„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 281
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2023
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.160.016717
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
281
25/11/2021
ვებგვერდი, 26/11/2021
190020020.35.160.016717
„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (26/11/2021 - 14/02/2022)

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №281

2021 წლის 25 ნოემბერი

ქ. რუსთავი

 

„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლების შესაბამისად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

55 072,9

57 844,2

67 006,6

56 589,3

10 417,3

გადასახადები

34 936,4

41 900,9

49 481,7

49 481,7

0,0

გრანტები

16 082,8

10 999,9

12 237,3

1 820,0

10 417,3

სხვა შემოსავლები

4 053,7

4 943,3

5 287,6

5 287,6

0,0

ხარჯები

36 811,3

51 531,1

66 603,0

64 276,8

2 326,2

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 245,0

22 212,6

22 029,5

183,1

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

15 555,0

20 786,8

20 430,9

355,9

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

სუბსიდიები

2 701,1

4 814,0

6 635,0

6 635,0

0,0

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 001,2

4 230,3

4 219,3

11,0

სხვა ხარჯები

4 213,2

8 444,2

10 374,3

8 598,1

1 776,2

საოპერაციო სალდო

18 261,6

6 313,1

403,6

-7 687,5

8 091,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18 051,5

13 925

7 761,9

-329,2

8 091,1

ზრდა

19 963,7

24 027,4

14 477,0

6 385,9

8 091,1

კლება

1 912,2

10 102,1

6 715,1

6 715,1

0,0

მთლიანი სალდო

210,2

-7 612,3

-7 358,3

-7 358,3

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-266,4

-7 616,5

-7 478,3

-7 478,3

0,0

ზრდა

616,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

616,3

0,0

0,0

 

 

კლება

882,7

7 616,5

7 478,3

7 478,3

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

882,7

7 616,5

7 478,3

7 478,3

 

ვალდებულებების ცვლილება

-476,5

-4,2

-120,0

-120,0

0,0

კლება

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

საშინაო

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსულობები

56 985,1

67 946,2

73 721,7

63 304,4

10 417,3

შემოსავლები

55 072,9

57 844,2

67 006,6

56 589,3

10 417,3

არაფინანსური აქტივების კლება

1 912,2

10 102,1

6 715,1

6 715,1

0,0

გადასახდელები

57 251,5

75 562,7

81 200,0

70 782,7

10 417,3

ხარჯები

36 811,3

51 531,1

66 603,0

64 276,8

2 326,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 963,7

24 027,4

14 477,0

6 385,9

8 091,1

ვალდებულებების კლება

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-266,4

-7 616,5

-7 478,3

-7 478,3

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 67 006,6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შემოსავლები

55 072,9

57 844,2

67 006,6

56 589,3

10 417,3

გადასახადები

34 936,4

41 900,9

49 481,7

49 481,7

0,0

გრანტები

16 082,8

10 999,9

12 237,3

1 820,0

10 417,3

სხვა შემოსავლები

4 053,7

4 943,3

5 287,6

5 287,6

0,0

 


მუხლი 4. ალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 49 481,7 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გადასახადები

34 936,4

41 900,9

49 481,7

ქონების გადასახადი

10 924,3

10 500,0

12 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

7 311,9

8 000,0

8 900,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-1,9

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

269,2

100,0

100,0

სასაოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13,1

0,0

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

3 332,1

2 400,0

3 000,0

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

24 012,0

31 400,9

37 481,7

 


მუხლი 5. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12 237,3 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

გრანტები

16 082,8

10 999,9

12 237,3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

0,0

65,0

0,0

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

16 082,8

10 934,9

12 237,3

მიმდინარე

5 190,4

500,0

550,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

590,4

500,0

550,0

სპეციალური ტრანსფერი

4 600,0

0,0

0,0

კაპიტალური

10 892,4

10 434,9

11 687,3

კაპიტალური ტრანსფერი

10 892,4

9 434,9

9 867,3

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

0,0

1 000,0

1 820,0

 


მუხლი 6. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 5 287,6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

4 053,7

4 943,3

5 287,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

744,7

612,0

700,0

პროცენტები

499,9

400,0

500,0

დივიდენდები

12,2

12,0

0,0

რენტა

232,5

200,0

200,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

130,4

100,0

100,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

102,1

100,0

100,0

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

877,8

1 751,3

1 908,8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

813,1

1 733,3

1 890,8

სანებართვო მოსაკრებელი

65,2

110,0

210,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,2

0,8

0,8

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

6,0

722,5

600,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

740,7

900,0

1 080,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

64,7

18,0

18,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

64,7

18,0

18,0

შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან

2 066,6

2 100,0

2 500,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

364,7

480,0

178,8

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4 053,7

4 943,3

5 287,6

 

 


მუხლი 7. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 66 603,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ხარჯები

36 811,3

51 531,1

66 603,0

64 276,8

2 326,2

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 245,0

22 212,6

22 029,5

183,1

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

15 555,0

20 786,8

20 430,9

355,9

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

სუბსიდიები

2 701,1

4 814,0

6 635,0

6 635,0

0,0

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 001,2

4 230,3

4 219,3

11,0

სხვა ხარჯები

4 213,2

8 444,2

10 374,3

8 598,1

1 776,2

 

 


მუხლი 8. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 761,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 477,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

51,7

147,1

383,5

383,5

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

45,9

147,1

381,5

381,5

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

13 691,9

15 328,7

10 219,0

3 869,4

6 349,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

8 888,0

5 325,4

3 740,1

1 475,5

2 264,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

104,9

12,1

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

5,5

332,6

10,0

10,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

153,0

148,7

31,6

31,6

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

184,3

9,4

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 130,1

8 702,9

5 619,3

1 534,3

4 085,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

1 137,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

658,0

361,4

500,0

500,0

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

430,7

421,5

300,0

300,0

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

14,7

18,0

18,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

443,9

2 716,6

154,5

154,5

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

392,8

2 309,4

70,8

70,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

50,6

328,0

57,8

57,8

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

0,5

58,7

11,8

11,8

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

20,5

14,1

14,1

0,0

04 00

განათლება

4 379,4

3 341,6

1 017,9

1 017,9

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

101,3

233,4

180,0

180,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 896,5

2 992,8

737,9

737,9

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

3,0

0,6

100,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 391,8

2 493,4

2 702,1

960,6

1 741,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 041,8

1 755,3

748,0

748,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

330,2

726,1

1 873,1

131,6

1 741,5

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2,2

9,0

3,0

3,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

17,6

3,1

78,0

78,0

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ ჯამი

19 963,7

24 027,4

14 477,0

6 385,9

8 091,1

 

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6 715,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

1 912,2

10 102,1

6 715,1

ძირითადი აქტივები

915,6

1 700,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

996,6

8 402,1

6 715,1

მიწა

996,6

8 402,1

6 715,1

 


მუხლი 9. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6 510,9

8 992,6

12 237,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6 247,5

7 346,0

9 654,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 245,7

6 740,1

8 709,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1,8

605,9

945,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

155,4

180,0

195,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

50,0

80,0

80,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

105,4

100,0

115,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

105,0

1 466,6

2 358,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3,0

0,0

30,0

702

თავდაცვა

269,5

296,9

354,6

7021

შეიარაღებული ძალები

269,5

296,9

354,6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

11 297,7

8 547,8

8 799,5

7045

ტრანსპორტი

11 297,7

8 547,8

8 799,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

11 297,7

8 547,8

8 799,5

705

გარემოს დაცვა

5 505,1

9 465,3

8 409,5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4 001,4

5 933,2

4 706,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

237,9

542,8

297,7

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 148,5

2 018,1

2 096,7

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

117,3

971,3

1 308,4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

8 765,6

20 213,6

19 610,6

7061

ბინათმშენებლობა

3 259,6

6 874,2

7 677,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 692,2

9 313,7

6 506,2

7064

გარე განათება

1 332,2

1 970,6

1 873,0

7066

სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 481,6

2 055,2

3 553,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 416,8

1 816,0

1 818,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

1 416,8

1 816,0

1 818,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

7 523,6

9 437,9

10 946,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 427,1

4 513,2

3 805,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 901,5

2 299,1

2 793,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4,5

10,0

10,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და სპორტის სფეროში

2 190,4

2 615,6

4 337,2

709

განათლება

12 434,0

13 719,4

15 407,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

10 663,3

12 978,2

14 832,9

7092

ზოგადი განათლება

1 448,3

205,2

75,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 448,3

205,2

75,0

7094

უმაღლესი განათლება

322,4

536,0

500,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

322,4

536,0

500,0

710

სოციალური დაცვა

3 051,8

3 068,9

3 496,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

100,9

138,0

151,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

42,7

57,0

65,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

58,3

81,0

86,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1 579,3

1 759,3

2 130,8

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

13,7

13,7

21,3

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

473,9

580,7

521,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

884,0

577,3

671,9

სულ:

56 775,0

75 558,5

81 080,0

 


მუხლი 10. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 403,6 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7 358,3) ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

18 261,6

6 313,1

403,6

მთლიანი სალდო

210,2

-7 612,3

-7 358,3

 


მუხლი 11. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-7 478,3) ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 7 478,3 ათასი ლარი, რომელიც საპროგნოზო ჭარბი შემოსავლების შედეგად წარმოქმნილი ნაშთია.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-266,4

-7 616,5

-7 478,3

ზრდა

616,3

0,0

0,0

კლება

882,7

7 616,5

7 478,3

 


მუხლი 12. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-120,0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შეადგენს 120,0  ათას ლარს.

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

-476,5

-4,2

-120,0

კლება

476,5

4,2

120,0

საშინაო

476,5

4,2

120,0

 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2022 წლის დასაწყისისთვის განისაზღვრება 33 069,9 ათასი ლარით, ხოლო 2022 წლის ბოლოსათვის დარჩენილი იქნება 30 633,5 ათასი ლარი.

 

დასახელება

ვალის ოდენობა

1

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტით ქონების (კომპაქტორერიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდები და ნარჩენების კონტეინერები) გადაცემის ხელსეკრულების ფარგლებში სესხი

761,2

2

40 ერთეული ავტობუსის შეძენა

32 308,7

სულ:

33 069,9

 

 


თავი II
პრიორიტეტებისა და პროგრამების აღწერა

მუხლი 13. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

თვითმმართველობის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებში მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებით და ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის მიზნით მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების გეგმა. განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებებისა და დელეგირებული უფლებამოსილების ხელშეკრულების ფარგლებში საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. თვითმმართველობა პრიორიტეტეტის ფარგლებში ახდენს მოსწავლეთა და სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისებას, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მაღალკვალიფიციური კადრების გენერირებისა და ქალაქისა თუ ქვეყნის განვითარებაში.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

გეგმა

04 00

განათლება

15 407,9

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

13 375,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

737,9

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

720,0

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

0,0

04 06

ზოგასაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

500,0

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა     04 01

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქალაქ რუსთავში ფუნქციონირებს  22 სააღმზრდელო დაწესებულება (ბაგა-ბაღი) გეგმიური 6925 აღსაზრდელით, ჩარიცხულია  6500 აღსაზრდელი , რაც აკმაყოფილებს ქალაქში არებულ ბაგა-ბაღებში ჩასარიცხ მსურველთა 94 % -ს  (ვაკანსია 400 ადგილი), ბაგა-ბაღებში  აღსაზრდელთა ჩარიცხვა  ხორციელდება ყოველი  სასწავლო წლის დასაწყისისათვის, ელექტრონული წესით, დაშვებულია გამონაკლისის სახით განცხადების საფუძველზე ჩარიცხვა  (მრავალშვილიანი, შშმ-პირები, დედმამიშვილები და სხვა ). სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მომსახურებას უწევს: 22 გამგე , 22 მენეჯერი , 22 ფსიქოლოგი  4  ლოგოპედი,  22 სპეც პედაგოგი , 33 მუსიკის ხელმძღვანელი , 203 აღმზრდელი, 276 აღმზრდელის თანაშემწე   და  377  სხვა  დამხმარე ტექ პერსონალი. სულ დასაქმებული  981 თანამშრომელი.                                                                                                          

პროგრამის მიზანია ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები. 

ადრეული ასაკის  ბავშვთა აღზრდა განვითარების სტანდარტის დანერგვა ასოცირდება ხარისხიან სკოლამდელ განვითარებასთან, რომელიც ითვალისწინებს აღმზრდელ-პედაგოგთა მაღალ პროფესიულ კომპეტენციებს, ახალ სტანდარტებზე დაყრდნობით შესაბამისი კურიკულუმების შემუშავებას, ყველა ტიპის  ბავშვთა ჩართულობას, უსაფრთხო სოციალურ და ემოციურ გარემოს, ბავშვთა აქტიურ მონაწილეობას საგანმანათლებლო პროცესში, რომლის განხორცილებაც მიმდინარეობს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამართლებრივი დოკუმენტების მიხედვით. ამ ამოცანის გადაწყვეტა მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, ეტაპობრივად. დაიწყო და ეტაპობრივად გაგრძელდება  ბ/ბაღის გამგეების ტრენინგი  მეთოდ სამსახურის მიერ , რომლებიც უშუალოდ პასუხისმგებელნი არიან სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე.  იგეგმება ჯგუფებში ფიზიკური გარემოს მოწყობა ახალი სტანარტების მიხედვით. მიმდინარეობს აღმზრდელ პედაგოგთა გადამზადება („ჰარტის“  პროგრამა  ,„კივიტას გეორგიკას„პროგრამა )ამ ეტაპზე სხვადასხვა მიმართულებით დატრენინგებულია 94 პედაგოგი. ხდება გამოცდილებათა და ტრენინგებზე მიღებულ ცოდნათა განზოგადება, გარე მონიტორინგი მიმდინარეობს  „ხარისხის სტანდარტის„შესაბამისად, რომელიც მიმართულია სკოლამდელი დაწესებულების ავტორიზაციისაკენ.

 ბაგა-ბაღებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;                                                                                               

მომავალი სასწავლო  წლის დასაწყისიდან იგეგმება აღსაზრდელთა კვების რაციონის  გაზრდა დამტკიცებულ საშუალო ნორმამდე – 1292.84 გკალ, რაც მოითხოვს 1 ბ/დღის ღირებულების გაზრდას 3.1 ლარიდან 4.65 ლარამდე, საჭირო თანხის ხარჯვა მოხდება ბიუჯეტით ამ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 04 02

პროგრამის გამახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რაც ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებებს. ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულებები გახდება ბევრად უსაფრთხო, კომფორტული და მიმზიდველი მოსწავლეებისათვის და მომსახურე პერსონალისთვის

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

1. ქალაქ რუსთავის №34 საბავშვო ბაღის სარდაფში სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოები;

2. ბაგა-ბაღებში ელ. გაყვანილობების რეაბილიტაცია;

3. ქ. რუსთავის №1 საბავშვო ბაღის II ფლიგელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4. ქალაქ რუსთავში, სარაჯიშვილის ქუჩის №10-ის მისამართზე, ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები (მრავალწლიანი);

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდის თანაბარი ხელმისაწვდომობა.

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა 04 03

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადრეულ ასაკში სხვადასხვა სახის მომსახურების შეთავაზება, მათი  რეაბილიტაცია და შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა; შრომითი თერაპიების საშუალებით ბენეფიციართა დახმარება დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მომზადებაში.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთა რეაბილიტაცია და ხელშეწყობილია მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება 04 05

პროგრამის განმახორციელებელი

ჯან,რთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების მატერიალური დახმარებით წახალისება ან/და მიმდინარე სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სრული ან ნაწილობრივი დაფარვა.                                                                                                                                                                   ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სტუდენტების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, კერძოდ 81-დან 90 ქულამდე  შეფასების მქონეს არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, 90-დან 95-მდე ქულის მქონე სტდენტებს არაუმეტეს 1000 ლარით და 95-დან 100 ქულის ჩათვლით 1200 ლარით, სტუდენტებს უფინანსდებათ ერთი სასწავლო წლის გადასახადი არაუმეტეს ლიმიტით გასაზღვრული ოდენობისა. გამონაკლისს წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.  2021 წელს სულ დაფინანსდა 577 სტუდენტი, აქედან 130 მამრობითი და 447 მდედრობითი სქესის. დაფინანსებული სტუდენტებიდან 261-ს აქვს 81-დან 90-მდე აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა, ხოლო 316-ს აქვს 90-დან 100 ქულამდე, აქედან მდედრობითი სქესის სტუდენტებს აქვთ უფრო მაღალი საშუალო აკადემიური ქულა, ვიდრე მამრობითი სქესის სტუდენტებს.  აღნიშნულ პროგრამაში შემდეგო სახის ცვლილება,  დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტი:

ქალაქ რუსთავში მუნიციპალიტეტში განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად რეგისტრირებული და მცხოვრები მაგისტრანტების (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) დაფინანსება,  მაგისტრის აკადემიური მოსწრების შესაბამისად: ა) 85 ქულიდან 100 ქულამდე შეფასების მქონე მაგისტრანტი დაფინანსდეს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით (ერზტი სასწავლო წლის განმავლობაში);

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია სტუდენტთა მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისება და სწავლის გადასახადის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვა

მიღწეული შედეგი

 

 

2. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების პარალელურად ქალაქ რუსთავის გამოწვევად რჩება ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა, აქედან გამომდინარე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეკრეაციული სივრცეების შექმნა-რეაბილიტაციას; ასევე ფინანსდება საგზაო, სანიაღვრე, გარე განათებისა და ავარიული შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამები და ქალაქში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები; მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მართვის გეგმა, განახლდა მუნიციპალური ავტობუსები, რამაც შეამცირა ქალაქის მავნე აირებით დაბინძურება.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

28 807,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4 174,5

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

3 090,1

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

520,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

564,4

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

297,7

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

297,7

02 03

გარე განათება

1 873,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 873,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

7 421,3

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

1 901,3

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

700,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0,0

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

4 820,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2 157,7

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6 606,2

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

6 506,2

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

100,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

4 625,0

02 08

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

500,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

370,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

782,4

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან და პარკებთან და სპორტულ ობიექტებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შენობებთან. ასევე დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები, აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 18 თანამშრომელი.

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის №31; №33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოების ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

2. გაგარინის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა (ფიროსმანის ქუჩიდან მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე);

3. ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა;

4. ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

5.  ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ. გზის მოწყობა;

6. ნეკრასოვისა და სამშვილდის ქ. ასფალტო-ბეტონის მოწყობა;

7. სამგორის ქ. გზის საფარის მოწყობა;

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება და ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

1.აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით, დამონტაჟდება სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერები, რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას

2. მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 02 01 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტრანსპორტისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილებისთვის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და  შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით გზების ადაპტირება კომფორტული და თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემოს შექმნის მიზნით

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის №31; №33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოების ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

2. გაგარინის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა (ფიროსმანის ქუჩიდან მშენებელთა ქუჩის კვეთამდე);

3. ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა;

4. ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

5. ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ. გზის მოწყობა;

6. ნეკრასოვისა და სამშვილდის ქ. ასფალტო-ბეტონის მოწყობა;

7. სამგორის ქ. გზის საფარის მოწყობა;

8. და სხვა...

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ქვეითად  მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი ფიზიკური გარემო შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთათვის

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 02 01 02

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გზების მიმდინარე შეკეთება საექსპლუატაციო ვადის გახანგრძლივებისა და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება გზების ორმული დამუშავება და ასევე, საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-პატრონობა და გახანგრძლივებულია გზების ექსპლუატაციის ვადა

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 02 01 03

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება

სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების შეძენა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მოძრაობის მოწესრიგებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის არსებული გადასასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოვლა-პატრონობა, შეკეთება, ახალი ნიშნების დამატება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ნიშნებისა და გადასასვლელების, ბორდიურების მოვლა-პატრონობა, გარდა ამისა გაკეთდება საჭიროების შესაბამისად სხვადასხვა ლოკაციებზეც ახალი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება საპატრულო პოლიციის მოთხოვნის შესაბამისად. იხაზება ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის ორგანიზება სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთა, სკვერებთან და პარკებთან და სპორტულ ობიექტებთან და სკოლისგარეშე დაწესებულებების შენობებთან. ასევე დაიხაზება ქალაქში არსებული ცენტრალური ქუჩები, აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 18 თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით, დამონტაჟდება სიჩქარის მაკონტროლებელი კამერები, რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესებას

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა 02 02 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას მაცხოვრებლებისთვის

ქ. რუსთავში, მცხეთის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

ქვეპროგრამა მოიცავს უამინდობის პერიოდში ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, რომელიც გულისხმობს უამინდობის პერიოდში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდას,ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული სახურავების შეცვლა.. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 11თანამშრომელი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი პირობები

უზრუნველყოფილია 63 კმ სიგრძის სანიაღვრე ქსელის გამართულად ფუნქციონირება

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გარე განათების ქსელების მოვლა-პატრონობა 02 03 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ააიპ „რუსთავსერვის ცენრტი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ  კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების შეუფერხებელი მუშაობა. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების  ქსელი, განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით, სადაც დამონტაჟდება ახალი განათების ბოძები და სადაც არ არის დამონტაჟდება ეკონომიური ნათურები. გარე განათების ქსელი სრულად იქნება მოწყობილი პარკებთან და სკვერებთან, საბავშვო ბაღებთან და სკოლებთან, სპორტულ და სახელოვნებო ობიექტებთან, რათა ღამის საათებში უზრუნველყოფილი იქნეს მოსახლეობის (ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირთა) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.     პროგრამას ემსახურება15 ადამიანი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მოწყობილია გარე განათების მდგრადი ქსელი და შექმნილია პირობები ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის 

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია 02 04

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (5 ერთეული) ფასადების რეაბილიტაციის (გამაგრება-გაძლიერება) სამუშაოები

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. თბილისის №26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია;

2. რჩეულიშვილის №2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება);

3. ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის №2-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

4. ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა №1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

5. ჩაპაევის №5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

6. ქსელზე მიერთება

7. და სხვა...

2. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. სამუშაოები განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე

3. პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში 5 მისამართზე განხორციელდება დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება), პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

2. დაზიანებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 02 04 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (5 ერთეული) ფასადების რეაბილიტაციის (გამაგრება-გაძლიერება) სამუშაოები

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. თბილისის №26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია;

2. რჩეულიშვილის №2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება);

3. ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის №2-ში  საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

4. ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა №1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება გაძლიერება;

5..ჩაპაევის №5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

6. ქსელზე მიერთება

7. და სხვა...

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში 5 მისამართზე განხორციელდება დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება), პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა. პროგრამის განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის.

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 02 04 02

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ  „რუსთავის კორპუსი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა.  სტიქიის შედეგად დაზიანებული და ამორტიზირებული შენობების სახურავების გადახურვა. ლოკაციების შერჩევა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე.

ქალაქ რუსთავში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია. სამუშაოები განხორციელდება საჭიროებიდან გამომდინარე

'ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბმა-ს საკუთარებაში არსებული კორპუსების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის მიერ 100%-იანი დაფინანსებით.

ქვეპროგრამის მიზანია დროულად განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჩართულობით ამორტიზირებული , სტიქიის შედეგად და ასევე სხვადასხვა მიზეზით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და მოქალაქეთა განცხადებებზე დროული რეაგირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

დაზიანებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების გადახურვა, სახურავების დაზიანების გამო მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის მინიმუმადე დაყვანა. მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გაიზრდება მათი ექსპლუატაციის ვადა. პროგრამის განხორციელების შემდეგ რეაბილიტირებული სახურავი შეამცირებს შენობის დაზიანების ხარისხს ცუდი ამინდის პირობებში, მოწესრიგებული გადახურვით ისარგებლებს კორპუსის ყველა მკვიდრი.

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია 02 04 04

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში განხორციელდება მეგობრობის გამზირზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 50 ერთეული ლიფტის რეაბილიტაცია.

ბმა-ს კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

საცხოვრებელ კორპუსებში ლიფტების გარკვეული რაოდენობის სრული მოდერნიზაცია და ასევე სხვა ლიფტების შეკეთება, დაზიანების აღმოფხვრა.

საცხოვრებელი კორპუსების უსაფრთხო და კომფორტული ლიფტებით აღჭურვა და მათი მოვლა-პატრონობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია გარკვეული რაოდენობის ლიფტების სრული მოდერნიზაცია და შეკეთება

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება  02 05

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით;   არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისთვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;   ინფორმირების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა სახის საინფორმაციო  ბუკლეტების, ფლაერების ბეჭდვა და გავრცელება.  ამხანაგობების წევრების დაინტერესება რათა გაუჩნდეთ მეტი ინტერესი უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს და უშუალო კონტაქტი დაამყარონ ააიპ „რუსთავის კორპუსთან“ შემდგომ ჩართულობას, ბმა-ს მხრიდან  წამოსული ინიციატივების გაჟღერებას.     ბმა-ს მხრიდან ახალი ინციატივების მობილიზება.                            
 

ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა, მათ შორის:

 1. ბმა-ს ტერიტორიაზე გარე საკანალიზაციო სისტემის და სანიაღვრე ქსელის  რეაბილიტაცია;
 2. შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
 3. სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი-თანადაფინანსება 10%;
 4. სადარბაზოს შიდა რემონტი – თანადაფინანსება 10%; (სოცილურად დაუცველებისთვის 63 000 ქულიდან) თანადაფინანსება 0%.
 5. პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია – თანადაფინანსება 10%;
 6. სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა – თანადაფინანსება მაღალსართულიანი 30%, დაბალსართულიანი 10%;
 7. კორპუსებში რკინა/ბეტონის კონსტრუქციის შეკეთება – თანადაფინანსება 10%;
 8. ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა-ბმა-ს მხრიდან წამოსული ინიციატივები.
 9. ლიფტების სამანქანოს მოწყობა;
 10. კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია – თანადაფინანსება 2%.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის მხრიდან მეტი ჩართულობა და მეტი ინიციატივა; საცხოვრებელ შენობებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

კეთილმოწყობის ღონისძიებები 02 06

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის მშენებლობა;

2. ქ. რუსთავში ლერმონტოვის №5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში №24-თან და თოდრიას №7-თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

3. ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ №12 მ/ტ, 21-ე მ/რ №11 მ/ტ და შარტავას №15-თან სკვერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4. ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ №15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას №7-ში შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

5. მრავალფუნქციური სათემო სკვერი  სკამები, განათება, გამწვანება, საბავშვო და სპორტული მოედნები, ფანჩატური მე-8 მკ/ნ 2-ის მიმდებარედ;

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას.  ქვეპორგრამას ემსახურება 92 ადამიანი.

ქვეპროგრამის ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. საზოგადოებრივ სივრცეებში მოწესრიგებული დასასვენეელი სივცეები.

მიღწეული საბოლოო შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 02 06 01

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.

აღნიშნული თანხით განხორციელდება:

1. ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და მედიათეკის მშენებლობა;

2. ქ. რუსთავში ლერმონტოვის №5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში №24-თან და თოდრიას №7-თან სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

3. ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ №12 მ/ტ, 21-ე მ/რ №11 მ/ტ და შარტავას №15-თან სკვერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

4. ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ №15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას №7-ში შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი);

5. მრავალფუნქციური სათემო სკვერი – სკამები, განათება, გამწვანება, საბავშვო და სპორტული მოედნები, ფანჩატური მე-8 მკ/ნ 2-ის მიმდებარედ;

ვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქალაქში არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს სკვერებში დასასვენებელი სივრცეების რეაბილიტაციას, დასასვენებელი სკამების აღდგენას და ახალი სკამების დამატებას, სანაგვე ურნების დადგმას და სანათების აღდგენას.  ქვეპორგრამას ემსახურება 92 ადამიანი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა. საზოგადოებრივ სივრცეებში მოწესრიგებული დასასვენეელი სივცეები.

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა   02 06 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

 ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ქალაქ რუსთავში დაგეგმილი სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

საახალწლოდ დღესასწაულისთვის დეკორაციებით მორთულია ქალაქი

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის სუბსიდირება  02 07 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

შპს „რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმო“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში, მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზება.                                                                    პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შპს„რუსთავის მინიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოს“ დაფინანსება. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები  სუბსიდიის  სახით მიეცემა მუნიციპალურ ტრანსპორტს, საიდანაც ხორციელდება საწარმოს ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ხელფასებს და საწვავს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის საწარმოში მუშაობს 40  ავტობუს: №1 ავტობუსზე მუშაობს 6 ავტობუსი.   №2 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.   №3 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.   №4 ავტობუსზე მუშაობს 5 ავტობუსი.  №5 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №6 ავტობუსზე მუშაობს 4 ავტობუსი. №7 ავტობუსზე მუშაობს 6 ავტობუსი და 5 რეზერვი ავტობუსი.  სულ დასაქმებულია 243 თანამშრომელი; აქედან 100 მღოლი, კორტროლიორი 39 თანამშრომელი. ავტოპარკს ემსახურება 60 თანამშრომელი და  ადმინისტრაციაში არის 44 თანამშრომელი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ავტოტრანსპორტის საწარმოში მომუშავე ტრანსპორტის მოვლა-პატრონობა, განვითარება და შიდა საქალატო ტრანსპორტის მოდერნიზაცია.

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 02 08

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება.  სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო და გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისი დასკვნების მომზადება; დამუშავებული პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო სრულყოფილი ექსპერტიზაგავლილი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მომზადებულია შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

მიღწეული საბოლოო შედეგი

 

 

პროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა 02 09

პროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ზედამხედველობასა და ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას

პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაქირავებული კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2. და საპროექტო სამუშოების (პროექტების-ხარჯთაღრიცხვების, ნახაზების) ინსპექტირება.

2. შესრულებული სამუშოების ინსპექტირება  ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დაქირავებული კომპანია უზრუნველყოფს 50 000 ლარზე ნაკლები ღირებულების მქონე ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას

შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის დადგენის მიზნით მიმდინარე და დასრულებულ სამუშაოებზე ეტაპობრივად ხორციელდება ექსპერტიზა. შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების პროცესში წარმოდგენილია ექსპერტიზის დასკვნები ხარისხისა და მოცულობის შესაბამისობაზე, რის შედეგადაც მიიღწევა ხარისხიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

1. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელების მიზნით უზრუნველყოფილია შესრულებული სამუშაოების ხარისხის და მოცულობის შესაბამისობის  კონტროლი.

პროგრამის მიზანია სრულყოს პროექტების დამზადების პროცესი და მინიმუმადე იყოს დაყვანილი დაპროექტების სტადიაზე შესაძლო შეცდომები, რაც პროექტს მაქსიმალურად დააახლოებს არსებულ რეალობასთან, შემრულებელს გაუმარტივებს საქმეს და 2.მინიმალური დანახარჯებით მოხდება პროექტების განხორციელება. ასევე შეამცირებს მზა პროექტებში ცვლილებების რაოდენობას.

მიღწეული საბოლოო შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა 02 10

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ „რუსთავის კორპუსი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დაგეგმილი პროგრამების ეფექტური ადმინისტრირება, მათი სრული და ეფექტური განხორციელებისთვის

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია რუსთავის კორპუსის ადმინისტრაციის გამართული მუშაობა და  პროგრამების სრულად და ეფექტურად განხორციელება

მიღწეული შედეგი

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

გამომდინარე იქიდან, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალდ არის სამრეწველო მსხვილი ობიექტები, გარემოს დაცვის კანონით გამკაცრებული სანქციების ამოქმედება ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად მნიშვნელოვანია ქალაქში არსებული რეკრეაციული ფართობების ინტენსიური ზრდა და არსებულის მოვლა-პატრონობა. ამასთან ერთად უსაფრთხო გარემო და სანიტარიული მდგომარეობის ყოველწლიური გაუმჯობესება წარმოადგენს უმთავრეს პრიორიტეტს.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

8 111,8

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4 706,7

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2 096,7

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

600,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

708,4

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 01

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში კომფორტული გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტერიტორიაზე სანიტარიულ სისუფთავეს. შესაბამისად, საჭიროა ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ტერიტორიიდან. არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები კონტეინერების მოვლა-პატრონობა, რაც გულისხმობს დაახლოებით ყოველდღიურად 85 ტონა მოცულობის ნარჩენების გატანას, აღნიშნულ მომსახურებას ემსახურება სპეც.მანქანები, ასევე ყოველდღიურად ხდება 1686700 კვ/მ ტერიტორიის დასუფთავება და შეგროვებული ნარჩენების გატანა შ.პ.ს „ავტომობილი 2003“-ს ტერიტორიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში ხორციელდება ტექნიკური მარილის მოყრა სავალ პერიმეტრზე. აღნიშნულ პროგრამას ემსახურება 386 თანამშრომელი და  პროგრამა მოიცავს სამსახურის ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯს.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და მოწესრიგებული და დასუფთავებულია ქალაქის ქუჩები

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება   03 02

პროგრამის გამახორციელებელი

ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქალაქის გავითარებისა და ეკოლოგიისთვის მნიშვნელოვანი როლი უკავია მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობას. შესაბამისად აუცილებელია ყოველდღიურად მწვანე საფარის მოვლა, მორწყვა, განახლება, რაც გულისხმობს სეზონზე ხეებისა და ყვავილების დარგვას, ბალახის დათესვას, ხეების შეთეთრებას, მოჭრა-გადაბელვას. მოძველებული სარწყავი სისტემის აღდგენას და ახალი სარწყავი სისტემის გაყვანას, პარკის და სკვერების მოვლა-პატრონობას        

 ასევე ჩვენს სისტემაში შემავალი ობიექტების დაცვა.აღნინშულ პროგრამას ემსახურება 148 თანამშრომელი.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი,მოწესრიგებული სარწყავი სისტემა,ყვავილებით მორთული გაზონები,გათიბული პარკი და სკვერები

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ცხოველთა მონიტორინგი 03 03

პროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ რუსთავის ცხოველთა მონიტორინგის ცენტერი“

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვარში არსებული უპატრონო ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანა, კასტრაცია-სტერილიზაცია და ყველა ძაღლს უკეთდება  ვაქცინაცია. თავშესაფარში ძაღლების დაყოვნება ხდება პროცედურების შესაბამისად, ამ პერიოდში  უზრუნველყოფილია მათი კვება. ასევე ხდება ძაღლების მარკირება. პროცედურების შემდეგ უზრუნველყოფილია ძაღლების ბუნებრივ გარემოში დაბრუნება. სამსახურში დასაქმებულია  35 თანამშრომელი  8-ქალი და 27 კაცი.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

ქალაქ  რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში უზრუნველყოფილია მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვა და და გაკონტროლებულია ქალაქში შინაური პირუტყვის გადაადგილება

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა  03 04

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „რუსთავსერვის ცენტრი“  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამსახურის სრულყოფილი ფუნქციონირება და დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულება.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

თანამშრომელთა კვალიფიციური გადამზადება უკეთესი ხარისხისა და მეტი ეფექტიანობის მისაღებად.

მიღწეული შედეგი

 

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეულ გაგრძელება თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმინიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. კულტურის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებების შედეგად რუსთავი უნდა წარმოჩინდეს კულუტურული სამყაროს ღირსეული წევრად. მუნიციპალიტეტი თავის მხრივ ხელს უწყობს კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლთა განვითარებას. დემოკრატიული განვითარებისა და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ახალგაზრდობა თანამედროვე ქვეყნებში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფასეულობას წარმოადგენს. ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროპაგანდისათვის თვითმმართველობა განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც ქვეყნის, ისე საერთაშორისო მასშტაბით.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

გეგმა

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

10 846,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 805,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 000,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1 088,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

717,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

5 954,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 410,8

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 417,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

1 115,8

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

358,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

520,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

700,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 833,2

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

10,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

267,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

267,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

820,0

 

პროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტის სფეროს განვითარება 05 01

პროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“

ააიპ რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1.საქართველოს საკალათბურთო ცხოვრებაში (სუპერ ლიგა და სხვა ტურნირები) სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში (სუპერი ლიგა),  საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის თასის გათამაშებაში და დუდუ დადიანის მემორიალში მონაწილეობის მიღება და წარმატებების მიღწევა გუნდის და თანამშრომელთა ხელფასებისა და სხვადასხვა ხარჯების დაფინანსების გზით

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარები“-ს მონაწილეობა უმაღლესი ლიგის გუნდის საქართველოს დიდი 10-ის  ჩემპიონატში,  ჭაბუკთა „ა“ და „ბ“ ლიგის, საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის. მაღალკვალიფიციური სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა მომზადება.

2.ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში 13 ლოკაციაზე ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის 29 სპორტული სექცია, ესენია; ფრენბურთი, ხელბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, ჩოგბურთი, ამერიკული ფეხბურთი, მძლეოსნობა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, ფარიკაობა, მკლავჭიდი, ბატუტი, მაგიდის ჩოგბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ/რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ტაილვანდო, კარატე, უშუ, კიკ – ბოქსი, ჯიუ-ჯიცუ, გრეპლინგი, კრივი, ხრიდოლი, ნიჩბოსნობა, წყალბურთი და ცურვა. აღნიშნულ სახეობებში სამწვრთნელო საქმიანობას ეწევა 63 მწვრთნელ – მასწავლებელი, მათ შორის 57 კაცია, ხოლო 6 – ქალი. ქალი მწვრთნელები წარმოდგენილნი არიან შემდეგ სახეობებში: სპორტული აკრობატიკა, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, ცურვა. სპორტულ სექციებზე 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ირიცხებოდა 814 სპორტსმენ მოსწავლე აქედან 193 გოგო, ხოლო 621 ბიჭი. გოგონებში პოპულარული სახეობებია; სპორტული აკრობატიკა, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, ფრენბურთი, ფარიკაობა, ტაეკვანდო, ხრიდოლი, მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი. ცენტრს 2021 წელის მეოთხე კვარტალში ჰყავდა 43 სტიპენდიანტი, აქედან 8 გოგონა. გოგონებს საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული ცურვაში, აკრობატიკასა და ტაეკვანდოში.
ქვეპროგრამის  მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში, სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე მონაწილე სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა და წარმატებული სპორტსმენ მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა.

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

საქართველოს ჩემპიონატში სუპერ ლიგა – საპრიზო ადგილი

გუნდის მონაწილეობა საქართველოს დიდი 10-ის ჩემპიონატში, ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება  

უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული სექციებით სარგებლობისთვის და წახალისებულია მათი სპორტული მიღწევები

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული დაწესებულებების ხელსეწყობა 05 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საკალათბურთო კლუბი – რუსთავი 1991“

ააიპ რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1.საქართველოს საკალათბურთო ცხოვრებაში (სუპერ ლიგა და სხვა ტურნირები) სრულყოფილი მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილის დაკავება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კალათბურთის ეროვნულ ჩემპიონატში (სუპერი ლიგა),  საქართველოს თასის გათამაშებაში, ასევე ქორქია-საკანდელიძის თასის გათამაშებაში და დუდუ დადიანის მემორიალში მონაწილეობის მიღება და წარმატებების მიღწევა გუნდის და თანამშრომელთა ხელფასებისა და სხვადასხვა ხარჯების დაფინანსების გზით

2.ქვეპროგრამის მიზანია რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. რაგბის კლუბ „რუსთავის ხარები“-ს მონაწილეობა უმაღლესი ლიგის გუნდის საქართველოს დიდი 10-ის  ჩემპიონატში,  ჭაბუკთა „ა“ და „ბ“ ლიგის, საფესტივალო ასაკის გუნდებს შორის. მაღალკვალიფიციური სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა მომზადება.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1.საქართველოს ჩემპიონატში სუპერ ლიგა – საპრიზო ადგილი

გუნდის მონაწილეობა საქართველოს 2.დიდი 10-ის ჩემპიონატში, ფლეიოფში გასვლა და საპრიზო ადგილის დაკავება  

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 05 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სპორტული აქტივობების თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სპორტის სხვადასხვა სექციების მომსახურების მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში რუსთავში 13 ლოკაციაზე ფუნქციონირებს როგორც ოლიმპიური ასევე არაოლიმპიური სახეობის 29 სპორტული სექცია, ესენია; ფრენბურთი, ხელბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, ჩოგბურთი, ამერიკული ფეხბურთი, მძლეოსნობა, მხატვრული ტანვარჯიში, სპორტული აკრობატიკა, ფარიკაობა, მკლავჭიდი, ბატუტი, მაგიდის ჩოგბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ/რომაული ჭიდაობა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ტაილვანდო, კარატე, უშუ, კიკ – ბოქსი, ჯიუ-ჯიცუ, გრეპლინგი, კრივი, ხრიდოლი, ნიჩბოსნობა, წყალბურთი და ცურვა. აღნიშნულ სახეობებში სამწვრთნელო საქმიანობას ეწევა 63 მწვრთნელ – მასწავლებელი, მათ შორის 57 კაცია, ხოლო 6 – ქალი. ქალი მწვრთნელები წარმოდგენილნი არიან შემდეგ სახეობებში: სპორტული აკრობატიკა, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, ცურვა. სპორტულ სექციებზე 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ირიცხებოდა 814 სპორტსმენ მოსწავლე აქედან 193 გოგო, ხოლო 621 ბიჭი. გოგონებში პოპულარული სახეობებია; სპორტული აკრობატიკა, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი, ფრენბურთი, ფარიკაობა, ტაეკვანდო, ხრიდოლი, მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი. ცენტრს 2021 წელის მეოთხე კვარტალში ჰყავდა 43 სტიპენდიანტი, აქედან 8 გოგონა. გოგონებს საპრიზო ადგილები აქვთ დაკავებული ცურვაში, აკრობატიკასა და ტაეკვანდოში.
ქვეპროგრამის  მიზანია რუსთავში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების ჩართვა სპორტულ აქტივობებში, სხვადასხვა დონის სპორტულ შეჯიბრზე მონაწილე სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა და წარმატებული სპორტსმენ მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სპორტის სხვადასხვა სახეობების თანაბარი ხელმისაწვდომობა და შექმნილია პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სპორტული სექციებით სარგებლობისთვის და წახალისებულია მათი სპორტული მიღწევები

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 01 03

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედნები რაც საშვალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში.

1. ქალაქ რუსთავში, მშენებელთა ქ. №42 ტრენაჟორისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა

2. სპორტულ გამაჯანსაღებელი სივრცე – გურამიშვილის ქუჩაზე №9, 5 და 11 ნომერებს შორის მდებარე ძველი სპორტული მოედნის განახლება-კეთილმოწყობა;

3. სტადიონი მე-14 მკ/ნ 39 კორპუსთან;

4. რუსთავში ფალიაშვილის №7ა-ს №7 და მელიქიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სპორტული და საბავშვო მოედნის კომპლექსი;

5. ქ. რუსთავში, მე-12 მ/რ №35, ახმეტელის №4 და თოდრიას №13 კორპუსებთან საბავშვო გასართობი კუთხეების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი)

6. სპორტული და საბავშვო მოედნების აღჭურვა

7. და სხვა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურის სფეროსდაწესებულებების ხელსეწყობა 05 02  01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“

ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“

ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამის მიზანია სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სახელოვნებო სკოლების მომსახურების მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ოთხი სამუსიკო სკოლა, ერთი სამხატვრო სკოლა და ერთი კულტურის ცენტრი. სადაც გახსნილია 19 სექცია ესენია; საფორტეპიანო, საგუნდო, საორკესტრო, ხალხური საკრავები, თეაქტრალურ – სასცენო, ქორეოგრაფიული, სახვითი, ვოკალური, ვიოლინო, დასარტყამი, გიტარა, ხალხური, საგუნდო სადირიჟორო, საესტრადო ვოკალი, საორკესტრო, ფლეიტა, საყვირი, ვოკალი გუნდური, სამხატვრო. აღნიშნულ სექციებს ხელმძღვანელობს 171 პედაგოგი მათ შორის 146 ქალი და 25 კაცი. კაცი პედაგოგოები წარმოდგენილი არიან შემდეგ სახეობებში; საგუნდო, თეატრალურ-სასცენო, საორკესტრო, ხალხური, საფორტეპიანო, გიტარა, დასარტყამი, ფლეიტა, სადირიჟორო, საყვირი, სამხატვრო. სექციებში ირიცხება 1164 მოსწავლე საიდანაც 783 გოგო და 381 ბიჭია.  გოგონებში პოპულარული სექციებია საფორტეპიანო, ქორეოგრაფიული, სამხატვრო, ვოკალი, საესტრადო ვოკალი, საგუნდო, ბიჭებში პოპულარულია ხალხური საკრავები, ხალხური სიმღერები, გიტარა, საორკესტრო, საყვირი და დასარტყამი ინტრუმენტები. ოთხი სამუსიკო სკოლიდან სამ სამუსიკო სკოლაში არ არის გათბობის სისტემა, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას ზამთრის პერიოდში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად გასაგრძელებლად. 

2. საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.  პოსტ პანდემიურ პერიოდში შემოქმედებითი რესურსის მობილიზება და მაყურებლის ნაკადის აღდგენა.  რუსთავის თეატრში საბავშვო სივრცის შექმნა და ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით თეატრში დამატებითი მომსახურეობების დანერგვა.

3. ქალაქ რუსთავის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების დაცვა, შენახვა,  კვლევა და პოპულარიზაცია, ვიზიტორების მომსახურება, საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება- განხორციელბა არაფორმალური განათლების გავრცელების მიზნით, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წარმართვა. მუზეუმის  საშტატო ერთეული შედგება 28  შტატიანი და 10 უშტატო (დროებით მოწვეული სხვადასხავა სპეციალისტები და მუშები ) თანამშრომლისგან, ფუნქციონირებს სამი განყოფილება : საფონდო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო, და საექსპოზიციო განყოფილება, აქვს არქივი და ბიბლიოთეკა.

4. ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული ღონისძიებები გეგმიური ღონიძიებებია; დედების დღე, ქალთა დღე, 9 აპრილი, 9 მაისი, დამოუკიდებლობის დღე, ევროპის დღე, 8 აგვისტო, რუსთავქალაქობა, ახალი წელი. პროგრამის ფარგლებში  ფუნქციონირებს5 ანსამბლი ესენია, თუთარჩელა, სალხინო, ფიროსმანი, მე რუსთველი და მუსიკალური ორკესტრი, ასევე ფუნქციონირებს კულტურის სასახლე და მასთან არსებული მოზარდ მაყურებელთა თეატრალური დასი.   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურის სასახლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების რაოდენობათა ზრდა და ანსამბლების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1.უზრუნველყოფილია სახელოვნებო სკოლების გამართული ფუნქციონირება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო სკოლის მომსახურებით სარგებლობისთვის

2. მაყურებლის გამტარიანობის გაზრდა. სტაბილური შემოქმედებითი პროცესი და სტაბილური სააფიშე პროგრამა.  მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა ქალაქის თეატრალურ ცხოვრებაში.

3. დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება 05 02 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“  

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სახელოვნებო განათლების მისაღებად თანაბარი ხელმისაწვდომობის შექმნა გოგონებისა და ბიჭებისთვის და მათი საჭიროებების გათვალისწინებით სახელოვნებო სკოლების მომსახურების მიწოდება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს ოთხი სამუსიკო სკოლა, ერთი სამხატვრო სკოლა და ერთი კულტურის ცენტრი. სადაც გახსნილია 19 სექცია ესენია; საფორტეპიანო, საგუნდო, საორკესტრო, ხალხური საკრავები, თეაქტრალურ – სასცენო, ქორეოგრაფიული, სახვითი, ვოკალური, ვიოლინო, დასარტყამი, გიტარა, ხალხური, საგუნდო სადირიჟორო, საესტრადო ვოკალი, საორკესტრო, ფლეიტა, საყვირი, ვოკალი გუნდური, სამხატვრო. აღნიშნულ სექციებს ხელმძღვანელობს 171 პედაგოგი მათ შორის 146 ქალი და 25 კაცი. კაცი პედაგოგოები წარმოდგენილი არიან შემდეგ სახეობებში; საგუნდო, თეატრალურ-სასცენო, საორკესტრო, ხალხური, საფორტეპიანო, გიტარა, დასარტყამი, ფლეიტა, სადირიჟორო, საყვირი, სამხატვრო. სექციებში ირიცხება 1164 მოსწავლე საიდანაც 783 გოგო და 381 ბიჭია.  გოგონებში პოპულარული სექციებია საფორტეპიანო, ქორეოგრაფიული, სამხატვრო, ვოკალი, საესტრადო ვოკალი, საგუნდო, ბიჭებში პოპულარულია ხალხური საკრავები, ხალხური სიმღერები, გიტარა, საორკესტრო, საყვირი და დასარტყამი ინტრუმენტები. ოთხი სამუსიკო სკოლიდან სამ სამუსიკო სკოლაში არ არის გათბობის სისტემა, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას ზამთრის პერიოდში სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად გასაგრძელებლად. 

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სახელოვნებო სკოლების გამართული ფუნქციონირება და შექმნილია თანაბარხელმისაწვდომი პირობები გოგონებისა და ბიჭებისთვის სახელოვნებო სკოლის მომსახურებით სარგებლობისთვის 

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

თეატრის ხელსეწყობა 05 02 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

არასამეწარმეო (არკომერციული) იურიდიული პირი „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

საქართველოს რუკაზე რუსთავის თეატრის ლიდერული პოზიციონირება, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო, მაღალპროფესიული და ნოვატრული თეატრის,  პოპულარიზაციის შედეგად გაზრდილი მაყურებლის რაოდენობა.  პოსტ პანდემიურ პერიოდში შემოქმედებითი რესურსის მობილიზება და მაყურებლის ნაკადის აღდგენა.  რუსთავის თეატრში საბავშვო სივრცის შექმნა და ახალგაზრდების მოზიდვის მიზნით თეატრში დამატებითი მომსახურეობების დანერგვა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მაყურებლის გამტარიანობის გაზრდა. სტაბილური შემოქმედებითი პროცესი და სტაბილური სააფიშე პროგრამა.  მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა ქალაქის თეატრალურ ცხოვრებაში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუზეუმის ხელშეწყობა 05 02 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

 ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების დაცვა, შენახვა,  კვლევა და პოპულარიზაცია, ვიზიტორების მომსახურება, საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება- განხორციელბა არაფორმალური განათლების გავრცელების მიზნით, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წარმართვა. მუზეუმის  საშტატო ერთეული შედგება 28  შტატიანი და 10 უშტატო (დროებით მოწვეული სხვადასხავა სპეციალისტები და მუშები ) თანამშრომლისგან, ფუნქციონირებს სამი განყოფილება : საფონდო, სამეცნიერო-საგანმანათლებლო, და საექსპოზიციო განყოფილება, აქვს არქივი და ბიბლიოთეკა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

დაცული და მოვლილი კულტურული მემკვიდრეობა;  შემუშავებული  საგანმანათლებლო პროგრამების  გზით არაფორმალური განათლების გავრცელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; თანამედროვე ხელოვნების არტისტების პოპულარიზაცია (დროებითი გამოფენების მეშვეობით); გაზრდილი ვიზიტორები და ეკონომიური  სარგებელი, გამოცემული სამეცნიერო და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო ლიტერატურა,   სამუზეუმო საქმის, ქალაქის ისტორიისა და კულტურის მიღწევების განვრცობა და პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო ფენებში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა   05 02 01 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამერიკული კუთხე აშშ და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ლიტერატურული ღონისძებების მაღალ დონეზე ჩატარება ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, კონფერენციები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები, საკლუბო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. შემეცნებით გასართობ პროგრამებში, გამოფენებში და ლიტ. კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, ამერიკული კუთხე აშშ და ინგლისური ენის პროპაგანდა, ლიტერატურული ღონისძებების მაღალ დონეზე ჩატარება ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები, ღირშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები, ბიბლიოთეკის კვირეული, კონფერენციები, საშობაო-საახალწლო შეხვედრები, საკლუბო შეხვედრები, მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენება. 60+ კლუბი ბენეფიციარებისთვის სერვისების პაკეტების მიწოდება.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქის მოსახლეობის შემეცნებითი და წიგნიერი დონის ამაღლება. (მოსახლეობის განათლების, მათი საერთო კულტურის, წიგნიერი დონის ამაღლება (ფონდების შევსება დაკომპლექტება, სასტამბო გამოცემები, კვალიფიკაციის ამაღლების, ელექტრონულად საინფორმაციო   მუშაობის (თანამედროვე სტანდარტებზე გადასვლის) კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების უზრუნველყოფა)

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება 05 02 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში იმართება როგორც გეგმიური ისე არაგეგმიური კულტურული ღონისძიებები გეგმიური ღონიძიებებია; დედების დღე, ქალთა დღე, 9 აპრილი, 9 მაისი, დამოუკიდებლობის დღე, ევროპის დღე, 8 აგვისტო, რუსთავქალაქობა, ახალი წელი. პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს5 ანსამბლი ესენია, თუთარჩელა, სალხინო, ფიროსმანი, მე რუსთველი და მუსიკალური ორკესტრი, ასევე ფუნქციონირებს კულტურის სასახლე და მასთან არსებული მოზარდ მაყურებელთა თეატრალური დასი.   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურის სასახლის ფუნქციონირება, სხვადასხვა კულტურული აქტივობების რაოდენობათა ზრდა და ანსამბლების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტში კულტურის სასახლის ფუნქციონირება და ხელშეწყობილია სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ჩატარება და ანსამბლების ფუნქციონირება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამი დასახელება (პროგრამული კოდი)

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 05 02 03

ქვეპროგრამი განმახორციელებელი

რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას როგორც მომსახურე პერსონალისთვის ასევე მოსწავლეებისთვის.

1. ქ. რუსთავში, რუსთაველის ქ. №13-ში მდებარე მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2. და სხვა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს ხელოვნებით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა

მიღწეული შუალედური შედეგი

 

 

პროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 05 03

პროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებაში და შეუფერხებლად ისარგებლონ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წრეების მომსახურებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან არსებული 13 სექცია ესენია; ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ქართული, მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ხატვა, ჟურნალისტიკა, ჭადრაკი, ქართული ცეკვა, ქართული საკრავები, ქართული სიმღერა.  აღნიშნულ წრეებზე ირიცხება 110  მოსწავლე, ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში ცენტრი აფინანსებს ან თანადაფინანსებას უწევს ახალგაზრდულ ღონისძიებებს და პროექტებს, ამასთან ახალგაზრდობის სამსახური ატარებს იდეების კონკურსს, რომლის ფარგლებში გამარჯვებული იდეებიც ხორციელდება ცენტრის დაფინანსებით. 

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

შექმნილია თანაბარი პირობები ახალგაზრდული იდეების, პროექტებისა და ღონისძიებების დასაფინანსებად და უზრუნველოფილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წრეების გამართული ფუნქციონირება.

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)

სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა 05 04

პროგრამის გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცენტრის ლოჯისტიკური ფინანსური და სამართლებრივი უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამების გამართული ადმინისტრირება და კვალიფიციური და ეფექტური გუნდის ფორმირება

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია ცენტრის მდგრად განვითარება და ხელშეწყობილია თანამედროვე და კონკურენტუნარიანი ადმინისტრაციული გუნდის გამართული მუშაობა

მიღწეული შედეგი

 

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა

მიზანი 16 – მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები

გენდერული

არა

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2022 წლის

გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 314,3

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 818,3

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

378,3

06 01 02

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

650,0

06 01 03

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება

300,0

06 01 04

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

400,0

06 01 05

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

90,0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

3 496,0

06 02 01

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება

1 596,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურებები

26,0

06 02 03

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე

56,4

06 02 04

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე

487,0

06 02 05

ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები

39,5

06 02 06

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება

3,0

06 02 07

რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა

531,8

06 02 08

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

400,0

06 02 09

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება

34,3

06 02 10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

86,0

06 02 11

სტუდენტთა სოციალური დახმარება

50,0

06 02 12

სოციალური დახმარებების პროგრამა

85,0

06 02 13

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა

6,0

06 02 14

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა

65,0

06 02 15

ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

20,0

06 02 16

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

10,0

 

პროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ჯანმრთელობის დაცვა 06 01

პროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება, მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება, აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფიანსება და გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 06 01 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ააიპ ქ.რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრში დასაქმებულიაა 48 თანამშრომელი. ცენტრი სტრუქტურა მოიცავს 2 დეპარტამენტს: მონიტორინგის და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი და ეპიდზედამხედველობის დეპარტამენტი. სამსახურრი ახორციელებს  შემდეგ ღონისძიებებს:

პროგრამის მიზანია განხორციელებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ჯანმრთელი მოსახლეობა, უსაფრთხო გარემო, ჯანმრთელობაზე  მავნე  ფაქტორების  ზემოქმედებაზე   მოსახლეობის  ინფორმირება, ქალაქის ტერიტორიაზე პირველადი პროფილაქტიკური ღონისძიებების უზრუნველყოფა

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 06 01 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  აღნიშნული ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს წარმოადგენენ ის მოქალაქეები, რომელთაც ესაჭიროებათ ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოსტიკა და ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა (წელიწადში არაუმეტეს-2500 ლარი) , კარდიოქირურგიული (წელიწადში არაუმეტეს 2000 ლარი) და გეგმიური ქირურგიული  (წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი)  სამედიცინო მომსახურება, კომპიუტერული გამოკვლევები 0-70 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის (წელიწადში არაუმეტეს 500 ლარი).  სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მუნიპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებით

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 06 01 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი (0-70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეების, შშმ პირების, ომის ვეტერანების, მარჩენალდაკარგული (18 წლის ასაკის მიღწევამდე) პირების სარეიტინგო ქულით 70 001-დან 150 000-ის ჩათვლით   მედიკამენტების შესაძენად საჭირო თანხის დაფინანსება და დიაბეტით დაავადებული  0-18 წლის ასაკის ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო პროგრამის ზევით გლუკომეტრების შესაბამისი ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა.    ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსარგებლე ჯგუფს წარმოადგენენ ქ.რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) სოციალურად დაუცველი (0-დან 70 001-მდე ქულის მქონე) მოქალაქეები, შშმ პირები,  , მარჩენალდაკარგული (18 წლის ასაკის მიღწევამდე) პირები სარეიტინგო ქულით 70 001-დან 150 000-ის ჩათვლით ), რომელთა  მედიკამენტების შესაძენად წელიწადში გათვალისწინებულია არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა, ხოლო ომის ვეტერანებისთვის ერთი მოსარგებლისთვის წელიწადში არაუმეტეს 250(ორას ორმოცდაათი) ლარის მომსახურება.   ასევე,  შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები, რომლებსაც ესაჭიროებათ  ტესტ-ჩხირებით უზრუნველყოფა. მათზე გათვალისწინებულია წელიწადში არაუმეტეს 4 (ოთხი) კოლოფის ოდენობით. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია რუსთავში რეგისტრირებული სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების წარმომადგენელთა მედიკამენტებისა და  საანალიზო ტექნიკური საშუალებების დაფინანსება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

აუტიზმის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება  06 01 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) აუტიზმის მქონე ბავშვების (შემდგომში – ბენეფიციარი) საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შემეცნებითი, თვითმოვლის, მოტორული, სოციალური განვითარების  და კომუნიკაციური უნარების განვითარების ხელშეწყობა.   ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან, დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის ( ICD-10. მიხედვით განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის  (F84.0-F84.9. დიაგნოზის მქონე 2-დან 15 წლის ასაკის მქონე ბავშვები, ქვეპროგრამის მოსარგებლისათვის გათვალისწინებულია თვეში არაუმეტეს 15 სეანსის მიწოდება (315 ლარი), თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს 1 საათს, ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შესაბამისად. თვეში 15 საათის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა რაოდენობამ უნდა შეადგინოს სეანსების საერთო რაოდენობიდან არანაკლებ 11 სეანსი. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როცა შეუძლებელია სეანსის ჩატარება ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია სრულად ან ნაწილობრივ სეანსების რაოდენობა განაწილდეს შემდეგ თვეებზე.  სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც ემსახურება ქვეპროგრამა

მიზანი 3 – ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

გენდერული

არა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია აუტიზმის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება 06 01 05

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქ. რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების (შემდგომში ბენეფიციარი) შემეცნებითი, თვითმოვლის, კომუნიკაციური და ფიზიკური უნარების განვითარებისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამით მოსარგებლე კატეგორიას განეკუთვნება გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლის  და დაუნის სინდრომის  ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები – R62-ის შემთხვევაში 0-დან 15 წლამდე (წელიწადში არაუმეტეს 2000 ლარი), ხოლო ICD-10-ით განსაზღვრული კლასიფიკატორები  G80, Q90-ის შემთხვევაში 0-დან 18 წლამდე მქონე ბავშვები (წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარი).  R62 დიაგნოზის შემთხვევაში სავალდებულოა ფსიქოლოგის ან ნეიროფსიქოლოგის დასკვნა. სავალდებულოა ქალაქ რუსთავში რეგისტრაცია  განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

მიღწეული შედეგი

 

 

პროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სოციალური უზრუნველყოფა 06 02

პროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ა(ა)იპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“

პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული  განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ  ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ  კრიტერიუმს მაინც:
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს
2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; პროგრამით გათვალისწინებულია 2050 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

დაგეგემილი საბოლოო შედეგი

აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გამოკვება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება 06 02 01

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული  განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და აკმაყოფილებენ  ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ  კრიტერიუმს მაინც:
1. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს
2. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი), რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს;
3. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; პროგრამით გათვალისწინებულია 2050 ბენეფიციარის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების გამოკვება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში და კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სარიტუალო მომსახურება 06 02 02

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1. სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების ანაზღაურებას 300 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 20 შუამდგომლობის დაკმაყოფილება. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში აღმოჩენილი იდენტიფიცირებადი ან არაიდენტიფიცირებადი ადამიანების გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას 200 ლარის ოდენობით.  ასევე   ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციუ;ლ საზღვრებში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა არ არემატება 70 000-ს) ოჯახის წევრთა სარიტუალო (დაკრძალვის) მომსახურებას. მომსახურების თანხა  შეადგენს 400 ლარს.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1. ვეტერანების  გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან სარიტუალო მომსახურების დაფინანსებით

მომართვიანობის შესაბამისად  2. უზრუნველყოფილია  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების სარიტუალო მომსახურება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე 06 02 03

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია,  რუსთავში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის წყლის გადასახადზე შეღავათით სარგებლობის ხელშეწყობა და მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები (რეგისტრირებული), სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული (57 000 ქულის ჩათვლით) ოჯახები. ქვეპროგრამა ითვალისწინებსე რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ოჯახებისთვის სასმელი წყლის გადასახადის დაფარვას. სულზე არაუმეტეს 3 ლარის ოდენობით. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადის სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვა

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 06 02 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 1. პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი იმ ოჯახების ნაწილობრივ საქალაქო ტრანპორტით უზრუნველყოფას, რომელთა  სარეიტინგო ქულა მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება  150 000-ს.
   გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.
 2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული ვეტერანების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, რომელთაც შესაბამისი უწყების მიერ მიღებული აქვთ ვეტერანის მოწმობა (სტატუსი) და ფიქსირდებიან სსიპ „ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის“ მიერ მოწოდებულ ვეტერანთა სიაში.
 3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსსიპ ქალაქ რუსთავის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის, ა(ა)იპ რუსთავის  „სახელოვნებო, სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის“,   ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“, ა(ა)იპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“, ა(ა)იპ „გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრის“, ა(ა)იპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“, ააიპ „რუსთავსერვის ცენტრის“,დ)ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“,ააიპ „რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“ -ს თანამშრომლების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობით უზრუნველყოფას,რომლებიც არიან ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებულნი.
 4. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს  I და II ჯგუფის  შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე მოქალაქეების სრულად საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილებას, ხოლო III ჯგუფი უზრუნველყოფილია ნაწილობრივ (50 თეთრის ნაცვლად მგზავრობისას იხდიან 10 თეთრს).
 5. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები სტუდენტების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე ხელშეწყობა
 6. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე ხელშეწყობა
 7. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები პენსიონერი მოქალაქეების  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობაზე ხელშეწყობა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1. აღნიშნული პროგრამით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილება და ხელშეწყობილია ახალი ავტობუსების პოპულარიზაცია

2. სუბსიდირებულია ვეტერანთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგავრობა და ხელშეწყობილია მათი უფასო გადაადგილება საქალაქო ტრანსპორტით

3. სსიპ-ებისა და ააიპ-ების თანამშრომლები საქალაქო ტრანსპორტით გადაადგილების დროს სარგებლობენ შეღავათიანი ტარიფით 

4. უზრუნველყოფილია სრულად/ნაწილობრივ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე მოქალაქეების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა

5. აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია ნაწილობრივ სტუდენტთა გადაადგილება საქალაქო ტრანსპორტით და ხელშეწყობილია ახალი ავტობუსების პოპულარიზაცია.

6. უზრუნველყოფილია სკოლის მოსწავლეთა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი სუბსიდირება

7. აღნიშნული პროგრამით უზრუნველყოფილია ნაწილობრივ  სოციალი მომსახურების სააგენტოდან მოსული პენსიონერი მოქალაქეების საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ინდივიდუარული დახმარების პრგრამები 06 02 05

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები ოჯახების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ): ა)საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ ჯარისკაცთა ოჯახები;ბ)2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;გ)2004 წლის აგვისტოში, შიდა ქართლში, ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვისას დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების;დ)საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების.ომუნალური დავალიანებების (ელ-ენერგია, ბუნებრივი აირი) დაფარვა წლიურად არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). ბავშვისთვის მოითხოვება მხოლოდ აქტირი რეგისტრაციის სტატუსი. ამ პროგრამის მიზნებისთვის რეიტეგრირებული ბავშვი გულისხმობს 1-დან 18 წლამდე ბავშვს. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური დავალიანებების (ბუნებრივი აირი, ელექტრო ენერგია) გადასახადზე შეღავათის დაწესება. პროგრამით მოსარგებლე თითოეულ ოჯახს განესაზღვრება წლიური ლიმიტირებული თანხა 500,00 (ხუთასი ლარი და 00 თეთრი) ლარის ოდენობით, რომლის გახარჯვის შესაძლებლობა ექნებათ 2022 წლის განმავლობაში.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

 1. უზრუნველყოფილია ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვა.
 2. რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების უზრუნველყოფა ბუნებრივი აირითა და ელექტროენერგიით

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება 06 02 06

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.                                 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) ასი და ას წელს გადაცილებული  3 (სამიი) უხუცესი მოქალაქის დახმარება, თითოეულის წელიწადში არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული არიან არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ).გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

 ხანდაზმულები უზეუნველყოფილია ერთჯერადი  მატერიალური დახმარებით.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ააიპ“ რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“-ს ხელშეწყობა    06 02 07

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ააიპ“ რუსთავის წმინდა აკაკი მორჩილის სახელობის მოხუცებულთა სახლი“-

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

მოხუცებულთა კვებისა და სან. ჰიგიენური მომსახურება, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინიმალური აუცილებლობის ხელშეწყობა , საზოგადოებაში სოციალურ კულტურული ინტეგრაცია, მოხუცების  ჯანმრთელონის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცებისათვის თავშესაფრის მიცემა და მოვლა-პატრონობა

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 06 02 08

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური დახმარება.                               

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პროგრამით მოსარგებლე ჯგუფს, რომელსაც წარმოადგენენ ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი. პროგრამით დადგენილი არაუმეტეს 1 წლიანი რეგისტრაცია (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში) მოეთხოვება მშობელს (განმცხადებელს), ხოლო პროგრამის ბენეფიციარებს (მათ შვილებს) მხოლოდ აქტიური რეგისტრაციის სტატუსი. მატერიალური დახმარება გაიცემა 18 (თვრამეტი) წელს მიუღწეველი შვილების რაოდენობის გათვალისწინებით.  დახმარება მოიცავს თითო ბავშვზე ყოველთვიურად 35 ლარის ოდენობით დახმარებას. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახები უზრუნველყოფილი არიან საბაზისო ფინანსური დახმარებით

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება  06 02 09

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1.ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერეთჯერად მატერიალურ დახმარებას. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (3 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილესთან გათანაბრებული პირები  (22 ვეტერანი) მიიღებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ყოველი წლის 9 მაისს.გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

2. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს შიდა ქართლში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო ოპერაციებისას, აგრეთვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობისას საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლების ოჯახების ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას, რომლებიც   ქალაქ რუსთავში ცხოვრობენ და რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ). თითოეული დაღუპული მებრძოლის ოჯახისთვის 500 ლარის ოდენობით. პროგრამით გათვალისწინებულია 12 (თორმეტი) ოჯახის მატერიალური დახმარება. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს  ყოველი წლის 8 აგვისტოს. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის (გარდა 2008 წელს და 2004 წელს მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციებში დაღუპული მებრძოლებისა) 200 ლარის ოდენობით,  პროგრამა გათვლილია 51 ბენეფიცარზე და დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 27 სექტემბრისა. გამონაკლის წარმოადგენენ დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1.უზრუნველყოფილია დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება.

2. უზრუნველყოფილია საბრძოლო ოპერაციებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური დახმარება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 06 02 10

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

1.ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  და დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის მთელი წლის განმავლობაში ნაწილობრივ ან მთლიანად უზრუნველყოფილნი იქნებიან მათთვის საჭირო ბუნებრივი აირით და ელ. ენერგიით.                   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები მოქალაქეების, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებულნი არიან უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და არიან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (სტატუსით „უსინათლო“) პირები განურჩევლად მათი სოციალური სტატუსისა, ასევე 18 წლამდე ასაკის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვებს და რომელთაც სტატუსი მიენიჭათ სამედიცინო ექსპერტიზის კომისიის მიერ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო და ამასთან დაბადებიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის შემდგომ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 480 ლარის ოდენობით ბუნებრივი აირის და ელექტრო ენერგიის გადასახადებში ხელშეწყობას. საიდანაც 240 ლარის ოდენობით იფარება ელექტრო ენერგიის გადასახადი და 240 ლარით ბუნებრივი აირის გადასახადი.გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა

2. ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები (რეგისტრირებული) ტოტალურ (ნულოვანი მხედველობის) უსინათლთა უზრუნველყოფა გამცილებლის მომსახურებით.               ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მოქალაქეების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 2 (ორი) წლის განმავლობაში (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), რომლებსაც გამცილებლის მეშვეობით ესაჭიროებათ გადაადგილება  სამედიცინო დაწესებულებებში, საყოფაცხოვრებო დაწესებულებებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში. გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

1. უზრუნველყოფილია შშმ პირებთა კომუნალური გადასახადების  სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვა

2. ტოტალურად უსინათლო პირები უზრუნველყოფილი არიან გამცილებლის მომსახურებით და ხელშეწყობილი მათი გადაადგილება სხვადასხვა სერვისების მიღების მიზნით

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სტუდენტთა სოციალური დახმარება 06 02 11

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტები, რომლებიც ქალაქ რუსთავში რეგისტრირებული არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) და: ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს, ბ)არიან მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; დახმარება მოიცავს თვეში ერთხელ 60 ლარის ოდენობას.  გ) სტუდენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოპოვებული აქვს სახელმწიფო გრანტის სრული ოდენობა და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 81 და მეტია (100-ქულიანი შეფასების სისტემიდან); დ) სტუდენტი სწავლობს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებულ პრიორიტეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე და მისი აკადემიური შეფასების საშუალო ქულა 81 და მეტია (100-ქულიანი შეფასების სისტემიდან). გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

აღნიშნული პროგრამით ხელშეწყობილია კრიტერიუმებიდან გამომდინარე რუსთაველი სტუდენტების გადაადგილება თბილისის მიმართულებით.

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სოციალური დახმარების პროგრამა 06 02 12

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს   1. მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს),2. დღის ცენტრისა და მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლების ბენეფიციარები,3. შპს „მუნიციპალური მოხუცებულთა სახლის ბენეფიციარები“;4. ქალაქ რუსთავში მცხოვრები (რეგისტრირებული), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახები;5. 2004 წლის აგვისტოს თვეში, ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე საბრძოლო ოპერაციების დროს დაღუპული რუსთაველი მებრძოლების ოჯახები (მცხოვრები და რეგისტრირებული).7. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებულ პირები.
გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

აღნიშნული პროგრამით, მოსარგებლე ბენეფიციარების უზრუნველყობა სასაჩუქრე კალათებით..

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერის პროგრამა  06 02 13

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის და მათი უნარებისა და შესაძლებლობების რეალიზაციის უზრუნველყოფა.                                                                               

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ქალაქ რუსთავის მცხოვრები რეგისტრირებული  სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობას და ფინანსურ დახმარებას წელიწადში არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან და მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდები, რომელთაც სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში სულ მცირე 2 წელი გაატარეს. ქვეპროგრამა განკუთვნილია 18-24 წლის ახალგაზრდებისათვის.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია ბენეფიციარების 100%-იანი დაფინანსება მომართვიანობის ლიმიტის ფარგლებში

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა 06 02 14

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით თვითოეული ბენეფიციარის მომსახურება ფინანსდება  თვეში 80 ლარით. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული რუსთავში მცხოვრები და რეგისტრირებული (განცხადების მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში) მოქალაქეების  ყოველთვიური მატერიალურ დახმარებას.  გამონაკლის წარმოადგენს დევნილები, რომელთაც მოეთხოვებათ ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მიწერილობა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ხელშეწყობილია რუსთავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სამედიცინო მომსახურების მიღება 

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა 06 02 15

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია  სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი ოჯახების ხელშეწყობა, რათა არ გახდეს საჭირო ბავშვების ოჯახიდან გამოყვანა და სახელმწიფო ზრუნვაში გადაცემა.   

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული, დაბადებიდან თვრამეტ წლამდე, ბავშვი/ბავშვები, ვისაც ემუქრება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში გადაყვანა ან/და ვერ ხორციელდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაცია, რაც მოიცავს ბავშვის ოჯახის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას სარემონტო სამუშაოების ჩატარებით და კარ-ფანჯრის შეცვლით. ქვეპროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ბავშვის ოჯახიდან განცალკევების პრევენცია და სახელმწიფო ზრუნვიდან ოჯახში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, რითაც გაიზრდება სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებულ ბავშვთა რიცხვი, ასევე შემცირდება ოჯახიდან სახელმწიფო ზრუნვაში გადასაყვანი ბავშვების რიცხვი.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია სოციალურად დაუცველი ბავშვიანი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა 06 02 16

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ძალადობის მსხვერპლი ფიზიკური პირების გაძლიერების ღონისძიება, რომლის მიზანია ძალადობის მსხვერპლთა მიერ თავშესაფრის დატოვების შემდგომ პერიოდში, რესოციალიზაცისაა და საწყისი ეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობა, მისი ღირსების, კეთილდღეობის, უსაფრთხოების, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირების მხარდაჭერა.

მიღწეული შედეგი

 

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მუნიციპალური არქივის დაფინანსებასა და ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობას.

პროგრამ. კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა

2021 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

12 712,2

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

9 064,2

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

2 058,8

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

6 560,8

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

354,6

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

90,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 648,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

940,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

5,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

2 478,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

115,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

80,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

30,0

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა 01 02 04

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ა(ა)იპ „ქ.რუსთავის მუნიციპალური არქივი“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

  მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან და მის ბალანსზე არსებული ორგანიზაციებიდან მიღებული მასალების აღრიცხვა და შენახვა, მუნიციპალური არქივის ფონდის შევსება დოკუმენტებით, მისი აღწერა, დაზიანებული დოკუმენტების რესტავრაცია, მუნიციპალური საარქივო ფონდის დოკუმენტების სახეობებისა და ნაირსახეობის შემადგენლობის განსაზღვრა, არქივში დოკუმენტების შემოსვლისა და გასავლის აღრიცხვა,კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტაციის დაცვა-შენახვის უზრუნველყოფა,დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა და საქმეთა ფორმირება ნომენკლატურის შესაბამისად, მასალების ფიზიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი და სანიტარიულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის უზრუნველყოფა, შენობა – ნაგებობებისა  და სახანძრო უსაფრთხოების დაცვა.
   მუნიციპალური არქივის თანამშრომელთა რაოდენობა განსაზღვრულია სულ 8 ერთეულით მათ შორის: შტატით 7 ერთეული, რომელთა ძირითადი საქმიანობაა საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება  – შევსება და მიღებული დოკუმენტაციის სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება, აღწერა, აღრიცხვა, დაცვა-შენახვა და გამოყენება, ხოლო შრომითი ხელშეკრულებით(შტატგარეშე)  1 ერთეული, რომლის ძირითად საქმიანობას შეადგენს სანიტარიულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

უზრუნველყოფილია საარქივო ფონდის მუდმივი განახლება, სრულყოფა და საარქივო ფონდის მოცულობის გაზრდის საფუძველზე, ორგანიზაცია-დაწესებულებებისა და მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება და კანონმდებლობის შესაბამისად დოკუმენტების დაცვა – შენახვა

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა 01 02 05

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო“

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მიზანია მხარი დაუჭიროს ეკონომიკურ განვითარებას  ინვესტიციების წახალისების, არსებული მცირე და საშუალო საწარმოების და დამწყები მეწარმეების მხარდაჭერის გზით

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქვემო ქართლის რეგიონში საინვესტიციო და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

მიღწეული შედეგი

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა 01 02 06

ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით 2022 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული, სოციალური, კულტურული და სხვა  პროექტების შეფასება, 2022 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის შეფასება და 2023 წლის დასაგეგმი ბიუჯეტის პრიორიტეტები. გამოკითხვის შესაბამისად მოხდება მიმდინარე და მომავალი წლების ბიუჯეტების დაგეგმარება აღსრულება.

დაგეგემილი შუალედური შედეგი

ქალაქ რუსთავის ბიუჯეტი რომელშიც მაქსიმალურად იქნება ასახული მოსახლეობის ყველა ინტერესი, ასაკობრივი ყველა ინტერესთა  ჯგუფის მიხედვით.

მიღწეული შედეგი

 

 


მუხლი 14. ბიუჯეტის პროგრამების შედეგები და ინდიკატორები
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამების მიზნები, შედეგები და ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს, რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას.

მუხლი 15. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

პროგ. კოდი

დ  ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სულ

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

57 251,5

75 562,7

81 200,0

70 782,7

10 417,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2 867

3 205

3 370

3 306

64

 

ხარჯები

36 811,3

51 531,1

66 603,0

64 276,8

2 326,2

 

შრომის ანაზღაურება

15 538,7

17 245,0

22 212,6

22 029,5

183,1

 

საქონელი და მომსახურება

10 759,3

15 555,0

20 786,8

20 430,9

355,9

 

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 701,1

4 814,0

6 635,0

6 635,0

0,0

 

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3 485,6

4 001,2

4 230,3

4 219,3

11,0

 

სხვა ხარჯები

4 213,2

8 444,2

10 374,3

8 598,1

1 776,2

 

არაფინანსური აქტივები

19 963,7

24 027,4

14 477,0

6 385,9

8 091,1

 

ვალდებულებები

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

7 257,0

9 293,8

12 712,2

12 533,3

178,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

301

312

343

328

15

 

ხარჯები

6 728,7

9 142,5

12 208,7

12 029,8

178,9

 

შრომის ანაზღაურება

4 317,9

4 787,2

6 135,5

6 019,6

115,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 637,5

2 693,4

3 469,2

3 411,2

58,0

 

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,6

128,7

86,0

81,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

581,5

61,4

154,0

154,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

51,7

147,1

383,5

383,5

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6 515,2

7 037,1

9 064,2

8 885,3

178,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283

291

325

310

15

 

ხარჯები

6 469,3

6 890,0

8 682,7

8 503,8

178,9

 

შრომის ანაზღაურება

4 203,9

4 643,2

5 977,2

5 861,3

115,9

 

საქონელი და მომსახურება

1 601,8

2 057,5

2 465,5

2 407,5

58,0

 

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75,6

126,7

85,0

80,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

579,7

57,4

149,0

149,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

45,9

147,1

381,5

381,5

0,0

01 01 01

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 373,8

1 579,4

2 058,8

2 058,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

60

60

65

65

 

 

ხარჯები

1 368,3

1 560,4

2 027,3

2 027,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 028,1

1 067,4

1 307,2

1 307,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

282,6

426,8

564,5

564,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,2

20,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

40,4

46,2

135,6

135,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

19,0

31,5

31,5

0,0

01 01 02

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

4 854,0

5 090,7

6 560,8

6 560,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208

216

245

245

 

 

ხარჯები

4 813,5

4 962,6

6 210,8

6 210,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 947,4

3 345,6

4 378,4

4 378,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 265,1

1 501,7

1 753,0

1 753,0

0,0

 

გრანტები

8,3

5,2

6,0

6,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

53,4

98,9

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

539,3

11,2

13,4

13,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

40,4

128,1

350,0

350,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

269,5

296,9

354,6

175,7

178,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

15

15

 

15

 

ხარჯები

269,5

296,9

354,6

175,7

178,9

 

შრომის ანაზღაურება

228,4

230,2

291,6

175,7

115,9

 

საქონელი და მომსახურება

36,2

58,9

58,0

0,0

58,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,9

7,8

5,0

0,0

5,0

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

17,9

70,0

90,0

90,0

0,0

 

ხარჯები

17,9

70,0

90,0

90,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,9

70,0

90,0

90,0

0,0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

741,8

2 256,7

3 648,0

3 648,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

21

18

18

0

 

ხარჯები

259,5

2 252,5

3 526,0

3 526,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

114,0

144,0

158,3

158,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,7

635,9

1 003,7

1 003,7

0,0

 

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,8

4,0

5,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

601,9

940,0

940,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

601,9

940,0

940,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

601,9

940,0

940,0

0,0

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

1,8

4,0

5,0

5,0

0,0

 

ხარჯები

1,8

4,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,8

4,0

5,0

5,0

0,0

01 02 03

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

581,6

1 470,8

2 478,0

2 478,0

0,0

 

ხარჯები

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

 

პროცენტი

105,0

1 466,6

2 358,0

2 358,0

0,0

 

ვალდებულებები

476,5

4,2

120,0

120,0

0,0

01 02 04

მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა

105,4

100,0

115,0

115,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

 

 

ხარჯები

99,6

100,0

113,0

113,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

64,0

64,0

78,3

78,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,7

34,0

33,7

33,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,0

1,0

1,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,8

0,0

2,0

2,0

0,0

01 02 05

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

13

10

10

 

 

ხარჯები

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

50,0

80,0

80,0

80,0

0,0

01 02 06

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ხელშეწყობა

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

01 02 07

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

20 325,4

29 404,1

28 807,8

20 682,0

8 125,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

260

413

446

446

0

 

ხარჯები

6 633,5

14 075,4

18 588,8

16 812,6

1 776,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 009,2

1 131,1

1 656,0

1 656,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 678,6

2 380,4

2 954,3

2 954,3

0,0

 

სუბსიდიები

1 096,0

2 919,0

4 625,0

4 625,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,0

22,0

22,2

22,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

2 830,6

7 622,9

9 331,3

7 555,1

1 776,2

 

არაფინანსური აქტივები

13 691,9

15 328,7

10 219,0

3 869,4

6 349,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9 064,3

5 628,8

4 174,5

1 909,9

2 264,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

18

18

18

0

 

ხარჯები

176,3

303,4

434,4

434,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

75,4

75,3

92,4

92,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,6

225,7

339,6

339,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

2,4

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

8 888,0

5 325,4

3 740,1

1 475,5

2 264,6

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

8 426,3

4 500,9

3 090,1

825,5

2 264,6

 

არაფინანსური აქტივები

8 426,3

4 500,9

3 090,1

825,5

2 264,6

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

377,0

839,5

520,0

520,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

15,0

20,0

20,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

15,0

20,0

20,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

377,0

824,5

500,0

500,0

0,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

260,9

288,4

564,4

564,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

18

18

18

0

 

ხარჯები

176,3

288,4

414,4

414,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

75,4

75,3

92,4

92,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,6

210,7

319,6

319,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

2,4

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

84,7

0,0

150,0

150,0

0,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

237,9

542,8

297,7

297,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

10

11

11

0

 

ხარჯები

133,0

530,7

297,7

297,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

56,6

63,3

89,4

89,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,4

136,3

192,2

192,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,4

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

328,6

13,7

13,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,9

12,1

0,0

0,0

0,0

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

237,9

542,8

297,7

297,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

10

11

11

0

 

ხარჯები

133,0

530,7

297,7

297,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

56,6

63,3

89,4

89,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,4

136,3

192,2

192,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,4

2,4

2,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

328,6

13,7

13,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

104,9

12,1

0,0

0,0

0,0

02 03

გარე განათება

1 332,2

1 970,6

1 873,0

1 873,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15

15

15

0

 

ხარჯები

1 326,7

1 638,0

1 863,0

1 863,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

138,5

159,9

193,2

193,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 187,0

1 475,7

1 667,4

1 667,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

2,4

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

332,6

10,0

10,0

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

1 332,2

1 970,6

1 873,0

1 873,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15

15

15

 

 

ხარჯები

1 326,7

1 638,0

1 863,0

1 863,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

138,5

159,9

193,2

193,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 187,0

1 475,7

1 667,4

1 667,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

2,4

2,4

2,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

5,5

332,6

10,0

10,0

0,0

02 04

მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

1 541,0

4 937,0

7 421,3

5 645,1

1 776,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

10

10

0

 

ხარჯები

1 388,0

4 788,2

7 389,7

5 613,5

1 776,2

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

61,2

61,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

30,0

101,6

101,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 388,0

4 758,2

7 226,9

5 450,7

1 776,2

 

არაფინანსური აქტივები

153,0

148,7

31,6

31,6

0,0

02 04 01

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

153,0

564,1

1 901,3

125,1

1 776,2

 

ხარჯები

0,0

415,4

1 869,7

93,5

1 776,2

 

სხვა ხარჯები

0,0

415,4

1 869,7

93,5

1 776,2

 

არაფინანსური აქტივები

153,0

148,7

31,6

31,6

0,0

02 04 02

საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია

775,6

1 186,4

700,0

700,0

0,0

 

ხარჯები

775,6

1 186,4

700,0

700,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

30,0

20,0

20,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

775,6

1 156,4

680,0

680,0

0,0

02 04 03

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

612,4

1 686,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

612,4

1 686,5

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

612,4

1 686,5

0,0

0,0

0,0

02 04 04

მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

0,0

1 500,0

4 820,0

4 820,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

10

10

0

 

ხარჯები

0,0

1 500,0

4 820,0

4 820,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

61,2

61,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

81,6

81,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1 500,0

4 677,2

4 677,2

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 871,5

2 501,3

2 157,7

2 157,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

0

 

 

 

ხარჯები

1 687,2

2 491,9

2 157,7

2 157,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

328,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

104,6

78,9

83,0

83,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1 242,5

2 413,0

2 074,7

2 074,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

184,3

9,4

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 716,5

9 413,7

6 606,2

2 521,2

4 085,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

86

86

86

0

 

ხარჯები

586,3

710,8

986,9

986,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

410,7

454,0

624,0

624,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

170,1

250,8

356,9

356,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

6,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 130,1

8 702,9

5 619,3

1 534,3

4 085,0

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

2 692,2

9 313,7

6 506,2

2 421,2

4 085,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

86

86

86

0

 

ხარჯები

562,0

610,8

886,9

886,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

410,7

454,0

624,0

624,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

145,8

150,8

256,9

256,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,5

6,0

6,0

6,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 130,1

8 702,9

5 619,3

1 534,3

4 085,0

02 06 02

სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა

24,3

100,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

24,3

100,0

100,0

100,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

24,3

100,0

100,0

100,0

0,0

02 07

მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება

2 233,4

2 919,0

4 625,0

4 625,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

243

255

255

0

 

ხარჯები

1 096,0

2 919,0

4 625,0

4 625,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 096,0

2 919,0

4 625,0

4 625,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 137,4

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

789,2

411,7

500,0

500,0

0,0

 

ხარჯები

131,2

50,3

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

131,2

50,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

658,0

361,4

500,0

500,0

0,0

02 09

საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

539,4

528,4

370,0

370,0

0,0

 

ხარჯები

108,7

106,9

70,0

70,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

39,9

50,0

70,0

70,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

68,9

56,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

430,7

421,5

300,0

300,0

0,0

02 10

რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

551,0

782,4

782,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

41

51

51

 

 

ხარჯები

0,0

536,3

764,4

764,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

378,6

595,8

595,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

133,0

143,6

143,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

8,8

9,0

9,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

15,9

16,0

16,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

14,7

18,0

18,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

5 267,3

8 922,5

8 111,8

8 111,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

498

561

610

610

0

 

ხარჯები

4 823,4

6 205,9

7 957,3

7 957,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 234,5

1 419,9

1 942,8

1 942,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3 555,1

4 748,5

5 977,9

5 977,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,8

37,0

35,1

35,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

443,9

2 716,6

154,5

154,5

0,0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4 001,4

5 933,2

4 706,7

4 706,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

371

356

389

389

 

 

ხარჯები

3 608,6

3 623,8

4 635,9

4 635,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

596,9

225,8

364,2

364,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2 989,0

3 380,0

4 253,7

4 253,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22,8

18,0

18,0

18,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

392,8

2 309,4

70,8

70,8

0,0

03 02

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

1 148,5

2 018,1

2 096,7

2 096,7

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

143

154

154

 

 

ხარჯები

1 098,0

1 690,1

2 038,9

2 038,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

608,2

697,7

909,6

909,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

479,8

982,8

1 119,7

1 119,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,9

9,6

9,6

9,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

50,6

328,0

57,8

57,8

0,0

03 03

ცხოველთა მონიტორინგი

117,3

373,8

600,0

600,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

31

35

35

0

 

ხარჯები

116,8

315,1

588,2

588,2

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

29,5

96,2

178,8

178,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

86,3

216,5

407,9

407,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,1

2,4

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,5

58,7

11,8

11,8

0,0

03 04

რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა

0,0

597,5

708,4

708,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

31

32

32

 

 

ხარჯები

0,0

577,0

694,3

694,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

400,2

490,2

490,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

169,3

196,6

196,6

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,0

6,0

6,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

1,5

1,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

20,5

14,1

14,1

0,0

04 00

განათლება

12 434,0

13 719,4

15 407,9

15 407,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

967

1 052

1 099

1 099

0

 

ხარჯები

8 054,7

10 377,8

14 390,0

14 390,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5 988,3

6 797,9

8 653,4

8 653,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 681,4

2 941,6

5 048,3

5 048,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59,6

95,8

106,8

106,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

325,3

542,5

581,5

581,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

4 379,4

3 341,6

1 017,9

1 017,9

0,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 311,3

9 460,0

13 375,0

13 375,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

897

981

1 028

1 028

 

 

ხარჯები

7 210,0

9 226,6

13 195,0

13 195,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

5 605,2

6 396,0

8 144,6

8 144,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 544,8

2 734,6

4 941,1

4 941,1

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57,1

89,5

102,8

102,8

0,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

6,5

6,5

6,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

101,3

233,4

180,0

180,0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2 896,5

2 992,8

737,9

737,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2 896,5

2 992,8

737,9

737,9

0,0

04 03

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა

455,5

525,4

720,0

720,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

71

71

71

 

 

ხარჯები

452,5

524,8

620,0

620,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

383,1

401,9

508,8

508,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

66,9

116,6

107,2

107,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

6,3

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

3,0

0,6

100,0

100,0

0,0

04 04

საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია

1 448,3

205,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

69,7

90,4

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

69,7

90,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 378,6

114,7

0,0

0,0

0,0

04 05

სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება

322,4

536,0

500,0

500,0

0,0

 

ხარჯები

322,4

536,0

500,0

500,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

322,4

536,0

500,0

500,0

0,0

04 06

ზოგასაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

7 499,3

9 337,9

10 846,0

9 104,5

1 741,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

757

778

783

783

0

 

ხარჯები

6 107,5

6 844,5

8 143,9

8 143,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 653,2

2 762,5

3 408,5

3 408,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1 716,5

2 111,0

2 570,0

2 570,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 602,1

1 895,0

2 010,0

2 010,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

1,2

4,4

4,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

129,2

74,8

151,0

151,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 391,8

2 493,4

2 702,1

960,6

1 741,5

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

3 427,1

4 513,2

3 805,0

3 805,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

166

164

164

0

 

ხარჯები

2 385,4

2 757,9

3 057,0

3 057,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

183,1

178,5

200,2

200,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

511,3

623,7

716,0

716,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 597,6

1 885,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

93,4

70,7

138,7

138,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 041,8

1 755,3

748,0

748,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 597,6

1 885,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59

78

76

76

0

 

ხარჯები

1 597,6

1 885,0

2 000,0

2 000,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 597,6

1 885,0

2 000,0

2 000,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

799,0

966,6

1 088,0

1 088,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

88

88

88

 

 

ხარჯები

787,7

872,9

1 057,0

1 057,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

183,1

178,5

200,2

200,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

511,3

623,7

716,0

716,00

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

2,1

2,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

93,4

70,7

138,7

138,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

11,2

93,7

31,0

31,0

0,0

05 01 03

სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 030,5

1 661,5

717,0

717,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

1 030,5

1 661,5

717,0

717,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 247,9

3 972,1

5 954,0

4 212,5

1 741,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

475

490

494

494

0

 

ხარჯები

2 917,8

3 246,0

4 080,9

4 080,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 131,3

2 253,2

2 832,0

2 832,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

748,0

980,8

1 230,7

1 230,7

0,0

 

სუბსიდიები

4,5

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,5

1,2

2,3

2,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,6

0,9

5,9

5,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

330,2

726,1

1 873,1

131,6

1 741,5

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 668,9

2 868,7

3 410,8

3 410,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

360

375

379

379

0

 

ხარჯები

2 524,4

2 726,5

3 380,9

3 380,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 100,5

2 225,3

2 803,2

2 803,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

389,8

499,2

569,5

569,5

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,5

1,2

2,3

2,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

30,6

0,9

5,9

5,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

144,6

142,2

29,9

29,9

0,0

05 02 01 01

სახელოვნებო განათლების დაფინანსება

1 180,6

1 179,2

1 417,0

1 417,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

188

188

188

188

 

 

ხარჯები

1 157,7

1 110,3

1 397,0

1 397,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

965,9

942,4

1 231,4

1 231,4

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

160,1

167,4

164,3

164,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

0,2

1,3

1,3

0,0

 

სხვა ხარჯები

28,6

0,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

22,9

68,9

20,0

20,0

0,0

05 02 01 02

თეატრის ხელშეწყობა

825,9

954,9

1 115,8

1 115,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92

96

96

96

 

 

ხარჯები

743,2

912,0

1 110,8

1 110,8

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

624,0

742,5

894,7

894,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

117,4

169,5

215,7

215,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

0,0

0,4

0,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

82,8

42,9

5,0

5,0

0,0

05 02 01 03

მუზეუმის ხელშეწყობა

286,8

319,8

358,0

358,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

38

38

38

 

 

ხარჯები

254,3

293,4

358,0

358,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

201,6

211,3

259,5

259,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,6

81,0

97,4

97,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

32,6

26,4

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

375,6

414,8

520,0

520,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

53

53

57

57

 

 

ხარჯები

369,3

410,8

515,1

515,1

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

309,0

329,1

417,6

417,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

59,8

81,2

92,1

92,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,5

0,5

5,4

5,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

6,3

4,0

4,9

4,9

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების განხორციელება

388,9

509,6

700,0

700,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

115

115

115

 

 

ხარჯები

388,9

509,6

690,0

690,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

30,8

27,9

28,8

28,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

358,1

481,7

661,2

661,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

05 02 03

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

185,6

583,8

1 833,2

91,7

1 741,5

 

არაფინანსური აქტივები

185,6

583,8

1 833,2

91,7

1 741,5

05 02 04

რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა

4,5

10,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

4,5

10,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,5

10,0

10,0

10,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

127,9

151,3

267,0

267,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

25

28

28

0

 

ხარჯები

125,6

142,3

264,0

264,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

41,9

41,6

49,3

49,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

99,4

209,9

209,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,9

1,3

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,2

9,0

3,0

3,0

0,0

05 03 01

ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები

127,9

151,3

267,0

267,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

25

28

28

 

 

ხარჯები

125,6

142,3

264,0

264,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

41,9

41,6

49,3

49,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

76,8

99,4

209,9

209,9

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4,9

1,3

4,8

4,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივები

2,2

9,0

3,0

3,0

0,0

05 04

სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა

696,3

701,3

820,0

820,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108

97

97

97

 

 

ხარჯები

678,8

698,2

742,0

742,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

296,9