“სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ”

  • Word
“სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 301/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 16/08/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 91, 27/08/2001
სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.004.924
  • Word
301/ნ
16/08/2001
სსმ, 91, 27/08/2001
470.230.000.11.119.004.924
“სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.004.924

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის

მინისტრის ბრძანება №301/ნ

2001 წლის 16 აგვისტო

ქ. თბილისი

სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ

მოსახლეობის ხარისხიანი და უსაფრთხო ნედლეულითა და კვების პროდუქტებით უზრუნველსაყოფად, სამომხმარებლო ბაზრის ხარისხო და ფალსიფიცირებული პროდუქციისაგან დასაცავად „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის, „სურსათისა და თამბაქოს შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმირების სახელმწიფო სისტემის ნორმატიული დოკუმენტი, სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების შესახებ – „ჰიგიენური მოთხოვნები სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოებისადმი“ – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 1).

2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილეს ა. ზოიძეს.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ჯორბენაძე

 

დანართი 1

 

ჰიგიენური მოთხოვნები სასურსათო ნედლეულისა და საკვები  პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოებისადმი

სანიტარიული წესები და ნორმები

სანწდან 2.3.2.00 -00

 

I. გამოყენების სფერო

1. წინამდებარე სანიტარიული წესები შემუშავებულია საქართველოს კანონების ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”, ,,მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”, ,,სურსათისა და თამბაქოს შესახებ” შესაბამისად.

2. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნები ვრცელდება საკვები პროდუქციის დამუშავების ეტაპებზე და წარმოებაში პროდუქციის ახალი სახეობის ჩაშვების, მისი გადამუშავების, წარმოების, შენახვის, ტრანსპორტირების, შესყიდვის, ქვეყანაში შემოტანისა და რეალიზაციის დროს (შემდგომში – საკვები პროდუქციის მიმოქცევისას).

3. წინამდებარე სანიტარიული წესების დაცვა ევალებათ: სახელმწიფო აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საწარმოებს, ორგანიზაციებს, დაწესებულებებსა და სხვა იურიდიულ პირებს (შემდგომში–ორგანიზაციები), მოქალაქე-მეწარმეებს, თანამდებობის პირებსა და მოქალაქეებს, რომელებიც მოღვაწეობენ საკვები პროდუქციის მიმოქცევის სფეროში, ორგანიზაციებს, რომლებიც გასცემენ სერტიფიკატს საკვებ პროდუქტებზე, საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურსა (შემდგომში სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობა) და საუწყებო სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანოებს, აგრეთვე საკვები პროდუქტების ხარისხზე სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ სხვა უფლებამოსილ ორგანიზაციებს.

4. ჰიგიენური მოთხოვნები ნივთიერებების, მასალების (მათ შორის, დამხმარე და შესაფუთი) და მათგან დამზადებული ნაკეთობების მიმართ, რომლებიც უშუალოდ კონტაქტშია საკვებ პროდუქტებთან, დგინდება სპეციალური სანიტარული წესებითა და ნორმებით.

II. ნორმატიული დამოწმებები

1. წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების შედგენისას გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ ნორმატიულ დოკუმენტებზე:

ა)საქართველოს კანონი ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”; 

ბ)საქართველოს კანონი ,,მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”;

გ)საქართველოს კანონი ,,სურსათისა და თამბაქოს შესახებ”; 

დ),,რადიაციული უსაფრთხოების ნორმები”.

III. ტერმინები და განსაზღვრებები

1. წინამდებარე სანიტარიულ წესებში გამოიყენება შემდეგი ძირითადი ტერმინები და განსაზღვრებები:

ა) საკვები პროდუქცია – სასურსათო ნედლეული, საკვები პროდუქტები და მათი ინგრედიენტები, ეთილის სპირტი და ალკოჰოლური პროდუქცია;

ბ) საკვები პროდუქტები – ადამიანის მიერ ნატურალური ან გადამუშავებული სახით საკვებად გამოყენებული პროდუქტები;

გ) სასურსათო ნედლეული – საკვები პროდუქტების წარმოებისათვის გამოყენებული მცენარეული, ცხოველური, მიკრობიოლოგიური, აგრეთვე მინერალური წარმოშობის ობიექტები;

დ) საკვებდანამატები – ბუნებრივი ან სინთეზირებული ნივთიერებები, ნაერთები, რომლებიც გამიზნულად შეაქვთ საკვებ პროდუქტებში მათი ორგანოლეპტიკური თვისებების გასაუმჯობესებლად და (ან) შენახვის ვადის გახანგრძლივებისათვის, დამზადების დროის შესამოკლებლად;

ე) ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები საკვებისათვის – ბუნებრივი (ბუნებრივის იდენტური), ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კონცენტრატები, რომლებიც გათვალისწინებულია უშუალოდ საკვებთან ერთად მიღებისათვის ან საკვებ პროდუქტებში შესატანად;

ვ) საკვები პროდუქტებისათვის გამოყენებული მასალები – შესაფუთი, დამხმარე მასალები და მათგან დამზადებული  ნაკეთობები, რომლებიც კონტაქტშია სასურსათო ნედლეულთან და საკვებ პროდუქტებთან მათი წარმოების, ტრანსპორტირების, შენახვისა და რეალიზაციისას,  გარეშე ზემოქმედებისაგან საკვები პროდუქტების დასაცავად;

ზ) ბავშვთა კვების პროდუქტები – სპეციალიზებული საკვები პროდუქტები, რომლებიც შეესაბამება ბავშვის ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს;

თ) დიეტური პროდუქტები – სპეციალიზებული საკვები პროდუქტები, განკუთვნილი  პროფილაქტიკური და სამკურნალო კვებისათვის;

ი) საკვების პროდუქციის ხარისხი – მახასიათებლების ერთობლიობა, რომლებიც განაპირობებენ საკვები პროდუქტების სამომხმარებლო თვისებებს და უზრუნველყოფენ ადამიანის უსაფრთხოებას;

კ) მოწმობა ხარისხის შესახებ – დოკუმენტი, რომელშიც დამამზადებელი  ადასტურებს საკვები პროდუქციის წარმომავლობასა და მის შესაბამისობას ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან;

ლ) საკვები პროდუქციის უსაფრთხოება – ახლანდელი და მომავალი თაობების სიცოცოხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება, რომლის დაცვა განსაზღვრულია წინამდებარე და სხვა სანიტარიული წესებით, ნორმებითა და ჰიგიენური ნორმატივებით;

მ) საკვები პროდუქციის უსაფრთხოების დასაბუთება – ახალი პროდუქციის შემმუშავებლის, პროდუქციის დამამზადებლის მიერ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის პოტენციურად საშიში შედგენილობისა და თვისებების დადგენა, ხარისხისა და უსაფრთხოების ჰიგიენური ნორმატივების შემუშავების ორგანიზაცია და  საკვები პროდუქციის მიმოქცევის ეტაპებზე ამ მოთხოვნების უზრუნველყოფა;

ნ) საკვები პროდუქტების სამომხმარებლო თვისებები – საკვები პროდუქტების თვისებები, რომლებიც აკმაყოფილებს ადამიანის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს;

ო) კვებითი ღირებულება – საკვები პროდუქტების თვისებათა ერთობლიობა, რომელიც აკმაყოფილებს ადამიანის ფიზიოლოგიურ მოთხოვნილებებს და უზრუნველყოფს ენერგიითა და ძირითადი საკვები ნივთიერებებით;

პ) ბიოლოგიური ღირებულება – საკვები ცილის ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს მისი ამინომჟავური შედგენილობის შესაბამისობის ხარისხს, ცილების სინთეზისათვის საჭირო ამინმჟავებზე ორგანიზმის მოთხოვნილებას;

ჟ) ბიოლოგიური ეფექტურობა – საკვები პროდუქტების ცხიმოვანი კომპონენტების ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს მათში პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავების შემცველობას;

რ) ენერგეტიკული ღირებულება – ადამიანის ორგანიზმში ფიზიოლოგიური ფუნქციების უზრუნველსაყოფად საკვები პროდუქტების საკვები ნივთიერებებისაგან გამოთავისუფლებული ენერგიის რაოდენობა (კკალ, კჯ);

ს) საკვები პროდუქტების მიმოქცევა-საქმიანობა, დაკავშირებული საკვები პროდუქციის წარმოების, გადამუშავების, შესყიდვის, მიწოდების, შენახვის, ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოტანის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციის, გამოყენების, უტილიზაციის, საკვები პროდუქტის განადგურებასთან;

ტ) რეალიზაცია – საკვები პროდუქციის მომხმარებლისათვის განსაზღვრული პირობებით მიყიდვა, მიწოდება, გადაცემა.

IV. ზოგადი დებულებები

1. საკვები პროდუქციის შედგენილობა და თვისებები, რითაც ხასიათდება მისი სამომხმარებლო თვისებები და უსაფრთხოება, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის განისაზღვრება ორგანოლეპტიკური, ფიზიკურ-ქიმიური, მიკრობიოლოგიური, პარაზიტოლოგიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლებით, პოტენციურად საშიში ქიმიური ნაერთებისა და ბიოლოგიური ობიექტების შემცველობით, ასევე პროდუქციის კვებითი ღირებულების მაჩვენებლებით.

2. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნები უნდა სრულდებოდეს საკვები პროდუქციის მიმოქცევის საკითხების მარეგლამენტებელი სახელმწიფო სტანდარტების, ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავებისას.

3. სახელმწიფო სტანდარტების, ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის პროექტები შეთანხმებული უნდა იყოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან.

4. ახალი სახეობის საკვები პროდუქტების, სასურსათო ნედლეულისა და მათთვის საჭირო მასალების შემუშავებით, სრულყოფითა და ტექნოლოგიური პროცესით იურიდიული პირი უზრუნველყოფს პროდუქციის ხარისხს, მათ უსაფრთხოებას, ვარგისიანობის ვადებს და ამ მოთხოვნების დაცვას მათი მიმოქცევის ეტაპებზე, აგრეთვე კონტროლის მეთოდებს.

5. ახალი საკვები პროდუქციის შემმუშავებელი და (ან) მისი დამამზადებელი ვალდებულია ნორმატიულ და ტექნიკურ დოკუმენტაციაში ჩართოს: პროდუქციის სამომხმარებლო თვისებებისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლები; მათი ჰიგიენური ნორმატივები; მოთხოვნები მითითებული ნორმატივების უზრუნველსაყოფად პროდუქციის წარმოების, შენახვის, ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის პროცესში; აგრეთვე მოთხოვნები მისი შეფუთვისა და ნიშანდებისადმი; ვარგისიანობის ვადების, პროდუქციის ხარისხის კონტროლისა და უსაფრთხოების მეთოდები.

6. საკვები პროდუქციის წარმოება ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად ხორციელდება, ის უნდა შეესაბამებოდეს ხარისხსა და უსაფრთხოებას,  დამოწმებული უნდა იყოს დამამზადებლის მიერ ხარისხის მოწმობით.

7. ხარისხის მოწმობა არ ესაჭიროება საზოგადოებრივი კვების ორგანიზაციებში დამზადებულ და რეალიზებულ საკვებ პროდუქტებს.

8. წარმოებაში ახალი საკვები პროდუქციის ჩაშვება, წარმოება, რომელიც არ არის ახალი, მაგრამ წარმოების მიერ პირველად ხდება მისი ათვისება, დასაშვებია მხოლოდ პროდუქციის დამამზადებლის მიერ წინამდებარე სანიტარიული წესებით დადგენილი ხარისხისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან მისი შესაბამისობის შემთხვევაში.

9. საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანილი საკვები პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.

10. საკვები პროდუქციის მიმოქცევის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციები ვალდებული არიან, დაიცვან პროდუქციის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივები.

11. პროდუქციის მიმოქცევის ყველა ეტაპზე საკვები პროდუქციის დაფასოება და შეფუთვა უნდა უზრუნველყოფდეს მისი ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებას.

12. დამამზადებელმა საკვები პროდუქტები უნდა გამოუშვას ნიშანდებული საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნების, ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.

13. დაფასოებულ და შეფუთულ საკვებ პროდუქტებს, მათ შორის, საკვების ბიოლოგიურად აქტიურ დანამატებსა და საკვებდანამატებს, უნდა ჰქონდეთ ეტიკეტები (ფურცლებ-ჩანართები), რომლებზეც ქართულ ენაზე იქნება მითითებული:

ა) პროდუქტების დასახელება და მისი სახეობა;

ბ) გამოყენების სფერო (ბავშვთა და დიეტური კვების სპეციალიზებული პროდუქტებისათვის, საკვებდანამატებისათვის);

გ) ორგანიზაცია- დამამზადებლის დასახელება და მისი იურიდიული მისამართი (იმპორტული პროდუქტებისათვის – მწარმოებელი ქვეყანა და ფირმა-დამამზადებლის დასახელება);

დ) პროდუქტის წონა ან მოცულობა;

ე) პროდუქციის შედგენილობაში შემავალი ინგრედიენტების დასახელება,  საკვებდანამატების ჩათვლით;

ვ) კვებითი ღირებულება (კალორიულობა, ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ვიტამინები, მიკროელემენტები);

ზ) შენახვის პირობები (პროდუქტებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ ვარგისიანობის შეზღუდული ვადები ან მოითხოვენ სპეციალურ შენახვას);

თ) ვარგისიანობის ვადა და დამზადების თარიღი;

ი) მომზადების ხერხები (კონცენტრატებისთვის, ბავშვთა და დიეტური კვების სპეციალიზებული პროდუქტებისათვის და სხვა პროდუქტებისათვის, რომლებიც მომხმარებლისათვის საჭიროებენ მათი მომზადების რეკომენდაციებს);

კ) რეკომენდაციები ბავშვთა სპეციალიზებული პროდუქტებისა და დიეტური კვების, აგრეთვე საკვებდანამატებისა და საკვებში ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების  გამოყენების შესახებ; საჭიროების შემთხვევაში კი მათი გამოყენების უკუჩვენებებიც.

14. ტერმინების „დიეტური”, „სამკურნალო”, ან მათი ეკვივალენტების გამოყენება კვების პროდუქტების სახელწოდებაში, ან პროდუქტების სამომხმარებლო შეფუთვის ნიშანდებაში და სარეკლამო ფურცლებ-ჩანართებში აკრძალულია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სპეციალური ნებართვის გარეშე.

15. საკვები პროდუქციის შენახვისა და ტრანსპორტირებისას უნდა სრულდებოდეს ღონისძიებები, მიმართული სანიტარიული წესების, ნორმებისა და ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებით გათვალისწინებული პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების დაცვისათვის.

16. ორგანიზაცია რომელიც ახდენს საკვები პროდუქციის რეალიზაციას, ვალდებულია სანიტარიული წესებისა და ნორმების შესაბამისად უზრუნველყოს პროდუქციის რეალიზაციის ხარისხისა და უსაფრთხოების პირობები.

17. დაუშვებელია საკვები პროდუქტების, სასურსათო ნედლეულის და მათთან კონტაქტში მყოფი მასალების რეალიზაცია:

ა) ხარისხისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში სანიტარიულ წესებსა და ნორმებთან შეუსაბამობისას;

ბ) ხარისხის შესახებ დამამზადებლის მოწმობის გარეშე;

გ) ვარგისიანობის ვადების გასვლის შემდეგ;

დ) რეალიზაციის სათანადო პირობების უქონლობისას;

ე) ნიშანდებას დაქვემდებარებული ეტიკეტის (ფურცელ-ჩანართის) გარეშე, აგრეთვე იმ პროდუქტებისა, რომელთა დამღა ან ეტიკეტი არ შეიცავს წინამდებარე სანიტარიული წესებით გათვალისწინებულ მონაცემებს;

ვ) რომელთა იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

18. აკრძალულია წინამდებარე სანიტარიული წესებით დადგენილ ჰიგიენურ ნორმატივებთან შეუსაბამო საკვები პროდუქციის წარმოება, ქვეყანაში შემოტანა, შენახვა, ტრანსპორტირება და რეალიზება.

19. საკვები პროდუქცია, რომლის ხარისხისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მაჩვენებლები არ შეესაბამება ჰიგიენურ ნორმატივებს, მიმოქცევიდან ამოიღება სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის განმხორციელებელი ორგანოების დადგენილებით, არ ექვემდებარება მიზნობრივი დანიშნულებით რეალიზაციას და გამოყენებული უნდა იყოს სხვა მიზნებისათვის, უტილიზებული ან განადგურებული.

20. საკვები პროდუქციის გამოყენების, უტილიზაციის ან განადგურების შესაძლო ხერხებისა და პირობების დასაბუთება ხდება მათი მფლობელის მიერ იმ ორგანოებთან შეთანხმებით, რომლებმაც დაადგინეს მათი ამოღება, ხოლო საკვები მიზნებისათვის უვარგისად მიჩნეული პროდუქციის მიმართ, სახსანზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით (მეცხოველეობის პროდუქციისათვის, გარდა ამისა, სახელმწიფო ვეტერინარული ზედამხედველობის ორგანოებთან შეთანხმებით).

21. ამოღებული პროდუქციის გამოყენება, უტილიზაცია ან განადგურება ხორციელდება მათი მფლობელის ან ორგანიზაციის, ან ფიზიკური პირის მიერ, რომელსაც მფლობელი ხელშეკრულებით გადასცემს ამ სამუშაოების შესრულებას.

22. გამოყენებამდე, უტილიზაციამდე ან განადგურებამდე ამოღებული პროდუქცია, უნდა ინახებოდეს ცალკე სათავსში (რეზერვუარში), უნდა იყოს განსაკუთრებულ აღრიცხვაზე, მისი რაოდენობის, გამოყენების, უტილიზაციის ან განადგურების ხერხებისა და პირობების ზუსტი მითითებით. პასუხისმგებლობა ასეთი პროდუქციის შენახვისათვის ეკისრება მის მფლობელს.

23. გასანადგურებელი სასურსათო ნედლეული და საკვები პროდუქტები უნდა იქნეს  დენატურირებული, რომლის ხერხები, ვადები და ჩატარების პირობები განისაზღვრება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში მათი მფლობელის მიერ სახელმწიფო ზედამხედველობისა და მაკონტროლებელ ორგანოებთან შეთანხმებით.

24. პროდუქციის მფლობელი საკვები პროდუქციის გამოყენების, უტილიზაციის ან განადგურების აქტს წარუდგენს იმ ორგანოს, რომელმაც გამოიტანა დადგენილება პროდუქციის ამოღების შესახებ, ხოლო სახელმწიფო ვეტერინარული ზედამხედველობის ორგანოებს – აქტს, პროდუქტების ცხოველთა საკვებად გამოყენების შესახებ.

25. ორგანოები, რომლებმაც დაადგინეს საკვები პროდუქციის მიმოქცევიდან ამოღება, აკონტროლებენ მის გამოყენებას, უტილიზაციასა და განადგურებას.

26. საკვები პროდუქციის შესაბამისობას ხარისხის ჰიგიენურ ნორმატივებთან უნდა ახორციელებდეს საწარმოო კონტროლი, სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიული ზედამხედველობა.

27. საკვები პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების ჰიგიენური ნორმატივების დაცვას აკონტროლებენ ორგანიზაციები, რომლებსაც ევალებათ პროდუქციის მიმოქცევის უზრუნველყოფა.

28. საწარმოო კონტროლის ჩატარების წესი განისაზღვრება ორგანიზაცია-დამამზადებლის მიერ ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად სახსანზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებული სამუშაო პროგრამებით.

29. საკვები პროდუქციის ხარისხზე სახელმწიფო სანიტარიულ ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური, საუწყებო სანიტარიული ზედამხედველობის ორგანოები, რომელთაც ეკისრებათ ეს ფუნქციები.

30. კვების პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების ლაბორატორიული გამოკვლევების (გაზომვების) ჩატარება დასაშვებია მეტროლოგიურად ატესტირებული მეთოდიკებით, რომლებიც შეესაბამებიან გოსტ 8.010.90 და გოსტ 8.556.91-ის მოთხოვნებს, რომელთა ცდომილების მაჩვენებლების დადგენილი მნიშვნელობები არ აღემატება გოსტ 27384-87-ით გათვალისწინებულ ნორმებს, აგრეთვე ის მეთოდიკები, რომლებიც დამტკიცებულია ან დაშვებულია გამოსაყენებლად  საქსტანდარტის ან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

31. სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიული ზედამხედველობისა და საწარმოო კონტროლის განხორციელებისას საკვები პროდუქტების ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის გამოყენებული მეთოდიკების, ნორმატიული და მეთოდური დოკუმენტების ნუსხა მოცემულია დანართში-I

 

 

 

V. ჰიგიენური მოთხოვნები სასურსათო ნედლეულისა და

საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოებისადმი

1. საკვები პროდუქციის ხარისხი, უსაფრთხოება და მისი უნარი დააკმაყოფილოს ადამიანის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები განისაზღვრება ჰიგიენურ ნორმატივებთან მისი შესაბამისობით, რომელიც დადგენილია წინამდებარე სანიტარიული ნორმებით.

2. სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების ორგანოლეპტიკური თვისებები განისაზღვრება ცალკეული სახის პროდუქციისათვის დამახასიათებელი გემოს, სუნის, ფერის, კონსისტენციისა და გარეგანი ფორმის მაჩვენებლებით.

3. სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების ორგანოლეპტიკური თვისებები უნდა აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის გემოვნებას და ჩვევებს, არ უნდა იწვევდეს მომხმარებლის უკმაყოფილებას.

4. სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებს არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი, გემო, ჩანართები, არ უნდა განსხვავდებოდეს მოცემული სახის პროდუქციისათვის დამახასიათებელი ფერისა და კონსისტენციისაგან.

5. მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა შეესაბამებოდეს საკვები პროდუქციის ორგანოლეპტიკური თვისებები, დგინდება მისი წარმოების ნორმატიულ და ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.

საკვები პროდუქციის ორგანოლეპტიკური თვისებები არ უნდა გაუარესდეს მისი შენახვის, ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციისას.

6. ეპიდემიური და რადიაციული თვალსაზრისით, აგრეთვე ქიმიური დამაბინძურებლების შემცველობის მიხედვით სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების უსაფრთხოება განისაზღვრება მე-6 და მე-8 თავებში მითითებული ჰიგიენური ნორმატივებით.

7. ჰიგიენური ნორმატივები მოიცავენ პოტენციურად საშიშ ქიმიურ ნაერთებსა და ბიოლოგიურ ობიექტებს, რომელთა შემცველობა გამოსაკვლევი  პროდუქციის მოცემულ მასაში (მოცულობაში) არ უნდა აღემატებოდეს საკვებ პროდუქციაში მათი შემცველობის დასაშვებ დონეებს.

8. სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში რეგლამენტირდება ძირითადი ქიმიური დამაბინძურებლების შემცველობა, რომლებიც საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

9. ჰიგიენური მოთხოვნები ტოქსიკური ელემენტების შემცველობის დასაშვები დონე წარედგინება ყველა სახის სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებს.

10. მიკოტოქსინების – აფლატოქსინ B1-ს, დეზოქსინივალენოლის (ვომიტოქსინის), ზეარალენონის, T-2 ტოქსინის, პატულინის - შემცველობა რეგლამენტირდება მცენარეული წარმოშობის სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში, აფლოტოქსინ M1-ს – რძესა  და რძის პროდუქტებში.

11. პრიორიტეტულ დამაბინძურებლებს წარმოადგენენ: მარცვლეული პროდუქტებისათვის - დეზოქსინივალენოლი; თხილებისა და ზეთოვანთა თესლებისათვის – აფლატოქსინი B1, ხილისა და ბოსტნეულისათვის – პატულინი.

12. დაუშვებელია მიკოტოქსინების არსებობა სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში, რომლებიც განკუთვნილია ბავშვთა და დიეტური კვებისათვის.

13. ყველა სახის სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში  ნორმირდება, როგორც გლობალური დამაბინძურებელი, პესტიციდები – ჰექსაქლორციკლოჰექსანი α,β,γ-იზომერები), დდტ და მისი მეტაბოლიტები. ზოგიერთ პროდუქტებში (თევზი, მარცვლეული) ნორმირდება ასევე შედარებით ხშირად განსასაზღვრავი პრიორიტეტული პესტიციდები: ვერცხლისწყალორგანული, 2,4-დ მჟავა, მისი მარილები და ეთერები.

14. სხვა პესტიციდები, მათ შორის, ფუმიგანტები, კონტროლირდება პროდუქტების თანმხლებ დოკუმენტაციაში მათი გამოყენების შესახებ ინფორმაციის შესაბამისად, ამასთანავე ხელმძღვანელობენ  საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული „გარემოს ობიექტებში პესტიციდების შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივებით”.

15. მემცენარეობის ნედლეულის წარმოებისათვის დაუშვებელია დადგენილი წესის შესაბამისად არარეგისტრირებული პესტიციდების, სასუქებისა და სხვა აგროქიმიკატების გამოყენება.

16. მეცხოველეობის პროდუქტებში რეგლამენტირდება ვეტერინალური პრეპარატების შემცველობა.

17. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში ნორმირდება ცხოველებისა და ფრინველების დაავადების მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და გამოკვების მიზნით გამოყენებული ანტიბიოტიკების ნარჩენი რაოდენობა.

18. ხორცში, ხორცის პროდუქტებში, საკლავი საქონლისა და ფრინველის სუბპროდუქტებში კონტროლირდება როგორც  სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად დაშვებული საკვები ანტიბიოტიკები – გრიზინი, ბაციტრაცინი, ასევე ვეტერინარიაში შედარებით ხშირად გამოყენებული სამკურნალო ანტიბიოტიკები – ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, ლევომიცეტინი.

19. რძესა და რძის პროდუქტებში - პენიცილინი, სტრეპტომიცინი, ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, ლევომიცეტინი; კვერცხსა და კვერცხის პროდუქტებში - ბაციტრაცინი, ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, სტრეპტომიცინი, ლევომიცეტინი.

20. ჰორმონალური პრეპარატების, აგრეთვე ანტიბიოტიკების შემცველობა, რომლებიც არ არის მითითებული პ.5.5.4.1-ში და ვეტერინარული პრეპარატების შემცველობა იმპორტირებულ პროდუქტებში კონტროლირდება ექსპერტიზის წესით, ექსპორტიორი ქვეყნისა და მწარმოებელი ფირმის სერტიფიკატის მიხედვით, რომლის დროსაც ხელმძღვანელობენ მე-2 დანართში მითითებული WHO/FAO-ს საკვებდანამატებისა და კონტამინატების ექსპერტთა გაერთიანებული კომიტეტის მიერ რეკომენდებული მეცხოველეობის პროდუქტებში ვეტერინალური პრეპარატების შემცველობის მაქსიმალური ნარჩენი დონეებით. აუცილებლობის შემთხვევაში არბიტრაჟული წესით ხორციელდება როგორც სამამულო, ასევე იმპორტირებული ხორცისა და რძის პროდუქტების ანალიტიკური კონტროლი.

21. დაუშვებელია მეცხოველეობის ნედლეულის წარმოებისას ცხოველთა საკვების დანამატების, ვეტერინარული სამკურნალო წამლებისა და დასამუშავებელი პრეპარატების გამოყენება, რომლებიც აქვეითებენ საკვები პროდუქტების ხარისხს და არ არის რეგისტრირებული დადგენილი წესით.

22. შემოღებულია ნორმირება პოლიქლორირებული ბიფენილებისა - თევზსა და თევზის პროდუქტებში; ბენზ(ა)პირენის - მარცვლეულში, ხორცისა და თევზის შებოლილ პროდუქტებში. მითითებული პროდუქცია პრიორიტეტულია ამ კონტამინანტების მიხედვით.

23. დაუშვებელია ბენზ(ა)პირენის შემცველობა ბავშვთა და დიეტური კვებისთვის განკუთვნილ სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში.

24. სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში ნორმირდება აზოტშემცველი ნაერთები: ჰისტამინი – ორაგულისა და სკუმბრიას (მათ შორის, თინუსის ჯგუფის) ოჯახის თევზში; ნიტრატები – ხილ-ბოსტნეულის პროდუქციაში;   – ნიტროზამინები – თევზში, ხორცში და მათი გადამუშავების პროდუქტებში; პრიორიტეტულ პროდუქტებს რომლებიც ხასიათდება ნიტროზამინების შედარებით მაღალი სიხშირისა და შემცველობის დონით, წარმოადგენს თევზისა და ხორცის შებოლილი ნაწარმი და ლუდის სახარში ქერის ალაო.

25. შინაგანი დასხივების შეზღუდვის მიზნით დადგენილია რადიონუკლიდების შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივები.

26. საკვები პროდუქციის რადიაციული უსაფრთხოება განისაზღვრება მისი შესაბამისობით რადიონუკლიდების ცეზიუმ – 137-ის და სტრონციუმ –90-ის ხვედრითი აქტივობის დასაშვებ დონეებთან.

27. ცეზიუმ -137-ის და სტრონციუმ -90-ის დასაშვები ხვედრითი აქტივობის გამოთვლისა და შეფასების მეთოდიკა მითითებულია მე-3 დანართში. სხვა რადიონუკლიდებით დაბინძურებული საკვები პროდუქციის რადიაციული უსაფრთხოება უნდა შეესაბამებოდეს „რადიაციული უსაფრთხოების ნორმებს (რუნ-2000)”.

28. სასურსათო ნედლეულსა და საკვებ პროდუქტებში არ დაიშვება  ადამიანისა და ცხოველების ინფექციური დაავადებების გამომწვევი პათოგენური მიკროორგანიზმებისა და პარაზიტული ორგანიზმების არსებობა.

29. სანიტარიულ-ჰიგიენურ შეფასებას ექვემდებარება ცხოველური წარმოშობის სასურსათო ნედლეული და საკვები პროდუქტები ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის გავლის შემდგომ, რომელსაც ატარებს სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახური მოქმედი ვეტერინარიულ-სანიტარიული წესების შესაბამისად.

30. საკლავი პროდუქტების ვეტერინარულ-სანიტარიული შეფასება ზოოანთროპონოზული დაავადებების გამომწვევების გამორიცხვის მიზნით რეგლამენტირდება საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მიერ დადგენილი ვეტერინარულ-სანიტარიული წესებით.

31. ხორცსა და ხორცის პროდუქტებში დაუშვებელია ტრიქინელას და ფინების (ცისტიცერკების) ლარვის არსებობა.

32. თუ ხორცის 40 სმ2-ზე აღმოჩნდება არა უმეტეს 3-4 ფინისა, ვეტერინარულ-სანიტარიული წესებით რეგლამენტირებული ერთ-ერთი ხერხით გაუვნებლობის შემდგომ დასაშვებია ამ ხორცის გამოყენება სასურსათო ნედლეულად ფარშიანი ძეხვების, კონსერვებისა და ხორციანი პურების დასამზადებლად.

33. თევზში, კიბოსებრებში, მოლუსკებში, წყალხმელეთებში, ქვეწარმავლებში და მათი გადამუშავების პროდუქტებში დაუშვებელია მე-4 დანართში მითითებული ჰელმინთების ცოცხალი მატლების არსებობა.

34. დაუშვებელია ახალ და ახლად გაყინულ სუფრის მწვანილეულში, ბოსტნეულში, ხილში და კენკროვანებში ჰელმინთების  კვერცხების, მატლებისა და ნაწლავთა პათოგენური უმარტივესების არსებობა.

35. ზღვის ძუძუმწოვრების, თევზის და არათევზეული სარეწი პროდუქტების, აგრეთვე ახალი და ახლად გაყინული სუფრის მწვანილეულის, ბოსტნეულის, ხილისა და კენკროვანების პარაზიტოლოგიური გამოკვლევები ტარდება დადგენილი წესით აკრედიტებულ ლაბორატორიებში (ცენტრებში).

36. მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ჰიგიენური ნორმატივები მოიცავს 4 ჯგუფის მიკროორგანიზმების კონტროლს:

ა) სანიტარიულ-მაჩვენებლები, რომლებსაც მიეკუთვნება მეზოფილური აერობული და ფაკულტატიური ანაერობული მიკროორგანიზმების რაოდენობა (მაფანმრ) და ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები - ნჩბჯ (კოლიფორმები);

ბ) პირობით-პათოგენური მიკროორგანიზმები: E.coli, S.aureus, Proteus-ის გვარის ბაქტერიები, B.cereus და სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები;

გ) პათოგენური მიკროორგანიზმები, მ.შ. სალმონელები;

დ) გაფუჭების მიკროორგანიზმები - ძირითადად საფუარისა და ობის სოკოები.

37. საკვები ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების მიკრობიოლოგიური ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლების მიხედვით რეგლამენტირება მიკროორგანიზმების უმეტესი ჯგუფებისათვის ხორციელდება ალტერნატიული პრინციპით, ე.ი.  ნორმირდება პროდუქციის მასა, რომელშიც დაუშვებელია ნაწლავთა ჩხირების ჯგუფის ბაქტერიები, უმეტესობა პირობით-პათოგენური მიკროორგანიზმებისა, ასევე პათოგენური მიკროორგანიზმები, მ.შ. სალმონელები. სხვა შემთხვევებში ნორმატივი ასახავს კოლონიაწარმომქმნელი ერთეულის რაოდენობას 1გ(მლ) პროდუქტში (კწე/გ, მლ).

38. მასობრივი მოხმარების პროდუქტებში, რომლებისთვისაც ცხრილებში არ არის მოცემული მიკრობიოლოგიური ნორმატივები, პათოგენური მიკროორგანიზმები, მ.შ. სალმონელები, დაუშვებელია 25გ პროდუქტში.

39. ყველა სახის ხარისხიანი თევზის პროდუქციაში Vibrio parahaemolyticus დაუშვებელია 10 კწე/გ რაოდენობაზე მეტი; კონტროლი ტარდება რეგიონში ეპიდემიოლოგიური არაკეთილსაიმედოობის დროს.

40. გამოსაყენებლად დამზადებული უმი ბოსტნეულის სალათებსა და ნარევებში Yersinia-ს გვარის ბაქტერიები დაუშვებელია 25გ პროდუქტში; კონტროლდება ეპიდემიოლოგიური არაკეთილსაიმედოობის დროს.

41. ანალიზის არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში, თუნდაც ერთ მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებელზე, ატარებენ განმეორებით ანალიზს. ამისათვის იმავე პარტიიდან იღებენ ნიმუშს შერჩევით, გაორმაგებული მოცულობით. განმეორებული ანალიზის შედეგები ვრცელდება მთელ პარტიაზე.

42. სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების ხარისხის შეფასების ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენს კვებითი ღირებულების მაჩვენებლები, რომლებიც მოიცავენ პროდუქციაში ძირითადი საკვები ნივთიერებების (ცილა, ცხიმი, ნახშირწყლები, ვიტამინები, მაკრო- და მიკროელემენტები) რაოდენობას და პროდუქციის ენერგეტიკულ ღირებულებას.

43. საკვები პროდუქციის უნარი დააკმაყოფილოს ადამიანის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები  განისაზღვრება მისი კვებითი ღირებულებით.

44. სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების ღირებულების გასაშუალოებული მაჩვენებლები (ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების შემცველობა) და ენერგეტიკული ღირებულება მოცემულია მე-7 განყოფილებაში. ამ რეკომენდაციების შესაბამისად საკვები პროდუქციის ცალკეული სახეობების კვებითი ღირებულების კონკრეტული სიდიდეები და მაჩვენებლები განისაზღვრება დამამზადებლის მიერ და შედის ნორმატიულ დოკუმენტაციაში.

45. ძირითადი მოთხოვნები პროდუქტების კვებითი და ენერგეტიკული ღირებულებისა და ნიშანდებისადმი მოცემულია მე-5 დანართში.

46. ბავშვთა კვების სპეციალიზებულ პროდუქტებს მიეკუთვნება პროდუქტები პირველი სამი წლის ასაკის ბავშვებისათვის, პროდუქტები სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის და სამკურნალო კვების პროდუქტები ადრეული ასაკის ავადმყოფი ბავშვებისათვის.

47. ბავშვთა კვების სპეციალიზებულ პროდუქტებს უნდა ჰქონდეთ მაღალი კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულება, უნდა აკმაყოფილებდეს ბავშვის ორგანიზმის მოთხოვნილებებს საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე,  შეესაბამებოდეს ბავშვის საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ფუნქციურ მდგომარეობას, აგრეთვე უნდა გამორიცხავდეს მათი ჯანმრთელობისათვის პოტენციურ საშიშროებას.

48. ბავშვთა კვების პროდუქტების ძირითადი სახეობების მოკლე დახასიათება მოცემულია მე-6 დანართში.

49. ბავშვთა კვების სპეციალიზებული პროდუქტები ხარისხისა და უსაფრთხოების მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდნენ ჰიგიენურ ნორმატივებს მოცემულს მე-8 განყოფილებაში.

50. სამკურნალო და ბავშვთა კვების სპეციალიზებული პროდუქტები და მათი კომპონენტები ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარიულ-მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლებით უნდა შეესაბამებოდნენ მე-7 დანართში მითითებულ მოთხოვნებს.

51. დაუშვებელია საქართველოს ტერიტორიაზე საკვები პროდუქტების წარმოება, შემოტანა და რეალიზაცია, რომლებიც შეიცავს ისეთ საკვებდანამატებს, რომელთა გამოყენება აკრძალულია მე-8 დანართის შესაბამისად.

52. საკვებდანამატების გამოყენების პირობები და საკვებ პროდუქტებში მათი შემცველობის დასაშვები დონეები რეგლამენტირებულია სანიტარიული წესებითა და ნორმებით – “საკვებდანამატების გამოყენების სანიტარიული წესები და ნორმები”.

53. დაუშვებელია სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების წარმოებაში და რეალიზაციისას, ტექნოლოგიური პროცესების, მოწყობილობების, საკვებ პროდუქტებთან კონტაქტში მყოფი ნივთიერებების, მასალებისა და  მათი ნაკეთობების გამოყენება, რომლებიც არ არის  ნებადართული საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.

54. საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მაჩვენებლების კონტროლისას, რომელთა დამზადების ტექნოლოგია გამორიცხავს ამა თუ იმ დამაბინძურებლების (მიკოტოქსინები, პესტიციდები, რადიონუკლიდები და სხვ.) დაგროვებას და კონტამინაციას სამამულო საკვები პროდუქციის მწარმოებლებისათვის რეკომენდებულია გააკონტროლოს წარმოებაში შემოტანილი ნედლეული.

55. საკვები პროდუქტების უსაფრთხოების მაჩვენებლების ნორმატივებს (განყოფილება 6 და 8), რომლებსაც მიეკუთვნება მოცემული რეკომენდაცია, შენიშვნებში მიეთითება – „კონტროლი ნედლეულის მიხედვით”.

  VI. სასურსათო ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების

   ხარისხისა და უსაფრთხოების ჰიგიენური ნორმატივები

   6.1. ხორცი და ხორცის პროდუქტები: ფრინველი, კვერცხი და მათი გადამუშავების პროდუქტები

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები,

მგ/კგ,

 არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.1.

 

 

 

 

ხორცი, მათ შორის ნახევარფაბრიკატები, ახალი, გაცივებული, გაყი-ნული (საკლავი, სარეწი და გარეული ცხოველების ყველა სახეობა).

ტოქსიკური

ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

სპილენძი

თუთია

 

0,5

0,1

0,05

0,03

5,0

70,0

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები:*

 

 

გარეული ცხოველების გარდა

 

 

 

ლევომიცეტინი

დაუშვებელია

<0,01

 

 

 

ტეტრაციკლინის ჯგუფი

დაუშვებელია

<0,01ერთ/გ

 

 

 

 

გრიზინი

დაუშვებელია

<0,5 ერთ/გ

 

 

 

ბაციტრაცინი

დაუშვებელია

<0,02 ერთ/გ

 

 

 

ნიტროზამინები:

 

 

 

 

 

 

 

ნდმა და ნდეა ჯამი

 

0,002

 

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

 

 

 

 

 

ჰექსაქლორცი-

კლოჰექსანი

(α,β,φ –იზომერები)

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

0,1

 

 

 

 

 

 

რადიონუკლი-

დები:

ცეზიუმი-137

 

160

250

ბკ/კგ, უძვლო ხორცი იგივე, ირმის უძვლო

ხორცი

 

 

 

 

 

 

320

 

 

160

იგივე, გარეული ცხოველის ხორცი უძვლო

იგივე, ძვლები (ყველა სახის)

 

 

 

 

სტრონციუმი-90

50

ბკ/კგ. უძვლო ხორცი

 

 

 

 

 

 

80

იგივე, ირმის უძვლო ხორცი

 

 

 

 

 

 

100

იგივე, გარეული ცხოველის უძვლო ხორცი

 

 

 

 

 

 

200

იგივე, ძვლები (ყველა სახის)

                                   მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

  მაფანმრ, კწე/გ,

  არა

 უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ) რომელშიც არ დაიშვება

 

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ

(კოლი

ფორმები)

პათოგენები,

 მ. შ. სალმონელე

ბი

 

1

2

3

4

5

6

6.1.1.1.

ახალი ხორცი (საკლავი ცხო-ველების ყველა სახეობა):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ახლად დაკლული ხორცი გადა

 

 

 

 

 

 

სინჯის აღება ღრმა

 

ნაკვეთში (ნახევარფეშხო, მეოთხედი)

10

1,0

25

ფენებიდან

 

 

-გაცივებული და ძლიერ გაცივე-ბული ხორცი ნაჭრებად

 

1.103

 

0,1

 

25

 

იგივე

6.1.1.2.

ხორცი გაყინული (საკლავი ცხოველების ყველა სახეობა):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ხორცი გადანაკვეთებში (ნახევარფეშხო, მეოთხედი)

 

1. 104

 

0,01

 

25

 

იგივე

 

 

-განძარღვული ხორცი გადანაკვეთებში (საქონლის, ღორის, ცხვრის)

 

 

5. 105

 

 

0,001

 

 

25

 

 

იგივე

 

 

- ხორცის მასა, მიღებული საკლავი ცხოველების ძვლებისა

 

5. 106

 

0,0001

 

25

 

იგივე

 

 

-ხორცისაგან გამოცალკევების შემდეგ.

 

5. 105

 

0,001

 

25

 

იგივე

6.1.1.3.

ხორცის ნახევარფაბრი-

კატები

ნატურალური

(გაცივებული,

გაყინული).

 

 

5. 105

 

0,001

 

25

 

 

6.1.1.4.

ნახევარფაბრიკა-

ტები დაკეპილი ხორცისა (გაცივებული, გაყინული):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - საქონლის ხორცის ფარში

5. 1031

0,0001

25

 

 

 

 

 - ნახევარფაბრი-

კატები ცომში

 

1. 106

0,0001

25

 

 

 

 

-ხორცის ნახევარფაბრი-

კატები   რესტრუქტურირე

ბული:

-დედაქალაქური ტიპისა

 

 

1•106

 

 

0,001

 

 

25

 

 

სულფიტმა-

რედუცირებე-

ლი კლოს-ტრიდი

ები 0,01გ-ში არ დაიშვება

 

 

 

- საქონლის ხორცის ტიპისა

5•106

0,0001

25

იგივე

 

 

- განსაკუთრებული ტიპისა

5•106

0,0001

25

 იგივე

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

6.1.2.

საკლავი ცხოველების სუბპროდუქტები, გაცივებული, გაყინული (ღვიძლი, თირკმელი, ენა, ტვინი, გული, საკვები სისხლი და სხვ.)

ტოქსიკური    ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

თირკმელები

 

 

 

 

დარიშხანი

1,0

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

თირკმელები

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

 

0,1

0,2

თირკმელები

 

 

 

 

ნიტროზამინები,

ანტიბიოტიკები,

პესტიციდები და

რადიონუკლიდები

 

 

 

პ.6.1.1. მიხედვით

 

 

 

                                       მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმრ, კწე/გ,

არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

  შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ

(კოლი-

ფორმები)

სულფიტმა-

რედუცირებე-

ლი კლოსტრი-

დიები

პათოგე-

ნები, მ.შ. სალმო-

ნელები

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1.2.1.

საკლავი ცხოველებისა, სუბპროდუქტე-

ბი გაცივებული, გა

ყინული (ღვიძლი, თირკმელე-

ბი, ენა, ტვინი,გული)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

6.1.2.2.

სისხლი საკვები:

- უმაღლესი ხარისხისა

 

5•105

 

0,1

 

1,0

 

25

 

S.aureus 1გ-ში არ დაიშვება

 

 

 

 

- პირველი ხარისხისა

 

1•106

 

0,1

 

1,0

 

25

 

იგივე

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული

დონეები, მგ/კგ.

 არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.3.

საქონლის, ღორის, ცხვრისა და სხვა საკლავი ცხოველების უმი ქონი (გაცივებული, გაყინული). ღორის სუთი გაცივებული, გაყინული, დამარილებუ-

ლი, შებოლილი.

 

იხ. განყოფილება „ზეთის ნედლეული და ცხიმოვანი პრო-დუქტები“ პ.6.7.4.

 

 

 

 

6.1.4.

ძეხვეულის ნაწარმი,** დაშაშხული, კულინარული ნაწარმი ხორცისაგან

ტოქსიკური ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლის-

წყალი

სპილენძი

თუთია

 

 

 

0,5

0,1

0,05

0,03

5,0

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ნდმა-ს და ნდეა-ს ჯამი

0,002

0,004

შებოლილი პროდუქტებისათვი

 

 

 

 

 

ბენზ(ა)პირენი

0,001

შებოლილი პროდუქტე-

ბისათვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები,პესტიციდები და

რადიო

ნუკლიდები

 

 

 

პ.6.1.1. მიხედვით

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმ

რ,კწე/გ,

არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფო-რმები)

სულფიტმარედუ-

ცირებელი

კლოსტრიდიები

S. aureus

პათოგენები,

მ.შ. სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.4.1.

ძეხვეული

უმად შებოლილი

და საკლავი ცხოველების ხორცის უმად შებოლილი ნაწარმი

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

0,01

 

 

 

1,0

 

 

 

25

 

 

6.1.4.2.

ძეხვეული ნახევრად შებოლილი

 

 

 

1,0

 

0,01

 

1,0

 

25

 

 

6.1.4.3.

ძეხვეული მოხარშულ-

შებოლილი

 

 

 

1,0

 

0,01

 

1,0

 

25

 

 

6.1.4.4.

ძეხვეულის ნაწარმი უმად შებოლილი, მოხარშულ-

შებოლილი, ნახევრად შებოლილი, დაჭრილი და ვაკუუმქვეშ შეფუთული პოლიმერულ აფსკებში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

25

 

 

 

6.1.4.5.

ძეხვეულის ნაწარმი მოხარშული (ძეხვი, სარდელი, სოსისი, ხორცის პურები)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– უმაღლესი და პირველი ხარისხის

 

1•103

 

1,0

 

0,01

 

1,0

 

25

 

 

 

 

– მეორე ხარისხის

 

2,5•103

1,0

0,01

1,0

25

 

 

6.1.4.6.

ძეხვეული მოხარშული ანტი-მიკრო

ბული და არომატული დანამატებით, მ.შ. დელიკატესი

 

 

 

1•103

 

 

1,0

 

 

0,1

 

 

 

 

25

 

 

6.1.4.7.

ძეხვეულის ნაწარმი მოხარშუ-

ლი,დაჭრი

ლი და ვაკუუმქვეშ შეფუთული პოლიმერ-

ულ აფსკ-ში, უმაღლესი და პირველი ხარისხისა

 

 

 

 

1•103

 

 

 

1,0

 

 

 

0,1

 

 

 

1,0

 

 

 

25

 

 

6.1.4.8.

ხორცის მოხარშული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროდუქტე-

ბი: –ბარკლე

ბი,რულეტე

ბი საქონ

ლისა და ღორის ხორცის, დაპრესილი ხორცი საქონლისა და ღორის, შაშხი გარსში

 

 

 

 

 

1•103

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

– ბეკონი დაპრესილი, ღორის თავების ხორცი დაპრესილი

 

1•103

 

1,0

 

0,1

 

 

25

 

 

 

 

– ცხვრის ხორცი ფორმებში

 

1•103

1,0

0,1

25

 

 

6.1.4.9.

შებოლილ-

მოხარშული პროდუქტები საქონლისა და ღორის ხორცისაგან:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ბარკლები, რულეტები, ზურგის, მკერდის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაჭრები, კისრის ნაჭრები, ღორის ზურგიელი გარსში

1•103

1,0

0,1

25

 

 

 

– ლოყების ჩამონაჭრე

ბი (ბაკები)

 

 

1•103

 

1,0

 

0,01

 

 

25

 

 

6.1.4.10.

პროდუქტები შებოლილ-შებრაწული

 

 

1•103

 

1,0

 

0,1

 

 

25

 

 

6.1.4.11.

პროდუქტები მოხარშული და შებრაწული, შებოლილ-

შებრაწული,

დაჭრილი და ვაკუუმქვეშ შეფუთული

 

 

 

 

1•103

 

 

 

1,0

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

25

 

 

6.1.4.12.

ხორცის სწრაფად გაყინული მზა კერძები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– საქონლის, ღორის და ცხვრის ხორცის საულუფე ნაჭრებისაგან (საწებლების გარეშე) დამზადებული შემწვარი, მოხარშული

 

– საქონლის, ღორის და ცხვრის დაკეპილი ხორცისაგან საწებლებით; ბლინები ხორცის შიგთავსით და მისთ.

 

 

 

 

1•104

 

 

 

 

 

 

2•104

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

ენტერკოკები

არა უმეტეს

1•103 კწე/გ

ენტეროკოკები

არა უმეტეს

2•103 კწე/გ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინდექსი

 

პროდუქტების ჯგუფი

 

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

 

შენიშვნები

1

2

3

4

5

6.1.5.

ხორცის პროდუქტები დამზადებული სუბპროდუქტების გამოყენებით  (პაშტეტები, ლივერული ძეხვები, ლაბები, სისხლიანი ძეხვები)

ტოქსიკური ელემენტები

 

 

პ. 6.1.2. მიხედვით

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინე-

ბი და

ბენზ(ა)პირენი

 

 

პ. 6.1.4. მიხედვით

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკე

ბი,პესტიცი

დები და რა

დიონუკლი-დები

 

 

 

პ. 6.1.1. მიხედვით

 

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

 

 

 

ინდექსი

 

 

 

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმ

კწე/გ, არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

 ნჩჯბ                

 (კოლი

-                                          

ფორ-

მები)                   

სულფიტ-მარე

დუცი-

რებელი კლოსტ-

რიდი

ები

S. aure-

us

პათო-

გენები, მ.შ. სალ

მონე-

ლები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.5.1.

ძეხვები სისხლიანი

2•103

1,0

0,01

25

 

 

 

 

6.1.5.2.

ზელცი† (რუსული უმაღლესი ხარისხის, თეთრი 1-ლი ხარი-სხის და რუხი მე-2 ხარისხის)

 

 

 

2•103

 

 

 

1,0

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

6.1.5.3.

ლივერული ძეხვეული:

– უმაღლესი და პირველი ხარისხის

– ლივერული მცენარეული (მესამე ხარისხის)

 

 

 

2•103

 

5•103

 

 

 

1,0

 

0,1

 

 

 

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

6.1.5.4.

 

პაშტეტი ღვიძლის

– უმაღლესი ხარისხის

– წონითი შეფუთული ცელოფანში

 

 

1•103

 

2•103

 

 

 

 

1,0

 

0,1

 

 

0,1

 

0,1

 

 

0,1

 

0,1

 

 

25

 

25

 

 

6.1.5.5.

ლაბები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– უმაღლესი ხარისხის

2•103

0,1

0,1

0,1

25

 

 

 

 

– მეორე ხარისხის

5•103

0,1

0,1

0,1

25

 

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.6.

კონსერვები ხორცის,

ხორც-მცენარეუ

ლი**

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

კონსერვებისა

თვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

დარიშხანი

0,1

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

კონსერვები

სათვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,03

 

 

 

 

 

 

სპილენძი

5,0

 

 

 

 

 

 

თუთია

70,0

 

 

 

 

 

 

კალა

200,0

კონსერვები-

სათვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

ქრომი

0,5

კონსერვებისა-

თვის ქრომირებულ ტარაში

 

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

კონტროლი  ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

ჰექსაქლორ

ციკლოჰექსანი

 

 

 

 

 

 

(α,β,φ–იზომერები)

0,1

 

 

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

ნიტრატები:

200

ხორც- მცენარეული

 

 

 

 

ნიტროზამინები და რადიონუკლი

დები:

 

პ. 6.1.1. მიხედვით

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:***

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფან

მრ კწე/გ,

არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

 

 ნჩჯბ (კოლი-

ფორმე-

  ბი)

სულფიტ-

მარედ

უცი-რებე

ლი კლო

სტრი-დიე

ბი

S. aure-us

პათო-

გენები, მ.შ. სალ-მონელ-ები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

6.1.6.1.

 

კონსერვები პასტერიზებული:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– საქონლის და ღორის ხორცისაგან

 

2•102

 

1,0

 

0,1

 

1,0

 

25

 

 

 

 

– შაშხი (ლორი) დაბეგვილი და სამოყვარულო

 

 

2•102

 

1,0

 

0,1

 

1,0

 

25

 

 

6.1.6.2.

კონსერვები სტერილიზებული:

– კონსერვები საქონლის, ღორის, და მისთ. მცენარეუ-

ლი შემავსებლებით ან მათ გარეშე

 

უნდა აკმაყოფილებდეს სამრეწველო სტერილობის მოთხოვნებს „ა’’ ჯგუფის კონსერვებისათვის

 

 

 

ინდექსი

 

პროდუქტების ჯგუფი

 

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.7.

კონსერვები სუბპროდუქტებისაგან, მ.შ. პაშტეტის (ყველა სახეობის საკლავი და სარეწაო ცხოველების)

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

კონსერვებისა-თვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

 

დარიშხანი

1,0

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

თირკმელები

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

თირკმელები

 

 

 

 

 

კალა

200

კონსერვებისა-თვის თუნუქის ასაწყობ ტარაში

 

 

 

 

 

ქრომი

0,5

კონსერვებისა-

თვის ქრომირე-ბულ ტარაში

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები, პესტიციდები, ნიტროზამინები და რადიონუკლი

დები

 

 

 

 

პ. 6.1.1. მიხედვით

 

 

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

 

 

მიკრობიოლოგი

ური მაჩვენებ

ლები***:

 

 

სტერილიზე-ბულ

კონსერვებისა-თვის

 

 

 

 

 

უნდა აკმაყოფილებ-დეს სამრეწველო სტერილობის მოთხოვნებს „ა“ ჯგუფის კონსერვებისათვის

 

6.1.8.

ხორცი სუბლიმაციური  და თბური გაშრობის

ტოქსიკური ელემენტე

ბი:

პ. 6.1.1. მიხედვით

საწყის პროდუქტზე გადაანგარიშებით მასში და საბოლოო პროდუქტში მშრალი ნივთიერებების შემცველობის გათვალისწინებით

 

 

 

 

 

ანტიბიოტი-

კები, ნიტრო

ზამინები, პესტიცი

დები და რადიო

ნუკლიდე

ბი:

 

პ. 6.1.1. მიხედვით

იგივე, კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

                     

                                  მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმრ, კწე/გ,

არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

ობის სოკოები კწე/გ, არა უმეტეს

 

შენიშვნები

 

 

 

 

 

პათოგენე

ბი, მ.შ. სალმონე-

ლები

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმე

ბი)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

6.1.8.1

საკვები კონცენტრატე

ბი, სითბური გამოშრობე

ბისა, ძროხის ფარში

 

 

2,5•104

 

 

25

 

 

1,0

 

 

100

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.9.

ფრინველი, მათ შორის ნახევარ-ფაბრიკატები, ახალი, გაცივებული, გაყინული (ყველა სახე-ობის საკლავი, სარეწაო და გარეული ფრინველი)

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,5

 

 

 

დარიშხანი

0,1

 

 

 

კადმიუმი

0,05

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,03

 

 

 

 

 

სპილენძი

5,0

 

 

 

 

 

 

თუთია

 

70,0

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები*:

 

 

გარდა გარეული ფრინველისა

 

 

 

 

 

ლევომიცეტინი

დაუშვებელია

<0,01

 

 

 

 

ტეტრაციკლინის ჯგუფი

 

დაუშვებელია

 

<0,01 ერთ/გ

 

 

 

 

გრიზინი

დაუშვებელია

<0,5 ერთ/გ

 

 

 

 

ბაციტრაცინი

 

დაუშვებელია

<0,02 ერთ/გ

 

 

 

 

ნიტროზამინები

 

 

 

 

 

 

 

 

ნდმ-ს და ნდე-ის         ჯამი

0,002

 

 

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰექსაქლორციკ

ლოჰექსანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

რადიონუკლიდე

ბი:

 

 

 

 

 

 

 

 

ცეზიუმ-137

180

ბკ/კგ

 

 

 

 

სტრონციუმ-90

 

80

ბკ/კგ

 

 

 

6.1.9.1.

 

 

 

ფრინველის ფეშხვი და ხორცი:

მიკრობიოლოგი

ური მაჩვენე

ბლები:

 

 

 

 

 

 

 

– ფრინველი გაცივებული, გაყინული (კონტროლი ფეშხვის კუნთებიდან)

მაფანმრ

1•105

კწე/გ,

არა უმეტეს

 

 

 

 

პათოგენები, 

მ. შ.  სალმონელები

 

 

25

მასა (გ) რომელშიც არ დაიშვება

 

 

 

 

 

 

 

 

დადებითი ანა-ლიზის შემთხვევაში იღებენ 5X25გ, დასაშვებია 1 სინჯში; ამასთანავე ხო-რცი ექვემდე-ბარება სამ-რეწველო გადა-მუშავებას კონსერების ან

ძეხვის დასამ-ზადებლად

 

 

– ხორცი ფრინველის უძვლო, ნაჭრებად;

მაფანმრ

2•105

კწე/გ,

 არა უმეტეს

 

 

ხორცი ფრინველის ნაჭრებად დაჭრილი და ძვლიანი, მ.შ. ბარკლისა

პათოგენები,    მ.შ. სალმონელები

       25

მასა (გ), რომელ-შიც

არ დაიშვება

 

 

–  ფრინველის ხორცი (გაპუტული)

მაფანმრ

1•106

კწე/გ,      არა უმეტეს

 

 

          

პათოგენები,

მ.შ. სალმონელები

 

25

მასა (გ), რომელ-შიც

არ დაიშვება

6.1.9.2.

ფრინველის ხორცის გადამუშავების პროდუქტები,

 

 

 

 

 

 

 

ნახევარფაბრიკატები, გაცივებული, გაყინული

 

 

 

 

 

– ხორცის პელმენი

მაფანმრ

ნჩჯბ (კოლიფორმები)

1•106

 

 

0,0001

კწე/გ, არა უმეტეს,    

მასა (გ), რომელ-შიც არ დაიშვება

 

 

 

 

 

პათოგენები,

 მ.შ. სალმონელები

       25

იგივე

 

 

 

– ნახევარფაბრიკატები

დაკეპილი

მაფანმრ

1•106

კწე/გ,

არა უმეტეს

 

 

 

 

პათოგენები, მ.შ. სალმონელები

 

        25

მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

 

6.1.10.

სუბპროდუქტები ფრინველისა, გაცივებული, გაყინული

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,6

 

 

 

 

 

 

დარიშხანი

1,0

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,3

 

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,1

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები,

ანტიბიოტიკები,

 

 

 

 

 

 

 

 

პესტიციდები და

რადიონუკლიდე

ბი:

 

პ. 6.1.9. მიხედვით

 

 

 

 

 

 

 

მიკრობიოლო

გიური მაჩვენებლები:

 

 

 

 

 

6.1.10.1.

სუბპროდუქტები ფრინველის გაცივებული, გაყინული (თავის, კისრის და მისთ.)

 

პათოგენები,

 მ.შ. სალმონელები

25

მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

6.1.10.2.

შიგნეული ფრინველის (ღვიძლი, კუჭი, გული)

მაფანმრ

1•106

კწე/გ,        არა უმეტეს

 

 

 

 

პათოგენები,

მ.შ. სალმონელები

25

მასა (გ), რომელ-შიც არ დაიშვება

 

6.1.11.

ძეხვეულის ნაწარმი**, შებოლილი, კულინარული ნაწარმი ფრინველის ხორცისაგან

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

ტყვია     

0,5

 

 

 

დარიშხანი

0,1

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,05

 

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სპილენძი

5,0

 

 

 

 

 

 

თუთია

70,0

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ნდმ-ისა და ნდე-ის ჯამი

0,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004

შებოლილი პროდუქტები-

სათვის

 

 

 

 

 

ბენზ(ა)პირენი

0,001

შებოლილი პროდუქტები-

სათვის

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები, პესტიციდები და რადიონუკლიდები

 

 

პ. 6.1.9. მიხედვით

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების

ჯგუფი

მაფანმრ

, კწე/გ,

არამეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ. (კოლი-

ფორმები)

სულფიტმარედუცირ

ებელიკლოს

ტრიდიე

ბი

S. aureus

პათოგენე

ბი, მ.შ.

სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.11.1.

ძეხვეულის ნაწარმი მოხარშუ-ლი (ძეხვები, ხორცის პური, სოსისი, სარდელი, კვერცხიანი ძეხვეული, მოხარშული კვერცხიანი პროდუქტები გარსში)

 

 

 

 

 

1•103

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

25

 

 

6.1.11.2.

მოხარშულ-

შებოლილი ძეხვები და სხვ. ნაწარმი

 

 

1•103

 

1,0

 

0,1

 

1,0

 

25

 

 

6.1.11.3.

ფრინველის ფეშხვი და შებრაწული ნაწარმი, შებოლილშებ

რაწული შეფუთული და მის გარეშე

 

 

 

 

1•103

 

 

 

1,0

 

 

 

0,1

 

 

 

1,0

 

 

 

25

 

 

6.1.11.4.

მზა დაკეპილი ნაწარმი

 

1•103

1,0

0,1

1,0

25

 

 

6.1.11.5.

მზა კერძები სწრაფად გაყინული ფრინველის ხორცისაგან (საულუფე ნაჭრებისაგან შემწვარი, მოხარშული)

 

 

 

1•104

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

25

 

ენტერ-

კოკები არა უმეტეს

1•103

კწე/გ

 

 

6.1.11.6.

მზა სწრაფად გაყინული კერძები დაკეპილი ხორცისაგან საწებლებით

 

 

2•104

 

 

0,1

 

 

 

 

1,0

 

 

25

ენტერო-

კოკები არა უმეტეს

2•103 კწე/გ

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6.1.12.

ხორცპროდუქტები ფრინველის სუბპროდუქტების გამოყენებით  (პაშტეტები, ლივერული ძეხვები და სხვა)

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

პ. 6.1.10. მიხედვით

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები და

ბენზ (ა) პირენი,

 

 

პ. 6.1.4. მიხედვით

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები,

პესტიციდები და

რადიონუკლი

დები

 

    პ.6.1.9.

    მიხედვით

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

                                      მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების

ჯგუფი

მაფანმრ,კწე/გ,

არა უმეტეს

 

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფორ

მები)

სულფიტმა-

რედუცირე-

ბელი კლოს- ტრიდიები

S. aureus

პათოგენე

ბი, მ.შ.

სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.12.1.

პაშტეტები ქათმისა

 

2•103

1,0

0,1

1,0

25

 

 

6.1.12.2.

პაშტეტები ფრინველის ღვიძლისა

 

 

5•103

 

1,0

 

0,1

 

0,1

 

25

 

 

6.1.12.3.

ძეხვები ლივერული ფრინველის ხორცისა მცენარეული დანამატებით

 

 

5•103

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

1,0

 

 

25

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.13.

კონსერვები ფრინველის ხორცისაგან, ხორც-მცენარეუ

ლი**, მ.შ. პაშტეტის

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6

პაშტეტის

 

 

 

 

 

 

1,0

კონსერვებისა-

თვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

დარიშხანი

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

პაშტეტის

 

 

 

 

კადმიუმი

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

პაშტეტის

 

 

 

 

 

 

0,1

კონსერვებისა-

თვის თუნუქის ნაკრებ ტარში

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

პაშტეტის

 

 

 

 

სპილენძი

5,0

ხორცის, ხორც-მცენარეული

 

 

 

 

თუთია

70,0

იგივე

 

 

 

 

 

კალა

200,0

კონსერვები-

სათვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

 

 

 

ქრომი

0,5

კონსერვებისათ-

ვის ქრომირე-

ბულ ტარაში

 

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

ჰექსაქლორციკლო

ჰექსანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

ნიტრატები:

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

200

ხორც-მცენარეული

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები,

ნიტროზამინები და

რადიონუკლიდები:

პ. 6.1.9.     მიხედვით

კონტროლი

ნედლეულის მიხედვით

 

                                      მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები***:

 

ინდექსი

პროდუქ

ტების ჯგუფი

მაფანმრ, კწე/გ, არა

უმეტეს

პროდუქ

ტის მასა (გ), რომელშიც

არდაიშვება

 

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

 

შენიშვნები

 

 

 

 

   ნჩჯბ (კოლი-

ფორმე

ბი)

სულფი

ტმარე-

დუცირე

ბელი კლოს-

ტრიდი

ები

5

პათოგენები,

მ. შ. სალმო-

ნელები

 

 

6.1.13.1.

კონსერვე-

ბი პასტე

რიზებული

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bac.

ce-

 

 

 

ფრინვე

ლის ხორ

ცისაგან

 

2•102

 

1,0

 

0,1

 

1,0

 

25

 

reus 

შგ-სი არ დაიშვება

 

 

6.1.13.2.

კონსერვე-

სტერილი-

ზებული  ფრინვე-

ლის ხორცის მცენარეუ-

ლი დანა

მატებით და მათ გარეშე, მ.შ. პაშტეტის

უნდა აკმაყოფილებდეს სამრეწველო სტერილობის მოთხოვნებს „ა“ ჯგუფის კონსერვებისათვის.

 

 

 

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლე

ბი

დასაშვები დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.14.

ხორცი ფრინველის სუბლიმაციური და თბური შრობის

ტოქსიკური ელემენტები:

პ. 6.1.9. მიხედვით

საწყის პროდუქტზე გადაანგარიშე

ბით  და საბოლოო პროდუქტში მშრალი ნივთიერებების

შემცველობის გათვალისწინებით

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკე-

ნიტროზამი-

ნები, პესტი

ციდები და რადიონუკლი

დები

პ. 6.1.9. მიხედვით

იგივე, კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

                                  მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფან

მრ, კწე/გ, არა უმეტეს

პროდუქტების მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმები)

S. aureus

პათოგე-

ნები, მ.შ.

სალმონელები

 

6.1.14.1.

ფარში წიწილის სუბლიმაციური შრობის

 

1•104

 

0,01

 

0,1

 

25

 

Proteus 0,1გ არ დაიშვება

6.1.14.2.

ფარში ქათმის

5•103

0,1

0,1

25

იგივე

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ,

არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.15.

კვერცხი და მისი გადამუშავების პროდუქტები (კვერცხი, მელანჟი)

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

0,3

 

 

 

 

 

 

დარიშხანი

0,1

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

0,01

 

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

0,02

 

 

 

 

 

 

სპილენძი

3,0

 

 

 

 

 

 

თუთია

50,0

 

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები*:

 

 

 

 

 

 

 

 

ლევომიცეტინი

დაუშვებე-

ლია

<0,01

 

 

 

 

ტეტრაციკლინის ჯგუფის

 

დაუშვებე-

ლია

 

<0,01 ერთ/გ

 

 

 

 

სტრეპტომიცინი

დაუშვებე-

ლია

<0,5 ერთ/გ

 

 

 

 

ბაციტრაცინი

დაუშვებე-

ლია

<0,02 ერთ/გ

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰექსაქლორციკლოჰ-

ექსანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

რადიონუკლიდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ცეზიუმი-137

80

ბკ/კგ

 

 

 

 

სტრონციუმი-90

50

ბკ/კგ

 

                                        მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქ-

ტების ჯგუფი

მაფან

მრ, კწე/გრ,

არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმები)

S. aure-

us

Pprot

eus

 

პათო

გენები, მ. შ. სალმო

ნელები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.15.1.

კვერცხი ქათმისა, მწყერისა დიეტური

 

5•103

 

0,1

 

 

 

5 X25*

 

*ანალიზი ტარდება კვერცხის გულზე

 

6.1.15.2.

კვერცხი ქათმისა სუფრის

5•105

0,01

25*

 

*იგივე

6.1.15.3.

მელანჟი კვერცხისა გაყი-ნული, კვერცხის გული და ცილა გაყინული

 

 

5•105

 

 

0,1

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

25

 

 

 

 

6.1.15.4.

მელანჟი კვერცხისა გაყინუ-ლი მარილითა და შაქრით

 

5•105

 

0,1

 

1,0

 

1,0

 

25

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

ზღვრული დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.1.16.

კვერცხის ფხვნილი

ტოქსიკური ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

3,0

0,6

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

სპილენძი

თუთია

 

  15,0

  200,0

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები,

პესტიციდები და

რადიონუკლიდე

ბი

  პ. 6.1.15. მიხედვით

საწყის პროდუქტზე გადაანგარიშე-

ბით მასში და საბოლოო პროდუქტში მშრალი ნივთიერებების შემცველობის

 

 

 

 

 

 

 

 

გათვალის

წინებით, კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

                               მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

 

ინდექსი

პროდუქტე-

ბის ჯგუფი

მაფანმრ კწე/გრ,

არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმები)

S. aure-us

Prot-

eus

პათოგენები,  მ. შ. სალმონე

ლები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.16.1.

კვერცხის ფხვნილი ენტერალუ-

რი კვების პროდუქტე-

ბისათვის

 

 

 

5•104

 

 

0,1

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

25

 

 

6.1.16.2.

კვერცხის ფხვნილი თბური დამუშავე

ბის პრო

დუქტები-

სათვის; ცილა, კვერცხი გული მშრალი; კვერცხის მშრალი ნარევები ომლეტი-

სათვის

 

 

 

 

1•105

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

25

 

 

6.1.16.3.

კვერცხის პროდუქტე-

ბი სუბ-

ლიმაციური შრობის-

ფხვნილი

– კვერცხის გული

– ცილა

 

 

5•104

1•104

 

 

0,01

0,1

 

 

1,0

1,0

 

 

 

 

25

25

 

 

               

 * გრიზინის, ბაციტრაცინის და ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკების განსაზღვრის ქიმიური მეთოდების გამოყენებისას მათი ფაქტობრივი შემცველობის გაანგარიშება ერთ./გ-ში წარმოებს სტანდარტის აქტივობის მიხედვით.

 

** ძეხვეულის ნაწარმისათვის და ხორც-მცენარეული კონსერვებისათვის უსაფრთხოების მაჩვენებლების გაანგარიშება ხდება ძირითადი  ნედლეულის სახეობის (სახეობების) მიხედვით, როგორც მასური წილის, ასევე ნორმირებული კონტამინანტების დასაშვები დონეების მიხედვით.

 

*** კონსერვებისათვის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები დგინდება  კონსერვებზე სანიტარიულ-ტექნიკური კონტროლის ინსტრუქციის შესაბამისად.

 

6.2. რძე და რძის პროდუქტები

 

 

ინდექსი

 

პროდუქტების ჯგუფი

 

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები მგ/კგ არა უმეტეს

 

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6.2.1.

რძე – ნედლული

ნაღები – ნედლული

რძე პასტერიზებული სტერილიზებული და ნადუღი, არაჟანი, რძემჟავა სასმელები

ტოქსიკური

ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

სპილენძი

თუთია

 

 

 

0,1

0,05

0,03

0,005

1,0

5,0

 

 

 

 

 

 

მიკოტოქსინები:

 

 

 

 

 

 

 

 

აფლატოქსინი M1

0,0005

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები*:

 

 

 

 

 

 

 

 

ლევომიცეტინი

ტეტრაციკლინის ჯგუფი

სტრეპტომიცინი

პენიცილინი

 

დაუშვებელია

დაუშვებელია

დაუშვებელია

დაუშვებელია

  <0,01

<0,01 ერთ/გ

<0,5 ერთ/გ

<0,01 ერთ/გ

 

 

 

 

მაინჰიბირებელი ნივთიერებები:

 

დაუშვებელია

რძე და ნაღები ნედლული

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰექსაქლორციკლ

ოჰექსანი

(a,b,y -იზომერები

0,05

 

1,25

 

რძე,  რძემჟავა სასმელები,

რძის პროდუქ

ტები ცხიმზე

გადაანგარიშე-

ბით

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

0,05

 

1,0

რძე, რძემჟავა პროდუქტებ

რძის

პროდუქტებიც

ხიმზე გადაა

ნგარიშებით

1

2

3

4

5

 

 

 

 

რადიონუკლიდები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ცეზიუმ-137

სტრონციუმ-90

50

25

ბკ/ლ

იგივე

 

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:**

 

ინდექსი

პროდუქტების სახეობა

მაფამრ,

კწე/გრ, არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გრ,სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

 

 

შენიშვნა

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმე-

ბი)

პათოგე-

ნები მ.შ.

სალმონე-

ლები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.1.1.

რძე ნედლი:

– უმაღლესი ხარისიხისა

 

– პირველი ხარისხისა

 

– მეორე ხარისხისა

 

3•105

 

 

 

5•105

 

 

4•106

 

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

25

სომატიური უჯრედები არა უმეტეს 500 000 1 სმ3

სომატიური უჯრე-დები არა უმეტეს 1000 ათასი 1 სმ3

იგივე

6.2.1.2.

რძე პასტერიზებული

– ჯგუფი „ა“

 

– ჯგუფი „ბ“

–სამომხმარებლო ტარაში

– მათარებში

– ცისტერნებში

 

 

5•104

 

 

1•105

 

2•105

3•105

 

1,0

 

 

0,01

 

0,01

0,01

 

25

 

 

25

 

25

25

 

S.aureus 1 სმ3 არ დაიშვება

 

S.aureus 0,1

სმ3 არ დაიშვება

 

 

6.2.1.3.

ნაღები პასტერიზებული;

– ჯგუფი „ა“ (ბოთლებში და პაკეტებში)

 

– ჯგუფი „ბ“:

– სამომხმარებლო ტარაში

– მათარებში

 

 

 

 

1•105

 

2•105

 

3•105

 

 

0,1

 

 

0,01

 

0,01

 

 

25

 

 

25

 

25

 

 

S.aureus 1 სმ3 არ დაიშვება

 

 

S.aureus 0,1 სმ3 არ დაიშვება

 

 

6.2.1.4.

 

რძე ნადუღი

 

2,5•103

1,0

25

 

 

 

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტის სახეობა

მაფან

მრ, კწე/გ, არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გრ,სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფორმები)

პათოგე-

ნები მ.შ. სალმონე

ლები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.1.5.

რძე და ნაღები სტერილიზებული

უნდა აკმაყოფილებდეს სამრეწველო სტერილობის მოთხოვნებს

6.2.1.6.

 

 

რძემჟავა სასმელები

0,01

25

S.aureus 1 სმ3 არ დაიშვება

6.2.1.7.

 

„რიაჟენკა“

1,0

25

იგივე

6.2.1.8.

 

არაჟანი ყველა სახეობის

0,001

25

იგივე

6.2.1.9.

არაჟანი თერმული დამუშავების

 

 

0,01

 

25

 

იგივე

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნა

6.2.2.

ხაჭო და ხაჭოს ნაწარმი***

ტოქსიკური ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

სპილენძი

თუთია

 

 

 

0,3

0,2

0,1

0,02

5,0

40,0

 

 

 

 

 

 

მიკროტოქსინები:

აფოატოქსინები M1

 

0,0005

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

ჰექსაქლორციკლოჰექ

სანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

 

 

 

1,25

 

 

 

1,0

კონტროლი ნედ-ლეულის მიხედვით

ცხიმზე გადაანგარი

შებით

 

იგივე

 

 

 

 

 

 

ანტიბიოტიკები და რადიონუკლიდები:

 

პ. 6.2.1. მიხედვით

კონტროლი ნედ-ლეულის მიხედვით

 

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების სახეობა

პროდუქტის მასა (გრ, სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნა

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფორ-

მები)

პათოგენებ

ი მ.შ.

სალმონე-

ლები

S.

aureus

 

6.2.2.1.

ხაჭო, ყველი დამზადებული ოჯახის პირობებში და სხვა, ხაჭოს ნაწარმი, თერმოდამუშავების გარეშე

 

 

 

0,001

 

 

 

25

 

 

 

0,1

 

 

6.2.2.2.

 

 

ხაჭოს ნაწარმი თერმო დამუშავებით

 

 

0,01

 

 

25

 

 

0,1

 

 

6.2.2.3.

დესერტები ნაღებისა

0,01

25

0,1

 

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

კონსერვები რძისა

(რძე შესქელებული და კონცენტრირებული)***

 

 

 

 

 

 

ტოქსიკური ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყა

ლი სპილე

ნძი თუთია

კალა

ქრომი

 

 

0,3

0,15

0,1

0,015

3,0

15,0

200,0

0,5

 

 

კონსერვე

ბისათვის თუნუქის ნაკრებ ტარაში

 

კონსერვები

სათვის ქრო-მირებულ ტარაში

 

 

 

 

 

 

მიკოტოქსინ

ები:

აფლა-

ტოქსინი M1

 

 

 

 

0,0005

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

ეექსაქლო-

რციკლოჰე-

ქსანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტე-

ბი

 

 

1,25

 

1,0

 

 

ცხიმზე გადაანგარი-

შებით

იგივე

 

 

 

 

ანტიბიოტიკე-

ბი

პ. 6.2.1. მიხედვით

კონტროლი ნედლეულის

 

 

 

 

მიხედვით

 

 

 

 

რადიონუკლი

დები:

ცეზიუმი-137

სტრონციუმი-

90

 

200

100

 

ბკ/კგ

იგივე

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

 

ინდექსი

პროდუქტის სახეობა

მაფანმრ, კწე/გ, არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გრ,სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფორმე-

ბი)

პათოგენე

მ.შ. სალმონე-

ლები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.3.1.

რძე შესქელებული სტერილიზებული ქილებში

 

 

უნდა აკმაყოფილებდეს სამრეწველო სტერილიზაციის მოთხოვნებს

6.2.3.2.

რძე შესქელებული შაქრით (მოუხდელი და უცხიმო)

– სატრანსპორტო ტარაში

– სამომხმარებლო ტარაში

 

 

 

 

 

 

 

– 2,5•104*

 

 

 

 

1,0

 

1,0

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

 

* ახლად დამზა-დებულ პროდუქტ-

ში

6.2.3.3.

კაკაო, ყავა, ნატურალური შესქელებული რძითა და შაქრით, ნაღები შესქელებული შაქრით

 

 

 

 

 

3,5•104*

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

* იგივე

 

ინდექსი

პროდუქტების სახეობა

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.2.4.

რძის მშრალი პროდუქტები:რძე, ნაღები, (ნარევი ნაყინებისათვის)***

ტოქსიკური ელემენტები:

მიკოტოქსინები და ანტიბიოტიკები

 

 

 

პ. 6.2.1. მიხედვით

 

 

 

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით, გადაანგარიშე-

ბული აღდგე-ნილი პრო-დუქტის მიხე-დვით

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

ეექსაქლორციკ

ლოჰექსანი

(α,β,φ–იზომერები)

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

 

 

1,25

 

 

 

 

1,0

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

ცხიმზე გადაანგარიშე-

ბით

იგივე

 

 

 

 

რადიონუკლიდე-

ბი:

ცეზიუმ-137

სტრონციუმ-90

 

360

200

 

ბკ/კგ

იგივე

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

 

ინდექსი

პროდუქტის სახეობა

მაფანმრ, კწე/გრ,

პროდუქტის მასა (გრ,სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

არა უმეტეს

ნჩჯბ (კოლიფორ-

მები)

პათოგენები მ.შ. სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.4.1.

რძე ძროხისა მშრალი მოუხდელი

– უმაღლესი ხარისხისა

– პირველი ხარისხისა

 

 

 

5•104

7•104

 

 

0,1

0,1

 

 

25

25

 

 

6.2.4.2.

 

 

 

 

რძე მშრალი ცხიმგაცლილი

–უშუალო მოხმარებისათვის

–სამრეწველო გადამუშავებისათვის

 

5•104

 

1•105

 

0,1

 

0,1

 

25

 

25

 

 

6.2.4.3

 

 

რძის მშრალი სასმელები, საკვები კონცენტრატები-სასმელები რძით ან ნაღებით

 

 

1•105

 

 

0,1

 

 

25

 

 

ობის სოკოები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კწე 1 გრამში არა უმეტეს S. aureus 1გ არ დაიშვება

 

6.2.4.4.

ნაღები მშრალი და ნაღები მშრალი შაქრით

– უმაღლესი ხარისხის

– პირველი ხარისხის

 

 

5•104

1•105

 

 

0,1

0,1

 

 

25

25

 

 

 

 

6.2.4.5.

მშრალი ნარევები

მსუბუქი ნაყინებისათვის

 

5•104

 

0,1

 

25

 

S. aureus 1გ არ დაიშვება

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.2.5.

რძის ცილების კონცენტრატები, კაზეინი, კაზეინატები, რძის ცილების ჰიდროლიზატები

 

 

იხ. განყ. „სხვა პროდუქტები“ პ. 6.9.2.

6.2.6.

ყველი კვეთისა და

ნადნობი ***

ტოქსიკური

ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

სპილენძი

თუთია

 

 

 

0,5

0,3

0,2

0,03

10,0

50,0

 

 

 

 

 

 

მიკოტოქსინები და ანტიბიოტიკები

 

 

პ. 6.2.1. მიხედვით

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

პესტიციდები

პ. 6.2.2. მიხედვით

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

რადიონუკლიდები:

ცეზიუმი-137

სტონციუმი-90

 

 

50,0

100,0

 

ბკ/კგ

იგივე

 

 

 

 

მიკრობიოლოგიუ-

რი მაჩვენებლები

 

 

ყველა სახეობის ყველში სტაფილოკ-

ოკური ენტე-

 

 

 

 

 

 

 

 

როტოქსინე-

ბი დაუშვე-

ბელია იმუნო

ფერმენტული მეთოდის მგრძნობე-

ლობის ფარგლებში. კონტროლი არაკეთილ-საიმედო ეპიდმდგო-

მარეობისას

 

ინდექსი

პროდუქტის სახეობა

მაფანმრ, კწე/გ, არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ, სმ3), რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფორმე-

ბი)

პათოგენე-

ბი მ.შ. სალმონე-

ლები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.6.1.

 

 

 

ყველი კვეთისა მაგარი და რბილი

 

 

 

 

 

0,001

 

25

 

S. aureus არა უმეტეს 1000კწე/გ

6.2.6.2.

ყველი რუსეთისა

0,001

25

S. aureus ara არა უმეტეს 500კწე/გ

 

6.2.6.3.

ყველი ნადნობი

– შემავსებლების გარეშე

 

 

 

 

 

 

 

 

– შემავსებლებით (ბოსტნეული, სოკოები და მისთ.)

 

 

 

5•10

 

 

 

 

 

 

 

1•104

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

ობის სოკოები არა უმე-ტეს 50 კწე /გ, საფუარი არა უმეტეს 50 კწე/გ

 

ობის სოკოები არა უმეტეს 100 კწე/გრ. საფუარი არა უმეტეს 100კწე/გ

 

ინდექსი

პროდუქტე-

ბის ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.2.7.

ნაყინი ***

ტოქსიკური ელემენტები, მიკოტოქსინები, ანტიბიო-ტიკები და რადიო-ნუკ-ლიდები

 

 

 

 

 

პ. 6.2.1. მიხედვით

 

 

 

კონტროლი ნედლეულის

მიხედვით

 

 

 

 

პესტიციდები:

პ. 6.2.2.

კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

                   მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტ

ის სახეობა

მაფანმრ კწე/გრ არა

უმეტეს

მასა პროდუქტის (გ, სმ3), რომელშიც არ დაიშვება

შენიშნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმუ-

ლი)

პათოგენე-

ბი მ.შ. სალმონე-

ლები

S.

aureus

 

1

2

3

4

5

6

7

6.2.7.1.

ნაყინი რძზე დამზადებული

 

 

1•105

 

0,01

 

25

 

1,0

 

 

6.2.7.2.

ნაყინი რბილი დამზადებუ-

ლი თხევადი ნარევებისაგან

 

 

 

1•105

 

 

0,1

 

 

25

 

 

1,0

 

 

6.2.7.3.

ნაყინი რბილი დამზადე-

ბული მშრალი ნარევები-

საგან

 

 

 

1•105

 

 

0,1

 

 

25

 

 

1,0

 

 

6.2.7.4.

თხიერი ნარევები რბილი ნაყინისა-

თვის

 

3•104

 

0,1

 

25

 

1,0

 

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები მგ/კგ არა უმეტეს

შენიშვნები

 

1

2

3

4

5

6.2.8.

კარაქი ძროხის

იხილეთ განყ. „ზეთის ნედლეული და ცხიმოვანი

 პროდუქტები“ პ. 6.7.6.

 

6.2.9.

შემადედებელი კულტურები

ტოქსიკური ელემენტები:

ტყვია

დარიშხანი

 

 

1,0

0,2

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

ვერცხლისწყალი

სპილენძი

თუთია

0,2

0,03

10,0

30,0

 

 

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმრ კწე/გრ არა უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ, სმ3) რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლიფო-

რმები)

პათოგენები მ.შ. სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

6.2.9.1.

შემადედებლები კეფირისათვის (თხევადი)

 

 

 

3,0

 

 

100

 

 

10,0

 

ობის სოკოები არა უმეტეს 10კწე/გ

 

6.2.9.2.

შემადედებლები სხვა რძე-მჟავა პროდუქტებისათ-

ვის, დამზადებუ-

ლი სუფთა კულ-

ტურებისაგან

 

 

 

 

10,0

 

 

 

 

100

 

 

 

 

10,0

ობის და სა-ფუარის სოკოები არა უმეტეს 10კწე/გ

6.2.9.3.

შემადედებლები მშრალი სუბლი-მაციური შრობისა,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაქკონცენტრატე-

ბი

1,0

10

1,0

იგივე

 

 

 

* სტრეპტომიცინის, პენიცილინისა და ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკების განსაზღვრისათვის ქიმიური მეთოდების გამოყენებისას მათ ფაქტობრივ შემცველობას გადაიანგარიშებენ ერთ/გ-ზე სტანდარტის აქტივობის მიხედვით.

 

** რძის კონსერვების სამრეწველო სტერილიზაციის შეფასება ხდება „რძის მრეწველობის საწარმოებში მიკრობიოლოგიური კონტროლის შესახებ ინსტრუქციების თანახმად“ 1988.

 

*** რძის პროდუქტებისათვის, რომლებსაც დამატებული აქვთ არარძისმიერი საკვები ინგრედიენტები, უსაფრთხოების მაჩვენებლები დგინდება ამ დანამატების შემცველობისა და მათ მიმართ უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით

 

6.3. თევზი, სარეწის არათევზეული ობიექტები და მათი

გადამუშავების პროდუქტები

 

 

ინდექსი

 

პროდუქტების ჯგუფი

 

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნა

 

1

2

3

4

5

6.3.1.

თევზი ცოცხალი, თევზი დაუმუშავებელი, გაცივებული, გაყი-ნული, ფარში, ფილე

ტოქსიკური

ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

1,0

 

 

 

 

 

 

დარიშხანი

2,0

თინუსი, შიმშერი, სვია

 

 

 

 

 

 

1,0

მტკნარი წყლის

 

 

 

 

 

 

5,0

ზღვისა

 

 

 

 

კადმიუმი

0,2

 

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყ-

ალი

0,3

მტკნარი წყლის არამტაცებელი

 

 

 

 

 

 

0,6

მტკნარი წყლის მტაცებელი

 

 

 

 

 

 

0,5

ზღვისა

 

 

 

 

 

 

1,0

თინუსი, შიმშერი, სვია

 

 

 

 

სპილენძი

10,0

 

 

 

 

 

 

თუთია

40,0

 

 

 

 

 

 

ჰისტამინი:

100,0

თინუსი სკუმბრია, ორაგული, ქაშაყი

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები

 

 

 

 

 

 

 

 

ნდმა-ისა და ნდეა-ის ჯამი

 

0,003

 

 

 

 

 

 

პესტიციდები:

 

 

ფარშისა და ფილე-სათვის –კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

ჰექსაქლორცი-

კლოჰექსანი

0,2

ზღვისა, ზღვის ცხოველების ხორცი

 

 

 

 

α,β,φ (იზომერები)

0,03

მტკნარი წყლისა

 

 

 

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

0,2

ზღვისა

 

 

 

 

 

 

0,3

მტკნარი წყლისა

 

 

 

 

 

 

2,0

თართის და ორაგულის ჯიშის, ქაშაყი მსუქანი

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

ზღვის ცხოველების ხორცი

 

 

 

 

 

2,4-D მჟავა, მისი მარილები და ეთერები

 

 

 

დაუშვებელია

 

 

მტკნარი წყლისა

 

 

 

 

პოლიქლორი-

რებული

ბიფენილები

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

რადიონუკლი-

დები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ცეზიუმ-137

130

ბკ/კგ

 

 

 

 

სტრონციუმ-90

100

იგივე

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

 

 

ინდექსი

 

 

პროდუქტების ჯგუფი

მაფან-

მრ კწე/გ

არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

 

 

შენიშვნა

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმები)

S.

aureus

პათო-

გენე-

ბი,მ.შ. სალმო-

ნელები

 

6.3.1.1.

თევზი ნედლი

 

5•104

0,01

0,01

25

 

 

6.3.1.2.

თევზი გაცივებული,

გა-ყინული

 

 

1•105

 

0,001

 

0,01

 

25

 

 

6.3.1.3.

თევზის ფილე და თევ-ზის ფარში საკვები

 

 

 

5•104

 

 

0,001

 

 

0,01

 

 

25

 

 

6.3.1.4.

უმი გაყინული ნახევარ--ფაბრიკატები

 

 

5•104

 

0,01

 

 

25

 

 

 

 

ინდექსი

 

პროდუქტების ჯგუფი

 

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ არა უმეტეს

 

შენიშვნა

1

2

3

4

5

6.3.2.

თევზის კონსერვები და

ტოქსიკური

 

 

 

 

 

 

პრესერვები

ელემენტები:

 

 

 

 

 

 

 

 

ტყვია

 

 

 

 

 

 

 

 

დარიშხანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კადმიუმი

 

 

 

 

 

 

 

 

ვერცხლისწყალი

 

 

 

 

 

 

 

 

სპილენძი და თუთია

პ. 6.3.1.-ის მიხედვით

 

 

 

 

 

 

 

კალა

200

კონსერევბისათ-

ვის  თუნუქის ნაკ-რებ ტარაში

 

 

 

 

ქრომი

0,5

კონსერვებისათ-

ვის ქრომირებულ ტარაში

 

 

 

 

 

ჰისტამინი, ნიტროზამინები, პესტიციდები, პოლიქლორირე-

ბული ბიფენილე-

ბი და რადიო-

ნუკლიდები

 

.

 

 

 

პ6.3.1-ის მიხედვით

 

 

 

 

ნედლეულის კონტროლი

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები:

 

ინდექსი

პროდუქტების

ჯგუფი

მაფანმრ,

 კწე/გ,

არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ), რომელშიც არ დაიშვება

შენიშვნა

 

 

 

 

 

ნჩჯბ

(კოლიფორმები)

S. aureus

სულფი

ტმარედუცირებელი

 ლოსტრი-დიები

პათოგენები,

მ.შ.

სალმონელები

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.3.2.1.

გამოშიგნული და გამოუშიგნავი თევზის სა-ნელებლიანი და სპეციალური დამარილების პრესერვები

 

 

 

 

 

1•105

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

25

ობის და საფუარი სოკოები 0,1გ-ში არ უნდა იყოს

6.3.2.2.

ნაკლებმარი-ლიანი სანელებლი-

ანი და სპეციალურად დამარილებული თევზის პრესერვები:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– გამოუშიგნავი

1•105

0,01

1,0

0,01

25

იგივე

 

 

– გამოშიგნული

5•104

0,01

1,0

0,01

25

იგივე

6.3.2.3.

გამოშიგნული თევზის პრესერვები მცენარეული ზეთების, ლაბების, საწებ-ლების დამატებით გარნირით და უგარნიროდ (მ.შ. ორაგულის თევზები ზეთ-ში და კონსერვანტით)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2•105

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

იგივე

6.3.2.4.

გამოშიგნული თევზის ოდნავ დამარი-ლებული პრესერვები სხვადასხვა ლაბებით

 

 

 

 

5•104

 

 

 

0,01

 

 

 

1,0

 

 

 

0,1

 

 

 

25

 

 

 

იგივე

6.3.2.5.

პრესერვები „პასტები“:

– თევზის პასტები

– ცილოვანი პასტისაგან „ოკეანე“

 

 

5•105

 

1•105

 

0,01

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,01

 

0,1

 

25

 

25

 

იგივე

 

იგივე

6.3.2.6.

დაკონსერვებუ-ლი თევზი მინის, ალუმინის და თუნუქის ტარაში

 

უნდა აკმაყოფილებდეს  “A” ჯგუფის კონსერვების ამრეწველო სტერილობის მოთხოვნებს

 

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაჩვენებლები

დასაშვები დონეები, მგ/კგ, არა უმეტეს

შენიშვნები

1

2

3

4

5

6.3.3.

გამხმარი, მზეზე გამოყვანილი, შებოლილი, დამარილებული, მარინადში ჩადებული და თევზის სხვა პროდუქცია საკვებად დამ-ზადებული

ტოქსიკური ელემენტები,

ჰისტამინი და პოლიქლორირე-

ბული ბიფენილები

 

 

 

 

 

პ. 6.3.1.-ის მიხედვით

საწყის პროდუქტებზე გადაანგარიშებით მშრალი ნივთიერებების შემცველობის გათვა-ლისწინებით მასში და საბოლოო პროდუქტში: კონტროლი ნედლეულის მიხედვით

 

 

 

 

 

 

ნიტროზამინები:

ნდმა-ისა და ნდეა-ის ჯამი

 

0,003

 

 

 

 

 

 

 

რადიონუკლიდე-

ბი:

 

 

 

 

 

 

– შებოლილი, დამარილებუ-

ლი, მარინადში ჩადებული და თევზის სხვა პროდუქცია

 

 

 

 

 

 

 

 

პ. 6.3.1.-ის მიხედვით

 

 

 

 

– გამხმარი, მზეზე გამოყვანილი თევზი

ცეზიუმ-137

სტრონციუმ-90

 

 

პესტიციდები:

 

ჰექსაქლორციკლო-

ჰექსანი (-α,β,φ

იზომერები)

 

დდტ და მისი მეტაბოლიტები

 

 

ბენზ(ა)პირენი

260

200

 

 

 

 

0,2

 

 

0,4

0,2

 

 

0,001

ბკ/კგ

იგივე

 

 

ნედლეულის

კონტროლი

 

 

 

 

ზურგიელის ნაწარმი,

მსუქანი ქაშაყი

 

შებოლილი თევზი

 

 

მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები

 

ინდექსი

პროდუქტების ჯგუფი

მაფანმრ, კწე/გ,

 არა

უმეტეს

პროდუქტის მასა (გ) რომელშიც

არ დაიშვება

შენიშვნები

 

 

 

 

 

ნჩჯბ (კოლი-

ფორმები)

S. aureus

სულფიტმარე-დუცირებელი

კლოსტრიდი-

ები

პათოგენე-

ბი მ.შ.

სალმონელები

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

6.3.3.1.

ცივად და ცხლად შებოლილი თევზის პროდუქცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– პროდუქცია ცხლად შებოლილი

 

 

1•103

 

1,0

 

1,0

 

 

25

 

 

 

 

 

 

– თევზი ცხლად შებოლილი, გაყინული

 

1•104

 

1,0

 

1,0

 

 

25

 

 

 

 

– პროდუქცია ცივად შებოლილი

 

1•104

 

1,0

 

1,0

 

 

25

 

 

 

 

– თევზის ასორტი, შაშხი, ნაწარმი სანელებლების დამატებით, ფარში ზურ-გიელისა, ზურგიელის ნა-წარმი დაჭრილი

 

 

 

 

 

 

 

1•105

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

6.3.3.2

ფილე ნაკლებ მარილიანი, ნაკლებ შებოლილი გაყინული და შეფუთული ვაკუუმის ქვეშ

 

 

 

 

 

 

1•104

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

25

 

 

6.3.3.3.

დამარილებუ-

ლი, სანელებ-

ლიანი, მარი-

ნადში ჩადე-ბული თევზი

 

 

 

 

1•105

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

6.3.3.4.

მზეზე გამოყვანილი თევზის პროდუქცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– მზეზე გამოყვანილი

თევზი

 

1•104

 

1,0

 

 

1,0

 

25

ობის და საფუარის სოკოები არა უმეტეს 100

კწე/გ

 

 

– გამომშრალი თევზი(მზეზე გამომშრალი)

 

5•104

 

1,0

 

 

0,1

 

25

ობის და საფუარის სოკოები არა უმეტეს 100

კწე/გ

6.3.3.5.

გამომშრალი თევზის პრო-დუქცია:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– გამომშრალი

1•104

1,0

0,01

25

 

 

 

 

 

– თევზის მშრალი წვნიანები

 

 

5•105

 

0,001

 

 

 

25

 

 

6.3.3.6.

კულინარული ნაწარმი თერმო დამუშავებით

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– თევზი შემწვარი, შებ-რაწული, ფარშის ნაწარმი (კატლეტი, ძეხვი), რულეტი, ხინკალი, თევზი სხვადასხვა ლაბებით და სხვ.

 

 

 

 

 

 

1•104

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

– ლაბიანი თევზი და სხვა ჟელეიანი ნაწარმი

 

 

5•104

 

 

0,1

 

 

1,0

 

 

 

 

25

 

 

 

 

– თევზისაგან პასტისმაგვარი ნაწარმი (პაშტეტები)

 

 

1•105

 

 

0,01

 

 

0,1

 

 

 

 

25

 

 

 

 

– მრავალკომ-

პონენტიანი ნაწარმი (“სოლიანკები”

 სხვადასხვა ფლავი, საუზმეულო-

ბები, მოშუშული ზღვის პროდუქტები ბოსტნეულით)

 

 

 

 

 

 

 

 

5•104

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

6.3.3.7.

კულინარული ნაწარმი და მრავალკომ-

პონენტიანი კერძები თბო    დამუშავების

გარეშე შერევის შემდეგ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– სალათები (თევზის)

1•105

0,01

0,1

25

 

 

 

 

– ქაშაყი დაკეპილი

2•105

0,001

0,1

25

 

 

 

 

თევზი გამოშიგნული ნაკლებ მარილიანი, მარილიანი, მ.შ. ორაგულისნა

ირნი კონსერ-

ვანტების

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გარეშე მცენარე-ული  ზეთით ლაბაში, გარ-ნირით, დაჭრილი, ლაბის გარეშე, უგარნიროდ დაჭრი-ლი სანელებლე-

ბით

 

 

 

 

 

1•105

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

6.3.3.8.

კულინარული ნაწარმი, მო-ხარშულ-გაყი-

ნული პროდუქ-ცია, სწრაფად-გაყი

ნული სადილისა და საუზმეულობის თევზის კერძები

 

 

 

 

 

 

2•104

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

6.3.3.9.

ვაკუუმის ქვეშ შეფუთული თერმულად დამუშავებული თევზის პროდუქტები

 

 

 

5•103

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

25