ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 07
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016389
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
07
26/11/2021
ვებგვერდი, 30/11/2021
190020020.35.144.016389
ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქარელის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/11/2021 - 17/12/2021)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №07

2021 წლის 26 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 1-ლი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 ნოემბრის №11 დადგენილება „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge 01/12/2020, 190020020.35.144.016380)
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2022 წლის 01 იანვრიდან.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილიდანართი №1

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

 


თავი I

 


ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                       ლარში

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

შემოსავლები

22 519 210,3

22 614 309,7

16 552 000,00

გადასახადები

10 835 705,8

12 584 300,0

14 462 500,00

გრანტები

9 467 520,1

7 980 409,7

240 000,00

სხვა შემოსავლები

2 215 984,4

2 049 600,0

1 849 500,00

ხარჯები

7 931 243,3

9 900 604,6

11 105 100,00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,1

2 027 400,0

2 230 500,00

საქონელი და მომსახურება

620 133,8

1 060 704,6

891 600,00

პროცენტი

32 031,0

30 000,0

30 000,00

სუბსიდიები

4 147 745,0

5 451 900,0

6 547 500,00

გრანტები

3 916,5

58 000,0

58 000,00

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,9

784 800,0

830 200,00

სხვა ხარჯები

473 627,0

487 800,0

517 300,00

საოპერაციო სალდო

14 587 967,0

12 713 705,1

5 446 900,00

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

13 669 015,3

15 931 903,6

5 380 800,00

ზრდა

13 839 497,1

16 359 316,6

5 380 800,00

კლება

170 481,8

427 413,0

0,00

მთლიანი სალდო

918 951,7

-3 218 198,5

66 100,00

ფინანსური აქტივების ცვლილება

869 475,7

-3 284 298,5

0,0

ზრდა

948 577,4

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

948 577,4

0,0

0,0

კლება

79 101,7

3 284 298,5

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

79 101,7

3 284 298,5

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476,0

-66 100,0

-66 100,00

კლება

49 476,0

66 100,0

66 100,0

საშინაო

49 476,0

66 100,0

66 100,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,00

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წელი გეგმა

2022 წელი გეგმა

შემოსულობები

22 519 210,280

22 614 309,71

16 552 000,00

შემოსავლები

22 519 210,280

22 614 309,71

16 552 000,00

არაფინანსური აქტივების კლება

170 481,75

427 413,00

0,00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)

0.0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0

0

გადასახდელები

21 820 216,34

26 326 021,22

16 552 000,00

ხარჯები

7 931 243,26

9 900 604,64

11 105 100,00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 839 497,08

16 359 316,58

5 380 800,00

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)

0.0

0

 

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

ნაშთის ცვლილება

869 475,7

-3 284 298,5

0,0

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16552 ათასი ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წელი გეგმა

2022 წელი გეგმა

შემოსავლები

22 519 210,280

22 614 309,71

16 552 000,00

გადასახადები

10 835 705,790

12 584 300,00

14 462 500,00

გრანტები

9 467 520,10

7 980 409,71

240 000,00

სხვა შემოსავლები

2 215 984,39

2 049 600,00

1 849 500,00

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 14462,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

გადასახადები

10 835 705,790

12 584 300,00

14 462 500,00

ქონების გადასახადი

1 354 728,310

1 100 000,00

1 200 000,00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

863 089,120

700 000,00

800 000,00

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-13 340,8

0,00

0,00

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

17 510,0

0,00

0,00

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

17 510,0

0,00

0,00

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

248 515,610

200 000,00

200 000,00

ფიზიკურ პირებიდან

215 686,940

180 000,00

180 000,00

იურიდიულ პირებიდან

32 828,670

20 000,00

20 000,00

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

238 954,380

200 000,00

200 000,00

ფიზიკურ პირებიდან

35 303,4

0,00

0,00

იურიდიულ პირებიდან

203 651,010

200 000,00

200 000,00

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9 480 977,480

11 484 300,00

13 262 500,00

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 240,0 ათასი ლარის ოდენობით

ლარი

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

გრანტები

9 467 520,10

7 980 409,71

240 000,00

სხვა დონის სახელმწოფო ერთეულებიდან მოღებული გრანტები

9 467 520,10

7 980 409,71

240 000,00

მიმდინარე

317 407,78

331 906,71

240 000,00

მიზნობრივი ტრანსფერი

317 407,78

331 906,71

240 000,00

კაპიტალური

9 150 112,3

7 648 503,00

0,00

კაპიტალური ტრანსფერი

9 150 112,3

7 648 503,00

0,00

გრანტები

9 467 520,10

7 980 409,71

240 000,00

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1849,5 ათასი ლარის ოდენობით:

 ლარი

დასახელება

2020 წლის    ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 215 984,39

2 049 600,00

1 849 500,00

შემოსავლები საკუთრებიდან

242 710,760

239 600,00

239 000,00

პროცენტები

114 657,550

70 000,00

70 000,00

რენტა

128 053,210

169 600,00

169 000,00

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით       სარგებლობისათვის                    

88 565,830

109 600,00

109 000,00

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

39 487,380

60 000,00

60 000,00

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

160 333,120

230 000,00

230 000,00

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

141 758,120

215 000,00

215 000,00

სანებართვო მოსაკრებელი

30 798,820

25 000,00

25 000,00

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

110 959,300

190 000,00

190 000,00

არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევ. გაყიდვები

18 575,000

15 000,00

15 000,00

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

18 575,000

15 000,00

15 000,00

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 560 542,290

1 500 000,00

1 300 500,00

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

252 398,220

80 000,00

80 000,00

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 105,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ხარჯები

7 931 243,26

9 900 604,64

11 105 100,00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

2 027 400,00

2 230 500,00

საქონელი და მომსახურება

620 133,83

1 060 704,64

891 600,00

პროცენტი

32 031,00

30 000,00

30 000,00

სუბსიდიები

4 147 745,01

5 451 900,00

6 547 500,00

გრანტები

3 916,50

58 000,00

58 000,00

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,90

784 800,00

830 200,00

სხვა ხარჯები

473 626,96

487 800,00

517 300,00

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5380,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5380,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 ლარი

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

15 481,99

31 000,00

37 600,00

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

11 600 618,2

10 249 121,30

3 273 200,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

145 830,00

25 000,00

0,00

04 00

განათლება

578 040,34

790 053,13

600 000,00

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 496 817,59

5 264 142,15

1 470 000,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 709,00

0,00000

0,00000

სულ ჯამი

13 839 497,08

16 359 316,58

5 380 800,00

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ლარი

დასახელება

2020 წლის    ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

170 481,75

427 413,00

0,00

ძირითადი აქტივები

102 227,50

116 090,85

0,00

შენობება ნაგებობები

102 227,50

116 090,85

0,00

არაწარმოებული აქტივები

68 254,25

311 322,15

0,00

მიწა

68 254,25

311 322,15

0,00

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ლარი

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის      გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 257 256,58   

2 763 275,00   

3 017 100,00   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 175 749,58   

2 657 175,00   

2 911 000,00   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 175 749,58   

2 634 700,00   

2 871 000,00   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,00   

22 475,00   

40 000,00   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

81 507,00   

96 100,00   

96 100,00   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,00   

10 000,00   

10 000,00   

702

თავდაცვა

99 701,65   

118 000,00   

134 000,00   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 230 530,39   

9 376 928,30   

2 188 400,00   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

717 684,18   

275 400,73   

515 200,00   

70421

სოფლის მეურნეობა

717 684,18   

275 400,73   

515 200,00   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

373 025,75   

457 949,25   

305 000,00   

70443

მშენებლობა

373 025,75   

457 949,25   

305 000,00   

7045

ტრანსპორტი

8 937 902,51   

7 601 459,00   

1 368 200,00   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8 937 902,51   

7 601 459,00   

1 368 200,00   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 201 917,95   

1 042 119,32   

0,00   

705

გარემოს დაცვა

1 086 849,31   

1 340 000,00   

1 664 800,00   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

999 043,58   

1 120 000,00   

1 290 600,00   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

87 805,73   

220 000,00   

374 200,00   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

871 110,16   

1 903 593,00   

2 186 400,00   

7063

წყალმომარაგება

42 363,51   

507 862,00   

600 000,00   

7064

გარე განათება

614 357,61   

537 400,00   

686 400,00   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

214 389,04   

858 331,00   

900 000,00   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

103 059,65   

125 000,00   

125 000,00   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103 059,65   

125 000,00   

125 000,00   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 637 201,88   

6 664 442,15   

3 061 700,00   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 842 428,81   

5 862 042,15   

2 158 300,00   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

628 464,07   

672 500,00    

772 300,00   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16 560,00   

17 100,00   

18 300,00   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

149 749,00   

112 800,00   

112 800,00   

709

განათლება

2 508 533,78   

3 176 982,77   

3 271 400,00   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 898 769,77   

3 004 424,98   

3 248 000,00   

7092

ზოგადი განათლება

586 484,01   

149 157,79   

0,00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

586 484,01   

149 157,79   

0,00   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

23 280,00   

23 400,00   

23 400,00   

710

სოციალური დაცვა

1 071 385,58   

857 800,00   

903 200,00   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

594 729,35   

551 900,00   

553 000,00   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

564 729,35   

518 900,00   

520 000,00   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30 000,00   

33 000,00   

33 000,00   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

60 750,00   

72 000,00   

87 000,00   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

25 000,00   

30 000,00   

30 000,00   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

112 600,00   

120 000,00   

120 000,00   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

278 306,23   

83 900,00   

113 200,00   

 

სულ

21 865 628,98   

26 326 021,22   

16 552 000,0   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის  გეგმა

საოპერაციო სალდო

14 587 967,0

12 713 705,1

5 446 900,00

მთლიანი სალდო

918 951,7

-3 218 198,5

66 100,00

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ლარი

              

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021   წლის 

გეგმა

2022  წლის გეგმა

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 527 058.9

-3 284 298.5

0.0

 

 ზრდა

1 606 160.6

0.0

0.0

 

         ვალუტა და დეპოზიტი

1 606 160.6

0.0

0.0

 

 კლება

79 101.70

3 284 298.5

0

 

        ვალუტა და დეპოზიტი

79 101.70

3 284 298.5

0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ლარი

              

დასახელება

2020 ფაქტი

2021 გეგმა

2022  გეგმა

 

ვალდებულებების ცვლილება

-49 476

-66 100

-66 100

 

         ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

 

         კლება

49 476

66 100

66 100

 

საშინაო

49 476

66 100

66 100

 

მუხლი 13. სასეხო ვალდებულებები

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ქარელის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები შეადგენდა   272 122   ათასი ლარს, ხოლო 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იქნება   222 646    ათასი ლარი.

თავი II

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის პროგრამები და 2022-2024 წლების პრიორიტეტები

 მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

ლარი

              

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

599 659,77

655 700,00

706 000,00

 

ხარჯები

599 014,77

651 700,00

702 000,00

 

შრომის ანაზღაურება

444 926,02

475 000,00

522 500,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,00

4 000,00

4 000,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 576 089,81

1 979 000,00

2 165 000,00

 

ხარჯები

1 563 016,82

1 955 300,00

2 134 400,00

 

შრომის ანაზღაურება

1 196 884,04

1 468 700,00

1 616 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 072,99

23 700,00

30 600,00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

99 701,65

118 000,00

134 000,00

 

ხარჯები

97 937,65

114 700,00

131 000,00

 

შრომის ანაზღაურება

74 400,00

83 700,00

92 000,00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 764,00

3 300,00

3 000,00

01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები

ლარი

 

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

22 475,00

40 000,00

 

ხარჯები

0,00

22 475,00

40 000,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

10 000,00

10 000,00

 

წლისხარჯები

0,00

10 000,00

10 000,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

81 507,00

96 100,00

96 100,00

 

ხარჯები

32 031,00

30 000,00

30 000,00

 

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 02 03

პროგრამის დასახელება:

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

დაფინანსება

96 100.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების ნაწილობრივ დაფარვა.

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით შევიძინეთ სპეც მანქანა. აღნიშნული სესხის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 346 336 ლარს, ხოლო გადასახდელი პროცენტი 171 255 ლარს.

2022 წელს მოხდება მიმდინარე გადასახადის 96.1 ათ. ლარის დაფარვა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში დაფარული სასესხო ვალდებულება

ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

 ლარში

              

დასახელება

2020  წლის     ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 056 227,9

11 266 521,30

4 359 600,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 01

პროგრამის დასახელება:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

1 168 200 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, მოსახლეობა მოძრაობდეს შეუფერხებლად, როგორც ფეხით, ასევე ტრანსპორტით. არ შეიქმნას პრობლემა უამინდობის პერიოდში გადაადგილებაზე. სოფლები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რეაბილიტირებული გზებით.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2022 წელს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემდეგი გზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა: კეხიჯვარში, ბრეთის მეურნეობაში, ბრეთში, ძლევიჯვარში, ფცაში, ქარელში, ბებნისში, ლეთეთში, კოდავარდისუბანში, ქვენატკოცაში, აგარაში , ავტობანიდან ახალსოფლამდე მისასვლელი გზის, მზოვრეთის გზის, ქობესაანთუბნის გზის,სამწევრისში, საღოლაშენის გზის, წვერის გზის რეაბილიტაცია მშენებლობა. მოსაცდელები მოეწყობა : აბისში, ლეთეთში, ბერძენაულსა და საღოლაშენში.  ასევე დვანსა და ტახტისძირში განხორციელდება ხიდების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 01 02

პროგრამის დასახელება:

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

200 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული საავტომობილო გზების ნაწილის შეკეთება (მოხრეშვა-მოშანდაკება).

დაზიანებული და შესაკეთებელი გზები პრობლემას წარმოადგენს ფეხით მოსიარულეთათვის, ხელი ეშლება ტვირთის გადატანას, მოსახლეობის გადაადგილებას, ტურიზმის განვითარებას. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების საფარის მოწესრიგება 20 000 მ2 ფართობზე და სხვა სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისა და ტურისტების კომფორტული გადაადგილება, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 01

პროგრამის დასახელება:

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია.

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

600 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის  ჯერ კიდევ დარჩენილი სოფლების სასმელი წყლის უწყვეტ  რეჟიმში მიწოდების პრობლემის მოგვარება.

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება რეგ. ფონდიდან გამოყოფილი თანხითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის 5% თანადაფინანსებით, ქარელის  მუნიციპალიტეტის ადმინიტრაციული ერთეულების სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, წყალმომარაგების მომსახურების ხარისხის  და  დაფარვის არეალის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების მომსახურების ეფექტური მიწოდება.

კერძოდ, იგეგმება:

სოფელ საღოლაშენში - სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა არსებული დებეტის გამოყენებით;

სოფელ ზემო ხვედურეთში - სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა/რეაბილიტაცია;

სოფელ თამარაშენში - სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა.

ასევე, სასმელი წყლის სისტემა მოეწყობა შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: აბისში, ხეობაში, ბერძენაულში, აფნისში, თათანაანთუბანში.

სოფელ ატოცში განხორციელდება წყაროს რებილიტაცია და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი  მოსახლეობა, სასმელი წყლის გაუმჯობესებული ხარისხი, სასმელ წყალზე შეუფერხებელი წვდომა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 02 03

პროგრამის დასახელება:

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

500 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: რწყვის პერიოდში ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ სარწყავი წყლის არხებით შეუფერხებლად სარგებლობა.

მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული სარწყავ-სანიაღვრე არხები, შეუფერხებლად მოქმედი  სარწყავი სისტემა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 01

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

50 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციურ ერთეულში გამართული გარე განათების სისტემის არსებობა. მოსახლეობის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.

გარე განათების სისტემა მოეწყობა შემდეგ სოფლებში: რუისში,ლეთეთში,  ბრეთში, ზღუდერში, აფნისში, იმერხევში, დირბში, მოხისში და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 03 02

პროგრამის დასახელება:

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

 ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

636 400.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული გარე განათების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის, ლამპიონების მოვლა-პატრონობა და  გახარჯული ელექტრო ენერგიის  საფასურის გადახდა.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება გარე განათების ექსპლოატაციის პერიოდში წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა, დამწვარ-დაზიანებული ნათურების შეცვლა  და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. გარე განათების ქსელის  მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტის შემდეგ დასახლებულ პუნქტებს:  ქ. ქარელს, დ. აგარას, სოფლებს: ბებნისს, რუისს, ურბნისს, ქვენატკოცას, ფცას, ქვემო ხვედურეთს, ზემო ხვედურეთს, კეხიჯვარს, მოხისს, ბრეთს, ბრეთის მეურნეობას, დირბს, აბისს, აბისისთავს, ბერძენაულს, ავლევს, ცერონისს, კნოლევს, სასირეთს, ღოღეთს, კოდავარდისუბანს, ზემო შაქშაქეთს, ქვემო შაქშაქეთს, ბრეძას, ატოცს, ჭვრინისს, ახალსოფელს, საციხურს, აბანოს, კოდას, საღოლაშენს, არადეთს, წვერს, თათანაათ უბანს, სანებელს, ვედრებას, სამწევრისს, დვანს, ტახტიძირს,

 ძლევიჯვარს, ხეობას, ჭანდრებს, ღვლევს, იმერხევს, გვერძინეთს, თამარაშენს, ყინწვისს, ქვენაფლავს, ლეთეთს, ქობესაანთ უბანს, კრობანს, კლდუს, ზღუდერს, ხეობას, თრეხვს, კრობანს, ოქროსოფელს და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების გამართული მუშაობა და ელექტრო ენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 05

პროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

250 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

პროგრამიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის  თანადაფინანსებას საცხოვრებელი კორპუსების მცირე სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის და სხვა ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ძლიერი ამხანაგობები, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, პრობლემების გადაჭრაში ჩართული მოსახლეობა, რეაბილიტირებული შენობები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

650 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისთვის დასასვენებელი  და გასართობი სივრცეების მოწყობა.

 კერძოდ: სოფელ ბებნისში, ქალაქ ქარელშიმოეწყობა ოთხი  სკვერი წერეთლის, ერთობის,  ვარძელაშვილისა და ცაბაძის ქუჩებზე.

საჩრდილობელი ფანჩატური - გარე ტრენაჟორებით  მოეწყობა სოფელ ბერძენაულში, ქვემო შაქშაქეთში, ბებნისში, ჭანდრებში, აბანოში, სამწევრისში, ქვემო ხვედურეთში, აგარაში, ურბნისში, ქალაქ ქარელში,  და გატარდება სხვა ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლოებისათვის მოწესრიგებული, სუფთა და უსაფრთხო  დასასვენებელი სივრცე, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

02 07

პროგრამის დასახელება:

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

305 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა, ახალი პროექტების შეძენა.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მიმდინარე პროექტების ზედამხედველობა და შეძენილი იქნება ახალი პროექტები სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

ხარისხიანად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები, შეძენილი პროექტები

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს გარემოს დაცვა და დასუფთავება, მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემების  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება. ასევე იმ სასმელი წლის ჭაბურღილების ელექტრო ენერგიის გადასახადის დაფარვა, რომლებითაც სარგებლობს   სოფლების მოსახლეობა.   

ლარი                                        

 

დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის   გეგმა

2022  წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 086 849,31

1 340 000,00

1 664 800,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 01

პროგრამის დასახელება:

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

100 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის დასუფთავების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გეგმავს კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვაზე.  შეძენილი იქნება 400 ცალი ნაგვის ურნა, რომელიც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული გარემო, კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 02

პროგრამის დასახელება:

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

1 190 600.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების გამართული სერვისი - მყარი ნარჩენების მართვა. სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

  პროგრამის ფარგლებში ქ. ქარელში და დაბა აგარაში განხორციელდება ცენტრალური ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, სანიაღვრეების გაწმენდა, ნარჩენების  გატანა: ქ. ქარელის, დ. აგარის და სოფლების: ქვენატკოცის, ბებნისის,  ლეთეთის, ქვემო ხვედურეთის, ზემო ხვედურეთის, კეხიჯვრის, ქობესაანთ უბნის, თათანაანთუბნის, სამწევრისის, ვედრების, სანებლის, რუისის, ურბნისის, ბრეთის, საღოლაშენის, არადეთის, წვერის, სასირეთის, ბრეთის მეურნეობის, ძლევიჯვრის, ყინწვისის, ზღუდრის, მოხისის, ახალსოფლის, დირბის, დვანის, ტახტიძირის, ფცის, თამარაშენის, ქვემო შაქშაქეთის, აბისის, აბისისთავის, ბერძენაულის, ავლევის, ცერონისის, კნოლევის, ბრეძის, ატოცის, გულიკაანთ უბნის, ღვლევის, ქვენაფლავის, ჭანდრების, ხეობის, სუქაანათ უბნის, ორთუბნის, ელბაქიაანთ კარის, კოდავარდისუბნის, ზემო შაქშაქეთის,  საციხურის, კოდის, ღოღეთის, ჭვრინისის, აბანოს, სოფელ ახალსოფლის, აფნისის, გვერძინეთის და სოფელ მოხისის დევნილთა ჩასახლების მოსახლეობიდან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან და განხორციელდება სხვა ღონისძიებები

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.  მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

03 03

პროგრამის დასახელება:

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემისა და შადრევანების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის კეთილმოწყობის ცენტრი"

დაფინანსება

374 200.0  ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურული და ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს შექმნა, დაზიანებული და საფრთხის შემცველი ხეებისგან მოსახლეობის დაცვა. სასმელი წყლის სისტემის და შადრევნის მომსახურების შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული და მოსახლეობისთვის საფრთხის შემცველი ხეების  გადაბელვა, მოჭრა. განხორციელდება ხე-მცენარეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. შადრევნების და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული სკვერების, პარკების და სხვა საჯარო ადგილების მოვლა-პატრონობა. ასევე სოფლებში წყლის სისტემის ტექნიკური (ტუმბოების შეკეთება განახლება) უზრუნველყოფა და იმ სასმელი წლის ჭაბურღილის ელექტრო ნერგიის გადასახადის გადახდა, რომლებითაც სარგებლობს სოფლების მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამწვანებული, ეკოლოგიურად სუფთა და ამორტიზირებული ხეებისგან დაცული გარემო,  სასმელი წყლის სისტემისა და შადრევნების გამართული ფუნქციონირება.

განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა შეიქმნას მყარი საფუძველი აღსაზრდელებისათვის სასკოლო განათლების მისაღებად. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. გაგრძელდება, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად, ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, მოხდება ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

 ლარში

   

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

04 00

განათლება

2 508 533,78

3 176 982,77

3 271 400,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 01

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

600 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტში მოქმედ 24 საბავშვო ბაღში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 ბავშვთა რაოდენობის გაზრდის გამო,  ქარელში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღის (ოთხ ჯგუფიანი ) აშენება , ასევე სრული რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია ჩაუტარდება შემდეგ საბავშვო ბაღებს: ახალსოფელში, ავლევსა და ზღუდერში. რადგანაც ბაღების გარკვეული რაოდენობა ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, პროგრამის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა: ქარელის #1, ქარელის #2, რუისის #1, რუისის #2, რუისის #3, ურბნისის, ბებნისის, კეხიჯვრის, ზ/ხვედურეთის, ქვ/ხვედურეთის, ბრეთის, წვერის, დირბის, დვანის, აგარის, ქვენატკოცის, ფცის, აბისის, აბანოს, მოხისის, ბრეთის მეურნეობის. ასევე იგეგმება სხვადასხვა სამუშაოების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სტანდარტის შესაბამისი საბავშვო ბაღები, რომლითაც ისარგებლებენ სკოლამდელი ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 02

პროგრამის დასახელება:

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

2 648 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა.

 მუნიციპალიტეტში სულ 1450 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, სადაც, დღეის მდგომარეობით, შესაძლებელია 1500 ბავშვის სწავლება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს 24 საბავშვო ბაღი, რომელთა ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ “სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება". სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 351 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომის პირობების გაუმჯობესება, მათი კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შესაფერისი უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, სტანდარტების შესაბამისი გარემო.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

04 03

პროგრამის დასახელება:

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების ქარელის მუნიციპალური გაერთიანება“

დაფინანსება

23 400.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის არაფორმალური განათლების მიცემა, ტრადიციების შენარჩუნება.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, სადაც დასაქმებულია 6 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან 120 მოსწავლეს. მოქმედებს:  ქსოვა-ქარგვის, მხატვრული კითხვის, ნორჩ-ხელმარჯვეთა, გიტარაზე დაკვრის შემსწავლელი, გობელენის, ქორეოგრაფიული წრეები და ტარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ტრადიციების შენარჩუნება-განვითარება, სკოლის მოსწავლეებისათვის -არაფორმალური განათლება

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ახალგაზრდების მრავალმხრივ  განვითარებას და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 ლარი

 

 

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.

2 637 201,88

6 678 442,15

3 076 900,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 01

პროგრამის დასახელება:

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახური

დაფინანსება

1 470 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული მოედნებით სარგებლობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

   დაგეგმილია სპორტული მოედნის მშენებლობა-რეაბილიტაცია : საციხურში, კოდავარდისუბანში, ღვლევში, ბებნისის მეურნეობაში, ჭვრინისში, ქვენატკოცაში, ჭანდრებში და ქ. ქარელში მუსხელისშვილის ქუჩაზე. მოხდება სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია რუისსა და სამწევრისში და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი.

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 01 02

პროგრამის დასახელება:

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

688 300.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში სპორტული მიმართულებით სწავლების გაძლიერება, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ტურნირების ჩატარება, წარმატებული სპორტსმენების წარმოჩენა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია.

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების  სწავლებები: ფეხბურთის, ჭადრაკის, ჭიდაობის (ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა), კიკბოქსინგის, ჯიუ-ჯიცუს, ხელბურთის, ფრენბურთის მიმართულებით.  დააფინანასდება ზემოთ აღნიშნულ სპორტის სახეობებში სხვადასხვა ღონისძიებები და ტურნირები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე რესპუბლიკური და საერთაშორისო მასშტაბით და ჩატარდება სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 02

პროგრამის დასახელება:

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

27 800.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში კულტურისა და სახელოვნებო განათლების განვითარება, სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურულ - შემოქმედებითი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დაინტერესებას და ჩართულობის ზრდას, სახელოვნებო განათლების განვითრებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის კულტურული ცნობიერების ამაღლება, კულტურისა და ხელოვნების პოპულარიზაცია

 

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 03

პროგრამის დასახელება:

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

371 300.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო განათლების მიმართულებით თავის საქმიანობას ახორციელებს ქარელის მუნიციპალიტეტში  სამი სახელოვნებო სკოლა  - ქარელის ხელოვნების სკოლა (ბრეთის მუსიკალური განყოფილებით), ნანული ღამბაშიძის სახელობის აგარის ხელოვნების სკოლა და რუისის ხელოვნების სკოლა. ხელოვნების სკოლებში სულ დასაქმებულია  69 თანამშრომელი,     ხელოვნების სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა 620-მდე მოსწავლეს შეადგენს;  სკოლები ხელს უწყობენ  წარმატებულ მოსწავლეებს და უზრუნველყოფენ მათ მონაწილეობას სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში;  წლის განმავლობაში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები სახელოვნებო მიმართულებით, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეები. ხელოვნების სკოლებში ბავშვები სწავლობენ კლასიკურ და ხალხურ მუსიკას; ფორტეპიანოსა და ვიოლინოზე დაკვრას; სოლფეჯიოს, მუს-ლიტერატურას, ფოლკლორს, ხელოვნების ისტორიას. მონაწილეობენ საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და  ფესტივალებში, აგრეთვე ადგილობრივ ღონისძიებებში. ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში  71  ერთეულით გაიზარდა მოსწავლეთა რაოდენობა ხელოვნების სკოლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის მიმზიდველი სახელოვნებო საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა, ხელოვნების პოპულარიზაცია, მოსახლეობის ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 04

პროგრამის დასახელება:

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

46 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, წიგნადი ფონდის განახლება  და წიგნის პოპულარიზაცია.

ქარელის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ა(ა)იპ ქარელის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების და კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ერთერთი განყოფილებაა, ბიბლიოთეკა ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს.

წლის განმავლობაშიგანხორციელდება სხვადასხვა  პროექტები: ერთად კითხვის საღამოები, ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენები.განახლდება  წიგნადი ფონდი და მოეწყობა სხვასხვა ღონისძიებები წიგნის პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის წიგნიერების ამაღლება, განახლებული წიგნადი ფონდი.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 05

პროგრამის დასახელება:

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

173 600.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა კულტურულ და შემოქმედებით ცხოვრებაში.

კულტურის ცენტრი თავის საქმიანობას განახორციელებს სხვადასხვა წრეების და შემოქმედებითი ჯგუფების საშუალებით; ქარელის მუნიციპალიტეტში  ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს: მამაკაცთა ანსამბლი ,,ქარელი“ - 15 მამაკაცის შემადგენლობით, ხალხური საკრავების წრე (დოლი), ხალხური საკრავების წრე (ფანდური, სალამური),  ბავშვთა დრამატული წრე, თოჯინების თეატრი, სამეჯლისო ცეკვები, ქორეოგრაფიული ანსამბლები ,,იბერიელები’’ და ,,ქარელი’’, დრამატული წრე, მოყვარულთა თეატრი, რომლის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში მონაწილეობას იღებენ თავად კულტურის სახლის შემოქმედებითი ჯგუფები. კულტურის ცენტრში შემოქმედებით სახელოვნებო განათლებას ღებულობს და მიიღებს 500- ზე მეტი მოსწავლე.

         წრეები და გუნდები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ, რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში. 2022 წლიდან ამოქმედდება ქართული ხალხური სიმღერის და ქართული გალობის შემსწავლელი წრეები;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა, კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრებით დაინტერესება.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 06

პროგრამის დასახელება:

მუზეუმების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

34 100.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და პოპულარიზაცია.

ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულეებაა,რომელშიც დაცულია 3000  ექსპონატი. იგი იცავს, იკვლევს  და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, დასაქმებულია 8  თანამშრომელი. მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 3000 ერთეულს. 

 პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტექნიკა საკონფერენციო დარბაზისათვის (მაგიდა, სკამები, კომპიუტერები, პროექტორი, პროექტორის ფარდა, წყლის დისპენსერი), მოეწყობა სტელაჟები და თაროები  ექსპონატებისათვის, მოლბერტები საგამოფენო სივრცისათვის, მოეწყობა ჩვენებები, შემოქმედებითი საღამოები, ისტორიის ვიქტორინები, კონფერენციები, წიგნის მკითხველთა კლუბი, მოხდება ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართვა მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესებსა და ზოგადად თვითმმართველობის ცხოვრებაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, მისი პოპულარიზაცია და მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 07

პროგრამის დასახელება:

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

46 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქართული ხალხური მრავალხმოვანი სიმღერების პოპულარიზაცია.

ქარელის მუნიციპალიტეტში, ქარელის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს მამაკაცთა ფოლკლორული გუნდი - ,,ქარელი“- 15 მამაკაცის შემადგენლობით, რომელიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას კულტურის ცენტრის მიერ დაგეგმილ, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გამართულ და სხვადასხვა  რეგიონულ და რესპუბლიკურ ფესტივალებში და ღონისძიებებში, რითაც  პოპულარიზაციას უკეთებს ქართულ ხალხურ მრავალხმოვან სიმღერას ქარელის მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ხალხური სიმღერის  პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 08

პროგრამის დასახელება:

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

72 500.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების” ადმინისტრაცია შედგება 7 თანამშრომლისგან,  რომლების მართავენ და ორგანიზებას უწევენ გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების საქმიანობას და მათ ფუნქციონირებას. გაერთიანებას, გამართულად ფუნქციონირებისთვის ესაჭიროება დასაქმებულთა შრომის, ოფისის და სხვა მიმდინარე ხარჯების ანაზღაურება, რომელთა დაფარვა მოხდება ასიგნებების ფარგლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების“ გამართული ფუნქციონირება და განყოფილებების საქმიანობის ორგანიზება, მართვა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 09

პროგრამის დასახელება:

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

18 300.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობის ინფორმირებულობა, დაინტერესების ზრდა, ცნობადობის ამაღლება და  ჩართულობის გაზრდა.

საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით დასაქმებულია 3 თანამშრომელი და წლის განმავლობაში გამოიცემა  მუნიციპალური გამოცემა ,,ქარელის მოამბის’’ 18 000 ეგზემპლარი. აღნიშულ გაზეთში შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული, კულტურული, სოციალური და სხვა სიახლეები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები და მიღებული სამართლებლივი აქტები. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ინფორმირებას და ჩართულობას მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში

მოსალოდნელი შედეგი

ინფორმირებული და მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 10

პროგრამის დასახელება:

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

90 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

   პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის, ტურიზმის განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

   პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რელიგიური დაწესებულებების საკულტო შენობა-ნაგებობების აღდგენისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე სხვა საქმიანობისათვის ფინანსური დახმარება, რითაც ხელი შეეწყობა რელიგიურ-კულტურული ობიექტების მოვლა-შენახვას, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და რეაბილიტირებული რელიგიურ-კულტურული ობიექტები, დაფინანსებული რელიგიური ღონისძიებები. პილიგრიმი ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 02 11

პროგრამის დასახელება:

ტურიზმის განვითარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

15 200.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრმა, რომლის მიზანია, საქართველოში ჩამოსული და ადგილობრივი ტურისტების სრულყოფილი ინფორმირება ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქტის შესახებ, საქართველოს რეგიონების ტურისტული პოტენციალისა და ახალი პროდუქტის პოპულარიზაცია.

     ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მიერ ტურისტებისთვის შეთავაზებული პროდუქტი იქნება: ინფორმირება მუნიციპალიტეტში  არსებული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების შესახებ, როგორიცაა: განთავსებისა და კვების ობიექტები, სატრანსპორტო საშუალებები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლის განრიგი, მუზეუმები, გალერეები, ღვინის საწარმოები, ღვინის მარნები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ტურისტული ადგილების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, საკურორტო ადგილებისა და სხვათა შესახებ, ტურისტების ინტერესებიდან გამომდინარე, ტურისტული მარშრუტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ტურის დაგეგმვაში დახმარება, ინფორმაციის მიწოდება მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებებისა და ფესტივალების შესახებ (ეროვნული, კულტურული, გასართობი, სპორტული და სხვა); ბეჭდვითი მასალის გავრცელება (რეგიონისა და ქალაქის რუკები, ბროშურები, გზამკვლევები და სხვა). საინფორმაციო ცენტრში წარმოდგენილი იქნება სუვენირები და ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია (წარმოებული ღვინო, ნატურალური თაფლი, ადგილობრივი წარმოების სხვადასხვა პროდუქცია, ქარელის ღირშესანიშნაობების აღმნიშვნელი სუვენირები).

მოსალოდნელი შედეგი

განვითარებული ტურიზმი, პოპულარიზებული მუნიციპალიტეტი, კმაყოფილი მოსახლეობა და ადგილობრივი მეწარმეები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

05 03

პროგრამის დასახელება:

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ „ქარელის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“

დაფინანსება

22 800 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, მათი უნარების რეალიზაციის შესაძლებლობა და საქმიანობის სტიმულირება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, მოსახლეობის ჩართულობა მასობრივ ღონისძიებებში. ჩატარდება თემატური ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და  საგანმანათლებლო  აქტივობები. მოეწყობა ახალგაზრდული ბანაკები, ლაშქრობები და  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ღონისძიებებში ჩართული მეტი ახალგაზრდა და მხარდაჭერილი ინციატივები.

           ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ასევე, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, გაგრძელდება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს, არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ლარი

 

 

2020 წელი ფაქტი

2021 წელი გეგმა

2022 წელი გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

978 235,41

982 800,00

1 028 200,00

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 01

პროგრამის დასახელება:

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ "ქარელის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი"

დაფინანსება

125 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით.

აღნიშნული პროგრამა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დელეგირებული ფუნქცია, რომლისათვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა მიზნობრივი ტრანსფერი. პროგრამა მოიცავს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფას სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვებას და წარდგენას დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას, დაავადებათა ადრეულ გამოვლენას და პროფილაქტიკას, პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებას, დეჰელმინთიზაციას ანტიჰელმინთური პრეპარატის გაცემით, პარაზიტული დაავადებების პირველად ეპიდკვლევას, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის, სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას და შერჩევითი კონტროლის განხორციელებას.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინულ მონიტორინგს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებას, თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ სხვა ფუნქციებს.

 პანდემიის კოვიდ 19 პრევენციასთან დაკავშირებით გაიზარდა სუბსიდია.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, თავიდან აცილებული სხვადასხვა დაავადებები და  ეპიდემიები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

პროგრამის დასახელება:

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

85 000.00 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

უფასო სასადილოების  კვების პროგრამით ისარგებლებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უმწეო ოჯახის 90 ბენეფიციარი, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000  ქულას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ უკვე რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ხოლო ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში (გარდაცვალება, უარის თქმა პროგრამაზე, საირეიტინგო ქულის მომატება,  რეგულარულად (14 დღე)  არ გამოცხადება, რეგისტრაციის ადგილის შეცვლა (სხვა მუნიციპალიტეტში გადასვლა) და სხვა), ჩანაცვლება განხორციელდება სარეიტინგო ქულის, მრავალშვილიანობის და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.  კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ყოველდღე, დღეში ერთხელ, დასვენების დღეების გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

დღეში ერთხელ კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები

                                                                                                                       

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

პროგრამის დასახელება:

მოსახლეობის მკურნალობა

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

480 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

  საქართველოში მოქმედებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის სხვადასხვა სახისა და მოცულობის, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო პროგრამები. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის #36 დადგენილება, ,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიებების შესახებ" რომელიც ძალაშია 2013 წლის 28 თებერვლიდან, მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურად გაწერილია ყველა სერვისი, რომელსაც ანაზღაურებს სახელმწიფო. აღნიშნული დადგენილების მოქმედების სფეროში ვერ ხვდება ზოგიერთი დაავადების მკურნალობის ღირებულების სრული ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია. აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა მოსახლეობის მკურნალობის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის, ოპერაციის, ან გამოკვლევის (გარდა კოსმეტიკური პროცედურებისა) ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის თანადაფინანსებას 40%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 4000 ლარისა, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  იმ კარდიოლოგიურ მომსახურებაზე, რომელიც ანაზღაურდება სახელმწიფოს მიერ "საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების ფარგლებში, თანადაფინანსება მოხდება სახელმწიფოს მიერ ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფის მიხედვით აუნაზღაურებელი ნაწილის 40%-ით.

 იმ ბენეფიციარებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 120 000 ქულის ჩათვლით და, რომელთა მკურნალობის, ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი არ აღემატება 300 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით, ხოლო თუ თანხა აღემატება 300 ლარს, ემატება 300 ლარს ზემოთ დარჩენილი თანხის 40 %-ი, წლის განმავლობაში ერთჯერადად.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები).

  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: წინასწარი კალკულაცია (რომელიც უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის რეკვიზიტებს), ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებელის პირადობის მოწმობის ასლი და/ან სხვა დოკუმენტი - საჭიროების შემთხვევაში”

მოსალოდნელი შედეგი

მეტად ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

პროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

120 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით, მრავალშვილანი ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მრავალშვილიან ოჯახებში, ახალშობილთა დახმარების  პროგრამა ითვალისწინებს იმ ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას, რომელთაც შეეძინათ მესამე და ყოველი მომდევნო  შვილი. პროგრამის მიხედვით, ოჯახს გაეწევა შემდეგი დახმარება: მესამე შვილის დაბადების შემთხვევაში 600 ლარი.  მეოთხე შვილის დაბადების  შემთხვევაში 800 ლარი. მეხუთე შვილის დაბადების შემთხვევაში 1000 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 1000 ლარზე 200-200 ლარის  დამატებით. ტყუპების შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რიგითობის გათვალისწინებით. დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობები, მშობლების/მშობლის (მეურვის/მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი, განმცხადებლის (მშობელი, მეურვე და სხვა) საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

  2021 წლის დეკემბრის თვეში მრავალშვილან ოჯახებში დაბადებულ ახალშობილთა დახმარება (ანაზღაურების გაცემა) შესაძლებელია 2022  წლის პირველ თებერვლამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მრავალშვილიანი ოჯახები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 04

პროგრამის დასახელება:

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ცელიაკიით, ფენილკეტონურიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება.

  ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული საკვებით კვება, ხოლო თირკმელის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირებს უწევთ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცედურის ჩატარება სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. აღნიშნული დაავადებები წარმოადგენენ ისეთი დავადებების ნოზოლოგიას, რომელთაც ესაჭიროებათ განსაკუთრებული მკურნალობა.

პროგრამა ითვალისწინებს: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ცელიაკიით, აგრეთვე ფენილკეტონურიით დაავადებული ბენეფიციარებისათვის საკვებით დახმარებას, წლის განმავლობაში, თითოეულზე არა უმეტეს 2000 ლარისა, რომელიც საჭიროა შესაბამისი სახეობის საკვების შესაძენად, ხოლო თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე მყოფ პირთათვის, ფინანსურ დახმარებას - წელიწადში ერთჯერადად 500 ლარის ოდენობით - გადაადგილებისათვის.

  დახმარებით ისარგებლებენ ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

  დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: ცელიაკიით ან/და ფენილკეტონურიით დაავადების შემთხვევაში: განცხადება, წინასწარი ინვოისი, ფორმა 100, პაციენტის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობის (ჰემოდიალიზის) შემთხვევაში: განცხადება, ფორმა 100, პაციენტისა და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლები, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ბენეფიციარები

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

პროგრამის დასახელება:

სტუდენტების სოციალური დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

30 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: მარჩენალდაკარგული, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტების წლიურად ერთჯერადი დახმარება.

დახმარებას მიიღებენ: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარჩენალდაკარგული სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, პირველი ჯგუფის შშმ პირთა სტუდენტი შვილები, მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლის სტუდენტი შვილები, ასევე სოციალურად დაუცელი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული (რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 50 000-მდე ქულის ჩათვლით) მოქალაქეთა სტუდენტი შვილები, რომლებიც  სწავლობენ საქართველოში რეგისტრირებულ აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (კოლეჯი, პროფესიული სასწავლებელი, უმაღლესი სასწავლებელში ბაკალავრიატი, რეზიდენტურა, ან მაგისტრატურა).

პროგრამა ითვალისწინებს აღნიშნული კატეგორიის სტუდენტებზე წლიურად სწავლის გადასახადის ერთჯერადად დაფინანსებას 500 ლარის ოდენობით.

სტუდენტების სოციალური დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება, სწავლის დამადასტურებელი ცნობა აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, განმცხადებლის/სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლ(ებ)ი, სასწავლებლის საბანკო რეკვიზიტები, მშობლის/მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლ(ებ)ი, პირველი ჯგუფის შშმ სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან საერეიტინგო ქულათა ამონაწერი, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების დაფინანსებული განათლება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

პროგრამის დასახელება:

შშმ პირების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

33 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია, ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.

  პროგრამა ითვალისწინებს   25 წლამდე ასაკის შშმ პირების მიერ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებულ დღის ცენტრებში.  დახმარების გაწევა ხორციელდება თითეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.

 დახმარებით ისარგებლებენ  აგრეთვე  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები(დევნილები).

დახმარების მისაღებად მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას: განცხადება,  შშმ პირის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვეობის, მზრუნველობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთი არსებობის შემთხვევაში), ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობა - თანდართული ხარჯთაღრიცხვით. ორგანიზაციის რეკვიზიტები, შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული შშმ პირები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

პროგრამის დასახელება:

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

28 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური)უსინათლოების დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 400 ლარის ოდენობით.

 დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული მკვეთრად გამოხატული  უსინათლო ბენეფიციარები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

პროგრამის დასახელება:

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

1 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება.

  პროგრამა ითვალისწინებს სამამულო ომის ვეტერანების დახმარებას  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თითოულზე ვეტერანზე 1000 ლარის ოდენობით.

  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა, ან შესაბამისი ცნობა, საბანკო რეკვიზიტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამამულო ომის ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

პროგრამის დასახელება:

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

4 200.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან (26 მაისი) დაკავშირებით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945)  თითოეულ ვეტერანზე 300 ლარის ოდენობით.     წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, პირადობის მოწმობის ასლი, ვეტერანის მოწმობა და ინვალიდიობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარება გაწეული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

პროგრამის დასახელება:

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

3 000,0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: 100 წელს გადაცილებულ უხუცესების დახმარება.

წლის განმავლობაში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე 1000 ლარის გადაცემა თითოეულ უხუცესზე ერთჯერადად.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დოკუმენტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული 100 წელს გადაცილებული უხუცესები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

პროგრამის დასახელება:

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება ორივე მშობლის გარდაცვალებისას - 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: ბავშვის დაბადების მოწმობა, ცნობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების საგენტოდან ბავშვის რეგისტრაციის შესახებ, მშობლების გარდაცვალების მოწმობები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, მეურვის/მზრუნველის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა დოკუმენტები - საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

პროგრამის დასახელება:

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

10 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტულო მომსახურების გაწევაში დახმარება.

ღონისძიების ფარგლებში მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურეობის დაფინანსება  ერთჯერადად 350 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილის ახლობელზე, ან სხვა პირზე, ვინც ორგანიზებას უწევს გარდაცვლილის დაკრძალვას. დახმარების მისაღებად, პირის გარდაცვალებიდან 10 დღის ვადაში, ახლობლის, ან სხვა პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ დამოწმებული არანაკლებ სამი მეზობლის ან ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი აქტი, გარდაცვალების მოწმობა, სხვა დამატებითი ინფორმაცია-საჭიროების შემთხვევაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დაფინანსებული სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

პროგრამის დასახელება:

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

2 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, 250 ლარის ოდენობით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ  (კოდი 945) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა იმ ოჯახის წევრებზე, ან სხვა პირზე, რომელიც ორგანიზებას უწევს დაკრძალვას.

დახმარების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია: განცხადება,  ვეტერანის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, გარდაცვალების მოწმობა, დახმარების მიმღები პირის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები, საჭიროების შემთხვევაში - სხვა დამატებითი ინფორმაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ პერიოდში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახი, ან სხვა პირი, რომელმაც ორგანიზება გაუწია დაკრძალვას.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

პროგრამის დასახელება:

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

40 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული, მოქალაქეების პირად საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების და დამხმარე სათავსო-ნაგებობების სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურების 40%-ით. თუ ზარალის ოდენობა აღემატება 10 000 ლარს, ბენეფიციარი დაფინანსდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

დახმარება გაიცემა ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი კომისიის მიერ საკითხის შესწავლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების (ხარჯთაღრიცხვის) და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დამატებითი დოკუმენტაციის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული დაზარალებული მოსახლეობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

პროგრამის დასახელება:

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

პროგრამაზე პასუხისმგებელი და განმახორციელებელი:

ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

დაფინანსება

25 000.0 ლარი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია: ქარელის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება.

პროგრამის მონაწილეებს გაეწევათ წელიწადში  ერთჯერადად ფულადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება(მეურვის/მზრუნველის), პირადობის მოწმობის ასლი, ფორმა 100, მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი, საბანკო რეკვიზიტები და საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტები.

მოსალოდნელი შედეგი

დახმარებაგაწეული ცერებრალური დამბლის მქონე ბენეფიციარები.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 მუხლი15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

2020   წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022   წლის გეგმა

00 00

ქარელის მუნიციპალიტეტი

21 820 216,34

26 326 021,22

16 552 000,00

00 00

ხარჯები

7 931 243,26

9 900 604,64

11 105 100,00

00 00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

2 027 400,00

2 230 500,00

00 00

საქონელი და მომსახურება

620 133,83

1 060 704,64

891 600,00

00 00

პროცენტი

32 031,00

30 000,00

30 000,00

00 00

სუბსიდიები

4 147 745,01

5 451 900,00

6 547 500,00

00 00

გრანტები

3 916,50

58 000,00

58 000,00

00 00

სოციალური უზრუნველყოფა

937 579,90

784 800,00

830 200,00

00 00

სხვა ხარჯები

473 626,96

487 800,00

517 300,00

00 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 839 497,08

16 359 316,58

5 380 800,00

00 00

ძირითადი აქტივები

13 824 547,08

16 359 316,58

5 380 800,00

00 00

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

00 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

00 00

საშინაო

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 553 168,05

2 881 275,00

3 151 100,00

01 00

ხარჯები

2 488 210,06

2 784 175,00

3 047 400,00

01 00

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

2 027 400,00

2 230 500,00

01 00

საქონელი და მომსახურება

481 839,26

530 975,00

591 600,00

01 00

პროცენტი

32 031,00

30 000,00

30 000,00

01 00

გრანტები

3 916,50

58 000,00

58 000,00

01 00

სოციალური უზრუნველყოფა

158 200,55

30 000,00

30 000,00

01 00

სხვა ხარჯები

96 012,69

107 800,00

107 300,00

01 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 481,99

31 000,00

37 600,00

01 00

ძირითადი აქტივები

15 481,99

31 000,00

37 600,00

01 00

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 00

საშინაო

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 275 451,23

2 752 700,00

3 005 000,00

01 01

ხარჯები

2 259 969,24

2 721 700,00

2 967 400,00

01 01

შრომის ანაზღაურება

1 716 210,06

2 027 400,00

2 230 500,00

01 01

საქონელი და მომსახურება

425 629,44

508 500,00

551 600,00

01 01

გრანტები

3 916,50

58 000,00

58 000,00

01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

18 200,55

30 000,00

30 000,00

01 01

სხვა ხარჯები

96 012,69

97 800,00

97 300,00

01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 481,99

31 000,00

37 600,00

01 01

ძირითადი აქტივები

15 481,99

31 000,00

37 600,00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

599 659,77

655 700,00

706 000,00

01 01 01

ხარჯები

599 014,77

651 700,00

702 000,00

01 01 01

შრომის ანაზღაურება

444 926,02

475 000,00

522 500,00

01 01 01

საქონელი და მომსახურება

61 104,55

81 500,00

84 800,00

01 01 01

სოციალური უზრუნველყოფა

5 234,20

7 000,00

7 000,00

01 01 01

სხვა ხარჯები

87 750,00

88 200,00

87 700,00

01 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,00

4 000,00

4 000,00

01 01 01

ძირითადი აქტივები

645,00

4 000,00

4 000,00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 576 089,81

1 979 000,00

2 165 000,00

01 01 02

ხარჯები

1 563 016,82

1 955 300,00

2 134 400,00

01 01 02

შრომის ანაზღაურება

1 196 884,04

1 468 700,00

1 616 000,00

01 01 02

საქონელი და მომსახურება

341 815,84

397 000,00

428 800,00

01 01 02

გრანტები

3 916,50

58 000,00

58 000,00

01 01 02

სოციალური უზრუნველყოფა

12 966,35

23 000,00

23 000,00

01 01 02

სხვა ხარჯები

7 434,09

8 600,00

8 600,00

01 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 072,99

23 700,00

30 600,00

01 01 02

ძირითადი აქტივები

13 072,99

23 700,00

30 600,00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

99 701,65

118 000,00

134 000,00

01 01 03

ხარჯები

97 937,65

114 700,00

131 000,00

01 01 03

შრომის ანაზღაურება

74 400,00

83 700,00

92 000,00

01 01 03

საქონელი და მომსახურება

22 709,05

30 000,00

38 000,00

01 01 03

სხვა ხარჯები

828,60

1 000,00

1 000,00

01 01 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 764,00

3 300,00

3 000,00

01 01 03

ძირითადი აქტივები

1 764,00

3 300,00

3 000,00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

81 507,00

128 575,00

146 100,00

01 02

ხარჯები

32 031,00

62 475,00

80 000,00

01 02

საქონელი და მომსახურება

0,00

22 475,00

40 000,00

01 02

პროცენტი

32 031,00

30 000,00

30 000,00

01 02

სხვა ხარჯები

0,00

10 000,00

10 000,00

01 02

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 02

საშინაო

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,00

22 475,00

40 000,00

01 02 01

ხარჯები

0,00

22 475,00

40 000,00

01 02 01

საქონელი და მომსახურება

0,00

22 475,00

40 000,00

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,00

10 000,00

10 000,00

01 02 02

ხარჯები

0,00

10 000,00

10 000,00

01 02 02

სხვა ხარჯები

0,00

10 000,00

10 000,00

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

81 507,00

96 100,00

96 100,00

01 02 03

ხარჯები

32 031,00

30 000,00

30 000,00

01 02 03

პროცენტი

32 031,00

30 000,00

30 000,00

01 02 03

ვალდებულებების კლება

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 02 03

საშინაო

49 476,00

66 100,00

66 100,00

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

196 209,8

0,00000

0,00000

01 03

ხარჯები

196 209,8

0,00000

0,00000

01 03

საქონელი და მომსახურება

56 209,8

0,00000

0,00000

01 03

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000,0

0,00000

0,00000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 056 227,9

11 266 521,30

4 359 600,00

02 00

ხარჯები

455 609,8

1 017 400,00

1 086 400,00

02 00

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

260 000,00

200 000,00

02 00

სუბსიდიები

382 836,8

537 400,00

636 400,00

02 00

სხვა ხარჯები

70 559,4

220 000,00

250 000,00

02 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 600 618,2

10 249 121,30

3 273 200,00

02 00

ძირითადი აქტივები

11 600 618,2

10 249 121,30

3 273 200,00

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 937 902,5

7 601 459,00

1 368 200,00

02 01

ხარჯები

9 213,6

280 000,00

200 000,00

02 01

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

260 000,00

200 000,00

02 01

სუბსიდიები

7 000,0

0,00000

0,00000

02 01

სხვა ხარჯები

0,00000

20 000,00

0,00

02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 928 688,9

7 321 459,00

1 168 200,00

02 01

ძირითადი აქტივები

8 928 688,9

7 321 459,00

1 168 200,00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია

8 930 902,5

7 271 459,00

1 168 200,00

02 01 01

ხარჯები

2 213,6

0,00000

0,00000

02 01 01

საქონელი და მომსახურება

2 213,6

0,00000

0,00000

02 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 928 688,94

7 271 459,00

1 168 200,00

02 01 01

ძირითადი აქტივები

8 928 688,94

7 271 459,00

1 168 200,00

02 01 02

შიდა გზების მოვლა პატრონობა

7 000,0

330 000,00

200 000,00

02 01 02

ხარჯები

7 000,00

280 000,00

200 000,00

02 01 02

საქონელი და მომსახურება

0,00

260 000,00

200 000,00

02 01 02

სუბსიდიები

7 000,00

0,00000

0,00000

02 01 02

სხვა ხარჯები

0,00

20 000,00

0,00

02 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

50 000,00

0,00

02 01 02

ძირითადი აქტივები

0,00

50 000,00

0,00

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

760 047,69

769 262,73

1 100 000,00

02 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

760 047,69

769 262,73

1 100 000,00

02 02

ძირითადი აქტივები

760 047,69

769 262,73

1 100 000,00

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია

42 363,51

507 862,00

600 000,00

02 02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 363,51

507 862,00

600 000,00

02 02 01

ძირითადი აქტივები

42 363,51

507 862,00

600 000,00

02 02 03

სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობა, რეაბილიტაცია

717 684,18

261 400,73

500 000,00

02 02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717 684,18

261 400,73

500 000,00

02 02 03

ძირითადი აქტივები

717 684,18

261 400,73

500 000,00

02 03

გარე განათება

614 357,61

537 400,00

686 400,00

02 03

ხარჯები

375 836,83

537 400,00

636 400,00

02 03

სუბსიდიები

375 836,83

537 400,00

636 400,00

02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238 520,78

0,00

50 000,00

02 03

ძირითადი აქტივები

238 520,78

0,00000

50 000,00

02 03 01

გარე განათების მშენებლობა რეაბილიტაცია

238 520,78

0,00000

50 000,00

02 03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238 520,78

0,00000

50 000,00

02 03 01

ძირითადი აქტივები

238 520,78

0,00000

50 000,00

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

375 836,83

537 400,00

636 400,00

02 03 02

ხარჯები

375 836,83

537 400,00

636 400,00

02 03 02

სუბსიდიები

375 836,83

537 400,00

636 400,00

02 04

შენობების და ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

17 958,60

134 500,00

0,00

02 04

ხარჯები

9 215,00

0,00000

0,00000

02 04

სხვა ხარჯები

9 215,00

0,00000

0,00000

02 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 743,60

134 500,00

0,00

02 04

ძირითადი აქტივები

8 743,60

134 500,00

0,00

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

61 344,35

200 000,00

250 000,00

02 05

ხარჯები

61 344,35

200 000,00

250 000,00

02 05

სხვა ხარჯები

61 344,35

200 000,00

250 000,00

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 06

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 06

ძირითადი აქტივები

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 06 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 06 01

ძირითადი აქტივები

135 086,09

523 831,00

650 000,00

02 07

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

373 025,75

457 949,25

305 000,00

02 07

არაფინანსური აქტივების ზრდა

373 025,75

457 949,25

305 000,00

02 07

ძირითადი აქტივები

373 025,75

457 949,25

305 000,00

02 08

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

1 156 505,31

1 042 119,32

0,00

02 08

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 156 505,31

1 042 119,32

0,00

02 08

ძირითადი აქტივები

1 156 505,31

1 042 119,32

0,00

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 086 849,31

1 340 000,00

1 664 800,00

03 00

ხარჯები

941 019,31

1 315 000,00

1 664 800,00

03 00

საქონელი და მომსახურება

0,00

146 400,00

100 000,00

03 00

სუბსიდიები

941 019,31

1 168 600,00

1 564 800,00

03 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145 830,00

25 000,00

0,00

03 00

ძირითადი აქტივები

145 830,00

25 000,00

0,00

03 01

კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში

130 000,00

146 400,00

100 000,00

03 01

ხარჯები

0,00

146 400,00

100 000,00

03 01

საქონელი და მომსახურება

0,00

146 400,00

100 000,00

03 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 000,00

0,00000

0,00000

03 01

ძირითადი აქტივები

130 000,00

0,00000

0,00000

03 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

869 043,58

973 600,00

1 190 600,00

03 02

ხარჯები

867 899,58

973 600,00

1 190 600,00

03 02

სუბსიდიები

867 899,58

973 600,00

1 190 600,00

03 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 144,00

0,00000

0,00000

03 02

ძირითადი აქტივები

1 144,00

0,00000

0,00000

03 03

მწვანე ნარგავების, სკვერების, წყლის სისტემებისა  და შადრევნების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

87 805,73

220 000,00

374 200,00

03 03

ხარჯები

73 119,73

195 000,00

374 200,00

03 03

სუბსიდიები

73 119,73

195 000,00

374 200,00

03 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 686,00

25 000,00

0,00

03 03

ძირითადი აქტივები

14 686,00

25 000,00

0,00

04 00

განათლება

2 508 533,78

3 176 982,77

3 271 400,00

04 00

ხარჯები

1 930 493,44

2 386 929,64

2 671 400,00

04 00

საქონელი და მომსახურება

136 081,00

123 329,64

0,00

04 00

სუბსიდიები

1 693 153,93

2 263 600,00

2 671 400,00

04 00

სხვა ხარჯები

101 258,51

0,00000

0,00000

04 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

578 040,34

790 053,13

600 000,00

04 00

ძირითადი აქტივები

578 040,34

790 053,13

600 000,00

04 01

სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

138 589,20

699 224,98

600 000,00

04 01

ხარჯები

101 258,51

0,00000

0,00000

04 01

სხვა ხარჯები

101 258,51

0,00

0,00

04 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 330,69

699 224,98

600 000,00

04 01

ძირითადი აქტივები

37 330,69

699 224,98

600 000,00

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1 760 180,57

2 305 200,00

2 648 000,00

04 02

ხარჯები

1 669 873,93

2 240 200,00

2 648 000,00

04 02

სუბსიდიები

1 669 873,93

2 240 200,00

2 648 000,00

04 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90 306,64

65 000,00

0,00

04 02

ძირითადი აქტივები

90 306,64

65 000,00

0,00

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

23 280,00

23 400,00

23 400,00

04 03

ხარჯები

23 280,00

23 400,00

23 400,00

04 03

სუბსიდიები

23 280,00

23 400,00

23 400,00

04 04

სკოლების მშენებლობა - რეაბლიტაცია და მოსწავლეების ტრანსპორტირება

525 574,55

149 157,79

0,00

04 04

ხარჯები

136 081,00

123 329,64

0,00

04 04

საქონელი და მომსახურება

136 081,00

123 329,64

0,00

04 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

389 493,55

25 828,15

0,00

04 04

ძირითადი აქტივები

389 493,55

25 828,15

0,00

04 05

ზოგადი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

60 909,46

0,00000

0,00000

04 05

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 909,46

0,00000

0,00000

04 05

ძირითადი აქტივები

60 909,46

0,00000

0,00000

05 00

კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი.

2 637 201,88

6 678 442,15

3 076 900,00

05 00

ხარჯები

1 140 384,29

1 414 300,00

1 606 900,00

05 00

სუბსიდიები

1 000 384,29

1 324 300,00

1 516 900,00

05 00

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 496 817,59

5 264 142,15

1 470 000,00

05 00

ძირითადი აქტივები

1 481 867,59

5 264 142,15

1 470 000,00

05 00

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 842 428,81

5 862 042,15

2 158 300,00

05 01

ხარჯები

375 666,62

603 400,00

688 300,00

05 01

სუბსიდიები

375 666,62

603 400,00

688 300,00

05 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 466 762,19

5 258 642,15

1 470 000,00

05 01

ძირითადი აქტივები

1 451 812,19

5 258 642,15

1 470 000,00

05 01

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

05 01 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია სპორტის სფეროში

1 459 588,14

5 252 042,15

1 470 000,00

05 01 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459 588,14

5 252 042,15

1 470 000,00

05 01 01

ძირითადი აქტივები

1 444 638,14

5 252 042,15

1 470 000,00

05 01 01

არაწარმოებული აქტივები

14 950,00

0,00000

0,00000

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

382 840,67

610 000,00

688 300,00

05 01 02

ხარჯები

375 666,62

603 400,00

688 300,00

05 01 02

სუბსიდიები

375 666,62

603 400,00

688 300,00

05 01 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 174,05

6 600,00

0,00

05 01 02

ძირითადი აქტივები

7 174,05

6 600,00

0,00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

785 024,07

793 600,00

895 800,00

05 02

ხარჯები

754 968,67

788 100,00

895 800,00

05 02

სუბსიდიები

614 968,67

698 100,00

805 800,00

05 02

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 055,40

5 500,00

0,00

05 02

ძირითადი აქტივები

30 055,40

5 500,00

0,00

05 02 01

მშენებლობა რეაბილიტაცია კულტურის სფეროში

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 01

ძირითადი აქტივები

25 410,40

0,00000

0,00000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 02

ხარჯები

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 02

სუბსიდიები

9 145,00

27 800,00

27 800,00

05 02 03

ხელოვნების სკოლების ხელშეწყობა

287 117,69

311 000,00

371 300,00

05 02 03

ხარჯები

287 117,69

310 350,00

371 300,00

05 02 03

სუბსიდიები

287 117,69

310 350,00

371 300,00

05 02 03

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

650,00

0,00

05 02 03

ძირითადი აქტივები

0,00

650,00

0,00

05 02 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

38 872,21

43 100,00

46 500,00

05 02 04

ხარჯები

36 877,21

41 100,00

46 500,00

05 02 04

სუბსიდიები

36 877,21

41 100,00

46 500,00

05 02 04

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 995,00

2 000,00

0,00

05 02 04

ძირითადი აქტივები

1 995,00

2 000,00

0,00

05 02 05

კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა

140 754,14

150 000,00

173 600,00

05 02 05

ხარჯები

140 754,14

147 150,00

173 600,00

05 02 05

სუბსიდიები

140 754,14

147 150,00

173 600,00

05 02 05

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,00

2 850,00

0,00

05 02 05

ძირითადი აქტივები

0,00

2 850,00

0,00

05 02 06

მუზეუმების ხელშეწყობა

28 952,55

31 700,00

34 100,00

05 02 06

ხარჯები

26 952,55

31 700,00

34 100,00

05 02 06

სუბსიდიები

26 952,55

31 700,00

34 100,00

05 02 06

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 000,00

0,00000

0,00000

05 02 06

ძირითადი აქტივები

2 000,00

0,00000

0,00000

05 02 07

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

42 000,00

42 300,00

46 500,00

05 02 07

ხარჯები

42 000,00

42 300,00

46 500,00

05 02 07

სუბსიდიები

42 000,00

42 300,00

46 500,00

05 02 08

კულტურისა და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანებების ადმინისტრაცია

56 212,08

66 600,00

72 500,00

05 02 08

ხარჯები

55 562,08

66 600,00

72 500,00

05 02 08

სუბსიდიები

55 562,08

66 600,00

72 500,00

05 02 08

არაფინანსური აქტივების ზრდა

650,00

0,00000

0,00000

05 02 08

ძირითადი აქტივები

650,00

0,00000

0,00000

05 02 09

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

16 560,00

17 100,00

18 300,00

05 02 09

ხარჯები

16 560,00

17 100,00

18 300,00

05 02 09

სუბსიდიები

16 560,00

17 100,00

18 300,00

05 02 10

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 10

სხვა ხარჯები

140 000,00

90 000,00

90 000,00

05 02 11

ტურიზმის განვითარება

0,0

14 000,00

15 200,00

05 02 11

ხარჯები

0,0

14 000,00

15 200,00

05 02 11

სუბსიდიები

0,0

14 000,00

15 200,00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9 749,00

22 800,00

22 800,00

05 03

ხარჯები

9 749,00

22 800,00

22 800,00

05 03

სუბსიდიები

9 749,00

22 800,00

22 800,00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

978 235,41

982 800,00

1 028 200,00

06 00

ხარჯები

975 526,41

982 800,00

1 028 200,00

06 00

სუბსიდიები

130 350,65

158 000,00

158 000,00

06 00

სოციალური უზრუნველყოფა

779 379,35

754 800,00

800 200,00

06 00

სხვა ხარჯები

65 796,41

70 000,00

70 000,00

06 00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 709,00

0,00000

0,00000

06 00

ძირითადი აქტივები

2 709,00

0,00000

0,00000

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103 059,65

125 000,00

125 000,00

06 01

ხარჯები

100 350,65

125 000,00

125 000,00

06 01

სუბსიდიები

100 350,65

125 000,00

125 000,00

06 01

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 709,00

0,00000

0,00000

06 01

ძირითადი აქტივები

2 709,00

0,00000

0,00000

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

875 175,76

857 800,00

903 200,00

06 02

ხარჯები

875 175,76

857 800,00

903 200,00

06 02

სუბსიდიები

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

779 379,35

754 800,00

800 200,00

06 02

სხვა ხარჯები

65 796,41

70 000,00

70 000,00

06 02 01

გაჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

60 000,00

70 000,00

85 000,00

06 02 01

ხარჯები

60 000,00

70 000,00

85 000,00

06 02 01

სოციალური უზრუნველყოფა

60 000,00

70 000,00

85 000,00

06 02 02

მოსახლეობის მკურნალობა

525 329,35

478 900,00

480 000,00

06 02 02

ხარჯები

525 329,35

478 900,00

480 000,00

06 02 02

სოციალური უზრუნველყოფა

525 329,35

478 900,00

480 000,00

06 02 03

მრავალშვილიან ოჯახებში ახალშობილთა დახმარება

112 600,00

120 000,00

120 000,00

06 02 03

ხარჯები

112 600,00

120 000,00

120 000,00

06 02 03

სოციალური უზრუნველყოფა

112 600,00

120 000,00

120 000,00

06 02 04

ცელიაკიით დაავადებულ და თირკმლის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე (დიალიზი) მყოფ პირთა დახმარება

39 400,00

40 000,00

40 000,00

06 02 04

ხარჯები

39 400,00

40 000,00

40 000,00

06 02 04

სოციალური უზრუნველყოფა

39 400,00

40 000,00

40 000,00

06 02 05

სტუდენტების სოციალური დახმარება

25 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 05

ხარჯები

25 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 05

სხვა ხარჯები

25 000,00

30 000,00

30 000,00

06 02 06

შშმ პირების დახმარება

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 06

ხარჯები

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 06

სუბსიდიები

30 000,00

33 000,00

33 000,00

06 02 07

მკვეთრად გამოხატული (ტოტალური) უსინათლოების  დახმარება

22 500,00

25 200,00

28 000,00

06 02 07

ხარჯები

22 500,00

25 200,00

28 000,00

06 02 07

სოციალური უზრუნველყოფა

22 500,00

25 200,00

28 000,00

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანების დახმარება

1 000,00

1 000,00

1 000,00

06 02 08

ხარჯები

1 000,00

1 000,00

1 000,00

06 02 08

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000,00

1 000,00

1 000,00

06 02 09

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი ვეტერანების დახმარება

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 09

ხარჯები

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 09

სოციალური უზრუნველყოფა

3 300,00

4 200,00

4 200,00

06 02 10

100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა დახმარება

2 500,00

2 500,00

3 000,00

06 02 10

ხარჯები

2 500,00

2 500,00

3 000,00

06 02 10

სოციალური უზრუნველყოფა

2 500,00

2 500,00

3 000,00

06 02 11

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება

1 000,00

1 000,00

2 000,00

06 02 11

ხარჯები

1 000,00

1 000,00

2 000,00

06 02 11

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000,00

1 000,00

2 000,00

06 02 12

უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების მიცვალებულის დაკრძალვის სარიტუალო მოსახურეობის დაფინანსება

11 000,00

10 000,00

10 000,00

06 02 12

ხარჯები

11 000,00

10 000,00

10 000,00

06 02 12

სოციალური უზრუნველყოფა

11 000,00

10 000,00

10 000,00

06 02 13

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

ხარჯები

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 13

სოციალური უზრუნველყოფა

750,00

2 000,00

2 000,00

06 02 14

სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება

40 796,41

40 000,00

40 000,00

06 02 14

ხარჯები

40 796,41

40 000,00

40 000,00

06 02 14

სხვა ხარჯები

40 796,41

40 000,00

40 000,00

06 02 15

ცერებრალური დამბლის მქონე პირთა დახმარება

0,00

0,00

25 000,00

06 02 15

ხარჯები

0,00

0,00

25 000,00

06 02 15

სოციალური უზრუნველყოფა

0,00

0,00

25 000,00

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ქარელის მუნიციპალიტეტის ფონდები

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

2. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების, აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ა. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას 10  ათასი ლარი.

ბ. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 17. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 240 ათ ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. კერძოდ:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 134 ათასი ლარი;

ბ) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 104 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2 ათასი ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 18. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს პროგრამით გათვალისწინებული წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება

ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 26 ივნისის N16 დადგენილების „ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის და გეგმის ცვლილების ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - შესაბამისად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემელი ანაზღაურდეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

კონტროლი ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელებაზე, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.