ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/12/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/12/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016410
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
22
15/12/2021
ვებგვერდი, 16/12/2021
190020020.35.127.016410
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (16/12/2021 - 26/01/2022)

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2021 წლის 15 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

21,743.5

0.0

21,743.5

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

20,345.5

0.0

20,345.5

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

265.0

0.0

265.0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

1,133.0

0.0

1,133.0

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

16,430.9

0.0

16,430.9

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,340.9

0.0

3,340.9

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

1,224.3

0.0

1,224.3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,326.9

0.0

8,326.9

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,744.6

0.0

1,744.6

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,655.8

0.0

1,655.8

საოპერაციო სალდო

13,195.6

8,883.8

4,311.9

13,455.0

6,722.5

6,732.5

5,312.6

0.0

5,312.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13,325.9

9,896.2

3,429.7

16,946.2

7,309.8

9,636.4

5,061.2

0.0

5,061.2

ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

5,111.2

0.0

5,111.2

კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

-130.3

-1,012.4

882.2

-3,491.2

-587.3

-2,903.9

251.4

0.0

251.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

0.0

0.0

0.0

ზრდა

663.6

0.0

663.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

663.6

 

663.6

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

1,012.4

1,012.4

0.0

3,725.4

587.3

3,138.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,012.4

1,012.4

 

3,725.4

587.3

3,138.1

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-218.6

0.0

-218.6

-234.2

0.0

-234.2

-251.4

0.0

-251.4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

25,453.9

9,464.5

15,989.4

28,358.7

7,346.3

21,012.4

21,793.5

0.0

21,793.5

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

21,743.5

0.0

21,743.5

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

21,793.5

0.0

21,793.5

 ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

16,430.9

0.0

16,430.9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

5,111.2

0.0

5,111.2

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

ნაშთის ცვლილება

-348.8

-1,012.4

663.6

-3,725.4

-587.3

-3,138.1

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 21743,5 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,668.7

9,464.5

15,204.2

28,158.7

7,346.3

20,812.4

21,743.5

0.0

21,743.5

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

20,345.5

0.0

20,345.5

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

265.0

0.0

265.0

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

1,133.0

0.0

1,133.0

 


მუხლი 4. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 20345,5 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათასი ლარი

დასახელება`

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

13,676.4

0.0

13,676.4

16,796.4

0.0

16,796.4

20,345.5

0.0

20,345.5

ქონების გადასახადი

3,890.7

0.0

3,890.7

4,000.0

0.0

4,000.0

4,350.0

0.0

4,350.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,105.7

 

2,105.7

2,600.0

 

2,600.0

2,600.0

 

2,600.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21.6

 

21.6

30.0

 

30.0

380.0

 

380.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

27.5

0.0

27.5

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.3

 

0.3

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

27.2

 

27.2

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

93.3

0.0

93.3

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირებიდან

70.1

 

70.1

55.0

 

55.0

55.0

 

55.0

იურიდიულ პირებიდან

23.2

 

23.2

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,642.6

0.0

1,642.6

1,275.0

0.0

1,275.0

1,275.0

0.0

1,275.0

ფიზიკურ პირებიდან

109.5

 

109.5

75.0

 

75.0

75.0

 

75.0

იურიდიულ პირებიდან

1,533.1

 

1,533.1

1,200.0

 

1,200.0

1,200.0

 

1,200.0

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე

0.0

 

0.0

0.0

 

 

15,995.5

0.0

15,995.5

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9,785.7

0.0

9,785.7

12,796.4

0.0

12,796.4

15,995.5

 

15,995.5

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 265.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

2022 პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,104.5

9,464.5

640.0

9,292.3

7,346.3

1,946.0

265.0

0.0

265.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

0.0

197.6

 

197.6

0.0

 

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

10,104.5

9,464.5

640.0

9,094.7

7,346.3

1,748.4

265.0

0.0

265.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,814.6

1,174.6

640.0

2,261.0

512.6

1,748.4

265.0

0.0

265.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.0

 

240.0

240.0

 

240.0

265.0

 

265.0

მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეღა ტრანსპორტირება

570.2

570.2

0.0

421.6

421.6

 

0.0

0.0

 

მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია

604.4

604.4

 

91.0

91.0

 

0.0

0.0

 

გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან მუნიც განვიღარების.ფონდი

0.0

0.0

 

1,508.4

0.0

1,508.4

0.0

0.0

0.0

მიმდინარე გრანტი სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

400.0

 

400.0

 

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,289.9

8,289.9

0.0

6,833.7

6,833.7

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონალური განვითარების ფონდი

7,472.9

7,472.9

 

5,776.7

5,776.7

 

0.0

0.0

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

817.0

817.0

 

832.0

832.0

 

0.0

0.0

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულება-სტიქია

0.0

 

0.0

225.0

225.0

 

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1133,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

887.8

0.0

887.8

2,070.0

0.0

2,070.0

1,133.0

0.0

1,133.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

-473.2

0.0

-473.2

420.0

0.0

420.0

310.0

0.0

310.0

პროცენტები

245.7

 

245.7

260.0

 

260.0

150.0

 

150.0

რენტა

-718.9

0.0

-718.9

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

-724.9

 

-724.9

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.0

 

6.0

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

218.2

0.0

218.2

200.0

0.0

200.0

173.0

0.0

173.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

202.2

0.0

202.2

155.0

0.0

155.0

151.0

0.0

151.0

სანებართვო მოსაკრებელი

70.2

 

70.2

34.0

 

34.0

30.0

 

30.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

 

0.2

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

131.8

 

131.8

120.0

 

120.0

120.0

 

120.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.0

0.0

16.0

45.0

0.0

45.0

22.0

0.0

22.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.0

 

16.0

45.0

 

45.0

22.0

 

22.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,043.0

 

1,043.0

1,400.0

 

1,400.0

600.0

 

600.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

99.8

 

99.8

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

არაფინანსური აქტივების კლება

785.2

0.0

785.2

200.0

0.0

200.0

50.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

110.2

 

110.2

70.0

 

70.0

0.0

 

0.0

ფასეულობები

551.6

 

551.6

80.0

 

80.0

0.0

 

0.0

არაწარმოებული აქტივები

123.4

0.0

123.4

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

მიწა

123.4

 

123.4

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0.0

 

0.0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16430,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

16,430.9

0.0

16,430.9

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,340.9

0.0

3,340.9

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

1,224.3

0.0

1,224.3

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,326.9

0.0

8,326.9

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,744.6

0.0

1,744.6

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,655.8

0.0

1,655.8

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5061,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5111,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

64,4

312,0

117,5

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12110,2

14121,2

3872,2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

197,5

10,5

135,0

04 00

განათლება

1411,7

215,7

425,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

298,0

2486,6

 

561,5

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

29,3

0,2

0

 

სულ

14111,1

17146,2

5111,2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

785,2

200

50

ძირითადი აქტივები

110,2

70,0

0.0

ფასეულობები

551,6

80,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

123,4

50.0

50.0

მიწა

123,4

0

0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

0,0

50,0

50,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,762.2

0.0

2,762.2

3,609.2

0.0

3,609.2

4,771.0

0.0

4,771.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,762.2

0.0

2,762.2

3,318.9

0.0

3,318.9

4,771.0

0.0

4,771.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,762.2

0.0

2,762.2

3,168.9

0.0

3,168.9

4,621.0

0.0

4,621.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

12,176.4

8,899.7

3,276.7

13,427.0

7,283.4

6,143.6

3,722.5

0.0

3,722.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

787.5

785.9

1.6

908.8

896.1

12.7

0.0

0.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

787.5

785.9

1.6

908.8

896.1

12.7

0.0

0.0

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

11,062.3

8,113.8

2,948.5

12,111.1

6,387.3

5,723.8

3,572.5

0.0

3,572.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11,062.3

8,113.8

2,948.5

12,111.1

6,387.3

5,723.8

3,572.5

0.0

3,572.5

70472

სასტუმროები და რესტორნები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

321.6

0.0

321.6

407.1

0.0

407.1

150.0

0.0

150.0

705

გარემოს დაცვა

1,969.5

0.0

1,969.5

2,386.6

0.0

2,386.6

1,857.1

0.0

1,857.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,969.5

0.0

1,969.5

2,386.6

0.0

2,386.6

1,857.1

0.0

1,857.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

608.6

0.6

608.0

1,931.4

0.0

1,931.4

1,940.8

0.0

1,940.8

7061

ბინათმშენებლობა

281.0

0.6

280.3

523.5

0.0

523.5

746.9

0.0

746.9

7063

წყალმომარაგება

261.6

0.0

261.6

1,325.6

0.0

1,325.6

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

66.0

0.0

66.0

82.3

0.0

82.3

1,193.9

0.0

1,193.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169.4

0.0

169.4

196.1

0.2

195.9

204.3

0.0

204.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

169.4

0.0

169.4

196.1

0.2

195.9

204.3

0.0

204.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,877.0

62.5

1,814.5

4,395.8

0.0

4,395.8

2,938.1

0.0

2,938.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

769.2

62.5

706.7

1,592.5

0.0

1,592.5

1,062.0

0.0

1,062.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

939.6

0.0

939.6

2,628.3

0.0

2,628.3

1,700.6

0.0

1,700.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

165.0

0.0

165.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

10.5

0.0

10.5

709

განათლება

4,286.0

1,514.1

2,771.9

3,825.6

650.0

3,175.6

4,028.1

0.0

4,028.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,765.5

2.0

2,763.6

3,143.3

7.0

3,136.3

3,563.1

0.0

3,563.1

7092

ზოგადი განათლება

1,520.4

1,512.1

8.3

682.3

643.0

39.3

465.0

0.0

465.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,520.4

1,512.1

8.3

682.3

643.0

39.3

465.0

0.0

465.0

710

სოციალური დაცვა

1,953.8

0.0

1,953.8

2,312.4

0.0

2,312.4

2,331.6

0.0

2,331.6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

155.9

0.0

155.9

185.4

0.0

185.4

195.4

0.0

195.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

99.8

0.0

99.8

111.6

0.0

111.6

105.0

0.0

105.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

667.6

0.0

667.6

879.3

0.0

879.3

896.0

0.0

896.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

439.9

0.0

439.9

500.0

0.0

500.0

440.0

0.0

440.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

119.6

0.0

119.6

153.9

0.0

153.9

160.0

0.0

160.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

315.0

0.0

315.0

340.0

0.0

340.0

390.0

0.0

390.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

156.0

0.0

156.0

142.2

0.0

142.2

145.2

0.0

145.2

 

სულ

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

21,793.5

0.0

21,793.5

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 5312,6 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 251,4 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

საოპერაციო სალდო

13195,6

13455,0

5312,6

მთლიანი სალდო

-130,3

-3491,2

251,4

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების ზრდა

663,6

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

663,6

0,0

0

 

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება 

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ფინანსური აქტივების კლება

1012,4

3725,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1012,4

3725,4

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება

 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების ცვლილება – 251,4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 251,4 ათასი ლარის ოდენობით.

ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

2022 წლის

პროექტი

ვალდებულების ცვლილება

-218,6

-234,1

-251,4

ზრდა

0

0

0

კლება

218,6

234,1

251,4

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან 2021-2022 წლებში გადასახდელი ძირითადი ვალდებულება შეადგენს შემდეგს:

1. 2021 წლის ბოლოსათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფ. მეორე სვირისა და „სადგურ სვირის“ დამაკავშირებელ გზაზე გადასახდელი ძირითადი თანხა შეადგენს 148810 ლარი. 2022 წლის განმავლობაში გადასახდელია 166100 ლარი.

2. საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის (სამი ცალი კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და 130 ცალი ნარჩენების კონტეინერი) ხელშეკრულების ფარგლებში სესხის ძირითადი თანხა 2021 წელში შეადგენს 85208 ლარს, ხოლო 2022 წელში გადასახდელია 85300 ლარი.


თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,663.3

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,572.5

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

797.5

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

2,775.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,940.8

02 02 01

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

746.9

02 02 03

წყალმომარაგება

0.0

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

461.1

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

732.8

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0.0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

0.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

150.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება        

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

3572,5

02 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება       

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

797,5

02 01 01

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორე ხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა სანიაღვრე არხები.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზის, ქუჩის, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების, არასაცხოვერბელი და სხვა შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გზების კაპიტალური შეკეთება მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

2775,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა


 გზრების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია აქედან:

 • საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 250,0 ათასი ლარი.
 • რეგონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი ობიექტების თანადაფინანსება 300,0 ათასი ლარი.
 • 2021 წლიდან გარდამავალი ობიექტების დაფინანსება 784,1 ათასი ლარი ((სოფელ დილიკაურში ხვედელიეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 393,7 ათასი ლარი, ქ.ზესტაფონში ჯორჯაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 42,7 ათასი ლარი, სოფელ არგვეთაში მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 347,7 ათასი ლარი).
 • სპეც. ტექნიკა 654,0 ათასი ლარი ( ჭაბურღილის საჭრელი მანქანა 400,0 ათასი ლარი, ექსკავატორი /მრავალფუნქციური ტრაქტორი 254,0 ათასი ლარი) .
 • ქ.ზესტაფონში, თამარ მეფის მე-3 ჩიხის მერკვილაძეების ქუჩის გაგრძელების რეაბილიტაცია 27,5 ათასი ლარი.
 • ქ.ზესტაფონში, ნიკო ნიკოლაძის №1-ში სანიაღვრე არხის მოწყობა ღირებულებით 23,8 ათასი ლარი.
 •  ქ.ზესტაფონში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩა №5გ დან მეგობრობის ქუჩის 7 ნომრამდე გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 25,2 ათასი ლარი.
 •  ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №10-18 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 28,6 ათასი ლარი.
 •  ქ.ზესტაფონში, დადიანის ქუჩის №19-27 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 16,0 ათასი ლარი.
 • ქ.ზესტაფონში კოსტავას ქუჩის №37-39 ჩიხი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 23,5 ათასი ლარი.
 •  ქ.ზესტაფონში, ნიკოლაძის ქუჩის პირველი შესახვევის გზის რეაბილიტაცია 115,2 ათასი ლარი.
 •  ქ.ზესტაფონში, უზნაძის პირველ ჩიხში 16 სმ სისქით გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 9,0 ათასი ლარი.
 • სოფელ მეორე სვირში იუსტიციის სახლიდან ცინაძეების ეკლესიამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 266,7 ათასი ლარი.
 • სოფელ მეორე სვირისა და სადგურ სვირის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისათვის არებული სესხის ვალდებულება 166,1 ათასი ლარი, პროცენტი 85,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

746,9

 

02 02 02

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათსაკუთრებათა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო სარგებლობის ქონების დამოუკიდებლად მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალსართულებზე განთავსებულ ბინებს. აქედან გამომდინარე ქ ზესტაფონის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადები, სადარბაზოები, სარდაფები, სახურავები და შიდა კომუნიკაციები რეაბილიტაციას საჭიროებს.

აქედან: ეზოების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა 533,5ათასი ლარი. მათ შორის:

-ქ.ზესტაფონში, აღმაშენებლის ქუჩა №57 103,3ათასი ლარი,

-აღმაშენებლის ქუჩა №59 39,5ათასი ლარი,

- ფარნავაზის №1 63,3 ათასი ლარი,

- კვალითის დასახლება ჩიკაშუას №10 41,5 ათასი ლარი,

-ჩიკაშუას №11 49,4 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის №7 35,0 ათასი ლარი,

- შათირიშვილის ქუჩა №27 40,3 ათასი ლარი,

-შათირიშვილის ქუჩა №5 20,6 ათასი ლარი,

-მაღლაკელიძის №7 57,3 ათასი ლარი,

-მაღლაკელიძის ქუჩა №13 38,9 ათასი ლარი,

- ჩიკაშუას ქუჩა №1 44,4 ათასი ლარი,

- გრიგოლ ხანცთელის პირველი შესახვევის №3-10 ბინების ეზოს რეაბილიტაცია ღირებულებით 63,4 ათასი ლარი.

-მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 150,0ათასი ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 კორპუსების შიდა ეზოების მოწყობა, სახურავების შეკეთება, განახლება, ფასადების შეღებვა, ლიფტების მოწესრიგება. საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

ქვე პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

461,1

02 02 04

ქვე პროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარეგანათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.

ქ.ზესტაფონში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა - 300, 0 ათასი ლარი.სოფელ მეორე სვირში თეთრიღელედან ტყის მონაკვეთზე მცხოვრები წაქაძეების უბნამდე განათების მოწყობა 78,5 ათასი ლარი. მეორე სვირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალურ გზაზე მდ.შავგულიდან სოფ. ობჩის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 82.5 ათასი ლარი.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განატების ქსელი. განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა. უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათების მოვლა -პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 05

732,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 მუნიციპალიტეტში, ღამის პერიოდში, უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ზესტაფონში და 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 70%. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 472,0 ათასი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება პროგრამისაგან:
 - გარე განათების მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების პროგრამა შინაარსის, ტიპის მიხედვით არის მომსახურების ხასიათის. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში არის მუდმივმოქედი.
2022 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარეგანათების ქსელის ექსპლოტაციის პროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.

 გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული დადაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა,შეკეთება.
ის ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.
გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარეგანათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარეგანათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი,სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარეგანათებით..

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის
პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,857.1

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,603.7

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,473.8

 03 01 02

 გარე განათების მოვლა-პატრონობაა

0.0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

118.8

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

11.1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

253.4

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 01 01

1473,8

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპკეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: ზედა საქარა, ქვედა საქარა, ქვედა საზანო, სასახლე, დილიკაური, რკვია, ბოსლევი, პირველი სვირი (ნაწილობრივ), მეორე სვირი (ნაწილობრივ), არგვეთა, შროშა, სადგურ სვირი, როდინაული, ცხენთარო, აჯამეთი, ფუთი, ძირულა, ზოვრეთი, თვრინი, წითელი მიწა, საღვინე, კვალითი, ცხრაწყარო, კლდეეთი, ტაბაკინი, ალავერდი, შროშა, დაბა შორაპანი. ზარის მეთოდის გამოყენებით ვემსახურებით ნაწილობრივ სოფლების და ქალაქის კერძო დასახლებულ უბნებში მცხოვრებ მოსახლეობას 4 ერთეული თვითმცლელი ავტომანქანის საშუალებით. შეგროვებული ნარჩენები გადის თერჯოლის ნაგავსაყრელზე.
 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 150მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 5 ნაგავმზიდი.
ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 15-20 მ/კუბ ნარჩენი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქის ზესტაფონის დასუფთავება დაქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავედება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები

 

პროგრამისდასახელება

კოდი

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
ათასლარში

03 01 03

118,8

პროგრამისგანმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანენარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა დასაჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულისა და ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების დაფინანსება.

მიზანი და მოსალოდნელიშედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება.განხორციელდებაქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელვითი სამუშაოები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 01 04

11,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით,ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მყარი ნარჩენების მართვა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

03 02

253,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

არასახიფათო სანიტარული ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა განსაზღვრულ ადგილებში.მუნიციპალური ფონდის დაფინანსებით ნაგავმზიდების შეძენა

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

ყოველწლიური გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება . გაუმჯობესებული უსაფრთხოება და საქმიანობის განხორციელება უსაფრთხოების მართვის მთლიანი სისტემის გაუმჯობესება.

 


მუხლი 15. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ათას ლარში

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
პროექტი

04 00

განათლება

4,028.1

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

3,563.1

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

425.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

40.0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

3563,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ბაღების გაერთიანების ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 41 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1696-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 154 აღმზრდელი და 372 შესაბამისი ადმინისტრაციული პერსონალი.
„სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;
 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;
ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;
ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

მიზანი, მოსალოდნელი შედეგი

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობები, მათ შორის:
 სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1696-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 54%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 02

425.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვას

-ქ.ზესტაფონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ღირებულებით 400,0ათასი ლარი.

-საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება 25,0 ათასი ლარი.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდეგა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ბავშვებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა მოიცავს: ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა ფასიანი საჩუქრებით წახალისებას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება. განათლების ხელშეწყობა და მისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრისათვის. ნიჭიერი და წარმატებული ახალგაზრდების წარმოჩინება და საზოგადოებაში ინტეგრირება

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

 

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022 წლის
პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,938.1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1234.5

05 01 01

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)

50.0

05 01 02

ა(ა)იპ  – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

369.6

05 01 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

422.4

05 01 04

ტურიზმი

10.0

05 01 05

დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის,

რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

372.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1528.1

05 02 01

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

67.7

05 02 02

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

197.6

05 02 03

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი

555.1

05 02 04

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

78.5

05 02 05

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

226.9

05 02 06

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

177.1

05 02 07

ძეგლთა დაცვა

2.1

05 02 08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

24.9

05 02 09

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის,

ფუნქციონირების ხელშეწყობა

174.0

05 02 10

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

24.2

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

10.5

05 04

ეპარქიის ხარჯები

165.0

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მომსახურება დასვენება სპორტის სფეროში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

 50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
 ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 პროგრამის მიზანია:
 ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ-მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორცმენები, პრიზიორთა რაოდენობ სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე, სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

369,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტულ სკოლას აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ქართული ჭიდაობა (34 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (48 ბავშვი); რაგბი (85 ბავშვი); კარატე (12 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო (42 ბავშვი); ჭიდაობა ძიუდო გოგონები 14 ბავშვი); ჭიდაობა სამბო (53 ბავშვი); კიკბოქსინგი ( 42 ბავშვი); კრივი (39 ბავშვი); ველოსპორტი(8 ბავშვი); ფარიკაობა (36 ბავშვი); სულ სპორტულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 480 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 37 ადმიანი, მათ შორის, 13 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 24 მწვრთნელი. სპორტული სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით.
მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებაში.
სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.
მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენები. პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

422,4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა) იპ ზესტაფონის მ.სალაძის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი 6 ჯგუფი (115 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა 1 (15 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (20ბავშვი); კარატე 1 ჯგუფი (25 ბავშვი); კალათბურთი ვაჟების 2 ჯგუფი(50 ბავშვი) და გოგონათა კალათბურთი 1 ჯგუფი (20 ბავშვი) ჭიდაობა ძიუდო 3 ჯგუფი(60),,ხელბურთი(15ბავშვი). სამბო 2 ჯგუფი(30 ბავშვი) სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 360 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 38 ადმიანი, მათ შორის, 19 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.სარგებლობა;

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - 1.ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -2. მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 -3, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ტურიზმი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 04

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების მოწყობა ტურისტების მოზიდვის მიზნით, ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი. ბროშურების, ბუკლეტების, საინფორმაციო მგზამკვლევების და ბანერების მომზადება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასვენებისა და სპორტის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 05

372.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელება: სტადიონებისა და სკვერების რეაბილიტაცია, მინი მოედნების რეაბილიტაცია მსენებლობა, მინი სტადიონის მოწყობა,სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.

ფეხბურთის მოედნის მშენებლობა, რეაბილიტაცია. მათ შორის:

- ქ.ზესტაფონში წმინდა ნინოს ქუჩაზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70,7 ლარი.

 

- სოფელ ზედა საქარაში სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 33,1 ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში ტრენაჟორები და ბავშვთა გასართობი ატრაქციონების მოწყობა 200,0ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში ფარნავაზის №1-ში სტადიონის რეაბილიტაცია 68,7ათასი ლარი.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების

 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.

ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

67,7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი, მათშორის 4 ტექნიკური პერსონალი და 6 პედაგოგი, მოსწავლეთა კონტიგენტი განისაზღვრება 78 მოსწავლით, სკოლაში ისწავლება სხვა და სხვა დისციპლინები, ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნება, ხელოვნების ისტორია, გობელინი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

1) სამხატვრო განათლების მისაღებად შესაბამისი გარემოს შექმნა

2) დაწყებითი სამხატვრო განათლების მიცემა ბავშვებისთვის

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

197,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში ( 1 ცენტრალური,1 საბავშვო 1 საქალაო, 2 წიგნსაცავი და 13 სასოფლო ბიბლიოთეკა) წიგნის ფონდი შეადგენს 172267 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2172 მოსახლე. წიგნთა ფონდის დაფინანსება 5,0 ათასილარი.

 ცენტრალური ბიბლიოთეკა მასში შემავალი სოფლის განყოფილებებით წარმოადგენს საინტერესო და მიმზიდველ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისას, აქ იკრიბებიან ყველა თაობის ადამიანები, იღებენ განათლებასა და ახალ ინფორმაციებს. აქ ხდება შეხვედრები სხვადასხვა დარგის მუშაკებთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან. ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის სწორად ინფორმირებას. ახორციელებს ბავშვებსა და ახალგაზრდობაზე ორიენტირებულ პროგრამებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

555,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცემტრი

პროგრამის აღწერა

კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი აერთიანებს, შემდეგ შემოქმედებით კოლექტივებს: სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი,,ზესტაფონი“(43 კაცი), ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი,,ჯავარდენი“ ლოტბარი, ქორეოგრაფი და ორი აკომპანიმატორი(80 ბავშვი); ხალხური საკრავების სტუდია (20 ბავშვი), საბავშვო თეატრ-სტუდია,,იმერეთის მარგალიტები“, რეჟისორი, სცენარისტი, მხატვარ-დეკორატორი, სცენის მემანქანე, თოჯინების თეატრი-რეჟისორი, მხატვარი, ხმის ოპერატორი და 4 მსახიობი, მომღერალ ქალთა ანსამბლი-ლოტბარი და ანსამბლის წევრები 11, ცენტრის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალს შეადგენს 19 კაცი. წლის განმავლობაში შემოქმედებითი კოლექტივები აქტიურად მონაწილეობენ, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 1) კლასიკური და ხალხური შემოქმედების განვითარება-პოპულარიზაცია
2) ანსამბლებსა და თვითშემოქმედებით კოლექტივებში ბავშვთა და მოზარდთა მოზიდვა
3) შემოქმედებითი კოლექტივების აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში
4) კულტურული მემკვიდრეობის, ფოლკლორის, კლასიკური მუსიკის ქალაქური და ლირიული სიმღერის შენარჩუნება და განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

78,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუზეუმების გაერთიანების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს მუზეუმების გაერთიანების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ორი მუზეუმი: გენიალური ქართველი მსახიობის უშანგი ჩხეიძის სახლ-მუზეუმი და გივი ჯაოშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. მუზეუმების გაერთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 12 ადამიანი. მუზეუმების გაერთიანების ფუნქციონირების მიზანია: მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით, კერძოდ: სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაციით, საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით. ჩამოთვლილი ღონისძიებები ემსახურებიან ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას.მუზეუმების გაერთიანების პერსონალი ვალდებულია ვიზიტორებს მოემსახურონ და შეუქმნან მათ სასიამოვნო და საინტერესო გარემო. გაერთიანებაში საჭიროა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება, მოვლა-შენახვა და მუზეუმების პერსონალისთვის შესაბამისი სამუშაო გარემოს შექმნა. ინფრასტრუქტურულად გამართული გარემო არის საუკეთესო საშუალება ვიზიტორების მოსაზიდად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუზეუმების გაერთიანების ძირითად პრიორეტიტულ მიმართულებას წარმოადგენს მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ფართო მასებში. მუზეუმების ძირითადი დანიშნულებაა მოსახლეობის დაინტერესება სამუზეუმო ცხოვრებით. მუნიციპალიტეტის წარსულის გაცნობით. საგანმანათლებლო პროექტებით, კონკურსებით, ლექცია-სემინარებით, გამოფენებით, შემოქმედებითი საღამოებით, ჩამოთვლილი ღონისძიებებით გაერთიანება ემსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების განვითარებას. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართულნი არიან საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების აღსაზრდელები, მუნიციპალიტეტის ღირსეული და გამოჩენილი პიროვნებები, ჩვენი მუზეუმების კარი ღიაა ყველა დაინტერესებული პირისათვის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. მოსალოდნელი შედეგები: მუზეუმების ჩართვა ჩვენი ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში. მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და მისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა.
მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდა- ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები და სპეციალური საგაზეთო ნომრები, რომლებიც ასახავენ სამუზეუმო ცხოვრებას. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

226,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაება

პროგრამის აღწერა

 სამუსიკო სკოლაში სწავლა მიმდინარეობს წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით, რაც ხელს უწყობს მოსწავლეთა აკადემიური დონის ამაღლებას და სხვადასხვა ღონიძიებებში წარმატებულ მონაწილეობას.

 ა(ა)იპ – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 264 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 42 თანამშრომელი, 7 შტატგარეშე. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც
ფინანსდება ადმინისტრაციის ხელფასები და გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სამუსიკო სკოლის მიზანია სრულფაოვანი სპეციფიური გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება ნორმები ა(ა)იპ – სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება რ. ლაღიძის სახ. სამუსიკო სკოლა, კერძო სამართლის ააიპ, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის''საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. რაც ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიურ აღზდას, სწავლების დაწყებით და საბაზო - საორიენტაციო საფეხურებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია კონცერტებს და სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებზე მიღწეულ წარმატებებს, რაც მოტივაციას უქმნის როგორც მოსწავლეების, ასევე პედაგოგებს, შედეგზე ორიენტირებული შრომისათვის.

 მოსალოდნელი შედეგი მშობელთა, მოსწავლეთა და ზოგადად საზოგადოების მეტი დაინტერესება მუსიკალური განათლების მიმართ, რაც ტექნიკური პროგრესის ხანაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვნი ხდება ახალგაზრდა თაობის სულიერი და მორალური განვითარებისთვის. ასევე ქვეყნის კულტურული განვითარების საქმეში საგანმანათლებლო სკოლის გარეშე სახელოვნებო დაწესებულების როლის ამაღლება, მოწავლეთა თავისუფლი დროის სწორად და მიზანმიმართულად გამოყენების მიზნით

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

177,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ-ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ელდარ შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

პროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა, ფუნქციონირებს ორ საფეხურიანი სწავლება ექვსწლედი და ცხრაწლედი. ხელოვნების სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, საორკესტრო განყოფილება, კლასიკური ვოკალი, საესტრადო სიმღერები, კლასიკური გიტარა და ხალხური საკრავები.
ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლაში განათლებას იღებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 178 ბავშვი. სკოლაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, აქედან 32 პედაგოგი. სკოლა ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე სკოლას აქვს საკუთარი შემოსავლები, რითაც
ფინანსდება ადმინისტრაციის ხელფასები და გამოიყენება სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარების და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექნა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში ისე ქვეყნის გარეთ, ზესტაფონის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, სრულად არის დაკმაყოფილებული განათლების მიღება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ძეგლთა დაცვა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

2.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვა და მოვლა პატრონობა. ძეგლების საკონსერვაციო-სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის რეკომენდაციების მომზადება. კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი და უძრავი ძეგლებისთვის შესაბამისი სტატუსების მინიჭების თაობაზე სპეციალისტებთან ერთად რეკომენდაციების მომზადება. ბუკლეტების,რუკებისა და სხვა სარეკლამო საშუალებების მომზადება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი შენარჩუნება. პოპულარიზაცია.საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 08

24.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 
 ფესტივლებისა და სიუბილეო ღონისძიებების ორგანიზებაში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა,სახალხო ზეიმების მოწყობა ადგილობრივი რესურსების ხელშეწყობით, ახალი სახეების მოძიება და საზოგადოებაში ინტეგრაცის, კულტურის ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისთვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია,ქორეოგრაფიული და ვოკალური ხელოვნების დახვეწა განვითარება.თვითმოქმედი კოლექტივებისა და ინდივიდ შემსრულებელთა გამოვლენა წახალისება.საუკეთესო ტრადიციების გაგრძელება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

174.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება: კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

-ქ.ზესტაფონში ყოფილი პოლიციის მოპირდაპირედ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 88,7ათასი ლარი.

- ქ.ზესტაფონში, წერეთლის #8 კორპუსის მიმდებარედ ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა ღირებულებით 70,3ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 10

24.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 კულტურის სოციალიზაცია და ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა ფენისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სხვადასხვა სფეროებისა და ობიექტების წარმოჩენა და ხელმისაწვდომობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კულტურის სფეროში მოღვაწე გამოჩენილი ადამიანების პატივგება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფის პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება. პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, რის შედეგადაც გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანთა მოტივაცია და შესაძლებლობის მიხედვით მოხდება მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

10.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში შემდეგი პროექტების განხორციელება:
 - კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.
 - სხვადასხვა ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება.
 - სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების მოწყობა.
 - ახალგაზრდების მონაწილეობით საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა.
 - პროექტებში:,, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“ და,,სპორტი ბარიერების გარეშე“, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ორგანიზების ხელშეწყობა.
 - გასვლით-შემეცნებითი ღონისძიებების,,გაიცანი საქართველო“-ს ორგანიზება.
 - შშმ ბავშვების ჩართულობით ღონისძიებების გამართვა.
 - ახალგაზრდული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.
 - 100% -იანი გრანტის მქონე ახალგაზრდების დაჯილდოება.
 - წლის წარმატებული ახალგაზრდა პედაგოგის წახალისება.
ოქროს მედალოსანი სკოლის მოსწავლეების წახალისება, რომლებიც არიან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამის მიზანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის მხარდაჭერა. თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა.
ახალგაზრდულთან არსებული ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფის,,ახალგაზრდული საბჭო“-ს ხელშეწყობა.
 შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდული პოლიტიკის ხელშეწყობა.
 კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობა.
ახალგაზრდებში თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გამოყენება. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მოტივირება.
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ეპარქიის ხარჯი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

165.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 მარგვეთისა და უბისის ეპარქია

პროგრამის აღწერა

 ეპარქიის ხარჯები წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შეადგენს: სუბსიდია-93100 ლარი. მ.შ თანამდებობრივი სარგო 18130 ლარი. ბაღების კვების ხარჯი-25000, მეურნეობის მოვლა შენახვის ხარჯი-20000 ლარი. ოფისის ან ეკლესიის ინვენტარის შეძენის ხარჯი-30000 ლარი.

 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი -71870 ლარი. ზესტფონის წმ.იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის ეზოში(მის: ფიროსმანის ქ.№ 2) მდებარე მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის კუთვნილი ორსართულიანი შენობის სარემონტო სამუშაოებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ტაძრების მოვლა-პატრონობა.

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2022

 წლის
პროექტი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,535.9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

204.3

06 01 01

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი

179.3

06 01 02

ამბულატორიები

25.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2,301.6

06 02 01

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება

851.0

06 02 02

ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები

75.0

06 02 03

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება

85.0

06 02 04

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა

105.0

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

45.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

25.0

06 02 07

სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება

12.0

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარება

35.0

06 02 09

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

7.0

06 02 10

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება

165.4

06 02 11

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

38.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

440.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი 70 წელს გადაცილებული მარტოხელა ბენეფიციარების
დახმარება“.

0.0

06 02 14

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

28.2

06 02 15

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

390.0

06 03

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

30.0

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით (იჯარით) უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინ. დახმარება

2022 წელი

06 02 01

851.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

 

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით.შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად 1 200 ლარი

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარით .

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება - 200 ლარი..

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექციის დახმარება- 300 ლარი..

10) ,,განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 100. 000 (ასი ათასი ) ლარი.

11) ქვეპროგრამა: ,,გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა. წლიური ბიუჯეტი 10 000 ლარი

 ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით.

 პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას. დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

12) ქვეპროგრამა: ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ - ბიუჯეტი 25 000 ლარი.

13).მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადო ოჯახების მატერიალური და ფულადი ფორმით“ -ბიუჯეტი -90 000 ლარი. მათ შორის :

-65000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის საკვები პროდუქტების შესაძენად. კერძოდ;

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე, რომელთაც პანდეემიის პერიოდში ესაჭიროება დახმარება, რომლებიც რეგისტრირებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000 (ასი ათასი): მრავალშვილიანი ოჯახები, მრავალწევრიანი ოჯახები, უსახლკარო ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შშმ სტატუსის მქონე არასრულწლოვანი პირები, შშმ სტატუსის მქონე პირები და სხვა სოციალური ჯგუფები.

-დახმარება განკუთვნილია იმ ოჯახებზე რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულები სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში, არიან უკიდურეს სიღატაკის ქვეშ და საჭიროებენ დახმარებას. (ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელი ერთეულის ხელმძღვანელის მოკვლევის საფუძველზე). დახმარება გაიცემა მატერიალური ფორმით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემუშავებული არამალფუჭებადი პროდუქტების ჩამონათვალის შესაბამისად.

-15000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში რომლებიც ანხორციელებენ პჯრ ან სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას ეპიდ სიტუაციის შეფასება/მართვის კუთხით. (სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე).

-10000 ლარი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის ფულადი ფორმით დახმარება, კოვიდ ინფიცირებულთათვის ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად, წარმოდგენილი ფორმა №IV-100/ა საფუძველზე. (დახმარება 100 ლარი).

14). ქვეპროგრამა: ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა ბიუჯეტი - 10 000ლარი

პროგრამის მიზანი: კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახების მხარდაჭერა

ამოცანები: ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებაში შემოსული განცხადებების განხილვა. ბავშვისა და ოჯახის შეფასება. ბავშვის/ბავშვების საჭიროების დადგენა. გრძელვადიანი ან მოკლევადიანი გეგმის დაწერა, საჭიროების შემთხვევაში შემთხვევის გადამისამარება შესაბამის უწყებაში, დამხმარე სერვისებში პრობლემის აღმოფხვრისა და ოჯახის გაძლიერების მიზნით. ოჯახის წინაშე არსებული სირთულეების დაძლევაზე მუშაობა.

სამიზნე ჯგუფი: ბავშვიანი/ბავშვებიანი ოჯახები, რომელთაც დაუდგათ მძიმე კრიზისული მდგომარეობა ან საჭიროებენ მხარდაჭერას დროის უმოკლეს პერიოდში, შექმნილი სირთულეებიდან გამომდინარე.

პროგრამის აღწერა: დახმარება გაიცემა მატერიალური, ფულადი ან/და ადამიანური რესურსების გამოყენებით. მხარდამჭერი სერვისების გამოყენებით(პროფესიული გადამზადება, დასაქმებაში ხელშეწყობა, ოჯახის მხარდამჭერ სერვისებში ჩართულობა, ტრენინგები პოზიტიურ მშობლობაში)თითოეულ შემთხვევაზე ინდივიდუალურად, არასრულწლოვნის საჭიროებისა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით.

ჩართვის კრიტერიუმები:

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახები

2. მშობლის /მშობლების /მეურვის/მარჩენალის გარდაცვალება.

3. ოჯახის შემოსავლის წყაროს დაკარგვა(მშობელმა/მშობლებმა დაკარგეს სამსახური).

4. ბავშვის /ბავშვების/მშობლის/მშობლების ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუარესება.

5. ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება და ოჯახი აღმოჩნდა ეკონომიკური კრიზისის წინაშე.

6. სტიქია (საცხოვრებლის დაკარგვა და არ აქვს ალტერნატიული ფართი).

7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

8. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე არასრულწლოვანი სოციალურად დაუცველის ოჯახიდან.

9. ძალადობის მსხვერპლი მშობელი

10. მარტოხელა მშობელიგანცხადების შემოსვლის ფორმა: ბენეფიციარის მიერ დაწერილი განცხადება ან/და სხვა გზით მოძიებული ინფორმაცია. მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე ოჯახებთან შეთანხმება, ჩატარებული ინტერვიუ.

რესურსი და ბიუჯეტი: ბავშთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის თანამშრომლები, რომლებიც მოახდენენ ოჯახის საჭიროებების შეფასებას. 10 000 ლარი, 10 ოჯახი.

მოსალოდნელი შედეგი:. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მინიმუმ ათი ოჯახის (ბავშვიანი ოჯახი)დახმარება პრობლემების ნაწილობრივ გადაწყვეტაში. ოჯახების სოციო-ეკონომიკური სირთულეების და მათ წინაშე არსებული საჭიროებების ნაწილობრივი დაძლევა-დაკმაყოფილება ოჯახის გაძლიერების კუთხით.

რისკები და მართვა: არასაკმარი რესურსი. რესურსი მივმართოთ ოჯახების წინაშე არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მაინც მოგვარებისკენ.

 ოჯახის ჩართვა პროგრამაში მოხდება ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მულტიდისციპლინარული გუნდის გადაწყვეტილების საფუძველზე. (დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.)

ერთობლივი პროგრამა ა/ო იმერეთის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობით. დახმარების გაცემა მოხდება ვორდ ვიჟენი და მუნიციპალიტეტის მერიას შორის დადებული მემორანდუმის და მხარეთა შორის შეთანხმებული პროგრამის შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა.

ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით.

პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულთა დფახმარება

2022 წელი

06 02 02

75,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალიზებული ფორმით, ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის მიღმა დარჩენილი, ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 100- 110 ბენეფიციარის ყოველთვე უფასო მედიკამენტით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება

2022 წელი

06 02 03

85.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის (ჰემო და პერიტონიალურ) პროგრამაში მყოფი ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. 50 ბენეფიციარის ყოველთვე 150 ლარის ოდენობით დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილით" უზრუნველყოფა

2022 წელი

06 02 04

105,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მატერიალური ფორმით დახმარებას ( უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს) სადილით უზრუნველყოფა დღეში ერთჯერ. 105 ბენეფიციარის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად მომსახურეობა(კვებით უზრუნველყოფა)

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(ახალშობილები)

2022 წელი

06 02 05

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი.

პირველ და მეორე ახალშობილზე გასაცემი თანხა 250 ლარი. ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებული უნდა იყოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, გარდა დევნილისა.

მე-3, მე –4 –ე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე – 250 ლარი

ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი.

დევნილის ოჯახზე გასაცემი თანხა- 250 ლარი.

ქვეპროგრამა „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა“

დახმარება განისაზღვროს 200 ლარის ოდენობით. პროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქისათვის, რომელსაც მსხვერპლის სტატუსი განესაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან/ და სასამართლოს ან/ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი მიერ.

ქვეპროგრამა ,,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება“

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში /თავშესაფარში/ მყოფი პირის /ოჯახის/ თავშესაფარის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით. გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ოჯახების გაძლიერება , დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ძალადობის მსხვერპლის დაცვა.ოჯახების თანადგომა. 250 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ძალადობის მსხვერპლის საზოგადოებაში ინტეგრირება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება

2022 წელი

06 02 06

25,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (ხანძარი) შედეგად დაზარალებული პირის/ ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო საცხოვრებელ სახლზე.

 დახმარება გაიცემა თუ სტიქია განვითარდა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო ,სამსახური, კომისია, სპეციალურიჯგუფი) მიერ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის მხარდაჭერა. 10-15 ოჯახის დახმარება მატერიალური ზარალის ნაწილობრივ აღმოსაფხვრელად

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო-გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმატრება

2022 წელი

06 02 07

12,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფულად დახმარების გაცემას სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად, თუ გარდაცვლილი პირი არის: სოცალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცველებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ არემატება 65000 -ს მაინც 200 ლარის ოდენობით, დევნილის გარდაცვალებისასა- 200 ლარი, უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი უნაღდო ანგარიშსწორებით არაუმეტეს 400 ლარი, ომის მონაწილის დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა -250 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი, დევნილის სტატუსის მქონე , ომის მონაწილე, უპატრონო მიცვალებულთა პატივგება. 45 ოჯახზე ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დახმარება

2022 წელი

06 02 08

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

|მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, უსახლკარო ბენეფიციარების დახმარება წელიწადში ერთხელ თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.

 

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზე, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახებისათვის აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით 50 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტის გადაცემა, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 300 ლარის ოდენობით, 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 200 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.

 • სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).
 • სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)
 • ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.
 • შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი ,,ორიონი’’).

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 3000 (სამიათასი) ლარს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების,ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის , უსახლკარო ბენეფიციარებისა და მათი ოჯახების თანადგომა, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულების დახმარება

2022 წელი

06 02 09

7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანის ოჯახის (მეუღლე,არასრულწლოვანი შვილი) - მარჩენალდაკარგულის ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარჩენალდაკარგულების ოჯახების თანადგომა. პროგრამით შესაძლებელია ყოველწლიურად 70 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება

2022 წელი

06 02 10

165,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება , თანადგომა , საზოგადოებასთან ინტეგრირება 210 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 81 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება

2022 წელი

06 02 11

38 ,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეებისა და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმრება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანების და მათი ოჯახის წევრების თანადგომა. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 380 ოჯახის დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

2022 წელი

06 02 12

440,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის შესახებ და საცხოვრებელი ფართით რეაბილიტაციისათვის ერთჯერადი ფულადი დახნმარების ან თანადაფინანსებისათვის თანხის გამოყოფა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა და არსებული საცხოვრებელი ფართის რეაბილიტაცია. საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, პრევენციული ზომების მიღება , 50-100 ოჯახის დაკმაყოფილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით დაცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება

2022 წელი

06 02 14

28.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ფენილფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებულ ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების დახმარება სამ თვეში ერთჯერ ექიმის ვიზიტისა და დიაგნოსტიკისათვის დახმარება - 450 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ფენილკეტონურიით ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით დაავადებული ბავშვთა ფინანსური მხადრდაჭერა 14 ბენეფიციარზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება

2022 წელი

06 02 15

390,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

არასაპენსიო ასაკის მქონე მოქალაქეები, რომლებიც დაავადებული არიან კოქსართროზით და საჭიროებენ მენჯ-ბარძაყის პროტეზირებას, მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 100 001 ქულამდე, დახმარება განესაზღვროთ ოპერაციის ღირებულების 50%-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით), მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება), ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ პაციენტის მიერ დარჩენილი სახერლმწიფოს დაუფარავი სერვისების გადასახადი წილის 50 %-ით (უნაღდო ანგარიშსწორებით) პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხა 100 ლარიდან არაუმეტეს 800 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ხელშეწყობა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 400 ბენეფიციარის ოპერაციის თანადაფინანსება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)

2022 წლის გეგმა

06 03

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დონეზე საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრიორიტეტულ მიმართულებებიდან დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერას, კატასტროფების რისკის შემცირებას და მასზე რეაგირებას ეთმობა. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით გახსნილი ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების, კერძოდ, ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერასა და კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობების გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობას. იგი ასევე მუშაობს ახალგაზრდების გაძლიერების და მოხალისეთა ინიციატივების განვითარების მიმართულებით, კვალიფიციურ მოხალისეთა ქსელის საშუალებით აწვდის სხვადასხვა სახის სერვისებს დაუცველ ჯგუფებს და აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.

 მიზანი: მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება მოხალისეთა შესაძლებლობებითა და ინტერესთა სფეროების გათვალისწინებით, საქმიანობათა ჯგუფების განვითარება.თაობებს შორის დისკუსიებისა და შეხვედრების უზრუნველყოფა შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან, ახალგაზრდობისათვის საინტერესო საკითხების განსახილველად;

მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები. მოხალისეთა ინიციატივების განხორციელება საჭიროებაზე ქმედებისათვის (მცირე პროექტი)

 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგად მიიღება: ინტეგრირებული საქმიანობის ცენტრი, რომელიც იმართება და აკმაყოფილებს ბენეფიციართა საჭიროებებს. ცენტრის მართვა ხორციელდება ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპით პერსონალის მოხალისეებისა და ბენეფიციარების მიერ.

დატრენინგებული მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი რეაგირებისათვის

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

2022 წლი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4771,0

 

 


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ. კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

3

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

25,802.7

10,476.9

15,325.8

32,084.1

7,933.6

24,150.5

21,793.5

0.0

21,793.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,065.3

0.0

1,065.3

1,078.8

0.0

1,078.8

1,082.8

0.0

1,082.8

 

ხარჯები

11,473.1

580.7

10,892.3

14,703.7

623.8

14,079.9

16,430.9

0.0

16,430.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,340.9

0.0

3,340.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,181.7

512.6

669.1

1,884.7

538.6

1,346.1

1,224.3

0.0

1,224.3

 

პროცენტი

173.1

0.0

173.1

143.5

0.0

143.5

118.4

0.0

118.4

 

სუბსიდიები

5,619.7

0.0

5,619.7

7,216.3

0.0

7,216.3

8,326.9

0.0

8,326.9

 

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,510.1

0.0

1,510.1

1,691.1

0.0

1,691.1

1,744.6

0.0

1,744.6

 

სხვა ხარჯები

1,048.3

68.1

980.2

1,553.4

85.2

1,468.2

1,655.8

0.0

1,655.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

5,111.2

0.0

5,111.2

 

ძირითადი აქტივები

14,111.1

9,896.2

4,214.9

17,146.2

7,309.8

9,836.4

5,111.2

0.0

5,111.2

 

ვალდებულებების კლება

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

 

საშინაო

218.6

0.0

218.6

234.2

0.0

234.2

251.4

0.0

251.4

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,762.2

0.0

2,762.2

3,609.2

0.0

3,609.2

4,771.0

0.0

4,771.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

0.0

156.0

158.0

0.0

158.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

2,697.8

0.0

2,697.8

3,297.2

0.0

3,297.2

4,653.5

0.0

4,653.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,340.9

0.0

3,340.9

 

საქონელი და მომსახურება

584.8

0.0

584.8

920.3

0.0

920.3

1,098.4

0.0

1,098.4

 

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.0

0.0

64.0

23.7

0.0

23.7

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

108.8

0.0

108.8

138.5

0.0

138.5

184.2

0.0

184.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.4

0.0

64.4

312.0

0.0

312.0

117.5

0.0

117.5

 

ძირითადი აქტივები

64.4

0.0

64.4

312.0

0.0

312.0

117.5

0.0

117.5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,762.2

0.0

2,762.2

3,168.9

0.0

3,168.9

4,621.0

0.0

4,621.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

156.0

0.0

156.0

158.0

0.0

158.0

161.0

0.0

161.0

 

ხარჯები

2,697.8

0.0

2,697.8

3,137.8

0.0

3,137.8

4,503.5

0.0

4,503.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,918.7

0.0

1,918.7

2,197.2

0.0

2,197.2

3,340.9

0.0

3,340.9

 

საქონელი და მომსახურება

584.8

0.0

584.8

764.3

0.0

764.3

948.4

0.0

948.4

 

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.0

0.0

64.0

23.7

0.0

23.7

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

108.8

0.0

108.8

135.1

0.0

135.1

184.2

0.0

184.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.4

0.0

64.4

31.1

0.0

31.1

117.5

0.0

117.5

 

ძირითადი აქტივები

64.4

0.0

64.4

31.1

0.0

31.1

117.5

0.0

117.5

01 01 01

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

620.7

0.0

620.7

688.2

0.0

688.2

1,118.4

0.0

1,118.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

 

27.0

27.0

 

27.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

616.0

0.0

616.0

682.7

0.0

682.7

1,112.9

0.0

1,112.9

 

შრომის ანაზღაურება

457.2

0.0

457.2

491.7

0.0

491.7

826.1

0.0

826.1

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

0.0

62.1

86.5

0.0

86.5

140.8

0.0

140.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

0.0

6.0

7.6

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

90.7

0.0

90.7

96.9

0.0

96.9

146.0

0.0

146.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

0.0

4.7

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

ძირითადი აქტივები

4.7

0.0

4.7

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

01 01 02

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

2,006.2

0.0

2,006.2

2,313.7

0.0

2,313.7

3,282.6

0.0

3,282.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

121.0

 

121.0

123.0

 

123.0

123.0

 

123.0

 

ხარჯები

1,946.5

0.0

1,946.5

2,288.1

0.0

2,288.1

3,174.6

0.0

3,174.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,366.6

0.0

1,366.6

1,605.3

0.0

1,605.3

2,377.9

0.0

2,377.9

 

საქონელი და მომსახურება

483.6

0.0

483.6

613.3

0.0

613.3

728.7

0.0

728.7

 

გრანტები

21.4

0.0

21.4

17.5

0.0

17.5

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

56.9

0.0

56.9

14.0

0.0

14.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

18.0

0.0

18.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.7

0.0

59.7

25.6

0.0

25.6

108.0

0.0

108.0

 

ძირითადი აქტივები

59.7

0.0

59.7

25.6

0.0

25.6

108.0

0.0

108.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

135.2

0.0

135.2

167.0

0.0

167.0

220.0

0.0

220.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

135.2

0.0

135.2

167.0

0.0

167.0

216.0

0.0

216.0

 

შრომის ანაზღაურება

94.9

0.0

94.9

100.2

0.0

100.2

136.9

0.0

136.9

 

საქონელი და მომსახურება

39.2

0.0

39.2

64.5

0.0

64.5

78.9

0.0

78.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.0

1.1

2.1

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

440.3

0.0

440.3

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

159.4

0.0

159.4

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

156.0

0.0

156.0

150.0

0.0

150.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

0.0

0.0

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

0.0

150.0

01 02 03

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი

0.0

0.0

0.0

290.3

0.0

290.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

9.4

0.0

9.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

280.9

0.0

280.9

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12,785.0

8,900.3

3,884.6

15,358.4

7,283.4

8,075.0

5,663.3

0.0

5,663.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

541.4

68.1

473.3

1,088.3

85.2

1,003.1

1,625.0

0.0

1,625.0

 

საქონელი და მომსახურება

66.4

0.0

66.4

339.2

0.0

339.2

50.0

0.0

50.0

 

პროცენტი

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

85.3

0.0

85.3

 

სუბსიდიები

6.6

0.0

6.6

0.0

0.0

0.0

732.8

0.0

732.8

 

სხვა ხარჯები

350.4

68.1

282.3

646.5

85.2

561.3

756.9

0.0

756.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,110.2

8,832.2

3,278.0

14,121.2

7,198.2

6,923.0

3,872.2

0.0

3,872.2

 

ძირითადი აქტივები

12,110.2

8,832.2

3,278.0

14,121.2

7,198.2

6,923.0

3,872.2

0.0

3,872.2

 

ვალდებულებების კლება

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

 

საშინაო

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11,062.3

8,113.8

2,948.5

12,111.1

6,387.3

5,723.8

3,572.5

0.0

3,572.5

 

ხარჯები

184.4

0.0

184.4

443.0

0.0

443.0

135.3

0.0

135.3

 

საქონელი და მომსახურება

66.4

0.0

66.4

338.8

0.0

338.8

50.0

0.0

50.0

 

პროცენტი

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

85.3

0.0

85.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,744.5

8,113.8

2,630.7

11,519.2

6,387.3

5,131.9

3,271.1

0.0

3,271.1

 

ძირითადი აქტივები

10,744.5

8,113.8

2,630.7

11,519.2

6,387.3

5,131.9

3,271.1

0.0

3,271.1

 

ვალდებულებების კლება

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

 

საშინაო

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

69.9

0.0

69.9

929.0

0.0

929.0

797.5

0.0

797.5

 

ხარჯები

66.4

0.0

66.4

230.7

0.0

230.7

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

66.4

0.0

66.4

230.7

0.0

230.7

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

0.0

3.5

698.3

0.0

698.3

747.5

0.0

747.5

 

ძირითადი აქტივები

3.5

0.0

3.5

698.3

0.0

698.3

747.5

0.0

747.5

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

10,992.4

8,113.8

2,878.6

11,148.5

6,387.3

4,761.2

2,775.0

0.0

2,775.0

 

ხარჯები

118.0

0.0

118.0

212.3

0.0

212.3

85.3

0.0

85.3

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

108.1

0.0

108.1

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

118.0

0.0

118.0

102.6

0.0

102.6

85.3

0.0

85.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,741.0

8,113.8

2,627.2

10,787.3

6,387.3

4,400.0

2,523.6

0.0

2,523.6

 

ძირითადი აქტივები

10,741.0

8,113.8

2,627.2

10,787.3

6,387.3

4,400.0

2,523.6

0.0

2,523.6

 

ვალდებულებების კლება

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

 

საშინაო

133.4

0.0

133.4

148.9

0.0

148.9

166.1

0.0

166.1

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

33.6

0.0

33.6

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608.6

0.6

608.0

1,931.4

0.0

1,931.4

1,940.8

0.0

1,940.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

281.8

0.6

281.1

556.9

0.0

556.9

1,479.7

0.0

1,479.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

732.8

0.0

732.8

 

სხვა ხარჯები

281.8

0.6

281.1

556.5

0.0

556.5

746.9

0.0

746.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326.8

0.0

326.8

1,374.5

0.0

1,374.5

461.1

0.0

461.1

 

ძირითადი აქტივები

326.8

0.0

326.8

1,374.5

0.0

1,374.5

461.1

0.0

461.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

ბინათმშენებლობა

281.0

0.6

280.3

523.5

0.0

523.5

746.9

0.0

746.9

 

ხარჯები

281.0

0.6

280.3

523.5

0.0

523.5

746.9

0.0

746.9

 

სხვა ხარჯები

281.0

0.6

280.3

523.5

0.0

523.5

746.9

0.0

746.9

02 02 03

წყალმომარაგება

261.6

0.0

261.6

1,325.6

0.0

1,325.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.8

0.0

0.8

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260.8

0.0

260.8

1,292.6

0.0

1,292.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

260.8

0.0

260.8

1,292.6

0.0

1,292.6

0.0

0.0

0.0

02 02 04

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია

66.0

0.0

66.0

82.3

0.0

82.3

461.1

0.0

461.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.0

0.0

66.0

81.9

0.0

81.9

461.1

0.0

461.1

 

ძირითადი აქტივები

66.0

0.0

66.0

81.9

0.0

81.9

461.1

0.0

461.1

02 02 05

გარე განათების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

732.8

0.0

732.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

732.8

0.0

732.8

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

732.8

0.0

732.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

787.5

785.9

1.6

908.8

896.1

12.7

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

69.1

67.5

1.6

85.2

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

67.5

67.5

0.0

85.2

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718.4

718.4

0.0

823.6

810.9

12.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

718.4

718.4

0.0

823.6

810.9

12.7

0.0

0.0

0.0

02 03 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.

785.9

785.9

0.0

908.8

896.1

12.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

67.5

67.5

0.0

85.2

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

67.5

67.5

0.0

85.2

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718.4

718.4

0.0

823.6

810.9

12.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

718.4

718.4

0.0

823.6

810.9

12.7

0.0

0.0

0.0

02 03 02

ააიპ სანაშენე მუშაობისა და სასოფლი-სამეურნეო ცხოველთა ხელოვნური დათესვლის ზესტაფონის ცენტრი

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.0

 

2.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1.6

 

1.6

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

02 04

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

321.6

0.0

321.6

407.1

0.0

407.1

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

1.2

0.0

1.2

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

1.2

0.0

1.2

3.2

0.0

3.2

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

320.4

0.0

320.4

403.9

0.0

403.9

140.0

0.0

140.0

 

ძირითადი აქტივები

320.4

0.0

320.4

403.9

0.0

403.9

140.0

0.0

140.0

2.05

შ.პ.ს ,,ყვირილა"

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,969.5

0.0

1,969.5

2,386.6

0.0

2,386.6

1,857.1

0.0

1,857.1

 

ხარჯები

1,686.8

0.0

1,686.8

2,290.8

0.0

2,290.8

1,636.8

0.0

1,636.8

 

პროცენტი

55.1

0.0

55.1

40.9

0.0

40.9

33.1

0.0

33.1

 

სუბსიდიები

1,631.7

0.0

1,631.7

2,249.9

0.0

2,249.9

1,603.7

0.0

1,603.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.5

0.0

197.5

10.5

0.0

10.5

135.0

0.0

135.0

 

ძირითადი აქტივები

197.5

0.0

197.5

10.5

0.0

10.5

135.0

0.0

135.0

 

ვალდებულებების კლება

85.2

0.0

85.2

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

85.2

0.0

85.2

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1,829.2

0.0

1,829.2

2,260.4

0.0

2,260.4

1,603.7

0.0

1,603.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

0.0

143.0

143.0

0.0

143.0

138.0

0.0

138.0

 

ხარჯები

1,631.7

0.0

1,631.7

2,249.9

0.0

2,249.9

1,603.7

0.0

1,603.7

 

სუბსიდიები

1,631.7

0.0

1,631.7

2,249.9

0.0

2,249.9

1,603.7

0.0

1,603.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.5

0.0

197.5

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

197.5

0.0

197.5

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,263.0

0.0

1,263.0

1,314.2

0.0

1,314.2

1,473.8

0.0

1,473.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

 

128.0

129.0

 

129.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1,081.1

0.0

1,081.1

1,303.7

0.0

1,303.7

1,473.8

0.0

1,473.8

 

სუბსიდიები

1,081.1

 

1,081.1

1,303.7

 

1,303.7

1,473.8

 

1,473.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181.9

0.0

181.9

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

181.9

0.0

181.9

10.5

0.0

10.5

0.0

0.0

0.0

 03 01 02

 გარე განათების მოვლა-პატრონობაა

392.3

0.0

392.3

837.3

0.0

837.3

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

379.0

0.0

379.0

837.3

0.0

837.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

379.0

 

379.0

837.3

 

837.3

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3

0.0

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

13.3

0.0

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 01 03

კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

163.4

0.0

163.4

98.1

0.0

98.1

118.8

0.0

118.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

161.1

0.0

161.1

98.1

0.0

98.1

118.8

0.0

118.8

 

სუბსიდიები

161.1

 

161.1

98.1

 

98.1

118.8

 

118.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10.5

0.0

10.5

10.8

0.0

10.8

11.1

0.0

11.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

10.5

0.0

10.5

10.8

0.0

10.8

11.1

0.0

11.1

 

სუბსიდიები

10.5

 

10.5

10.8

 

10.8

11.1

 

11.1

03 02

მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)

140.3

0.0

140.3

126.2

0.0

126.2

253.4

0.0

253.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

55.1

0.0

55.1

40.9

0.0

40.9

33.1

0.0

33.1

 

პროცენტი

55.1

0.0

55.1

40.9

0.0

40.9

33.1

0.0

33.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

135.0

0.0

135.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

135.0

0.0

135.0

 

ვალდებულებების კლება

85.2

0.0

85.2

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

 

საშინაო

85.2

0.0

85.2

85.3

0.0

85.3

85.3

0.0

85.3

04 00

განათლება

4,286.0

1,514.1

2,771.9

3,825.6

650.0

3,175.6

4,028.1

0.0

4,028.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

0.0

455.3

461.3

0.0

461.3

461.3

0.0

461.3

 

ხარჯები

2,874.3

512.6

2,361.7

3,609.9

538.6

3,071.3

3,603.1

0.0

3,603.1

 

საქონელი და მომსახურება

516.3

512.6

3.7

549.0

538.6

10.4

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

2,349.7

0.0

2,349.7

3,024.4

0.0

3,024.4

3,563.1

0.0

3,563.1

 

სხვა ხარჯები

8.3

0.0

8.3

36.5

0.0

36.5

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,411.7

1,001.5

410.2

215.7

111.4

104.3

425.0

0.0

425.0

 

ძირითადი აქტივები

1,411.7

1,001.5

410.2

215.7

111.4

104.3

425.0

0.0

425.0

04 01

 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,385.4

0.0

2,385.4

3,049.3

0.0

3,049.3

3,563.1

0.0

3,563.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

455.3

 

455.3

461.3

 

461.3

461.3

 

461.3

 

ხარჯები

2,349.7

0.0

2,349.7

3,021.6

0.0

3,021.6

3,563.1

0.0

3,563.1

 

სუბსიდიები

2,349.7

0.0

2,349.7

3,021.6

0.0

3,021.6

3,563.1

0.0

3,563.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0.0

35.7

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

35.7

0.0

35.7

27.7

0.0

27.7

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა

380.1

2.0

378.2

94.0

7.0

87.0

425.0

0.0

425.0

 

ხარჯები

3.7

0.0

3.7

10.4

0.0

10.4

00

0.0

0

 

საქონელი და მომსახურება

3.7

0.0

3.7

10.4

0.0

10.4

0

0.0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

376.4

2.0

374.5

83.6

7.0

76.6

425.0

0.0

425.0

 

ძირითადი აქტივები

376.4

2.0

374.5

83.6

7.0

76.6

425.0

0.0

425.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8.3

0.0

8.3

39.3

0.0

39.3

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

8.3

0.0

8.3

39.3

0.0

39.3

40.0

0.0

40.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

0.0

2.8

 

2.8

0.0

 

0.0

 

სხვა ხარჯები

8.3

0.0

8.3

36.5

0.0

36.5

40.0

0.0

40.0

04 04

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

512.6

512.6

0.0

538.6

538.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

512.6

512.6

0.0

538.6

538.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

512.6

512.6

0.0

538.6

538.6

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

999.5

999.5

0.0

104.4

104.4

0.0

0

0.0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

999.5

999.5

0.0

104.4

104.4

0.0

0

0.0

0

 

ძირითადი აქტივები

999.5

999.5

0.0

104.4

104.4

0.0

0

0.0

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,877.0

62.5

1,814.5

4,395.8

0.0

4,395.8