 

 

 

      ვალუტა და დეპოზიტები

-616,0

3,002,7

2,788,6

214,2

 

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-87,9

-113,0

-113,0

 

-120,0

-120,0

 

 კლება

87,9

113,0

113,0

                    

120,0

120,0

 

     საშინაო

87,9

113,0

113,0

                     

120,0

120,0

 

           სესხები

 

113,0

113,0             

 

120,0

120,0

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

87.9

-

-

 

-

   

 VIII. ბალანსი

              0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

12.630,3

      13,879.6  

        7,856.6 

        6.023.0 

9020.0       

9020.0       

 

 შემოსავლები

12.612,0

      13,859.6 

        7,836.6

        6.023.0

9000.0      

9000,0       

 

 არაფინანსური აქტივების კლება

18,3

20,0            

20,0            

 

20,0            

  20,0          

                    

 გადასახდელები

12,145,6

      16,882.3 

        10,645,2

        6,237.1

9020,0

9020,0

 

 ხარჯები

4,659,8

        5,942.9

        5,893.1

             49.8

7.541.3

 7.541.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,397,9

        10,826.4

        4,639.0

        6,187.3

1.358.7

1.358.7

 

 ვალდებულებების კლება

87,9

113,0            

113,0            

                     

 120.0         

120.0          

   

 ნაშთის ცვლილება

484,7

-3,002,7         

-2,788,6        

  - 214,2

     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

 

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 8.900.0  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

12.612,0

13,859.6

        7,836,6

        6.023.0

9000.0

9000.0

 

       გადასახადები

6.309,2       

        7,360,6

7,360,6

                     

8.475.7

8.475.7

 

       გრანტები

6,004,0    

        6.203.0  

           180.0  

        6.023.0  

200.0

200.0

 

       სხვა შემოსავლები

298,8          

           296,0  

           296,0  

 

324.3

324.3

 

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

 

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 8.475.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

6.309,2     

        7,360,6  

        7,360,6  

                     

8.475.7

8.475.7

                     

      საშემოსავლო გადასახადი

 

                     

                     

 

   

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

3,105,5                    

        4,060,6 

4,060,6

                     

5.075.7      

5.075.7

 

      ქონების გადასახადი

3,203,7

        3,300,0  

        3,300,0  

                     

3.400.0

3.400.0

                     

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.333,3          

        2,470,0  

        2,470,0  

                    

2.560.0

2.560.0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                    

                     

                     

 

                     

 

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.9

   

 

                     

 

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

463,5            

 530,0         

530,0

                   

440.0          

440.0

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

404,0         

 300,0         

           300,0

                     

400.0          

400.0

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

 

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 200.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 გრანტები

6,004,0

6,203.0

200.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

                

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

6,004,0

6,203.0

200.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

   

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

180,0

180.0

200.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

   

 

 ფონდის გამოყოფილი ტრანსფერი, მათ შორის :

5,824,0

6.023.0

 

      რეგიონების განსახორცილებელი  პროექტების  ფონდი

4,970,7

5,179.0

 

      მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი

409,4

400,0

 

      სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამა

444.0               

444.0

 

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 324.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

298,8

296,0

324.3

 შემოსავლები საკუთრებიდან

166,7

130,0

190.3

პროცენტი

63.2

70,0

40.0

 რენტა

103,6

60,0

150.3

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

43,3

76,0

44.0

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

36,4

46,0

37.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

19,0

11,0

12.0

სამხედრო  სავალდებული სამსახურის გადავადების  მოსაკრებელი

2,0

3.0

5.0

სათამაშო ბიზნესის   მოსაკრებელი

 

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

15,4

32,0

20.0

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,9

30,0

7.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

88,8

90,0

90.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

     

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  7.541.3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 
წლის
 ფაქტი

 2021  წლის გეგმა

 2022  წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

4,659,8

5,942.9

5,893.1

49.8

7.541.3

  7.541.3

 

 შრომის ანაზღაურება

1.238,3

1,172.9

1,172.9

-

  1.995.1     

1.995.1      

   

 საქონელი და მომსახურება

966,8

1,656.4

1,606.6

49.8

1.794.1       

1.794.1      

 

 პროცენტები

166,7

114,2

114,2

 

93.5          

93.5          

                      

 სუბსიდიები

1,709,1

2,133,9

2,133,9

 

2.670.3

2.670.3

                     

გრანტები

50,0

60.0

60.0

 

60.0

60.0

                    

 სოციალური უზრუნველყოფა

428,3

528,0

528,0

 

555.0          

555.0          

                      

 სხვა ხარჯები

100,6

277.5

277.5

 

373.3         

373.3      

                      

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 1.338.7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.358.7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 20.0 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020

 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022

  წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

16,0

68,2

21.0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

16,0

50.0

21.0

01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

18,2

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

6.967,8

10,174.7

1.337.7       

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,622,0

6,586.9

100.0               

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

15,6           

401,5

            

 02 03

    გარე განათება

172,3

105,0

250.0

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 

25,0

150.0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

610,5

2,278.3

637.7

 02 07

    მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

393,6

444,2

                  

 02 08

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

153,7

333.7

200.0            

 02 09

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

   

                        

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                        

 

                       

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                       

 

                        

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                       

 

                       

 04 00

 განათლება

   

              

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

   

              

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

   

                        

04 03

    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

412,0

583.5

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,2

 

                

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

   

                

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

2,2

 

                

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

     

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

   

                      

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,397,9

10.826.4

1.358.7

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

18,3

20,0

20.0

 ძირითადი აქტივები

4,4

   

 არაწარმოებული აქტივები

13,9

20,0

20.0

        მიწა

13,9

20,0

20.0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2020

 წლის
ფაქტი

 2021

 წლის გეგმა

 2022

 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,105,5  

2,728.6

3.732.2

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,850,9

2,501.4

3.518.7

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,850,9

2,373.3

3.338.7

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

128,2

180.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

254,6

227,2

213.5

 7.2

 თავდაცვა

  66,1

71,0

118.4

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

66,1

71,0

118.4

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

6,199,3

7,219.1

269.4

 7.4 5

 ტრანსპორტი

6,199,3

7,219.1

269.4

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,778,5

6,771.3

269.4

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

420,8

447,8

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

254,5

350,0

400.4

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

254,5

350,0

400.4

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1,195,5

3,522.1

1.593.7

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

32,4

25,0

150.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

                           

   

 7.6 3

 წყალმომარაგება

15,6

401,5

 

 7.6 4

 გარე განათება

383,2

427,0

606.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

764,4

2,668.6

837.7

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

156,8

168,4

157.5

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

156,8

168,4 

157.5

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

700,5

836,5

980.2

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

226,3

300,0

330.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

425,3

482,5

590.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

48,9

54,0

60.0

 7.9

 განათლება

1,027,7

945.7

1.228.2

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

615,8

362.2

       1.228.2

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

412,0                            

583.5

 

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

412,0                            

583.5

 

 7 10

 სოციალური დაცვა

439,6

504,0

540.0

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

10,3

14,0

18.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

     

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

29,0

47,0

57.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

     

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

400,4

443,0

465.0

 

 სულ

12,145,6

16,345.5

9.020.0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 120.0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1.458.7  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020

 წლის ფაქტი

 2021

 წლის გეგმა

 2022

 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

7.952,2

7.916.6

1.458.7

 მთლიანი სალდო

             572,6

      - 2,889,7

120.0

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020

 წლის ფაქტი

 2021

 წლის გეგმა

 2021

 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

484,7

- 3,002,7

 

 ზრდა

131.3

                              

                                

         ვალუტა და დეპოზიტი

131.3

                                

                                

 კლება

- 616.0

3,002,7

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

-616.0

3,002,7

 

 

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს   - 120.0 ათასი ლარით.

 


თავი II
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1.863.1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 02 00

                                                     ინფრასტრქტურის განვითარება

1.863.1

02 01

საგზაო ინფრასტრუკტურის განვითარება

269.4

02 01 01

გზების მშენებლობის , რეკონსტრუქციის მოვლა -შენახვის ხარჯი

250.0

02 01 02

ხიდების რეაბილიტაცია

 

02 01 03

ქ. ნინოწმინდის შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

 

02 01 04

ქ. ნინოწმინდის რადარების  მანტაჟი

19.4

  02 02

                                                 წყლის სისტემების განვითარება

 

02 02 01

 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

 02 03

                                                  გარე განათება

606.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია

500.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

106.0

02 04

                                               მშენებლობა, ავარიული ობექტების და შენობების რეაბილიტაცია

150.0

02 04 01

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობის და სახურავების რეაბილიტაცია

 

 02 04 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

150.0

 02 06

                                              კეთილმოწყობის ღონისძიებები

637.7

 02 06  01

 

     რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

637.7

02 06 02

       ქ. ნინოწმინდის ტროტუარების კეთილმოწყობა

 

 

 02 07

 

       სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

200.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობის , რეკონსტრუქციის მოვლა -შენახვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

250.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  ამ პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, გზების მოვლა–შენახვისა და ზამთრის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 90 კმ სიგრძის ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე  გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოები:

-  გზების  ორმოული შეკეტება.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქ. ნინოწმინდის რადარების  მანტაჟი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 04

19.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ადგილობრივი გზების ვიდეონეთალყურეობის კამერების მანტაჟი. რადგან ქალაქში შეუფერხებელი იყოს მგზავრობა და გადაადგილება.

სარკების შეძენა და მონტაჟი

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტებთან შესაბამისობაში არსებული გზების უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის და ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (250,0 ათასი ლარი).                         გარე განათების რეაბილიტაცია  საექსპერტიზო მომსახურება.

ნინოწმინდის  მუნიციპოლიტეტის  გარე განათების რეაბილიტაცის    საექსპერტიზო მომსახურება.

  - სოფელ პატარა გონდურის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ საღამოს გარე განათების მოწყობა

-სოფელ განძის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ფოკის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ რადიონოვკის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ უჩმანის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ყაურმის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ გორელოვკის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ორლოვკის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ჯიგრაშენის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ დიდი ხანჩალის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ პატარა ხანჩალის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ კატნატუს გარე განათების მოწყობა

-სოფელ სათხის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ დიდი არაქალის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ჟდანოვის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ სამების გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ეფრემოვკის გარე განათების მოწყობა

_სოფელ თორიის გარე განათების მოწყობა

-სოფელ ჰეშტიის გარე განათების მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული ტერიტორია.

 

ვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

106.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური კეთილმოწის და დასუფთავების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ნინოწმინდაში, ასევე 30 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მერიის შენობის რეაბილიტაცია

მოსალოდნელი შედეგი

კომფორტით უზრუნველყოფილი  ადმინისტრაციული შენობების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     რიტუალების სახლების, კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

637.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა,

  - სოფ. რადიონოვკაში  საბავშვო ბაღის  მშენებლობა.

  - სოფ. პ. ხანჩალის  საბავშვო ბაღის  მშენებლობა.

  - სოფ. ყულალისის საბავშო ბაღის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგიანი ჩატარებული კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური    

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 400.4 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან   დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა   და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

          400.4

 03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

          373.0 

 03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

         27.4    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01

373.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური კეთილმოწის და დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში    ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

 ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: სათხა,დიდი არაქალი,პატარა არაქალი,ოროჯალარი, განძა, ფოგა,ტამბოვკა რადიონოვკა  ვლადიმიროვკა ასპარა,დიდი კონდრიო, პატარა გონდრიო, დილიფი,კულალის,მამწვარა, კაურმა,ეშტია, თორია, უჩმანა,დიდი ხანჩალი,პატარა ხანჩალი, კატნანუ, გორილოვკა,სპასოვკა,ეფრემოვკა  ჟდანოვაკან სპასოვკა ორლოვკა,სამება,ჯიგრაშენი და პატარა ხორენია.  შეგროვებული ნარჩენები გადის ჯიგრაშენის  ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ/კუბ ნარჩენი.
პროგრამიდან ასევე ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანაი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდითი სამუშაოები.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.ზამრის პერიოდში ქალაქის ტროტუარების თოვლისგან გასუფთავება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ნინოწმინდის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

27.4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კომუნალური კეთილმოწის და დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ  ნინოწმინდის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 5 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ ქიმიკატების შეტანა  და ნიადაგის გაფხვიერება.  განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,228.2 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022

 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1228.2

 04 03

    სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

        

04 04

ნინოწმინდის საბავშვო ბარების გაერთიანება

1.228.2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

1.228.2

პროგრამის განმახორციელებელი

                     ა(ა)იპ ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 12 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1030-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 68  აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

      ა(ა)იპ  ნინოწმინდის საბავშვო ბარების გაერტიანება თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - ნინოწმინდის საბავშვო ბარების გაერტიანება   დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1030-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 60 %-ს შეადგენს.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 980.2 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022

წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

980.2

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

330.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

 330.0          

 05 01 01 01

 

           სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

120.0

05 01 01 02

  ა (ა) იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

 

210.0           

05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

449.3         

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

449.3

05 02 01 01 

 

       ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  კულტურის ცენტრი

132.0

05 02 01 02

 

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მთავარი ბიბლიოთეკა

83.5             

05 02 01 03

 

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება

57.7

05 02 01 04

 

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  სამუსიკო სკოლა 

134.0

05 02 01 05

 

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  ვაჰან ტერიანის სახელე-მუზეუმი

18.5

05 02 01 06

 

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი

23.6

05 02 01 07

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  მუნიციპალური გაზეთი არშალუის

 

28.9           

05 03

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

60.0             

05 04

ტრადიციული და კალენდარული დღესასწაულების ღონისძიებები

26.0             

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

23.0

05 06

ინტელექტ-ჩემპიონატი «ეტელონი 2016»

3.0

05 07

რელიგია

60.0             

   

             

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 01

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ  ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტ ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ა (ა) იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 01 02

210.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“-ს  200-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას. გაერთიანება მოიცავს სპორტის 12 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას, საფეხბურთო კლუბი.   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები მათ შორის: ფრენბურთი, მ. ჩოგბურთი, სასკოლო ოლიმპიადა, კარატე, ფუტსალი, მკლავჭიდი, ფეხბურთი, ჭადრაკი, სათხი, ჭიდაობა  .                     

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

 

ვეპროგრამის დასახელება

კოდი

       () იპ-ნინოწმინდის  კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

132.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ა (ა) იპ „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები

მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობა

 

ვეპროგრამის დასახელება

კოდი

       () იპ-ნინოწმინდის  მთავარი ბიბლიოეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

83.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა.მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ასევე  ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდრის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ნინოწმინდის მთავარი ბიბლიოთეკა“ სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო  მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა. ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მოსალოდნელი  შედეგი

საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნებისადმი დაინტერესება.    

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

            () იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

57.7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება.

ქალაქ ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულება, სადაც   ფუნქციონირებს   სხვადასხვა  წრე, მათ შორის სამხატვრო,  ქარგვის, ქსოვის, კერვის და სხვა.

მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.  კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     () იპ-ნინოწმინდის  სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

134.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლეთა თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, მუსიკალური კუთხით განვითარება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს  160 მოსწავლე. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.

მოსალოდნელი  შედეგი

მუსიკის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

მუსიკალური ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  () იპ-ნინოწმინდის  ვაჰან ტერიანის სახელე-      მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 05

18.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფელ განძის ვაჰან ტერიანის სახელობის მუზეუმი.

მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

() იპ-ნინოწმინდის  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

23.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდაში ფუნქციონირებს „მხარეთმცოდნეობის   მუზეუმი“. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თანამშრომელთა ანაზაღაურება.

მოსალოდნელი  შედეგი

კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

კულტურულ ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

() იპ-ნინოწმინდის  მუნიციპალური გაზეთი       არშალუის

 

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

28.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მონიციპალიტეტის მოსახლეობის სრულყოფილი, ობიექტური და ზუსტი ინფორმაციის მოწოდება/ უზრუნველყოფა.

რეგიონში, ქვეყანაში, მუნიციპალიტეტში პოლიტიკურ, სოციალყრ, ეკონომიკურ, საგანმანათლებლო-კულტურულ და სხვა სფერაში მიმდინარე მოვლენების ინფორმირება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის გაშუქება, მოსახლეობისთვის პრობლემატურ/ მწვავე ხასიათის საკითხების წამოწევა.

ხელი შეუწყონ კულტურული ფასეულობების შესახებ ინფორმაციის გადაცემასა და შენარჩუნებას, საზოგადოებისათვის მიუწვდომელი გახდეს ღირსეული მოქალაქეების შესახებ მასალების საშუალებით.

მოსალოდნელი  შედეგი

ახალგაზრდა შემოქმედთა აღმოჩენა და წახალისება.

სომხურ - ქართული მეგობრების ხელშეწყობა და განმტკიცება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტ პორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა .

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პრესა და ადგილობრივი ტელევიზია, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ცნობიერებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

ინფორმაციის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.                 

საინფორმაციო პროგრამებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     ტრადიციული და კალენდარული დღესაწაულების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

26.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

 • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი  დედისა და საერთაშორისო ქალთა დღისადმი. (სახვითი ხელოვნებისა და ხელსაქმის გამოფენა,   თემატური კონცერტი, მხატვრული კითხვის კონკურსი).
 • კონკურსის მუნიციპალურ ეტაპი „საქართველო ჩემო სამშობლო“ თემაზე
 • ქალთა საერთაშორისო დღე მრავალშვილიან  დედებთან შეხვედრის ორგანიზება

სომხური ნამცხვარი ,,ქად“-ის ფესტივალი

 • სომხური ნამცხვარი ,,ქად“-ის ფესტივალი (უკეთესი ნამუშევრების დაჯილდოება– 400 ლარი)
 • „ ძალა ერთობაშია“ – საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს  გაერთიანების დღისადმი (საზეიმო სვლა ქ.ნინოწმინდ, ჰაიოს - ქართლოს პარკის  მემორიალთან,  ყვავილებით და გვირგვინებით შემკობა,  თემატური კონცერტი)
 • სვლა სომეხი ხალხის გენოციდის  მსხვერპლთა ძეგლთან,  ყვავილებითა და გვირგვინებით  შემკობა
 • საზეიმო სვლა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ძეგლთან ქალაქის პარკში, ყვავილებისა და გვირგვინების შემკობა
 • ღონისძიებები, მიძღვნილი საქართველოს დამოუკიდებლობის  დღისადმი – საზეიმო შეკრება და  კონცერტი, სახვითი ხელოვნების კონკურსი –გამოფენა , კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილდოება სიგელებით და საჩუქრებით
 • „სათხა – მამულის დაცვის  ციხე–სიმაგრეა“ სოფლის დღესასწაული.
 • ბავშვთა დაცვის  საერთაშორისო დღესასწაულთან დაკავშირებით  ღონისძიებები (საზეიმო, გასართობი ღონისძიებები საბავშვო ბაღებში, საბავშვო ბაღების აღსაზრდელების კონცერტი   კულტურის ცენტრში, მრავალშვილიანი ოჯახებზე  დახმარების გაწევის აქციის ორგანიზება, სახვითი  და გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრების   გამოფენა სკოლისგარეშე აღზრდის  დაწესებულებაში,
 • სოფ. სპასოვკაში  დღესასწაული ,, ღორჯომელობა”-ს გატარება,
 • ვ.ტერიანის  პოეზიის ტრადიციული დღეები სოფ. განძაში – სოფლის საზეიმო გაფორმება, პოეტის სახლ–მუზეუმის გასუფთავება და კეთილმოწყობა, ტერიანის პოეზიის მხატვრული კითხვის კონკურსი, ტერიანის ლექსებით შექმნილი  სიმღერების კონკურსი, კონკურსი „ვ.ტერიან სახვით ხელოვნებაში“,  ტერიანის ალბომის გამოცემა, ტერიანის სტატიების კრებულის გამოცემა,   საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებიდან და სომხეთიდან ჩამოსული სტუმრების გამასპინძლება,
 • ეთნოგრაფიული ფესტივალი „ფუძეობა“
 • სიმღერის ფესტივალი – ( ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება  სოფლებიდან, საუკეთესო მომღერლების დაჯილდოება სიგელებით და საჩუქრებით )
 • ინტელექტუალური თამაში „რა, სად, როდის“ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების უფროსკლასელთა შორის. (კონკურსში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, გამარჯვებული  გუნდების დაჯილდოება სიგელებით, დიპლომებით და საჩუქრებით
 • მუნიციპალური ახალგაზრდული  აქცია „ისტორიულ და კულტურულ ძეგლთა გასუფთავებისა და კეთილმოწყობის კვირა“
 • ვიქტორ ჰოვსეფიანის პოეზიის დღე სოფ.ეშტიაში,
 • ,,ქალაქის დღესასწაული“ (ქალაქის საზეიმო გაფორმება, სხვადასხვა გამოფენების ორგანიზება, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეთა დაჯილდოება, საპატიო სტუმრების გამასპინძლება ).
 • მხატვრული კითხვის ფესტივალი
 • სახვითი ხელოვნების კონკურსი - გამოფენა „ოქრო შემოდგომა“ (სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებაში)
 • სომხური და ქართული ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალი – საუკეთესო ნიმუშების დაჯილდოება სიგელებით, დიპლომებით და საჩუქრებით
 • საზეიმო ღონისძიებები, მიძღვნილი მასწავლებლის დღისადმი (მუნიციპალიტეტის მასწავლებლების შეკრება, საუკეთესო მასწავლებლების  პატივისცემა და წახალისება
 • ცეკვის ფესტივალი – (ფესტივალში მონაწილეთა ტრანსპორტირება სოფლებიდან, საუკეთესო მოცეკვავეთა დაჯილდოება სიგელებით და საჩუქრებით)
 • სომხური და ქართული  ლიტერატურული მეგობრობის საღამო
 • სომხეთში მიწისძვრის შედეგად მსხვერპლთა ხსოვნისადმი ყვავილების დადგმა  ქ.ნინოწმინდის სურბ სარგის ეკლესიის ტერიტორიაში არსებულ მემორიალთან

            -          საახალწლო და საშობაო ღონისძიებები

მოსალოდნელი  შედეგი

 კულტურის, სპორტის, გენდერული თანასწორობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა და განვითარება.  

 კულტურული, სპორტის, გენდერული თანასწორობის ღონისძიებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

     საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

23.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სხვადსხვა ღონისძიებები, მათ შორის:

 • თოვლიანი ფიგურების კონკურს–ფესტივალი „ზღვაპრების გმირები თოვლში“ (კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეთა დაჯილდოება
 • ინტელექტუალური თამაში ,,ეტალონი’’
 • ჯანდაცვის მსოფლიო დღე: ორგანიზებული აქცია ექიმებსა და ქალების შორის
 • მსოფლიო აქცია-დედამიწის დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდებისა და უფროს კლასელებსა შორის
 • პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით ქალთა ჟურნალისტებთან შეხვედრა
 • ოჯახის საერთაშორისო დღე-შეხვედრა ახალგაზრდა მშობლებთან ერთად
 • ვიქტორინა „ უკეთესად გავიცნობთ ჩვენს  სამშობლოს“  მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა შორის
 • ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი „თოპუზი“  (2 ტურად): პირველი ტური ნინოწმინდაში, მეორე ტური – ბათუმში
 • კონკურსის ჩაბარება მთლიან მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, საუკეთესო სუვენირის არჩევაში ადგილობრივი მუნიციპალური მონაცემთა გამოხატვით
 • საინფორმაციო დაფების მოწყობა  (ლოკაცია:  ს.ღაურმის ხიდი-250 ლ. ს საღამოს ეკლესია-250 ლ. ს.განძის ეკლესია-250 ლ.)
 • „საქართველო-ჩემი სამშობლოა“ თემაზე კონკურსში გამარჯვებულებისთვის ექსკურსიის ორგანიზება
 • შეხვედრები სოფლის ქალებთან (ტრანსპორტის ხარჯები-250 ლ.)
 • მუნიციპალიტეტის რუკის პრეზენტაცია- ისტორიული და ტურისტული ობიექტების მითითებით
 • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები (მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დარგის წარმატებული ახალგაზრდების შეკრება, მათი წახალისება, ახალგაზრდულ–გასართობი ღონისძიებების ორგანიზება ქ. ნინოწმინდის   კულტურის  ცენტრში
 • ღონისძიება გაეროს კონვენციის „ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ“ მიღებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ. (სტუმრების გამასპინძლება-100 ლ.)
 • სკოლის აქტივისტების გაცნობა ადგილობრივ  ისტორიული ძეგლებთან
 • სოფლებში მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი
 • მშვიდობისათვის ქალთა ბრძოლის საერთაშორისო დღის მიღძვანილი კონკურსი „არასდროს არ იყოს ომი“ თემაზე უფროსკლასელებ გოგოებს შორის (ჯილდოვდება-100, საჩუქრები200)
 • ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე-შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ახალგაზრდებს შორის
 • ძალადობის საწინააღმდეგ ღონისძიება
 • შეხვედრა სხვადასხვა პროფესიის ქალებთან
 • ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ხელმმძღვანელი პირების  შეხვედრა   წარმატებულ  უფროს  კლასების მოსწავლეებთან
 • ტრენინგები სოფლების მცხოვრებ ქალებისთვის                                                                            

მოსალოდნელი  შედეგი

 კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.   კულტურული მემკვიდრეობის შენაჩუნება და განვითარება.

კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ინტელექტ-ჩემპიონატი «ეტელონი 2016»

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 06

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლის მოსწავეთა დაინტერესება აღნიშნული თამაშით

მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა თამაშში მონაწილეობის ხარჯების ურზრუველყოფა.

მოსალოდნელი  შედეგი

განათლების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა.                 

 განათლების ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                              რელიგი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 07

        60.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია მონასტრების დახმარება, გამართული ფუნქციონირებისათვის.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დაფინანსდება სოფელ ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ.ენერგიისა და გათბობის საწვავის ხარჯები,რომელიც სოფ. ფოკის და ქ. ნინოწმინდის მონასტრებს სუბსიდიის სახით მიეცემათ.ეკლესია მონასტრების ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი  შედეგი

ეკლესია მონასტრების ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 697.5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

697.5            

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

157.5           

 06 01 01

 

  ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  საზოგადოებირვი ჯამრთელობის დაცვის ცენტრი

 127.5          

06 01 02

ახალი Covid-19 ინფექციის მართვისათვის გასატარებელი ღონისძიებები

 

30.0             

 06  02

 სოციალური უზრუნველყოფა

540.0           

 06 02 01

 

     სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

180.0           

 06 02 02

    ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

55.0

 06 02 03

 

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

35.0             

 06 02 04

 

   მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა   დაკრძალვის ხარჯები

2.0

 06 02 05

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

100.0           

 06 02 06

 

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

18.0             

 06 02 07

 

  გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა

35.0             

 06 02 08

 

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

100.0             

 06 02 09

 

        ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

15.0             

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

127.5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  საზოგადოებირვი ჯამრთელობის დაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი Covid-19 ინფექციის მართვისათვის გასატარებელი ღონისძიებები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 02

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვა. COVID -19 ინფექციის მართვისათვის გასატარებელი ღონისძიებები.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

180.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა  სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს და  ესაჭიროებათ სტაციონალური და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება,  დაფინანსდებიან  სახელმწიფო  დაზღვევის თანხის გადახდის შემდეგ   დარჩენილი თანხის  50% -ით,  მაგრამ არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარისა, სამედიცინო მომსახურებისათვის (ოპერაციისათვის) გათვალისწინებული სახელმწიფო დაზღვევის თანხის გადახდის შემდეგ ქვითრის წარდგენისას, დარჩენილი თანხის 50 %-ით, თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200000;

პირები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონალურ-ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურეობას, დაფინანსდებიან სახელმწიფო დაზღვევის თანხის გადახდის შემდეგ დარჩენილი თანხის 40% -ით, მაგრამ არაუმეტეს 2 000 (ორი ათასი) ლარისა, იგივე პირობები ვრცელდება ქვითრის წარდგენისას, ხოლო ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევაში, დაფინანსდებიან სახელმწიფო დაზღვევის თანხის გადახდის შემდეგ დარჩენილი თანხის 100 %-ით, არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა;

- ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  დიალიზსა და ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს გაეწიოთ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 1 500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე;

- ონკოლოგიური პაციენტების ( I და II ჯგუფი) ქიმიოთერაპიის, რადიოთერაპიისა და მედიკამენტებით მკურნალობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, სარეიტინგო ქულების გარეშე;

- მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს,  რომლებსაც აქვთ გენეტიკური გადახრები და ესაჭიროებათ  სპეციალური სამედიცინო კვება, მიეცემათ  ფინანსური დახმარება  100% -ით არა უმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

    ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები

 • მარტოხელა მშობელს, რომელიც  რეგისტრირებულია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, გაეწიოს ერთჯერადი  ფულადი დახმარება -თითოეულ არასრულწლოვანს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე;
 • 26 წლამდე მარჩენალდაკარგულ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, მიეცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით სარეიტინგო ქულების გარეშე. ასევე მარჩენალდაკარგულ სტუდენტებს რომლებიც სწავლობენ   პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (კოლეჯი) მიცემათ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით სარეტინგო   ქულების გარეშე

        - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მრავალწევრიან (7 და მეტი) ოჯახის თითო წევრს, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან   ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 160 000 - ს,  მიეცეთ  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  20  (ოცი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინვალიდების ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

 •  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სრულწლოვან პირებს (პირველი და მეორე ჯგუფის) ერთჯერადი სოციალური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით;
 •  18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ერთჯერადი სოციალური დახმარება 150  (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა   დაკრძალვის ხარჯები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხავა კატეგორიის ადამიანთა დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

– ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიდი სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა  ოჯახებს გაეწიოთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება  500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

    ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყოველი ახალშობილისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, დაბადების დღიდან ერთი წლის განმავლობშაი, თუ ახალშობილის ერთ-ართი მშობელი რეგისტრირებულია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

18.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

 • ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 0 - დან 18 წლამდე ასაკის 4 (ოთხი) შვილი, ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე - 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი შედეგი

  მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

როგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

   – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს, ყოფითი პირობების გაუმჯობესებისათვის (საწვავის შესაძენად) ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150-დან 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის   

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-დან 150000-ს,  განსაკუთრებული შემთვევებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150-300 ლარამდე, გარდა იმ ოჯახებისა, რომლებიც ყოველთვიურად იღებენ ფინანსურ დახმარებას სახელმწიფოსაგან;

-უსახლკარო ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს ქირის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 100 ლარის  ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

 გაჭირვებული მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

15.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობის დაცვისა და  სოციალური                 უზრუნველყოფის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

 პროგრამა ითვალისწინებს დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები        

- ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ,,დიდი სამამულო ომის“ მონაწილე ვეტერანებს გაეწიოთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს 150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, სარეიტინგო ქულების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

  მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

 მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

 


თავი III
ნინოწმინდის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

 ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლი  გეგმა

 2022 წლის  პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

           12.145.6  

16.882.3

10.645.2

6.237.1

9.020.0       

9.020.0       

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

              487.0

472.0

472.0

 

468

468

                    

 

 ხარჯები

           4,659.8  

5.942.9

5.893.1

49.8

7.541.3       

7.541.3     

 

 

    შრომის ანაზღაურება

           1,238.3  

1.172.9

1.172.9

 

1.995.1  

1.995.1

                   

 

    საქონელი და მომსახურება

              966.8 

1.656.4

1.606.6

49.8

1.794.1       

1.794.1      

 

 

    პროცენტები

                166.7 

114.2

114.2

 

93.5          

93.5         

                   

 

    სუბსიდიები

           1,709.1 

2.133.9

2.133.9

 

2.670.3       

2.670.3      

                    

 

     გრანტები

                50.0

60.0

60.0

 

60.0            

  60.0         

                   

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

              428.3

528.0

528.0

 

555.0          

555.0         

                   

 

    სხვა ხარჯები

              100.6 

277.5

277.5

 

373.3          

373.3         

                    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7.397.9  

10.826.4

4.639.0

6.187.3

 1.358.7

  1.358.7

    

 

 ვალდებულებები

                    87.9   

113.0

113.0

 

120.0          

120.0         

                    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,171.6

2,799.6

2,753.4

46.2

3.850.6    

3.850.6    

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

133.0

94.0

94.0

 

 86.0        

86.0         

 

 

 ხარჯები

2,067.7

2,618.5

2,572.3

46.2

3.709.6

3.709.6

 

 

    შრომის ანაზღაურება

1.238.3

1.172.9

1.172.9

 

  1.995.1     

  1.995.1    

 

 

    საქონელი და მომსახურება

602.7

1.106.4

1.060.2

46.2

1.284.7          

1.284.7         

 

 

    პროცენტები

166.7

114.2

114.2

 

93.5          

93.5         

 

 

  სუბსიდიები

4.3

 

 

 

                     

                    

 

 

    გრანტები

15.0

15.0

15.0

 

15.0

15.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

24.0

24.0

 

  15.0          

15.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

33.5

186.0

186.0

 

 306.3         

306.3        

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

68.2

68.2

 

21.0                

21.0

 

 

 ვალდებულებები

87.9

113.0

113.0

 

 120.0          

120.0         

 

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,917,0

2.444.3

2.398.1

46.2

3.457.1      

3.457.1      

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

133.0

94.0

94.0

 

  86.0       

86.0         

 

 

 ხარჯები

1.901,0

   2,394.3

2,348.1

46.2

3.436.1     

3.436.1   

      

 

    შრომის ანაზღაურება

1,238,3

1,172.9

1,172.9

 

1.995.1      

1.995.1      

 

 

    საქონელი და მომსახურება

602,7

1.106.4

1.060.2

46.2

1.284.7        

1.284.7        

      

 

    პროცენტები

       

                      

                    

 

 

   სუბსიდიები

 

4,3

 

 

 

 

 

 

 

    გრანტები

15,0

15.0

15.0

 

15.0                

15.0              

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

24,0

24,0

 

15.0            

15.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

33,5

76.0

76.0

 

126.3

126.3

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

50.0

50.0

 

21.0                

21.0

 

 

 ვალდებულებები

             

 01 01 01

     ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

508,4

586,1

586,1

 

875.2         

875.2       

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31,0

31.0

31.0

 

22            

22           

 

 

 ხარჯები

507,2

586,1

586,1

 

875.2        

875.2           

 

 

    შრომის ანაზღაურება

396,6

389.9

389.9

 

591.4         

 591.4         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

74,9

132,2

132,2

 

   173.2     

173.2         

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

2,2

10,0

10,0

 

5.0              

5.0             

 

 

    სხვა ხარჯები

33,5

54.0

54.0

 

  105.6          

 105.6         

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

     

                     

                    

 

 01 01 02

    ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

1,342,5

1,787.2

1741.0

46.2

2.463.5      

2.463.5      

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

97.0

58.0

58.0

 

   59        

 59

 

 

 ხარჯები

1,327,7

1,737.2

1,691.0

46.2

2.443.5       

2.443.5    

 

 

    შრომის ანაზღაურება

790,2

731,4

731,4

 

1.304.7         

1.304.7         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

513,2

955.5

909.3

46.2

1.093.8         

1.093.8         

 

 

    პროცენტები

       

                      

                   

 

 

სუბსიდიები

4,3

 

 

 

 

 

 

 

     გრანტები

15,0

15.0

15.0

 

15.0                

15.0             

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

14.0

14.0

 

10.0            

10.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

 

21,3

21,3

 

20.0            

20.0           

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,8

50,0

50,0

 

 20.0               

20.0

 

 

 ვალდებულებები

             

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66,1

71,0

71,0

 

 118.4           

118.4           

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5.0

5.0

5.0

 

               5.0  

              5.0  

 

 

 ხარჯები

66,0

71,0

71,0

 

 117.4           

117.4           

 

 

    შრომის ანაზღაურება

51,5

51,6

51,6

 

99.0            

99.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

14,6

18,7

18,7

 

 17.7           

17.7            

 

 

      სხვა ხარჯები

 

0,7

0,7

 

0.7              

0.7             

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

1.0

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

254,6

355,4

355,4

 

393.5

393.5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             

 

 ხარჯები

166,7

224,2

224,2

 

273.5

273.5

 

 

    შრომის ანაზღაურება

             

 

    საქონელი და მომსახურება

             

 

    პროცენტები

166,7

      114,2

114,2

 

    93.5

93.5

 

 

    სუბსიდიები

             

 

    სხვა ხარჯები

 

110,0

110,0

 

180.0

180.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,2

18,2

 

 

 

 

 

 ვალდებულებები

87,9

113,0

113,0

 

120.0

120.0

 

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

 

110,0

110,0

 

180.0

180.0

 

 

 ხარჯები

 

110,0

      110,0

 

180.0

180.0

 

 

    სხვა ხარჯები

 

110,0

110,0

 

180.0

180.0

 

01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

 

 

18,2

18,2

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,2

18,2

 

 

 

 

 01 02 04

მგფ-ისა და ვალდებულის დაფარვა

254.6

227,2

     227,2

 

    213.5      

  213.5       

 

 

 ხარჯები

166,7

114,2

114,2

 

   93.5       

93.5         

 

 

    პროცენტები

166,7

114,2

114,2

 

93.5          

93.5         

 

 

 ვალდებულებები

87,9

113,0

113,0

 

120.0          

120.0         

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

7.394.8

10.741.2

    5.101.8

  5.639.5

1.863.1      

1.863.1

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

8.0

8.0

8.0

 

8.0              

8.0             

 

 

 ხარჯები

427.1

566.5

562.9

3.6

525.4

525.4         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

309.5

470.0

466.4

3.6

 419.4        

419.4         

 

 

    სუბსიდიები

     80.7

82.0

82.0

 

106.0            

106.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

36.9

14.5

14.5

 

              

             

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.967.8

10.174.7

 4.538.8

5,635.9

1.337.7     

1.337.7      

 

 

 ვალდებულებები

-

-

-

-

     

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5.778.5

6.771.3

  1.613.4

5.157.9

269.4

269.4

 

 

 ხარჯები

156.4

184.3

184.3

 

169.4

169.4

 

 

    საქონელი და მომსახურება

151.9

169.8

169.8

 

169.4

169.4

 

 

    სხვა ხარჯები

        4.5

14.5

14.5

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.622.0

6.586.9

1.429.0

5.157.9

100.0

100.0

 

 

 ვალდებულებები

-

-

-

-

     

 02 01 01

       გზების მშნებელობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვის ხარჯი

5.716.3

6.736.9

1.579.0

5.157.9

250.0           

250.0         

 

 

 ხარჯები

97.2

150.0

150.0

 

150.0          

150.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

97.2

150.0

150.0

 

150.0          

150.0         

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.619.0

6.586.9

1.429.0

5.157.9

100.0

100.0

 

 

 ვალდებულებები

-

-

         

 02 01 02

      ხიდების რეაბილიტაცია

3.0

           

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

      3.0

           

 02 01 03

. ნინოწმინდის შუქნიშნების და ტრაფარეტების დამონტაჟება

4.5

14.5

14.5

       

 

 ხარჯები

4.5

14.5

14.5

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

     

 

    სხვა ხარჯები

4.5

14.5

14.5

 

 

 

 

02 01 04

                     . ნინოწმინდის რადარების მონტაჟი

54.7

19.8

19.8

 

19.4

19.4

 

 

 ხარჯები

54.7

19.8

19.8

 

     19.4

19.4

 

 

    საქონელი და მომსახურება

54.7

19.8

19.8

 

19.4

19.4

 

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

15.6

401.5

401.5

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.6

401.5

401.5

 

 

 

 

 02 02 01

   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

10.3

341.0

341.0

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.3

341.0

341.0

 

 

 

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

5.3

60.5

    60.5

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

60.5

60.5

 

 

 

 

 02 03

    გარე განათება

383.2

427.0

427.0

 

606.0

606.0

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

8.0

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

 

 ხარჯები

210.8

322.0

322.0

 

356.0

356.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

130.1

240.0

240.0

 

250.0

250.0

 

 

    სუბსიდიები

80.7

82.0

82.0

 

106.0

106.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.3

105.0

105.0

 

250.0

250.0

 

 02 03 01

      გარე განათების რეაბილიტაცია

302.4

345.0

345.0

 

 500.0         

500.0         

 

 

 ხარჯები

130.1

240.0

240.0

 

 250.0         

250.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

130.1

240.0

240.0

 

250.0          

250.0         

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

172.3

105.0

105.0

 

250.0                

250.0             

 

 02 03 02

გარე განათების ექპლატაცია

80.7

82.0

82.0

 

106.0            

106.0           

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

8.0

8.0

8.0

 

8.0              

 8 .0           

 

 

 ხარჯები

80.7

82.0

82.0

 

106.0

106.0            

 

 

სუბსიდიები

80.7

82.0

82.0

 

106.0             

106.0           

 

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

32.4

25.0

25.0

 

150.0

150.0

 

 

 ხარჯები

32.4

     

 

 

 

 

    სხვა ხარჯები

32.4

     

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

25.0

 

150.0

150.0

 

 02 04 01

 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი შენობის და სახურავების რეაბილიტაცია

32.4

     5.0

 5.0

 

 

 

 

 

 ხარჯები

32.4

     

 

 

 

 

        სხვა ხარჯები

32.4

     

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.0

5.0

 

 

 

 

 02 04 02

ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა

-

20.0

20.0

 

150.0

150.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

20.0

20.0

 

150.0

150.0

 

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

610.7

2.334.9

2.334.9

 

637.7           

637.7        

 

 

 ხარჯები

0.2

56.6

56.6

 

                 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

0.2

56.6

56.6

 

                

              

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.5

2.278.3

2.278.3

 

637.7

637.7         

 

 

 ვალდებულებები

       

 

 

 

 02 06 01

რიტუალების სახლების,კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

562.9

2.334.9

2.334.9

 

637.7

637.7

 

 

 ხარჯები

0.2

56.6

56.6

 

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

0.2

56.6

56.6

 

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

562.7

2.278.3

2.278.3

 

637.7

637.7

 

 02 06 02

         ქ. ნინოწმინდის ტროტუარების კეთილმოწყობა

47.8

     

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.8

     

 

 

 

 02 07

   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

420.8

420.8

 

447.8

 

 

 

 

 ხარჯები

27.3

3.6

 

3.6

 

 

 

 

    საქონელი და მომსახურება

27.3

3.6

 

3.6

 

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

393.6

444.2

 

444.2

 

 

 

 02 08

    საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

153.7

   333.7

   300.0

33.7

200.0

200.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.7

333.7

300.0

33.7

200.0

200.0

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

254.5

350.0

350.0

 

400.4

400.4

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27.0

29.0

29.0

 

29

29

 

 

 ხარჯები

254.5

350.0

350.0

 

400.4

400.4

 

 

    სუბსიდიები

254.5

350.0

350.0

 

400.4

400.4

 

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

251.7

325.0

325.0

 

373.0

373.0

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27.0

29.0

29.0

 

      29

29

 

 

 ხარჯები

251.7

325.0

325.0

 

373.0

373.0

 

 

    სუბსიდიები

251.7

325.0

325.0

 

373.0

373.0

 

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2.7

25.0

25.0

 

27.4

27.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

7

7

 

7

7

 

 

 ხარჯები

2.7

25.0

25.0

 

27.4

27.4

 

 

    სუბსიდიები

2.7

25.0

25.0

 

27.4

27.4

 

 04 00

 განათლება

     1.027.7

1.428.5

931.0

551.5

1.228.2

1.228.2

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

142

164

164

 

 

 

 

 

 ხარჯები

615.8

899.0

899.0

 

1.228.2

1.228.2

 

 

    სუბსიდიები

615.8

899.0

899.0

 

1.228.2

1.228.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.0

583.5

32.0

551.5

 

 

 

 04 01

  საბავშო ბაღი '' წიწერნაკ''

552.8

     330.7

330.7

 

          

         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

122

144

144

 

          

         

 

 

 ხარჯები

552.8

330.7

330.7

 

           

        

 

 

    სუბსიდიები

552.8

330.7

330.7

 

          

         

 

 04 02

საბავშო ბაღი '' ძნწაღიკ''

63.0

31.5

31.5

 

            

           

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

20

20

20

 

            

           

 

 

 ხარჯები

63.0

31.5

31.5

 

            

           

 

 

    სუბსიდიები

63.0

31.5

31.5

 

           

           

 

04 03

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

412.0

583.5

32.0

551.5

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.0

583.5

32.0

551.5

 

 

 

04 04

ნინოწმინდის საბავშვო ბარების გაერთიანება

 

536.8

536.8

 

1.228.2

1.228.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

 

140

140

 

167

167

 

 

ხარჯები

 

536.8

536.8

 

1.228.2

1.228.2

 

 

სუბსიდიები

 

536.8

536.8

 

1.228.2

1.228.2

 

 05 00

 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისზიებები

700.5

836.5

836.8

 

980.2          

980.2         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

146

146

146

 

140          

140

 

 

 ხარჯები

698.3

836.5

836.5

 

980.2          

980.2       

 

 

    საქონელი და მომსახურება

20.5

50.0

50.0

 

60.0            

60.0           

 

 

    სუბსიდიები

612.4

664.5

664.5

 

808.2          

808.2       

 

 

    გრანტები

35.0

45.0

45.0

 

45.0            

45.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

30.3

77.0

77.0

 

 67.0           

67.0           

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.2

 

 

 

 

 

 

 05 01

     სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

226.3

300.0

300.0

 

330.0         

330.0         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

37

37

37

 

             

           

 

 

 ხარჯები

226.3

300.0

300.0

 

330.0          

330.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

13.8

30.0

30.0

 

40.0            

40.0           

 

 

    სუბსიდიები

157.7

180.0

180.0

 

210.0           

210.0         

 

 

    გრანტები

35.0

45.0

45.0

 

45.0            

45.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

19.8

45.0

45.0

 

35.0            

35.0           

 

 05 01 01

          სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

226.3

300.0

300.0

 

 330.0         

330.0         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

37

37

37

 

              

          

 

 

 ხარჯები

226.3

300.0

300.0

 

330.0          

330.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

13.8

30.0

30.0

 

40.0            

40.0           

 

 

    სუბსიდიები

157.7

180.0

180.0

 

 210.0         

210.0         

 

 

    გრანტები

35.0

45.0

45.0

 

 45.0           

45.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

19.8

45.0

45.0

 

35.0            

35.0

 

 05 01 01 01

           სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

68.6

120.0

120.0

 

120.0          

120.0          

 

 

 ხარჯები

68.6

120.0

120.0

 

120.0          

120.0         

 

 

    საქონელი და მომსახურება

13.8

30.0

30.0

 

40.0            

40.0           

 

 

    გრანტები

35.0

45.0

45.0

 

45.0            

45.0           

 

 

    სხვა ხარჯები

19.8

45.0

45.0

 

35.0            

35.0           

 

 05 01 01 02

  ა (ა) იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებო დაწესებულება ნინოწმინდის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

157,7

           180,0

180,0           

                    

210.0

210.0

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

37

37

37

 

37            

37           

 

 

 ხარჯები

157,7

180,0          

180,0         

                    

210.0

210.0

 

 

    სუბსიდიები

157,7

180,0          

180,0        

 

210.0

210.0

 

 05 02

  კულტურის ობიეკტის დაფინანსება

328,0  

  375,5

375,5

                    

478.2          

478.2        

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

109

 109  

109  

                    

          

         

 

 

 ხარჯები

325.8  

375,5

  375,5

                    

478.2        

478.2         

 

 

    სუბსიდიები

325,8

375,5

  375,5

                   

478.2

    478.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

 

 

 

 

 

 

 05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

328,0  

375,5

  375,5

                   

478.2          

478.2         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

109

 109

109

                   

          

         

 

 

 ხარჯები

325.8  

  375.5  

  375.5

                    

478.2          

478.2       

 

 

    სუბსიდიები

325.8  

375.5  

  375.5  

 

478.2          

478.2        

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

 

 

 

 

 

 

 05 02 01 01

      ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  კულტურის ცენტრი

102,2

116,0

116,0

                    

132.0          

132.0         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

25

25  

25  

 

27            

27           

 

 

 ხარჯები

102,2

116,0

116,0

                   

132.0          

132.0         

 

 

    სუბსიდიები

102,2

   116,0

   116,0

                   

132.0          

132.0         

 

 05 02 01 02

  () იპ-ნინოწმინდის  მთავარი ბიბლიოტეკა

69.9 

 70,0

 70,0

                   

83.5             

  83.5         

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

25

25  

25  

 

 25           

25           

 

 

 ხარჯები

69.9 

70,0

70,0

                  

83.5            

83.5           

 

 

    სუბსიდიები

69.9 

70,0

70,0

                    

83.5

83.5           

 

05 02 01 03

     () იპ-ნინოწმინდის სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულება

47,6

50,0

50,0

 

57.7            

57.7           

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

22

22

22

 

13

13

 

 

 ხარჯები

47,6

50,0

50,0

 

57.7            

57.7           

 

 

სუბსიდიები

47,6

50,0

50,0

 

57.7             

57.7           

 

 05 02 01 04

  ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  სამუსიკო სკოლა

75,0

75.0  

 75.0  

 

 134.0           

134.0          

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

26

26  

26  

 

21            

21           

 

 

 ხარჯები

72,8

75,0

75,0

                  

134.0

134.0

 

 

    სუბსიდიები

72,8

75,0

75,0

 

134.0        

134.0           

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,2

 

 

 

 

 

 

05 02 01 05

     ა (ა) იპ-ნინოწმინდის  ვაჰან ტერიანის სახელე-მუზეუმი

13.4

19,5

19,5

 

18.5

18.5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

5

 

5

5

 

 

 ხარჯები

13.4

19,5

19,5

 

18.5

18.5

 

 

    სუბსიდიები

13.4

19,5

19,5

 

18.5

18.5

 

05 02 01 06

() იპ-ნინოწმინდის  მხარეთმცოდნეობის  მუზეუმი

20.0

20.0

20.0

 

23.6

23.6

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6

6

6

 

6

6

 

 

 ხარჯები

20.0

20.0

20.0

 

23.6

23.6

 

 

    სუბსიდიები

20.0

20.0

20.0

 

23.6

23.6

 

05 02 01 07

() იპ-ნინოწმინდის  მუნიციპალური გაზეთი არშალუისი

 

25,0

25,0

 

28.9

28.9

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

6

6

 

6

6

 

 

 ხარჯები

 

25,0

25,0

 

28.9

28.9

 

 

    სუბსიდიები

 

25,0

25,0

 

28.9

28.9

 

 05 03

 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

80,0

55,0

55,0

 

60.0

60.0

 

 

 ხარჯები

80,0

55,0

55,0

 

60.0

60.0

 

 

        სუბსიდიები

80,0

55,0

55,0

 

60.0

60.0

 

05 04

ტრადიციული და კალენდარული დღესაწაულების ღონისძიებები

0,7

26,0

26,0

 

26.0

26.0

 

 

 ხარჯები

0,7

26,0

26,0

 

26.0

26.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

0,7

12,0

12,0

 

12.0

12.0

 

 

    სხვა ხარჯები

-

14,0

14,0

 

14.0

14.0

 

05 05

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

16,6

23,0

23,0

 

23.0

23.0

 

 

 ხარჯები

16,6

23,0

23,0

 

23.0

23.0

 

 

    საქონელი და მომსახურება

6,1

8,0

8,0

 

8.0

8.0

 

 

    სხვა ხარჯები

10,5

15,0

15,0

 

15.0

15.0

 

05 06

ინტელექტ-ჩემპიონატი "ეტელონი 2016"

 

3,0

3,0

 

3.0

3.0

 

 

 ხარჯები

 

3,0

3,0

 

3.0

3.0

 

 

    სხვა ხარჯები

 

3,0

3,0

 

3.0

3.0

 

05 07

რელიგია

48,9

54,0

54,0

 

60.0

60.0

 

 

 ხარჯები

48,9

54,0

54,0

 

60.0

60.0

 

 

    სუბსიდიები

48,9

54,0

54,0

 

60.0

60.0

 

 06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

596.5

   672.4

672.4

 

697.5

697.5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31

31

31

 

31

31

 

 

 ხარჯები

596.5

672.4

672.4

 

697.5

697.5

 

 

    საქონელი და მომსახურება

34.1

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

 

    სუბსიდიები

141.4

138.4

138.4

 

127.5

127.5

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

421.0

504.0

504.0

 

540.0

540.0

 

 06 01

    ჯანდაცვის პროგრამები

156.8

168.4

168.4

 

157.5

157.5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31

31

31

 

31

31

 

 

 ხარჯები

156.8

168.4

168.4

 

157.5

157.5

 

 

    საქონელი და მომსახურება

15.5

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

 

    სუბსიდიები

141.4

138.4

138.4

 

127.5

127.5

 

 06 01 01

() იპ-ნინოწმინდის  საზოგადოებირვი ჯამრთელობის დაცვის ცენტრი

141.4

138.4

138.4

 

127.5

127.5

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

31

31

31

 

31

31

 

 

 ხარჯები

141.4

138.4

138.4

 

127.5

127.5

 

 

    სუბსიდიები

141.4

138.4

138.4

 

127.5

127.5

 

06 01 02

ახალი  Covid-19 ინფექცის მართვისათვის  გასატარებელი  ღონისძიებების    

15.5

30.0

30.0

 

30.0            

  30.0         

 

 

ხარჯები

15.5

30.0

30.0

 

30.0            

30.0           

 

 

საქონელი და მომსახურება

15.5

30.0

30.0

 

30.0            

30.0

 

 06 02

   სოციალური პროგრამები

439.6

504.0

504.0

 

540.0          

540.0         

 

 

 ხარჯები

439.6

504.0

504.0

 

540.0          

540.0         

 

 

საქონელი და მომსახურება

18.6

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

421.0

504.0

504.0

 

  540.0        

540.0          

 

 06 02 01

       სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის ხარჯები

168.5

202.0

202.0

 

180.0          

180.0         

 

 

 ხარჯები

168.5

202.0

202.0

 

180.0

180.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

168.5

202.0

202.0

 

180.0

180.0

 

 06 02 02

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ორმხრივად და ცალმხრივად ობოლ ბავშვთა ოჯახებს და მრავალწევრიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს

29.0

46.0

46.0

 

55.0

55.0

 

 

 ხარჯები

29.0

46.0

46.0

 

55.0

55.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

29.0

46.0

46.0

 

55.0

55.0

 

 06 02 03

      ინვალიდების ფინანსური დახმარება

17.0

25.0

25.0

 

35.0

35.0

 

 

 ხარჯები

17.0

25.0

25.0

 

35.0

35.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

17.0

25.0

25.0

 

35.0

35.0

 

 06 02 04

      მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა   დაკრძალვის ხარჯები

 

1.0

1.0

 

2.0

2.0

 

 

 ხარჯები

 

1.0

1.0

 

2.0

2.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.0

1.0

 

2.0

2.0

 

 06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

86.7

87.0

87.0

 

100.0

100.0

 

 

 ხარჯები

86.7

87.0

87.0

 

100.0

100.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

86.7

87.0

87.0

 

100.0

100.0

 

 06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

10.3

14.0

14.0

 

18.0

18.0

 

 

 ხარჯები

10.3

14.0

14.0

 

18.0

18.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

10.3

14.0

14.0

 

18.0

18.0

 

 06 02 07

        სამუსიკო და სპორტული სექციის აღსაზრდელთა გაჭირვებული ოჯახების გადასახადის დაფინანსება და გაჭირვებული ოჯახებისათვის საწვავის შეძენა

23.1

31.0

31.0

 

35.0

35.0

 

 

 ხარჯები

23.1

31.0

31.0

 

35.0

35.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23.1

31.0

31.0

 

35.0

35.0

 

 06 02 08

 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაჭირვებული ოჯახებისათვის

93.2

83.0

83.0

 

100.0

100.0

 

 

 ხარჯები

93.2

83.0

83.0

 

100.0

100.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

18.6

 

 

 

 

 

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

74.6

83.0

83.0

 

100.0

100.0

 

06 02 09

        ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარება

11.2

15.0

15.0

 

15.0

15.0

 

 

 ხარჯები

11.2

15.0

15.0

 

15.0

15.0

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

11.2

15.0

15.0

 

15.0

15.0

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ნინოწმიბდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 


მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 200,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

  ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  121 000  ლარი.

 ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  79 000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 180,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 

მუხლი 28. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული ნინოწმინდთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.