„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 48-Iს
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 16/12/2021
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 040090000.30.056.016098
48-Iს
16/12/2021
ვებგვერდი, 17/12/2021
040090000.30.056.016098
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართ­ვი­სა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის (საქართ­ვე­ლოს საკანონმდებლო მაცნე №68, 14.12.2010) პირველი მუხლის მე-2 პუნქ­ტის:
ა) „გ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით გათვალისწინებული ან/და დამტკიცებული პროგრამ(ებ)ის/ქვეპროგრამ(ებ)ის ფარგლებში შეძენილ ან/და შექმნილ ქონებაზე, ასევე, კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლებით შესყიდულ ან/და უსასყიდლოდ მიღებულ მოძრავ ქონებაზე, რომელიც შესაბამისი პროგრამ(ებ)ის/ქვეპროგრამ(ებ)ის ან/და კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების, უსასყიდლოდ მიღებული მოძრავი ქონების მიღების პირობის (მიზნის) შესაბამისად, ექვემდებარება ფიზიკური, საჯარო ან/და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის გადაცემას.“.


მუხლი 2
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეთორნიკე რიჟვაძე

 

ბათუმი,

16 დეკემბერი 2021 წ.

N48-Iს