„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების , საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების , საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.141.016338
14
17/12/2021
ვებგვერდი, 20/12/2021
010250050.35.141.016338
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების , საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2021 წლის 17 დეკემბერი

ქ. ახალქალაქი

 

„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების,საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების,  საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის  შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის №8 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 0104/2019, სარეგისტრაციო კოდი:
010250050.35.141.016283)  შეტანილი  შემდეგი ცვლილება:

ა)დადგენილების დანართის  მე-2 ნომერი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:“

2.

ა)საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

1

1920

 

ბ)საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2

1350

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 წლის  3 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 


ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაირი ირიციან
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.