„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/11/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 08/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016460
13
08/11/2021
ვებგვერდი, 09/11/2021
190020020.35.104.016460
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2021 წლის 8 ნოემბერი

ქ. წალენჯიხა

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge   31/12/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.104.016447) და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,091.5

15,928.1

19,889.8

5,878.6

14,011.2

გადასახადები

8,091.7

7,720.5

9,647.7

0.0

9,647.7

გრანტები

7,649.8

7,967.6

9,242.1

5,878.6

3,363.5

სხვა შემოსავლები

350.0

240.0

1,000.0

0.0

1,000.0

ხარჯები

9,626.3

9,052.0

12,444.1

812.8

11,631.4

შრომის ანაზღაურება

1,892.2

1,928.6

2,058.0

78.0

1,980.0

საქონელი და მომსახურება

1,945.4

1,252.4

1,321.8

605.6

716.3

პროცენტი

130.8

125.0

107.3

0.0

107.3

სუბსიდიები

4,342.6

4,622.6

5,226.5

100.0

5,126.5

გრანტები

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846.0

771.9

678.1

19.2

658.9

სხვა ხარჯები

469.3

347.7

3,052.4

10.0

3,042.4

საოპერაციო სალდო

6,465.2

6,876.1

7,445.7

5,065.8

2,379.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,209.1

8,174.9

8,169.6

5,603.9

2,565.7

ზრდა

8,359.1

8,228.9

8,219.6

5,603.9

2,615.7

კლება

150.0

54.0

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

-1,743.9

-1,298.8

-723.9

-538.0

-185.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,881.9

-1,478.8

-917.4

-538.0

-379.4

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,881.9

1,478.8

917.4

538.0

379.4

ვალუტა და დეპოზიტები

1,881.9

1,478.8

917.4

538.0

379.4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-138.0

-180.0

-193.5

0.0

-193.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019  წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

16,241.5

15,982.1

19,939.8

5,878.6

14,061.2

შემოსავლები

16,091.5

15,928.1

19,889.8

5,878.6

14,011.2

არაფინანსური აქტივების კლება

150.0

54.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

18,123.4

17,460.9

20,857.2

6,416.6

14,440.6

ხარჯები

9,626.3

9,052.0

12,444.1

812.8

11,631.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,359.1

8,228.9

8,219.6

5,603.9

2,615.7

ვალდებულებების კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

ნაშთის ცვლილება

-1,881.9

-1,478.8

-917.4

-538.0

-379.4

 

მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19,898.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

16,091.5

15,928.1

19,889.8

5,878.6

14,011.2

გადასახადები

8,091.7

7,720.5

9,647.7

0.0

9,647.7

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.0

0.0

   

ქონების გადასახადი

2,100.0

1,935.0

2,600.0

0.0

2,600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,900.0

1,687.5

2,400.0

 

2,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

-0.85

0.0

   

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

   

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

0.0

3.3

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

0.0

0.0

   

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

0.0

0.0

   

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

100.0

86.3

80.0

0.0

80.0

ფიზიკურ პირებიდან

50.0

27.6

25.0

 

25.0

იურიდიულ პირებიდან

50.0

58.7

55.0

 

55.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

100.0

158.8

120.0

0.0

120.0

ფიზიკურ პირებიდან

50.0

13.4

10.0

 

10.0

იურიდიულ პირებიდან

50.0

145.4

110.0

 

110.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

   

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

5,991.7

5,785.5

7,047.7

 

7,047.7

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

   
 

 

მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9,242.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

 

 

2019 წლის ფაქტი

 

 

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

 

   სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,649.8

7,967.6

9,242.1

5,878.6

3,363.5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

38.0

0.0

   

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

   

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,649.8

7,929.6

9,242.1

5,878.6

3,363.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,507.4

1,371.1

726.5

726.5

0.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

   

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1,507.4

635.7

726.5

726.5

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

85.4

0.0

   

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

650.0

0.0

   

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6,142.4

6,558.5

8,515.6

5,152.1

3,363.5

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,324.6

5,478.8

4,388.6

4,388.6

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

644.0

644.0

644.0

644.0

 

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ ა(ა)იპ(ბ)-დან

0

0

3,363.5

 

3,363.5

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

   

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

76.4

0.0

0.0

   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

1,097.4

435.7

119.5

119.5

 

 

მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

350.0

240.0

1,000.0

0.0

1,000.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

150.0

113.5

210.0

0.0

210.0

პროცენტები

50.0

51.1

105.0

 

105.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

 

 

რენტა

100.0

62.4

105.0

0.0

105.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

90.0

47.4

95.0

 

95.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10.0

15.0

10.0

 

10.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

0.0

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

50.0

46.8

665.0

0.0

665.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

50.0

37.5

630.0

0.0

630.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

10.0

3.6

600.0

 

600.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.0

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

0.0

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40.0

33.9

30.0

 

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

9.3

35.0

0.0

35.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.0

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

9.3

35.0

 

35.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

150.0

55.9

120.0

 

120.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

23.8

5.0

 

5.0

 

მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,444.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,626.3

9,052.0

12,444.1

812.8

11,631.4

შრომის ანაზღაურება

1,892.2

1,928.6

2,058.0

78.0

1,980.0

საქონელი და მომსახურება

1,945.4

1,252.4

1,321.8

605.6

716.3

პროცენტი

130.8

125.0

107.3

0.0

107.3

სუბსიდიები

4,342.6

4,622.6

5,226.5

100.0

5,126.5

გრანტები

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

846.0

771.9

678.1

19.2

658.9

სხვა ხარჯები

469.3

347.7

3,052.4

10.0

3,042.4

 

მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,565.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,615.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

83.3

38.7

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.3

38.7

110.0

0.0

110.0

02 02

ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

5,668.9

7,808.8

5,310.7

2,498.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5,668.9

7,808.8

5,310.7

2,498.1

0300

გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,088.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

0.0

1,781.2

32.4

31.0

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,781.2

32.4

31.0

1.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

296.8

515.3

252.1

245.9

6.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

460.0

515.3

252.1

245.9

6.2

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

 

2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

 

 

2019 წლის ფაქტი

 

 

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

150.0

54.0

50.0

0.0

50.0

ძირითადი აქტივები

150.0

44.0

50.0

0.0

50.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

   

 

მუხლი 8. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,001.2

3,154.0

6,126.8

10.0

6,116.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,941.2

2,954.8

3,114.1

0.0

3,114.1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,639.3

2,627.8

2,812.0

0.0

2,812.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

301.9

327.0

302.1

0.0

302.1

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

60.0

199.2

3,012.7

10.0

3,002.7

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

30.0

130.2

2,945.2

10.0

2,935.2

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30.0

69.0

67.5

0.0

67.5

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

105.0

115.4

120.0

100.0

20.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,276.6

5,210.3

7,027.5

4,590.3

2,437.2

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

644.0

644.0

647.7

647.7

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

644.0

644.0

647.7

647.7

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

5,632.6

4,566.3

6,379.8

3,942.6

2,437.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,632.6

4,566.3

6,379.8

3,942.6

2,437.2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

705

გარემოს დაცვა

1,155.0

901.1

911.1

0.0

911.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,155.0

750.4

758.4

0.0

758.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

67.5

67.5

0.0

67.5

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

83.2

85.2

0.0

85.2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

705.5

1,001.8

1,451.5

720.4

731.1

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

33.5

11.0

11.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

175.5

516.4

816.1

583.7

232.4

7064

გარე განათება

530.0

451.9

624.4

125.7

498.7

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,152.6

508.6

308.3

116.3

192.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

210.2

158.7

172.0

0.0

172.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

210.2

158.7

172.0

0.0

172.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129.0

125.0

120.0

100.0

20.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,418.8

1,553.7

1,353.1

245.9

1,107.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

512.0

469.4

515.0

5.0

510.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

876.8

1,054.3

808.1

240.9

567.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.0

30.0

30.0

0.0

30.0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709

განათლება

3,443.4

4,116.2

2,701.0

614.6

2,086.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,081.0

2,538.5

2,087.9

27.9

2,060.0

7092

ზოგადი განათლება

1,362.4

1,577.7

613.1

586.7

26.4

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,362.4

1,577.7

613.1

586.7

26.4

7093

პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

865.3

899.9

858.0

19.2

838.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24.9

29.5

33.0

0.0

33.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24.9

29.5

33.0

0.0

33.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

376.3

345.6

403.7

0.0

403.7

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

464.1

524.8

421.3

19.2

402.1

 

სულ

18,123.4

17,460.9

20,857.2

6,416.6

14,440.6

 

 მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

 განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -723.9 ათასი ლარის ოდენობით. 

 მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 917.4 ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

 3. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 917.4 ათასი ოდენობით.

 მუხლი 11. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 1. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 193,5 ათასი ლარის ოდენობით.

 2. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.

 3. განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 193,5  ათასი ლარის ოდენობით.  

 მუხლი 12. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას    სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 0.3 ათასი ლარის ოდენობით.

 

თავი II

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისთვის,   პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

3. გარემოს დაცვა.

4. განათლება.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

 

მუხლი 14. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები/ქვეპროგრამები

1. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის დასახელება

კოდი

                    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 03

105,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  (ქ. თბილისში)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

2. მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 04

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია  ( ადმინისტრაციული სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

 

3. მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მ.გ.ფ - სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 03

300.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების  დადგენილ ვადებში დაფარვა

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 

4. სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები.

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 04

7.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაგეგმარების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომი გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების შეფასება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ქონების ეფექტური  განკარგვა და შემოსავლების  ზრდა მიწის საკუთრებიდან

 

5. სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02   05

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში გასამართ საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმებში და გამოფენებში  მონაწილეობა,  მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ საინვესტიციო პროექტებში მონაწილეობა, საქართველოში გამართულ ეკონომიკურ ფორუმებში, ტურტისტულ ფესტივალებში და გამოფენებში მონაწილეობა. ასევე, აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხორუწყუს, წალენჯიხის,ხობისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტების ერთობლივი კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის" - დაფინანსება,

 

6. შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შიდა გზებისა და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის კაპიტალური მშენებლობა-რეაბილიტაციის  პარალელურად მნიშვნელოვანია  საგზაო ინფრასტრტუქტურის მოვლა -შენახვა  ვარგისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა არაასფალტირებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე რემონტი, გრუნტის საფარის მოსწორებითა და მოხრეშვა-მოშანდაკების საფუძველზე;  გზისპირზე არსებული სანიაღვრე არხების ამოწმენდა, გზისპირების მოწესრიგება, გათიბვა.  

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

 

7. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 01

121.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქ წალენჯიხაში და მიმდებარე თემებში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება და  საჭიროების შესაბამისად ახლით ჩანაცვლება. ავარიულ ადგილებში ტექნიკის მომსახურება, ტექნიკისათვის მიუვალ ადგილებში ხელის სამუშაოების შესრულება. გვალვის პერიოდში მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

8. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02 02

89.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამით ჭალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ფოცხო ეწერის დასახლებაში ხორციელდება მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება წყალსაქაჩი სადგურიდან, მთელი წლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის შრომის ანაზღაურების ხარჯები. და სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

9. გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 01

280.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.წალენჯიხაში და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 -     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 -    დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

10. გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე - განათების ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02 02

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია ქ.ჯვარში და 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 -ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება. პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

11. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 01

469.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქ.წალენჯიხის და 7 ადმინისტრაციულ ერთეულში დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ქალაქის მწვანე საფარის, სანაპირო ზოლის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, ასევე სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას. ამ მიმართულებით ქ.წალენჯიხას ემსახურება 54  მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 120500კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი) მიუხედავად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომლებიც დღეის მდგომარეობით ვერ სუფთავდებ,ა რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

12. დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 01 02

288.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის და ფოცხო-ეწერის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და ქალაქის ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას, სანაგვე კონტეინერების გარეცხვას, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ამ მიმართულებით ქ.ჯვარს ემსახურება 17  მეეზოვე რომელიც ყოველდღიურად ასუფთავებს 70000კვ/მ ფართობს და 1 ნაგავმზიდი მანქანა, რომელსაც ყოველდღიურად გააქვს ნარჩენები ნაგავსაყრელზე (ქ.ზუგდიდი)პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავებიოს სამსახურის"  ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

13. ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 01

55.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება. აღნიშნული მომსახურების ხარისხიანად და ეფექტურად განსახორციელებლად გათვალისწინებულია სპეცტექნიკის (მეორადი ასინიზატორი) შეძენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

14. ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02 02 02

12.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ.ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება ქ. ჯვარსა და ფოცხო ეწერის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის მომსახურება, მილების შეკეთება-შეცვლა, ჭებისა და საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა-გასუფთავება, სეპტიკებისა და საპირფარეშოების ამოწმენდა სპეცტექნიკით, არსებული ჭების რემონტი, ჭების თავსახურებისა და გარე ჩარჩოების შეცვლა, გამწმენდი ნაგებობების მომსახურება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის გამართული ფუნქიონირება.

 

15. გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების ღონისძიებები ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 01

55.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ წალენჯიხის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე და ბაზართა არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვეში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მონერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელშაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

16. გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანების ღონისძიებები ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03 02

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქ ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების გამწვანება, ქუჩების გამწვანება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე და ბაზართა არსებული გაზონების მრავალწლიანი მცენარების დარგვა. მერიის შენობის წინ არსებულ სკვეში ყვავილების დარგვა, ნარგავების შეძენა, ნარგავების მორწყვა, მონერალური სასუქების შეტანა. არსებულ დეკორაციების მოვლა, გათიბვა, ხელშაწყოების შეძენა, გასათიბი მექნიზმის შეძენა, შენახვა, ექსლოატაცია და რემონტი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

17. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.წალენჯიხის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 01

19.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. წალენჯიხის ტერიტპრიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. აღნიშნულის მისაღწევად ხორციელდება: მსხვილფეხა და წვრილფეხა ცხოველების გაყვანა ქალაქის ცენტრალური ტერიტორიებიდან,  უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

18. უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ.ჯვარის ტერიტორიაზე

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04 02

5.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ. ჯვარის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის  ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შევინარჩუნოთ მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოვახდინოთ ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია. უპატრონო ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში, გარდაცვლილი უპატრონო ცხოველების დამარხვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უპატრონო ცხოველების ოპერირებით, შენარჩუნებულია მწვანე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

19. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2,060.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურეობისა და კვებითი მომსახურეობისთვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა და ხარისხიანი მომსახურეობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც შექმნება სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემო, სადაც დაცული იქნება ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის~მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ~ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები; საბავშვო ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. საბავშვო ბაღებში მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; საბავშვო ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან. ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა; ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა. დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზების და კვების რაციონის ნორმები. სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. ყველა პერსონალი დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1200–მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

 

20. საჯარო სკოლების დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი/საჯარო სკოლები

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წალენჯიხის   მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის საფუძველზე მოზარდებში კითხვის სწორი სტრატეგიისა და კულტურის დანერგვა, გუნდური თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, სკოლის მოსწავლეების სასწავლო-შემეცნებითი დონის ამაღლება მცირე ზომის სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე იმ ღონისძიებების მხარდაჭერა როგორიცაა: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შემეცნებითი ინტელექტუალური თამაშების, სამეცნიერო კონკურსების ორგანიზების ხელშეწყობა. სკოლის კურსდამთავრებულთა წახალისება. შემოსული მცირე პროექტების დაფინანსება. მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება. სკოლიდან გასული  იმ მოსწავლეების ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომელებიც სკოლიდან გაირიცხნენ, ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა-ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსწავლეთა ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება; - მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარება,  შემეცნებით კონკურსებში მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა,  სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება. - მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის, ასევე არასასკოლო განათლების მსურველთა მოტივაციის ამაღლება, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

 

21. სპორტული ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

250.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპა(ა)იპ წალენჯიხის  მუნიციპალიტეტის სკოლისგარესე კომპლექსური სასპორტო საგანმანატლებლო საარმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სასპორტო ცენტრი აერთიანებს 9 სპორტულ მიმართულებას,ესენია თავისუფალი ჭიდაობა 4 წრე     ( 69– ბავშვი), კარატე 5 წრე (80–ბავშვი), ჭადრაკი 4 წრე (66– ბავშვი), კალათბურთი 3 წრე (36– ბავშვი), რაგბი (25– ბავშვი) , მძლეოსნობა (16 – ბავშვი) , კრივი( 15–ბავშვი), ტაეკვანდო 2 წრე  ( 25– ბავშვი),  ფრებურთი (25 ბავშვი) სულ სასპორტო ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 367 ბავშვი,  სასპორტო ცენტრში დასაქმებულია 51 კაცი, აქედან 25 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი, 26 მწვრთნელი. პროგრამის მიზანია  სპორტის განვითარება ,მწვრთნელთა  მივლინება გუნდებთან ერთად, ადმინისტრაციულ    ერთეულებში რაიონულ. რეგიონალურ და საერთშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ,,მასობრივი და სამოყვარულო  სპორტული  ღონისძიებების  ორგანიზება,  გამარჯვებულთა ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება.სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სასპორტო ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად,,ყველა მსურველი დაკმაყოფილდეს ცენტრის მომსახურებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომი წრეებით.

 

22. ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

260.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი-სპორტული კლუბი,,სქური"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სტადიონების (მოედნების)მომზადების უზრუნველყოფა საფეხბურთო მატჩების ჩატარებისათვის:  ინფრასტრუქტურის - საფეხბურთო მოედნების, აბანო -გასახდელების მომზადება,უსაფრთხოების დაცვა, სტადიონების რადიოფიცირება, რეგიონალური ლიგის გუნდის და ჭაბუკთა 4 საშეჯიბრო გუნდის მონაწილეობის უზრუნველყოფა ეროვნულ და რეგიონალურ ჩემპიონატებში.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

რეგიონლიგის მატჩებისთვის და ბავშვთა ასაკობრივი გუნდების შეჯიბრებებისათვის სათანადოდ მომზადებული სტადიონები; ფინანსურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფილი მონაწილეობა შესაბამის ტურნირებში

 

23. კულტურის ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

411.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“. ქვეპროგრამის მიზანია ქართული ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა, თანამშრომლობა ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან,   კულტურული  ღონისძიებების ჩატარება და მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში.  სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენის მოწყობა, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარება („გრანელობა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას.  ცენტრი, აგრეთვე,  კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს, აკადემიკოს ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმს,  რომლებშიც დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

უზრუნველყოფილია საზოგადოების ფართო ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ხელმისაწვდომობა

 

24. სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრში ორი განყოფილებაა გაერთიანებული, სახელოვნებიო განყოფილება (სამუსიკო სკოლა) და საგანმამნათლებლო განყოფილება (მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი)ორივე განყოფილებაში სკოლისგარეშე განათლებას  იღებს 300 მოსწავლე. ცენტრში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 36 თანამშრომელს(ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები). დაფინანსება 150000ლარი. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 14 სხვადასხვა წრე ( კომპიუტერის, თექის, ხატვის, მხატვრუკლი კითხვის, სამეჯლისო და სპორტული ცეკვების, ქორეოგრაფიის დაა. შ.სახელოვნებო განყოფილებასთან არსებობს ფოლკლორული ანსამბლი ''ლაკადა'', ხალხურ საკრავთა ორკესტრი ''თითა'' სახელოვნებო-საგანმნათლებლო ცენტრის მიზანია შემოქმედებითი მიდრეკილების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა და ხელშეწყობა, განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა, კულტურულ-შემეცნებითი, საქველმოქმედო ღონისძიებების, კონცერტების  ჩატრება მუნიციპალიტეტში, მონაწიკლეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც  საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ასევე საზღვარგარეთ. წრეები მუშაობენ შეუფერხებლად ნორმალურ პირობებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინასდება ა(ა)იპ სახელოვნებო-საგანმანატლებლო ცენტრის მიმდინარე ხარჯები(ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის ორივე განყოფილება მუშაობს შეუფერხებლად. დაკმაყოფილებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

25. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

120.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციას და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან  დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.

 

26. ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული დაფინანსება ანგარიშდება მომსახურების მიმწოდებლის ტარიფის  არეალის ზედა ზღვარზე დაფიქსირებული ღირებულებიდან. ხშირ  შემთხვევავაში აღნიშნული  ტარიფი აჭარბებს ტარიფის არეალის ლიმიტს, შესაბამისად  პაციენტის თანაგადახდა ხშირად მეტია საყოველთაო  დაზღვევით დაფინანსებულ  თანხაზე პროგრამა ითვალისწინებს პაციენტის  გადახდაში თანა მონაწილეობას და გამოითვლება შემდეგი  წესით:  თუ  საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული  თანხა მთლიანი ღირებულების 70%-ზე მეტია, დაფინანსდება პაციენტის  გადასახდელი  თანხის ნახევარი .ხოლო თუ 70% -ზე  ნაკლებია- დაფინანსდება საყოველთაო  დაზღვევით დაფარული თანხის 25%. ამ ორივე  შემთხვევაში პროგრამით გამოთვლილი თანხის დაფინანსებას ექვემდებარება 50 (ორმოცდაათი)  ლარი და ზემოთ, არა უმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა . პროგრამა  ასევე არ  ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით 100%-ით დაფინანსების შემთხვევების თანადაფინანსებით, ასევე კერძო დაზღვევით დაფინანსებულთათანადაფინანსება  პროგრამა  ძირითადად ითვალისწინებს საგარანტიო  წერილის  გაცემას ,რომელიც  დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის  მიერ გაწეულ  მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის  შემდეგ. საგარანტიო წერილის  გასაცემად  საჭიროა შესაბამისი ჯანმრთელობის ცნობა ფ.N 100 და საყოველთაო  დაზღვევის საგარანტიო წერილის ასლი, ან იგივე ინფორმაციის მატარებელი სხვა  დოკუმენტი. დასაფინანსებელი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს სოციალური კომისია , ხოლო საგარანტიო  წერილს გასცემს მუნიციპალიტეტის  მერი. იშვიათ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება გაწეული სამედიცინო  მომსახურების შემდგომ არა უგვიანეს 3 თვის ვადაში უნაღდო ანგარიშსწორებით პაციენტის, ან მისი ოჯახის წევრის პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით.

 

27. ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

22.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან ფსიქიური აშლილობით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფსიქოტროპული  მედიკამენტებით უზრუნველყოფის გარდა დამატებით  საჭიროებენ ძვირად  ღირებული  მედიკამენტებით მკურნალობას.ბენფიციართა შერჩევა ხდება სოციალური  კომისიის  მიერ ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერიდან ყოველ კვარტალურად მოწოდებული  მონაცემების გათვალისწინებით ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის ასლი, სამედიცინო ფ N100 და პირადი  საბანკო  ანგარიში. საჭიროების  შემთხვევაში ოჯახის  წევრის ან მეურვეობის შესაბამისი დოკუმენტაცია . პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ ბენეფიციარზე, ან მეურვეზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე  50 ლარის  ჩარიცხვას. პროგრამა ამ ეტაპზე გათვლილია 45 ბენეფიციარზე

 

28. თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01  04

21.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც ჩართული  არიან თირკმლის  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და პროცედურის ჩასატარებლად სისტემატიურად უწევთ გადაადგილება სხვა  ქალაქში. პროგრამა ითვალისწინებს  თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას. ბენეფიციარმა უნდა  წარმოადგინოს პირადობის  მოწმობის  ასლი, სახემწიფო პროგრამაში ჩართვის დამადასტურებელი ფN 100 და პირადი  საბანკო ანგარიში აღნიშნულ  დოკუმენტაციას განიხილავს და  შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია, პროგრამა გათვალისწინებულია 20 ბენეფიციარზე (დიალოგის სხვადასხვა პერიოდში დაწყების გათვალისწინებით)

 

29. მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 05

44.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის  ბენეფიციარები  არიან პაციენტები, რომლებიც დაავადებული  არიან იშვიათი დაავადებებით (გაფანტული სკლეროზი , სირინგომიელია, მოტონეირონთა დაავადება, ლეიკემია(ლეიკოზი), სისტემური სკლოროდერმი, პარკისონის დაავადება, კუნთთა პროგრესული დისტროფია, აუტო იმუნური ჰეპატიტი და მუდმივად ან სისტემატურად საჭიროებენ ძვირადღირებული მედიკამენტების მიღებას. ბენეფიციარმა  უნდა  წარმოადგინოს შესაბამისი  დაავადების დამადასტურებელი მიმდინარე, ან წინა წლის ფ N 100, საჭირო მედიკამენტის მუდმივად, ან სისტემატურად საჭიროების მითითებით. პირადობის  მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში. პროგრამა ითვალისწინებს: თითოეულ  ბენეფიციარზე ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ჩარიცხვას გარდა პარკისონით დაავადებულებისა, პარკისონით დაავადებულ პაციენტებზე კი  ყოველთვიურად უნაღდო  ანგარიშსწორებით პირად  ანგარიშზე 50 ლარის ჩარიცხვას. აღნიშნულ დოკუმენტაციას განიხილავს და შესაბამის  გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური  კომისია.

 

30. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები არიან ასა-ს მქონე 2 დან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლთა  მშობლები წარმოადგენენ ნეიროგანვითარების ცენტრის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის „ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტის“, რეგისტრირებული კავშირი „საქართველოს ბავშვები“, მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრისა და სხვა ლიცენზირებული დაწესებულებების ჩასატარებელი ღონისძიებების შესაბამის ხარჯთაღრიცხვას, დიაგნოზის დამადასტურებელ ფ N 100, ბენეფიციარის დაბადების მოწმობის ასლს და ერთ ერთი მშობლის პირადობის ასლს. აღნიშნული დოკუმენტების სოციალური კომისიის მიერ განხილვის საფუძველზე წელიწადში ერთხელ (ფინანსური შესაძლებლობის შემთხვევაში ორჯერ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გაიცემა საგარანტიო წერილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ღირებულების 70%- ის ოდენობის დაფინანსებაზე არაუმეტეს 1000 ლარისა, რომელიც დაფინანსდება მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაწეულ მომსახურებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემდეგ.

 

31. მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

99.9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა  მოქალაქეებზე (ოჯახებზე), რომლებიც ვერ ფინანსდებიან სხვა ჯანდაცვითი და სოციალური პროგრამებით და აქვთ მძიმე ყოფითი პრობლემები, რომელიც დადასტურებულია ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ, წელიწადში ერთხელ, ითვალისწინებს ფულადი დახმარების გაწევას 50 -დან 200-ლარამდე, მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულისათვის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტით დადგენილი თვიური ლიმიტის ფარგლებში. აღნიშნული ლიმიტის ფარგლებში გასაცემი თანხის ოდენობას და დახმარები გაწევაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია.

 

32. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ბიოლოგიური დედის რიგით პირველ და მეორე ცოცხლად შობილ შვილზე ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (ტყუპების შეძენისას თანხის გაორმაგებით, ასევე გაორმაგდება მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაში) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ახალშობილის დაბადებისა და ერთ ერთი მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი, ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ დადასტურებული საჯარო რეესტრიდან. დაფინანსება მოხდება სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით უნაღდო ანგარიშსწორებით განმცხადებლის პირად ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით ბავშვის დაბადებიდან არაუგვიანეს 6თვისა. ტყუპების შეძენისას ასევე გაიცემა გაორმაგებით მე-2 და მე-3 ბავშვის შემთხვევაშიც.

 

33. საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით მოსარგებლენი არიან საზოგადოების ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანები (ომისა და შრომის ვეტერანები, პენსიონერები, 100 წელს გადაცილებული პირები და ა.შ.) აფხაზეთისა და რვა აგვისტოს საბრძოლო მოქმედების დროს დაღუპულთა, ასევე სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპული საჯარო და ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელთა ოჯახები. სტატუსის შესაბამისად სხვადასხვა საზეიმო დღესთან დაკავშირებით ბენეფიციართა შერჩევას და თითოეულ ბენეფიციარზე წელიწადში ერთხელ გასაცემი ფულადი და მატერიალური დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური კომისია ბენეფიციართა სიებისა და შესაბამისი მონაცემების მიღება ხდება მომსახურების სააგენტოდან ან/და ადმინისტრაციულ ერთეულში მერიის წარმომადგენლებიდან..

 

34. მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

263.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან  მეტი   შვილი და წარმოადგენენ შვილების დაბადების  მოწმობის  ასლებს, მშობლების ქორწინების მოწმების ასლს - ასეთის  არსებობის შემთხვევაში, ერთერთი მშობლის  პირადობის  მოწმობის  ასლს და პირად  საბანკო  ანგარიშის  ნომერს . მრავალ  შვილიანი  ოჯახებზე რომელთა სარეიტინგო ქულა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 ქულაზე დაბალია და 2019 წლის 1 იანვრიდან თითოეულ არასრულწლოვანზე სახელმწიფოს მიერ დაენიშნათ 50 ლარი, ყოველთვიურად გაიცეს 30 ლარი, ხოლო ოჯახებზე 100000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულით თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე ყოველთვიურად  გაიცეს დახმარება  50  ლარის  ოდენობით წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის  საფუძველზე დახმარების დანიშვნაზე გადაწყვეტილებას იღებს სოციალური  კომისია.

 

35. შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

33.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ სიღარიბის  ზღვარს  მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 100000 -ზე დაბალი სარეიტინგო  ქულით დარეგისტრირებულ პირებს , რომლებიც არ  არიან ასაკით პენსიონერები და  წარმოადგენენ სსე ( სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა ) შემოწმების  აქტის  ამონაწერს სტატუსით- მკვეთრად  გამოხატული (I  ჯგუფი) და  არიან სახლს (ეტლით  მოსარგებლე), ან საწოლს  მიჯაჭვული და საჭიროებენ მუდმივ  მომვლელს .ასევე ჯამრთელობის ფ N100 მუდმივად  მოვლის საჭიროების მითითებით, პირადობის მოწმობის  ასლს ,სარეიტინგო  ქულის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, პირად  საბანკო  ანგარიშს. საჭიროების  შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლებამოსილი  პირის პირადობის  მოწმობის  ასლს და საბანკო  ანგარიშს. დაფინანსება ,ყოველთვიურად თითოეული ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე 100 ლარის  ოდენობის  თანხის  ჩარიცხვით , მოხდება სოციალური  კომისიის გადაწყვეტილებით ჩამოთვლილი  დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ. პროგრამა გათვალისწინებულია 25 ბენეფიციარზე (პროგრამაში სხვადასხვა პერიოდში ჩართვის გათვალისწინებით)

 

36. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

პროგრამის დასახელება

კოდი

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ბენეფიციარები  არიან 18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვები,რომლებიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოდან  წარმოადგენენ სტასუსის დამადასტურებელ დოკუმენტს ,დაბადების  მოწმობის  ასლს, პირადობის მოწმობის  ასლს, ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში, მათზე მეურვეობის დამადასტურებელ  დოკუმენტს, მეურვის პირადობის მოწმობის ასლს და  პირად ანგარიშს. პროგრამა ითვალისწინებს თითოეულ დედ-მამით ობოლ  ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობის დახმარების მეურვის პირად  ანგარიშზე ჩარიცხვას.  აღნიშნული დოკუმენტების განხილვის  შემდეგ დახმარების  თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს სოციალური კომისია.

 

37. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

17.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებიდან მერიის მიერ მიზნობრივად გამოსახლებულ პირთა დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა, კერძო სექტორში მათთვის საცხოვრებელი ფართების დაქირავებით. (არაუმეტეს 200 ლარისა თვეში)

 

38. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და ძალადობის პრევენცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

1.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ ფინანსური ხელშეწყობა ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით

 

39. სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

2.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არასაპენსიო ასაკის  სტაციონალური მკურნალობის შემდგომ კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მხარდაჭერას, რომლებსაც მკურნალობა  უგრძელდებათ ბინაზე  და ხანგრძლივად საჭიროებენ მეთვალყურეობასა და ზრუნვას. წარმოდგენილი სამედიცინო ფორმა N100 საფუძველზე  სოციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ამ კატეგორიის ოჯახზე ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარი.

 

40. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

  06 03

104.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების (ძირითადად ხანძარი) იშვიათი გამონაკლისისი შემთხვევაში მეწყერი, ქარბუქი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, დენადი გრუნტი) შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება. პოგრამის ფარგლებში განიხილება მხოლოდ საცხოვრებელი ფართის დაზიანება, ხანძრით დაზიანების გარდა იშვიათი გამონაკლისის სახით განიხილება აღნიშნული მოვლენების გამო არა მზარდად დაზიანებული, არამედ მოულოდნელად სტიქიის გამო საცხოვრებლის იმ დონით დაზიანება, რომ ის გამოუსადეგარია საცხოვრებლად. დაზიანება პირობითათ იყოფა ოთხ  კატეგორიად: 1) ორსართულიანი კაპიტალური სახლის სრული დაზიანება; 2) ერთსართულიანი კაპიტალური ან ხის სახლის სრული დაზიანება;  3) სახლის ნაწილობრივი დაზიანება; 4) დამხმარე ნაგებობის (ე.წ. სამზადი (როგორც ხის, ასევე კაპიტალური,  ერთსართულიანი ნაგებობა, რომელიც ძირითადი საცხოვრებელი სახლისგან არის განცალკავებული)) დაზიანება.

  დაზარალებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის დასკვნა, სტიქიით დაზარალებულის ამსახველი ფოტო მასალა, მუნიციპალიტეტის მერის წამომადგენლის შუამდგომლობა დაზარალებულის ახლო მეზობლების დამოწმებით, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი სტრუქტურის მიერ შედგენილი დეფექტური აქტი, დაზარალებული პირის პირადობის მოწმობის ასლი და პირადი საბანკო ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტაციის განხილვის შემდგომ დახმარების გაწევაზე და გასაწევი თანხის ოდენობაზე გადაწყვეტილებას ღებულობს სოციალური კომისია. I კატეგორია - 15000 ლარამდე, II კატეგორია - 10000 ლარამდე  III კატეგორია - 5000 ლარამდე. IV-კატეგორია-3000 ლარამდე. დახმარება გაეწევა მხოლოდ მიმდინარე წელს დაზარალებულ ოჯახებს.

 

41. ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 01

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს არსებული  კანონმდებლობით  დადგენილი გარდაცვლილი  დიდი სამამულო ომის  მონაწილეების, მასთან გათანაბრებული პირების, ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანთა  და იძულებით გაადადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებას. გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე გაიცემა 100 ლარის ოდენობის ფულადი  დახმარება. სხვა ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში - 250 ლარი. გარდაცვლილის ოჯახისა წევრმა უნდა წარმოადგინოს  ცნობა  გარდაცვალების შესახებ. გარდაცვლილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გარდაცვლილთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდაცვლილის ოჯახის წევრის პირადობის მოწმობის  ასლი და  პირადი  საბანკო  ანგარიში. აღნიშნული  დოკუმენტაციის განხილვის  შემდეგ დახმარების თაობაზე გადაწყვეტილებას  ღებულობს  სოციალური  კომისია.

 

42. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 04 02

1.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური”

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველყოფა.

 

43. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 05

230.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის სათნოების სახლი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში 2 უმწეოთა სასადილოს მეშვეობით, ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი ყოველდღიური ერთჯერდი კვებითი უზრუნველყოფის მიზნით ემსახურება 224 ბენეფიციარს,(112-ი ქ.წალენჯიხაში,112-ი ქ.ჯვარში)ეტაპობრივად საჭიროების შემთხვევაში  ხორციელდება ბენეფიციარების შეცვლა ჯამურად 224 ბენეფიციარის ფარგლებში. ა(ა)იპ წალენჯიხის სათნოების სახლი-ს მიერ ყოველი წლის დასაწყისში(ზოგჯერ შუალედურად) ხდება ბენეფიციარების სოციალური სარეიტინგო ქულების გადამოწმება წალენჯიხის სოციალური სააგენტოს მეშვეობით.ბენეფიციართა შერჩევა ხდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრისN106 განკარგულების საფუძველზე შემდეგი კრიტერიუმებით; იშვიათი გამონაკლისის გარდა ბენეფიციარი უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სოციალური სარეიტინგო ქულა არ უნდა აღემატებოდეს 100 000-ს,ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება;1.საპენსიო ასაკს,2.ოჯახში შრომისუუნარო წევრების(ინვალიდების)ყოლას,3.დედმამით ობოლ ბავშვებს,4.საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახის წევრებს, 5.გარდაცვლილი სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს.იშვიათი გამონაკლისისის შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებთან ქ.წალენჯიხასა და ქ.ჯვარში შეთანხმებით, მათი წერილობითი შუამდგომლობის საფუძველზე ხდება იმ ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფაზე აყვანა რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზების  გამო არ გააჩნიათ სოციალური სარეიტინგო ქულა მაგრამ იმყოფებიან ცუდ ეკონომიკურ პირობებში ან  არიან სოციალური სარეიტინგო ქულების დათვლის პროცესში.ბენეფიციართათვის სადღესასწაულო დღეებში (საახალწლოდ და სააღდგომოდ) განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გადაცემა.

 

44. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 09

9.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წალენჯიხის გენდერული თანასწორობის საბჭო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშბოლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების,  იგპ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს გენდერული ცნობიერების ჩამოყალიბებას  ინფორმირებას გენდერულ კანონმდებლობაზე, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ არსებულ მექანიზმებზე, სოციალური პარტნიორობის სისტემაზე.  იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე: დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასების. სადღეისოდ უწყებათაშორისი კომისია მუშაობს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პლატფორმაზე, რასაც საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოყვეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მხრიდან. მოხდეს ყველა გენდერული ჯგუფის მხარდაჭერა ადგილობრივი რესურსებით.

 

თავი III

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

18,123.4

17,460.9

20,857.2

6,416.6

14,440.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

160.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

9,626.3

9,052.0

12,444.1

812.8

11,631.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,892.2

1,928.6

2,058.0

78.0

1,980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,359.1

8,228.9

8,219.6

5,603.9

2,615.7

 

ვალდებულებების კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი

3,076.2

3,139.2

3,301.6

100.0

3,201.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

160.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

2,854.9

2,920.6

2,998.1

100.0

2,898.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,892.2

1,928.6

2,058.0

78.0

1,980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.3

38.7

110.0

0.0

110.0

 

ვალდებულებების კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,744.3

2,743.2

2,932.0

100.0

2,832.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161.0

160.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

2,661.0

2,704.6

2,822.0

100.0

2,722.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,892.2

1,928.6

2,058.0

78.0

1,980.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83.3

38.7

110.0

0.0

110.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

688.0

663.0

720.0

0.0

720.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

687.0

662.4

720.0

0.0

720.0

 

შრომის ანაზღაურება

445.6

433.4

480.0

0.0

480.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.7

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,951.3

1,964.8

2,092.0

0.0

2,092.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

121.0

121.0

 

121.0

 

ხარჯები

1,869.0

1,926.8

1,982.0

0.0

1,982.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,368.6

1,416.4

1,500.0

0.0

1,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.3

38.0

110.0

0.0

110.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

105.0

100.4

105.0

100.0

5.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

105.0

100.4

105.0

100.0

5.0

 

შრომის ანაზღაურება

78.0

78.8

78.0

78.0

0.0

01 01 04

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

331.9

396.0

369.6

0.0

369.6

 

ხარჯები

193.9

216.0

176.1

0.0

176.1

 

ვალდებულებების კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

5.1

22.0

0.3

0.0

0.3

 

ხარჯები

5.1

22.0

0.3

0.0

0.3

01 02 02

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

28.1

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

28.1

0.0

1.0

0.0

1.0

01 02 03

მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

268.8

305.0

300.8

0.0

300.8

 

ხარჯები

130.8

125.0

107.3

0.0

107.3

 

ვალდებულებების კლება

138.0

180.0

193.5

0.0

193.5

01 02 04

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

10.0

10.0

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

10.0

10.0

7.5

0.0

7.5

01 02 05

სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის და ტურიზმის  ხელშეწყობა

20.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

40.0

0.0

40.0

01 02 06

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.0

59.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

59.0

20.0

0.0

20.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,012.1

6,342.3

11,424.2

5,320.7

6,103.5

 

ხარჯები

806.6

673.4

3,615.4

10.0

3,605.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,205.5

5,668.9

7,808.8

5,310.7

2,498.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,823.2

3,976.3

6,073.1

3,666.4

2,406.6

 

ხარჯები

14.5

25.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,808.7

3,951.3

6,048.1

3,666.4

2,381.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზებისა და ხიდების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

3,823.2

3,951.3

6,048.1

3,666.4

2,381.6

 

ხარჯები

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,808.7

3,951.3

6,048.1

3,666.4

2,381.6

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

შიდა გზების და ხიდ-ბოგირების მოვლა-შენახვა

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

175.5

516.4

816.1

583.7

232.4

 

ხარჯები

0.0

164.0

210.2

0.0

210.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.5

352.4

605.9

583.7

22.2

02 02 01

წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

175.5

351.2

605.9

583.7

22.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175.5

351.2

605.9

583.7

22.2

02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

0.0

165.2

210.2

0.0

210.2

 

ხარჯები

0.0

164.0

210.2

0.0

210.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

02 02 02 01

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

0.0

86.0

121.0

0.0

121.0

 

ხარჯები

0.0

86.0

121.0

0.0

121.0

02 02 02 02

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

0.0

79.2

89.2

0.0

89.2

 

ხარჯები

0.0

78.0

89.2

0.0

89.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

02 03

გარე განათება

530.0

451.9

624.4

125.7

498.7

 

ხარჯები

527.0

338.7

493.0

0.0

493.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

113.2

131.4

125.7

5.7

02 03  01

გარე განათების ქსელის მოწყობა,  რეაბილიტაცია

265.0

131.9

131.4

125.7

5.7

 

ხარჯები

262.0

18.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

113.2

131.4

125.7

5.7

02 03  02

გარე განათების ექსპლოატაცია

265.0

320.0

493.0

0.0

493.0

 

ხარჯები

265.0

320.0

493.0

0.0

493.0

02 03 02 01

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

265.0

195.0

280.0

0.0

280.0

 

ხარჯები

265.0

195.0

280.0

0.0

280.0

02 03 02 02

გარე განათების ექსპლოატაცია ქ.  ჯვარში

0.0

125.0

213.0

0.0

213.0

 

ხარჯები

0.0

125.0

213.0

0.0

213.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0.0

33.5

11.0

11.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

33.5

0.0

0.0

0.0

02 04 01

ქ. წალენჯიხის ცენტრში არსებული ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟი

0.0

33.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

33.5

0.0

0.0

0.0

02 04 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

644.0

644.0

647.7

647.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644.0

644.0

647.7

647.7

0.0

02 06

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა

30.0

130.2

2,945.2

10.0

2,935.2

 

ხარჯები

0.0

112.2

2,887.2

10.0

2,877.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

18.0

58.0

0.0

58.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების დაფინანსება

1,809.4

590.0

306.7

276.1

30.6

 

ხარჯები

265.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,544.3

590.0

306.7

276.1

30.6

03 00

გარემოს დაცვა

1,155.0

901.1

911.1

0.0

911.1

 

ხარჯები

1,145.9

901.1

911.1

0.0

911.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,155.0

750.4

758.4

0.0

758.4

 

ხარჯები

1,145.9

750.4

758.4

0.0

758.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ. წალენჯიხის ტერიტორიაზე

810.0

485.5

469.5

0.0

469.5

 

ხარჯები

802.1

485.5

469.5

0.0

469.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა ქ.  ჯვარის ტერიტორიაზე

345.0

264.9

288.9

0.0

288.9

 

ხარჯები

343.8

264.9

288.9

0.0

288.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

67.5

67.5

0.0

67.5

 

ხარჯები

0.0

67.5

67.5

0.0

67.5

03 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია

0.0

67.5

67.5

0.0

67.5

 

ხარჯები

0.0

67.5

67.5

0.0

67.5

03 02 02 01

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. წალენჯიხაში

0.0

55.5

55.5

0.0

55.5

 

ხარჯები

0.0

55.5

55.5

0.0

55.5

03 02 02 02

ჩამდინარე წყლების მართვის სისტემის ექსპლოატაცია ქ. ჯვარში

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

03 03

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები ქ. წალენჯიხაში

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

03 03 02

გამწვანების ღონისძიებები ქ. ჯვარში

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

03 04

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

0.0

23.2

25.2

0.0

25.2

 

ხარჯები

0.0

23.2

25.2

0.0

25.2

03 04 01

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ წალენჯიხაში

0.0

19.7

19.7

0.0

19.7

 

ხარჯები

0.0

19.7

19.7

0.0

19.7

03 04 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება ქ. ჯვარში

0.0

3.5

5.5

0.0

5.5

 

ხარჯები

0.0

3.5

5.5

0.0

5.5

04 00

განათლება

3,443.4

4,116.2

2,701.0

614.6

2,086.4

 

ხარჯები

2,492.4

2,335.0

2,668.6

583.6

2,085.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

951.0

1,781.2

32.4

31.0

1.4

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,650.0

1,790.0

2,060.0

0.0

2,060.0

 

ხარჯები

1,650.0

1,790.0

2,060.0

0.0

2,060.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს მშენებლობა და რეაბილიტაცია

431.0

748.5

27.9

27.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

431.0

748.5

27.9

27.9

0.0

04 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

38.0

16.7

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

38.0

16.7

25.0

0.0

25.0

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

804.4

528.3

583.6

583.6

0.0

 

ხარჯები

804.4

528.3

583.6

583.6

0.0

04 05

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება

520.0

1,032.7

4.5

3.1

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

520.0

1,032.7

4.5

3.1

1.4

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,418.8

1,553.7

1,353.1

245.9

1,107.2

 

ხარჯები

1,122.0

1,038.4

1,101.0

0.0

1,101.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.8

515.3

252.1

245.9

6.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

512.0

469.4

515.0

5.0

510.0

 

ხარჯები

512.0

469.4

510.0

0.0

510.0

05 01 01

 სპორტული ცენტრის დაფინანსება

250.0

229.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

250.0

229.0

250.0

0.0

250.0

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ცენტრი

262.0

240.4

260.0

0.0

260.0

 

ხარჯები

262.0

240.4

260.0

0.0

260.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

876.8

1,054.3

808.1

240.9

567.2

 

ხარჯები

580.0

539.0

561.0

0.0

561.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.8

515.3

247.1

240.9

6.2

05 02 01

 კულტურის ცენტრის დაფინანსება

430.0

404.0

411.0

0.0

411.0

 

ხარჯები

430.0

404.0

411.0

0.0

411.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება

150.0

135.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

150.0

135.0

150.0

0.0

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

 კულტურული ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

296.8

515.3

247.1

240.9

6.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.8

515.3

247.1

240.9

6.2

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

30.0

30.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

20.0

0.0

20.0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,017.9

1,408.5

1,166.3

135.5

1,030.8

 

ხარჯები

1,204.5

1,183.6

1,150.0

119.2

1,030.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,152.6

508.6

308.3

116.3

192.0

 

ხარჯები

339.2

283.7

292.0

100.0

192.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129.0

125.0

120.0

100.0

20.0

 

ხარჯები

129.0

125.0

120.0

100.0

20.0

06 01 02

ჯანმრთელობის ცვლილებით გამოწვეული საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული პაციენტების სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება

120.0

77.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

120.0

77.0

80.0

0.0

80.0

06 01 03

ფსიქიკურ ავადმყოფთა ფსიქოტროპიული მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დაფინანსება

24.5

20.4

22.0

0.0

22.0

 

ხარჯები

24.5

20.4

22.0

0.0

22.0

06 01 04

თირკმლის დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების ფინანსური უზრუნველყოფა

22.3

19.0

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

22.3

19.0

21.0

0.0

21.0

06 01 05

მუდმივად ან/და სისტემატურად მკურნალობის საჭიროების მქონე იშვიათი დააავადებებით შეპყრობილ პირთა ფინანსური მხარდაჭერა

36.2

42.4

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

36.2

42.4

44.0

0.0

44.0

06 01 06

აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის მხარდაჭერა

4.4

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.4

0.0

5.0

0.0

5.0

06 01 07

„საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახ. პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსება

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 09

საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიოტაცია

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

813.4

224.9

16.3

16.3

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

407.4

435.7

475.9

0.0

475.9

 

ხარჯები

407.4

435.7

475.9

0.0

475.9

06 02 01

მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარებები

56.5

87.0

99.9

0.0

99.9

 

ხარჯები

56.5

87.0

99.9

0.0

99.9

06 02 02

ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

26.0

24.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

26.0

24.0

25.0

0.0

25.0

06 02 03

საზეიმო და ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური) დახმარება

35.0

22.7

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

35.0

22.7

25.0

0.0

25.0

06 02 04

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

241.0

244.0

263.0

0.0

263.0

 

ხარჯები

241.0

244.0

263.0

0.0

263.0

06 02 05

შშმ პირთა და მოვლის საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ფინანსური მხარდაჭერა

24.9

29.5

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

24.9

29.5

33.0

0.0

33.0

06 02 06

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური ფულადი დახმარება

10.2

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10.2

10.0

10.0

0.0

10.0

06 02 07

საომარი მოქმედებების და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხელშეწყობის პროგრამა

12.2

16.8

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

12.2

16.8

17.0

0.0

17.0

06 02 09

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარება

0.4

0.6

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.4

0.6

1.0

0.0

1.0

06 02 10

სტაციონარული მკურნალობის შემდგომ ბინაზე კომატოზურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური მხარდაჭერა

1.2

1.2

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

1.2

1.2

2.0

0.0

2.0

06 03

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა

98.7

67.0

104.7

0.0

104.7

 

ხარჯები

98.7

67.0

104.7

0.0

104.7

06 04

სარიტუალო მომსახურება

6.1

3.4

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

6.1

3.4

6.0

0.0

6.0

06 04 01

ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯი

6.1

3.4

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

6.1

3.4

5.0

0.0

5.0

06 04 02

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი.

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 05

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

220.0

222.0

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

220.0

222.0

230.0

0.0

230.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი დახმარება

128.6

153.6

19.2

19.2

0.0

 

ხარჯები

128.6

153.6

19.2

19.2

0.0

06 07

ა(ა)იპ „კეთილი სამარიტელი“-2014 თანადაფინანსება

4.5

6.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.5

6.0

6.0

0.0

6.0

06 08

ვეტერანთა საბჭოს ხელშეწყობა

0.0

7.2

7.2

0.0

7.2

 

ხარჯები

0.0

7.2

7.2

0.0

7.2

06 09

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

5.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

0.0

5.0

9.0

0.0

9.0

 

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18.

2021 წლის განმავლობაში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22.

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 200,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი.

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 25.

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 0,.3 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 8 ნოემბრიდან.

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიდარეჯან დადიანი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.