„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 598
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/12/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 330110000.10.003.023154
598
21/12/2021
ვებგვერდი, 22/12/2021
330110000.10.003.023154
„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №598

2021 წლის 21 დეკემბერი

   ქ. თბილისი

 

„საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებაში (სსმ, 154, 25/11/2010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების“ დანართ №3-ის:

1. პირველი პუნქტი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მე-6  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „6. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზების ნუმერაცია:

ორგანოების დასახელება

მოკლე ნომრები

საქართველოს პარლამენტი

141

საქართველოს მთავრობა

151

საქართველოს სამინისტროები

1400-1409, 1500-1509

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთიანი საინფორმაციო სამსახურის ნომერი, რომელიც დროებით გადაეცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ „112-ს“, საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების  მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

144

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ების უმაღლესი საბჭოები

142

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ების მთავრობები

143

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში)

ა. რ.-ების სამინისტროები

1450-1459

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

146

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

1471

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

1472

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ − იუსტიციის სახლი

1474

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი, განკუთვნილი, ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით, უცხოენოვანი მოქალაქეებისა და ვიზიტორების სრულყოფილი მომსახურების გაწევისთვის

1520

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის ექიმების ცხელი ხაზი

1522

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

1551

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ – შემოსავლების სამსახური

1555;

(1552-1554,

1556-1559

გაფორმების

ეკონომიკური

ზონები)

სსიპ – საპენსიო სააგენტო

1480

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1481

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1482

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1483

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

1499

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1525

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1545

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ − შრომის ინსპექციის სამსახური

1575

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი

1272

სსიპ − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო

1484

სსიპ − იურიდიული დახმარების სამსახური

1485

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1486-1489,

1490-1498, 1521,

1523-1524,

1526-1529, 1540-1544, 1546-1549, 156, 1570-1574, 1576-1579,

158-159.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები (კოდები)

 

1 XX (XXX) ფორმატის მოკლე ნომრების (კოდების)  პირველი და მეორე ციფრები

1 XX (XXX) ფორ

მატის მოკლე ნომრების (კოდების)  მესამე ციფრი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

საოპერატორო კომპანიების არჩევის პრეფიქსული კოდი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ბავშვთა დახმარების დროებითი ცხელი ხაზის ერთიანი სამნიშნა ნომერი, რომელიც გადაეცემა 1 წლის ვადით.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

საავტომ. ტრანპორტის მოძრავი ტექ. დახმარება

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს მთავრობა

მოკლე ნომ-

რები არაავტო

რიზე-ბადი საქმიანო-

ბისა

თვის

მოკლე ნომ-რები ავტორი

ზებადი საქმი-

ანობი

-სა

თვის

რეზე-

რვი

რე-

ზე-

რვი

2

გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ტაქსის გამოძახება

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების უმაღლესი საბჭოები

 

1520

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი, განკუთვნილი ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით უცხო ენოვანი მოქალაქეების და ვიზიტორების სრულყოფილი მომსახურების გაწევისთვის    (2020 წლის 31 დეკემბრამდე)

1522

ქვეყანაში არსებული პანდემიის გათვალისწინებით,  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პირველადი ჯანდაცვის

ექიმების ცხელი ხაზის  მოკლე ნომერი, რომელიც ამ დადგენილების ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს „საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 18 ნოემბრის №355 დადგენილებით საგანგებო (ექსტრემალური) სამსახურების ერთიანი სამნიშნა მოკლე ნომრების მიმართ განსაზღვრული რეგულაციებით, ხოლო შემდეგ გააგრძელებს ფუნქციონირებას, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ცხელი ხაზის მოკლე ნომერი

1525

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში

შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში

1521, 1523-1524, 1526-1529

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

3

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთ

ხოების სამსახური

ტრანსპორტის (აეროპორტები,

ავტოსადგურები, რკინიგზის სადგურები, საზღვაო პორტები, ადგილობრივი საზოგა

დოებრივი ტრანსპორტის) მოძრაობის საინფორმაციო -საცნობარო სამსახურები

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების მთავრობები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხე-დველობის დეპარტამენტი

4

გაზის საავარიო სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს აღმასრულებელი   ხელისუფლების  ერთიანი საინფორმაციო        სამსახურის ნომერი, 

რომელიც დროებით გადაეცემა „საქართველოს  შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს  „112",          საქართველოში        ახალი კორონავი-რუსის   გავრცელე-ბის   შედეგად გამოწვეულ   მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზის ამოქმედებისთვის

1545

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

1540-1544, 1546-1549

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

 

 

5

კომუნალური მეურნეობის (ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, სანიაღვრე მეურნეობა) საავარიო სამსახურები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

რეზერვი

აჭარისა და აფხაზეთის (დროებით ქ. თბილისში) ა.რ.-ების სამინისტროები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური და შემოსავლების სამსახური

6

საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

რეზერვი

სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციები

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

7

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

1270-1271-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

რეზერვი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპები: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, იუსტიციის სახლი

1575

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდ

ებარებული სსიპ - შრომის ინსპექ

ციის სამსახური

1272 -საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ „მომსახურების სააგენტოს“ ცხელი ხაზი

1570-1574, 1576-1579

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

1273-1279 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს       რეზერვი

8

გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს        რეზერვი

რეზერვი

1480

სსიპ - საპენსიო სააგენტო

საქართველოს       

მთავრობის  რეზერვი

საფო-სტო კავშ. ოპერა

ტო-რების საინფორ-

მაციო სამსა-

ხური

1481

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

1482

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

1483

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო

1484

სსიპ-სახმელეთო

ტრანსპორტის სააგენტო

1485

სსიპ - იურიდიული და-ხმარების სამსახური

1486-1489

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

9

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების სამსახურების რეზერვი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

რეზერვი

1490-1498

საქართველოს მთავრობის რეზერვი

რე-

ზერვი

სახელმ-

წიფო ინსპექ-

ტორის სამსა-

ხური

1499

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს            სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

10

ელექტრონული კომუნიკაციების საოპერატორო კომპანიების

საავარიო და საინფორმაციო-საცნობარო

სამსახური

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეზერვი

ადგილობრივი თვითმ-

მართველობის ორგანოების ცხელი ხაზები

საქართველოს

სამინისტროები

საქარ-

თველოს სამინის-

ტროები

რე-

ზერ-

ვი

 „