მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 40
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/11/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016480
40
19/11/2021
ვებგვერდი, 22/11/2021
190020020.35.159.016480
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №40

2021 წლის 19 ნოემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41627.7

33712.4

7915.3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635.8

22635.8

0.0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7915.3

0.0

7915.3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

11076.6

11076.6

0.0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24389.0

23333.9

1055.0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204.7

4117.8

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5297.3

4509.4

787.9

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11224.8

11049.5

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977.6

2972.6

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607.2

607.2

0.0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

17238.7

10378.5

6860.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

22378.2

15155.8

7222.5

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23197.8

15975.3

7222.5

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819.6

819.6

0.0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5139.5

-4777.3

-362.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202.1

-4840.0

-362.2

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202.1

4840.0

362.2

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202.1

4840.0

362.2

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62.7

-62.7

0.0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

42447.3

34532.0

7915.3

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41627.7

33712.4

7915.3

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819.6

819.6

0.0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

47649.4

39371.9

8277.5

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24389.0

23333.9

1055.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23197.8

15975.3

7222.5

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202.1

-4840.0

-362.2

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41627.7 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41627.7

33712.4

7915.3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635.8

22635.8

0.0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7915.3

0.0

7915.3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

11076.6

11076.6

0.0

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11076.6 ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                                                                                                                      თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

11076.6

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1729.6

პროცენტი

534,5

431,3

745.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

745.0

რენტა

796,8

966,6

984.6

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

812.6

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

5401.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

5395.7

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

537.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

8.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

4648.7

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6.0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6.0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3679.3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

266.0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24389.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24389.0

23333.9

1055.0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204.7

4117.8

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5297.3

4509.4

787.9

პროცენტი                                                                             

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11224.8

11049.5

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977.6

2972.6

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607.2

607.2

0.0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება –  22378.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23197.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

825.4

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

825.4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

17440.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5566.2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

8235.4

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

228.6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1498.5

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

307.6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

216.4

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1388.3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

439.4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

436.4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2218.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2166.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

2239.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

2195.5

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

43.9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

34.7

060101

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

0,8

2,5

3.6

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

239,9

209.2

31.1

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

23197.8

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 819,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

819,6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

163,0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

656,6

მიწა

251,9

237,8

656,6

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7496.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7398.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა   

6097.8

5409,7

7224.3

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1635.4

 

აღმასრულებელი ორგანო 

4869.4

4066,0

5588.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა     

0.0

0,0

174.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

98.08

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

220.8

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

220.8

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

11136.7

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

1122.6

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

8496.5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

8496.5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1517.7

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

3228.8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2421.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

807.1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

11397.5

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

165.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

314.6

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

8622.2

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1879.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

415.9

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

290.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

290.1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

5368.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

3517.5

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1224.5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

413.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110.0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5676.6

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4911.0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

765.5

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

2834.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

2269.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

560.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5.0

 

სულ:

40089.1

34565,6

47649.4

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

17238.7

მთლიანი სალდო

-2326,3

-333,4

-5139,5

 

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

 

პროგრ.

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი

ბიუჯეტით

სახელმწიფო

ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

6088.0

3214.9

2873.0

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზებისმიმდინარემოვლა შენახვა

 

521.8

521.8

0.0

450,0

450,0

450,0

020102

გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია

 

5566.2

2693.1

2873.0

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლისსისტემებისგანვითარება

 

10551.9

9205.0

1346.8

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

2226.5

2226.5

0.0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

6395.8

5154.8

1241.0

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

807.1

807.1

0.0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

1122.6

1016.7

105.9

0,0

0,0

1000,0

0203

გარეგანათება

7

1879.8

1879.8

0.0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარეგანათებისქსელისმოვლა-შენახვა

7

367.7

367.7

0.0

254,3

254,3

254,3

020302

გარეგანათებისქსელისმოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1288.5

1288.5

0.0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარეგანათების სფეროში

 

223.6

223.6

0.0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანვითარება

 

2408.5

2408.5

0.0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

910.0

910.0

0.0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება

 

1498.5

1498.5

0.0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

100.0

100.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

579.1

579.1

0.0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია

 

314.6

314.6

0.0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია

 

65.0

65.0

0.0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულოღონისძიებები

 

199.5

199.5

0.0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალოღონისძიებები

 

216.4

216.4

0.0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80.0

80.0

0.0

0,0

0,0

0,0

020802

სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

136.4

136.4

0.0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში

განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1517.7

212.5

1305.1

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

23341.3

17816.3

5525.0

16946,9

15617,0

22115,0

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ და „ე.გ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ე) კეთილმოწყობა

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

579.1

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

ე.გ) სადღესასწაულო ღონისძიებები

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020703

199.5     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

11. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

153.0

1790.1

1467.5

1462.5

1610.0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

153.0

1557.1

1347.5

1347.5

1500.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

 

183.0

95.0

90.0

85.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

 

50.0

25.0

25.0

25.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

195.2

420.2

420.2

500.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

436.4

0.0

1600.0

2100.0

 

სულპრიორიტეტი

153.0

2421.7

1887.7

3482.7

4210.0

 

12. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0303

436,4

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა

 

13. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00)

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

 

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3517.5

3484.8

32.7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1400.0

1400.0

0.0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25.0

25.0

0.0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2092.5

2059.8

32.7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1637.5

1637.5

0.0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1097.0

1097.0

0.0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

107.5

107.5

0.0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

20.1

20.1

0.0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

413.0

413.0

0.0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110.0

110.0

0.0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103.6

103.6

0.0

86,0

86,0

86,0

 

სულპრიორიტეტი

185

5368.6

5335.9

32.7

3231,6

7798,4

4166,0

 

14. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1637.5

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

 ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

413,0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“  სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შემუშავებული წესის შესაბამისად. ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს – 300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი – 100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი – 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა

 

15. მე-14. მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

47649.4

39371.9

8277.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

270.0

270.0

0.0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24389.0

23333.9

1055.0

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204.7

4117.8

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5297.3

4509.4

787.9

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11224.8

11049.5

175.3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977.6

2972.6

5.0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607.2

607.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23197.8

15975.3

7222.5

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7717.2

7630.3

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

270.0

270.0

0.0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

6829.1

6742.2

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4204.7

4117.8

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2071.3

2071.3

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118.6

118.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

337.2

337.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825.4

825.4

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი

საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7445.1

7358.2

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

270.0

270.0

0.0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6619.7

6532.8

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4204.7

4117.8

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2071.3

2071.3

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118.6

118.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

160.2

160.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825.4

825.4

0.0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1635.4

1635.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

 

 

40.0

40.0

0.0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1631.4

1631.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

875.0

875.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

564.3

564.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

57.0

57.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

135.2

135.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4.0

4.0

0.0

01 01 02

მარნეულის

მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5588.9

5588.9

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

 

 

218.0

218.0

0.0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4769.5

4769.5

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3163.1

3163.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1458.8

1458.8

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

57.6

57.6

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

819.4

819.4

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

220.8

133.9

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

 

 

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

218.8

131.9

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

166.6

79.7

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48.2

48.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4.0

4.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2.0

2.0

0.0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

272.1

272.1

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

209.4

209.4

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

177.0

177.0

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

174.0

174.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174.0

174.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174.0

174.0

0.0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

95.1

95.1

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32.4

32.4

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

23341.3

17816.3

5525.0

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

5900.4

5771.0

129.4

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

2325.4

2196.1

129.4

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

3474.9

3474.9

0.0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

100.0

100.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

17440.9

12045.3

5395.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

6088.0

3214.9

2873.0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521.8

521.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521.8

521.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566.2

2693.1

2873.0

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

521.8

521.8

0.0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521.8

521.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521.8

521.8

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566.2

2693.1

2873.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566.2

2693.1

2873.0

02 02

წყლის სისტემების

განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

10551.9

9205.0

1346.8

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

2316.5

2316.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

114.2

114.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2202.3

2202.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

8235.4

6888.6

1346.8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2226.5

2226.5

0.0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2226.5

2226.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24.2

24.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2202.3

2202.3

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395.8

5154.8

1241.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395.8

5154.8

1241.0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება

და მოვლა-შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

807.1

807.1

0.0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

90.0

90.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

717.1

717.1

0.0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122.6

1016.7

105.9

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122.6

1016.7

105.9

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1879.8

1879.8

0.0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1651.2

1651.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288.5

1288.5

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362.7

362.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

362.7

362.7

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362.7

362.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

5.0

5.0

0.0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის

მიერ მოხმარებული

ელექტროენერგიის

გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1288.5

1288.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1288.5

1288.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288.5

1288.5

0.0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

223.6

223.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

223.6

223.6

0.0

0204

მუნიციპალური

ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

2408.5

2408.5

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910.0

910.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910.0

910.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498.5

1498.5

0.0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

910.0

910.0

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910.0

910.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910.0

910.0

0.0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498.5

1498.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498.5

1498.5

0.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

579.1

579.1

0.0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

271.5

271.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

307.6

307.6

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

314.6

314.6

0.0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

242.6

242.6

0.0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

65.0

65.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

65.0

65.0

0.0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

199.5

199.5

0.0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

199.5

199.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

199.5

199.5

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

216.4

216.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

216.4

216.4

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და

 მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

136.4

136.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

136.4

136.4

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1517.7

212.5

1305.1

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

129.4

0.0

129.4

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

129.4

0.0

129.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1388.3

212.5

1175.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს

დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2421.7

2421.7

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1982.3

1982.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1932.3

1932.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

439.4

439.4

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1790.1

1790.1

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1787.1

1787.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1737.1

1737.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1557.1

1557.1

0.0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554.1

1554.1

0.0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554.1

1554.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

183.0

183.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

183.0

183.0

0.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

195.2

195.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

195.2

195.2

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

195.2

195.2

0.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

436.4

436.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

436.4

436.4

0.0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5676.6

3223.9

2452.6

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3458.5

2800.0

658.5

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

658.5

0.0

658.5

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2745.0

2745.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55.0

55.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2218.1

423.9

1794.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2700.0

2700.0

0.0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700.0

2700.0

0.0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700.0

2700.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0.0

0.0

0.0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2211.0

416.9

1794.1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2166.0

371.9

1794.1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

765.5

107.0

658.5

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

713.5

55.0

658.5

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

658.5

0.0

658.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

55.0

55.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

52.0

52.0

0.0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

55.0

55.0

0.0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

55.0

55.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55.0

55.0

0.0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

658.5

0.0

658.5

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

658.5

0.0

658.5

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

658.5

0.0

658.5

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

5368.6

5335.9

32.7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

3129.3

3129.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

192.1

192.1

0.0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2797.1

2797.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90.0

90.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

2239.4

2206.7

32.7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

3517.5

3484.8

32.7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1322.0

1322.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297.0

1297.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

2195.5

2162.8

32.7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1400.0

1400.0

0.0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297.0

1297.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297.0

1297.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

103.0

103.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092.5

2059.8

32.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092.5

2059.8

32.7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1637.5

1637.5

0.0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1593.7

1593.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78.5

78.5

0.0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1500.1

1500.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

43.9

43.9

0.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1097.0

1097.0

0.0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073.2

1073.2

0.0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073.2

1073.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

23.8

23.8

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

107.5

107.5

0.0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

107.5

107.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78.5

78.5

0.0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

13.9

13.9

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0.0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

20.1

20.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

20.1

20.1

0.0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

413.0

413.0

0.0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

413.0

413.0

0.0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

413.0

413.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60.0

60.0

0.0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

3124.1

2943.8

180.3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

3089.4

2909.1

180.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

2754.0

2749.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34.7

34.7

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

290.1

114.8

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34.7

34.7

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259.0

83.7

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3.6

3.6

0.0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

31.1

31.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

31.1

31.1

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2834.0

2829.0

5.0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2834.0

2829.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

2754.0

2749.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80.0

80.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269.0

2269.0

0.0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269.0

2269.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269.0

2269.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

560.0

560.0

0.0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

560.0

560.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

480.0

480.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80.0

80.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.