სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016484
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
26/11/2021
ვებგვერდი, 29/11/2021
190020020.35.108.016484
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (29/11/2021 - 04/11/2022)

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2021 წლის 26 ნოემბერი

ქ. სენაკი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 დამტკიცდეს  სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი  
ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს  შემდეგი რედაქციით:

  ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

18804,4

19127,5

6661,5

12466,0

14746,2

0,0

14746,2

გადასახადები

8968,0

10982,2

0,0

10982,2

13159,5

0,0

13159,5

გრანტები

8515,4

6856,5

6661,5

195,0

220,0

0,0

220,0

სხვა შემოსავლები

1321,0

1288,8

0,0

1288,8

1366,7

0,0

1366,7

 

             

II. ხარჯები

8590,2

10241,4

479,2

9762,1

12736,8

0,0

12736,8

შრომის ანაზღაურება

1796,8

1909,6

0,0

1909,6

3287,4

0,0

3287,4

საქონელი და მომსახურება

1002,9

1507,3

340,7

1166,6

1252,0

0,0

1252,0

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

4601,8

5434,8

0,0

5434,8

6972,2

0,0

6972,2

გრანტები

3,9

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

613,7

682,9

0,0

682,9

858,7

0,0

858,7

სხვა ხარჯები

537,8

641,8

138,5

503,2

301,5

0,0

301,5

 

             

III. საოპერაციო სალდო

10214,3

8886,1

6182,2

2703,9

2009,4

0,0

2009,4

 

             

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9995,2

10607,2

6553,8

4053,4

2958,1

0,0

2958,1

ზრდა

10107,9

10807,2

6553,8

4253,4

3108,1

0,0

3108,1

კლება

112,7

200,0

0,0

200,0

150,0

0,0

150,0

 

             

V. მთლიანი სალდო

219,0

-1721,1

-371,6

-1349,5

-948,7

0,0

-948,7

 

             

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

167,7

-1772,4

-371,6

-1400,9

-1000,0

0,0

-1000,0

ზრდა

552,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

385,2

1772,4

371,6

1400,9

1000,0

0,0

1000,0

ვალუტა და დეპოზიტები

385,2

1772,4

371,6

1400,9

1000,0

0,0

1000,0

 

             

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

-51,3

0,0

-51,3

კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

საშინაო

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

 

             

VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის  ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები,  გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს

ათასი ლარი

  დასახელება

2020  წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

18917,1

19327,5

6661,5

12666,0

14896,2

0,0

14896,2

შემოსავლები

18804,4

19127,5

6661,5

12466,0

14746,2

 

14746,2

არაფინანსური აქტივების კლება

112,7

200,0

0,0

200,0

150,0

 

150,0

 

             

გადასახდელები

18749,3

21099,8

7033,0

14066,8

15896,2

 

15896,2

ხარჯები

8590,1

10241,3

479,2

9762,1

12736,8

0,0

12736,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10107,9

10807,2

6553,8

4253,4

3108,1

0,0

3108,1

ვალდებულების კლებას

51,3

51,3

 

51,3

51,3

 

51,3

ნაშთის ცვლილება

167,8

-1772,3

-371,5

-1400,8

1000,0

0,0

-1000,0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 14746,2 ათასი ლარის ოდენობით.

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18804,4

19127,5

6661,5

12466,0

14746,2

0,0

14746,2

გადასახადები

8968,0

10982,2

0,0

10982,2

13159,5

0,0

13159,5

გრანტები

8515,4

6856,5

6661,5

195,0

220,0

0,0

220,0

სხვა შემოსავლები

1321,0

1288,8

0,0

1288,8

1366,7

0,0

1366,7

            


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 13159,5 ათასი ლარით

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

გადასახადები

8968,0

10982,2

13159,5

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

ქონების გადასახადი

1678,3

1450,0

1600,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1156,5

1150,0

1300,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

15,3

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

301,4

110,0

110,0

ფიზიკურ პირებიდან

161,5

50,0

50,0

იურიდიულ პირებიდან

139,9

60,0

60,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

205,0

190,0

190,0

ფიზიკურ პირებიდან

30,7

30,0

30,0

იურიდიულ პირებიდან

174,3

160,0

160,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

7289,7

9532,2

11559,5

დამატებული ღირებულების გადასახადს

7289,7

9532,2

11559,5

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის  გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220,0 ათასი ლარით

   ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური შესრულება

2021  წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8515,4

6856,5

6661,5

195,0

220,0

0,0

220,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დონის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  მიღებული გრანტები

8455,4

6856,5

6661,5

195,0

220,0

0,0

220,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

8455,4

6856,5

6661,5

195,0

220,0

0,0

220,0

მიმდინარე

744,8

486,8

291,8

195,0

220,0

0,0

220,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

444,8

486,8

291,8

195,0

220,0

0,0

220,0

სპეციალური ტრანსფერი

300,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (კაპიტალური)

7710,7

6369,7

6369,7

0,0

0,0

0,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი (რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი )

7710,7

6369,7

6369,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის   სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1366,7 ათასი ლარით

   ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022  წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

1321,0

1288,8

1366,7

შემოსავლები საკუთრებიდან

398,9

325,0

327,6

პროცენტები

117,5

80,0

100,0

დივიდენდები

85,0

80,0

60,0

რენტა

196,4

165,0

167,6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

154,0

140,0

140,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

42,5

25,0

27,6

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

173,5

154,0

154,1

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

160,3

145,0

145,0

სანებართვო მოსაკრებელი

120,9

100,0

100,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,6

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

37,8

45,0

45,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13,2

9,0

9,1

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13,2

9,0

9,1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

716,1

800,0

865,0

ტრანსფერები რომლებიც არა არის კლასიფიცირებული

32,5

9,8

20,0

 


მუხლი 7. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 12736,8  ათასი ლარით

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

8590,2

10241,4

479,2

9762,1

12736,8

0,0

12736,8

შრომის ანაზღაურება

1796,8

1909,6

0,0

1909,6

3287,4

0,0

3287,4

საქონელი და მომსახურება

1002,9

1507,3

340,7

1166,6

1252,0

0,0

1252,0

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

სუბსიდიები

4601,8

5434,8

0,0

5434,8

6972,2

0,0

6972,2

გრანტები

3,9

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

613,7

682,9

0,0

682,9

858,7

0,0

858,7

სხვა ხარჯები

537,8

641,8

138,5

503,2

301,5

0,0

301,5

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 2958,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 3108,1 ათასი  ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი  ლარით.

 ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

96,0

365,8

287,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

96,0

365,8

287,5

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

19,2

40,5

75,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

76,9

273,0

205,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

0,0

52,3

7,5

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8965,2

9864,8

2806,9

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

5902,0

5674,5

1065,8

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,3

7,0

0,0

02 03

ბინათმშენებლობა

31,0

0,0

26,1

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

517,3

450,0

400,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1230,8

2408,4

600,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

6,5

0,0

0,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

155,0

3,4

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

73,4

0,0

115,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

749,2

781,4

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

0,0

0,0

100,0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

300,0

560,6

500,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,1

0,0

0,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

0,0

0,0

0,0

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

1,1

0,0

0,0

04 00

განათლება

751,1

25,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

104,3

15,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

545,7

10,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

101,1

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

294,4

551,6

13,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

164,8

488,4

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

18,7

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

5,7

14,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

140,4

474,4

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

129,6

63,2

13,7

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

15,2

13,2

13,7

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

1,1

0,0

0,0

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

113,3

50,0

0,0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10107,9

10807,2

3108,1

 

ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ათასი ლარი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

112,7

200,0

150,0

ძირითადი აქტივები

112,7

200,0

0,0

მატერიალური მარაგები

100,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

37,8

100,0

150,0

მიწა

74,9

100,0

150,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია  
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, შემდეგი  რედაქციით:

ათასი ლარი

 

დასახელება

2020 ფაქტი

2021  გეგმა

2022 პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2680,3

3405,9

0,0

3405,9

4850,1

0,0

4850,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2574,2

3288,2

0,0

3288,2

4731,4

0,0

4731,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2574,2

3238,2

0,0

3238,2

4681,4

0,0

4681,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

21,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

21,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

84,6

87,7

0,0

87,7

88,7

0,0

88,7

702

თავდაცვა

64,9

131,0

0,0

131,0

120,1

0,0

120,1

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7558,3

5731,9

4729,7

1002,1

1223,6

0,0

1223,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,8

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

70421

სოფლის მეურნეობა

0,8

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

7045

ტრანსპორტი

5902,0

5674,5

4729,7

944,7

1065,8

0,0

1065,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5902,0

5674,5

4729,7

944,7

1065,8

0,0

1065,8

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

77,2

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

70473

ტურიზმი

77,2

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1578,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

742,6

754,9

0,0

754,9

1120,1

0,0

1120,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

355,2

460,9

0,0

460,9

683,1

0,0

683,1

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

387,4

294,0

0,0

294,0

437,0

0,0

437,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2525,9

5542,6

1545,7

3996,9

2907,9

0,0

2907,9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1417,0

4306,4

1407,2

2899,2

1729,0

0,0

1729,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

527,0

558,8

0,0

558,8

663,7

0,0

663,7

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,8

199,7

0,0

199,7

218,7

0,0

218,7

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

366,2

359,1

0,0

359,1

445,0

0,0

445,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1753,4

2290,6

406,8

1883,8

2005,6

0,0

2005,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

744,4

1119,4

406,8

712,6

795,0

0,0

795,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

913,0

1029,9

0,0

1029,9

1091,5

0,0

1091,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34,0

35,0

0,0

35,0

38,8

0,0

38,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

11,9

26,3

0,0

26,3

30,3

0,0

30,3

709

განათლება

2436,8

2192,3

350,7

1841,6

2188,9

0,0

2188,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1639,5

1741,8

0,0

1741,8

2074,0

0,0

2074,0

7092

ზოგადი განათლება

781,8

400,7

350,7

50,0

60,0

0,0

60,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

781,8

400,7

350,7

50,0

60,0

0,0

60,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

15,5

49,8

0,0

49,8

54,9

0,0

54,9

710

სოციალური დაცვა

555,1

632,2

0,0

632,2

876,2

0,0

876,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,4

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

29,4

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71,4

136,0

0,0

136,0

226,0

0,0

226,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

454,2

416,2

0,0

416,2

510,2

0,0

510,2

 

სულ

18749,4

21240,2

7033,0

14207,2

15896,2

0,0

15896,2

 


მუხლი 10. საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ათასი ლარი

  დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

 საოპერაციო სალდო

10214,3

8886,1

2009,4

მთლიანი სალდო

219,0

-1721,1

-948,7

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს - 1000,0 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

  დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

167,7

-1772,4

-1000,0

ზრდა

552,9

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

კლება

385,2

1772,4

1000,0

ვალუტა და დეპოზიტები

385,2

1772,4

1000,0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება 
ბიუჯეტის   ვალდებულებების  ცვლილება განისაზღვროს  51,321 ათ.ლარის  ოდენობით.

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

 

  დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

ვალდებულებების ცვლილება

-51,3

-51,3

-51,3

კლება

51,3

51,3

51,3

საშინაო

51,3

51,3

51,3

 


თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

 ათასი ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4131,5

4166,4

5091,1

6061,3

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

1065,8

750,2

1000,0

1000,0

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1152,8

1152,8

1152,8

1152,8

02 03

ბინათმშენებლობა

26,1

27,4

28,8

30,2

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

7,8

7,8

8,6

9,0

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

400,0

450,0

500,0

550,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

600,0

593,5

1210,2

2122,2

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

129,0

129,0

129,0

129,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

150,0

160,0

170,0

180,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

100,0

100,0

100,0

100,0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

500,0

800,0

800,0

800,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა- შენახვა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

1065,8

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

გზების რეკონსტრუქცია მოვლა-შენახვის სამუშაოები სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას და მიმდინარე შეკეთებას. მათ შორის: უშაფათის ადმინისტრაციულ ერთეულში თხილის საამქროსთან მისასვლელი გზის ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის რეაბილიტაცია, რუსთაველის ქუჩიდან დადიანის ქუჩამდე; აგარაკის ქუჩის ბოლოში გზის საფარის მოწყობა ცემენტო-ბეტონის საფარით; ფურცელაძის ქუჩის მარჯვენა ჩიხის ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობა; ნოქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში ტეხურის ხიდთან მარჯვენა მხარეს არსებული გზის რეაბილიტაცია; თაყაიშვილის ქუჩის ზედა მონაკვეთის ცემენტო-ბეტონის საფარით მოწყობა; ლეძაძამეს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.ლეძაძამეში ხიდ-ბოგირის მოწყობა; მთის კალთის ქუჩის ცემენტო-ბეტონის საფარით მოწყობა; არსენას ქუჩის ზედა მონაკვეთში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; აკაკი ელიავას ქუჩაზე საერთო საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე საყრდენი კედლის მოწყობა; ნოქალაქევის ადმინისტრაციულ ერთეულში ლეგაგუეს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა.

მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათების ქსელის რეაბიტაცია და ექსპლუატაციისს პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02

1152,8

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: - გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

26,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქ.სენაკში საცხოვრებული კორპუსების ფასადების რეაბილიტაციის სამუშაოები

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სოფლის   მეურნეობის  ღონისძიება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

02 04

7,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“, რომელიც ითვალისწინებს  სოფლად მცხოვრები განსაკუთრებით მოწყვლადი კატეგორიების     (ახალგაზრდები, ქალები, მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი ოჯახები) ჩართვას მეფუტკრეობის სფეროში, თეორიული და პრაქტიკული სწავლებით საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და დარგის განვითარებისათვის საჭირო ინვენტარებით    (ბუკი,ფუტკრის ოჯახი) უზრუნველყოფას.  

  პროგრამა  „აგროტური“ ფერმერების,მცირე მეწარმეებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების სპეციალისტებისათვის  სას.სამ პროდუქციის წარმოებაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში მიღებული ახალი სტანდარტების გაცნობისა და პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით.

„აგროფესტივალი-სენაკი 2022“, რომლის მიზანია აგრარულ სექტორში ჩართული ფერმერების ,კოოპერატივებისა და  მცირე საწარმოების გაცნობა, მათ მიერ წარმოებული პოპულარიზება, ცნობადობის გაზრდა და ხელშეწყობა. აგროფესტივალის შემადგენელი ნაწილი იქნება „ყველის ფესტივალი“, რომლის მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ფერმერთა/მეწარმეთა ხელშეწყობა. ასევე  „თაფლის ფესტივალი“, რომლის მიზანია ქართული ფუტკრის პოპულარიზაცია,  თაფლისა და ფუტკრის სხვა პროდუქტების  გამოფენა დამწყები მეფუტკრეების  წახალისებისა და მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაციის მიზნით. გასტრონომიული ტურიზმის დანერგვა და პოპულარიზაცია სენაკის მუნიციპალიტეტში.

მცირე მეწარმეებისა და ფერმერების  ხელშეწყობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 პროგრამა „დამწყები მეფუტკრე“-მეფუტკრეობის დარგის პოპულარიზაცია, მეფუტკრეობით დაინტერესებული  და ჩართული მოწყვლადი კატეგორიები. პროგრამაში  ჩართული  მოტივირებული, თეორიული და პრაქტიკული  უნარ-ჩვევებით ცნობიერება ამაღლებული  და ეკონომიკურად გაძლიერებული დამწყები მეფუტკრეები.

 „აგროტური“- საქართველოს მთავრობის მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული პროგრამების, პრაქტიკაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებისა  და რეგულაციების საკითხებზე ინფორმირებული ფერმერები და მცირე მეწარმეები. აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. 

პროგრამა „აგროფესტივალი-სენაკი 2022“ - სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადგილობრივი ფერმერების წახალისება,მათი ცნობადობის გაზრდა. დამკვიდრებული “ქართული ყველის ფესტივალის” გამრავალფეროვნება. „თაფლის ფესტივალის’’ ტრადიციის დამკვიდრება სენაკის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი წარმოების პროდუქციით  გამოყენებით  ქართული ( მეგრული) სამზარეულოს გაცნობის გზით გასტრონომიული ტურიზმის დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პოპულარიზაცია. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო  დოკუმენტაციისა  და საექსპორტო  მომსახურების  შესყიდვა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 05

400,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სენაკის მუნიციპალიტეტის  სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნარმებს (სტანდერტებს)

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 06

600,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.  მათ შორის: ჭავჭავაძის ქუჩაზე ვახანიას ქუჩიდან ნინოშვილის ქუჩამდე გზის მარცხენა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა; მენჯის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ სახარბედიოში თხილის საამქროს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა; გოგოლაძის სახელობის მოედნის მიმდებარედ არსებული  კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

ქალაქის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 07

129,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

 

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მოწესრიგება.   

 პროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება  სენაკის მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  14  სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.
  პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - სენაკის  მუნიციპალიტეტის   საზოგადოებრივი  მომსახურების ცენტრის შესაბამისი განყოფილება უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 შეკეთდება და შეიღობება სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთები, შეკეთდება შესასვლელი ჭიშკრები; რამდენიმე ეტაპად შეიწამლება და გაიცელება სასაფლაოების ტერიტორიები.

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 09

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი:

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის  ფარგლებში გაგრძელდება  სენაკის მუნიპალიტეტში არსებული კულტურულ-ისტორიული ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაცია:

კულტურულ და ისტორიული ძეგლების/ობიექტების პასპორტიზაცია, მათზე ინფორმაციის შევსება, ძირითადი მონაცემების განახლება, ფოტოდოკუმენტაცია, რომელიც აიტვირთება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ შექმნილ გის პორტალზე.

ტურისტული მარშრუტების შექმნა:

სენაკის მუნიციპალიტეტში  ტურისტული  ბილიკების ქსელის შექმნა, რომელიც დაიწყება  ქ. სენაკიდან და მოიცავს ნოქალაქევის, შხეფის, ეკის  თემებს.  ვიზიტორები გაეცნობიან    სენაკის   კულტურულ  და ბუნებრივ   მემკვიდრეობას, ისტორიას. მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები სათავგადასავლო და რეკრეაციული ტურიზმისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. განხორციელდება მარშრუტების მარკირება, მანიშნებლებისა და საინფორმაციო დაფების დამზადება-მონტაჟი. ასევე, შეიქმნება ტურისტული ბილიკების ელექტრონული ვერსიები, რომელიც დატანილი იქნება ტურისტებისთვის განკუთვნილ შესაბამის აპლიკაციებზე.

ვებგვერდის მარკეტინგული მომსახურება:

UNDP-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში შექმნილია ახალი ვებ-გვერდი tourism.senaki.gov.ge, ფეისბუქ გვერდი visit senaki, რომელიც მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტულად მნიშვნელოვანი ძეგლების და ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს. ამ გვერდის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის საჭიროა ვებ-გვერდის მარკეტინგული მომსახურების გაწევა და ასევე, სოციალური ქსელის სათანადოდ ადმინისტრირება და რეკლამაზე გაშვება („დაბუსტვა“).

ტრენინგები:

ტურიზმის სფეროში ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების, ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანების საჭიროებებიდან გამომდინარე პროფესიული ცოდნის გაზრდა ტრენინგ-კურსებით.

დანიშნულების მართვის ორგანიზაცია:

დმო-ს დანიშნულებაა სამეგრელო ზემო-სვანეთის რეგიონის ტურიზმის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების/ობიექტების დოკუმენტირება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით, პოპულარიაზაციას გაუწევს ჩვენს კულტურულ და ისტორიულ მემკვიდრეობას. ტურისტული მარშრუტების მოწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ამ ტურისტული ბილიკების ელ. ვერსიები ხელს შეუწყობს ტურისტების კომფორტულ გადაადგილებას.  გამართული ინფრასტრუქტურის, გაზრდილი საინფორმაციო კამპანიის  პირობებში გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც გამოიწვევს ადგილობრივი ბიზნესების განვითარებას.  ჩვენ მიერ დაგეგმილი ტრენინგები ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროში ჩართულ ადამიანებს  განავითარონ უნარები და გააუმჯობესონ სერვისები/საქმიანობები. ასევე, მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროში არსებულ ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის, ამ სფეროში ჩართული ადამიანების გაცნობა-პოპულარიზაცია მოხდება ახალი ვებ-გვერდის მეშვეობით, რომლის სწორად დაგეგმილი მარკეტინგული მომსახურება ეფექტური და სასარგებლო იქნება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის სფეროს განვითარებისთვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქალაქო ბიუჯეტი

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 11

100,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 პროგრამის აღწერა:

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის  ბიუჯეტში სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამისათვის გათვალისწინებული თანხიდან  საპროექტო  წინადადებების  განსახორციელებლად დაფინანსებული იქნა მხოლოდ ორი პროექტი. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოვიდა 52 განცხადება, რომელთაგანაც დადგენილი კრიტერიუმების  დაკმაყოფილების  შედეგად კენჭისყრის ეტაპზე გადავიდა 16 განცხადება. სამუშაო ჯგუფმა მოახდინა საპროექტო წინადადების გადარჩევა  და  16 საპროექტო წინადებიდან ხმათა უმრავლესობით შეირჩა ორი წინადადება:

1. ამფითეატრის მოწყობა ახალისოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 79 ხმა.

2. ტროტუარების მოწყობა ქ. სენაკი აღმაშენებლის ქუჩა - 254 ხმა.

პროგრამით ყოველწლიურად განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის პროექტი.

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

საბოლოო მიზანია გაიზარდოს მოქალაქეთა ჩართულობა საჯარო ფინანსების მართვის საქმეში და გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის ეფექტურობა განსახორციელებელი პროექტების ადგილობრივი მოსახლეობის პრიორიტეტების შესაბამისად შერჩევის გზით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

02 12

500,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური

მოსალოდნელი მიზანი და შედეგი

 პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების  ფონდიდან  გამოყოფილი  ინფრასტრუქტურული პროექტების    თანადაფინანსება.

პროგრამის აღწერა

ქალაქის ინფრასტრუქტურის  განვითარება

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს  დაცვა
 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის  გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

 

ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1120,1

1047,6

1047,6

1047,6

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

683,1

622,1

622,1

622,1

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

427,0

415,5

415,5

415,5

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

10,0

10,0

10,0

10,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 01

683,1

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  პროგრამის მიზანი: დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება; მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა; მოწესრიგებული და დასუფთავებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 66000 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 6000 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების (დაახლოებით 200 ურნა), გაგეგმილია დასასუფთავებელი  ტერიტორიების გაფართოება  50%-მდე, ამისათვის საჭიროა მეეზოვეების  მუშა მეეზოვეების დამატება.

   

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ეკოლოგიურად  ჯანსაღი  გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 02

427,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა) იპ „ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა; .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამა მოიცავს სანიაღვრე სისტემების მოვლა პატრონობას, დღეს არსებული მდგომარეობით უხვი ნალექის პირობებში ჭავჭავაძის, ხორავას და ნაწილობრივ აღმაშენებლი, კოსტავას  ქუჩები იტბორება და არ ხდება ნალექის გატარება, ასევე გაუმართავია არსებული სისტემები რადგან არ ხდებოდა დროული გაწმენდა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალი რამოდენიმე სანიაღვრე სისტემის მოწყობას და არსებული სისტემის გაწმენდას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, მოწესრიგებული პარკები, რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ  დარჩენი  ცხოველების იზოლაცია

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

03 02

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტაციული სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში  გადაყვანა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 


მუხლი 15. განათლება
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება. სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობა, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.

   ათ. ლარი

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

2188,9

2191,6

2160,2

2165,2

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2074,0

2074,0

2039,7

2041,7

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

60,0

60,0

60,0

60,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

54,9

57,6

60,5

63,5

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 01

2074,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება

პროგრამის მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 1280 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, მათ შორის 645 გოგო, 635 ბიჭი,  ტერიტორიაზე განთავსებულ 27 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1400 ბავშვის სწავლება,  ბაგა-ბაღების  ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“. სულ სკოლამდელი დაწესებულებებში დასაქმებულია 302 თანამშრომელი, მათ შორის 100 აღმზრდელი და 50 თანაშემწე, ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა. აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის ხელფასის ეტაპობრივი ზრდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 02

60,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 მასწავლებელთა  კმაყოფილების  დონის  ამაღლება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

04 04

54,9

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა მოიცავს:

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას; სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; საგანმანათლებლო ექსკურსიებში მონაწილეობას; სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ბილეთების შეძენას; სახელოვნებო სფეროში მაღალი რანგის პროფესიონალი ხელოვანების მოწვევას და მასტერ კლასების ჩატარებას; კლასიკური და ხალხური მუსიკალური ფესტივალების გამართვას; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში ფულადი ჯილდოთი,სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით წახალისებას; საცნობარო ბუკლეტებისა და სიგელების დამზადებას;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეების წახალისება. მოზარდთა ჰარმონიული განვითარების ხელშეწყობა. მათი პატრიოტული სულისკვეთებთ აღზრდა და ეროვნული ცნობიერების ამაღლება; საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა.კლასიკური და საგუნდო მუსიკის პოპულარიზაცია და ხელოვნების ამ დარგით მოზარდი თაობის   დაინტერესება

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების მიმართულებით აუცილებელია ხელი შევუწყოთ კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2005,6

2206,0

2285,9

2423,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

795,0

867,0

872,7

930,9

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

490,0

473,5

477,7

513,9

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

288,0

275,0

275,0

295,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა

17,0

18,5

20,0

22,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა

0,0

100,0

100,0

100,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1091,5

1217,4

1288,3

1364,4

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

667,0

616,6

669,2

726,8

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

330,0

280,0

290,0

300,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა

94,5

99,2

104,2

109,4

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

100,0

100,0

100,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

30,3

32,6

34,9

36,2

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50,0

50,0

50,0

50,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

38,8

39,0

40,0

42,0


 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების დაჯილდოვება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 01

490,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სპორტული ტარადიციების დაცვა,  გაღრმავება, სპორტის განვითარება: სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების  წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება,სპორტის ინდუსტრიის განვითარება. ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება ახორციელებს სწავლებებს შემდეგი მიმართულებით: ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, კრივი, რაგბი, ჭადრაკი, კარატე-დო, კალათბურთი, ძიუდო.ტაეკვანდო, ხელბურთი, ფრენბურთი, მკლავჭიდი და სხვა.

სასპორტო გაერთიანებაში ფუნქციონირებს სულ სპორტის 12 სახეობის 26 ჯგუფი 24 მწვრთნელის მეშვეობით,სადაც ირიცხება 372 მოზარდი, ასევე გაერთიანებაში აღრიცხულია  18 წელს ზემოთ მოქმედი   17 სპორტსმენი. სასპორტო გაერთიანება გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. სასპორტო გაერთიანება წარმატებულ სპორტსმენებს  წახალისების მიზნით აჯილდოვებს  (დაკავებული ადგილების) შესაბამისად ფულადი  ჯილდოთი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის ხელშეწყობის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 02

288,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ბავშთა   და  მოზარდთა  მაქსიმალური რაოდენობის  ჩაბმა ფეხბურთში. სელექციის  მეშვეობით შერჩეული  პერსპექტიული  სპორტსმენების  მომზადება  ნაკრები  გუნდებისათვის,  თანამედროვე  საწვრთნელი  პროცესის  დანერგვა (2022-2025) წწ. შეჯიბრებებსა  და  ტურნირებში მონაწილეობის  მიღება. ბავშთა  რაოდენობის  გაზრდა, მწვრთნელთა  მომზადება,  ტრენინგის  გავლა  და  ლიცენზიიის  კატეგორიების  მოპოვებისათვის. შემუშავება  პროგრამისა რომელიც  ხელს შეუწყობს   ფეხბურთის  განვითარებას. ასაკობრივი  ჯგუფები, მოსამზადებელი  ჯგუფები, გუნდი „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება,  განვითარება,  ხელშეწყობა  ინფრასტრუქტურის  მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანმრთელი  ცხოვრების  წესი  ქართული  ფეხბურთის  განვითარება  და  გამორჩეული ბავშვების  მიწოდება  საქართველოს  ეროვნული ნაკრებისა  და  სხვადასხვა  ასაკობრივი  ჯგუფებისათვის, საფეხბურთო  კლუბი  „ეგრისი“-ს   დაკომპლექტება  ადგილობრივი  აღსაზრდელებით.

საფეხბურთო  კლუბის ფეხბურთელთა  გუნდი   ეგრისისა  და   ასაკობრივი   ჯგუფების  მიერ  სხვადასხვა  ტურნირებში  მონაწილეობის  შედეგად   დაკავებული  ადგილები.  საანგარიშო პერიოდში ბავშთა  დაინტერესება  და  ჩართვა  სპორტულ  ცხოვრებაში  ფეხბურთის  განვითარებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 01 03

17,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

    სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე მოყვარული სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  ჯილდოებითა და ფასიანი საჩუქრებით;
    საანგარიშო წლის მანძილზე წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების წახალისება ერთჯერადი ფულადი ჯილდოებით; წლის წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოვება,
    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;
    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, მოყვარულთა ფეხბურთის ლიგისა, მასტერ ლიგისა და ევროპის სპორტული კვირეულის სენაკის მუნიციპალური თამაშების ჩატარება-ორგანიზება და გამარჯვებულებისათვის რეგიონალურ და ზონალურ ეტაპებზე ტრანსპორტირებაში და ფორმებით უზრუნველყაფაში ხელშეწყობა.
    პროგრამის მიზანია:
    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული პროექტი, შესაძლებელი იქნება  წარმატებული მოყვარული, ვეტერანი, თუ მოქმედი სპორტსმენის წახალისება.  და  ეროვნული ცნობიერების ამაღლება;

მონაწილეთა ჩართულობის მზარდი მაჩვენებელი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის კიდევ უფრო პოპულარიზაცია

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 01

667,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და კულტურის ცენტრი 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია სენაკისა და მისი თემების მაცხოვრებელი  მოსწავლე ახალგაზრდობის  ესთეტიკურ-შემეცნებითი აღზრდა, განვითარება და  მთლიანად მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება, მათი შემოქმედებითი ცხოვრების გამრავალფეროვნება. მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და ზოგადად მოსახლეობის ესთეტიკურ-კულტურული დონის განვითარების მიზნით აღნიშნულ ცენტრში ფუნქციონირებენ ხალხური და საესტრადო ცეკვებისა და სიმღერის ანსანბლები, ახალგაზრდული თეატრი ,,ფიროსმანი,, წრეები-საესტრადო საკრავების ,კომპიუტერული სწავლების, მხატვრული კითხვის. აგრეთვე ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის სექცია ,,მწვანე ერთობა“.

ცენტრში ფუნქციონირებს 1 საჯარო და სენაკის სხვადასხვა სოფლებში განლაგებული 14 ბიბლიოთეკა. სულ დღეის მდგომარეობით წიგნადი ფონდის ღირებულეებაა 353317,98 ლარი. ლარი. ქვეყნად არსებული პანდემიური მდგომარეობის გამო 2021 წელს ბიბლიოთეკებში ვიზიტორთა რაოდენობამ მნიშვნელოვნად იკლო. სულ აღნიშნულ წელს ბიბლიოთეკებს ეწვია 2210 ვიზიტორი. ბიბლიოთეკების უმარავლესობა საჭიროებს განახლებას, ახალ ტექნიკურ აღჭურვილობას. მიზანშეწონილია ბიბლიოთეკებში დაინერგოს  ელექტრონული სისტემა. საჭიროა  მოსახლეობაში ჩავატაროთ პროპაგანდა ელექტრონული სერვისების მომსახურების სიკეთეზე და ამით მივაღწიოთ მიზანს ,,მკითხველის დაინტერესება   და ცნობიერების ამაღლება“.  ცენტრის შემავალ ორგანიზაციებიდან ფუნქციონირებს 2  ქალაქის და 2 სოფლის მუზეუმი. მუზეუმების ფონდების მოცულობა შეადგენს სულ7398 ექსპონატს, 2021 წელს მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა  შეადგენდა 338 ვიზიტორს. არ ჩატარებულა არც გამოფენები, არც ექსკურსიები ტურისტებისგან.(ისევ ქვეყანაში პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო.) მუზეუმებიც საჭიროებენ კეთილ მოწყობას თანამედროვე სტანდარტებით. მიზანშეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები.

2022-2023 სასწავლო წლისათვის  განსახორციელებელი მომსახურების ნუსხა:

 • მხატვრული კითხვის სექცია (უფასო);
 • ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის სექცია ,,მწვანე ერთობა“  (უფასო);
 • საესტრადო საკრავების ინსტრუმენტთა  სწავლების სექციაზე(ფასიანი);
 • სამეჯლისო ცეკვების სწავლების სექციაზე;
 • ქართული ხალხური  ცეკვის სწავლების სექცია(ფასიანი);
 • საესტრადო სიმღერების სწავლების სექცია(ფასიანი);
 • კომპიუტერული სწავლების სექცია(ფასიანი);
 • ახალგაზრდული თეატრი ,,ფიროსმანი“ (უფასო);
 • ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,კოლხი“ (უფასო);

თითოეულ ფასიან სექციაზე სწავლის ღირებულება უნდა შეადგენდეს 15 ლრს, გამონაკლისია  კომპიუტერული სწავლების  სწავლების მიმართულება, სადაც სამთვიანი კურსის შესწავლის საფასური იქნება 60 ლარი.

ფასიანი წრეების ყოველთვიური გადასახადის გადახდისაგან განთავისუფლდებიან იმ ოჯახის მოზარდები და ახალგაზრდები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს სოციალური  მომსახურების სააგენტოს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს არაუმეტეს 70 000 (სამოცდაათი ათასს) ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ომებში და სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელებისას დაღუპული, უგზოუკვლოდ დაკარგული მებრძოლთა შვილები და ასევე ცენტრის  თანამშრომელთა  ოჯახის წევრები (შვილები, შვილიშვილები).

დევნილებზე და შესზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე (შშმპ) გავრცელდება 50%-იანი შეღავათი.

ერთ ოჯახიდან  ორი ბენეფიციარის ერთ პედაგოგთან სიარულის შემთხვევაში მე-2 ბენეფიციარის ყოველთვიური გადასახადის ოდენობა განახევრდება (საფასური 50%), ხოლო მე-3 და მომდევნო ბენეფიციარი განთავისუფლებული იქნება ყოველთვური გადასახადისაგან

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სრულიად  სენაკისა და მისი თემების მაცხოვრებლების(მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩათვლით) ესტეტიკურ-კულტურული დონის ამაღლება,მათი ცხოვრების გამრავალფეროვნება,კულტურული ტრადიციების  დაცვა და სხვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 02

330,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების ცენტრი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია  „ტრადიციული  და თანამედროვე ხელოვნების  პოპულარიზაცია“,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სხვადსხვა ჯგუფებისთვის სკოლისგარეშე სახელოვნებო განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამართულ ფუნქციონირება, დასაქმებულთა საქმიანობის გარემოს გაუმჯობესება, ნიჭიერთა გამოვლენა და განვითარება,  სასწავლო  პროცესის  საგანმანათლებლო რესურსებით უზრუნველყოფა,  სახელოვნებო, საგანმაანათლებლო და  შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.

  პროგრამა უზრუნველყოფს  ა(ა)იპ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ხელოვნები ცენტრი”-ს დაფინანსებას, რომლის  სისტემაში ფუნქციონირებს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლები, სცენური ხელოვნების -ბავშვთა საბალეტო ჯგუფი, ხელოვნების  საზაფხულო და საკვირაო სკოლები. სენაკის მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ცენტრის სუბსიდიური   დაფინანსება და  დანერგილია მშობელთა მხრიდან მოსწავლეთა  თანადაფინასების სისტემა.ამ პროგრამის გზით განხორციელდება ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია.

ცენტრი  კოორდინაციას  უწევს სახელოვნებო-საგანმნათლებლო და შემოქმედებითი  საქმიანობას, საზოგადებასთან ურთიერთობას და ახალი ბენეფიციარების გამოვლენას და მათი მოთხოვნიდაკმაყოფილებას,  აქტიურად თანამშრომლობს  მუნიციპალიტეტის  საჯარო და კერძო სკოლებთან და მომიჯნავე სფეროებთან,  მონაწილეობს ადგილობრივ, რეგიონულ და რესპუბლიკურ ღონისძიებებში, დასაქმებულია  43 ადამიანი, მ/შორის 36 პედაგოგი. ცენტრი  ემსახურება 300-ზე მეტ მომხმარებელს.

 ცენტრში შემაავალი სამუსიკო  და სამხატვრო სკოლებში მიმდინარეობს მოსწავლეთა სულიერი კულტურის გამრავაფეროვნება,  ესთეტიკის ფორმირება, შემოქმედებითი უნარების გაძლიერება.  მუსიკის, მხატვრობისა, ქორეოგრაფიის   და ხელოვნების  სხვა დარგებისადმი  სიყვარულისა და ინტერესის გაღვივება, საგნობრივი სწავლებით უნარის  განვითარება. იმართება  მისაღები, გამოსაშვები და გადასაყვანი გამოცდები. სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური  საკრავთა ჯგუფები. ბავშვთა რაოდენობა  სამუსიკო სკოლაში შეადგენს  220  მოსწავლეს.

   სამხატვრო  სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  80 ბავშვს,    სკოლაში ეწყობა შიდა და   საკლასო  გამოფენები,  გაკვეთილ-პლენერები, ისწავლება: ხატვა, ფერწერა, ხელოვნების ისტორია, გრაფიკა, ძერწვა, კომპოზიცია.  სასწავლო პროცესში  ვლინდებიან  საუკეთესო  ნიჭის მქონე მოსწავლეები. ასევე შესაძლებელია მოსამზადებელი ჯგუფების ფუნქციონირება საბალეტო ჯგუფში, საბალეტო  კლასიკურს

და სახასიათო საცეკვაო-მუსიკალური ფორმებს ეუფლება 20  მოსწავლე. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეუფერხებელად ფუნქციონირებენ სახელოვნებო-საგანმანათლებლო სკოლები და ჯგუფები. ცენტრის მონაწილეობს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილ სახელოვნებო, საგანმნათლებლო, კულტურულ,  შემოქმედებით აქტივობებში, ბენეფიციარები და პედაგოგები უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო რესურსებით, ადმინისტრაციისთვის და პედაგოგებისთვის უზრუნველყოფილია (მ/შორის დისტანციური საქმიანობისთვის) სამუშაო   გარემო და პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათას ლარში)

05 02 04

94,5

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

    

    პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა-პოპულარიზაციის, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

    კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

   კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

   კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვას და შენარჩუნებას;

   კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 

   პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, აღდგენა, განვითარება და პოპულარიზაცია;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების

 შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  (ათასი ლარი)

05 03

30,3

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:                                                                                                                             შეხვედრები ცნობილ ადამიანებთან, წიგნის მოყვარულთა კლუბი, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა,  ექსკურსიების ორგანიზება, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობის ორგანიზება სხვადასხვა ღონიძიებებში,  ახალგაზრდული იდეების დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა.

  ქვეპროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა,  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებისათვის მოტივაციის ამაღლება, მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან, შშმ ახალგაზრდების ჩართულობა, წახალისებული ახალგაზრდების, შემეცნებით ხონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

05 05

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 სენაკისა  და  ჩხოროწყის  ეპარქიის   განვითარებისათვის   ხელშეწყობა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 რელიგიური ორგანიზაციების პირობების გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

05 06

38,8

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს საინფორმაციო ცენტრი  

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 მასობრივი საინფორმაციო გაზეთის ,,კოლხეთის",  გამოცემა, საგამომცემლო საქმიანობის წარმოება-თვეში ორჯერ, წლის მანძილზე 24 ნომერი. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი მოვლენების, პროექტების, ინფორმაციული უზრუნველყოფა, საჯარო და კერძო სექტორის, მიმდინარე პროცესების აღწერა, დაფიქსირება, მკითხველთა აზრის გათვალისწინება, მათი ჩართულობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული თუ გასაკეთებელი საქმეების, მნიშვნელოვანი პროქტების, კულტურის, ხელოვნების, სპორტის, განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესების გასაჯაროებით მკითხველთა  ცნობიერების ამაღლება და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

 მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვის სახ. პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე, ჩატარდება PSR (პისიარ)  კვლეცვები.

 ათას ლარში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1479,9

1406,9

1465,4

1455,9

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

663,7

689,2

714,7

659,2

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

218,7

218,7

218,7

218,7

06 01 02

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

390,0

410,0

430,0

369,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

50,0

55,0

60,0

65,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

5,0

5,5

6,0

6,5

06 02

სოციალური დაცვა

816,2

717,7

750,7

796,7

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

270,5

270,0

284,0

298,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

200,0

115,0

120,0

130,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

26,0

28,0

32,0

35,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

18,7

18,7

18,7

18,7

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

34,0

38,0

40,0

45,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

20,0

22,0

24,0

26,0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

80,0

85,0

90,0

100,0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

9,0

9,0

9,0

10,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

45,0

45,0

45,0

45,0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

6,0

7,0

8,0

9,0

06 02 13

პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

29,6

0,0

0,0

0,0

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

77,4

80,0

80,0

80,0

 

ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 • ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
 • იმუნიზაციის  პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას;  ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
 • პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და  ჰელმინთური დაავადებების  სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის  დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.
 • პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების  დაცვის ზედამხედველობას.
 • ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვის სახ. პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკისუზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე, ტარდება PSR (პისიარ)  კვლევები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 01 01

218,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული  რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ  პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში  მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა,; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი. ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის. ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. თ)“ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:  1. ეპიდზედამხედველობა(მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა). 2. მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი. 3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა; 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვის სახ. პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) დიაგნოსტიკისუზრუნველყოფის“ კომპონენტის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდება ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი თვითიზოლაციაში მყოფ პირებზე, ტარდება PSR (პისიარ)  კვლევები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება. მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული  მკურნალობის

დაფინანსება და თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 01 02

390,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით.დახმარებით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები წელიწადში ერთხელ, გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ ონკოლოგიურ პაციენტებისა და 18 წლამდე  მოზარდების შემთხვევაში.

ა) სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსება  ბენეფიციარებს, დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა.

ბ) გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურების შემთხვევაში, ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე, მისი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე სამედიცინო ფორმა N100 და წინანსწარ ანგარიშფაქტურას, სადაც განსაზღვრული იქნება ბენეფიციარის გადასახდელი თანხა. დახმარება გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ლარისა.

გ) სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. (თითოეული ბენეფიციარის შემთხვევაში წლიური ლიმიტი 1000 ლარი)

დ) მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების შემთხვევაში (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია; კომპიუტერული ტომოგრაფია;   პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია   თანადაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, 18 წლამდე მოზარდებზე და ონკოლოგიურ პაციენტებზე. მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევების დაფინასება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და  თანადაფინანსების  ქვეპროგრამა

2022 წლის დაფინანსება   (ათასი ლარი)

06 01 03

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსების განხორციელდება 70 ლარის ფარგლებში

ბ)ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება ბენეფიციარებს  გაეწევათ გადასახდელი თანხის 50 %-ით, მაგრამ არაუმეტეს 800  ლარისა.

გ)თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

დ) შშმ პირებზე, რომელთა ოჯახები არ არიან რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ ოჯახთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება 100 ლარის ფარგლებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დაავადებულთა მედიკამენტებით მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება:

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  (ათასი ლარი)

06 01 04

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაზრდილია 1050 მოზარდისათვის ხელმისაწვდომობა აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების პრევენციაზე.  ჯანმრთელი მოზარდები

 


მუხლი 18.  სოციალური დაცვა
ითვალისწინებს სოციალური რისკების პრევენციისა და კრიზისზე დროული რეაგირებას, მოწყვლადი ჯგუფებისა და პირების დაცვა-გაძლიერების მიზნით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის  გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მზრუნველობამოკლებული ნაწილის კვებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში  დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობას,  ოჯახური ძალადობის მსხვეპლთა დაცვას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას,  დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ხელოვნური საკვებით უზრუნველყოფას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას,

აღნიშნული პროგრამები მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა  მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება    (ათასი ლარი)

06 02 01

270,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

პროგრამის მიზანი და აღწერა

სოციალურად დაუცველი და მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის ყოფითი პირობების ხელშეწყობა. ა(ა)იპ  სენაკის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის  სასადილო ემსახურება  სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადი ცხელი საკვებით. რაციონში შედის სამი დასახელების მზა საკვები,სისტემატიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილებების შეტანა  სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული კომისიის დასკვნის საფუძველზე,მომსახურებით სარგებლობენ  აგრეთვე მზრუნველობამოკლებული ოჯახები,მარტოხელა მოხუცები

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა უფასო კვებით მომსახურება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 02

200,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მრავალშვილიანი ოჯახების გაძლიერება ოჯახში ბავშვის აღზრდისა და სრულფასოვანი განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების უზრუნველსაყოფად, სიღარიბის დასაძლევად და სიღარიბეში ჩავარდნის პრევენციისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და 4-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველთვიური დახმარება  თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 95 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება-გაძლიერება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 03

26,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 • დედ-მამით  ობოლ  ბავშვებზე (18 წლამდე) დახმარებას, კერძოდ, ყოველთვიურად ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  150 ლარი (2 ბენეფიციარი)
 • იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულზე ყოველთვიურად  150 ლარის გაცემას (7 ბენეფიციარი)
 • ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფა - ქვეპროგრამის  სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვიანი ოჯახი, რომელმაც „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2020 წლის სახელმწიფო პროგრამით“ გათვალისწინებული „კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფის შესახებ და არის მოლოდინის რეჟიმში მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით შექმნილი კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვის ხელოვნური საკვების  დაფინანსებას  ერთ გაცემაზე არაუმეტეს 80 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიღატაკეში ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების პირველადი საჭიროებების დაკმაყოფილება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 04

18,7

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ; გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გარდაცვლილი ვეტერანის (ომის მონაწილე) და დევნილი  ოჯახის წევრებს  გაეწევათ  მატერიალური დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება  (ათასი ლარი)

06 02 06

34,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

 • ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000 ლარის ოდენობით;
 • ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

16 ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარება-არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის  ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 07

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამა  ითვალისწინებს ფინანსური დახმარების გაწევას დამოუკიდებლად ცხოვრების, სოციალური ინტეგრაციისა და ადაპტაციის ხელშეწყობის მიზნით შემდეგ პირებზე:

ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებებიდან. დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ბ) სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ უსახლკარო, განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური პირობების მქონე პირებზე, რომლებსაც არ გააჩნიათ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

გ) სენაკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებზე.  დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

დ) მოქალაქეზე, რომლის უფლებები დაირღვა და „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მსხვერპლის სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ მასზე გაიცემა ერთჯერადად  300 ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოწყვლადი კატეგორიების ფინანსური ხელშეწყობა და მათი გაუმჯობესებული  სოციალური მდგომარეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარება

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 08

80,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს, დაიცვას და უზრუნველყოს შშმ პირთა,  თანაბარი უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების რეალიზება, მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. შშმ პირთა დამოუკიდებლობისა და ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, განვითარების შეფერხების რისკის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების განვითარების სტიმულირება. მათი სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას: ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება:

 • გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა,აუტიზმი) მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (42 ბენეფიციარი) ყოველთვიურად თითოეულ ბენეფიციარზე გაიცემა 100 ლარი;   
 • მხედველობის პრობლემის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (38 ბენეფიციარი)  წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი;   
 • სმენადაქვეითებული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; (28 ბენეფიციარი) წელიწადში ორჯერ თითოეულ ბენეფიციარზე  გაიცემა 200 ლარი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

110 შშმ პირს გაეწევაა ფინანსური დახმარება და გაუმჯობესდა  მათი სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური ღონისძიების პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 09

9,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ხელს შეუწყოს ხანდაზმულთა დამოუკიდებლობას, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ინსტიტუციონალიზაციის პრევენციას.

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ:

 • 100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 300 ლარი (3 ბენეფიციარი);
 • ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციაში  მონაწილეთათვის (26 აპრილს) გაიცემა 100 ლარი.  (16 ბენეფიციარი).
 • აგვისტოს ომის დროს და ISAF-მისიაში დაღუპულის ოჯახებზე  (8 აგვისტოს)  გაიცემა 500 ლარი (7 ბენეფიციარი).

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური  პირობების გაუმჯობესება.  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარება.

2022 წლის დაფინანსება   (ათასი ლარი)

06 02  10

45,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულ პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება -გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრებამდე ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  200 ლარით  (20 ბენეფიციარი)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე 20 ბენეფიციარს გაეზარდა ფინანსური ხელმისაწვდომობა დიალიზის პროგრამით მომსახურების მისაღებად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 01 12

6,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახური

პროგრამის მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“-თვის ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დღის ცენტრის ფინანსური  მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი ,,საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება  ათას ლარში

06 02 13

29,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

„საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია  უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით და სოციალური მხარდაჭერით. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება პერსონალის,მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით. ჩატარდება რეგულარული ტრენინგები მოხალისეთათვის, შეიქმნება მოხალისეთა აღჭურვილი და გადამზადებული მობილური ჯგუფები. შემუშავდება მუნიციპალიტეტის განახლებული რეაგირების გეგმა. პროექტის ამოცანაა თემის მედეგობის გაძლიერება უბედურ შემთხვევეთან, დაავადებებტან და ეპიდემიებთა, კონფლიქტურ და კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებისა და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. ასევე ცენტრზე დაფუძნებული საქმიანობების განვითარება თემებში მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულებისა და ახალგაზრდებისათვის.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: 60-65 წელს წელს ზემოთ ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები.ახალგაზდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბა/განვითარება  კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა  და სოციალური მხარდაჭერა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტი „ვიზრუნოთ უფროს თაობაზე““ დაფინანსება

2022 წლის დაფინანსება (ათასი ლარი)

06 02 14

77,4

პროგრამის განმახორციელებელი:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია „ჰანგი“

პროგრამის მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია  სენაკის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულებისა და შშმ პირებისათვის თბილი, უსაფრთხო და ღირსეული პირობების შექმნა მათთვის შინ მომსახურების მიწოდების დანერგვით; პროექტის ფარგლებში, შინ მომსახურების სერვისის მიწოდება ხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტში მისი 15 ადმინისტრაციული ერთეულის ჩათვლით. აღნიშნული სერვისის მისაწოდებლად შეიქმნა მულტიდისციპლინარული ჯგუფი რომელიც დაკომპლექტდა შემდეგი სპეციალობების ადამიანებისაგან: სოციალური მუშაკი, ხელოსანი, დამლაგებელი და მძღოლი, რომელსაც ასევე შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეაკეთოს საოჯახო ინვენტარი, ელექტრო მოწყობილობები, ავეჯი, ელექტრო გაყვანილობა.  შერჩეულ 20 ბენეფიციარს მომსახურება მიეწოდება. წინასწარ შექმნილი ინდივიდვალური გეგმის მიხედვით, რომელიც მოიცავს საჭიროებისამებრ  სხვადასხვა სამუშაოებს, საოჯახო საქმეებში დახმარებას, ჯანდაცვის სერვისის მიღებას, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერას, სოციალურ საკითხებს, ზამთვრისთვის მზადებაში დახმარებას. თითო ბენეფიციარის ოჯახში მომსახურეობის დრო მოიცავს საშუალოდ  2-4 საათს რაც თვეში საერთო მოცულობით ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 36 კაცი-საათს, ხოლო ყველა ბენეფიციარზე საშუალოდ 720 კაცი-საათის მომსახურება თვეში.  თვეში ბენეფიციარებს  მომსახურეობის მიწოდება 3-4 ჯერ ხდება სხვადასხვა ინტესივობით, რადგან იკვეთება საჭიროება გარვეულ ბენეფიციარებთან უფრო მეტი, ამას განაპირობებს მათი ჯამრთელობის მდგომარეობა, მხედველობის თუ მსხვილი და ნატიფი მოტორიკის ფუნქციონირების ხარისხი, დიასახლისის მიერ ყოველი ვიზიტისას ხდება სახლის მშრალი და სველი ტიპით დალაგება, ირეცხება ჭურჭელი, იწმინდება ფანჯრები,  წესრიგდება  სან-ჰიგიენური ქსელი.

პროგრამის სამიზნე ჯგუფები: შინმომსახურება მიეწოდება 20 მარტოხელა და მარტო მცხოვრები ხანდაზმულს, მათ შორის არიან სოციალურად დაუცველები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, შშმ პირები, რომლებიც განსაკუთრებულ  მოვლა-პატრონობას საჭიროებენ.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ჰიგიენური პირობების მოწესრიგებით მათი ჯანმრთელობის გაუარესების პრევენცია და ღირსეული პირობების შექმნა.

 


მუხლი 19. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00) 
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

2025 წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

152

4970,2

4944,6

4945,1

4945,5

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

152

4801,5

4797,2

4797,2

4797,2

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

32

1596,0

1591,7

1591,7

1591,7

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

116

3085,4

3085,4

3085,4

3085,4

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

4

120,1

120,1

120,1

120,1

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

 

168,7

168,7

168,7

168,7

50,0

სარეზერვო ფონდი

 

50,0

50,0

50,0

 

1,0

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

 

1,0

1,0

1,0

 

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

 

87,7

87,7

87,7

87,7

01 02 04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  პროგრამა

 

30,0

30,0

30,0

30,0

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების  დაფარვა

2022  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

87,7

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა  "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 


მუხლი 20. პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების /პროგრამების/  ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები 

მუხლი 21. ბიუჯეტის ასიგნებები  
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:  

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

 

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

18749,4

21099,9

7033,0

14066,9

15896,2

0,0

15896,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

0,0

149,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

8590,2

10241,4

479,2

9762,1

12736,8

0,0

12736,8

 

შრომის ანაზღაურება

1796,8

1909,6

0,0

1909,6

3287,4

0,0

3287,4

 

საქონელი და მომსახურება

1002,9

1507,3

340,7

1166,6

1252,0

0,0

1252,0

 

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

4601,8

5434,8

0,0

5434,8

6972,2

0,0

6972,2

 

გრანტები

3,9

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

613,7

682,9

0,0

682,9

858,7

0,0

858,7

 

სხვა ხარჯები

537,8

641,8

138,5

503,2

301,5

0,0

301,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10107,9

10807,2

6553,8

4253,4

3108,1

0,0

3108,1

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულება

2745,2

3537,9

0,0

3537,9

4970,2

0,0

4970,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

0,0

149,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

2597,8

3120,8

0,0

3120,8

4631,4

0,0

4631,4

 

შრომის ანაზღაურება

1796,8

1909,6

0,0

1909,6

3287,4

0,0

3287,4

 

საქონელი და მომსახურება

652,5

973,1

0,0

973,1

1059,3

0,0

1059,3

 

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სუბსიდიები

7,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,4

27,0

0,0

27,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

98,0

169,1

0,0

169,1

229,7

0,0

229,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,0

365,8

0,0

365,8

287,5

0,0

287,5

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა

2639,0

3369,2

0,0

3369,2

4801,5

0,0

4801,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149,0

149,0

0,0

149,0

152,0

0,0

152,0

 

ხარჯები

2543,0

3003,4

0,0

3003,4

4514,0

0,0

4514,0

 

შრომის ანაზღაურება

1796,8

1909,6

0,0

1909,6

3287,4

0,0

3287,4

 

საქონელი და მომსახურება

646,1

964,8

0,0

964,8

1051,0

0,0

1051,0

 

სუბსიდიები

7,0

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,4

27,0

0,0

27,0

20,0

0,0

20,0

 

სხვა ხარჯები

82,8

95,0

0,0

95,0

155,6

0,0

155,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,0

365,8

0,0

365,8

287,5

0,0

287,5

01 01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

763,9

896,2

0,0

896,2

1596,0

0,0

1596,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

30,0

 

30,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

744,7

855,7

0,0

855,7

1521,0

0,0

1521,0

 

შრომის ანაზღაურება

486,7

498,3

0,0

498,3

1037,2

0,0

1037,2

 

საქონელი და მომსახურება

185,1

269,4

0,0

269,4

341,2

0,0

341,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

71,5

78,0

0,0

78,0

132,6

0,0

132,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,2

40,5

0,0

40,5

75,0

0,0

75,0

01 01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია

1810,3

2342,0

0,0

2342,0

3085,4

0,0

3085,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

115,0

 

115,0

116,0

 

116,0

 

ხარჯები

1733,4

2069,0

0,0

2069,0

2880,4

0,0

2880,4

 

შრომის ანაზღაურება

1260,6

1361,6

0,0

1361,6

2170,0

0,0

2170,0

 

საქონელი და მომსახურება

445,6

666,4

0,0

666,4

680,4

0,0

680,4

 

სუბსიდიები

7,0

7,0

 

7,0

0,0

 

0,0

 

გრანტები

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,9

17,0

0,0

17,0

10,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

11,3

17,0

0,0

17,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,9

273,0

0,0

273,0

205,0

0,0

205,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და  მობილიზაციის სამსახური

64,9

131,0

0,0

131,0

120,1

0,0

120,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

4,0

 

4,0

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

64,9

78,7

0,0

78,7

112,6

0,0

112,6

 

შრომის ანაზღაურება

49,5

49,7

0,0

49,7

80,2

0,0

80,2

 

საქონელი და მომსახურება

15,4

29,0

0,0

29,0

29,4

0,0

29,4

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

52,3

0,0

52,3

7,5

0,0

7,5

01 02

საერთო დანიშნულების  ხარჯები

106,2

168,7

0,0

168,7

168,7

0,0

168,7

 

ხარჯები

106,2

168,7

0,0

168,7

168,7

0,0

168,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,4

8,3

0,0

8,3

8,3

0,0

8,3

 

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

15,2

74,1

0,0

74,1

74,1

0,0

74,1

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვა

84,6

87,7

0,0

87,7

87,7

0,0

87,7

 

ხარჯები

33,2

36,4

0,0

36,4

36,4

0,0

36,4

 

პროცენტი

33,2

35,0

0,0

35,0

35,0

0,0

35,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,4

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

 

ვალდებულებების კლება

51,3

51,3

0,0

51,3

51,3

0,0

51,3

01 02 04

საგანგებო  მდგომარეობასთან  დაკავშირებულ  ღონისძიებათა  პროგრამა 

21,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

21,6

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,4

8,3

0,0

8,3

8,3

0,0

8,3

 

სხვა ხარჯები

15,2

21,7

0,0

21,7

21,7

0,0

21,7

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10239,2

11274,5

6275,5

4999,0

4131,5

0,0

4131,5

 

ხარჯები

1273,9

1409,7

138,5

1271,2

1324,6

0,0

1324,6

 

საქონელი და მომსახურება

103,1

23,5

0,0

23,5

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

797,1

944,1

0,0

944,1

1281,8

0,0

1281,8

 

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8965,2

9864,8

6136,9

3727,9

2806,9

0,0

2806,9

02 01

გზების რეკონსტრუქცია  და მოვლა- შენახვა

5902,0

5674,5

4729,7

944,7

1065,8

0,0

1065,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5902,0

5674,5

4729,7

944,7

1065,8

0,0

1065,8

02 02

გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

744,1

863,4

0,0

863,4

1152,8

0,0

1152,8

 

ხარჯები

734,8

856,4

0,0

856,4

1152,8

0,0

1152,8

 

სუბსიდიები

734,8

856,4

 

856,4

1152,8

 

1152,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,3

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ბინათმშენებლობა

364,8

372,8

138,5

234,3

26,1

0,0

26,1

 

ხარჯები

333,9

372,8

138,5

234,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

333,9

372,8

138,5

234,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

0,0

0,0

0,0

26,1

0,0

26,1

02 04

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

0,8

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

 

ხარჯები

0,8

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

 

სხვა ხარჯები

0,8

7,4

0,0

7,4

7,8

0,0

7,8

02 05

სპროქტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

529,0

450,0

0,0

450,0

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517,3

450,0

0,0

450,0

400,0

0,0

400,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1348,3

2423,4

622,4

1801,0

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

117,5

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

99,3

3,5

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

18,2

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1230,8

2408,4

622,4

1786,0

600,0

0,0

600,0

02 07

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

68,8

87,7

0,0

87,7

129,0

0,0

129,0

 

ხარჯები

62,3

87,7

0,0

87,7

129,0

0,0

129,0

 

სუბსიდიები

62,3

87,7

 

87,7

129,0

 

129,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

155,0

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155,0

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 09

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

77,2

50,0

0,0

50,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

3,8

50,0

0,0

50,0

35,0

0,0

35,0

 

საქონელი და მომსახურება

3,8

20,0

0,0

20,0

5,0

0,0

5,0

 

გრანტები

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,4

0,0

0,0

0,0

115,0

0,0

115,0

02 10

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

749,2

781,4

781,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749,2

781,4

781,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 11

სამოქალაქო ბიუჯეტი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

02 12

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

300,0

560,6

0,0

560,6

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

9,2

20,4

0,0

20,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

9,2

20,4

0,0

20,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

290,8

540,1

0,0

540,1

500,0

0,0

500,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

588,6

754,9

0,0

754,9

1120,1

0,0

1120,1

 

ხარჯები

587,5

754,9

0,0

754,9

1120,1

0,0

1120,1

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

6,0

0,0

6,0

10,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

581,5

748,9

0,0

748,9

1110,1

0,0

1110,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები, ნარჩენების გატანა

355,2

460,9

0,0

460,9

683,1

0,0

683,1

 

ხარჯები

355,2

460,9

0,0

460,9

683,1

0,0

683,1

 

სუბსიდიები

355,2

460,9

 

460,9

683,1

 

683,1

03 02

ქალაქის მწვანე საფარის შექმნა და არსებულის მოვლა-პატრონობა

227,4

288,0

0,0

288,0

427,0

0,0

427,0

 

ხარჯები

226,3

288,0

0,0

288,0

427,0

0,0

427,0

 

სუბსიდიები

226,3

288,0

 

288,0

427,0

 

427,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენი ცხოველების იზოლაცია

6,0

6,0

0,0

6,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

10,0

0,0

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

6,0

0,0

6,0

10,0

0,0

10,0

04 00

განათლება

2436,8

2192,3

350,7

1841,6

2188,9

0,0

2188,9

 

ხარჯები

1685,7

2167,3

340,7

1826,6

2188,9

0,0

2188,9

 

საქონელი და მომსახურება

212,7

385,5

340,7

44,8

49,9

0,0

49,9

 

სუბსიდიები

1472,0

1776,8

0,0

1776,8

2134,0

0,0

2134,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751,1

25,0

10,0

15,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

1538,4

1741,8

0,0

1741,8

2074,0

0,0

2074,0

 

ხარჯები

1434,1

1726,8

0,0

1726,8

2074,0

0,0

2074,0

 

სუბსიდიები

1434,1

1726,8

 

1726,8

2074,0

 

2074,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,3

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

781,8

400,7

350,7

50,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

236,2

390,7

340,7

50,0

60,0

0,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

210,3

340,7

340,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

25,9

50,0

 

50,0

60,0

 

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

545,7

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

განათლების ღონისძიებების პროგრამა

15,5

49,8

0,0

49,8

54,9

0,0

54,9

 

ხარჯები

15,5

49,8

0,0

49,8

54,9

0,0

54,9

 

საქონელი და მომსახურება

2,5

44,8

0,0

44,8

49,9

0,0

49,9

 

სუბსიდიები

12,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

04 05

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროგრამა

101,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1753,4

2290,6

406,8

1883,8

2005,6

0,0

2005,6

 

ხარჯები

1363,0

1597,7

0,0

1597,7

1991,9

0,0

1991,9

 

საქონელი და მომსახურება

28,6

119,2

0,0

119,2

127,8

0,0

127,8

 

სუბსიდიები

1329,4

1466,4

0,0

1466,4

1850,1

0,0

1850,1

 

სხვა ხარჯები

5,0

12,1

0,0

12,1

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

294,4

551,6

406,8

144,8

13,7

0,0

13,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

744,4

1119,4

406,8

712,6

795,0

0,0

795,0

 

ხარჯები

579,6

631,0

0,0

631,0

795,0

0,0

795,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

 

სუბსიდიები

574,6

616,0

0,0

616,0

778,0

0,0

778,0

 

სხვა ხარჯები

5,0

12,1

0,0

12,1

14,0

0,0

14,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164,8

488,4

406,8

81,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

387,3

400,0

0,0

400,0

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

368,6

400,0

0,0

400,0

490,0

0,0

490,0

 

სუბსიდიები

368,6

400,0

 

400,0

490,0

 

490,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

211,7

230,0

0,0

230,0

288,0

0,0

288,0

 

ხარჯები

206,0

216,0

0,0

216,0

288,0

0,0

288,0

 

სუბსიდიები

206,0

216,0

 

216,0

288,0

 

288,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,7

14,0

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა  

5,0

15,0

0,0

15,0

17,0

0,0

17,0

 

ხარჯები

5,0

15,0

0,0

15,0

17,0

0,0

17,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

0,0

2,9

3,0

0,0

3,0

 

სხვა ხარჯები

5,0

12,1

0,0

12,1

14,0

0,0

14,0

05 01 04

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციის  პროგრამა  

140,4

474,4

406,8

67,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,4

474,4

406,8

67,6

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

913,0

1029,9

0,0

1029,9

1091,5

0,0

1091,5

 

ხარჯები

687,5

825,4

0,0

825,4

1077,8

0,0

1077,8

 

საქონელი და მომსახურება

16,7

90,0

0,0

90,0

94,5

0,0

94,5

 

სუბსიდიები

670,8

735,4

0,0

735,4

983,3

0,0

983,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

129,6

63,2

0,0

63,2

13,7

0,0

13,7

05 02 01

მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და  კულტურის განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა

471,7

533,6

0,0

533,6

667,0

0,0

667,0

 

ხარჯები

456,5

520,4

0,0

520,4

653,3

0,0

653,3

 

სუბსიდიები

456,5

520,4

 

520,4

653,3

 

653,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

13,2

0,0

13,2

13,7

0,0

13,7

05 02 02

ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამაში 

215,5

215,0

0,0

215,0

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

214,4

215,0

0,0

215,0

330,0

0,0

330,0

 

სუბსიდიები

214,4

215,0

 

215,0

330,0

 

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

16,7

90,0

0,0

90,0

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

16,7

90,0

0,0

90,0

94,5

0,0

94,5

 

საქონელი და მომსახურება

16,7

90,0

0,0

90,0

94,5

0,0

94,5

05 02 05

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამა

113,3

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,3

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებების პროგრამა

11,9

26,3

0,0

26,3

30,3

0,0

30,3

 

ხარჯები

11,9

26,3

0,0

26,3

30,3

0,0

30,3

 

საქონელი და მომსახურება

11,9

26,3

0,0

26,3

30,3

0,0

30,3

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების  ხელშეწყობა

50,0

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

50,0

80,0

0,0

80,0

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

50,0

80,0

 

80,0

50,0

 

50,0

05 06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

34,0

35,0

0,0

35,0

38,8

0,0

38,8

 

ხარჯები

34,0

35,0

0,0

35,0

38,8

0,0

38,8

 

სუბსიდიები

34,0

35,0

 

35,0

38,8

 

38,8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1082,1

1191,0

0,0

1191,0

1479,9

0,0

1479,9

 

ხარჯები

1082,1

1191,0

0,0

1191,0

1479,9

0,0

1479,9

 

სუბსიდიები

414,7

491,6

0,0

491,6

596,2

0,0

596,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

607,4

655,9

0,0

655,9

838,7

0,0

838,7

 

სხვა ხარჯები

60,0

43,5

0,0

43,5

45,0

0,0

45,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

527,0

558,8

0,0

558,8

663,7

0,0

663,7

 

ხარჯები

527,0

558,8

0,0

558,8

663,7

0,0

663,7

 

სუბსიდიები

160,8

199,7

0,0

199,7

218,7

0,0

218,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

366,2

355,6

0,0

355,6

440,0

0,0

440,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,8

199,7

0,0

199,7

218,7

0,0

218,7

 

ხარჯები

160,8

199,7

0,0

199,7

218,7

0,0

218,7

 

სუბსიდიები

160,8

199,7

 

199,7

218,7

 

218,7

06 01 02

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული  და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

321,8

315,6

0,0

315,6

390,0

0,0

390,0

 

ხარჯები

321,8

315,6

0,0

315,6

390,0

0,0

390,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

321,8

315,6

0,0

315,6

390,0

0,0

390,0

06 01 03

მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსება

44,4

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

44,4

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44,4

40,0

0,0

40,0

50,0

0,0

50,0

06 01 04

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

0,0

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

3,5

0,0

3,5

5,0

0,0

5,0

06 02

სოციალური დაცვა

555,1

632,2

0,0

632,2

816,2

0,0

816,2

 

ხარჯები

555,1

632,2

0,0

632,2

816,2

0,0

816,2

 

სუბსიდიები

253,9

291,9

0,0

291,9

377,5

0,0

377,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241,1

300,3

0,0

300,3

398,7

0,0

398,7

 

სხვა ხარჯები

60,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

214,4

238,0

0,0

238,0

270,5

0,0

270,5

 

ხარჯები

214,4

238,0

0,0

238,0

270,5

0,0

270,5

 

სუბსიდიები

214,4

238,0

 

238,0

270,5

 

270,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 02

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

53,4

110,0

0,0

110,0

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

53,4

110,0

0,0

110,0

200,0

0,0

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

110,0

0,0

110,0

200,0

0,0

200,0

06 02 03

ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამა

18,0

26,0

0,0

26,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

18,0

26,0

0,0

26,0

26,0

0,0

26,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,0

26,0

0,0

26,0

26,0

0,0

26,0

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

ხარჯები

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

18,7

0,0

18,7

18,7

0,0

18,7

06 02 06

ხანძრის შედეგად დაზარალებული   მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

54,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

 

ხარჯები

54,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

 

სხვა ხარჯები

54,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

14,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

14,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

20,0

0,0

20,0

20,0

0,0

20,0

06 02 08

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

29,4

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

29,4

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,4

80,0

0,0

80,0

80,0

0,0

80,0

06 02 09

სოციალური ღონისძიებების პროგრამა

9,7

9,6

0,0

9,6

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

9,7

9,6

0,0

9,6

9,0

0,0

9,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,7

9,6

0,0

9,6

9,0

0,0

9,0

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

29,9

36,0

0,0

36,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

29,9

36,0

0,0

36,0

45,0

0,0

45,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,9

36,0

0,0

36,0

45,0

0,0

45,0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

74,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

74,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

74,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 12

დღის ცენტრ აიპ „ლაზარე-2015“ თანადაფინანსება

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

სხვა ხარჯები

6,0

6,0

0,0

6,0

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 13

პროექტი ‘საქმიანობათა ცენტრი სენაკში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის“ თანადაფინანსება

24,5

29,6

0,0

29,6

29,6

0,0

29,6

 

ხარჯები

24,5

29,6

0,0

29,6

29,6

0,0

29,6

 

სუბსიდიები

24,5

29,6

 

29,6

29,6

 

29,6

06 02 14

პროექტი „ვიზრუნოთ ჩვენს უფროს თაობაზე“ თანადაფინანსება

15,0

19,3

0,0

19,3

77,4

0,0

77,4

 

ხარჯები

15,0

19,3

0,0

19,3

77,4

0,0

77,4

 

სუბსიდიები

15,0

19,3

 

19,3

77,4

 

77,4

06 02 15

პროექტი „შშმ პირთა  საოჯახო ტიპის საცხოვრისი“ თანადაფინანსება

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22. ასიგნებების დაფინანსება
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23. ასიგნებების გადანაწილება
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2022 წლის განმავლობაში სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. 

მუხლი 25. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების  განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს  კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

მუხლი 26. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 27. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022  წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 28. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 000 ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  138,2 ათას ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  69800 ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  12.0 ათასი ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 29. სარეზერვო ფონდი
2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 30. ბიუჯეტის ამოქმედება
1. დადგენილებით დამტკიცებული სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

2. სენაკის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილება (ვებგვერდი 29/12/2020 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020 35.108.016469).სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბადრი კალანდარიშვილი