„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.105.016607
24
26/11/2021
ვებგვერდი, 29/11/2021
010250050.35.105.016607
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2021 წლის 26 ნოემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №6 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 17/11/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.105.016358) შეტანილ იქნას ცვლილება და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

       დანართი

 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

 

რანგი

 

კატეგორია

 

საშტატო ერთეული

 

სარგო

 

თვიური სარგო

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

1

 

მერი

1

5500

5500

2

 

მერის პირველი მოადგილე

1

4400

4400

3

 

მერის მოადგილე

2

3850

7700

 1. ადმინისტრაციული სამსახური

4

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

5

II რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

საქმისწარმოების განყოფილება

6

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

7

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1500

10500

8

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (არქივზე პასუხისმგებელი პირი)

1

1500

1500

9

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1200

4800

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილება

10

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

11

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1500

7500

იურიდიული განყოფილება

12

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

13

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1500

7500

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

14

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

15

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1500

6000

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

16

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

17

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1500

9000

18

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მუშაობის კოორდინაციის განყოფილება

19

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

20

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1500

6000

21

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

22

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

1100

შრომის უსაფრთხოების განყოფილება

23

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

24

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

1

1500

1500

 1. საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური

25

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

26

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილება

27

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

28

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1500

6000

29

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

სახაზინო მომსახურების, ქონებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

30

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

31

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1500

10500

შემოსულობების განყოფილება

32

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

33

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

34

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

სამშენებლო პროექტების და სამუშაოების შესყიდვის განყოფილება

35

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

36

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1500

7500

საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის განყოფილება

37

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

38

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

 

 1. ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის და არქიტექტურის სამსახური

39

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

40

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

2200

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება

41

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

42

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

43

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

44

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

1100

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება

45

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

46

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1500

7500

47

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

არქიტექტურის განყოფილება

48

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

49

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

 

 1. ეკონომიკური პოლიტიკის და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

50

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

51

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

ქონების მართვის განყოფილება

52

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

53

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

6

1500

9000

54

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

მუნიციპალური სერვისების და ბუნებრივი რესურსების მართვის განყოფილება

55

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

56

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

57

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

ტრანსპორტის განყოფილება

58

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

59

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1500

1500

საინვესტიციო პროექტების და დონორებთან ურთიერთობის განყოფილება

60

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

61

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

62

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

 

 1. განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

63

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

64

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

განათლების განყოფილება

65

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

66

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1500

1500

67

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

ძეგლთა დაცვის განყოფილება

68

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

69

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1500

1500

70

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

71

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

72

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

კულტურის განყოფილება

73

II რანგი –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

74

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

75

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

 

 1. სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

76

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

77

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება

78

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

79

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

80

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

სოციალური დაცვის და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

81

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

82

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

1500

7500

  83

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

84

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

1100

ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

85

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი (კოორდინატორი)

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

86

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი)

 

1

 

1500

 

1500

87

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის ფსიქოლოგი)

 

1

 

1500

 

1500

88

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი)

 

1

 

1500

 

1500

89

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი)

 

1

 

1500

 

1500

90

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბავშვის დაცვის ინსპექტორი)

 

1

 

1500

 

1500

 1. ზედამხედველობის  სამსახური

91

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

92

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

2

2200

4400

რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

93

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

94

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

1500

10500

95

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

სამშენებლო ინსპექტირების განყოფილება

96

II რანგი –  მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

97

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1500

6000

საორგანიზაციო განყოფილება

98

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

99

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

 

 1. შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური

100

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

101

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

2200

შიდა აუდიტის განყოფილება

102

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

103

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

ინსპექტირების განყოფილება

104

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

105

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

1500

6000

 1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

106

I რანგი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

სამსახურის უფროსი

1

2600

2600

107

II რანგი – პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1

2200

2200

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება

108

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

109

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

1500

3000

110

III რანგი

II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1200

1200

111

III რანგი

III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1100

1100

რეზერვის რიგითის, სერჟანტისა და ოფიცრის აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება

112

II რანგი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

განყოფილების უფროსი

1

2000

2000

უფროსი სპეციალისტები

113

III რანგი

I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

1500

4500

 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაკავებელი პოზიციები

 

 1. მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციული ერთეულებში (53)

 

პოზიცია

თანამდებობრივი სარგო

1

მერის წარმომადგენელი აბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

2

მერის წარმომადგენელი ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

3

მერის წარმომადგენელი ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

4

მერის წარმომადგენელი ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

5

მერის წარმომადგენელი ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

6

მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

7

მერის წარმომადგენელი ბაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

8

მერის წარმომადგენელი განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

9

მერის წარმომადგენელი დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

10

მერის წარმომადგენელი დავითიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

11

მერის წარმომადგენელი დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

12

მერის წარმომადგენელი დიდინეძის კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

13

მერის წარმომადგენელი ერგეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

14

მერის წარმომადგენელი ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

15

მერის წარმომადგენელი ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

16

მერის წარმომადგენელი კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

17

მერის წარმომადგენელი კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

18

მერის წარმომადგენელი კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

19

მერის წარმომადგენელი კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

20

მერის წარმომადგენელი ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

21

მერის წარმომადგენელი ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

22

მერის წარმომადგენელი ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

23

მერის წარმომადგენელი ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

24

მერის წარმომადგენელი ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

25

მერის წარმომადგენელი ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

26

მერის წარმომადგენელი ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

27

მერის წარმომადგენელი ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

28

მერის წარმომადგენელი ოფაჩხაფუს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

29

მერის წარმომადგენელი ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

30

მერის წარმომადგენელი რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

31

მერის წარმომადგენელი რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

32

მერის წარმომადგენელი ტყაიას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

33

მერის წარმომადგენელი ურთას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

34

მერის წარმომადგენელი უჩაშონას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

35

მერის წარმომადგენელი შამგონას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

36

მერის წარმომადგენელი შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

37

მერის წარმომადგენელი ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

38

მერის წარმომადგენელი ჩხოუშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

39

მერის წარმომადგენელი ცაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

40

მერის წარმომადგენელი ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

41

მერის წარმომადგენელი ცვანეს ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

42

მერის წარმომადგენელი ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

43

მერის წარმომადგენელი ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

44

მერის წარმომადგენელი ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

45

მერის წარმომადგენელი ხეცერას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

46

მერის წარმომადგენელი ხურჩას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

47

მერის წარმომადგენელი ჯიხაშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

48

მერის წარმომადგენელი ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

49

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

50

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

51

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

52

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

53

მერის წარმომადგენელი ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1500

 1. სპეციალისტები ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში (წარმომადგენლის ასისტენტები) (26)

54

ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

 55

ახალაბასთუმნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

56

ახალკახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

57

განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

58

დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

59

დიდინეძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

60

ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

61

კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

62

კახათის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

63

კიროვის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

64

კოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

65

კორცხელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

66

ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

67

ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

68

ორსანტიის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

69

ორულუს ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

70

ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

71

ყულიშკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

72

რიყის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

73

რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

74

შამგონას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

75

ჩხორიას ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

76

ცაცხვის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

77

ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

78

ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

79

ჯუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

 1. სპეციალისტები ქ. ზუგდიდის ადმინისტრაციულ ერთეულებში   (წარმომადგენლის ასისტენტები) (10)

80

ქ. ზუგდიდის ენგურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

81

ქ. ზუგდიდის ენგურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

82

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

83

ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

84

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

85

ქ. ზუგდიდის კოლხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

86

ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

87

ქ. ზუგდიდის მაცხოვრისკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

88

ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

89

ქ. ზუგდიდის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ასისტენტი

1100

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია 2022 წლის პირველი იანვრიდან.

 


ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიბესიკ ჭეჟია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.