„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 29 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 29 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/10/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016270
11
26/10/2021
ვებგვერდი, 27/10/2021
190020020.35.135.016270
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 29 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2021 წლის 26 ოქტომბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 29 დეკემბრის №15 დადგენილების დანართში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტს საფუძველზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
„შევიდეს ცვლილებები შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 2020 წლის 29 დეკემბრის №15 დადგენილების დანართში (გამოქვეყნებული ვებგვერდზე matsne.gov.ge; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.135.016259) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძედანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 12727,637 11549,387 11549,387 14817,400 0,000 14817,400
გადასახადები 3572,350 3059,702 3059,702 6272,100 0,000 6272,100
გრანტები 8572,844 8196,879 8196,879 8168,000 0,000 8168,000
სხვა შემოსავლები 582,443 292,806 292,806 377,300 0,000 377,300
ხარჯები 5736,637 5591,682 5591,682 7153,480 0,000 7153,480
შრომის ანაზღაურება 1287,831 1264,553 1264,553 1282,800 0,000 1282,800
საქონელი და მომსახურება 1060,225 883,079 883,079 1250,740 0,000 1250,740
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2848,843 2762,069 2762,069 3472,970 0,000 3472,970
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 284,849 284,849 683,260 0,000 683,260
სხვა ხარჯები 155,123 397,132 397,132 463,710 0,000 463,710
საოპრაციო სალდო 6991,000 5957,705 5957,705 7663,920 0,000 7663,920
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7602,344 4460,117 4460,117 9200,520 0,000 9200,520
ზრდა 7602,344 4460,117 4460,117 9200,520 0,000 9200,520
კლება 0,000 0,000   0,000    
მთლიანი სალდო -611,344 1497,588 1497,588 -1536,600 0,000 -1536,600
ფინანსური აქტივების ცვლილება -651,600 -40,703 -40,703 -1536,600 0,000 -1536,600
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000   0,000    
სესხები 0,000 0,000   0,000    
კლება 651,600 40,703 40,703 1536,600 0,000 1536,600
ვალუტა და დეპოზიტი 651,600 40,703 40,703 1536,600   1536,600
სესხები 0,000 0,000   0,000    
ვალდებულებების ცვლილება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000    
ბალანსი 40,256 1538,291 1538,291 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

 

დასახელება 2019 წლის გეგმა 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 12 727,637 11 549,387 11 549,387 14 817,400 0,000 14 817,400
შემოსავლები 12 727,637 11 549,387 11 549,387 14 817,400 0,000 14 817,400
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 13 338,981 10 051,799 10 051,799 16 354,000 0,000 16 354,000
ხარჯები 5 736,637 5 591,682 5 591,682 7 153,480 0,000 7 153,480
არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 602,344 4 460,117 4 460,117 9 200,520 0,000 9 200,520
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება -611,344 1 497,588 1 497,588 -1 536,600 0,000 -1 536,600

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 14 817 400  ლარის ოდენობით
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 12 727,637 11 549,387   11 549,387 14 817,400 14 817,400
გადასახადები 3 572,350 3 059,702   3 059,702 6 272,100 6 272,100
გრანტები 8 572,844 8 196,879   8 196,879 8 168,000 8 168,000
სხვა შემოსავლები 582,443 292,806   292,806 377,300 377,300

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 6  272 100 ლარის ოდენობით
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 3 572,350 3 059,702   3 059,702 6 272,100 6 272,100
ქონების გადასახადი 3 273,726 2 779,142   2 779,142 5 908,000 5 908,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  3 273,726 2 779,142   2 779,142 5 908,000 5 908,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,000 0,000     0,000  
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,000 0,000     0,000  
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
0,000 0,000     0,000  
დამატებული ღირებულების გადასახადი 298,624 280,560   280,560 364,100 364,100
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 0,000     0,000  
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000  

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 8 168 000  ლარის ოდენობით

 

დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 8 572,844 8 196,879   8 196,879 8 168,000 8 168,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 4 784,117 2 843,730   2 843,730 6 400,000 6 400,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 0,000 228,410   228,410 300,000 300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 788,727 4 899,751   4 899,751 628,000 628,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 300,000 4 435,000   4 435,000 0,000 0,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 300,000 4 435,000   4 435,000 0,000  
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 488,727 464,751   464,751 628,000 628,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,000 0,000     0,000  
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
1 488,727 464,751   464,751 628,000 628,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000  
სხვა ტრანსფერები 0,000 224,988   224,988 840,000 840,000

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 377 300 ლარის ოდენობით

 

დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 582,443 292,806 292,806 377,300 377,300
შემოსავლები საკუთრებიდან 152,966 164,375 164,375 175,300 175,300
პროცენტები 92,597 88,115 88,115 85,300 85,300
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 92,597 88,115 88,115 85,300 85,300
რენტა 60,369 76,260 76,260 90,000 90,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 59,838 75,710 75,710 80,000 80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,531 0,550 0,550 10,000 10,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 24,772 11,367 11,367 64,000 64,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13,724 7,468 7,468 4,000 4,000
სანებართვო მოსაკრებელი 5,530 0,833 0,833 0,000 0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 5,530 0,833 0,833 0,000  
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000   0,000  
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8,194 6,635 6,635 4,000 4,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,048 3,899 3,899 60,000 60,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,048 3,899 3,899 60,000 60,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000   0,000  
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,048 3,899 3,899 60,000 60,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,048 3,899 3,899 60,000 60,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000   0,000  
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 401,593 90,827 90,827 78,000 78,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,000 0,000   0,000  
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,112 26,237 26,237 60,000 60,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება 2019  წლისფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 5 736,637 5 591,682   5 591,682 7 153,480 7 153,480
შრომის ანაზღაურება 1 287,831 1 264,553   1 264,553 1 282,800 1 282,800
საქონელი და მომსახურება 1 060,225 883,079   883,079 1 250,740 1 250,740
პროცენტი 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2 848,843 2 762,069   2 762,069 3 472,970 3 472,970
გრანტები 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 284,849   284,849 683,260 683,260
სხვა ხარჯი 155,123 397,132   397,132 463,710 463,710

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95,758 28,070 28,070 57,500 57,500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  6531,454 3794,606 3794,606 5810,883 5810,883
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0,000 0,000 0,000 356,000 356,000
განათლება 716,557 274,571 274,571 514,937 514,937
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 163,680 1,350 1,350 1547,650 1547,650
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 94,895 361,520 361,520 913,550 913,550
ჯამი 7602,344 4460,117 4460,117 9200,520 9200,520

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000   0,000  
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000   0,000  

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის ფაქტი 2021  წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 094,654   2 297,820 2 297,820 2 275,250 2 275,250
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 094,654   2 289,420 2 289,420 2 264,750 2 264,750
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 984,963   1 909,693 1 909,693 2 095,750 2 095,750
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 109,691   379,727 379,727 169,000 169,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,000   8,400 8,400 10,500 10,500
თავდაცვა 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
სამოქალაქო თავდაცვა 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
სახანძრო სამსახური 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 1 745,090   1 534,840 1 534,840 2 002,954 2 002,954
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა            
ტრანსპორტი 1 745,090   1 534,840 1 534,840 2 002,954 2 002,954
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000   0,000 0,000 0,000  
გარემოს დაცვა 48,339   52,200 52,200 536,000 536,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 39,240   52,200 52,200 406,000 406,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 9,099   0,000 0,000 130,000 130,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 332,329   2 859,510 2 859,510 4 598,429 4 598,429
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  523,205   212,368 212,368 1 304,210 1 304,210
წყალმომარაგება 2 700,808   1 096,396 1 096,396 1 351,697 1 351,697
გარე განათება 1 165,008   394,763 394,763 770,000 770,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 943,308   1 155,983 1 155,983 1 172,522 1 172,522
ჯამრთელობის დაცვა 446,919   437,097 437,097 972,870 972,870
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება            
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 446,919   437,097 437,097 972,870 972,870
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 041,854   673,900 673,900 2 364,660 2 364,660
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 289,920   82,020 82,020 815,900 815,900
მომსახურება კულტურის სფეროში 723,035   591,880 591,880 1 526,760 1 526,760
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 28,899   0,000 0,000 22,000 22,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000   0,000 0,000 0,000 0,000
განათლება 2 223,568   1 656,477 1 656,477 2 369,837 2 369,837
სკოლამდელი აღზრდა 1 761,614   1 343,859 1 343,859 2 041,010 2 041,010
ზოგადი განათლება 0,000   0,000   0,000  
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000   0,000   0,000  
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 461,954   312,618 312,618 328,827 328,827
სოციალური დაცვა 406,228   539,955 539,955 1 234,000 1 234,000
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 35,611   35,222 35,222 40,000 40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 370,617   504,733 504,733 1 194,000 1 194,000
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13 338,981   10 051,799 10 051,799 16 354,000 16 354,000

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით  გაუთვალისწინებელი  გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 169 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა  და  დაწესებულებებისათვის  ხარჯების  ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს  დამტკიცებული  შესყიდვების  გეგმისა  და  მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში გამოიყენებენ, როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება), რომელიც ხელს უწყობს ინკლუზიური დემოკრატიას, იწვევს საჯარო სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს. მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს შუახევის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 275 250

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 095 750

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

525 600

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 489 270

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

80 880

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

179 500

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

169 000

-

01 02 02

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

10 500

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

დაფინანსება ლარში

01 02 02

10 500

პროგრამის განმახორციელე ბელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ქალების მეტი ჩართულობისა და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა. სტიმულირება და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის მერიის მიზნობრივ პროგრამებში, არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო პროექტებში.

შედეგი: ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის განვითარება (ლარებში)

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 716 383

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 002 954

1.1

02 01 01

შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა საუბნო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და გზებზე ბეტონის საფარის დაგება

376 754

1.2

02 01 03

მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა, ახალი გზის მშენებლობა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

1 586 200

 1.3

02 01 04

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

 40 000

2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

770 000

2.1

02 02 01

 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

770 000

2.1.1

02 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

370 000

2.1.2

02 02 01 02

ღომას მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობა

122 000

2.1.3

02 02 01 03

მაწყვალთის მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობა

278 000

3

02 03

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 351 697

3.1

02 03 01

ფურტიო, ბუთურაული, ნენიის წყალსადენის სათავეს და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

180 000

3.2

02 03 02

აიპ ,,შუახევის კომუნალური სამსახური“

498 500

3.3

02 03 06

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია

130 000

3.4

02 03 10

სოფლებსა და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მოყვანის დასრულება (ჭვანა, ინწკვირვეთი)

18 197

3.5

02 03 11

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლების მოყვანა ­- მოწყობა

525 000

4

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 461 732

4.1

02 04 01

სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

45 000

4.2

02 04 02

სოფელ ცივაძეების სოფლის სახლის მშენებლობა

105 000

4.3

02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

628 000

4.4

02 04 04

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

153 000

4.5

02 04 05

მოსაცდელების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

75 000

4.6

02 04 06

წისქვილების მშენებლობა რემონტი

242

4.7

02 04 07

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

15 000

4.8

02 04 08

სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიის (დარჩიძეების, ლაკლაკეთის, ახალდაბის) კეთილმოწყობა

150 000

4.9

02 04 09

სოფელ სხეფის სოფლის სახლის მშენებლობა

122 000

4.10

02 04 10

ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა

150 000

4.11

02 04 11

გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა

100 000

4.12

02 04 12

სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა (ბუთურაულის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება, მაწყვალთა, ქიძინიძეები, წაბლანა, წყაროთა, ტომაშეთი, ჯაბნიძეები, კლდისუბანი წელათი)

557 210

 4.13

 02 04 14

დაბის კეთილმოწყობა

361 280

5

02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

130 000

5.1

02 05 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

130 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 01

2 002 954

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (1195000 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები, გაუმჯობესებულია ტრანსპორტის გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა საუბნო გზების მშენებლობა - რეაბილიტაცია და გზებზე ბეტონის საფარის დაგება

დაფინანსება ლარში

02 01 01

376 754

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (1195000 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები, გაუმჯობესებულია ტრანსპორტის გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა, ახალი გზის მშენებლობა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

დაფინანსება ლარში

02 01 03

1 586 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (1195000 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე. მუნიციპალიტეტში არსებული 320 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 კმ გზის ბეტონის საფარით დაგება 42 სოფლის 85 უბანში,რაზედაც დაიხარჯება 930000. მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, რომლისთისაც დაიხარჯება 40 000 ლარი. მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები 6 ერთეული, რომლისთვისაც დაიხარჯება 50 000 ლარი. 6 სოფელში განხორციელდება ახალი გზის შეყვანა, რაზედაც დაიხარჯება180000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

02 01 04

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას, თაგინურის, ჯანჯღნარის, მერიაყელის, შედრეკილის თეთრობის, მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე მგზავრთა ავტოტრანსპორტით გადაყვანას. ზაფხულის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით ზაფხულის დადგომიდან სექტემბრის ბოლომდე საცხოვრებლად გადადიან სამთო იალაღებზე. ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე მგზავრთა გადაყვანას კომპანია არ ახორციელებს მოსახლეობის სიმცირის გამო. მათი უსაფრთხო და კომფორტული მგზავრობა მუნიციპალიტეტისათვის აქტუალურია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას, საყენდრიას, თაგინურის, ჯანჯღნარის, მერიაყელის, შედრეკილის, თეთრობის მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე მგზავრთა ტრანსპორტით უფასო მომსახურება (გადაყვანა- გადმოყვანა)კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02

770 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02 01

770 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 01

370 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების დახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში განათებული ქუჩები  შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ღომას მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 02

122 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდება   შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მაწყვალთის მთებში შიდა და გარე ელექტრო სადენის ახალი ქსელის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 03

278 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდება   შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

1 351 697

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა; ა(ა)იპ შუახევის კომუნალური სამსახურის სუბსიდირება.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის კომუნალური სერვისების განვითარება რაც თავისთავში გულისხმობს დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირებას, გარე- განათების მოვლა პატრონობას, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფურტიო, ბუთურაული, ნენიის წყალსადენის სათავეს და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 03 01

180 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ფურტიო ბუთურაული ნენიის წყალსადენის სათევეს მოწყობა პროგრამა ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 720 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 180 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი: განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ შუახევის კომუნალური სამსახური

დაფინანსება ლარში

02 03 02

498 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ შუახევის კომუნალურ სამსახურს რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე- ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება, კმაყოფილია მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 03 06

130 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების ფურტიო, ბუთურაულისა, ნენიის, ახალდაბის და ღომა დაბა შუახევის სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაცია. პროგრამა ითვალისწინებს არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაციას 1720 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებისათვის საჭიროა 100000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის მოყვანის დასრულება (ჭვანა, ინწკვირვეთი)

დაფინანსება ლარში

02 03 10

18 197

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ჭვანა-ინწკვირვეთში ახალი წყლის სისტემის მოწყობა, პროგრამა ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 35 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 18197 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი: განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლების მოყვანა - მოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 03 11

525 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა თაგინურში ახალი წყლის სისტემის მოწყობა, მთა ჩირუხში ძველმთა ახალი წყლის სისტემის მოწყობა და ჯინალში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, ჭვანის სასმელიწყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, ცივაძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინწკირვეთში ახალშენის უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მთა შედრეკილში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ჯუმუშაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სამოლეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ჩანჩხალო ნიგაზეულის სასმელი წყლის სათავეზე დამატებითი შტოს დაერთება და ჯაბნიძეებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. პროგრამა ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 2000 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 450 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი: განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

დაფინანსება

ლარში

02 04

2 461 732

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,

არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია დაბისა და სოფლების ცენტრების

კეთილმოწყობა. პროგრამა ითვალისწინებს დაბა

შუახევის, სოფელ ფურტიოს, სოფელ ბუთრაულის,

სოფელ ქიძნიძეების, სოფელ წაბლანის და

სოფელ ტბეთის ცენტრების კეთილმოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია გაუმჯობესებული დაბისა და სოფლების

ცენტრები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის კეთილმოწყობა

დაფინანსება  ლარში

02 04 01

45 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,

არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , სოფელ ინწკირვეთის ცენტრის

კეთილმოწყობა. სკვერის მოსაცდელის, ეზოს,

საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც

დაიხარჯება 45 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობისათვის კომფორტილი

გარემოს შექმნა. კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ ცივაძეების სოფლის სახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 04 02

105 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,

არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , სოფელ ცივაძეების ცენტრის

კეთილმოწყობა. სკვერის მოსაცდელის, ეზოს,

საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 105 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოფლის მოსახლეობისათვის კომფორტილი გარემოს შექმნა.

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

02 04 03

628 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში მოსახლეობის

მიერ კრებებზე გადაწყვეტილი აქტუალური საკითხების მოგვარება

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის დაბასა და სოფლებში გაუმჯობესებული

ინფრასტრუქტურა (გარე განათება, გზები, სასმელი წყლის

სისტემების მოგვარება და სხვა)

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

დაფინანსება ლარში

02 04 04

153 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები; პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება. შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსაცდელების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 04 05

75 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აშენდება ახალი მოსაცდელაბი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სარემონტო მოსაცდელებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსაცდელები ძირითადად განლაგებულია ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე ცუდი ამინდის დროს მოსახლეობა საათობით ელოდება სამარშუტო ტრანსპორტს ასევე ახალი და გარემონტებული მოსაცდელები ტურიზმის თვალსაზრისით მიმზიდველი იქნება.

შედეგი : კმაყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება, აბონენტად აყვანა

დაფინანსება ლარში

02 04 07

15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სხვა და სხვა პროგრამებით განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, რეაბილიტაცია მოწყობები, რომელსაც ესაჭიროება გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამართულად მუშაობა, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიის (დარჩიძეების, ლაკლაკეთის, ახალდაბის) კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 08

150 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , სოფლის სახლებისა და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილ მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ დარჩიძეების,ლაკლაკეთის და ახალდაბის სახლებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 150 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფელ სხეფის სოფლის სახლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

02 04 09

122 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია, სოფელ სხეფში სოფლის სახლის მშენებლობა. მოსახლეობის მოთხოვნით საჭირო გახდა სოფლის სახლის მშენებლობა რათა სოფელში არ იყო ღონისძიებების ჩასატარებელი შენობა,რისთვისაც დაიხარჯება 122 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 10

150 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , ჩირუხის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა .რითაც გაუმჯობესდება მთა ჩირუხში ტურისტული ინფრასტრუქტურა,რისთვისაც დაიხარჯება 150 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 11

100 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , გომის მთის ცენტრის კეთილმოწყობა .რითაც გაუმჯობესდება გომის მთაში ტურისტული ინფრასტრუქტურა,რისთვისაც დაიხარჯება 100 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა და ტურისტები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა (ბუთურაულისა და ტბეთის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება, მაწყვალთის, ქიძინიძეების, წაბლანის, წყაროთის, ტომაშეთის და ჯაბნიძეების)

დაფინანსება ლარში

02 04 12

557 210

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია , სოფლის ცენტრების კეთილ მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ ბუთურაულის, თბეთის, მაწყვალთის, ქიძინიძეების, წაბლანის, წყაროთის,ტომაშეთის და ჯაბნიძეების ცენტრების კეთილმოწყობა.სკვერების მოსაცდელების , ეზოების , საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 557 210 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სოფლის ცენტრი თავისი ინფრასტრუქტურით.

 

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 14

361 280

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა.

შედეგი: დაბის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 05 01

130 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია, გაუმჯობესდეს სარწყავი არხები და მოსახლეობას მიეწოდოს სარწყავი წყალი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კმაყოფილი მოსახლეობა


 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

421 000

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

421 000

2

03 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა

50 000

3

03 01 02

ნაგავმზიდი ავტომანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა

356 000

4

03 01 03

უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

15 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა

და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების

მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 01

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან. განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა პატრონობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნაგავმზიდი ავტომანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა

დაფინანსება ლარში

03 01 02

356 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტიდან (დაბის ხიჭაურის და ზამლეთის ცენტრებიან) ნარჩენების გატანა ხორციელდება სატენდერო მომსახურებით ქალაქ ბათუმში ხოლო დანარჩენი სოფლებიდან არ ხორციელდება ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა გაიაფებს სატენდერო მომსახურებას ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლიდან ნარჩენების გატანა რაზედაც კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 03

 15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დაბიდან და სოფლებიდან

უპატრონო მაწანწალა ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მაწანწალა ძაღლების გარიდება სოფლებიდან,

კმაყოფილი მოსახლეობა

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 090 137 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

განათლება (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

2 090 137

1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2 041 010

1.1.

04 01 01

ა.ა.ი.პ შუახევის ბაღების გაერთიანება

1 590 200

1.2

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი-ინვენტარის შეძენა

45 000

1.3

04 01 03

 დღვანის ბაგა ბაღის მშენებლობა

195 556

1.4

04 01 04

 მახალაკიძეების ბაგა ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობა

179 769

1.5

04 01 05

ჯაბნიძეების ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება

30 485

2

04 02

 სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

49 127

2.1

04 02 01

დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასწავლებლის განსათავსებლად

37 127

2.2

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

 12 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ლარში

04 01

2 041 010

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს
13 საბავშვო ბაღსა და 8 ალტერნატიულ ბაღს სადაც დაწყებით განათლებას
იღებს 546–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა
სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მიზანი: სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
შედეგი: გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 590 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ - შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება - მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება,, რომელიც აერთიანებს 13 საბავშვო ბაღსა და 8 ალტერნატიულ ბაღს სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 546–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი-ინვენტარის შეძენა

დაფინანსება ლარში

04 01 02

45 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვები რომლებიც ვერ დადიან საბავშვო ბაღებში ჯგუფების არარსებობის გამო

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დღვანის ბაგა ბაღის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

04 01 03

195 556

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დღვანში ახალი სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობას,რადგან დღეის მდგომარეობით სოფელ დღვანში არის ალტერნატიული ბაღი სადაც ირიცხება 15 მოსწავლე, ბავშთა რაოდენობის ზრდამ და ალტერნატიული ბაღის ფართის სიმცირის გამო ვეღარ ხერხდება დამატებით ბავშვთა მიღება ამისთვის საჭიროა ახალი საბავშვო ბაღი ,რომელიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს და სრულად იქნება მორგებული ბავშვებზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მახალაკიძეების ბაგა ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

04 01 04

 179 769

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ მახალაკიძეების საბავშვო ბაგა-ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობას ,რადგან დღეის მდგომარეობით ბაღს არ გააჩნია ეზოო და ის სივრცე რომელიც ბავშვს ესაჭიროება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ჯაბნიძეების ბაგა ბაღის მშენებლობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

04 01 05

 30 485

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჯაბნიძეების საბავშვო ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობის დასრულებას

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი, გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დადგენილი სტანდარტებისა და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

04 02

49 127

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასწავლებლის განსათავსებლად

დაფინანსება ლარში

04 02 01

37 127

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროფესიული უნარჩვევების გაზრდა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობა მიღებული პროფესიული უნარებით დასაქმების ხელშეწობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ლარში

04 02 04

12 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

 

5. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 800 360 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 644 360

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 009 600

1.1.

05 01 01

ა.ა.ი.პ შუახევის სასპორტო სკოლა

193 700

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33 000

1.3.

05 01 03

ა.ა.ი.პ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა განვითარების მხარდაჭერა

79 000

1.4

05 01 05

ჭვანის, ტაკიძეების, ხიჭაურისა და რიკიხიდის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

155 000

1.5

05 01 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა

548 900

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 634 760

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი

594 760

2.2.

05 02 02

ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა

86 000

2.3.

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

 92 000

2.4

05 02 04

შუახევის კულტურის ცენტრის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

840 000

2.5

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

22 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

1 005 600

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა;
- სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- ა(ა)იპ შუახევის ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია,საზოგადოების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება  შედეგი: მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში გაზრდილია შუახეველის სპორტსმენების მიღწევები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

189 700

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 21 სექცია 10 სპორტის სახეობაში( თავისუფალი ჭიდაობა-3, ქართული ჭიდაობა-2, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა-1; ჭადრაკი-1, კალათბურთი-2, მაგიდის ჩოგბურთი-2, ფრენბურთი-2, კრივი-1, მძლეოსნობა-1), სადაც სწავლება უფასოა და 365-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა და სკოლასთა ნარსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა. შედეგი: უზრუნველყოფილია სასპორტო სკოლის ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, სკოლის ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობ

 

პროგრამის დასახელება

 
 
 

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 01 02

33 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება სათხილამურო სპორტი;

 2.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ქართულ ჭიდაობაში;

3. მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში,აჭარის პირველობებსა და სხვადასხვა ტურნირენში მონაწილეობის მიღება თავისუფალ ჭიდაობაში;

3. საერთაშორისო და ღია რესპუბლიკურ ტუნირებში მონაწილეობის მიღება ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

4. მუნიციპალიტეტის პ/პირველობასა და აჭარის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ჭადრაკში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები;

 5.მუნიციპალიტეტის პ/პირველობის, აჭარის ჩემპიონატებსა და ამხანაგურ შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება მაგიდის ჩოგბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 6.მუნიციპალიტეტის პირველობის, აჭარის პირველობებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ფრენბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 7.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება კალათბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

8.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მძლეოსნობაში (სიგრძეზე ხტომა, სიმაღლეზე ხტომა, კროსი სხვადასხვა დისტანციაზე) (ვაჟები, გოგონები)

9.დასავლეთ საქართველოს ბავშვთა სარაგბო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება

10. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება ფეხბურთში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

11.მოსწავლეთა რაიონული სპარტაკიადა, (მძლეოსნობის სახეობებში– რბენა სხვადასხვა დისტანციაზე, ბადროს სტყოცნა, ამანათრბენი, სიგრძეზე ხტომა,ბირთვის კვრა, ბადროს სტყოცნა),ორი დღე (გოგონები,ვაჟები;

12. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მკლავჭიდში;

13. მუნიციპალიტეტის ღია პირველობის, აჭარის პირველობასა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება კრივში;

14. ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა-2021'' (რეგოინალური თამაში) მძლეოსნობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი- ვაჟები, გოგონები;

15.სახალხო დღესასწაულები ,,შუამთობა", ,,შუახევობა";

16. ევროპის სპორტის კვირეული;

17.სპორტის სფეროში წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისთვის ფულადი წახალისებ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი: ჩატარებულია სპორტული ტურნირები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით

პროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ფეხბირთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

79 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 7 სექცია, ფეხბურთის 3, რაგბის 4, დაახლოებით 60 მოსწავლე

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი:ჩატარებულია სპორტული ღონისძიებები, ადგილობრივი და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჭვანის, ტაკიძეების, ხიჭაურისა და რიკიხიდის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 05

155 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდემა სპორტულ მოედნებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტულ აქტივობებში

კმაყოფილი ახალგაზრდობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

05 01 06

548 900

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მოსწავლე ახალგაზრდების ინფორმირება, დამატებით გნათლებისა და ცოდნის მიღება. ინფორმაციების ურთიერთ გაცვლისა შესწავლის მეთოდი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეტი ინფორმირებული ახალგაზრდობა. მეტი განათლებული ახალგაზრდის მოძიება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ - შუახევის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

594 760

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ - შუახევის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის, მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების) განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.) ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და შუახევის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით მუნიციპალური ანსამბლებისათვის გასტროლების დაგეგმვა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების, შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების მოწყობა.; შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - ღონისძიების ფარგლებში 9 აპრილის მემორიალური დაფა შეიმკობა გვირგვინითა და ყვავავილებით. გაიმართა პარაკლისი და ადგილობრივი ანსამბლები შეასრულებენ საგალობელს. 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე - ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სპორტულ ღონისძიებებში გამოვლენილი გამარჯვებულების დაჯილდოებები, კონცერტები, საბავშვო კუთხეების გამოფენები და სხვა აქტივობები. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების - სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი: უზრუნველყოფილია - კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

()იპ - შუახევის სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

86 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - შუახევის სახელოვნებო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება , ფანდური,, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოკლორული ანსამბლები: „მთიანი“, „იავნანა“, „ათინათი“. ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება, მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ- შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი: სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა; მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 03

92 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 შუახევის კულტურული ცხოვრების ტრადიციის მქონე მუნიციპალიტეტია ქართულ სიმღერისა და ცეკვის გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული ცხოვრების აქტივობის გაზრდა ეროვნული ღონისძიებების პაპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შპს ეტალონი- მედია,მასწავლებელთა მუნიციპალური კონფერენცია,9 აპრილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა,9 მაისის ფაშისტურ გერმანიაზეგამარჯვების 74 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,სახალხო დღესასწაული ,,სელიმობა", მოსწავლეებს შორის რაიონული სხვადასხვა საგნობრივი კონკურსი,ლიტერატურული ფესტივალი ,,ზე-კართან“, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე,მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.სახალხო დღესასწაული ,,შუამთობა~მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, ფესტივალი ,,ჯვარიმინდორი", სახალხო დღესასწაული `შუახევობა, ქვეყნის გარეთ ოლიპიადების,ფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,ქვეყნის მასშტაბით ოლიპიადების, ეთნოგრაფიული ნიმუშებისა დაფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,საახალწლო ღონისძიება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაზრდილია მუნიციპალიტეტის კულტურული აქტივობა, ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის კულტურის ცენტრის და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 02 04

840 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

აღნიშნულ შენობაში ჩატარდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობები მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი მოსახლეობის, სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი ჩატარდება და მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სპორტულ ღონისძიებებში გამოვლენილი გამარჯვებულების დაჯილდოებები, კონცერტები, საბავშვო კუთხეების გამოფენები და სხვა აქტივობები. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები - საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურის ცენტრთან არსებული ანსამბლების და სხვა და სხვა ჯგუფების ნორმალური სამუშაო პირობების შექმნა მეტი მოტივაციისთვის.

შედეგი: მუნიციპალიტეტს ექნება თანამედროვე კულტურის ცენტრი

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 05

22 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა გასართობი, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, არაფორმალური განათლების და შუახევის კინოკლუბის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები. ხელი წეეწყობა წარმატებული ახალგაზრდების მოტივირებას, კონკურენტუნარიანობის და დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას. საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას სწორედ მონაწილეობა წარმოადგენს. მაშინ, როცა ახალგაზრდას ექნება მაღალი მოქალაქეობრივი ცოდნა და კომპეტენციები, ის იქნება მოტივირებულიც, რომ ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და იყოს აქტიური მოქალაქე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლება, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება და სტიმულირება, გადაწყვეტილების მიღების, დაგეგმვის, დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლება, თემის განვითარებაში ახალგაზრდების როლისა და მონაწილოების გაზრდა.

შედეგი: პროგრამის განხორციელების შედეგად ახალგაზრდების ინტელექტუალური და კოგნიტური განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი პირობები, გაზრდილია ინტელექტუალურ-შემეცნებით აქტივობებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მაჩვენებლი.

 

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისთვის განისაზღვროს 2 186 870 ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021

 წლის გეგმა

1

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 206 870

2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

972 870

3

06 01 01

ოპერაციების და სტაციონიარული მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა

60 000

4

06 01 02

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება

26 000

5

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

40 000

6

06 01 04

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი

322 651

7

06 01 05

ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

139 019

8

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

85 200

9

06 01 07

მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

300 000

10

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

1 234 000

11

06 02 01

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა”

40 000

12

06 02 02

წყალსაყრი, დღვანი, ხიჭაურისა და ჭვანის ამბულატორიების რეაბილიტაცია

100 000

13

06 02 03

ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

8 000

14

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

65 000

15

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

30 000

16

06 02 07

ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

47 500

17

06 02 08

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

7 260

18

06 02 09

18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა

1 800

19

06 02 10

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა

20 000

20

06 02 11

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

110 000

21

06 02 13

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

804 440

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარებში

06 01

952 870

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა, მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური დახმარება, ,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის და ადრეული განვითარების ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის, მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 01

60 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე, შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით და აჭარის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსების მიუხედავად დანაკლისის შევსებას. აღნიშნული პროგრამა 2021 წელს პირველად ამოქმედდება, პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას 0 დან 100 000 ქულამდე 70 %-იან დაფინანსებას, ხოლო 100 000-დან 200 000-მდე ქულის ჩათვლით 50 %-იან დახმარებას, არაუმეტეს 700 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100
 4. კლინიკიდან ან სააფთიაქო ქსელიდან გაცემული ფორმა მკურნალობის ღირებულების შესახებ-ანგარიშფაქტურა;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარებში

06 01 02

26 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამა ახალია, რომელიც 2021 წელს პირველად ამოქმედდება. მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე გაჩნდა ამის აუცილებლობა, რომ ბენეფიციარებს გაეწიოთ ფინანსური დახმარება 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით შშმ პირებს, საწოლ მიჯაჭვულებს და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებს, პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით, ასევე სამედიცინო საგნების შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 65 ბენეფიციარზე, რომელიც ითვალისწინებს ერთ ბენეფიციარზე კვარტალურად 100 ლარიან ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება და ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. შშმ პირის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან არსებობის შემთხვევაში;
 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100;
 5. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 6. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები;
 7. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 8. მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი ან საკრებულოს წევრის რეკომენდაცია.

შენიშვნა

მოვლის საჭიროების საგნების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე.

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის, ადრეული განვითარების და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 03

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და 0-დან 7 წლამდე ადრეული განვითარების ბავშვთა, ასევე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას, აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას ორმხრივად თანმხლებ პირთან ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ მერიამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების ბავშვათა კურსებზე მიმოსვლისათვის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებას.

შედეგი: ბენეფიციართა კმაყოფილების დონე, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. ცერებრალური დამბლით, ან აუტისტური სპექტრით და ადრეული განვითარების მქონე დაავდებულ ბავშვთა მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ვაუჩერის ქსეროასლი;

 3.სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;

 4. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან.

 6. საბანკო რეკვიზიტები.

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის, ან შეიძლება გაიზარდოს მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 04

322 651

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების გაწევის ორგანიზების აუცილებლობა, მომსახურება ეწევა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას, ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებას ძირითადად უწევს ადგილობრივი მცხოვრები პირი, რომელსაც აქვს საშუალო სამედიცინო განათლება. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული მომსახურების ელექტრონული ტენდერით შესყიდვის განხორციელება შეუძლებელია. ამასთან, პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ზუსტად არის გათვლილი კონკრეტულ ღონისძიებაზე (მედდების ხელფასები - თვეში 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და არ ითვალისწინებს მისი მართვისათვის დამატებით თანხებს. ამასთანავე, აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს მომსახურებას სოფლის ექიმებზე, ექიმის ჩანთით გათვალისწინებული მედიკამენტებით და სოფლის ექიმებზე გამოყოფილ ავტომანქანებზე საწვავით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი მედიკამენტების მიწოდება და დროული დახმარების გაწევა

შედეგი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

()იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 05

139 019

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული ორგანიზაცია ემსახურება შშმ პირებს 6-დან 18 წლამდე, მომსახურება ხორციელდება კვირაში 5 დღის განმავლობაში, 10-დან 18 საათამდე და აქედან ბენეფიციარების ცენტრში გატარებული დრო არ უნდა იყოს 3 საათზე ნაკლები და 6 საათზე მეტი, დღის ცენტრი გათვლილია 20 ბენეფიციარზე, ცენტრი ასევე ბენეფიციარებს სთავაზობს დღეში ერთჯერად სამ კომპონენტიან კვებას და ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ცენტრი მთლიანად არის ადაპტირებული შშმ პირთათვის. ცენტრის მომსახურება გულისხმობს შშმ პირთა საჭიროებების (შემეცნებითი-ემოციური და ფიზიკური) გამოვლენას და მათი დაკმაყოფილებას, შშმ პირთა კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვის უზრუნველყოფას, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, როგორც ფსიქოლოგის, ასევე ოკუპაციური თერაპევტის და სპეც- მასწავლებლის მომსახურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შშმ პირების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარებისა და სოციალური ინკლუზივის განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი: შშმ პირების არსებული მდგომარების გაუმჯობესება, საჭირო უნარების განვითარება და ხელშეწყობა, მიტოვების პრევენცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

დაფინანსება ლარებში

06 01 06

85 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შუახევის მუნიციპალიტეტიდან ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 802 პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 200-მდე პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე შეუძლებელია, სწორედ ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა და ამავე დროს ცალსახად შეუმსუბუქებდება ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას. 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს: დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის. გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების, ასევე დროის ეკონომიითაც. ფსიქიური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის(განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ, საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა ოჯახი რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული კარგავს დროს , რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭირდება თუ „დააგვიანდა“ სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი „მოუცლელობის“ გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და სტაციონარებით სრულდება , რაც სახელმწიფოს, როგორც აღვნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის სერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა, პარალელურად მას სოციალური პროგრამის დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: -შეამციროს ფსიქოპათოლოგიური მდგომარეობის გამწვავების სიხშირე; შეამციროს ძალადობრივი ქცევის (საკუთარი თავის მიმართ ან ირგვლივმყოფების მიმართ) რისკი; შეამციროს სტაციონირების სიხშირე. ხელი შეუწყოს ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის პერიოდის შენარჩუნებას; ოჯახისა და პაციენტის ფსიქოგანათლებითა და მათთან თერაპიული ურთიერთობის დამყარებით ხელი შეუწყოს პაციენტის ინსაიტის გაზრდას, რაც პაციენტის მობილური გუნდიდან ამბულატორიულ სერვისში გადასვლას უზრუნველყოფს. ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფას.

შედეგი: მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 07

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 საქართველოს მოსახლეობისთვის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მთელი რიგი სახელმწიფო (სამედიცინო) პროგრამებით. მიუხედავად ამისა COVID-19 პანდემიის დროს ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებისა და მოწყვლადი კატეგორიის მქონე ბენეფიციარებისთვის მედიკამენტების მიწოდება სიცოცხლისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, რადგან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მოწყვლადი კატეგორიი მქონე მოსახლეობას მედიკამენტების შეძენა არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა შესაბამისი ოჯახებისთვის - სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის ვეტერანები, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები, მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები, მარტოხელა ასაკით პენსიონერები, რომლებიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ მკურნალობის ჩატარებას.

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის ბნეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას წელიწადში ერთხელ ოჯახზე მიიღებენ 200 ლარიან დახმარებას ვაუჩერის სახით - მედიკამენტების შესაძენად. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსერო-ასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა #100;
 4. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 6. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, შესაბამისი სტატუსის შესახებ;
 7. საბანკო რეკვიზიტები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარებში

06 02

1 234 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 “სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა” წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია. ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა. ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. ვეტერნების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა. 18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა. დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა. მეწყერსაწინააღმდეგო ღო