მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/11/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016476
36
08/11/2021
ვებგვერდი, 10/11/2021
190020020.35.159.016476
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2021 წლის 8 ნოემბერი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41538,2

33622,9

7915,3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7915,3

0,0

7915,3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10987,1

10987,1

0,0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24381,5

23326,4

1055,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204,7

4117,8

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5292,8

4504,9

787,9

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11221,8

11046,5

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977,6

2972,6

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607,2

607,2

0,0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

17156,7

10296,5

6860,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

22296,2

15073,8

7222,5

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23115,8

15893,3

7222,5

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819,6

819,6

0,0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5139,5

-4777,3

-362,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202,1

-4840,0

-362,2

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202,1

4840,0

362,2

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5202,1

4840,0

362,2

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

42357,8

34442,5

7915,3

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41538,2

33622,9

7915,3

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

819,6

819,6

0,0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

47559,9

39282,4

8277,5

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24381,5

23326,4

1055,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23115,8

15893,3

7222,5

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5202,1

-4840,0

-362,2

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  41538,2 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

41538,2

33622,9

7915,3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7915,3

0,0

7915,3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10987,1

10987,1

0,0

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10987,1 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

10987,1

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1717,1

პროცენტი

534,5

431,3

745,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

745,0

რენტა

796,8

966,6

972,1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

800,1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

5324,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

5318,7

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

460,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

4648,7

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3679,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

266,0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24381,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24381,5

23326,4

1055,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204,7

4117,8

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5292,8

4504,9

787,9

პროცენტი                                                                              

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11221,8

11046,5

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977,6

2972,6

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607,2

607,2

0,0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22296,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23115,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

825,4

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

825,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

17440,9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5566,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

8235,4

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

228,6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1498,5

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

307,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

216,4

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1388,3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

357,4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

354,4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2218,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2166,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

2239,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

2195,5

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

43,9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

34,7

060101

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

 0,8

2,5

3,6

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

    239,9

209.2

31,1

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

23115,8

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 819,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

819,6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

163,0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

656,6

მიწა

251,9

237,8

656,6

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7496,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7398,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                 

6097.8

5409,7

7224,3

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1635,4

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4869.4

4066,0

5588,9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0.0

0,0

174,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

98,08

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

220,8

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

220,8

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

11136,7

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

1122,6

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

8496,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

8496,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1517,7

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

3146,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2339,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

807,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

11393,0

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

165,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

314,6

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

8622,2

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1879,8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

411,4

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

290,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

290,1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

5365,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

3517,5

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1224,5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110,0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5676,6

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4911,0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

765,5

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

2834,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

2269,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

560,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5,0

 

სულ

40089.1

34565,6

47559,9

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

17156,7

მთლიანი სალდო

-2326,3

-333,4

-5139,5

 

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

6088,0

3214,9

2873,0

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

521,8

521,8

0,0

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 

5566,2

2693,1

2873,0

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

10551,9

9205,0

1346,8

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

2226,5

2226,5

0,0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

6395,8

5154,8

1241,0

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

807,1

807,1

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

1122,6

1016,7

105,9

0,0

0,0

1000,0

0203

გარეგანათება

7

1879,8

1879,8

0,0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა

7

367,7

367,7

0,0

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1288,5

1288,5

0,0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

223,6

223,6

0,0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

2408,5

2408,5

0,0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

910,0

910,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

1498,5

1498,5

0,0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

574,6

574,6

0,0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

314,6

314,6

0,0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

65,0

65,0

0,0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულო ღონისძიებები

 

195,0

195,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალოღონისძიებები

 

216,4

216,4

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

136,4

136,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1517,7

212,5

1305,1

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

23336,8

17811,8

5525,0

16946,9

15617,0

22115,0

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“, „გ.გ“, „დ“, „დ.ა“, „დ.ბ“, „ე“, „ე.ბ“, „ე.გ“ და „ზ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) გარე განათება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                        1879,8

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

„გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

223,6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0204

2408,5

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

„დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020401

                                            910,0     

ქვეპროგრამის აღწერა

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

„დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020402

1498,5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 5 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც  როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

 

„ე) კეთილმოწყობა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

574,6

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

„ე.ბ) შენობების ფასადების რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020702

65,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

„ე.გ) სადღესასწაულო ღონისძიებები“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020703

                                              195.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

„ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0209

1517,7 , მ.შ. ადგილობრივი -212,5 ტრანსფერი-1305,1

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით,  მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.

არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: 73134,54 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის  №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის  ნაშთი. 1232,0 ათ.ლარი საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის  №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა

 

11. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

153.0

1790,1

1467.5

1462.5

1610.0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

153.0

1557,1

1347.5

1347.5

1500.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

 

183,0

95.0

90.0

85.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

 

50,0

25.0

25.0

25.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

195,2

420.2

420.2

500.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

354,4

0.0

1600.0

2100.0

 

სულ პრიორიტეტი

153.0

2339,7

1887.7

3482.7

4210.0

 

12. მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ა.ა“, „ა.ბ“ და „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

1790,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

„ა.ა)მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030101

1557,1

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

„ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030102

183,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

„ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0302

                                          195,2     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

13. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.განათლება (კოდი 0400)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

2700,0

2700,0

0,0

3000,0

3000,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2211,0

416,9

1794,1

0,0

0,0

1000,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

765,5

107,0

658,5

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

 

55,0

55,0

0,0

72,0

72,0

72,0

040302

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

658,5

0,0

658,5

 

 

 

040303

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

52,0

52,0

0,0

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

376

5676,6

3223,9

2452,6

3072,0

3072,0

4572,0

 

14. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ და „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

765,5 მ.შ. ადგილობრივი -107,0, ტრანსფერი -658,5

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

გ.ა)  პედაგოგთა დახმარება“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

პედაგოგთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                             52.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სხვა რაიონებიდან ჩამომსვლელი პედაგოგების წახალისება

 

15. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

სულ

 

 

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3517,5

3484,8

32,7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1400,0

1400,0

0,0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2092,5

2059,8

32,7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1634,5

1634,5

0,0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1097,0

1097,0

0,0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

107,5

107,5

0,0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

20,1

20,1

0,0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410,0

410,0

0,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103,6

103,6

0,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

5365,6

5332,9

32,7

3231,6

7798,4

4166,0

 

16. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“,  „ბ.ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1634,5

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

„ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

  107,5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

„გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110.0

პროგრამის აღწერა

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:
ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობების მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს. საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „ინიციატივების თანადაფინანსებისა და ახალგაზრდული იდეების განხორციელების წესი“ შესაბამისად  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული  „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტებისათვის მგზავრობის ხარჯებით დახმარების წესი“ და „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტების წახალისების წესი“ შესაბამისად,
 სტუდენტებს წახალისების მიზნით,  გადაეცემათ მერის ჯილდო და  თვითმმართველობის მიერ მოხდება აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა.                                                       

 

17. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 0600)“

 

პროგრა

მული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

290,1

114,8

175,3

190.00

190.00

190.00

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

259,0

83,7

175,3

190.00

190.00

190.00

060102

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში

31,1

31,1

0,0

 

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

2834,0

2829,0

5,0

1630.00

1630.00

1630.00

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2269,0

2269,0

0,0

1150.00

1150.00

1150.00

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

560,0

560,0

0,0

475.00

475.00

475.00

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5.00

5.00

5.00

 

სულ პრიორიტეტი

3124,1

2943,8

180,3

1820.00

1820.00

1820.00

 

18. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“, „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„ბ) სოციალური დაცვა“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

2834,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობისნ დახმარება მედიკამენტებიტ, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

„ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

  2269,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მედიკამენტებით  თანადაფინანსება  გაეწევა  სოციალურად  დაუცველ  ოჯახებს, რომელთა  სარეიტინგო ქულა  შეადგენს   0- 120 000 მდე და დევნილებს.  თანხა   შეადგენს  ანგარიშ-ფაქტურაში  მითითებული  თანხის  80%  არაუმეტეს  400  ლარისა.  გარდა  ამისა,  ამავე  სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ბენეფიციარს  დაუფინანსდება  მკურნალობა  და  ამასთანავე  გამოკვლევა  ერთჯერადად  200 ლარის  ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად.
-მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  ომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანს,  სარეიტინგო  ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.
-მკვეთრად, მნიშვნელოვნად  და  ზომიერად შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის  გაწევის  მიზნით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80%-ით კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800  ლარისა.
-ონკოლოგიურ  ან/და ლეიკემიით დაავადებულ  მოქალაქეებს,  დაავადების  საჭიროებიდან  გამომდინარე, მკურნალობის,  გამოკვლევის, ოპერაციის  ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით,  დახმარება  გაეწევათ  კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით  არაუმეტეს 1000  ლარის.
- გულის  ოპერაციული  მკურნალობის  დაფინანსების  მიზნით  მოქალაქეებს  კალენდარული  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად გაეწევათ  დახმარება   წარმოდგენილი  თანხობრივი ღირებულების  80%-ით, არაუმეტეს 800  ლარისა.
-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ოჯახების  ყველა  წევრს ოპერაციის  დაფინანსების  მიზნით,  აუნაზღაურდებათ  ოპერაციის  ღირებულების თანხა   საყოველთაო  სადაზღვეო დაფინანსების  შემდეგ  დარჩენილი  თანხის ( რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს)  50%, არაუმეტეს 2000  ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

„ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

560.0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
ერთჯერადად  გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე:
ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი;   დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით  1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- იზრდება 100 ლარით; სოციალურად  დაუცველ  მარტოხელა  დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მეომრების ოჯახებს;   ახალი  წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეს;  არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს  -  100 ლარით;
0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; 
ყოველთვიურად გაწეული  დახმარება  გათვალისწინებულია  შემდეგ  კატეგორიებზე:
  უსინათლო  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეებს - 50  ლარით;  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ  ტრანსპორტირების  ხარჯების  ანაზღაურების  თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;  საქართველოს  თავისუფლებისა და  ტერიტორიული მთლიანობითვის დაღუპულ მეომართა  ოჯახებს  - 100 ლარით  ყოველთვიურად  და 8  აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანებს  მაისის თვეში ( 9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;
მკვეთრად  გამოხატული შშმ  პირის  დახმარების  მიზნით  ეტლის  შეძენა;  
სტუდენტების  სწავლის  საფასურის  დაფინანსება ვრცელდება  შემდეგი  კატეგორიის  სტუდენტებზე:   სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით  და  მამით  ობოლი  სტუდენტები,  დევნილი  სტუდენტები,  ვეტერანების  შვილები. სტუნენტებს  უფინანსდებათ სწავლა  მხოლოდ  აკრედიტირებულ  სასწავლებლების  ბაკალავრიატში.
ბიოლოგიურ  ოჯახში ან კანონიერ  წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ  არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება.                                                                                                              

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

19. მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

282

7445,1

7358,2

86,9

6282.2

6282.2

7254.0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

40

1635,4

1635,4

0,0

1454.0

1454.0

1454.0

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

230

5588,9

5588,9

0,0

4612.6

4612.6

5584.4

010103

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

12

220,8

133,9

86,9

215.6

215.6

215.6

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

272,1

272,1

0,0

240.0

234.3

228.6

010201

სარეზერვო ფონდი

 

174,0

174,0

0,0

150.0

150.0

150.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

95,1

95,1

0,0

87.0

81.3

75.6

 

სულ პრიორიტეტი

282

7717,2

7630,3

86,9

6522.2

6516.4

7482.6

 

20. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

47559,9

39282,4

8277,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

270,0

 

 

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

24381,5

23326,4

1055,0

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4204,7

4117,8

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

5292,8

4504,9

787,9

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

11221,8

11046,5

175,3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2977,6

2972,6

5,0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

607,2

607,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23115,8

15893,3

7222,5

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7717,2

7630,3

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

270,0

 

 

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

6829,1

6742,2

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4204,7

4117,8

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2071,3

2071,3

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118,6

118,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

337,2

337,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825,4

825,4

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7445,1

7358,2

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

 

 

270,0

 

 

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6619,7

6532,8

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4204,7

4117,8

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

2071,3

2071,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

118,6

118,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

160,2

160,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825,4

825,4

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1635,4

1635,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

 

 

40,0

 

 

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1631,4

1631,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

875,0

875,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

564,3

564,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

57,0

57,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

135,2

135,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4,0

4,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5588,9

5588,9

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

 

 

218

 

 

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4769,5

4769,5

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3163,1

3163,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1458,8

1458,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

57,6

57,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

819,4

819,4

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

220,8

133,9

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

 

 

12,0

 

 

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

218,8

131,9

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

166,6

79,7

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48,2

48,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

272,1

272,1

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

209,4

209,4

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

177,0

177,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

95,1

95,1

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

32,4

32,4

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

23336,8

17811,8

5525,0

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

5895,9

5766,5

129,4

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

2320,9

2191,6

129,4

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

3474,9

3474,9

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

17440,9

12045,3

5395,6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

6088,0

3214,9

2873,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566,2

2693,1

2873,0

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

521,8

521,8

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566,2

2693,1

2873,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5566,2

2693,1

2873,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

10551,9

9205,0

1346,8

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

2316,5

2316,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

114,2

114,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2202,3

2202,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

8235,4

6888,6

1346,8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2226,5

2226,5

0,0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

2226,5

2226,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24,2

24,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

2202,3

2202,3

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

807,1

807,1

0,0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

717,1

717,1

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1879,8

1879,8

0,0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1651,2

1651,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228,6

228,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

223,6

223,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

223,6

223,6

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

2408,5

2408,5

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

910,0

910,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1498,5

1498,5

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

100,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

100,0

100,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

574,6

574,6

0,0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

267,0

267,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

307,6

307,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

314,6

314,6

0,0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

242,6

242,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

65,0

65,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

65,0

65,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

195,0

195,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

195,0

195,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

195,0

195,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

216,4

216,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

216,4

216,4

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

136,4

136,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

136,4

136,4

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1517,7

212,5

1305,1

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

129,4

0,0

129,4

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

129,4

0,0

129,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1388,3

212,5

1175,7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2339,7

2339,7

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1982,3

1982,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1932,3

1932,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

357,4

357,4

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1790,1

1790,1

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1787,1

1787,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1737,1

1737,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1557,1

1557,1

0,0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

183,0

183,0

0,0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

183,0

183,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

195,2

195,2

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5676,6

3223,9

2452,6

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3458,5

2800,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

658,5

0,0

658,5

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2745,0

2745,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2218,1

423,9

1794,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2211,0

416,9

1794,1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2166,0

371,9

1794,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

765,5

107,0

658,5

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

713,5

55,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

52,0

52,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

55,0

55,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

658,5

0,0

658,5

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

5365,6

5332,9

32,7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

3126,3

3126,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

192,1

192,1

0,0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2794,1

2794,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

2239,4

2206,7

32,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

3517,5

3484,8

32,7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1322,0

1322,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

2195,5

2162,8

32,7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

103,0

103,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092,5

2059,8

32,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092,5

2059,8

32,7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1634,5

1634,5

0,0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1590,7

1590,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78,5

78,5

0,0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1497,1

1497,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

43,9

43,9

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1097,0

1097,0

0,0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

23,8

23,8

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

107,5

107,5

0,0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

107,5

107,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

78,5

78,5

0,0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

13,9

13,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0,0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

3124,1

2943,8

180,3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

3089,4

2909,1

180,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

2754,0

2749,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

290,1

114,8

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259,0

83,7

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3,6

3,6

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2834,0

2829,0

5,0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2834,0

2829,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

2754,0

2749,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269,0

2269,0

0,0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269,0

2269,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

2269,0

2269,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

560,0

560,0

0,0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

560,0

560,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

480,0

480,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

80,0

80,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
ბიუჯეტის დანართი №1 – „საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის 05 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად“ ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე;

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძედანართი №1

 

საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის 05 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.

 

ადმინისტ

რაციული ერთეული

სოფელი

პროექტის  დასახელება

პროექტის სავარაუდო ღირებულება (ტრანსფერი)

თანადაფი ნანსება

 

3

1

4

5

8

 

1

კაჩაგანი

1

კაჩაგანი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

2

თაქალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

3

ხანჯიგაზლო

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

4

კირაჩმუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

 

72 000,00

0,00

2

კასუმლო

5

კასუმლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

6

აღმამედლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

7

კუშჩუ

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

8

ბაითალო

გარე განათების მოწყობა

12 000,00

 

9

ბეითარაბჩი

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

10

ულაშლო

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

 

 

 

100 000,00

0,00

3

დამია–გეურარხი

11

დამია–გეურარხი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

13 966,00

12

დამია

ჭაბურღილიდან სასმელი წყლის მილმდენის შეცვლა

12 000,00

5 593,00

13

კიროვკა

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

6 786,00

14

ახლოლალო

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

5 371,00

 

 

 

64 000,00

31 716,00

4

ხოჯორნი

15

ხოჯორნი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

4 873,00

16

ბრდაზორი

სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

10 000,00

 

17

გიულბახი

გარე განათების მოწყობა

12 000,00

 

18

ცოფი

ბუნებრივი წყაროდან სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და მილმდენის შეცვლა

16 000,00

7 840,00

 

 

 

54 000,00

12 713,00

5

წერაქვი

19

წერაქვი

სოფელში საბავშვო სკვერის მოწყობა

10 000,00

10 000,00

20

სიონი

სოფელში არსებული ჭაბურღილის შემოღობვა და შენობაში მოქცევა

10 000,00

3 841,00

21

ჯანხოში

სოფელ ჯანხოშში მისასვლელ გზაზე 40 გრძ/მ არმირებული ბეტონის მოწყობა

10 000,00

10 000,00

 

 

 

30 000,00

23 841,00

6

ყულარი

22

ქვემო ყულარი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

23

კირიხლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

4 890,00

24

ზემო ყულარი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

5 542,00

25

მეწამულა

სარწყავ არხზე მილ-ხიდების მოწყობა

10 000,00

5 000,00

26

წითელი სოფელი

სოფელში არსებული პარკის ტერიტორიის გაფართოება

16 000,00

 

27

დაშტაფა

გარე განათების მოწყობა

6 000,00

 

 

 

შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა

14 000,00

 

28

მარადისი

შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა

12 000,00

 

 

 

 

114 000,00

15 432,00

7

შაუმიანი

29

შაუმიანი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

30

ხიხანი

სკვერის კეთილმოწყობა

16 000,00

 

31

ყუდრო

სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

10 000,00

 

32

ახკულა

 წყლის სისტემის არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

10 000,00

 

 

 

 

56 000,00

0,00

8

შულავერი

33

შულავერი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

15 000,00

34

იმირი

სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

20 000,00

 

35

ზემო სარალი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

10 000,00

36

იმირჭალა

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

37

ქვემო სარალი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

5 000,00

38

არაფლო

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

15 000,00

39

ახლომახმუდლო

სკვერის მოწყობა

16 000,00

 

40

ენიქენდი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

41

სეიდგოჯალო

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

 

 

 

152 000,00

45 000,00

9

ქუთლიარი

42

ქუთლიარი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

10 514,00

43

ბაიდარი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

4 360,00

44

დიდი მუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

45

ხუტორ ლეჟბადინი

შიდა გზების მოხრეშვა

12 000,00

 

46

ლეჟბადინი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

 

 

 

84 000,00

14 874,00

 

 

47

მეორე ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

48

პირველი ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

49

კაპანახჩი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

10

კაპანახჩი

50

ქეშალო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

51

ალგეთის მევენახეობა 

მინი სტადიონის მოწყობა

16 000,00

 

 

 

52

ილმაზლო

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

 

 

53

ამბაროვკა

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

 

 

 

 

 

128 000,00

0,00

11

ყიზილაჯლო

54

ყიზილაჯლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

 

20 000,00

0,00

12

ალგეთი

55

ალგეთი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

6 010,00

56

გაჯისაქენდი

სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა

16 000,00

 

57

საბირქენდი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

9 320,00

58

აზიზქენდი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

59

თაზაქენდი (ალგეთის)

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

 

96 000,00

15 330,00

13

სადახლო

60

სადახლო

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

61

ბურმა

მინი სტადიონის მოწყობა

10 000,00

 

 

 

 

 

 

62

თაზაქენდი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

63

ხულდარა

შიდა გზების მოხრეშვა

16 000,00

 

64

მოლაოღლი

გარე განათების მოწყობა

20 000,00

 

 

 

 

82 000,00

0,00

14

ოფრეთი

65

ოფრეთი

გარე განათების მოწყობა

10 000,00

 

66

ხოხმელი

გარე განათების მოწყობა

10 000,00

 

 

 

 

20 000,00

0,00

15

ახკერპი

67

ახკერპი

გარე განათების მოწყობა

16 000,00

 

68

ჩანახჩი

სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია

12 000,00

 

69

ვერხვიანი

სასმელი წყლის  მილის რეაბილიტაცია

10 000,00

 

 

 

 

38 000,00

0,00

 

წერეთელი

70

წერეთელი

სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის

შესასვლელის კეთილმოწყობა

20 000,00

15 000,00

71

ნორგიული

სარწყავი სისტემის მოწესრიგება სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე

16 000,00

 

72

საიმერლო

სარწყავი არხის სისტემის მოწყობა (რკინა ბეტონით)

20 000,00

14 211,00

73

დიდი ბეგლიარი

სტადიონის რეაბილიტაცია (ერთიანი პროექტი დიდ ბეგლიარსა და პატარა ბეგლიარს შორის)

12 000,00

2 300,00

74

პატარა ბეგლიარი

 

12 000,00

 

 

 

 

80 000,00

31 511,00

17

თამარისი

75

თამარისი

სოფელში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

20 000,00

15 007,00

76

ალავარი

სარწყავი არხების ბეტონის მოწყობა

10 000,00

 

77

ახალი დიოკნისი

სკვერის კეთილმოწყობა

12 000,00

 

 

42 000,00

15 007,00

 

სულ სოფლის პროექტები

1 232 000,00

205 424,00

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.