მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 30
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/08/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/08/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016470
30
23/08/2021
ვებგვერდი, 24/08/2021
190020020.35.159.016470
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

    მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №30

2021 წლის 23 აგვისტო

ქ.მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021წლის 26იანვრის„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26იანვრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

     

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40808,1

33132,8

7675,3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7675,3

0,0

7675,3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10497,0

10497,0

0,0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22848,3

22058,7

789,6

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4806,4

4283,9

522,4

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

839,2

839,2

0,0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

17959,8

11074,2

6885,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

23094,4

15851,4

7243,0

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23908,0

16665,0

7243,0

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

813,6

813,6

0,0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5134,6

-4777,3

-357,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5197,3

-4840,0

-357,3

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5197,3

4840,0

357,3

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5197,3

4840,0

357,3

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

41621,7

33946,4

7675,3

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40808,1

33132,8

7675,3

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

813,6

813,6

0,0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

46819,0

38786,4

8032,6

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22848,3

22058,7

789,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23908,0

16665,0

7243,0

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5197,3

-4840,0

-357,3

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40808,1 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40808,1

33132,8

7675,3

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

7675,3

0,0

7675,3

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10497,0

10497,0

0,0

 

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10497,0 ათასი ლარის ოდენობით.“

                                                                                                                                                                                      თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

10497,0

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1572,0

პროცენტი

534,5

431,3

660,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

660,0

რენტა

796,8

966,6

912,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

740,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

5204,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

5198,7

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

340,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

4648,7

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3679,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

41,0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22848,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22848,3

22058,7

789,6

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4806,4

4283,9

522,4

პროცენტი                                                                             

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

839,2

839,2

0,0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23094,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23908,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის

ფაქტი

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის

გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

825,4

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

825,4

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

18233,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5388,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

8235,4

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

293,6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1650,0

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

462,6

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

706,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1497,4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

357,4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

354,4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2218,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2166,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

2239,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

2195,5

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

43,9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

34,7

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

23908,0

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 813,6ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

813,6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

163,0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

650,6

მიწა

251,9

237,8

650,6

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7703,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7607,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                 

6097.8

5409,7

7433,7

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1642,4

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4869.4

4066,0

5791,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                         

0.0

0,0

174,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

95,69

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

228,6

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

228,6

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

10967,9

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

1122,6

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

8244,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

8244,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1601,4

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

3003,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2196,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

807,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

11675,4

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

420,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

464,6

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

8090,0

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1944,8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

756,0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

290,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

290,1

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

5465,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

3517,5

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1324,5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110,0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5453,5

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4911,0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

542,5

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

2030,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1550,7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

475,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5,0

 

სულ

40089.1

34565,6

46819,0

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

17959,8

მთლიანი სალდო

-2326,3

-333,4

-5134.6

 

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“

 

პროგრა

მული

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობ

რივი

ბიუჯეტით

სახელმ

წიფო

ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

5884,0

3010,9

2873,0

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

495,8

495,8

0,0

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

 

5388,2

2515,1

2873,0

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

10019,6

8672,8

1346,8

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1694,2

1694,2

0,0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

6395,8

5154,8

1241,0

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

807,1

807,1

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

1122,6

1016,7

105,9

0,0

0,0

1000,0

0203

გარეგანათება

7

1944,8

1944,8

0,0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა

7

367,7

367,7

0,0

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1288,5

1288,5

0,0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

288,6

288,6

0,0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

2360,0

2360,0

0,0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

710,0

710,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება

 

1650,0

1650,0

0,0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

584,6

584,6

0,0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია

 

464,6

464,6

0,0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია

 

70,0

70,0

0,0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულოღონისძიებები

 

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალოღონისძიებები

 

706,0

706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

626,0

626,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1601,4

301,1

1300,3

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

23450,4

17930,2

5520,2

16946,9

15617,0

22115,0

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“ და „ა.ბ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

5884,0 მ.შ ადგილობრივი -3010,9 ტრანსფერი-2873

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 „ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

5388,2, მ.შ. ადგილობრივი -2515,1 ტრანსფერი-2873

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვისგამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 177,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-37.4 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა-36,4ათ.ლარი
 • სოფელ დამიაში მისასლელი გზის რეაბილიტაცია-26,6 ათ.ლარი
 • სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება-18,5 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-10,9 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-22,7 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -24,6 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 2873.0 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-686.4 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება-690.9 ათ.ლარი
 • სოფ.დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) -389.9 ათ.ლარი
 • სოფ.დოლისყანა მისასვლელი გზის მოასფალტება -265.4 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-177.3 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-304.7 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -358.4 ათ.ლარი

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

11.  მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“და „ბ.დ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“ 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

10019,6 მ.შ. ადგილობრივი -8672,8 ტრანსფერი-1346.8

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 „ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

1122,6, მ.შ. ადგილობრივი - 1016,7 ტრანსფერი-105.9

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

         საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ივლისის №1307 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 105 865 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიების განხორციელებას:

 • სოფელ წერეთელში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

12. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.განათლება (კოდი 0400)“

პროგ

რამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

2700,0

2700,0

0,0

3000,0

3000,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2211,0

416,9

1794,1

0,0

0,0

1000,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

542,5

124,0

418,4

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

 

72,0

72,0

0,0

72,0

72,0

72,0

040302

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

418,4

0,0

418,4

 

 

 

040303

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

52,0

52,0

0,0

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

 

5453,5

3240,9

2212,6

3072,0

3072,0

4572,0

13. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა“

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

2211,0, მ.შ. ადგილობრივი- 416,9, ტრანსფერი -1794,1

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად.  2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილაჯლოში  საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 94,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-35,0 ათასი ლარი;
 • ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-59,4 ათასი ლარი.

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1794,1 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-665,0 ათასი ლარი;
 • ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-1129,1 ათასი ლარი.

პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება 45,0 ათასი ლარით  ა(ა)იპ ‘ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“ -ს სუბსიდირება მემორანდუმის საფუძველზე მათ მიერ დანერგილი სერვისებით მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შ.შ.მ ბავშვების უზრუნველყოფის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

14. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3517,5

3484,8

32,7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1400,0

1400,0

0,0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2092,5

2059,8

32,7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1734,5

1734,5

0,0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1097,0

1097,0

0,0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

207,5

207,5

0,0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

20,1

20,1

0,0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410,0

410,0

0,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103,6

103,6

0,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

5465,6

5432,9

32,7

3231,6

7798,4

4166,0

15. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ა.გ“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

  3517,5მ.შ. ადგილობრივი -3484,8, ტრანსფერი-32,7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 „ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

2092,5 მ.შ. ადგილობრივი -2059,8, ტრანსფერი-32.7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, განვითარება  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ტრანსფერში 32688,68 ლარი არის -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

16. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

290,1

114,8

175,3

190.0

190.0

190.0

06 0101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

259,0

83,7

175,3

190.0

190.0

190.0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

31,1

31,1

0,0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

2030,7

2025,7

5,0

1630.0

1630.0

1630.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1550,7

1550,7

0,0

1150.0

1150.0

1150.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

475,0

475,0

0,0

475.0

475.0

475.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5.0

5.0

5.0

 

სულ პრიორიტეტი

2320,8

2140,5

180,3

1820.0

1820.0

1820.0

17. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის  „ა.ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

31,1

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვისნ შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო

 

18. მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

282

7662,3

7575,4

86,9

6282.2

6282.2

7254.0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

40

1642,4

1642,4

0,0

1454.0

1454.0

1454.0

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

230

5791,3

5791,3

0,0

4612.6

4612.6

5584.4

010103

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

12

228,6

141,7

86,9

215.6

215.6

215.6

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

269,7

269,7

0,0

240.0

234.3

228.6

010201

სარეზერვო ფონდი

 

174,0

174,0

0,0

150.0

150.0

150.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

0,0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

92,7

92,7

0,0

87.0

81.3

75.6

 

სულ პრიორიტეტი

282

7932,0

7845,1

86,9

6522.2

6516.4

7482.6

19. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუ

თარი შემო

სავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

46819,0

38786,4

8032,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

282,0

282,0

0,0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22848,3

22058,7

789,6

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4806,4

4283,9

522,4

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

839,2

839,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23908,0

16665,0

7243,0

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7932,0

7845,1

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

282,0

282,0

0,0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

7043,9

6957,0

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1921,3

1921,3

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

111,0

111,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

354,2

354,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825,4

825,4

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7662,3

7575,4

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

282,0

282,0

0,0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6836,9

6750,0

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1921,3

1921,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

111,0

111,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

177,2

177,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

825,4

825,4

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1642,4

1642,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

34,0

0,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1638,4

1638,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

885,0

885,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

554,3

554,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

47,0

47,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

152,2

152,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4,0

4,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5791,3

5791,3

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

232,0

0,0

230,0

230,0

0,0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4971,9

4971,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3503,1

3503,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1318,8

1318,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

819,4

819,4

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

228,6

141,7

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

226,6

139,7

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

174,4

87,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48,2

48,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

269,7

269,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

207,0

207,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

177,0

177,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

174,0

174,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

92,7

92,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

23450,4

17930,2

5520,2

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

5217,2

5113,2

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

2124,6

2020,6

104,0

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

2742,7

2742,7

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

18233,1

12817,0

5416,2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

5884,0

3010,9

2873,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

495,8

495,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

495,8

495,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5388,2

2515,1

2873,0

02 01 01

გზებისმოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

495,8

495,8

0,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

495,8

495,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

495,8

495,8

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5388,2

2515,1

2873,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5388,2

2515,1

2873,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

10019,6

8672,8

1346,8

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

1784,2

1784,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

114,2

114,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1670,0

1670,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

8235,4

6888,6

1346,8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1694,2

1694,2

0,0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1694,2

1694,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24,2

24,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1670,0

1670,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

807,1

807,1

0,0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

717,1

717,1

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

1122,6

1016,7

105,9

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1944,8

1944,8

0,0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1651,2

1651,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

293,6

293,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

288,6

288,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

288,6

288,6

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

2360,0

2360,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

584,6

584,6

0,0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

122,0

122,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

462,6

462,6

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

464,6

464,6

0,0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

392,6

392,6

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

70,0

70,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

706,0

706,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

706,0

706,0

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1601,4

301,1

1300,3

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

104,0

0,0

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

104,0

0,0

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1497,4

301,1

1196,3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2196,7

2196,7

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1839,3

1839,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1789,3

1789,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

357,4

357,4

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1557,1

1557,1

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1504,1

1504,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1347,1

1347,1

0,0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1344,1

1344,1

0,0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1344,1

1344,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

160,0

160,0

0,0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

160,0

160,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5453,5

3240,9

2212,6

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3235,4

2817,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

418,4

0,0

418,4

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2745,0

2745,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2218,1

423,9

1794,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2211,0

416,9

1794,1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2166,0

371,9

1794,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

542,5

124,0

418,4

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

490,4

72,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

52,0

52,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

5465,6

5432,9

32,7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

3226,3

3226,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

292,1

292,1

0,0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2794,1

2794,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

2239,4

2206,7

32,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

3517,5

3484,8

32,7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1322,0

1322,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

2195,5

2162,8

32,7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

103,0

103,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092,5

2059,8

32,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

2092,5

2059,8

32,7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1734,5

1734,5

0,0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1690,7

1690,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

178,5

178,5

0,0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1497,1

1497,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

43,9

43,9

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1097,0

1097,0

0,0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

23,8

23,8

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

207,5

207,5

0,0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

207,5

207,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

178,5

178,5

0,0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

13,9

13,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0,0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

2320,8

2140,5

180,3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

2286,1

2105,8

180,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1985,7

1980,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

290,1

114,8

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

34,7

34,7

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259,0

83,7

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3,6

3,6

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

31,1

31,1

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2030,7

2025,7

5,0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2030,7

2025,7

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1985,7

1980,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

475,0

475,0

0,0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

475,0

475,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.