საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1184-VIმს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 17/12/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020010.05.001.020433
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
1184-VIმს-Xმპ
17/12/2021
ვებგვერდი, 20/12/2021
190020010.05.001.020433
საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 15.12.2022, №2383)

საქართველოს კანონი

 

 

საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

თავი I

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსავლები

10,490,370.0

12,750,272.7

16,357,411.0

16,325,898.0

31,513.0

გადასახადები

9,364,779.4

11,439,488.6

14,964,700.0

14,964,700.0

0.0

გრანტები

459,551.2

487,106.9

342,711.0

311,198.0

31,513.0

სხვა შემოსავლები

666,039.4

823,677.1

1,050,000.0

1,050,000.0

0.0

ხარჯები

12,533,887.8

14,197,869.5

15,342,926.8

15,116,199.8

226,727.0

შრომის ანაზღაურება

1,543,096.8

1,654,757.8

1,834,733.9

1,834,103.9

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,529,153.1

1,800,113.5

1,680,416.7

1,606,148.7

74,268.0

პროცენტი

763,694.7

790,511.7

755,047.0

755,047.0

0.0

სუბსიდიები

837,076.5

859,829.0

994,697.0

941,447.0

53,250.0

გრანტები

1,010,668.9

950,221.4

1,286,012.0

1,251,012.0

35,000.0

მათ შორის, კაპიტალური

624,367.6

702,157.3

961,250.0

954,250.0

7,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,343,171.8

6,082,587.1

6,115,804.1

6,115,804.1

0.0

სხვა ხარჯები

1,507,026.0

2,059,849.0

2,676,216.1

2,612,637.1

63,579.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

384,114.6

579,506.2

1,088,795.0

1,050,775.0

38,020.0

საოპერაციო სალდო

-2,043,517.8

-1,447,596.8

1,014,484.2

1,209,698.2

-195,214.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,220,859.6

2,331,610.0

2,969,486.2

1,879,713.2

1,089,773.0

ზრდა

2,319,013.5

2,544,195.3

3,269,486.2

2,179,713.2

1,089,773.0

კლება

98,153.9

212,585.3

300,000.0

300,000.0

0.0

მთლიანი სალდო

-4,264,377.4

-3,779,206.9

-1,955,002.0

-670,015.0

-1,284,987.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,081,992.8

-1,269,942.5

599,677.0

343,027.0

256,650.0

ზრდა

2,245,350.3

323,172.0

749,677.0

493,027.0

256,650.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,867,663.9

0.0

263,027.0

263,027.0

0.0

სესხები

377,686.4

323,172.0

486,650.0

230,000.0

256,650.0

კლება

163,357.5

1,593,114.5

150,000.0

150,000.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1,429,838.2

0.0

0.0

0.0

სესხები

163,317.9

160,819.6

150,000.0

150,000.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

39.6

2,456.7

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

6,346,370.2

2,509,264.4

2,554,679.0

1,013,042.0

1,541,637.0

ზრდა

7,290,418.5

5,251,530.0

3,641,637.0

2,100,000.0

1,541,637.0

საშინაო

2,026,071.5

-306,496.6

1,300,000.0

1,300,000.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

2,026,071.5

-306,496.6

1,300,000.0

1,300,000.0

0.0

საგარეო

5,264,346.9

5,558,026.6

2,341,637.0

800,000.0

1,541,637.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

1,713,140.5

0.0

0.0

0.0

სესხები

5,264,346.9

3,844,886.2

2,341,637.0

800,000.0

1,541,637.0

კლება

944,048.3

2,742,265.6

1,086,958.0

1,086,958.0

0.0

საშინაო

42,129.1

86,453.3

43,233.0

43,233.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

0.0

სესხები

2,129.1

21,653.2

3,233.0

3,233.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

24,800.1

0.0

0.0

0.0

საგარეო

901,919.1

2,655,812.3

1,043,725.0

1,043,725.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

1,706,700.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

901,919.1

946,447.9

1,040,000.0

1,040,000.0

0.0

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.0

2,664.4

3,725.0

3,725.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

შემოსულობები

18,042,300.0

18,377,664.3

20,449,048.0

18,875,898.0

1,573,150.0

შემოსავლები

10,490,370.1

12,750,272.7

16,357,411.0

16,325,898.0

31,513.0

არაფინანსური აქტივების კლება

98,153.9

212,585.3

300,000.0

300,000.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

163,357.5

163,276.3

150,000.0

150,000.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

7,290,418.5

5,251,530.1

3,641,637.0

2,100,000.0

1,541,637.0

გადასახდელები

16,174,636.1

19,807,502.5

20,186,021.0

18,612,871.0

1,573,150.0

ხარჯები

12,533,887.8

14,197,869.5

15,342,926.8

15,116,199.8

226,727.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,319,013.5

2,544,195.3

3,269,486.2

2,179,713.2

1,089,773.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

377,686.4

323,172.0

486,650.0

230,000.0

256,650.0

ვალდებულებების კლება

944,048.3

2,742,265.6

1,086,958.0

1,086,958.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,867,663.9

-1,429,838.2

263,027.0

263,027.0

0.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

თავი II

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები  

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 16,357,411.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

შემოსავლები

10,490,370.0

12,750,272.6

16,357,411.0

გადასახადები

9,364,779.4

11,439,488.6

14,964,700.0

გრანტები

459,551.2

487,106.9

342,711.0

სხვა შემოსავლები

666,039.4

823,677.1

1,050,000.0

  საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 14,964,700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

9,364,779.4

11,439,488.6

14,964,700.0

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

3,999,280.7

4,506,816.2

6,565,000.0

გადასახადები ფიზიკური პირებიდან

3,079,840.1

3,491,520.1

4,635,000.0

საშემოსავლო გადასახადი

3,079,840.1

3,491,520.1

4,635,000.0

გადასახად ებ ი საწარმოებიდან

919,440.6

1,015,296.1

1,930,000.0

მოგების გადასახადი

919,440.6

1,015,296.1

1,930,000.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,537,551.4

6,752,716.8

8,014,700.0

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

3,918,159.1

4,883,933.1

5,969,700.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

3,918,159.1

4,883,933.1

5,969,700.0

აქციზი

1,619,392.3

1,868,783.7

2,045,000.0

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

74,369.0

86,361.9

125,000.0

იმპორტის გადასახადი

74,369.0

86,361.9

125,000.0

სხვა გადასახადები

-246,421.7

93,593.7

260,000.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.


მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 342,711.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

459 551,2

487 106,9

342 711,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

386 351,5

323 897,1

247 848,0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

358 198,3

311 169,8

233 198,0

EU-NIF

0,0

3 663,7

5 000,0

საქართველო ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა (KfW) (EU-NIF, KfW)

0,0

3 663,7

5 000,0

EU

284 894,3

171 635,2

228 198,0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

5 823,3

403,6

7 000,0

ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU)

0,0

6 023,4

19 800,0

მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამა (EU)

19 946,0

0,0

0,0

ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU)

0,0

60 234,0

18 350,0

სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU)

239 754,0

0,0

54 000,0

ENPARD IV ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU)

0,0

56 787,0

16 148,0

ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU)

0,0

0,0

16 400,0

უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU)

19 371,0

0,0

47 300,0

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)

0,0

48 187,2

49 200,0

KfW

0,0

20 176,1

0,0

COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოება

0,0

20 176,1

0,0

სხვადასხვა დონორი

73 304,0

115 694,8

0,0

ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორი)

73 304,0

115 694,8

0,0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

28 153,2

12 727,3

14 650,0

E5P

7 593,5

3 059,8

1 750,0

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)

0,0

1 315,0

1 750,0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

4 374,4

0,0

0,0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO)

3 219,1

1 744,9

0,0

EU-NIF

0,0

2 871,1

6 000,0

500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი (EU-NIF, KfW)

0,0

2 871,1

6 000,0

IFAD

0,0

0,0

3 000,0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)

0,0

0,0

3 000,0

SIDA

5 994,3

0,0

0,0

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)

5 994,3

0,0

0,0

CNF

1 678,8

1 864,2

2 300,0

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

1 678,8

1 864,2

2 300,0

WB-TF

1 131,9

1 396,4

500,0

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)

1 131,9

1 396,4

500,0

EU

8 000,2

3 535,7

1 100,0

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)

41,2

46,5

0,0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW)

2 151,7

1 618,4

1 100,0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)

5 807,3

1 870,8

0,0

GEF

3 754,8

0,0

0,0

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

3 754,8

0,0

0,0

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

22 601,7

19 771,7

4 863,0

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3 972,0

3 941,5

2 650,0

KfW

0,0

1 104,7

1 250,0

იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)

0,0

0,0

1 250,0

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)

0,0

1 104,7

0,0

SIDA

3 972,0

2 836,7

1 400,0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)

3 972,0

2 836,7

1 400,0

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

18 629,7

15 830,2

2 213,0

KfW

18 629,7

15 830,2

2 213,0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა IV (KfW)

742,5

0,0

0,0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია ფაზა III (KfW)

0,0

139,9

0,0

ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW)

0,0

622,8

0,0

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)

1 591,6

3 137,3

0,0

პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW)

0,0

0,0

1 213,0

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)

15 257,5

10 590,6

0,0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW)

1 038,1

1 339,5

1 000,0

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან

50 598,0

143 438,2

90 000,0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.


მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,050,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

666,039.4

823,677.1

1,050,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

291,897.6

483,964.4

625,615.0

პროცენტები

156,307.4

262,950.7

240,000.0

დივიდენდები

100,070.3

199,138.0

356,115.0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი

70.3

59,138.0

55.0

შემოსავალი საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან

100,000.0

140,000.0

356,060.0

რენტა

35,520.0

21,875.7

29,500.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38,246.2

69,691.5

80,385.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

35,422.9

65,380.3

76,385.0

სალიცენზიო მოსაკრებელი

456.5

275.1

585.0

სანებართვო მოსაკრებელი

13,801.6

39,329.2

46,400.0

სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

1,703.8

1,887.4

2,000.0

სახელმწიფო ბაჟი

17,537.9

21,017.3

24,000.0

საკონსულო მოსაკრებელი

1,000.7

1,507.0

1,700.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

479.3

896.3

1,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

443.2

467.9

700.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2,823.3

4,311.2

4,000.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

2.3

2.6

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2,821.0

4,308.6

4,000.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

71,928.2

92,144.7

124,000.0

ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

177,876.5

220,000.0

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

177,876.5

220,000.0

სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

263,967.3

177,876.5

220,000.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

263,967.3

177,876.5

220,000.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

თავი III

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

  მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 15,342,926.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

ხარჯები

12,533,887.8

14,197,869.5

15,342,926.8

15,116,199.8

226,727.0

შრომის ანაზღაურება

1,543,096.8

1,654,757.8

1,834,733.9

1,834,103.9

630.0

საქონელი და მომსახურება

1,529,153.1

1,800,113.5

1,680,416.7

1,606,148.7

74,268.0

პროცენტი

763,694.7

790,511.7

755,047.0

755,047.0

0.0

სუბსიდიები

837,076.5

859,829.0

994,697.0

941,447.0

53,250.0

გრანტები

1,010,668.9

950,221.4

1,286,012.0

1,251,012.0

35,000.0

მათ შორის, კაპიტალური

624,367.6

702,157.3

961,250.0

954,250.0

7,000.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,343,171.8

6,082,587.1

6,115,804.1

6,115,804.1

0.0

სხვა ხარჯები

1,507,026.0

2,059,849.0

2,676,216.1

2,612,637.1

63,579.0

მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი

384,114.6

579,506.2

1,088,795.0

1,050,775.0

38,020.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,969,486.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,269,486.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

  20 20 წლის ფაქტი

  202 1 წლის ფაქტი

202 2

  წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

სულ ჯამი

2,319,013.5

2,544,195.3

3,269,486.2

2,179,713.2

1,089,773.0

01 00

საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

3,108.4

2,081.4

4,915.6

4,915.6

0.0

02 00

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

249.8

316.7

200.0

200.0

0.0

03 00

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი

0.0

4.3

5.0

5.0

0.0

04 00

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

658.8

597.7

500.0

500.0

0.0

05 00

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1,169.0

653.6

333.0

333.0

0.0

06 00

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

1,021.4

2,714.8

307.0

307.0

0.0

07 00

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

12.0

18.1

100.0

100.0

0.0

08 00

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

380.8

283.1

770.0

770.0

0.0

09 00

საერთო სასამართლოები

4,721.0

2,613.0

16,060.0

16,060.0

0.0

10 00

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

84.0

9.7

745.0

745.0

0.0

11 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში

3.6

4.3

5.0

5.0

0.0

12 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

5.9

17.2

5.0

5.0

0.0

13 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში

5.2

10.0

10.0

10.0

0.0

14 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში

4.7

9.1

5.0

5.0

0.0

15 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

3.2

13.9

1.5

1.5

0.0

16 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში

4.9

4.6

5.0

5.0

0.0

17 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში

2.9

0.0

4.0

4.0

0.0

18 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში

4.6

5.5

1.8

1.8

0.0

19 00

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში

4.7

3.6

3.0

3.0

0.0

20 00

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

14,358.9

10,364.7

9,817.0

9,817.0

0.0

21 00

საქართველოს პროკურატურა

2,964.3

2,528.7

3,400.0

3,400.0

0.0

22 00

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

9.1

10.7

20.0

20.0

0.0

23 00

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

10,978.5

9,776.9

9,360.0

9,360.0

0.0

24 00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2,814.6

2,693.9

32,106.0

2,106.0

30,000.0

25 00

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

1,769,700.8

1,966,868.6

2,299,300.0

1,256,450.0

1,042,850.0

26 00

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

31,163.8

36,108.7

66,112.0

56,112.0

10,000.0

27 00

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

121,606.2

81,016.9

162,969.0

162,969.0

0.0

28 00

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

2,701.7

393.7

1,010.0

1,010.0

0.0

29 00

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

157,779.7

247,773.0

297,280.7

297,280.7

0.0

30 00

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

60,702.3

44,223.8

156,868.0

156,868.0

0.0

31 00

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

33,627.7

31,899.0

39,090.0

33,530.0

5,560.0

32 00

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

75,418.4

68,745.2

112,543.0

111,180.0

1,363.0

33 00

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო

13,243.6

24,049.2

41,374.0

41,374.0

0.0

35 00

სსიპ − საჯარო სამსახურის ბიურო

26.5

19.6

160.0

160.0

0.0

36 00

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური

118.6

166.6

45.0

45.0

0.0

37 00

სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

89.5

18.8

113.5

113.5

0.0

38 00

სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

18.0

3.5

50.0

50.0

0.0

40 00

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

5,586.1

3,281.6

6,050.0

6,050.0

0.0

41 00

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

130.2

418.8

2,368.0

2,368.0

0.0

42 00

სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი

0.0

228.9

0.0

0.0

0.0

43 00

სსიპ საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო

19.8

11.2

20.0

20.0

0.0

44 00

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

11.5

12.3

20.0

20.0

0.0

45 00

საქართველოს საპატრიარქო

929.1

790.9

843.0

843.0

0.0

46 00

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

1,817.3

1,780.1

1,500.0

1,500.0

0.0

47 00

სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი

249.5

342.6

860.0

860.0

0.0

48 00

სსიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

44.8

0.0

0.0

0.0

0.0

49 00

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

24.1

6.9

7.0

7.0

0.0

50 00

სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

5.6

 

10.0

10.0

0.0

51 00

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

1,067.0

867.2

2,102.1

2,102.1

0.0

53 00

სსიპ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო

4.9

1.1

2.0

2.0

0.0

54 00

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი

126.7

378.5

110.0

110.0

0.0

57 00

  სსიპ საპენსიო სააგენტო

230.0

53.2

0.0

0.0

0.0

 

ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

98,153.9

212,585.3

300,000.0

ძირითადი აქტივები

85,686.7

173,773.3

270,000.0

მატერიალური მარაგები

0.4

0.4

0.0

არაწარმოებული აქტივები

12,466.8

38,811.6

30,000.0

მიწა

12,366.8

38,796.4

30,000.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

100.0

15.2

0.0

რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია

100.0

15.2

0.0

საქართველოს 2022 წლის 15 დეკემბრის კანონი №2382 – ვებგვერდი, 16.12.2022წ.

მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

კოდი

დასახელება

  2020 წლის ფაქტი

  2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო სახსრები

დონორების დაფინანსება

 

7

სულ

14,852,901.4

16,742,064.9

18,612,413.0

17,295,913.0

1,316,500.0

 

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,895,071.6

1,997,268.3

2,383,572.6

2,383,572.6

0.0

 

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

338,286.9

385,667.0

470,503.3

470,503.3

0.0

 

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

146,981.0

175,537.6

193,841.0

193,841.0

0.0

 

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

33,357.3

37,726.5

98,726.3

98,726.3

0.0

 

7.1.1.3

საგარეო ურთიერთობები

157,948.7

172,402.8

177,936.0

177,936.0

0.0

 

7.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

50,123.7

53,752.6

66,554.8

66,554.8

0.0

 

7.1.3.1

საერთო საკადრო მომსახურება

1,613.1

2,179.6

1,705.0

1,705.0

0.0

 

7.1.3.2

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

9,867.6

10,781.7

12,968.0

12,968.0

0.0

 

7.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

38,643.0

40,791.2

51,881.8

51,881.8

0.0

 

7.1.4

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

4,082.1

4,005.8

4,434.0

4,434.0

0.0

 

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

767,090.1

795,240.6

805,000.0

805,000.0

0.0

 

7.1.7

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

642,129.4

660,182.4

983,000.0

983,000.0

0.0

 

7.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

93,359.4

98,420.0

54,080.5

54,080.5

0.0

 

7.2

თავდაცვა

889,465.1

1,025,390.2

1,181,741.6

1,181,741.6

0.0

 

7.2.1

შეიარაღებული ძალები

332,632.3

458,113.0

551,243.0

551,243.0

0.0

 

7.2.3

საგარეო სამხედრო დახმარება

45,009.8

20,852.4

0.0

0.0

0.0

 

7.2.4

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

32,944.1

36,672.7

43,716.2

43,716.2

0.0

 

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

478,878.9

509,752.2

586,782.4

586,782.4

0.0

 

7.3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,236,941.7

1,366,725.8

1,532,454.4

1,532,454.4

0.0

 

7.3.1

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

673,678.7

705,578.3

831,563.0

831,563.0

0.0

 

7.3.2

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

81,679.3

88,014.2

88,242.1

88,242.1

0.0

 

7.3.3

სასამართლოები და პროკურატურა

122,489.8

134,167.8

174,660.5

174,660.5

0.0

 

7.3.4

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

139,714.4

148,604.9

194,630.0

194,630.0

0.0

 

7.3.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

219,379.6

290,360.6

243,358.8

243,358.8

0.0

 

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

2,567,873.8

2,868,149.9

4,102,633.4

2,890,233.4

1,212,400.0

 

7.4.1

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

170,136.8

182,113.3

310,027.7

260,027.7

50,000.0

 

7.4.1.1

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

167,669.8

173,956.9

259,381.0

209,381.0

50,000.0

 

7.4.1.2

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

2,467.0

8,156.3

50,646.7

50,646.7

0.0

 

7.4.2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

421,989.6

558,784.5

690,593.2

625,593.2

65,000.0

 

7.4.2.1

სოფლის მეურნეობა

421,989.6

558,784.5

690,593.2

625,593.2

65,000.0

 

7.4.3

სათბობი და ენერგეტიკა

81,929.0

51,849.9

243,100.0

231,000.0

12,100.0

 

7.4.3.2

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

8,948.7

10,091.7

12,000.0

12,000.0

0.0

 

7.4.3.5

ელექტროენერგეტიკა

72,980.3

41,758.3

231,100.0

219,000.0

12,100.0

 

7.4.4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

3,181.2

3,153.1

7,928.0

7,928.0

0.0

 

7.4.4.3

მშენებლობა

3,181.2

3,153.1

7,928.0

7,928.0

0.0

 

7.4.5

ტრანსპორტი

1,553,016.0

1,632,257.7

1,884,550.0

998,000.0

886,550.0

 

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,548,255.2

1,619,783.2

1,832,000.0

945,450.0