სამეწარმეო საზოგადოებების სტანდარტული წესდებების დამტკიცების შესახებ

სამეწარმეო საზოგადოებების სტანდარტული წესდებების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 791
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/11/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2021
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 240000000.22.027.017282
791
29/11/2021
ვებგვერდი, 29/11/2021
240000000.22.027.017282
სამეწარმეო საზოგადოებების სტანდარტული წესდებების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №791

2021 წლის 29 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

სამეწარმეო საზოგადოებების სტანდარტული წესდებების დამტკიცების შესახებ

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტისა და 254-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს:

ა) სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სტანდარტული წესდება (დანართი №1);

ბ) კომანდიტური საზოგადოების სტანდარტული წესდება (დანართი №2);

გ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სტანდარტული წესდება (დანართი №3);

დ) სააქციო საზოგადოების სტანდარტული წესდება (დანართი №4);

ე) კოოპერატივის სტანდარტული წესდება (დანართი №5).

 

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრირატი ბრეგაძე