გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.166.016507
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
13
24/11/2021
ვებგვერდი, 25/11/2021
190020020.35.166.016507
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/11/2021 - 04/03/2022)

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №13

2021 წლის 24 ნოემბერი

ქ. გურჯაანი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის  შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 19 ნოემბრის  №25 დადგენილება. (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge,   20/11/2020,  190020020.35.166.016490).

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი
თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემ

სავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

 27,394.4

 14,861.9

 12,532.5

 28,728.7

 17,737.0

10,991.7

23,237.4

21,271.3

 1,966.1

 გადასახადები

 14,217.8

 14,217.8

-

 16,537.0

 16,537.0

 -

20,471.3

20,471.3

-

 გრანტები

 12,532.5

-

 12,532.5

 10,991.7

-

10,991.7

1,966.1

 -

 1,966.1

 სხვაშემოსავლები

644.1

644.1

-

 1,200.0

 1,200.0

 -

 800.0

 800.0

-

 II. ხარჯები

 12,807.5

 12,370.1

437.4

 17,848.1

 14,957.0

2,891.1

18,166.3

17,946.3

220.0

 შრომის ანაზღაურება

 2,146.4

 2,050.9

95.5

 2,703.0

 2,603.0

 100.0

3,235.0

3,135.0

100.0

 საქონელი და მომსახურება

 1,611.5

 1,389.4

222.1

 2,537.6

 2,366.5

 171.1

2,645.0

2,645.0

-

 პროცენტი

53.5

53.5

-

60.0

60.0

 -

 60.0

 60.0

-

 სუბსიდიები

 7,560.7

 7,440.9

119.8 

 8,512.0

 8,392.0

 120.0

10,238.0

10,118.0

120.0

 გრანტები

3.9

3.9

-

 -

-

 - 

 -

 -

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

 1,162.3

 1,162.3

-

 1,271.0

 1,271.0

 -

1,355.8

1,355.8

-

 სხვა ხარჯები

269.2

269.2

-

 2,764.5

264.5

2,500.0

 632.5

 632.5

-

 III. საოპერაციო სალდო

 14,586.9 

 2,491.8

 12,095.1

 10,880.6

 2,780.0

8,100.6

5,071.1

3,325.0

 1,746.1

 IV. არაფინანსური

 აქტივების ცვლილება

 15,508.9

 2,956.6

 12,552.3

 11,457.9

 2,802.0

8,655.9

4,991.1

3,245.0

 1,746.1

 ზრდა

 16,120.4

 3,568.1

 12,552.3

 12,457.9

 3,802.0

8,655.9

5,191.1

3,445.0

 1,746.1

 კლება

611.5

611.5

 

 1,000.0

 1,000.0

 

 200.0

 200.0

 

 V. მთლიანი სალდო

- 922.0

- 464.8

- 457.2

-577.3

- 22.0

-555.3

 80.0

 80.0

- 0.0

 VI. ფინანსური აქტივების

 ცვლილება

-1,121.1

- 663.9

- 457.2

-657.3

- 102.0

-555.3

-0.0

 -

- 0.0

 ზრდა

-

-

-

 -

-

 -

 -

 -

-

ვალუტა და დეპოზიტები

-

-

-

 -

   

 -

   

 კლება

 1,121.1

663.9

- 457.2

657.3

102.0

 555.3

 0.0

 -

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 1,121.1

663.9

- 457.2

657.3

102.0

 555.3

 0.0

 - 

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

- 199.1

- 199.1

-

-80.0

- 80.0

 -

-80.0

-80.0

-

 კლება

199.1

199.1

-

80.0

80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 საშინაო

199.1

199.1

-

80.0

80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 სესხები

-

   

 -

   

 80.0

 80.0

 

სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

199.1

199.1

-

80.0

80.0

 

 -

   

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

-

0.0

-

 -

-0.0

 -

-

 

2. მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

 28,005.9

 29,728.7

18,737.0

 10,991.7

23,437.4

 21,471.3

1,966.1

 შემოსავლები

 27,394.4

 28,728.7

17,737.0

 10,991.7

23,237.4

 21,271.3

1,966.1

 არაფინანსური აქტივების კლება

 611.5

1,000.0

1,000.0

 

 200.0

200.0

-

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-

-

   

-

   

 ვალდებულებების ზრდა

-

-

   

-

   

 გადასახდელები

 29,127.0

 30,386.0

18,839.0

 11,547.0

23,437.4

 21,471.3

1,966.1

 ხარჯები

 12,807.5

 17,848.1

14,957.0

 2,891.1

18,166.3

 17,946.3

 220.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16,120.4

 12,457.9

3,802.0

 8,655.9

5,191.1

 3,445.0

1,746.1

 ფინანსური აქტივების ზრდა

(ნაშთის გამოკლებით)

-

-

   

-

   

 ვალდებულებების კლება

 199.1

 80.0

 80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 ნაშთის ცვლილება

- 1,121.1

-657.3

-102.0

- 555.3

- 0.0

 -

- 0.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23237,4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი 

შემოსავლები

 სახელმწიფო

 ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

 27,394.4

 28,728.7

17,737.0

 10,991.7

23,237.4

 21,271.3

1,966.1

 გადასახადები

 14,217.8

 16,537.0

16,537.0

 -

20,471.3

 20,471.3

-

გრანტები

 12,532.5

 10,991.7

 

 10,991.7

1,966.1

 

1,966.1

 სხვა შემოსავლები

 644.1

1,200.0

1,200.0

 

 800.0

800.0

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 20471,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი 

შემოსავლები

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

 14,217.8

 16,537.0

16,537.0

 -

20,471.3

 20,471.3

-

საშემოსავლო გადასახადი

-

-

-

 

-

   

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

9,587.4

 12,537.0

12,537.0

 

15,471.3

 15,471.3

 

ქონების გადასახადი

4,630.4

4,000.0

4,000.0

 -

5,000.0

 5,000.0

-

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

2,869.5

3,000.0

3,000.0

 

4,000.0

 4,000.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-

-

-

 

-

 -

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 76.5

 50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

 974.0

 600.0

 600.0

 

 600.0

600.0

 

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების

მიწაზე

 710.4 

 350.0

 350.0

 

 350.0

350.0

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1966,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის

 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის

 პროექტი

 გრანტები

12,532.5

 10,991.7

 1,966.1

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

-

   

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

12,532.5

 10,991.7

 1,966.1

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

-

-

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1,111.3

 398.9

 220.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

10,754.1

7,172.8

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

 667.1

2,900.0

 1,746.1

მაღალმთიანი დასახლების ღონისძიებები

14.1

 400.0

-

სპეციალური ტრანსფერი 

2,500.0

 1,746.1

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 520.0

 520.0

-

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 800,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის

 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

 644.1

1,200.0

 800.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

 159.1

 220.0

 150.0

 პროცენტები

54.4

 70.0

 50.0

 დივიდენდები

-

   

 რენტა

 104.7

 150.0

 100.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

73.1

 250.0

 190.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

53.9

 190.0

 170.0

 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

-

 

-

სანებართვო მოსაკრებელი

53.9

 70.0

 30.0

 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვებზე

43.9

 56.0

 30.0

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

 2.0

-

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.4

 2.0

-

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

-

 60.0

 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის

ადგილობრივი მოსაკრებელი

-

   

 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 

-

   

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

9.6

 50.0

 40.0

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

-

 10.0

 10.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

19.2

 60.0

 20.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 403.8

 700.0

 460.0

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

-

   

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8.1

 30.0

-

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს18 166,3 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020
 წლის
 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო

 ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი

 შემოსავლები

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

12,807.5

17,848.1

14,957.0

2,891.1

18,166.3

17,946.3

 220.0

 შრომის ანაზღაურება

2,146.4

2,703.0

2,603.0

 100.0

3,235.0

3,135.0

 100.0

 საქონელი და

მომსახურება

1,611.5

2,537.6

2,366.5

 171.1

2,645.0

2,645.0

 -

 პროცენტები

 53.5

 60.0

 60.0

 -

 60.0

 60.0

 -

 სუბსიდიები

7,560.7

8,512.0

8,392.0

 120.0

10,238.0

10,118.0

 120.0

გრანტები

 12.5

     

 -

 -

 

 სოციალური

უზრუნველყოფა

1,162.3

1,271.0

1,271.0

 -

1,355.8

1,355.8

 -

 სხვა ხარჯები

 177.6

2,764.5

 264.5

2,500.0

 632.5

 632.5

 -

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 4991,1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 5191,1 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება -200.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2020 წლის

 ფაქტი

 2021 წლის

 გეგმა

 2022 წლის

 პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 49.1

 310.0

 160.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 49.1

 310.0

 160.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

13,669.9

10,105.8

4,596.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,754.6

7,814.1

2,899.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

4,887.1

1,487.7

 600.0

 02 03

გარე განათება

 129.8

 10.0

 200.0

 02 04

 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

 382.4

 224.0

 200.0

 02 05

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 -

 -

 546.3

 02 08

 სოფლის პროგრამა

 516.0

 570.0

 -

 02 07

 ხევები

 -

 -

 50.0

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა- რეაბილიტაციის

სამუშაოები

 -

 -

 100.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 -

 -

 100.0

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 -

 -

 -

 03 05

 კაპ დაბანდება დასუფთავებაში

 -

 - 

 100.0

 04 00

 განათლება

 447.6

 541.9

 75.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 178.1

 315.0

 25.0

 04 05

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 269.5

 226.9

 50.0

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

   

 -

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 23.8

 2.0

 250.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 23.8

 2.0

 100.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 -

 -

 150.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 -

 -

 10.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 -

 -

 10.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,190.4

10,959.7

5,191.1

 

 

ათას ლარში

დასახელება

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

 611.5

1,000.0

 200.0

 ძირითადი აქტივები

 395.1

 800.0

 100.0

 არაწარმოებული აქტივები

 201.3

 200.0

 100.0

მიწა

 201.3

 200.0

 100.0

 მატერიალური მარაგები

 15.1

   

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური 

კოდი

 დასახელება

 2020 წლის
ფაქტი

 2021 წლის

 ფაქტი

 2022 წლის

 პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,209.1

4,114.0

4,704.8

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,952.6

3,974.0

4,564.8

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,898.2

3,874.0

4,464.8

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 54.4

 100.0

 100.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 256.5

 140.0

 140.0

 7.2

 თავდაცვა

 109.3

 121.0

 155.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

 109.3

 121.0

 155.0

 7.3

 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 -

 -

 -

 7.3 1

 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

     

 7.3 2

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური

     

 7.3 3

 სასამართლოები და პროკურატურა

     

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

8,367.0

8,685.1

3,049.8

 7.4 2

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 -

 -

 -

 7.4 2 1

 სოფლის მეურნეობა

   

 -

 7.4 5

 ტრანსპორტი

7,755.0

8,115.1

3,049.8

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,755.0

8,115.1

3,049.8

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

   

 -

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

 612.0

 570.0

 

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,078.5

1,370.0

1,885.0

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,015.9

1,270.0

1,785.0

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

 62.6

 100.0

 100.0

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

8,532.3

8,319.8

5,256.3

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

 382.4

 274.0

 400.0

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 -

2,501.5

 -

 7.6 3

 წყალმომარაგება

6,431.6

3,537.7

2,600.0

 7.6 4

 გარე განათება

 768.0

 802.0

1,350.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 950.3

1,204.6

 906.3

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

 155.2

 150.0

 150.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 155.2

 150.0

 150.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,055.3

2,429.0

2,918.0

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 623.8

 692.0

 950.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,320.5

1,492.0

1,753.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 111.0 

 245.0

 215.0

 7.9

 განათლება

4,102.4

3,411.6

3,335.0

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

3,074.3

3,096.9

3,275.0

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1,028.1

 314.7

 60.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

1,028.1

 314.7

 60.0

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,513.1

1,785.5

1,983.5

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

   

 40.0

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

 

 -

 2.5

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 -

 425.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

 

 -

 11.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

1,513.1

1,785.5

1,505.0

 

 სულ

29,122.2

30,386.0

23,437.4

 

მუხლი 10. ბიუჯეტისსაოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5071,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2020წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

14586,9

10880,6

5071,1

 მთლიანი სალდო

-922,0

-577,3

80,0

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს

ათას ლარში

დასახელება

 2020წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 1121,1

- 657,3

-00

 ზრდა

-

 -

00

 ვალუტა და დეპოზიტი

 -

00

 კლება

1121,1

657,3

00

ვალუტა და დეპოზიტი

1121,1

657,3

00

 

ფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო არნგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობითბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 764,0ათლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 183,1 ლარი.

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 580,9ათლარს. მათ შორის: 4,7ათლარი -მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.8,5ათ, ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019წლის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.სკაჭრეთის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.0,4ათ ლარისაქართველოს მთავრობის დელეგირებული უფლებამოსილების შესასრულებლად 2019წლის №13 განკარგულებითგამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის) ნაშთი. 24,0ათ ლარი საქართველოსმთავრობის 2020წლის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა ) ნაშთი. 1,7ათ. ლარი -საქართველოს მთავრობის 2018წლის №1468 განკარგულების სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისთვის24,8ათ ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020წლის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.“ 100,9ათ ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020წლის№27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.0,1 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018წლის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხისნაშთი. 247,7ათ, ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020წლის №2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.გურჯაანში #1ბაღი, ქ. გურჯაანში ორი მინი მოედანი, ველისციხის ახალიჭაბურღილი, ვაზისუბნის ჭაბურღილი, ) ნაშთი.18,0ათ, ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019წლის №2098 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ ძირკოკის საჭიდაო არენა ) ნაშთი. 149,5ათ, ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020წლის №2553 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (ბაღებში სველი წერტილების რეაბილიტაცია)

 მიმდინარე წელს 08.07 2021წლის1147განკარგულებით მოხდა ზემოთ ხსენებული 554 დან8,4ათ ლარისა და2630განკარგულების-85, 3ათ ლარის აუთვისებელი თანხების შემცირება 93,6ათ ლარით, რომლითაც დაფინანსდა სოფ. გურჯაანის გზის პროექტი. 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 80,0 ათასი ლარი (ძირი 80,0 ათ ლარი და % 60,0ათ ლარი) ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულისესხისთანხის დაფარვას.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მთლიანი სასეხო ვალდებულება შეადგენდა619,3ათას ლარს. 2022წლისთვის დაფარულია 401,6ათ ლარი.დარჩენილია ძირი 154.8 და პროცენტი 62.9ათ ლარი

 

თავი II. გურჯაანისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8156,1ათ. ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული

 კოდი

დასახელება

სულ 2022-2025წელი

2022.წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

საკუთარი ბიუჯეტით დაფინანსებ

სახელმწ ბიუჯეტით დაფ

საკუთარი ბიუჯეტით დაფინანსებ

სახელმწ ბიუჯეტით დაფ

საკუთარი ბიუჯეტით დაფინანსებ

საკუთარი ბიუჯეტით დაფინანსებ

საკუთარი ბიუჯეტით დაფინანსებ

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

განვითარება

7600.0

1399.8

1650.0

1399.8

1850.0

2050.0

2050.0

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

7300.0

1399.8

1500.0

1399.8

1800.0

2000.0

2000.0

02 01 02

გზების მოვლა-პატრონობა

300.0

0.0

150.0

 

50.0

50.0

50.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

10100.0

0.0

2600.0

0.0

2400.0

2500.0

2600.0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1900.0

0.0

500.0

 

400.0

500.0

500.0

02 02 02

ააიპ მუნიციპალური სერვისი

8200.0

0.0

2100.0

 

2000.0

2000.0

2100.0

02 03

გარე განათება

4800.0

0.0

1350.0

0.0

1150.0

1150.0

1150.0

02 03 01

გარე განათების ქსელი მოწყობა და ელ. ენერგია

4000.0

0.0

1000.0

 

1000.0

1000.0

1000.0

02 03 02

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციის რეაბილიტაცია

800.0

0.0

350.0

 

150.0

150.0

150.0

02 04

შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია დემონტაჟი

2400.0

0.0

400.0

0.0

500.0

500.0

1000.0

02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

1200.0

0.0

200.0

 

200.0

300.0

500.0

02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების დაფინანსება

1200.0

0.0

200.0

 

300.0

200.0

500.0

02 05

მუნიციოალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები, სპორტული მოედნები

650.0

346.3

200.0

346.3

150.0

150.0

150.0

02 06

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

400.0

0.0

100.0

 

100.0

100.0

100.0

02 07

ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

400.0

0.0

100.0

 

100.0

100.0

100.0

02 08

სოფლის პოგრამა

0.0

0.0

         

02 09

თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების მიწის პასპორტირების და აუდიტორული მომსახურება

40.0

0.0

10.0

 

10.0

10.0

10.0

02 10

მონადირეობა, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

         
   

0.0

0.0

         
   

0.0

0.0

         
 

სულ პრიორიტეტი

26390.0

1746.1

6410.0

1746.1

6260.0

6560.0

7160.0

                     

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

3049.8

 1850.0 

2050.0 

2050.0 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მშენებლობა - კაპიტალური შეკეთება;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -პატრონობა;
გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზებისკაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავსასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა კაპიტალური შეკეთება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

2899,8

 1850.0 

2050.0 

2050.0 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 55% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2022წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს, გზებს ექნება სანიაღვრე არხები რაც ხელს შეუწყობს წყლის გადინებას და ააცილებს მოსახლეობას ნალექით წამოქმნილი ნიაღვრისგან ეზოების დატბორვას. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გურჯაანისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

 

 

გზების მოვლა-პატრონობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 01 02

 150,0

50,0 

50,0 

 50,0 

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავსასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 5- კმ გზისმოხრეშვა და100კვ/მ დაზიანებული ასფალტის ორმოულიშეკეთება;


ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

 

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

2600,0

 2400,0 

2500,0 

2600,0 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის 20საათიანი წყალმომარაგება.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა,

2. ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისი, (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოსწყალმომარაგებით.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები დასახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში იყოს 20 საათიანი წყალმომარაგება

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი:ყველა ოჯახს მიეწოდებაწყალი

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 02 01

500,0

400,0

500,0

500,0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 20 საათიანი წყალმომარაგება წლის ნებისმიერ პერიოდში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოქმედი 148ჭაბურღილი ჯერ კიდევ ვერ უზრუნველყოფს სოფლად მოსახლეობის წყლისმომარაგებას, ამიტომაცაა დაგეგმილი ახალი ჭაბურღილების ბურღვა და წყლის სათავე ნაგებობების გაწმენდა რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს სოფლად ამ პრობლემის აღმოფხვრას, სამუშაოების დაფინანსება მოხდება ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 20 საათიანი მომარაგება სასმელი წყლითწლის ნებისმიერ პერიოდში.მიმდინარე წელს სახელმწიფო დაფინანსებით დაიწყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების კარდენახიდან -სოფ.გურჯაანისჩათვლით წყლისსისტემების სრული ამოცვლა, რაც ერთ ერთი მნიშვნელოვანიდა დიდი პროექტია, რომელიც ხელს შეუწყობსწყალმომარაგების გამართულ მუშაობას. 

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 20საათიანი გრაფიკი;

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

2100,0

2000,0

2000,0

2100,0

ქვეპროგრამის განმახორც. სამსახური

ა(ა)იპმუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გურჯაანისმუნიციპალიტეტისა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისის სუბსიდირებას,რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას, მომსახურება ეწვა 148 ჭაბურღილს, რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.ისინჯება წყლის ხარისხი და იწმინდებარეზერვუარები. დაფინანსების წყაროამუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია და საკუთარი (150,0ათლარი) შემოსულობები, რომელიც სუბსიდიის დიდ ნაწილთან ერთად ძირითადად ჭაბურღილების მიერ დახარჯულ ელ ენერგიის გადასახადშია მიმართული

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში დაზიანების დროული აღმოფხვრა

მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა წყალზე;

წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარეგანათება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

1350,0

1150,0 

1150,0 

1150,0 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

 

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში(დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 57,% გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 25000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან, ესენია:

1. გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ. ენერგია,

 2. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები დასახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი(ძირითადად სოფლის პროგრამა).

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი:ყველა უბნის განათება

 
               

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათების ქსელის მოწყობა და ელ ენერგია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვე პროგრამა ითვალისწინებსახალი გარეგანათების ქსელის პროექტირებასა და მოწყობისსამუშაოებს,ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილიხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას). ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები დასახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი(ძირითადად სოფლის პროგრამა).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული ადგილები მაქსიმალურადაა განათებული

განათებული ქლაქისა და სოფლისუბნები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

350,0

150,0

150,0

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპმუნიციპალური სერვისი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვე პროგრამა ითვალისწინებსქ.გურჯაანში და 23 ადმინისტრაციულ ერთეულში(დასახლებულ პუნქტში) გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობასა და რეაბილიტაციას. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1000-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 25000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას.ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ააიპ უზრუნველყოფს გადამწვარი და ექსპლუატაციიდან გამოსული სანათებისდროულგამოცვლასა, შეკეთებას და მის გამართულ მუშაობას. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი, ტექნიკურად გამართული გარე განათების სისტემის შექმნა.

 შედეგი: განათებული ქლაქისა და სოფლისუბნები

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

400,0

500,0

500,0

1000,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობების, ასევეკერძო საერთოსაცხოვრებლებისკეთილმოწყობა-რეაბილიტაციას, ცენტრალური ქუჩების იერსახის გაუმჯობესებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისგან, ესენია:

1. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია

 2. მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია(ამხანაგობის თანადაფინანსება)

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელადრეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები,და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:გალამაზებული იერსახის მუნიციპალური შენობები, გადჭრილია ამხანაგობებიდან შემოსული პრობლემები. 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლუატაცია რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

200,0

200,0

300,0

500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია. დღეის მდგომარეობით შენობა ნაწილობრივ რეაბილიტირებულია და ცენტრალური გათბობა მოწყობილია მხოლოდ ორ სართულზე, რაც შეეხება ფასადს საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას.2022 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმებაადმინისტრაციული შენობისრეაბილიტაცია, ცენტრალური გათბობის მოწყობა სრულად, ასევე ფასადის რეაბილიტაცია. თანხის გადახდა მოხდება ადგილობრივიბიუჯეტიდანდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით. ღირებულება რეგ ფონდიდანშეადგენს 650000 ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულიშენობა იყოს კომფორტული და კეთილმოწყობილი.

კარგი სამუშაო პირობების შექმნა

 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაცია(ამხანაგობის თანადაფინანსება)

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 02

200,0

300,0

200,0

500,0

ქვეპროგრამის განმახორც. სამსახური

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 ქვე პროგრამა ითვალისწინებსმრავალბინიანი საერთოსაცხოვრებელი სახლების იერსახის გაუმჯობესებასა და რეაბილიტაციას, მაცხოვრებელთაამხანაგობების თანადაფინანსებით .რათა გურჯაანის მოსახლეობას შეექმნათ კეთილმოწყობილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სუბსიდირებით მიღებული სახსრები.ქალაქში არსებული შენობა ნაგებობებს სჭირდება ფასადური რეაბილიტაცია და სახურავების რემონტი,პროგრამის ფარგლებში იგეგმება განხორციელდეს შენობა ნაგებობების სახურავებისდა ფასადების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია რაც დაფინანსდება სრულად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ამისთვის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი რომელიც განსაზღვრავს დაფინანსებისთვის საჭირო კრიტერიუმებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შეიქმნას როგორც ვიზუალურად ისე ტექნიკურად უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

 შედეგი: ლამაზი ქალაქი და მისი კმაყოფილი მოსახლეობა, ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობა.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერები,მინი სპორტული მოედნები)

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

546,3

150,0

150,0

150,0

პროგრამის განმახორც,სამსახური

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით ფინანსდება ქვეპროგრამა სკვერები და მინისპორტული მოედნების მოწყობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად.მათ შორის განხორციელდება 4 სრული კომპლექტის მოწყობა(ტრენაჟორები, სკვერი, მინი მოედანი), სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია346,3ათ ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სამუშაო პროცესის კომფორტული გარემოს შესაქმნელადრეაბილიტირებული მუნიციპალური შენობები,და მოსახლეობის პირობების გასაუმჯობესებლად ამხანაგობების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:კომფორტული გარემოსა და პირობების შექმნა. 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

100.0

100.0

100.0

100.0

პროგრამის განმახორც,სამსახური

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებშიმოსახლეობა დაცული იქნება ეზოების და პირველი სართულების დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადადგილება და შესაბამისადსხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტულიგარემო,არ მოხდესმოსახლეობის ეზოებისა და საცხოვრებელი სახლების დატბორვა 

მოსალოდნელი შედეგი: შეკეთებული სანიაღვრეები,მოსახლეობის კმაყოფილება,

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ხევების გაწმენდა ნაპირსამაგრი სამუშაოები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

100,0

100,0

100,0

100,0

პროგრამის განმახორც,სამსახური

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისადა არქიტექტურისსამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდა გამაგრება საჭიროებისამებრ, რათა სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს სტიქიის პრევენცია. ხოლო სტიქიის შედეგად მინიმალური ზიანი მიადგეს როგორც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს, ასევე საცხოვრებელ სახლებსა და ეზოებს. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: უხვი ნალექების დროს ხევში წყალგამტარობის მაღალი დონის მიღწევა

მოსალოდნელი შედეგი:დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორვისგან

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებაგარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახისგათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეარსებული 42 სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდაბალახისა და ბუჩქნარისგან.

 

პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება

სულ 2022-2025 წლები

2022 წლი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

7 854.2

1885,0

1 884,9

1 987,6

2 096,7

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

1885,0 

1 884,9

 1 987,6 

2 096,7 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპგურჯაანის დასუფთავების სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სამოქმედო 23 ტერიტორიული ერთეულიდან საყოფაცხოვრებონარჩენების დატვირთვა და გატანა, რომელსაც ემსახურება 10 ნაგვისგამზიდი მანქანები .შეგროვებული ნარჩენები გადის ნაგავსაყრელებზე.ყოველდღიურად 6-7 რეისის გატანა ხდება თელავის ნაგავსაყრეზე,, 6-7 რეისი წნორის ნაგავსაყრელზე და 1-2 რეისი საგარეჯოს ნაგავსაყრელზე, ასევე სამსახურითავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების, ეზოების, პარკების დაგვას, ნარჩენების შეგროვებას დაგატანას. მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა. ისეთი ხარჯები, როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, და ხარჯვა ხორციელდებადასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.

ასევე ხორციელდება ქ. გურჯაანის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების42 ერთეულის- 153,27 ჰა ფართობის სასაფლაოების გაწმენდა, გასუფთავება ,მოცელვა და შესაწამლი სამუშაოების შესრულება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ეკოლოგიურად ჯანსაღი და სუფთა გარემო 

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3382,9 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025წელი

       

04 00

განათლება

 

3310,0

3360,0

3660,0

3660,0

 04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

557

3200,0

3200,0

3500,0

3500,0

 04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

16

50,0

50.0

50.0

50.0

04 05

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 

50,0

100,0 

 100,0

100,0 

04 06

წარჩინებულ პირვეკურსელ და მოსწავლეთა წახალისება

 

10.0

10,0 

10,0 

10,0 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

განათლება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 00

3200

3200

3500

3500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

ქვეპროგრამის აღწერა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის თანახმად ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვისსაჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები საბავშვო ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით გურჯაანისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 37 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1750 ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 559 აღმზრდელი, სხვა პერსონალი და ადმინისტრაცა. "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დადგენილიმოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის N485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის N487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილ ნორმებთან; ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული ქნება საქართველოს მოქმედი კანმდებლობით დადგენილისტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპსკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

2022 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 03

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო შემოქმედებითი ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსწავლეების პროფესიული დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში ჩართულობა,ასევე ხელშეწყობა მოსწავლეთა გონივრული დასვენებისა და თავისუფალი დროის სწორად გამოყენებისათვის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა პიროვნული და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება. აუმაღლდესაზროვნება, მსჯელობისა და არგუმენტირების უნარ-ჩვევები, შეექმნას და გაუმყარდეს საფუძველი პროფესიის არჩევის, დაოსტატებისა და საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში აქტიურად ჩართვისათვის.

 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია

2022 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

04 05

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რომელსაც ძირითადად აფინანსებს სახელმწიფო ბიუჯეტი. 2021წელს ექსპლუატაციაში შევიდა სოფ. გურჯაანის საბავშვო ბაღი. სამუშაოები უზრუნველყოფს მოზარდთასუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნას. ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული იქნება საბავშვო ბაღების სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები,შემდგომ სამუშაოების ჩასატარებლად, რაც ასევე ხელს შეუწყობს მოზარდთა სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი აღსაზრდელების კომფორტულ გარემოში ყოფნა და კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტისინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარებისპარალელურად აუცილებელიახელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობადა მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობსკულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულისპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

პროგრამული

 კოდი

დასახელება

სულ 2022-2025წელი

2022.წელი

2023 წელი

2024 წელი

2025 წელი

ზღვრულ დაფინან ფარგლებ

ზღვრულ დაფინან 

ფარგლებ

ზღვრულ დაფინან 

ფარგლებ

ზღვრულ დაფინან 

ფარგლებ

ზღვრულ დაფინან 

ფარგლებ

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

12265.0

2918.0

3062.0

3115.0

3170.0

05 01

სპორტული სფეროს განვითარება

3950.0

950.0

950.0

1000.0

1050.0

05 01 01 07

ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

3600.0

900.0

850.0

900.0

950.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

350.0

50.0

100.0

100.0

100.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

7290.0

1753.0

1842.0

1845.0

1850.0

05 02 01 01

ააიპ გურჯაანისსამხატვრო სკოლა

177.0

40.0

42.0

45.0

50.0

05 02 01 03

ააიპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

2400.0

600.0

600.0

600.0

600.0

05 02 01 08

ააიპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

198.0

48.0

50.0

50.0

50.0

05 02 01 10

ააიპმრავალჟამიერი1

780.0

180.0

200.0

200.0

200.0

05 02 01 11

ააიპგურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

1710.0

420.0

430.0

430.0

430.0

05 02 01 15

ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

1275.0

315.0

320.0

320.0

320.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებებისდაფინანსება

750.0

150.0

200.0

200.0

200.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული პროგრამების ორგანიზება

750.0

150.0

200.0

200.0

200.0

05 05

ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

275.0

65.0

70.0

70.0

70.0

05 00

სულ პრიორიტეტი

12265.0

2918.0

3062.0

3115.0

3170.0

 

მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ექცევა ახალგაზრდობის დაინტერესებასა და ჩართვას კულტურულ ღონისძიებებში, შექმნილია სხვადასხვა დარგობრივი ააიპები სადაც მოზარდები ეუფლებიან სხვადასხვა ხელოვნებას

ქვეპრო

გრამის დასახელება

კოდი

ააიპ გურჯაანის

სამხატვრო სკოლა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება

 ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება

 ათას ლარში

05 02 01 01

40,0

40,0

40,0

40,0

ქვეპროგრამის განმახორ

ციელებელი სამსახური

ააიპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებების სამხატვრო და სახვითი ხელოვნების განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისათვის. ბავშვების მიერ შესრულებული ნახატების გამოფენების მოწყობა.

სამხატვრო სკოლაში არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვებიც, რომელთაც უჭირთ სწავლის გადასახადის გადახდა. ასეთი ბავშვებისთვის 2022 წელსსასურველიაგამოიყოსდაფინანსება. მოსწავლეები დაინტერესებული არიან ხატვის ხელოვნებით, განსაკუთრებულ სურვილს გამოთქვავენ გამოყენებითიხელოვნების(ქსოვა, ქარგვა, გობელინი, ხეში კვეთა) მიმართ. არიან ბავშვები , რომელთაც უნდათ აკადემიაში სწავლის გაგრძელება და მათ ძირითადად აინტერესებთ გრაფიკა, კომპოზიცია და ფერწერა.

მოსალ

ოდნელი შედეგი

 - მოზარდების ჩართვა ხელოვნების სახეობებში.

- გამოფენების მოწყობა

- გამოვლენილი ნიჭიდა შესაძლებლობები. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

2022 წლის

 დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 03

600,0

600,0

600,0

600,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 გურჯაანის მუნიციაპლური კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია მუნიციაპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი შვიდი კულტურის სახლი,სადაც ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული და ფოლკლორულიწრები, ბავშთა საესტრადო წრები,ბავშთა თეატრალური ჯგუფი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსაბლი.

აღნიშნულ ანსაბლებსა და წრებში მონაწილეობს 1300 ბავშვი.

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარუზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება,თეატრალური სფეროსადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის ზრდა.

 მუნიციპალიტეტიში 2021წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობითგანახლდა დარეაბიტირდაკულტურისა და დასვენების პარკი 3 840,0ათ ლარი ღირებულებით.პარკს უნიკალურიმდებარეობა უკავია, ათეული წლებია უმოქმედო, აბალახებულმდგომარეობაშიიმყოფებოდა.მნიშვნელოვანიროლი ექნება ყველა ასაკის მაცხოვრებლისთვის თავშეყრის, კულტურული, სპორტული და ტურისტული დატვირთვით.სამუშაოსმიღება- ჩაბარების შემდეგ2022 წლის ბიუჯეტშიგათვალისწინებული იქნება პარკის მოვლა პატრონობის და ახალ- ახალი გამწვანების სამუშაოებისთვისთანხები.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მოზარდებისმაქსიმალური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში

- ღონისძიებებისა და კონცერტების გამართვა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქართული ეროვნული

 ცეკვის ანსამბლი" გურჯაანი"

2022 წლის 

დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის

 დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 08

48,0

48,0

48,0

48,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი" გურჯაანი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ანსამბლი მონაწილეობას ღებულობს მსოფლიო ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალებში, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, ამიტომ ანსამბლისთვის საჭიროა ახალგაზრდა მოცეკვავეთა რაოდენობის გაზრდა, მუსიკალური ბენდის გაზრდა, ძველი ხალხური ინსტრუმენტების მოძიება შძენა,ეროვნული კოსტიუმების განახლება შეძენა და ანსამბლის ტრანსპორტირება საქართველოში. უტარდებათშემეცნებითი სემინარები ქართული ხალხური ძირძველი ქორეგრაფიული ხელოვნების მოძიება განვითეარებისათვის. ეწყობა შეხვედრები კახეთის ყველა კუთხეში უხუცეს ადამიანებთან, ვისაც შეხება ჰქონიათ ძველ ქართულ ცეკვასთან, ძველი ელემნტების ამოღება განვითარებასთან დაკავშირებით.

 ქვეპროგრამის მიზანია ღონისძიებებსა და კონცრტებში მონაწილეობის მიღება და ახალგაზრდობის კულტურულ-ესთეტიკური აღზრდის უზრუნველყოფაქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 - ძველი ტრადიციების შენარჩუნება 

- ღონისძიებებისა და კონცერტების გამართვა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ააიპ მრავაჟამიერი-1

2022 წლის 

დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის

 დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის

 დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 10

180,0

200,0

200,0

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ანსამბლი მრავაჟამიერი-1

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ა(ა)იპ ,,მრავალჟამიერი1“ დაქვემდებარებაში შედის 2 ანსამბლი: ანსამბლი ,,გურჯაანი“ და ლევან მუღალაშვილის სახელობის ბიჭუნათა ანსამბლი. ხალხური სიმღერისა და გალობის რაიონული სკოლა, რომელიც ემსახურება ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას და მათ სწორად აღზრდას. ააიპ ,,მრავალჟამიერი 1 “ მიზანია მოზარდი თაობის დაინტერესება ხალხური სიმღერისა და გალობის შესწავლით. ანსამბლების ჩამოყალიბება, სწორად და ხარისხიანად სწავლება, რათა მათ შეძლონ ქვეყნის შიგნით და გარეთ ჩატარებულ ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და ტრადიცული ხალხური სიმღერისა და გალობის მომავალი თაობისთვის გადაცემა და პოპულარიზაცია. გაიხსნადა იგეგმება ახალი წრეებისოფელ ვაჩნაძიანში, ვაზისუბანში,ველისციხეში, ბაკურციხეში, კარდენახში და კაჭრეთში, რათა ხალხური სიმღერის შესწავლის მსურველი ბავშვებისთვის, რომლებისთვისაც რთულია გურჯაანში სიარული, ხელმისაწვდომი იყოსსწავლა.

 ქვეპროგრამის მიზანია ხალხური სიმღერის და გალობისსწავლის მსურველთა რაოდენობის გაზრდა და კარგ მომღერლად ჩამოყალიბება, ფესტივალებსა და კონკურსებზე მიღებული პრიზების რაოდენობა, ბავშვთა სწავლების დონის შეფასებით მშობლების კმაყოფილების დონის გაზრდა. სწავლის ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 - ხალხური სიმღერის შესწავლისხემისაწვდომობა ყველა მსურველთათვის 

- ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო 

და სამუზეუმო გაერთიანება

2022 წლის 

დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 11

420,0

430,0

450,0

450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე6 მუნიციპალური მუზეუმი, 13 ბიბლიოთეკა.მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 26967 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 4234-ს.

 მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 141875 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით6000 მოსახლე. ქვეპროგრამის მიზანია -საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა;
საცნობარო–ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება,მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის (წიგნებისა და ჟურნალ–გაზეთების ელექტრონული კატალოგები, ელექტრონული წიგნები, ჟურნალ–გაზეთების სტატიების ელექტრონული კატალოგები) შექმნა და სრულყოფა, ელექტრონული პროგრამების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა,კომპიუტერული ქსელის და ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, ელექტრონული რესურსებით, ტექნიკური საშუალებებით და ინტერენეტით უზრუნვრლყოფა.
კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების, სპეციალიზირებული სემინარების და ტრენინგების მომზადება–ჩატარება, გამოფენების მოწყობა,
საბიბლიოთეკო საქმიანობის წარმოება საერთაშორისო სტანდარტების და სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბასად.მუზეუმებსა და ბიბლიოთეკებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარება.სამუზეუმო ექსპონატების აღწერა, საინვეტარო წიგნში გატარება, დაცვა, მოვლა-პატრონობა.ასევე მუზეუმების ფონდების აღრიცხვა-დამუშავება.

 ქვეპროგრამის მიზანია ასევე ჩატარდეს ახალგამოცემული წიგნების წარდგენები, ლიტერატურული საღამოები, შემეცნებითი დისკუსიები, ცნობილი მწერლების დაბადების დღისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოები, გურჯაანშიმოღვაწე შემოქმედ, ღვაწლმოსილ და ცნობილ პიროვნებებთან შეხვედრები,ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები ,,ბიბლიოთეკის კვირეული, ლექციები, კონფერენციები, სემინარები, საშობაო–საახალწლო შეხვედრები,მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმების ჩვენებები, საკლუბო შეხვედრები.

ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი შეძლებისდაგვრად უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა). ქვეპროგრამისმთავარი მიზანიამოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობისა და დაინტერესების ზრდა. საბიბლიოთეკო ფონდის ზრდა, რომ დავაინტერსოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე. მეტი ტურისტი გვყავდეს მუზეუმებში, რაც გაზრდისსაკუთარ შემოსავალს. 

მოსალოდნელი შედეგი

 - მოსახლეობის ზრდა და ჩართულობა ცნობიერების ასამაღლებლად

- მეტი ტურისტი რაც მუნიციპალიტეტის ცნობადობისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ 

სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

2022 წლის

 დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება

 ათას ლარში

2024 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში

05 02 01 15

315,0

320,0

320,0

325,0

ქვეპროგრამის განმახორც.სამსახური

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ააიპ გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანებაში შედის 5 სამუსიკო სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, თეორიული,სიმებიანი (ვიოლინო), საესტრადო ვოკალი, ფოლკლორი (ხალხური საკრავები) საგუნდოდა სხვა მიმართულებები. საერთო კონტიგენტი შეადგენს 303 მოსწავლეს. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსსონალი და პედაგოგები) 68თანამშრომელს. ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის საჭიროა შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა;სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში.

მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა, ბავშვების მომზადება სამომავლო შემოქმედებითი საქმიანობისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა

- ღონისძიებებისა და ფესტივალების გამართვა დამონაწილეობა 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 კულტურის

 ღონისძიებები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის 

დაფინანსება 

ათას ლარში

2025 წლის

 დაფინანსება 

ათას ლარში

05 02 02

150

200

200

200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების გამართვა, ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ქართული ეროვნული ცეკვა-სიმღერის პოპულარიზაცია. მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციას სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, ისეთების, როგორიცაა ფესტივალები, ფორუმები და ა.შ.
ამასთან, სამსახური ცდილობს გამოიყენოს და დანერგოს ის ინოვაციური მიდგომები, რომელიც გაზრდის შემოქმედებით საქმიანობას ადგილობრივად. ამასთან, ასევე ცდილობს, მოახდინოს კულტურული მიმართულებების ინტეგრაცია ისეთ მონათესავე მიმართულებებთან, როგორიცაა მაგ: ტურიზმი და ა.შ.
შესაბამისად, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:
1. მუნიციპალიტეტის შესახებ, ცნობადობის ამაღლების კამპანიის წარმოება.
2. ფესტივალების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით.
3. კონფერენციებისა და ფორუმების გამართვა.
4. კულტურული ღონისძიებების განხორციელება. 
 ქვეპროგრამების განხორციელება უზრუნველყობს გენდერული ბალანსის დაცვას.

 გამომდინარე აქედან, ვფიქრობთ მივაღწევთ ჩვენს მიერ დასახულ მიზანს, რომ გურჯაანის ნიშა გახდეს როგორც მეღვინეობის, ასევე საფესტივალო ქალაქი და შესაბამისად, მოხდეს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია სწორედ კულტურული ღონისძიებების გამართვის შედეგად, რაც თავის მხრივ განაპირობებს ტურისტული ნაკადების გაძლიერებასა და ეკონომიკურ სიძლიერეს.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია

- ტურიზმის განვითარება 

 

პროგრამის დასახელე

კოდი

 

 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2024 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

2025 წლის 

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

150

200

200

200

ქვეპროგრამის განმახორც.

სამსახური

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამების მიმართულებების ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ისეთი პროექტები, რაც ერთის მხრივ გამოაცოცხლებს მუნიციპალიტეტს და გახდის მასშტაბური პროექტების მონაწილეს, ასევე, მეორეს მხრივ, შესაძლებლობას მისცემს ადგილობრივ ახალგაზრდობას, მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდობისთვის არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში და შეცვალონ შექმნილი გარემო უკეთესობისკენ.
 მუნიციპალიტეტში აქტიური ახალგაზრდობის უდიდეს წილს წარმოადგენენ მხოლოდ სკოლის ასაკის მოზარდები (18 წლამდე), ამიტომ ვფიქრობთ ისეთი ღონისძიებების განხორციელებას, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდებიც. შესაბამისად, ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. ინტელექტუალური და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა "რა? სად? როდის?, საგაზაფხულო სერია, 2. საგანმანათლებლო კვირეული, 3. ახალგაზრდული ფორუმი,სადებატო კლუბების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებების განსაზღვრა და მისი განვითარება და ა.შ.შემოქმედებითი და სხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (სხვადასხვა ტიპის დაჯილდოების ცერემონიალების გამართვა, წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სხვა).ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში, ვფიქრობთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება 18 წელს ზემოთ ახალგაზრდების გააქტიურება მუნიციპალიტეტში.

მოს

ალოდნელი შედეგი

 - ახალგაზრდების ჩართვა ღონისძიებებში

- წარმატებული ახალგაზრდების გამოვლენა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

65,0 

65 ,0

65,0 

65,0 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების(როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვისაუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2273,5 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 სოციალური დაცვა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტისერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისდახმარებას და სხვადასხვაშეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობსსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასგადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.პროგრამა განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამებით:

პროგრამული 

კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2022 წლის

 გეგმა

 2023 წლის პროექტი

 2024 წლის პროექტი

 2025 წლის

 პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2273,5

2273,5

2293,5

2343,5

06 01

ჯანმთელობის დაცვა

150,0

150,0

150,0

180,0

 06 02

 სოციალური დაცვა

1973,5

1973,5

1993,5

2013,5

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

260,0

260,0

260,0

260,0

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

165,0

165,0

165,0

165,0

 06 02 03

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

15,0

15,0

15,0

15,0

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

30,0

30,0

30,0

30,0

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

10,0

10,0

10,0

10,0

 06 02 07

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

500,0

500,0

500,0

500,0

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება

180,0

180,0

180,0

180,0

 06 02 09

 ა(ა)იპ-სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომის" დაფინანსება

510,0

510,0

530,0

550,0

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

11,0

11,0

11,0

11,0

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების თანადაფინანსება

1,5

1,5

1,5

1,5

 06 02 12

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება

40,0

40,0

40,0

40,0

 06 02 13

 უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმსრება

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

1,0

1,0

1,0

1,0

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

50,0

50,0

50,0

50,0

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

60,0

60,0

60,0

60,0

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

30,0

30,0

30,0

30,0

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტისსწავლის საფასურის თანადაფინანსება

10,0

10,0

10,0

10,0

06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო

150

150

150

150

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01

150,0

150,0

150,0

150

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახური, ა.ა.ი.პგურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 სამოქმედო ტერიტორიაზე მოსახლეობისჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)ფუნქციების განხორციელების გზით; 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივიჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამა შედგება შემდეგი ღონისძიებებისგან:

1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)

2 იმუნიზაციია.

3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა

4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.


 სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა დასოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის,სამედიცინო მომსახურებაზე და მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობაზე გაზრდის ხელშეწყობას დასხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტისმოსახლეობის სოციალურიმდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 01

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების დახ

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 
 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

260.000

260,000

270,000

280,000

 

მიზანი და აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მძიმე სოციალური ფონის გამო მრავალშვილიანი ოჯახების ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და წახალისება. ქვეპროგრამის მოსრგებლე სამიზნე ჯგუფია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი. დახმარება გაიცემა მე-4 და ყოველ შემდეგ ბავშვზე თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება გაიცემაგანცხადებით მიმართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვზე დახმარება ოჯახს შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი
ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე.

 
               

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 02

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

 

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 
 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

165,000

165,000

165,000

165,000

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

 

სხვა...

0

0

0

0

 

სულ ქვეპროგრამა

         

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

0

0

0

0

 

მიზანი და აღწერა

ქვეოროგრამის მიზანია ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ერთ ახალშობილზე 300 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1 წლამდე ასაკი ბავშვზე, რომლის ოჯახიცფაქტიურად ცხოვრობსამავე მუნიციპალიტეტში

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

 
 

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

165,000

180,000

195,000

200,000

 
           
           

 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 03

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა საკვებით უზრუნველყოფა

   

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

   
   

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

15 000

15 000

15 000

15 000

   

სულ ქვეპროგრამა

           

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

           

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები ბავშვის ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის აუცილებელი საკვების მიწოდება.ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი და დახმარების ოდენობა:ა) ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვი, რომლის ოჯახი პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მომართვის მომენტში რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და შეფასების შედეგად მინიჭებული აქვს 65 000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა; დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე; ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვი. დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია წლიური 3 000 ლარით.

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

   
   

ა) ერთი წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვთა კვება

6,000

6,000

6,000

6,000

   

 ბ) ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დააავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა კვება

9,000

9,000

9,000

9,000

   
             
                     

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 05

   

ქვეპროგრამის დასახელება:

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარების ქვეპროგრამა

   

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

   
   

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

30,000

30,000

30,000

30,000

   

სულ ქვეპროგრამა

           

მიზანი და აღწერა

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამის მიზანია კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახებისსაბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებით მოხდეს ბავშვისჯამრთელობის, განვითარებისდა ბიოლოგიურ ოჯახში აღზრდისთვის ხელშეწყობა.
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამისღონისძიებები:
1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთებიგაიცემა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ ოჯახზე სოციალური მუშაკის მომართვის/დასკვნის საფუძველზე, პაკეტის ღირებულება 100 ლარი
2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა) ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარის ფარგლებში
3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა).

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

   
   

1) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოწყვლადი ბავშვების და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ოჯახის საკვები და ჰიგიენისათვის საჭირო ნივთები

10,000

10,000

10,000

10,000

   

2) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ნივთებით((საწოლი, სკამი, მაგიდადა სხვა)ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 500 ლარისფარგლ.

15000

15000

15000

15000

   

3) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახის დახმარება საყოფაცხოვრებო ტექნიკით ერთ ოჯახზე მაქსიმუმ 1000 ლარის ფარგლებში (მაცივარი, გაზქურა, სარეცხი მანქანა და სხვა).

5000

5000

5000

5000

   

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 06

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

 დაუნის სინდრომის, 0 -7 წლამდე ასაკისაუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

   

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

   
   

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

25,000

30,000

45,000

50,000

   

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მოსარგებლე პირთა ფინანსური მხარდაჭერა. პროგრამის მოსარგებლეები: დაუნის სინდრომის, 0 -7 წლამდე ასაკისაუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე წლიური ლიმიტი 500ლარი

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

   

დაუნის სინდრომის, 0 -7 წლამდე ასაკისაუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

25,000

30,000

45,000

50,000

   
                   

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 07

 

ქვეპროგრამის დასახელება:

სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

 

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 
 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

500,000

500000

500000

500000

 

მიზანი და აღწერა

მიზანი: მოსახლეობისთვისსამედიცინი მომსახურებაზე (სტაციონარილი და ამბულატორიული მკურნალობა, გამოკვლევები) ხელმისაწვდომობისგაზრდის მიზნით თვითმმართველობის მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების (გარდა ონკოლოგიური დაავადებების) თანადაფინანსებისსამიზნე ჯგუფებიდადაფინანსების წესი:
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირები, რომელთა ფაქტობრივი საცხოვრებელია გურჯაანის მუნიციპალიტეტი მათი მოქმედი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს, ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;
ბ) მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ვეტერანი; ბენეფიციარებზე გასაცემი თანხა შეადგენს სამედიცინო მომსახურების ღირებულების 50%-ს, არაუმეტეს 500 ლარის;
გ) ბენეფიციარები,რომლებიც არ განეკუთვნებიან ა, და ბქვეპუნქტებით განსაზღვრულ კატეგორიებს, მათზე სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის გაიცემა 500 ლარამდესამედიცინო მომსახურებისღირებულების 50% არაუმეტეს 100 ლარის, 501 ლარიდან 1000 ლარამდე –50% არაუმეტეს200 ლარი,1001 ლარიდან 1500ლარამდე – 250 ლარი" ,1501-ლარზე მეტი 350 ლარი.2.ონკოლოგიური დაავადებების მქონემოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი განსაზღვრულია 1000 ლარით; 

 
                   

 

 

პროგრამის დასახე, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 08

ქვეპროგრამის დასახელება:

მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

165,000

180,000

200,000

250,000

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია მედიკამენტების შეძენაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 1. მოქალაქთა მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსების წესი:
ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული0-დან 100 000-ზე ნაკლები ქულის მქონე პირის და მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის მონაწილისმედიკამენტების თანადაფინანსება განხორციელდება მედიკამენტებისღირებულების 50%-ით არაუმეტეს 100 ლარისა წელიწადშიერთხელ.
ბ) გაფანტული სკლეროზით, მიასთენიით დაავადებულთა სამკურნალო მედიკამენტების, 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთა ანტიკონვულსანტების (გარდა სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული მედიკამენტი) თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარი ; გ) A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშებისთვისჩხირების თანადაფინანსება მოხდება წლიური ლიმიტი 600 ლარის ფარგლებში,დ) მკვეთრად გამოხატული შშმ სტუდენტის მედიკამენტის თანადაფინანსება წლიური ლიმიტი 1000 ლარი 3.ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებამოხდება წლიური ლიმიტი 300 ლარის ფარგლებში. 

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 09

ქვეპროგრამის დასახელება:

მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ააიპ მოქალაქეთა თანადგომა

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

500000

500000

500000

500000

 

სხვა...

0

0

0

0

 

სულ ქვეპროგრამა

         

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

 10000

       

მიზანი და აღწერა

 პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და 120 000- მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებისთვის საკვებზეხელმისაწვდომობის გაზრდა. ბენეფიციართა უფასოკვება განხორციელდებაკვირაში ექვსი დღე დღეში ერთხელ ადგილზე და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის
საკვების მიწოდება ოჯახებში საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა( ა) იპ ,,მოქალაქეთა თანადგომა".

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისდასახელება

2022

2023

2024

2025

 

მოქალაქეთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

360,000

400,000

400,000

400,000

 
                 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 10

ქვეპროგრამის დასახელება:

ომის ვეტერანთა და მათი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი? 

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

11,000

15,000

15,000

15,000

სულ ქვეპროგრამა

       

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია:ვეტერანთა და მათი ოჯახების პატივგება, საქართველოს კანონებით „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულება 1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)ბრძოლებში
გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით; 2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)
ბრძოლების მონაწილე გარდაცვლილთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, ყოველი გარდაცვლილის ოჯახზე გაიცემა ფინანსური დახმარება ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობადასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, ამონაწერი საბანკო ანგარიშის შესახებ.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)ბრძოლებში
გარდაცვლილ მებრძოლთა ოჯახების და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

11,000

15,000

15,000

15,000

2.მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (სამაჩაბლო-აფხაზეთი)
ბრძოლების მონაწილე გარდაცვლილთა დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება

2,000

4,000

4,000

4,000

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 11

ქვეპროგრამის დასახელება:

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისდაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

1,500

1,500

1,500

1,500

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა...

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

       

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტშიუპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა -250 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობისდაფინანსების ქვეპროგრამა

1,500

1,500

1,500

1,500

         
                 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 12

ქვეპროგრამის დასახელება:

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

40,000

50,000

50,000

60,000

 

სულ ქვეპროგრამა

         

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

         

მიზანი და აღწერა

მიზანი: უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფასამიზნე ჯგუფები:გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არანაკლებ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მცხოვრებ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა – საცხოვრებელი ფართის ქირა 100 ლარის ოდენობით გაიცემა:
ა) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება მხოლოდ ერთი მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან;
ბ) თუ ოჯახს არ გააჩნია მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და ოჯახი შედგება ორივე მშობლისა და 18 წლამდე ასაკის ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვისაგან და ერთ-ერთი მშობელი არის შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე ან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირი (პირი, რომელსაც ასეთი სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად);
გ) თუ ოჯახს აქვს საცხოვრებლად უვარგისი ბინა, რომელში ცხოვრებაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რაც უნდა დადგინდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მიერ;
დ) თუ მრავალშვილიანია;
ე) თუ ძალადობის მსხვერპლია;
ვ) სახელმწიფო ზრუნვიდან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გასული 18-21 წლის ასაკის ახალგაზრდა, ზ)70 წელზე მეტი მარტოხელა ხანდაზმული 

 

ღონისძიებისდასახელება

2022

2023

2024

2025

 

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისსაცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

40,000

50,000

50,000

60,000

 
           
                   

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 13

ქვეპროგრამის დასახელება:

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

50,000

60,000

60,000

60,000

სხვა...

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

       

მიზანი და აღწერა

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა უბედური შემთხვევის და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 5 000 ლარისა. თანხა გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით. მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების ქვეპროგრამა

50,000

60,000

60,000

60,000

         
           

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 14

ქვეპროგრამის დასახელება:

ხანდაზმულ პირთა დახმარების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

1,000

1,000

2,000

2,000

სულ ქვეპროგრამა

       

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს - 1 ოქტომბერს)

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

ხანდაზმულ პირთა დახმარების ქვეპროგრამა

1,000

1,000

2,000

2,000

         
               

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 15

ქვეპროგრამის დასახელება:

 ერთჯერადი(ფულადი) სოციალური დახმარების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

30,000

50,000

50,000

50,000

სულ ქვეპროგრამა

       

მიზანი და აღწერა

პროგრამის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესესბა. სამიზნე ჯგუფი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 65 000-დან 100 000-მდეგაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება50 ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

 ერთჯერადი(ფულადი) სოციალურიდახმ

30,000

50,000

50,000

50,000

         
           

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 16

ქვეპროგრამის დასახელება:

ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

50,000

60,000

60,000

60,000

მიზანი და აღწერა

მიზანია პროგრამით მოსარგებლე პირთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.სამიზნე ჯგუფები და დახმარებისგაცემის წესი: მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები:1.მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით;2.მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, ხოლო 2 და მეტ ბავშვზე 15 ლარის ოდენობით; 3.შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით; 4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების - თვეში 10 ლარის ოდენობით5. რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები- 10 ლარის ოდენობით.თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით.ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების
იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ერთვოდესპირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პროჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

50,000

60,000

60,000

60,000

         
           

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 17

ქვეპროგრამის დასახელება:

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 -7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთასატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

80,000

80,000

80,000

80,000

სხვა...

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

       

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, 0 -7 წლამდე ასაკისდაუნის სინდრომის, აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთასატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა, დაუნის სინდრომის, 0 -7 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის აშლილობის და ადრეული განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვთასატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

80,000

80,000

80,000

80,000

         
             

 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 18

ქვეპროგრამის დასახელება:

შშმ პირითა დახმარების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი? 

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

30,000

50,000

50,000

50,000

 

სხვა...

0

0

0

0

 

სულ ქვეპროგრამა

         

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

         

მიზანი და აღწერა

1.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტიურად მცხოვრებიმკვეთრად შეზღუდული გადაადგილების მქონე შშმპ პირთა მოვლის საშუალებების (პამპერსი, სველი ხელსახოცი) თანადაფინანსება მოხდება წელიწადში 4-ჯერ ერთჯერადად არაუმეტეს 150 ლარი სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. 2.შშმპ სპორტსმენის აბილიტაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსება თვეში 100 ლარი.3. 100 000 -ზე მეტი სარეიტინგო ქულის მქონე „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლისთვის ვაუჩერის თანდაფინანსება ყოველთვიურად (სახელმწიფო ვაუჩერის ღირებულების 20 %) 4. მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება - წლიური ლიმიტი 1 000 ლარი.5. უსინათლოთათვის ხმოვანი აპარატის შეძენა

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

 

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების ქვეპროგრამა

30,000

50,000

50,000

50,000

 
                 

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 02 19

ქვეპროგრამის დასახელება:

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის მოსწვლის სწავლის საფასურის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

არის ქვეპროგრამა ახალი?

კი

არა

თუ ქვეპროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახური

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

10,000

12,000

12,000

12,000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

სხვა...

0

0

0

0

სულ ქვეპროგრამა

       

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

       

მიზანი და აღწერა

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის და პროფესიული სასწავლებლის მოსწვლის სწავლის საფასურის თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

10,000

12,000

12,000

12,000

         
           

 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო,

 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

06 03

პროგრამის დასახელება:

ააიპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო,

არის პროგრამა ახალი?

კი

 

თუ პროგრამა ახალია ვინ წარმოადგინა?

   

პროგრამის განმახორციელებელი:

 გურჯაანი მუნიციპალიტეტი

 

დაფინანსების წყარო

2022

2023

2024

2025

 

მუნიციპალიური ბიუჯეტი

150.0

150.0

150.0

150.0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

0

0

0

0

 

გრანტი

600,0

600,0

600,0

600,0

 

სულ პროგრამა

750,0

750,0

750,0

750,0

 

მიზანი და აღწერა

მუნიციპალიტეტში გაიხსნა სამხარეო მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო, რომელიც დაფინანსდება კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტისგან, სუბსიდირებას მიიღებს გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან ხოლო დანარჩენი მუნიციპალიტეტიდან გრანტის სახით. ეს მომსახურება დიდი გამოწვევააკახეთისმხარეში, რაც ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურ, უსაფრთხო გარემოს არსებობას,

სააგენტოს საქმიანობის ძირითადი მიზანი იქნება შესაბამის მუნიციპალიტეტებში კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების - უპატრონო ცხოველების საკითხების გადაწყვეტა, აგრეთვე ადამიანისა და შინაური ცხოველების უსაფრთხო თანაარსებობისათვის მდგრადი გარემოს შექმნა და შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით წესდებით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობის განხორციელება. დასახლებებში ბინადარი მიუსაფარი შინაური ცხოველებისპოპულაციების მართვა,

მიუსაფარი შინაური ცხოველის დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით; მიუსაფარ შინაურ ცხოველზე საიდენტიფიკაციო საშუალების განთავსება მიკროჩიპირებით, ან ტატუირებით, ან საჭდით („ბირკით“) ; საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება: ექიმ-ვეტერინარის ან/და ინოლოგის/ფელინოლოგის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება-დაკვირვება, ცხოველის ბიომასალის (სისხლის, შარდის, ბეწვის და სხვა) ლაბორატორიული კვლევა, მკურნალობა (დეჰელმინთიზაცია, ვაქცინაცია (მათ შორის „კომპლექსური“, „ანტირაბიული“) და სხვა), ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია, ყურის კუპირება და სხვა) ჩატარება, ცხოველის ევთანაზია; საჭიროების შემთხვევაში, დეზინფექციის, დეზინსექციის, დეზაკარიზაციის და დერატიზაციის ღონისძიებათა განხორციელება; ევთანაზირებული ან დაცემული ცხოველის ლეშის გადატანა შესაბამის ბიოთერმულ ცხოველთა სამარხში (ბეკარის ორმოში), ცხოველის ლეშის დამარხვისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ტერიტორიაზე ან კრემატორიუმში; მიუსაფარი შინაური ცხოველის გაჩუქება, მიკედლება, დაინტერესებული პირისთვის დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი მოვლა-პატრონობის პირობების კონტროლი;

ზემოთ ჩამოთვლილი ვეტერინარული და სხვა ღონისძიებების გატარების შემდგომ, მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველის (რომელიც არ წარმოადგენს საფრთხეს) ბუნებრივარეალში ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაბრუნება; საჭიროების შემთხვევაში, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შესაბამისი ტერიტორიულ ორგანოსთვის მიმართავა მიუსაფარი შინაური ცხოველების ვაქცინაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად;

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2022

2023

2024

2025

 

ააიპ მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტო,

750,0

750,0

750,0

750,0

 
           
                   

 

მუხლი 18.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთიმთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ორგ კოდი

 

2022წელი

2023წელი

2024წელი

2025წელი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,859.8

 4,885.0

4,975.0

4,895.0

 

 ხარჯები

4,619.8

 4,625.0

4,715.0

4,725.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,235.0

 3,235.0

3,335.0

3,340.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,020.0

 1,025.0

1,025.0

1,080.0

 

პროცენტები

60.0 

60.0

 50.0

 -

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

 5.0

 5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

 300.0

300.0

 300.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 160.0

180.0

 170.0

170.0

 

 ვალდებულებები

80.0

80.0

 90.0

 -

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,539.8

 4,565.0

4,655.0

4,715.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,235.0

 3,235.0

3,335.0

3,340.0

 

საქონელი და მომსახურება

 840.0

845.0

 845.0

900.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

 5.0

 5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

 300.0

300.0

 300.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 160.0

180.0

 170.0

170.0

 01 01 01

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,180.0

 1,200.0

1,240.0

1,240.0

 

შრომის ანაზღაურება

 750.0

750.0

 800.0

800

 

საქონელი და მომსახურება

 120.0

120.0

 120.0

120

 

სხვა ხარჯები

 300.0

300.0

 300.0

300

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

30.0

 20.0

20

 01 01 02

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

3,204.8

 3,205.0

3,255.0

3,305.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,350.0

 2,350.0

2,400.0

2400

 

საქონელი და მომსახურება

 700.0

700.0

 700.0

750

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

 5.0

 5.0

5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 150.0

150.0

 150.0

150

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 155.0

160.0

 160.0

170.0

 

შრომის ანაზღაურება

 135.0

135.0

 135.0

140

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

25.0

 25.0

30

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 100.0

100.0

240,0

240,0

 

საქონელი და მომსახურება

 100.0

100.0

 240.0

240,0

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტისმ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებებისდაფარვა

 140.0

140.0

 00

 -

 

პროცენტები

60.0

60.0

 00

0

 

 ვალდებულებები

80.0

80.0

 00

0

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

80.0

80.0

 80.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

80.0

80.0

 80.0

80

 

 

კოდი

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01

4539,8

4565,0

4655,0

4715,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსება

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოსგამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მერიის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.

 

 

კოდი

საერთო დანიშნულების ხარჯები

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2025 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02

240,0

240,0

240,0

240,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სარეზერვო ფონდი 100,0ათ ლარის ოდენობით ( საიდანაც მერის გადაწყვეტილებით გამოცემული ნორმატიული აქტით გაიცემა სხვადასხვა დახმარებები) და ვალდებულებები 140,0ათ ლარით. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტოდასესხების ძირი თანხების დაფარვა"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი დადარიცხულისაპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გურჯაანისმუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

თავი III. გურჯაანის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრ

ამული

 კოდი

 დასახელება

 2020 

წლის

 ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 2022წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ

თარი 

შემო

სავ

ლები

 სახელ

მწიფო

ბიუ

ჯეტის

 ფო

ნდები

 საკუ

თარი 

შემ

ოსავ

ლები

 სახელ

მწიფო

ბიუჯე

ტის

 ფონ

დები

 

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 29,127.0

30,386.0

 18,839.0

14,047.0

 23,437.4

 21,471.3

1,966.1

 

 ხარჯები

 12,807.5

17,848.1

 14,957.0

2,891.1

 18,166.3

 17,946.3

 220.0

 

შრომის ანაზღაურება

 2,146.4

2,703.0

 2,603.0

100.0

 3,235.0

 3,135.0

 100.0

 

საქონელი და მომსახურება

 1,611.5

2,537.6

 2,366.5

171.1

 2,645.0

 2,645.0

-

 

პროცენტები

 53.5

60.0

 60.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

სუბსიდიები

 7,560.7

8,512.0

 8,392.0

120.0

 10,238.0

 10,118.0

 120.0

 

გრანტები

 3.9

-

 -

 -

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,162.3

1,271.0

 1,271.0

 -

 1,355.8

 1,355.8

-

 

სხვა ხარჯები

 177.6

2,764.5

264.5

2,500.0

 632.5 

 632.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 16,120.4

12,457.9

 3,802.0

8,655.9

 5,191.1

 3,445.0

1,746.1

 

 ვალდებულებები

 199.1

80.0

 80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 3,414.4

4,235.0

 4,135.0

100.0

 4,859.8

 4,759.8

 100.0

 

 ხარჯები

 3,166.2

3,845.0

 3,745.0

100.0 

 4,619.8

 4,519.8

 100.0

 

შრომის ანაზღაურება

 2,146.4

2,703.0

 2,603.0

100.0

 3,235.0

 3,135.0

 100.0

 

საქონელი და მომსახურება

 715.7

 992.0

992.0

 -

 1,020.0

 1,020.0

-

 

პროცენტები

 53.5 

60.0

 60.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

გრანტები

 3.9

-

 -

 -

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 65.0

-

 -

 -

 4.8

 4.8

-

 

სხვა ხარჯები

 90.1

90.0

 90.0

 -

 300.0

 300.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 49.1

 310.0

310.0

 -

 160.0

 160.0

 

 ვალდებულებები

 199.1

80.0

 80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების

 საქმიანობის უზრუნველყოფა

 2,949.9

3,937.4

 3,837.4

100.0

 4,539.8

 4,439.8

 100.0

 

 ხარჯები

 2,900.8

3,627.4

 3,527.4

100.0

 4,379.8

 4,279.8

 100.0

 

შრომის ანაზღაურება

 2,146.4

2,703.0

 2,603.0

100.0

 3,235.0

 3,135.0

 100.0

 

საქონელი და მომსახურება

 599.3

 834.4

834.4

 -

 840.0

 840.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 65.0

-

 -

 -

 4.8

 4.8

-

 

სხვა ხარჯები

 90.1

90.0

 90.0

 -

 300.0

 300.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 49.1

 310.0

310.0

 -

 160.0

 160.0

-

 01 01 01

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 719.2

 814.0

814.0

 -

 1,180.0

 1,180.0

-

 

 ხარჯები

 718.6

 804.0

804.0

 -

 1,170.0

 1,170.0

-

 

შრომის ანაზღაურება

 527.9

 600.0

600.0

 -

 750.0

 750.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 100.6

 114.0

114.0

 -

 120.0

 120.0

-

 

სხვა ხარჯები

 90.1

90.0

 90.0

 -

 300.0

 300.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 0.6

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 01 01 02

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია

 2,121.4

3,002.4

 3,002.4

 -

 3,204.8

 3,204.8

-

 

 ხარჯები

 2,072.9

2,702.4

 2,702.4

 -

 3,054.8

 3,054.8

-

 

შრომის ანაზღაურება

 1,522.9

2,000.0

 2,000.0

 -

 2,350.0

 2,350.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 485.0

 702.4

702.4

 -

 700.0

 700.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 65.0

 -

 -

 4.8

 4.8

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 48.5

 300.0

300.0

 -

 150.0

 150.0

-

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 109.3

 121.0

 21.0

100.0 

 155.0

 55.0

 100.0

 

 ხარჯები

 109.3

 121.0

 21.0

100.0

 155.0

 55.0

 100.0

 

შრომის ანაზღაურება

 95.6

 103.0

 3.0

100.0

 135.0

 35.0

 100.0

 

საქონელი და მომსახურება

 13.7

18.0

 18.0

 -

 20.0

 20.0

-

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

 310.9

 240.0

240.0

 -

 240.0

 240.0

-

 

 ხარჯები

 111.8

 160.0

160.0

 -

 160.0

 160.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 54.4

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0 

-

 

პროცენტები

 53.5

60.0

 60.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

გრანტები

 3.9

-

 -

 -

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

 -

 -

-

-

-

 

 ვალდებულებები

 199.1

80.0

 80.0

 -

 80.0

 80.0

-

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

 54.4

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

 ხარჯები

 54.4

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 54.4

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0

-

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტისმ.გ.ფ-ისა და სხვა ვალდბულებებისდაფარვა

 256.5

 140.0

140.0

 -

 140.0

 140.0

-

 

 ხარჯები

 57.4

60.0

 60.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

პროცენტები

 53.5

60.0

 60.0

 

 60.0

 60.0

 
 

გრანტები

 3.9

-

 -

 

-

   
 

 ვალდებულებები

 199.1 

80.0

 80.0

 

 80.0

 80.0

 

 01 04

 ადმინისტრაციული შენობების დაცვის მომსახურება

 57.6

57.6

 57.6

 -

 80.0

 80.0

-

 

 ხარჯები

 57.6

57.6

 57.6

 -

 80.0

 80.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 57.6

57.6

 57.6

 -

 80.0

 80.0

 01 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა 

მიზნობრივი პროგრამა

 96.0

-

 -

 -

-

-

 
 

 ხარჯები

 96.0

-

 -

 -

-

-

 
 

საქონელი და მომსახურება

 4.4

-

 -

 -

-

-

 
 

სხვა ხარჯები

 91.6

-

 -

 

-

   

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 16,808.1

17,004.9

 6,179.5

10,825.4

 8,156.1

 6,410.0

1,746.1

 

 ხარჯები

 2,188.8

5,704.5

 3,204.5

2,500.0

 3,360.0

 3,360.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 558.7

 959.5

959.5

 -

 1,210.0

 1,210.0

-

 

სუბსიდიები

 1,630.1

2,195.0

 2,195.0

 -

 2,150.0

 2,150.0

-

 

სხვა ხარჯები

-

2,550.0

 50.0

2,500.0

 200.0

 200.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14,619.3

11,300.4

 2,975.0

8,325.4

 4,596.1

 2,850.0

1,746.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 7,755.0

8,115.1

 2,051.0

6,064.1

 3,049.8

 1,650.0

1,399.8

 

 ხარჯები

 0.4

 301.0

301.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 0.4

 301.0

301.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,754.6

7,814.1

 1,750.0

6,064.1

 2,899.8

 1,500.0

1,399.8

 02 01 01

 გზების კაპიტალური შეკეთება

 7,602.5

7,814.1

 1,750.0

6,064.1

 2,899.8

 1,500.0

1,399.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7,602.5

7,814.1

 1,750.0 

6,064.1

 2,899.8

 1,500.0

1,399.8

 02 01 02

 გზების მოვლა პატრონობა

-

 250.0

250.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

 ხარჯები

-

 250.0

250.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

 250.0

250.0

 -

 100.0

 100.0

-

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 152.5

51.0

 51.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 0.4

51.0

 51.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 0.4

51.0

 51.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 152.1

-

 -

 

-

-

 

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 6,431.6

3,537.7

 2,390.0

1,147.7

 2,600.0

 2,600.0

-

 

 ხარჯები

-

-

 -

 -

 2,000.0

 2,000.0

-

 

სუბსიდიები

 1,544.5

2,050.0

 2,050.0

 -

 2,000.0

 2,000.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,887.1

1,487.7

340.0

1,147.7

 600.0

 600.0

-

 02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 4,520.5

1,387.7

240.0

1,147.7

 500.0

 500.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4,520.5

1,387.7

240.0

1,147.7

 500.0

 500.0

 

 02 02 02

 ააიპ მუნიციპალური სერვისი

 1,911.1

2,150.0

 2,150.0

 -

 2,100.0

 2,100.0

-

 

 ხარჯები

-

-

 -

 -

 2,000.0

 2,000.0

-

 

სუბსიდიები

 1,544.5

2,050.0

 2,050.0

 

 2,000.0

 2,000.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 366.6

 100.0

100.0

 

 100.0

 100.0

 

 02 03

გარე განათება

 768.0

 802.0

802.0

 -

 1,350.0

 1,350.0

-

 

 ხარჯები

 638.2

 792.0

792.0

 -

 1,200.0

 1,200.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 552.6

 647.0

647.0

 -

 1,000.0

 1,000.0

-

 

სუბსიდიები

 85.6

 145.0

145.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 129.8

10.0

 10.0

 -

 200.0

 200.0

-

 02 03 01

გარე განათების ქსელის მოწყობა, ელ ენერგია

 682.4

 657.0

657.0

 -

 1,200.0

 1,200.0

-

 

 ხარჯები

 552.6

 647.0

647.0

 -

 1,200.0

 1,200.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 552.6

 647.0

647.0

 -

 1,000.0

 1,000.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 129.8

10.0

 10.0

 

 200.0

 200.0

 

 02 03 02

გარე განათებისქსეილის ექსპლუატაცის რეაბილიტაცია

 85.6

 145.0

145.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

სუბსიდიები

 85.6

 145.0

145.0

 

 150.0

 150.0

 

 02 04

შენობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია დემონტაჟი

 382.4

 274.0

274.0

 -

 400.0

 400.0

-

 

 ხარჯები

-

50.0

 50.0

 -

 200.0

 200.0

-

 

სხვა ხარჯები

-

50.0

 50.0

 -

 200.0

 200.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 382.4

 224.0

224.0

 -

 200.0

 200.0

-

 02 04 01

 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

 86.2

 224.0

224.0

 -

 200.0

 200.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 86.2

 224.0 

224.0

 

 200.0

 200.0

 

 02 04 02

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტაციისათვის ამხანაგობების თანადაფინანსება

-

50.0

 50.0

 -

 200.0

 200.0

-

 

 ხარჯები

-

50.0

 50.0

 -

 200.0

 200.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

 -

 -

-

-

-

 

სხვა ხარჯები

-

50.0

 50.0

 

 200.0

 200.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

 02 04 03

 საგანგებო სიტუაციების,ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 296.2

-

 -

 -

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 296.2

-

 -

 -

-

-

-

 02 05 

 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

(სკვერები, სპორტული მოედნები)

 513.6

 994.6

425.0

569.6

 546.3 

 200.0

 346.3

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 126.8

 994.6

425.0

569.6

 546.3

 200.0

 346.3

 02 07

 ხევების გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

 89.8

-

 -

 -

 100.0

 100.0

-

 

 ხარჯები

 0.9

-

 -

 -

 50.0

 50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 0.9

-

 -

 -

 50.0

 50.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 88.9

-

 -

 

 50.0

 50.0

-

 02 06

 საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების

 მოწყობა- რეაბილიტაციის სამუშაოები

 346.9

 200.0

200.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 346.9

 200.0

200.0

 

 100.0

 100.0

-

 02 08

 სოფლის პროგრამა

 516.0

 570.0

 26.0

544.0

-

-

-

 

 სხვა ხარჯი

-

-

 

 -

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 516.0

 570.0

 26.0

544.0

-

   

 02 09

 თვითმმართველობისსაკუთრებაში გადმოსაცემიქონების 

მიწისპასპორტირებისა დააუდიტორული მომსახურება

 4.8

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

 ხარჯები

 4.8

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 4.8

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 02 11

 სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

-

2,501.5

 1.5

2,500.0

-

-

-

 

 ხარჯები

-

2,501.5

 1.5

2,500.0

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

1.5

 1.5

 

-

 

-

 

სხვა ხარჯები

-

2,500.0

 

2,500.0

-

   

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 1,078.5

1,370.0

 1,370.0

 -

 1,885.0

 1,885.0

-

 

 ხარჯები

 1,015.9

1,270.0

 1,270.0

 -

 1,785.0

 1,785.0

-

 

სუბსიდიები

 1,015.9

1,270.0

 1,270.0

 -

 1,785.0

 1,785.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 62.6

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0 

-

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 857.8

1,070.0

 1,070.0

 -

 1,485.0

 1,485.0

-

 

 ხარჯები

 857.8

1,070.0

 1,070.0

 -

 1,485.0

 1,485.0

-

 

სუბსიდიებიააიპ -ს

 857.8

1,070.0 

 1,070.0

 

 1,485.0

 1,485.0

 

 03 03

სასაფლაოების,მწვანე ნარგავების და სკვერების დასუფთავება, მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 158.1

 200.0

200.0

 -

 300.0

 300.0

-

 

 ხარჯები

 158.1

 200.0

200.0

 -

 300.0

 300.0

-

 

სუბსიდიებიააიპ -ს

 158.1

 200.0

200.0

 

 300.0

 300.0

 

 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 62.6

 100.0

100.0

 -

 100.0

 100.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდაააიპს

 62.6

 100.0

100.0

 

 100.0

 100.0

 

 04 00

 განათლება

 4,102.4

3,411.6

 2,910.0

501.6

 3,335.0

 3,335.0

-

 

 ხარჯები

 2,848.8

2,736.1

 2,565.0

171.1

 3,260.0

 3,260.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 222.1

 171.1

 -

171.1

-

-

-

 

სუბსიდიები

 2,626.7

2,555.0

 2,555.0

 -

 3,250.0

 3,250.0

-

 

სხვა ხარჯები

-

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 1,253.6

 675.5

345.0

330.5

 75.0

 75.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ააიპ

 2,759.5

2,820.0

 2,820.0

 -

 3,225.0

 3,225.0

-

 

 ხარჯები

 2,581.4

2,505.0

 2,505.0

 -

 3,200.0

 3,200.0

-

 

სუბსიდიები

 2,581.4

2,505.0

 2,505.0

 

 3,200.0

 3,200.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 178.1

 315.0

315.0

 

 25.0

 25.0

 

 04 05

 სკოლამდელი დაწესებულებების, ბაღებისმშენებლობა რეაბილიტაცია

 269.5

 226.9

 30.0

196.9

 50.0

 50.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 269.5

 226.9

 30.0

196.9

 50.0

 50.0

 

 04 02

 საჯარო სკოლების დაფინანსება

 1,028.1

 304.7

 -

304.7

-

-

-

 

 ხარჯები

 222.1

 171.1

 -

171.1

-

-

-

 

საქონელი და მომსახურება

 222.1

 171.1

 -

171.1

-

-

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 806.0

 133.6

 -

133.6

-

   

 04 03

 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი

 45.3

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 45.3

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

სუბსიდიები

 45.3

50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 

 04 06

 წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება

-

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

 ხარჯები

-

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

სხვა ხარჯები

-

10.0

 10.0 

 

 10.0

 10.0

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 2,055.3

2,429.0

 2,429.0

 -

 2,918.0

 2,918.0

0.0

 

 ხარჯები

 1,994.8

2,367.0

 2,367.0

 -

 2,668.0

 2,668.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

-

-

 -

 -

 0.0

-

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 115.0

 415.0

415.0

 -

 415.0

 415.0

-

 

სუბსიდიები

 1,879.8

1,952.0

 1,952.0

 -

 2,253.0

 2,253.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 60.5

62.0

 62.0

 -

 250.0

 250.0

-

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 623.8

 692.0

692.0

 -

 950.0

 950.0

0.0

 

 ხარჯები

 600.0

 690.0

690.0

 -

 850.0

 850.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 4.0

50.0 

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

სუბსიდიები

 596.0

 640.0

640.0

 - 

 800.0

 800.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 23.8

2.0

 2.0

 -

 100.0

 100.0

-

 05 01 01 07

 ააიპ გურჯაანის სპორტული გაერთიანება

 619.8

 642.0

642.0

 -

 900.0

 900.0

-

 

 ხარჯები

 596.0

 640.0

640.0

 -

 800.0

 800.0

-

 

სუბსიდიები

 596.0 

 640.0

640.0

 

 800.0

 800.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 23.8

2.0

 2.0

 

 100.0

 100.0

 

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

 4.0

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 4.0

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 4.0

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 1,320.5

1,492.0

 1,492.0

 -

 1,753.0

 1,753.0

-

 

 ხარჯები

 1,283.8

1,432.0

 1,432.0

 -

 1,603.0

 1,603.0 

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

 120.0

120.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

სუბსიდიები

 1,283.8

1,312.0

 1,312.0

 -

 1,453.0

 1,453.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 36.7

60.0

 60.0

 -

 150.0

 150.0

-

 05 02 02

 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

-

 120.0

120.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

 ხარჯები

-

 120.0

120.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

 120.0

120.0

 -

 150.0

 150.0

-

 05 02 01 03

ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი"

 595.0

 540.0

540.0

 -

 600.0

 600.0

-

 

 ხარჯები

 586.3

 540.0

540.0

 -

 550.0

 550.0

-

 

სუბსიდიები

 586.3

 540.0

540.0

 

 550.0

 550.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 8.7

-

 -

 

 50.0

 50.0

 

 05 02 01 15

ა(ა)იპ გურჯაანის სამუსიკოსკოლების გაერთიანება"

 223.2

 270.0

270.0

 -

 315.0

 315.0

 

 ხარჯები

 208.2

 220.0

220.0

 -

 255.0

 255.0

-

 

სუბსიდიები

 208.2

 220.0

220.0

 

 255.0

 255.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 15.0

50.0

 50.0

 

 60.0

 60.0

 

 05 02 01 11

 ა(ა)იპ გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება"

 318.0

 336.0

336.0

 -

 420.0

 420.0

-

 

 ხარჯები

 305.0

 326.0

326.0

 -

 380.0

 380.0

-

 

სუბსიდიები

 305.0

 326.0

326.0

 

 380.0

 380.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 13.0

10.0

 10.0

 

 40.0

 40.0

 

 05 02 01 01 

 ა(ა)იპ გურჯაანის სამხატვრო სკოლა

 36.3

40.0

 40.0

 -

 40.0

 40.0

-

 

 ხარჯები

 36.3

40.0

 40.0

 -

 40.0

 40.0

-

 

სუბსიდიები

 36.3

40.0

 40.0

 

 40.0

 40.0

 

 05 02 01 10

 ა(ა)იპ მარავალჟამიერი1

 100.0

 138.0

138.0

 -

 180.0

 180.0

-

 

 ხარჯები

 100.0

 138.0

138.0

 -

 180.0

 180.0

-

 

სუბსიდიები

 100.0

 138.0

138.0

 

 180.0

 180.0

 

 05 02 08

 ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი

 48.0

48.0

 48.0

 -

 48.0

 48.0

-

 

 ხარჯები

 48.0

48.0

 48.0

 -

 48.0

 48.0

-

 

სუბსიდიები

 48.0

48.0

 48.0

 

 48.0

 48.0

 

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 46.0

 180.0

180.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

 ხარჯები

 46.0

 180.0

180.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 46.0

 180.0

180.0

 -

 150.0

 150.0

-

 05 05

 ტელე რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსება

 65.0

65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

-

 

 ხარჯები

 65.0

65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

 65.0

65.0

 65.0

 -

 65.0

 65.0

-

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1,668.3

1,935.5

 1,815.5

120.0

 2,283.5

 2,163.5

 120.0

 

 ხარჯები

 1,593.0

1,925.5

 1,805.5

 -

 2,273.5

 2,153.5

 120.0

 

სუბსიდიები

 408.2

 540.0

420.0

120.0

 800.0

 680.0

 120.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,097.3

1,271.0

 1,271.0

 -

 1,351.0

 1,351.0

-

 

სხვა ხარჯები

 87.5

 114.5

114.5

 -

 122.5

 122.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 75.3

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 155.2

 150.0

 30.0

 -

 150.0

 30.0

 120.0

 

 ხარჯები

 155.2

 150.0

 30.0

 -

 150.0

 30.0

 120.0

 

სუბსიდიები

 155.2

 150.0

 30.0

120.0

 150.0

 30.0

 120.0

 06 01 01

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური

 155.2

 150.0

 30.0

120.0

 150.0

 30.0

 120.0

 

 ხარჯები

 155.2

 150.0 

 30.0

120.0

 150.0

 30.0

 120.0

 

სუბსიდიები

 155.2

 150.0

 30.0

120.0

 150.0

 30.0

 120.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

 1,513.1

1,785.5

 1,785.5

 -

 1,983.5

 1,983.5

-

 

 ხარჯები

 1,437.8

1,775.5

 1,775.5

 -

 1,973.5

 1,973.5

-

 

სუბსიდიები

 253.0

 390.0

390.0

 -

 500.0

 500.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1,097.3

1,271.0

 1,271.0

 -

 1,351.0

 1,351.0

-

 

სხვა ხარჯები

 87.5

 114.5

114.5

 -

 122.5

 122.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 75.3

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 06 02 01

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

 243.8

 250.0

250.0

 -

 260.0

 260.0

-

 

 ხარჯები

 243.8 

 250.0

250.0

 -

 260.0

 260.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 243.8

 250.0

250.0

 

 260.0

 260.0

 

 06 02 02

 ახალშობილთა დახმარება

 141.9

 165.0

165.0

 -

 165.0

 165.0

-

 

 ხარჯები

 141.9

 165.0

165.0

 -

 165.0

 165.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 141.9

 165.0

165.0

 

 165.0

 165.0

 

 06 02 03

0-18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და იშვიათი დაავადებების მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა

 1.0

15.0

 15.0

 -

 15.0

 15.0

-

 

 ხარჯები

 1.0

15.0

 15.0

 - 

 15.0

 15.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 1.0

15.0

 15.0

 

 15.0

 15.0

 

 06 02 05

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება

-

30.0

 30.0

 -

 30.0

 30.0

-

 

 ხარჯები

-

30.0

 30.0

 -

 30.0

 30.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

30.0

 30.0

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 06

ბავშვთა სამედიცინო რეაბილიტაციის თანადაფინანსება

 3.5

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

 ხარჯები

 3.5

10.0

 10.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.5

10.0

 10.0

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 07

 სამედიცინო დახმარება

 454.3

 460.0

460.0

 -

 500.0

 500.0

-

 

 ხარჯები

 454.3

 460.0

460.0

 -

 500.0

 500.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 454.3

 460.0

460.0

 

 500.0

 500.0

 

 06 02 08

 მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება

 168.0

 180.0

180.0

 -

 180.0

 180.0

-

 

 ხარჯები

 168.0

 180.0

180.0

 -

 180.0

 180.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 168.0

 180.0

180.0

 

 180.0

 180.0

 

 06 02 09

 ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების

 ორგანიზაცია მოქალაქეთა თანადგომის დაფინანსება

 328.3

 340.0

340.0

 -

 510.0

 510.0

-

 

 ხარჯები

 253.0

 330.0

330.0

 -

 500.0

 500.0

-

 

სუბსიდიები

 253.0

 330.0

330.0

 

 500.0

 500.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 75.3

10.0

 10.0

 

 10.0

 10.0

 

 06 02 10

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

 7.0

11.0

 11.0

 -

 11.0

 11.0

-

 

 ხარჯები

 7.0

11.0

 11.0

 -

 11.0

 11.0

-

 

სხვა ხარჯები

 7.0

11.0

 11.0

 

 11.0

 11.0

 

 06 02 11

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

 0.5

1.5

 1.5

 -

 1.5

 1.5

-

 

 ხარჯები

 0.5

1.5

 1.5

 -

 1.5

 1.5

-

 

სხვა ხარჯები

 0.5

1.5

 1.5

 

 1.5

 1.5

 

 06 02 12

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელ პირობების მქონე ოჯახების საცხოვრებელი ფართის ქირის თანადაფინანსება

 30.9

40.0

 40.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 30.9

40.0

 40.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

სხვა ხარჯები

 30.9

40.0

 40.0

 

 50.0

 50.0

 

 06 02 13

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად

დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

 39.9

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 39.9

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

სხვა ხარჯები

 39.9

50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 

 06 02 14

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარება

-

1.0

 1.0

 -

 1.0

 1.0

-

 

 ხარჯები

-

1.0

 1.0

 -

 1.0

 1.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

-

1.0

 1.0

 

 1.0

 1.0

 

 06 02 15

 ერთჯერადი (ფულადი) სოციალური დახმარება

 20.3

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 20.3

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

საქონელი და მომსახურება

-

-

 - 

 -

-

-

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 20.3

50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 
 

სხვა ხარჯები

-

-

   

-

   

 06 02 16

 ელექტროენერგიის საფასურის თანაგადახდა

 14.0

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

 ხარჯები

 14.0

50.0

 50.0

 -

 50.0

 50.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 14.0

50.0

 50.0

 

 50.0

 50.0

 

 06 02 17

სატრანსპორტო ხარჯის თანადაფინანსება

 47.4

50.0

 50.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

 ხარჯები

 47.4

50.0

 50.0

 -

 60.0

 60.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 47.4

50.0

 50.0

 

 60.0

 60.0

 

 06 02 18

 შშმ პირთა დახმარება

 3.1

10.0

 10.0

 -

 30.0

 30.0

-

 

 ხარჯები

 3.1

10.0

 10.0

 -

 30.0

 30.0

-

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.1

10.0

 10.0

 

 30.0

 30.0

 

 06 02 19

 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტისსწავლის საფასურის თანადაფინანსება

 9.2

12.0

 12.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

 ხარჯები

 9.2

12.0

 12.0

 -

 10.0

 10.0

-

 

სხვა ხარჯები

 9.2

12.0

 12.0

 

 10.0

 10.0

 

 06 03

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის კახეთის 

ინტერმუნიციპალური სააგენტო

-

60.0

 60.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

 ხარჯები

-

60.0

 60.0

 -

 150.0

 150.0

-

 

სუბსიდიები

-

60.0

 60.0

 

 150.0

 150.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

   

-

   

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

 

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებისდაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

 

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

 

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება

2022 წლის განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის შესაბამის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

 

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 03-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) , საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის120000ლარი.

 ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისშესახებ’’საქართველოსკანონებით განსაზღვრულიუფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.

 ასევესკოლების, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და ინფრასტრუქტურის, შენობების რეაბილიტაციისათვის 304,7 ათ. ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2022 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.