“გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”

  • Word
“გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”
დოკუმენტის ნომერი 297/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 16/08/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 90, 24/08/2001
სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.004.920
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
297/ნ
16/08/2001
სსმ, 90, 24/08/2001
470.230.000.11.119.004.920
“გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (24/08/2001 - 24/02/2003)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.230.000.11.119.004.920

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური

დაცვის მინისტრის ბრძანება №297/ნ

2001 წლის 16 აგვისტო

 ქ. თბილისი

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე გარემოსა და ანთროპოგენური ფაქტორების უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილების მიზნით, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის, „გარემოს დაცვის  შესახებ” საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის, „წყლის შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმები:

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დასაცავად დადგენილი ცენტრალიზებული, არაცენტრალიზებული და ზედაპირული წყალმომარაგების სისტემების წყლის ხარისხის, აგრეთვე ზღვის სანაპირო წყლის დაცვისა და გამოყენების ჰიგიენური ნორმებისა და სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ:

ა.ა) ,,სასმელი წყალი. ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემების წყლის ხარისხისადმი. ხარისხის კონტროლი” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 1)

ა.ბ) ,,ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები” – სანიტარიული წესები და ნორმები    (დანართი 2);

ა.გ) ,,ჰიგიენური მოთხოვნები არაცენტრალიზებული წყალმომარაგების წყლის ხარისხისადმი. წყაროების სანიტარიული დაცვა” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 3);

ა.დ) ,,მოსახლეობის წყალმოხმარების ადგილებში ზღვის სანაპირო წყლის დაცვა დაბინძურებისაგან” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 4)

ბ) სასმელი და საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით წყალმომარაგებისათვის, სამკურნალო და საკურორტო წყალმომარაგებისათვის წყლის ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონების დამტკიცების შესახებ:

ბ.ა) ,,წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 5)

გ) დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის სანიტარიული დაცვის წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:

გ.ა) ,,ჰიგიენური  მოთხოვნები დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის დაცვისადმი” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 6)

დ) ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების სარწყავად და სასუქად გამოყენებისას ნიადაგის სანიტარიული დაცვის წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:

დ.ა) ,,ჰიგიენური მოთხოვნები ნახმარი წყლებისა და მათი ნალექების სარწყავად და სასუქად გამოყენებისადმი” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 7)

ე) ადამიანზე რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტო-მაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედების სანიტარიული წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:

ე.ა) ,,რადიოსიხშირის დიაპაზონის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება (რსდ ემგ)” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 8)

ე.ბ) ,,ფიზიკური ფაქტორების დასაშვები დონეების სანიტარიული ნორმები სახალხო მოხმარების საგნების გამოყენებისას საყოფაცხოვრებო პირობებში” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 9).

ვ) ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების სანიტარიული წესებისა და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ:

ვ.ა) ,,ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელ, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე” – სანიტარიული წესები და ნორმები (დანართი 10)

ვ.ბ) ,,საწარმოო ვიბრაცია, ვიბრაცია საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში” – სანიტარიული წესები და ნორმები  (დანართი 11).

2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს მინისტრის მოადგილეს ა. ზოიძეს.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ა. ჯორბენაძე

2.1.4. სასმელი წყალი და დასახლებული ადგილების წყალმომარაგება

სასმელი წყალი.

ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული

 სისტემების წყლის ხარისხისადმი.

ხარისხის კონტროლი

სანიტარიული წესები და ნორმები

სწდან 2.1.4. 000 – 00

I. გამოყენების სფერო

1. სანიტარიული წესები და ნორმები „ასმელი წყალი. ჰიგიენური მოთხოვნები სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის წყლის ხარისხისადმი. ხარისხის კონტროლი” ადგენს სასმელი წყლის ხარისხისადმი ჰიგიენურ მოთხოვნებს, ასევე იმ წყლის ხარისხის კონტროლის წესებს, რომელიც წარმოებული და მიწოდებულია დასახლებული ადგილებისათვის სასმელი წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემებით.

2. წინამდებარე სანიტარიული წესები შემუშავებლია საქართველოს სანიტარიული კანონმდებლობისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე.

3. სანიტარიული წესები განკუთვნილია აღმასრულებელი ხელისუფლების სახელმწიფო ორგანოებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისათვის, წარმოებების, ორგანიზაციების, დაწესებულებებისა და სხვა იურიდიული პირებისათვის (შემდგომში – ორგანიზაციები), თანამდებობის პირებისა და იმ მოქალაქე – მეწარმეთათვის, რომლებიც არ წარმოადგენენ იურიდიულ პირებს და რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია წყალმომარაგების სისტემების დაპროექტებასთან, მშენებლობასთან, ექსპლუატაციასა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფასთან, ასევე განკუთვნილია იმ ორგანიზაციებისათვის, რომელნიც ახორციელებენ სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიულ-ეპიდემიურ მეთვალყურეობას.

4. სანიტარიული წესები გამოიყენება იმ წყლისათვის, რომლის მიეწოდება ხდება წყალმომარაგების სისტემებით და განკუთვნილია მოსახლეობისათვის  სასმელად და საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, გათვალისწინებულია  სასურსათო ნედლეულის გადამუშავებისა და კვების პროდუქტების წარმოებისათვის, მათი შენახვისა და ვაჭრობისათვის, აგრეთვე იმ პროდუქციის წარმოებისათვის, რომელსაც ესაჭიროება ხარისხიანი სასმელი წყალი.

5. არაცენტრალიზებული წყალმომარაგებისას სასმელი წყლის ხარიხისადმი ჰიგიენური მოთხოვნები დადგენილია  სანიტარიული წესებითა და ნორმებით.

6. წყალმომარაგების ავტონომიური სისტემებით, წყლის მომზადების ინდივიდუალური დანადგარებით წარმოებული, აგრეთვე ბოთლებითა და კონტეინერებით მოსახლეობაში სარეალიზაციო სასმელი წყლის ხარისხისადმი ჰიგიენური მოთხოვნები დგინდება სპეციალური სანიტარიული წესებითა და ნორმებით.

II. ნორმატიული დამოწმებები

წინამდებარე ჰიგიენურ ნორმატივებში გამოყენებულია დამოწმებები შემდეგ დოკუმენტებზე:

ა) საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ”;

ბ) საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ”;

გ) საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”;

დ) საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ”;

ე) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 16 მარტის №807 ბრძანებულება „ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების სახელმწიფო პროგრამის 1999–2005 წლების ღონისძიებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”.

III. ზოგადი დებულებები

1. წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნები უნდა სრულდებოდეს მოსახლეობის წყალმომარაგების დარგში სახელმწიფო სტანდარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, წყალმომარაგების სისტემების საპროექტო და ტექნიკური დოკუმენტაციის დამუშავების, აგრეთვე წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას.

2. წყალმომარაგების სისტემებით მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს წარმოდგენილი სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.

3. მაჩვენებლები, რომელნიც რეგიონალური თავისებურებების მიხედვით ახასიათებენ სასმელი წყლის ქიმიურ შედგენილობას, დგინდება წყალმომარაგების თითოეული სისტემისათვის ინდივიდუალურად I დანართში მითითებული წესების შესაბამისად.

ა) წინამდებარე სანიტარიული წესების მოთხოვნების საფუძველზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია, შეიმუშავებს წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამას დანართ 1-ში  მითითებული წესების შესაბამისად. სამუშაო პროგრამა თანხმდება ქალაქის ან რაიონის სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან და მტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოების მიერ.

4. წყალმომარაგების სისტემების ობიექტებსა და ნაგებობებზე ავარიული სიტუაციების ან ტექნიკური დარღვევების დროს, რომლებიც იწვევენ ან შეუძლიათ გამოიწვიონ სასმელი წყლის ხარისხისა და მოსახლეობის წყალმომარაგების პირობების გაუარესება, წყალმომარაგების  სისტემის ექსპლუატაციის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია მიიღოს სასწრაფო ზომები მათ ასაცილებლად და ამის შესახებ აცნობოს სანიტარიული ზედმხედველობის სამსახურს.

5. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანიზაცია ასევე ვალდებულია სასწრაფოდ შეატყობინოს სახელმწიფო სანიტარიულ სამსახურს წყლის სინჯების ლაბორატორიული გამოკვლევის იმ ყოველი  შედეგის შესახებ, რომელიც არ შეესაბამება ჰიგიენურ ნორმატივებს.

6. ბუნებრივი მოვლენების შემთხვევაში, რომელთა წინასწარი გათვალისწინება შეუძლებელია, ან ავარიულ სიტუაციებში, რომელთა სწრაფი აცილება ვერ ხერხდება, შეიძლება დაშვებული იქნეს სასმელი წყლის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრა, მხოლოდ ქიმიური შედგენილობის იმ მაჩვენებლებზე, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა იქონიონ წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე.

7. ჰიგიენური ნორმატივებიდან გადახრა დასაშვებია შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

ა) როდესაც მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა  შეუძლებელია სხვა საშუალებებით;

ბ) შეზღუდული დროით ჰიგიენური ნორმატივებიდან მაქსიმალურად დასაშვები გადახრების დაცვა, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით;

გ) გადახრების მოქმედების ვადის მაქსიმალური შეზღუდვა;

დ) გადახრების მოქმედების პერიოდში მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება;

ე) მოსახლეობის  ინფორმირება გადახრების შემოღებსა და მათი მოქმედების ვადებზე, ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე, აგრეთვე რეკომენდაციებზე სასმელი წყლის გამოყენებაზე.

8. სასმელი წყლის ხარისხის ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.

9. ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად წყლის ხარისხის უზრუნველსაყოფად  მტკიცდება ღონისძიებების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სამუშაოთა კალენდარულ გეგმას, მათი შესრულების ვადებსა და დაფინანსე-ბის მოცულობას.

10. მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდება იკრძალება ან მისი მოხმარება იზღუდება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ჰიგიენური ნორმატივებიდან დროებითი გადახრების მოქმედების დადგენილ ვადაში არ არის აცილებული მიზეზები, რომელებიც იწვევენ  სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესებას;

ბ) წყალმომარაგების სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ისეთი სასმელი წყლის წარმოებასა და მიწოდებას მოსახლეობისათვის, რომლის ხარისხიც  შეესაბამება მოცემული სანიტარიული წესების მოთხოვნებს, რაც რეალურ საშიშროებას უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას.

11. წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემიდან მოსახლეობის მიერ სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის დადგენილებით, რაც დასაბუთებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობასათვის საშიშროებისა და რისკის შეფასებით და დაკავშირებულია ჰიგიენურ ნორმატივებთან სასმელი წყლის ხარისხის შეუსაბამობის გამო, წყლის შემდგომი მოხმარებისა და სასმელ-საყოფაცხოვრებო მიზნით გამოყენების შეწყვეტასა და შეზღუდვასთან.

12. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  წყლმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით, სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვის ან შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, შეიმუშავებენ და ახორციელებენ წყლის ხარისხის გაუარესების მიზეზების გამოვლენის, აღკვეთისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებებს, რომლებიც პასუხობს სანიტარიული წესების მოთხოვნებს.

13. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური, როგორც წესი,  აწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას სასმელი წყლის გამოყენების აკრძალვაზე ან შეზღუდვაზე, მის ხარისხზე, გასატარებელ ღონისძიებებზე, აგრეთვე რეკომენდაციებს, მოცემულ სიტუაციაში მოსახლეობის მოქმედებაზე.

IV. სასმელი წყლის ხარისხის ნორმატივები და ჰიგიენური მოთხოვნები

 1. სასმელი წყალი ეპიდემიური და რადიაციული თვალსაზრისით უნდა იყოს უსაფრთხო, ქიმიური შედგენილობით უვნებელი და ჰქონდეს კეთილსასურველი ორგანოლეპტიკური თვისებები.

2. სასმელი წყლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ ნორმატივებს მის გამანაწილებელ ქსელში მიწოდებამდე, აგრეთვე წყალსადენის გარე და შიგა ქსელის წყალაღების წერტილებში.

3. სასმელი წყლის ეპიდემიური უსაფრთხოება განისაზღვრება მიკრობიოლოგიური, ვირუსოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მაჩვენებლების 1 ცხრილში წარმოდგენილ ნორმატივებთან  შესაბამისობით.

ცხრილი 1

მაჩვენებლები

განზომილების ერთეულები

ნორმატივები

თერმოტოლერანტული კოლიფორმები

ბაქტერიების1) რაოდენობა 100 სმ3-ში

არ დაიშვება

საერთო კოლიფორმები 2)

ბაქტერიების1) რაოდენობა 100 სმ3-ში

არ დაიშვება

მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები 

კოლონიების წარმომქმნელი ბაქტერიების რაოდენობა 1 სმ3-ში

არაუმეტეს 50

კოლიფაგები3)

ნეგატიური კოლონიების რაოდენობა   100სმ3-ში

არ დაიშვება

სულფიტმარედუცირებელი კლოსტრიდიები 4)

სპორების რაოდენობა 20სმ3-ში

არ დაიშვება

ლამბლიების  ცისტები3)

ცისტების  რაოდენობა 50დმ3-ში

არ დაიშვება

 

3. შენიშვნა:

ა) განსაზღვრა  ხდება 3-ჯერადი გამოკვლევით წყლის აღებული სინჯის 100- სმ3 -ში.

ბ) წყალსადენების გარე და შიგა ქსელის წყალაღების  წერტილებში 12 თვის მანძილზე ნორმატივების გადაჭარბება დაუშვებელია სინჯების 95%-ში. წელიწადში უნდა იყოს გამოკვლეული არანაკლებ 100 სინჯისა.

გ) განსაზღვრა ხდება მხოლოდ ზედაპირული წყაროების  წყალმომარაგების სისტემებში, გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე.

დ) განსაზღვრა ხდება წყლის დამუშავების ტექნოლოგიის ეფექტურობის შეფასებისას.

4. სასმელი წყლის ხარისხის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების გამოკვლევისას ყოველ სინჯში ხდება თერმოტოლერანტული კოლიფორმების, მეზოფილური აერობების და ფაკულტატური ანაერობების, საერთო კოლიფორმების,  და კოლიფაგების რაოდენობის განსაზღვრა.

ა) სასმელი წყლის სინჯში თერმოტოლერანტული კოლიფორმების, საერთო კოლიფორმების და (ან) კოლიფაგების აღმოჩენისას სასწრაფოდ ხდება მათი განსაზღვრა  ხელმეორედ აღებულ წყლის სინჯებში. ასეთ შემთხვევაში გაბინძურების მიზეზების გამოსავლენად ერთდროულად უნდა განისაზღვროს ქლორიდები და მინერალური აზოტშემცველი ნაერთები – ამონიუმის აზოტი, ნიტრატები და ნიტრიტები.

5. განმეორებით აღებულ წყლის სინჯებში საერთო კოლიფორმების  (2-ზე მეტი 100 მლ-ში), თერმოტოლერანტული კოლიფორმების  და (ან) კოლიფაგების აღმოჩენისას წყლის გამოკვლევა ხდება ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის პათოგენურ ბაქტერიებზე და (ან) ენტეროვირუსებზე.

6. ეპიდემიური ჩვენებით სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებით ასევე ხდება სასმელი წყლის გამოკვლევა ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის პათოგენური ბაქტერიებზე და ენტეროვირუსებზე.

7. პათოგენური მიკროორგანიზმების არსებობაზე  წყლის გამოკვლევები შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ იმ ლაბორატორიებში, რომელთაც აქვთ პათოგენობის შესაბამისი ჯგუფის  გამომწვევებზე მუშაობის ნებართვა და ლიცენზია ამ სამუშაოების შესრულებაზე.

8. ქიმიური შედგენილობის მიხედვით სასმელი წყლის უვნებლობა განისაზღვრება მისი შესაბამისობით ნორმატივებთან:

ა) განზოგადებული მაჩვენებლებითა და იმ მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც ხშირად გვხვდება  ბუნებრივ წყლებში, აგრეთვე ანთროპოგენური წარმოშობის ნივთიერებებით, რომელთაც გლობალური გავრცელება აქვთ (ცხრილი 2).

ბ) მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც  წარმოიქმნებიან წყლის დამუშავების პროცესში და ხვდებიან  წყალმომარაგების სისტემაში. (ცხრილი 3).

გ) მავნე ქიმიური ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც წყლმომარაგების წყაროებში ხვდება ადა-მიანის სამეურნეო საქმიანობის შედეგად (დანართი 2).

 

ცხრილი 2

მაჩვენებლები

განზომილე-ბების ერთეულები

ნორმატივები (ზღვრულად დასაშ-ვები კონცენტრა-ციები–ზდკ), არა უმეტესი

მავნეობის მაჩვენებ-ლები

საშიშროების კლასი

განზოგადებული მაჩვენებლები

წყალბადის მაჩვენებელი

PpHერთე-ული

6-9 ფარგლებში

 

 

საერთო მინერალიზაცია (მშრალი ნაშთი)

მგ/დმ3

1000 (1500)(2)

 

 

საერთო სიხისტე

მმოლი/დმ3

7,0 (10)(2)

 

 

პერმანგანატული ჟანგვადობა

მგ/დმ3

3,0

 

 

ნავთობპროდუქტები, ჯამური

მგ/დმ3

0,1

 

 

ზედაპირულად  აქტიური ნივთიერებები (ზან), ანიონაქტიურები

მგ/დმ3

0,5

 

 

ფენოლის ინდექსი

მგ/დმ3

0,25

 

 

არაორგანული ნივთიერებები

ალუმინი (AL3+)

მგ/დმ3

0,5

ს.-ტ.

2

ბარიუმი (Ba2+)

–”–

0,1

–“–

2

ბერილიუმი

(Be2+)

–”–

0,0002

–”–

1

ბორი (B, ჯამური)

–”–

0,5

–”–

2

რკინა

(Fe, ჯამური)

–”–

0,3 (1,0)(2)ორგ.

ორგ.

3

კადმიუმი

(Cd, ჯამური)

–”–

0,001

ს.-ტ.

2

მანგანუმი

(Mn, ჯამური)

–”–

0,1 (0,5)(2)

ორგ.

3

სპილენძი

(Cu, ჯამური)

–”–

1,0

–”–

3

მოლიბდენი

(Mo, ჯამური)

–”–

0,25

ს.-ტ.

2

დარიშხანი

(As, ჯამური)

–”–

0,05

–”–

2

ნიკელი

(Ni, ჯამური)

–”–

0,02

–”–

3

ნიტრატები

(NO-3 მიხედვთ)

–”–

45

ორგ.

3

ვერცხლისწყალი (Hg, ჯამური)

–”–

0,0005

ს.-ტ.

1

ტყვია (Pb, ჯამური)

–”–

0,03

–”–

2

სელენი

(Se, ჯამური)

–”–

0,01

–”–

2

სტრონციუმი (Sr2+)

–”–

7,0

–”–

2

სულფატები  (SO42-)

–”–

250(500)

ორგ.

4

ფტორიდები (F-)

 

0,3

 

 

ქლორიდები (Cl-)

მგ/დმ3

250(350)

ორგ.

4

ქრომი (Cr6+)

–”–

0,05

ს.-ტ.

3

ციანიდები (CN-)

–”–

0,035

–”–

2

თუთია (Zn2+)

–”–

3,0

ორგ.

3

ორგანული ნივტიერებები

–”–

0,002(3)

ს.-ტ.

1

 დდტ

(იზომერების ჯამი)

–”–

0,002(3)

–”–

2

2,4-DD

–”–

0,03(3)

–”–

2

 

შენიშვნა:

ა) ნივთიერების მავნეობის მალიმიტირებელი მაჩვენებლი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ნორმატივი. „ს.-ტ.” – სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური, „ორგ.” – ორგანოლეპტიკური.

ბ) ფრჩხილებში მითითებული სიდიდე შეიძლება დადგინდეს  სანიტარიული ზედამხედეველობის სამსახურის  დადგენილებით, წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემისათვის დასახლებულ პუნქტში სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის შეფასებისა და წყალმომზადებაში გამოყენებული ტექნოლოგიის საფუძველზე.

გ) ნორმატივები მიღებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად.

 

ცხრილი 3

მაჩვენებლები

განზომილებების ერთეულები

ნორმატივები (ზღვრულად დასა-შვები კონცენ-ტრაციები–ზდკ), არა უმეტესი

მავნეობის მაჩვენებ-ლები(1)

საშიშროების კლასი

ქლორი1)

 

 

 

 

ნარჩენი თავისუფალი


მგ/დმ3

 0,3-0,5

ორგ.

3

ნარჩენი შეკავშირებული

–”–

 0,8-1,2

–”–

3

ქლოროფორმი (წყლის ქლორირებისას)

–”–

 

  0,2(2)

ს.-ტ.

2

ოზონი ნარჩენი 3)

–”–

   0,3

ორგ.

.2

ფორმალდეჰიდი (წყლის ოზონირებისას)

–”–

0,05

ს.-ტ.

2

პოლიაკრილამიდი

–”–

2,0

–”–

2

გააქტივებული სილიციუმმჟავა

(ში –ის მიხედვით)

–”–

10

–”–

2

პოლიფოსფატები (PO3-4)-ის მიხედვით

მგ/დმ3

3,5

ორგ.

3

ალუმინის და რკინის შემცველი კოაგულანტების ნარჩენი რაოდენობები

–”–

იხ. მაჩვენებლები “ალუმინი”, “რკინა” ცხრილი 2

 

 

10. შენიშვნა:

ა) თავისუფალი ქლორით წყლის გაუვნებლებისას წყალთან ქლორის  კონტაქტი უნდა იყოს არანაკლებ 30 წუთისა, შეკავშირებული ქლორით – არანაკლებ 60 წუთისა.

ბ) ნარჩენი ქლორის შემცველობაზე კონტროლი ხდება გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე.

გ) წყალში თავისუფალი და შეკავშირებული ქლორის ერთდროული შემცველობისას მათი საერთო კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 1,2 მგ/დმ3 .

დ) ცალკეულ შემთხვევებში სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით შეიძლება სასმელ წყალში დაშვებულ იქნეს ქლორის მომატებული კონცენტრაცია.

ე) ნორმატივი მიღებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად.

ვ) ნარჩენი ოზონის შემცველობაზე კონტროლი ხდება შემრევი კამერის შემდეგ წყლთან ოზონის არანაკლებ 12-წუთიანი კონტაქტის უზრუნველყოფისას.

11. სასმელ წყალში რამდენიმე  ნივთიერების აღმოჩენისას, რომლებიც მიეკუთვნება საშიშროების 1 და 2 კლასებს და ნორმირდება მავნეობის სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური მაჩვენებელებით, თითოეულის კონცენტრაციის შეფარდება შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებთან ჯამში არ უნდა იყოს 1-ზე მეტი.

გაიანგარიშებენ  ფორმულით:

C1 ფაქტ.                          C2 ფაქტ.                                      Cn ფაქტ.

                                 +                          +. . . . +                              1  , C2  , Cn   –  საშიშროების 1 და 2 კლასის ინდივიდუალური ქიმიური ნივთიერებების კონცენტრაციებია: ფაქტ. (ფაქტობრივი) და დასაშ. (დასაშვები).

12. წყლის კეთილსასურველი ორგანოლეპტიკური თვისებები განისაზღვრება მე-4 ცხრილში მითითებულ ნორმატივებთან მათი შესაბამისობით, ასევე მე-2 და მე-3 ცხრილებში და მე-2 დანართში მითითებული იმ ნივთიერებების ნორმატიული შემცველობით, რომლებიც გავლენას ახდენს წყლის ორგანოლეპტიკურ თვისებებზე.

 

ცხრილი 4

მაჩვენებლები

განზომილებათა ერთეულები

ნორმატივები,

არა უმეტეს

სუნი

ბალი

2

გემო

–”–

2

ფერიანობა

გრადუსი

20 (35)1)

სიმღვრივე

ემფ (სიმღვრივის ერთეულები ფორმაზინის მიხედვით) ან მგ/დმ3 (კაოლონით)

2,6 (3,5)1)

1,5 (2)1)

13. შენიშვნა:

ა) ფრჩხილებში მითითებული სიდიდე, შეიძლება,  მიღებულ იქნეს  ადგილობრივი სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის  მთავარი სახელმწიფო სანიტარიული ექიმის დადგენილებით დასახლებულ პუნქტში წყალმომარაგების კონკრეტული სისტემისათვის სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის შეფასებისა და წყალმომზადებაში გამოყენებული ტექნოლოგიის საფუძველზე.

14. დაუშვებელია სასმელ წყალში. შეუიარაღებელი თვალით შესამჩნევი წყლის ორგანიზმებისა და ზედაპირული აპკის არსებობა.

15. სასმელი წყლის რადიაციული უსაფრთხოება განისაზღვრება ნორმატივებთან საერთო ცხრილი 5

მაჩვენებლები

განზომილების ერთეულები

ნორმატივები

მავნეობის მაჩვენებლები

საერთო

ბკ/დმ3

0,1

რადიაც.

საერთო

ბკ/დმ3

1,0

–”–

 

16. საერთო რადიოაქტიურობის ნორმატივების გადაჭარბებისას დამატებით ტარდება წყალში არსე-ბული რადიონუკლიდების იდენტიფიკაცია. გამოვლენილი რადიონუკლიდების კონცენტრაციების შეფასება ხდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად.

V. სასმელის წყლის ხარისხის კონტროლი

1. საქართველოს კანონის – „მოსახლეობის სანიტარიულ-ეპიდემიური კეთილდღეობის შესახებ” შესაბამისად სასმელი წყლის ხარისხზე უნდა წარმოებდეს სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობა, საუწყებო-სანიტარიული და საწარმოო კონტროლი.

2. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის უზრუნველყოფა ხდება იმ  ორგანიზაციის მიერ, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორცელებს სამუშაო პროგრამის მიხედვით.

3. ორგანიზაცია, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორციელებს სამუშაო პროგრამის შესაბამისად, წყლის ხარისხის მუდმივ კონტროლს აწესებს წყალაღების ადგილებში გამანაწილებელ ქსელამდე, აგრეთვე წყალსადენის შიგა და გარე ქსელის წყალაღების წერტილებში.

4. წყალაღების ადგილებში ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის წყლის სინჯების პერიოდულობა და რაოდენობა დგინდება მითითებული მოთხოვნების მიხედვით (ცხრილი 6).

 

ცხრილი 6

მაჩვენებლები

სინჯების რაოდენობა წლის განმავლობაში, არანაკლებ

მიწისქვეშა წყაროები

ზედაპირული წყაროები

მიკრობიოლოგიური

4 (წლის სეზონის მიხედვით)

12 (ყოველთვიურად)

პარაზიტოლოგიური

არ ტარდება

–”–

ორგანოლეპტიკური

4 (წლის სეზონის მიხედვით)

12 (ყოველთვიურად)

განზოგადებული მაჩვენებლები

–”–

–”–

არაორგანული და ორგანული ნივთიერებები

1

4 (წლის სეზონის მიხედვით)

რადიოლოგიური

1

1

 

5. გამანაწილებელ ქსელში წყლის მოხვედრამდე, განსასაზღვრავი მაჩვენებლები და გამოსაკვლევი სასმელი წყლის სინჯების რაოდენობა დგინდება მე-7 ცხრილში მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.

 

ცხრილი 7

 

 

 

 

მაჩვენებლები

სინჯების რაოდენობა წლის განმავლობაში, არანაკლებ

მიწისქვეშა წყაროები

ზედაპირული წყაროები

წყალმომარაგების სისტემიდან წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა, ათასი ადამიანი

 

20-მდე

20-100-მდე

100-ზე მეტი

100-მდე

100-მეტი

მიკრობიოლოგიური

501)

1502)

3653)

3653)

3653)

პარაზიტოლოგიური

     არ ტარდება

124)

124)

ორგანოლეპტიკური

501)

1502)

3653)

3653)

3653)

განზოგადებული მაჩვენებლები

44)

65)

126)

126)

247)

არაორგანული და ორგანული ნივთიერებები

1

1

1

44)

126)

წყალმომზადების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული მაჩვენებლები

ნარჩენი ქლორი, ნარჩენი ოზონი – არანაკლებ საათში ერთისა, დანარჩენი რეაგენტები არანაკლებ ცვლაში ერთისა.

radiologiuri

1

1

1

1

1

 

6. შენიშვნა:

ა) აუცილებელია წყლის ნიმუშების აღების შემდეგი პერიოდულობა:

ა.ა) ყოველკვირეულად;

ა.ბ) კვირაში სამჯერ;

ა.გ) ყოველდღიურად;

ა.დ) წლის სეზონში ერთხელ;

ა.ე) ორ თვეში ერთხელ;

ა.ვ) ყოველთვიურად;

ა.ზ) თვეში ორჯერ.

ბ) მიწისქვეშა წყალმომარაგების წყალსადენზე, რომელიც წყლით უზრუნველყოფს 20 ათას მოსახლეს, მიკრობიოლოგიური და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების გამოკვლევისათვის სინჯების აღება ხდება თვეში ერთხელ.

გ) წყალმოვარდნისა და საგანგებო სიტუაციების დროს სასმელი წყლის ხარისხზე უნდა დაწესდეს გაძლიერებული საკონტროლო რეჟიმი სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.

7. წყალსადენის გამანაწილებელ ქსელში წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლი ტარდება მიკრობიოლოგიური და ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების მიხედვით მე-8 ცხრილში მითითებული სიხშირით.

 

ცხრილი 8

წყალმომხმარებელი მოსახლეობის რაოდენობა, ათას მოსახლეზე

სინჯების რაოდენობა თვეში

10-მდე

2

10-20

10

20-50

30

50-100

100

100-მეტი

100+1 ყოველ 5 ათას მოსახლეზე, მოსახლეობის რაოდენობა 100 ათასზე მეტი.

              

8. შენიშვნა: სინჯების რიცხვში არ შედის აუცილებელი საკონტროლო სინჯები, რომლებიც სრულდება გამანაწილებელი ქსელის სარემონტო და სხვა ტექნიკური სამუშაოების შემდეგ.

9. გამანაწილებელ ქსელში სინჯების აღებას აწარმოებენ ქუჩის წყალგამანაწილებელი მოწყობილობების ყველაზე უფრო შემაღლებული და ჩიხის უბნებიდან, აგრეთვე ყველა სახლის წყალსადენის შიგა ქსელის ონკანებიდან, რომელთაც აქვთ დამატებითი ტუმბოები და ადგილობრივი წყალსაწნევი ავზები.

10. სამუშაო პროგრამის შესაბამისად სასმელი წყლის საწარმოო კონტროლი ხდება წყალმომარაგების სისტემის საექსპლუატაციო ორგანიზაციების ლაბორატორიების მიერ, ან სხვა ორგანიზაციების ლაბორატორიებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე, რომელნიც დადგენილი წესით აკრედიტებულნი არიან სასმელი წყლის ხარისხის გამოკვლევების შესრულების უფლებით.

11. სასმელი წყლის ხარისხზე სახელმწიფო სანიტარიულ მეთვალყურეობას ახორციელებს შესაბამისი ტერიტორიების სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურები, საუწყებო სანიტარიული მეთვალყურეობის დაწესებულებები, ორგანიზაციები და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები, რომელთაც აღნიშნული ფუნქციის შესრულება ევალებათ.

12. სახელმწიფო და საუწყებო სანიტარიული მეთვალყურეობის ორგანიზება და ჩატარება ხორციელდება გეგმიურად, საქართველოს სახელმწიფო სანიტარიული ნორმატივებისა და მეთოდური დოკუმენტების საფუძველზე  სანიტარიულ-ეპიდემიური ჩვენების მიხედვით.

13. სასმელი წყლის ხარისხის ლაბორატორიული გამოკვლევების (გაზომვების) ჩატარებისათვის დაშვებულია მეტროლოგიურად ატესტირებული მეთოდიკები,  რომელთა ცდომილება  არ  უნდა აღემატებოდეს  27384-87 გოსტ-ით დადგენილ ცდომილების ნორმებს. ასევე იმ მეთოდიკებით, რომლებიც დამტკიცებულია საქარ-თველოს სახსტანდარტის ან სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ. ანალიზისათვის წყლის სინჯების აღება ხდება სახელმწიფო სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.

VI. წესები სასმელი წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების დადგენისა და სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამის შედგენის შესახებ

დანართი 1

(სავალდებულო)

1. სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის  მაჩვენებლების შესარჩევი სამუშაოების ორგანიზაციის წესი

ა) სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის იმ მაჩვენებლების შერჩევა, წინამდებარე სანიტარიული წესების 3.3. პუნქტის შესაბამისად, რომელებიც ექვემდებარება სისტემატურ საწარმოო კონტროლს, ხდება წყალმომარაგების თითოეული სისტემისათვის, წყალმომარაგების წყაროების წყლის ქიმიური შედგენილობის შედეგების შეფასების და წყალმომარაგების სისტემაში სასმელი წყლის დამუშავების ტექნოლოგიის საფუძველზე.

ბ) გაფართოებული გამოკვლევების ჩასატარებლად სასმელი წყლის ქიმიური შედგენილობის მაჩვენებლების შერჩევა ხდება წყლმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციის მწარმოებელი ორგანიზაციების მიერ სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით ორ ეტაპად:

ბ.ა) პირველ ეტაპზე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან ერთად აანალიზებს უკანასკნელი სამი წლის მასალებს;

ბ.ბ) წარმოებებისა და დაწესებულებების სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშებს, აგრეთვე სხვა ოფიციალურ მონაცემებს, წყალმომარაგების წყაროებში წყალააღების ადგილების ზევით, წყალშემკრები ტერიტორიების ფარგლებში ჩამდინარე წყლების შედგენლობისა და მოცულობის შესახებ;

ბ.გ) გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ჰიდრომეტსამსახურის ორგანოების, წყლის რესურსების, გეოლოგიისა და წიაღის გამოყენების სამმართველოების დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მიერ ზედაპირული, მიწისქვეშა და სასმელი წყლების წყალმომარაგების სისტემაში წყლის ხარისხისა და საწარმოო კონტროლისათვის განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებს.

ბ.დ) სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ იმ წარმოებების და დაწესებულებების სანიტარიული გამოკვლევების შედეგებს,  რომლებიც ახორციელებენ რა სამეურნეო საქმიანობას, წარმოადგენენ ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების გაბინძურების წყაროებს, აგრეთვე მოსახლეობის წყლმოხმარების ადგილებში და წყლმომარაგების სისტემაში წყლის ხარისხის გამოკვლევის შედეგებს.

ბ.ე)მმართველობის ორგანოებისა და სოფლის მეურნეობის  ორგანიზაციის მიერ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ასორტიმენტსა და მათ  მთლიან  მოცულობას, რომლებიც გამოიყენება წყალშემკრებთა ტერიტორიაზე (ზედაპირული წყაროსათვის) და სანიტარიული დაცვის ზონის ფარგლებში (მიწისქვეშა წყაროსათვის). ჩატარებული ანალიზების საფუძველზე დგება ნივთიერებათა ჩამონათვალი, რომლებიც ახასიათებს წყალმომარაგების კონკრეტული წყაროს წყლის ქიმიურ შედგენილობას და გააჩნია ჰიგიენური ნორმატივები წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-2 დანართის შესაბამისად.

გ) მეორე ეტაპზე ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს წყამომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას, ატარებს წყლის გაფართოებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევებს ქიმიური ნივთიერებების   ჩამონათვალისა და წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-2 ცხრილში მითითებული მაჩვენებლების მიხედვით.

დ) წყალმომარაგების სისტემისათვის, რომელიც იყენებს წყლის დამუშავების რეაგენტულ მეთოდებს, გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე  გაფართოებული გამოკვლევების ჩატარებისას, დამატებით რთავენ წინამდებარე სანიტარიული წესების მე-3 ცხრილში მითითებულ მაჩვენებლებს.

ე) წყლის გაფართოებული ლაბორატორიული გამოკვლევები ტარდება ერთი წლის განმავლობაში წყალმომარაგების სისტემის წყალაღების ადგილებში, ხოლო წყლის დამუშავების ან სხვადასხვა წყალასაღებიდან წყლის შერევისას, გამანაწილებელ ქსელში სასმელი წყლის მიწოდების წინ.

ვ) წყალმომარაგების წყაროს ტიპის მიხედვით, გამო-საკვლევი წყლის სინჯების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც წლის განმავლობაში წყლის ხარისხის შესახებ ინფორმაციის თანაბარზომიერებას უზრუნველყოფს, არის შემდეგი:

ვ.ა) მიწისქვეშა წყაროებისათვის – 4 სინჯი, რომელთა აღება ხდება წლის ყოველ სეზონში;

ვ.ბ) ზედაპირული წყაროებისათვის – 12 სინჯი წელიწადში, რომელთა აღება ხდება ყოველთვიურად.

ზ) წყლის ქიმიურ შედგენილობასა და მასში არსებულ ნივთიერებათა კონცენტრაციის დინამიკაზე უფრო სრული და სარწმუნო ინფორმაციის მიღების აუცილებლობისას  უნდა გაიზარდოს გამოსაკვლევი წყლის სინჯების რაოდენობა და მათი პერიოდულობა წყალმომარაგების წყაროს წყლის ხარისხის შესაფასებლად დასახული ამოცანების თანახმად.

თ) გაფართოებული გამოკვლევების ჩატარებისას რეკომენდებულია წყლის გამოკვლევის თანამედროვე უნივერსალური ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები (ქრომატო –  მას –  სპექტრომეტრული და სხვა), რომლებიც იძლევა მაქსიმალურად სრულ ინფორმაციას წყლის ქიმიური შედგენილობის შესახებ.

ი) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ხდება წყლის ქიმიური შედგენილობის გაფართოებული გამოკვლევების შედეგების ანალიზი წყალმომარაგების ცალკეული სისტემისათვის, მოსახლეობის სასმელი წყალმომარაგების სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების და ქალაქის, დასახლებული პუნქტის, რაიონის ტერიტორიებზე სანიტარიულ-ეპიდემიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ისაზღვრება წყალში შემცველ ქიმიურ ნივთიერებათა გავლენის პოტენციური საშიშროება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე.

კ) სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური ჩატარებული შეფასების საფუძველზე მუდმივი საწარმოო კონტროლის მიზნით შეიმუშავებს წინადადებებს საკონტროლო მაჩვენებლების ჩამონათვალის, რაოდენობისა და სასმელი წყლის სინჯების აღების პერიოდულობის შესახებ.

2. სასმელი წყლის ხარისხის საწარმოო კონტროლის სამუშაო პროგრამის შედგენის წესი

ა) ორგანიზაცია, რომელიც წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაციას ახორციელებს, წინამდებარე სანიტარიული წესების საფუძველზე შეიმუშავებს სამუშაო პროგრამას.

ბ) წყალმომარაგების სისტემისათვის, რომელსაც აქვს რამდენიმე წყალასაღები, სამუშაო პროგრამა დგება ცალკეული წყალასაღებისათვის მისი თავისებურებების გათვალისწინებით. იმ მიწისქვეშა წყალასაღებებისათვის, რომელნიც გაერთიანებულია  სანიტარიული დაცვის საერთო ზონით და იყენებს ერთ წყალშემცველ ჰორიზონტს, შეიძლება შედგეს ერთი სამუშაო პროგრამა, თუ მას გააჩნია ჰიდროგეოლოგიური დასაბუთება.

გ) სამუშაო პროგრამა უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

გ.ა) წყლის ხარისხის საკონტროლებელი მაჩვენებლების ჩამონათვალსა და წინამდებარე სანიტარიული წესებით დადგენილ  ჰიგიენურ ნორმატივებს:

გ.ბ) მიკრობიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური (პ. 4.3., ცხრილი 1);

გ.გ) ორგანოლეპტიკური (პ. 4,5., ცხრილი 4);

გ.დ) რადიოლოგიური (პ. 4.6., ცხრილი 5);

გ.ე) განზოგადებული (პ. 4.4.1., ცხრილი 2);

გ.ვ) რეაგენტების ნარჩენი რაოდენობა (პ. 4.4.2., ცხრილი 3);

გ.ზ) ქიმიური ნივთიერებები, რომელნიც შერჩეულია მუდმივი კონტროლისათვის წინამადებარე წესების შესაბამისად და მითითებულია დანართის 1 განყოფილებაში (IV თავის ცხრილი 2 და სანიტარიული წესების დანართ 2-ში).

გ.თ) საკონტროლებელი მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდიკებს.

გ.ი) წყალაღების ადგილებში წყლის სინჯების ასაღები პუნქტების გეგმას, წყალსადენის გამანაწილებელ ქსელში წყლის მიწოდებამდე (სუფთა წყლის რეზერვუარში) და წყალსადენის გარე და შიდა ქსელის წყალაღების პუნქტებში.

გ.კ) ლაბორატორიული გამოკვლევებისათვის წყლის საკონტროლო სინჯების რაოდენობა და მათი აღების პერიოდულობა, გამოსაკვლევ წყლის სინჯებში განსასაზღვრი მაჩვენებლების ნუსხა.

გ.ლ) წყლის სინჯების აღებისა და მათი გამოკვლევის (გამოცდის) ჩატარების კალენდარული გრაფიკები.

დ) გამოსაკვლევი წყლის სინჯების რაოდენობა და მათი აღების პერიოდულობა წყალმომარაგების ცალ-კეული სისტემებისათვის ინდივიდულურად განისაზღვრება სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურის წინადადებების გათვალისწინებით, მაგრამ არ უნდა იყოს წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების  ცხრილებით 6, 7, 8 დადგენილზე დაბალი.

ე) სამუშაო პროგრამაში გათვალისწინებული უნდა იყოს წყლის ხარისხის კონტროლის შედეგების ყოველ-თვიური ანალიზის ჩატარება და განსაზღვრული – წყალმომარაგების სისტემის ადმინისტრაციის მიერ კონტრო-ლის შედეგების მიხედვით  ინფორმაციის გადაცემის წესი სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის.

ვ) სამუშაო პროგრამა შესათანხმებლად წარედგინება ქალაქის, რაიონის სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურს და შემდეგ დასამტკიცებლად – ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციის შესაბამის ორგანოს.

ზ) სამუშაო პროგრამა მტკიცდება არანაკლებ 5 წლის ვადით. მითითებული ვადის განმავლობაში სამუშაო პროგრამაში შეიძლება შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახურთან შეთანხმებით.

VII. სასმელ წყალში მავნე ნივთიერებათა შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივები

დანართი 2

(სავალდებულო)

1. წარმოდგენილ სიაში შეტანილია სასმელ წყალში მავნე ნივთიერებების ჰიგიენური ნორმატივები. მასში შედის ინდივიდუალური ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც მითითებული სახით შეიძლება იყოს სასმელ წყალში და შესაძლებელია თანამედროვე ანალიზური მეთოდებით მათი იდენტიფიცირება.

2. ქიმიური ნივთიერებები სიაში განლაგებულია ორგანული და არაორგანული ნაერთების აგებულების შესაბამისად. თითოეული ქვედანაყოფი წარმოადგენს შესაბამისი განაყოფის გავრცობას. ქვედანაყოფების შიგნით ნივთიერებები განლაგებულია მათი ნორმატივების რიცხობრივი მნიშვნელობის მზარდი წესით.

3. თუ ორგანული ნივთიერებების მოლეკულის აგებულება შესაძლებლობას იძლევა, იგი ერთდროულად მიეკუთვნოს რამდენიმე ქიმიურ კლასს. მაშინ, ნუსხაში მას ათავსებენ ფუნქციონალური ჯგუფის მიხედვით, გაფართოვების ინდექსის მეტობის მიხედვით (ჰორიზონტალური რუბრიკაციის მიხედვით).

4. ორგანული მჟავები, მათ რიცხვში პესტიციდები, ნორმირდება ანიონის მიხედვით, იმის მიუხედავად, თუ როგორ ფორმაშია წარმოდგენილი მოცემული მჟავა ნუსხაში (მჟავას, მისი ანიონის ან მისი მარილის სახით).

5. ელემენტები და კათიონები (პ. 1 განაყოფი “არაორგანული ნივთიერებები”) დამჟანგველების ყველა ხა-რისხისათვის ნორმირდება ჯამურად, თუ იგი აღნიშნული არ არის სხვაგვარად.

6. ნუსხას აქვს შემდეგი ვერტიკალური რუბრიკაცია:

ა) ნუსხის პირველ სვეტში მოყვანილია ქიმიური ნივთიერებების შედარებით ხშირად გამოყენებული დასახელებები.

ბ) მეორე სვეტში მოყვანილია ქიმიური ნივთიერებების დასახელებების სინონიმები და ზოგიერთი ტრივიალური და საყოველთაოდ მიღებული დასახელებები.

გ) მესამე სვეტში მოცემულია ზდკ სიდიდეები ან სდდ მგ/დმ-ში, სადაც:

დ) ზდკ – მაქსიმალური კონცენტრაციები, რომლის დროსაც ნივთიერებები არ ახდენს პირდაპირ ან არაპირდაპირ გავლენას ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე (ორგანიზმზე მოქმედებისას მთელი სიცოცოხლის განმავლობაში) და არ აუარესებს წყალმოხმარების ჰიგიენურ პირობებს.

ე) სდდ (აღნიშნულია ვარსკვლავით) – ნივთიერებათა საორიენტაციოდ დასაშვები დონეები წყალსადენის წყალში, შემუშავებული ტოქსიკურობის პროგნოზირების გამოთვლითი და ექსპრეს ექსპერიმენტული მეთოდების საფუძველზე.

ვ) თუ სვეტში ნორმატივების სიდიდეები მითითებულია “არ არის”, ეს ნიშნავს, რომ სასმელ წყალში მოცემული ნაერთის კონცენტრაცია უნდა იყოს გამოყენებული ანალიზის მეთოდით აღმოჩენის ზღვარზე დაბლა.

ვ)მეოთხე სვეტში აღნიშნულია ნივთიერებათა მავ-ნეობის მალიმიტირებელი მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც დადგენილია ნორმატივი:

ზ) ს.-ტ. – სანიტარიულ-ტოქსიკოლოგიური;

თ) ორგ. – ორგანოლეპტიკური, წყლის ორგანოლეპ-ტიკური თვისებების ცვლილებების ხასიათის გაშიფვრით (სუნი – ცვლის წყლის სუნს; შეფერვა – წყალს აძლევს ფერს; ქაფი – ხელს უწყობს ქაფის წარმოქმნას; აპკი – წარმოქმნის აპკს წყლის ზედაპირზე; გემო – წყალს აძლევს გემოს; ოპალესცენცია – წარმოშობს ოპალესცენციას).

7. მეხუთე სვეტში მითითებულია ნივთიერებათა საშიშროების კლასი:

ა) 1 კლასი – განსაკუთრებით საშიში;

ბ) 2 კლასი – ძლიერ საშიში;

გ) 3 კლასი – საშიში;

) 4 კლასი ზომიერად საშიში.

) კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს  მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებს ადამიანისათვის ქიმიური ნაერთებით გაბინძურებული სასმელი წყლის საშიშროების სხვადასხვა ხარისხს, რაც დამოკიდებულია ტოქსიკურო- ბაზე, კუმულაციაზე, ცალკეული ეფექტების გამოწვევის უნარზე, მავნეობის მალიმიტირებელ მაჩვენებლებზე.

) ნივთიერებათა მავნეობის კლასებს მხედველობაში იღებენ:

.) ნაერთების შერჩევისას, რომლებიც ექვემდებარებიან უპირველესად კონტროლს სასმელ წყალში;

.) წყალდაცვითი ღონისძიებების თანმიმდევრობის დადგენისას, რომლებიც მოითხოვენ დამატებით კაპიტალდაბანდებას;

.) რეკომენდაციების დასაბუთებისას ტექნოლოგიურ პროცესებში ძლიერ საშიშ ნივთიერებათა მაგიერ შედარებით ნაკლებ საშიშით შეცვლის შესახებ;

.) წყალში ნივთიერებათა კონტროლის ანალიზური სელექციური მეთოდების დამუშავების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისას.

VIII. ბიბლიოგრაფია

1. Питьевая вада. Гигиенические  требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.559-96.  М. 1996.  

2. Вада питьевая. Гигиенические  требования  и контролъ за качеством. ГОСТ 2874-82.

3. Руководство по контролю качесева  питьевой воды. Всемитная организация здровохранения том 1. Женева 1994г.

4. Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. СанПиН 42-121-4130-86 М.1986г.

5. Синтетические материалы, применяемые в практике хозяйственно-питьевого водоснобжения.

Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога М. «Медицина» 1990г. с.40.

6. ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული წესები და ნორმები სწდან. 2.15

 

სასმელ წყლებში მავნე ნივთიერებათა შემცველობის ჰიგიენური ნორმატივები

 

 

ნივთიერებათა დასახელება

 

ცინონიმები

ნორმატივების სიდიდეების მგ/ლ

მავნეობის მაჩვენებელი

საშიშ-

როების  კლასი

1

2

3

4

5

არაორგანული ნივთიერებები

 

1. ელემენტები, კათიონები

 

თალიუმი

 

0,0001

ს.-ტ.

2

ელემენტარული ფოსფორი

 

0,0001

ს.-ტ.

1

ნიობიუმი

 

0,01

ს.-ტ.

2

ტელური

 

0,01

ს.-ტ.

2

სამარიუმი

 

0,024*

ს.-ტ.

2

ლითიუმი

 

0,03

ს.-ტ.

2

სტიბიუმი (სურმა)

 

0,05

ს.-ტ.

2

ვოლფრამი

 

0,05

ს.-ტ.

2

ვერცხლი

 

0,05

ს.-ტ.

2

ვანადიუმი

 

0,1

ს.-ტ.

3

ბისმუტი

 

0,1

ს.-ტ.

2

კობალტი

 

0,1

ს.-ტ.

2

რუბიდიუმი

 

0,1

ს.-ტ.

2

ევროპიუმი

 

0,3*

ორგ.გემო

4

ქრომი (ჩრ3+)

 

 

0,5

ს.-ტ.

3

სილიციუმი

 

10,0

ს.-ტ.

2

ნატრიუმი

 

200,0

ს.-ტ.

2

2. ანიონები

 

როდანიდის იონი

 

0,1

ს.-ტ.

2

 

ქლორიტის იონი

 

0,2

ს.-ტ.

3

 

ბრომიდის იონი

 

0,2

ს.-ტ.

2

 

ჰექსანიტროკობალტატის იონი

 

1,0

ს.-ტ.

2

 

ფეროციანიდის იონი

 

1,25

ს.-ტ.

2

 

ჰიდროსულფიდის იონი

 

3,00

ს.-ტ.

2

 

ნიტრატის იონი

 

3,0

ორგ.

2

 

პერსულფატის იონი

 

0,5

ს.-ტ.

2

 

პერქლორატის იონი

 

5,0

ს.-ტ.

2

 

ქლორატის იონი

 

20,0

ორგ.გემო

3

 

გოგირდწყალბადი

წყალბადის სულფიდი

0

ორგ.სუნი

4

 

წყალბადის ზეჟანგი

წყალბადის პეროქსიდი

0

ს.-ტ.

2

 

ორგანული ნივთიერებები

 

1. ნახშირწყალბადები

 

1.1. ალიფატური

 

იზოპერენი

2-მეთილბუტადიენ-1,3

0,005

ორგ.სუნი

4

 

ბუტადიენ-1,3

დივინილი

0,05

ორგ.სუნი

4

 

ბუტილენი

ბუტენ-1

0,2

ორგ.სუნი

3

 

ეთილენი

ეთენი

0,5

ორგ.სუნი

3

 

1

2

3

4

5

 

პროპილენი

პროპენი

0,5

ორგ.სუნი

3

 

იზობუტილენი

2-მეთილპროპენ-1

0,5

ორგ.სუნი

3

 

1.2. ციკლურები

 

1.2.1. ალიციკლურები

 

1.2.1.1. ერთბირთვიანები

 

ციკლოჰექსენი

ტეტრაჰიდრობენზოლი

0,02

ს.-ტ.

2

 

ციკლოჰექსანი

ჰექსაჰიდრობენზოლი ჰექსამეთილენი

0,1

ს.-ტ.

2

 

1.2.1.2. მრავალბირთვიანები

 

ნორბორნენი

2,3-დიციკლოჰეპტენი(2.2.1)

0,004

ორგ.სუნი

4

 

დიციკლოჰეპტადიენი

ბიციკლო(2,2,1)ჰეპტადენი-(2,5)-ნორბორნადიენი

0,004

ორგ.სუნი

4

 

დიციკლოპენტადიენი

ტრიციკლოდეკადიენ-3,8-დიენ-3ა,4; 7,7ა-ტეტრაჰიდრომეთანო-4,7-მეთანო -1H-ინდენი

0,015

ორგ.სუნი

3

 

1.2.2. არომატულები

 

1.2.2.1. ერთბირთვიანები

 

ბენზოლი

 

0,01

ს.-ტ.

2

 

ეთილბენზოლი

 

0,01

ორგ.გემო

4

 

µ-დიეთილბენზოლი

1,3-დიეთილბენზოლი

0,04

ორგ.სუნი

4

 

ქსილოლი

დიმეთილბენზოლი

0,05

ორგ.სუნი

3

 

დიიზოპროპილბენზოლი

1-დიმეთილეთილბენზოლი

0,05

ს.-ტ.

2

 

მონობენზილტოლუოლი

3-ბენზილტოლუოლი

0,08

ორგ.სუნი

2

 

1

2

3

4

5

 

ბუტილბენზოლი

1-ფენილბუტანი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

იზოპროპილბენზოლი

კუმოლი, 1-მეთილეთილბენზოლი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

სტრილო

ვინილბენზოლი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

1-მეთილვინილბენზოლი

0,1

ორგ.

3

 

პროპილენბენზოლი

1-ფენილპროპანი

0,2

ორგ.სუნი

3

 

ნ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი

1-(1,1-დიმეთილეთილ)-4-მეთილბენზოლი, 1-მეთილ-4-მესამეულიბუტილბენზოლი

0,5

ორგ.სუნი

3

 

ტოლუოლი

მეთილბენზოლი

0,5

ორგ.სუნი

4

 

დიბენზილტოლუოლი

[(3-მეთილ-4-ბენზილ)ფენილ] ფენილმეთანი

0,6

ორგ.სუნი

3

 

1.2.2.2. მრავალბირთვიანები

 

ბენზ(ა)პირენი

 

0,000005

ს.-ტ.

1

 

1.2.2.2.1. ბიფენილები

 

დიფენილი

ბიფენილი, ფენილბენზოლი

0,001

ს.-ტ.

2

 

ალკილდიფენილი

 

0.4

ორგ.აპკი

2

 

1.2.2.2.2. კონდენსირებულები

 

ნაფტალინი

 

0,01

ორგ.სუნი

4

 

2. ჰალოგენშემცველი ნაერთები

 

2.1. ალიფატურები

 

2.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველები

 

იოდოფორმი

ტრიიოდომეთანი

0,0002

ორგ.სუნი

4

 

ტეტრაქლორჰეპტანი

 

0,0025

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

1,1,1,9-ტეტრაქლორნონანი

 

0,003

ორგ.სუნი

4

 

ბუტილქლორიდი

1-ქლორბუტანი

0,004

ს.-ტ.

2

 

1,1,1,5-ტეტრაქლორპენტანი

 

0,005

ორგ.სუნი

4

 

ოთხქლორიანი ნახშირბადი

ტეტრაქლორმეთანი

0,006

ს.-ტ.

2

 

1,1,1,11-ტეტრაქლორუნდეკანი

 

0,007

ორგ.სუნი

4

 

ჰექსაქლორბუტანი

 

0,01

ორგ.სუნი

3

 

ჰექსაქლორეთანი

 

0,01

ორგ.სუნი

4

 

1,1,1,3-ტეტრაქლორპროპანი

 

0,01

ორგ.სუნი

4

 

1-ქლორ-2,3-დიბრომპროპანი

1,2-დიბრომ-3-ქლორპროპანი, ნემაგონი

0,01

ორგ.სუნი

3

 

1,2,3,4-ტეტრაქლორბუტანი

 

0,02

ს.-ტ.

2

 

პენტაქლორბუტანი

 

0,02

ორგ.სუნი

3

 

პერქლორბუტანი

 

0,02

ორგ.სუნი

3

 

პენტაქლორპროპანი

 

0,03

ორგ.სუნი

3

 

დიქლორბრომმეთანი

 

0,03

ს.-ტ.

2

 

ქლორდიბრომმეთანი

 

0,03

ს.-ტ.

2

 

1,2-დიბრომ-1,1,5-ტრიქლორ-პენტანი

ბრომტანი

0,04

ორგ.სუნი

3

 

1,2,3-ტრიქლორპროპანი

 

0,07

ორგ.სუნი

3

 

ტრიფტორქლორპროპანი

ფრეონი 253

0,1

ს.-ტ.

2

 

1,2-დიბრომპროპანი

 

0,1

ს.-ტ.

3

 

ბრომოფორმი

ტრიბრომმეთანი

0,1

ს.-ტ.

2

 

ტეტრაქლორეთანი

 

0,2

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

ქლორეთილი

ქლორეთანი, ეთილქლორიდი, ქლორეთილი

0,1

ს.-ტ.

4

 

1,2-დიქლორპროპანი

 

0,4

ს.-ტ.

2

 

1,2-დიქლორიზობუტანი

2-მეთილ-1,2-დიქლორპროპანი

0,4

ს.-ტ.

2

 

დიქლორმეთანი

მეთილენქლორიდი

7,5

ორგ.სუნი

3

 

დიფტორქლორმეთანი

ფრეონი - 22

10,0

ს.-ტ.

2

 

დიფტორდიქლორმეთანი

ფრეონი – 12

10,0

ს.-ტ.

2

 

მეთილქლოროფორმი

1,1,1-ტრიქლორეთანი

10,0

ს.-ტ.

2

 

2.1.2. ორმაგი კავშირების შემცველები

 

ტეტრაქლორპროპენი

 

0,002

ს.-ტ.

2

 

2-მეთილ-3-ქლორპროპენ-1

მეთალილქლორიდი

0,01

ს.-ტ.

2

 

2-ქლორბუტადიენ-1,3

0,01

ს.-ტ.

2

 

ჰექსაქლორბუტადიენი

პერქლორბუტადიენ-1,3

0,01

ორგ.სუნი

3

 

2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1

2,3,4-ტრიქლორბუტენ-1

0,02

ს.-ტ.

2

 

2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3

2,3-დიქლორბუტადიენ-1,3

0,03

ს.-ტ.

2

 

1,1,5-ტრიქლორპენტენი

 

0,04

ორგ.სუნი

3

 

ვინილქლორიდი

ქლორეთენი, ქლორეთილენი

0,05

ს.-ტ.

2

 

1,3-დიქლორბუტენ-2

1,3-დიქლორბუტენ-2

0,05

ორგ.სუნი

4

 

3,4-დიქლორბუტენ-1

 

0,2

ს.-ტ.

2

 

ალილქლორიდი

3-ქლორპროპენ-1

0,3

ს.-ტ.

3

 

1,1-დიქლორ-4-მეთილპენტა-დიენ-1,4

დიენ-1,4

0,37

ორგ.სუნი

3

 

1

2

3

4

5

 

დიქლორპროპენი

 

0

ს.-ტ.

2

 

3,3-დიქლოიზობუტილენი

3,3-დიქლორ-2-მეთილ-პროპენ-1

0,4

ს.-ტ.

2

 

1,3-დიქლორიზობუტილენი

2-მეთილ-1,3-დიქლორპროპენ-1

0,4

ს.-ტ.

2

 

1,1-დიქლორ-4-მეთილპენტა-დიენ-1,3

დიენ-1,3

0,41

ორგ.სუნი

3

 

2.2. ციკლურები

 

2.2.1. ალიციკლურები

 

2.2.1.1. ერთბირთვიანები

 

ჰექსაქლორციკლოპენტადიენი

1,2,3,4,5,5-ჰექსაქლორ-1,3-ციკლოპენტადიენი-1,3

0,001

ორგ.სუნი

3

 

1,1-დიქლორციკლოჰექსანი

 

0,02

ორგ.სუნი

3

 

1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლო-ჰექსანი

ჰექსაქლორანი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

პერქლორმეთილენციკლოპენტე

ნი

4-(დიქლორმეთილენ)-1,2,3,3,5,5-ჰექსაქლორციკლოპენტენი

0,05

ორგ.სუნი

4

 

ქლორციკლოჰექსანი

 

0,05

ორგ.სუნი

3

 

2.2.1.2. მრავალბირთვიანები

 

1,2,3,4,10,10-ჰექსაქლორ-1,4,4ა,

5,8,8ა-ჰექსაჰიდრო-1,4-ენდო-ეკზო-5,8-დიმეთანონაფტალინი

1,4,4ა,5,8,8ა-ჰექსა-ჰიდრო-1,2,3,4,10, 10-ჰექსაქლორ-1,4,5,8-დიმეთანონაფტალინი, ალდრინი

0,002

ორგ.გემო

3

 

1,4,5,6,7,8,8-ჰეპტაქლორ-

-4,7-ენდომეთილენ-3ა,4,7,7ა,-ტეტრაჰიდროინდენი

3ა,4,7,7ა-ტეტრაჰიდრო-1,4,5,6,7,8,8-ჰეპტაქლორ-4,7-მეთანო-1H-ინდენი, ჰეპტაქლორი

0,05

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

2,3,3ა,4,7,7ა-ჰექსა-ჰიდრო-2,4,5,6,7,8,8,-ჰეპტაქლორ-4,7-მეთანო-ინდენი, დილორი

0,1

ორგ.სუნი

4

 

პოლიქლორპინენი

 

0,2

ს.-ტ.

3

 

2.2.2 არომატულები

 

2.2.2.1. ერთბირთვიანები

 

2.2.2.1.1. ბირთვში ჰალოგენის ატომით

 

2,5-დიქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი

1,4-დიქლორ-2-(1,1-დი-მეთილ)-5-მეთილბენზოლი

0,003

ორგ.სუნი

3

 

ო-დიქლორბენზოლი

1,2-დიქლორბენზოლი

0,002

ორგ.სუნი

3

 

ქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი

1-მეთილ-4-(1,1-დიმეთილეთილ)-2-ქლორბენზოლი

0,002

ორგ.სუნი

4

 

1,2,3,4-ტეტრაქლორბენზოლი

 

0,01

ს.-ტ.

2

 

ქლორბენზოლი

 

0,02

ს.ტ.

3

 

2,4-დიქლორტოლუოლი

2,4-დიქლორ-1-მეთილბენზოლი

0,03

ორგ.სუნი

3

 

1,3,5-ტრიქლორბენზოლი

 

0,03

ორგ.სუნი

3

 

2,3,6-ტრიქლორტოლუოლი

 

0,03

ორგ.სუნი

3

 

ო და პ-ქლორტოლუოლი

ო და პ-ქლორმეთილბენზოლი

0,2

ს.-ტ.

3

 

2,3,6-ტრიქლორ-პ-მესამეული-ბუტილტოლუოლი

 

0,1

ორგ.სუნი

4

 

2.2.2.1.2. ჰალოგენის ატომით გვერდითა ჯაჭვში

 

ბენზილქლორიდი

ქლორმეთილბენზოლი

0,001

ს.-ტ.

2

 

ჰექსაქლორმეტაქსილოლი

1,3-ბის(ტრიქლორმეთილ)ბენზოლი

0,008

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

ჰექსაქლორპარაქსილოლი

1,4-ბის(ტრიქლორმეთილ)ბენზოლი

0,03

ორგ.სუნი

4

 

ბენზოტრიფტორიდი

ტრიფტორმეთილბენზოლი

0,1

ს.-ტ.

2

 

2.2.2.2. მრავალბირთვიანები

 

2.2.2.2.1. ბიფენილები

 

მონოქლორდიფენილი

მონოქლორბიფენილი

0,001

ს.-ტ.

2

 

დიქლორდიფენილი

დიქლორბიფენილი

0,001

ს.-ტ.

2

 

ტრიქლორდიფენილი

ტრიქლორბიფენილი

0,001

ს.-ტ.

1

 

პენტაქლორდიფენილი

პენტაქლორბიფენილი

0,001

ს.-ტ.

1

 

2.2.2.2.2. კონდენსირებულები

 

2-ქლორნაფტალინი

 

0,01

ორგ.სუნი

4

 

3. ჟანგბადშეცველი ნაერთები

 

3.1. სპირტები და მარტივი ეთერები

 

3.1.1. ერთატომიანი სპირტები

 

3.1.1.1. ალიფატური სპირტები

 

3-მეთილ-3-ბუტენოლ-1

იზობუტენილკარბინოლი

0,004

ს.-ტ.

2

 

ნორმალური ჰეპტილის სპირტი

პენტანოლ-1, ჰექსილკარბინოლი

0,005

ს.-ტ.

2

 

3-მეთილ-1-ბუტენოლ-3

2-მეთილპროპენ-2-ოლ-1, დიმეთილ-ვინილკარბინოლი, იზოპრენის სპირტი

0,005

ს.-ტ.

2

 

ნორმალური ჰექსილის სპირტი

ჰექლანოლ-1,ამილკარბინოლი, პენტილკარბინოლი

0,01

ს.-ტ.

2

 

მეორეული ჰექსილის სპირტი

1-მეთილპენტანოლ-1, ჰექსანოლ-2, მეთილბუტილკარბინოლი

0,01

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

მესამეული ჰექსილის სპირტი

2-მეთილპენტანოლ-2, დიეთილ-მეთილკარბინოლი, ფლოტორეაგენტი ТГС

0,01

ს.-ტ.

2

 

ნორმალური ნონილის სპირტი

ნონანოლ-1, ოქტილკარბინოლი

0,01

ს.-ტ.

2

 

ნორმალური ოქტილის სპირტი

ოქტანოლ-1, ჰეპტილკარბინოლი

0,05

ორგ.გემო

3

 

ნორმალური ბუტილის სპირტი

ბუტანოლ-1, პროპილკარბინოლი

0,1

ს.-ტ.

2

 

ალილის სპირტი

2-პროპენოლ-1, ვინილკარბინოლი

0,1

ორგ.გემო

3

 

იზობუტილის სპირტი

2-მეთილპროპანოლ-1, იზოპროპილკარბინოლი

0,15

ს.-ტ.

2

 

მეორეული ბუტილის სპირტი

ბუტანოლ-2, მეთილიზობუტილკარბინოლი

0,2

ს.-ტ.

2

 

პროპილის სპირტი

პროპანოლ-1, ეთილკარბინოლი

0,25

ორგ.სუნი

4

 

იზოპროპილის სპირტი

პროპანოლ-2, დიმეთილკარბინოლი

0,25

ორგ.სუნი

4

 

მესამეული ბუტილის სპირტი

მესამეული-ბუტილის სპირტი, 1,1-დიმეთილეთანოლი, ტრიმეთილკარბი-ნოლი, 2-მეთილპროპანოლ-2

1,0

ს.-ტ.

2

 

ამილის სპირტი

პენტანოლ-1, ბუტილკარბინოლი

1,5

ორგ.სუნი

3

 

მეთილის სპირტი

მეთანოლი, კარბინოლი

3,0

ს.-ტ.

2

 

3.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველი ერთატომიანი სპირტები

 

ეთილენქლორჰიდრინი

1-ქლორ-2-ჰიდროქსიეთანი, 2-ქლორეთა-ნოლი, 2-ქლორ-ეთილის სპირტი, ქლორ-მეთილკარბინოლი, 1-ქლორ-ეთანოლ-2

0,1

ს.-ტ.

2

 

1,1,7-ტრიჰიდროდოდეკაფტორჰე-პტილის სპირტი

П-3

0,1

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

1,1,3-ტრიჰიდროტეტრაფტორ-პროპილის სპირტი

П-1

0,2

ორგ.სუნი

3

 

1,1,5-ტრიჰიდროოქტაფტორ-პენტილის სპირტი

П-2

0,25

ორგ.სუნი

4

 

1,1,9-ტრიჰიდროჰექსადეკაფ-ტორნონილის სპირტი

П-4

0,25

ორგ.სუნი

4

 

1,1,13-ტრიჰიდროტეტრაეიკოზა-ფტორტრიდეცილის სპირტი

П-6

0,25

ორგ.სუნი

3

 

1,1,11-ტრიჰიდროეიკოზაფტორ-უნდეცილის სპირტი

П-5

0,5

ორგ.სუნი

3

 

1,3-დიქლორპროპანოლ-2, დიქლორ-ჰიდრინი, დიქლორმეთილკარბინოლი

1,0

ორგ.სუნი

3

 

1,1-დიჰიდროპერის სპირტი

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6;7

4

ს.-ტ.

2

 

ფტორჰეპტილის სპირტი

7,7-ტრიდეკაფტორ-ჰეპტანოლ-1

 

 

 

 

3.1.1.2. ციკლურები

 

3.1.1.2.1. ალიციკლურები

 

ციკლოჰექსანოლი

ჰექსაჰიდროფენოლი

0,5

ს.-ტ.

2

 

3.1.1.2.2. არომატულები

 

3.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები

 

3.1.1.2.2.1.1. ფენოლები

 

ფენოლი

 

 

0,001

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

ო- და პ-პროპილფენოლი

1-ჰიდროქსი-2(და 4)-პროპილბენზოლი

0,01

ორგ.სუნი

4

 

მ- და პ-კრეზოლი

მ- და პ-მეთილფენოლი, 1-ჰიდროქსი-2(და 4)-მეთილფენოლი

0,004

ს.-ტ.

2

 

ალკიფენოლი

 

0,1

ორგ.

3

 

დიმეთილფენოლი

ქსილენოლი

0,25

ორგ.სუნი

4

 

3.1.1.2.2.1.1.1. рфдщпутЫуьсмудуишჰალოგენშემცველები

 

ქლორფენოლი

 

0,001

ორგ.სუნი

4

 

დიქლორფენოლი

 

0,002

ორგ.გემო

4

 

ტრიქლორფენოლი

 

0,004

ორგ.გემო

4

 

3.1.1.2.2.1.2. გვერდით ჯაჭვში ჰიდროქსიჯგუფების შემცველები

 

3.1.1.2.2.1.2.1. ჰალოგენშემცველები

 

3.1.1.2.2.2. კონდენსირებულები

 

ნაფტოლ-1, 1-ნაფტოლი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

ნაფტოლ-2, 2-ნაფტოლი

0,4

ს.-ტ.

3

 

3.1.2. მარტივი ეთერები

 

3.1.2.1. ალიფატურები

 

ეთილვინილბუტილის ეთერი

1-ბუტოქსიბუტ-1-ენ-ინ-3, ბუტოქსიბუტენინი

0,002

ორგ.სუნი

4

 

დიეთილაცეტალი

1,1-დიეთოქსიეთანი

0,1

ორგ.სუნი

4

 

პირველადი სპირტების ეთოქსილატი ჩ12-ჩ15

 

0,1

ორგ.ქაფი

4

 

დიეთილის ეთერი

ეთოქსიეთანი

0,3

ორგ.გემო

4

 

დიმეთილის ეთერი

მეთოქსიმეთანი

5,0

ს.-ტ.

4

 

1

2

3

4

5

 

3.1.2.1.1. ჰალოგენშემცველები

 

1,1'-ოქსიბის(2-ქლორეთანი), ქლორექსი

0,03*

ს.-ტ.

2

 

3.1.2.2. არომატულები

 

დიფენილოლპროპანი

4,4'-იზოპროპილიდენდიფენოლი

0,01

ორგ.გემო

4

 

მ-ფემოქსიტოლუოლი

3-ფენოქსიტოლუოლი

0,04

ორგ.

4

 

ანიზოლი

მეთოქსიბენზოლი

0,05

ს.-ტ.

3

 

3.1.3. მრავალატომიანი სპირტები და შერეული ნაერთები

 

3.1.3.1. ალიფატური მრავალატომიანი სპირტები

 

2-მეთილ2,3-ბუტანდიოლი

მეთილბუტანდიოლი

0,04

ს.-ტ.

2

 

გლიცერინი

ტრიოქსიპროპანი, პროპანტრიოლი

0,06*

ორგ.ქაფი

4

 

პენტაერიტრიტი

2,2-დიმეთილოლპროპანდიოლ-1,3

0,1

ს.-ტ.

2

 

ეთილენგლიკოლი

ეთანდიოლი-1,2

1,0

ს.-ტ.

3

 

1,4-ბუტინდიოლი

2-ბუტინდიოლ-1,4

1,0

ს.-ტ.

2

 

1,4-ბუტანდიოლი

ბუტანდიოლ-1,4

5,0

ს.-ტ.

2

 

3.1.3.1.1.ჰალოგენშემცველები

 

მონოქლორჰიდრინი

3-ქლორპროპანდიოლი-1,2,

0,7

ორგ.გემო

3

 

3.1.3.2. მრავალატომიანი ფენოლები

 

პიროკატეხინი

1,2-ბენზოლდიოლი, 1,2-დიოქსიბენ-ზოლი

0,1

ორგ.შეფ.

4

 

პიროგალოლი

1,2,3-ტრიოქსიბენზოლი

0,1

ორგ.შეფ.

3

 

ჰიდროქინონი

1,4-დიოქსიბენზოლი

0,2

ორგ.შეფ.

4

 

5-მეთილრეზორცინი

5-მეთილ-1,3-ბენზოლ-დიოლი

1,0

ორგ.შეფ.

4

 

1

2

3

4

5

 

3.1.3.2.1. ჰალოგენშემცველები

 

2,2-ბის-(4-ჰიდროქსი-3,5-დიქლორფენილ)პროპანი

ტეტრაქლორდიანი

0,1

ორგ.გემო

4

 

3.1.3.3. ჰიდროქსი და ოქსიჯგუფების შემცველები

 

3.1.3.3.1. ალიფატურები

 

2-ალილოქსიეთილის სპირტი

 

0,4

ს.-ტ.

3

 

დიეთილენგლიკოლი

2,2'-ოქსიდიეთანოლი

1,0

ს.-ტ.

3

 

ტეტრაეთილენგლიკოლი

2,2'-ოქსიდიეთილენდიოქსიდიეთანოლი

1,0

ს.-ტ.

3

 

პენტაეთილენგლიკოლი

3,6,9,12-ტეტრაოქსატეტრადეკან-1,14-დიოლი, ეთილენგლიკოლტეტრაოქსიდიეთი-ლის ეთერი

1,0

ს.-ტ.

3

 

3.1.3.3.2. არომატულები

 

3-ფენოქსიბენზილის სპირტი

3-ფენოქსიფენილმეთანოლი,

3-ფენოქსიფენილკარბინოლი

1,0*

ს.-ტ.

3

 

3.2. ალდეჰიდები და კეტონები

 

3.2.1. ერთი ოქსოჯგუფის შემცველები

 

3.2.1.1. ალიფატურები

 

3.2.1.1.1. მხოლოდ მარტივი კავშირების მქონე ალიფატური ნაერთები

 

დიეთილკეტონი

პენტანონ-3, 3-ოქსიბუტანი

0,1

ორგ.სუნი

4

 

მეთილეთილკეტონი

ბუტანონ-2, 2-ოქსოპენტანონი

1,0

ორგ.სუნი

3

 

3.2.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველები

 

ქლორალი

ტრიქლორანეტალდეჰიდი

0,2

ს.-ტ..

2

 

1

2

3

4

5

 

პერფტორპეპტანალჰიდრატი

 

0,5

ს.-ტ.

2

 

3.2.1.1.1.2. ჰიდროქსი და ოქსოჯგუფების შემცველები

 

დიაცეტონის სპირტი

4-ჰიდროქსი-4-მეთილპენტანონ-2

0,5*

ს.-ტ.

2

 

3.2.1.1.2. ორმაგი კავშირის შემცველები

 

აკროლეინი

პროპენალი, აკრილის ალდეჰიდი

0,02

ს.-ტ.

1

 

მეზიტილის ოქსიდი

2-მეთილპენტენ-2-ონ-4

0,06*

ს.-ტ.

2

 

2-ეტილჰექსანალი

0,2

ორგ.სუნი

4

 

ბუტენალ-2, კროტონის ალდეჰიდი,

2-ბუტენალი

0,3

ს.-ტ.

3

 

3.2.1.2. ციკლურები

 

3.2.1.2.1. ალიციკლურები

 

ციკლოჰექსანონი

 

0,2

ს.-ტ.

2

 

3.2.1.2.1.1. ჰალოგენშემცველები

 

ბრომკამფორი

 

0,5*

ორგ.სუნი

3

 

3.2.1.2.2. არომატულები

 

3.2.1.2.2.1. ერთბირთვიანი არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

მ-ფენოქსიბენზალდეჰიდი

3-ფენოქსიბენზალდეჰიდი

0,02

ს.-ტ.

2

 

აცეტოფენონი

 

0,1

ს.-ტ.

3

 

2,2-დიმეთოქსი-1,2-დიფენილ-ეთანონი

2,2-დიმეთოქსი-2-ფენილაცეტოფენონი

0,5*

ორგ.სუნი

3

 

3.2.1.2.2.1.1. ჰალოგენშემცველები

 

მ-ბრომბენზალდეჰიდი

3-ბრომბენზალდეჰიდი

0,02

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

პენტაქლორაცეტოფენონი

1-(პენტაქლორფენილ)ეტანონი

0,02

ორგ.გემო

3

 

3,3-დიმეთილ-1-ქლორ(4-ქლორ-ფენოქსი)ბუტანონ-2

 

0,04

ს.-ტ.

4

 

3.2.2. ერთზე მეტი ოქსოჯგუფის შემცველნი

 

ტეტრაჰიდროქინონი

ციკლოჰექსანდიონ-1,4 ,

1,4-დიოქსიციკლოჰექსანი

0,05

ორგ.სუნი

3

 

გლუტარის ალდეჰიდი

გლუტარის დიალდეჰიდი

0,07

ს.-ტ.

2

 

აცეტილაცეტონატები

 

2,0*

ს.-ტ.

2

 

ანტრაქინონი

9,10-დიჰიდრო-9,10-დიოქსოანტრაცენი, 9,10-ანტრაცენდიონი

10,0

ს.-ტ.

3

 

3.2.2.1. ჰალოგენშემცველები

 

2,3,5,6-ტეტრაქლორ-პ-ბენზოქინონი

ქლორანილი, ტეტრაქლორქინონი

0,01

ორგ.შეფ.

3

 

2,3-დიქლორ-5-დიქლორმეთილენ

-2-ციკლოპენტენდიონ-1,4

4,5-დიქლორ-2(დიქლორ-მეთილენ)-4-ციკლოპენტენდიონ-1,3, დიკეტონი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

2,3-ქლორ-1,4-ნაფტოქინონი

 

0,25

ს.-ტ.

2

 

1-ქლორანტრაქინონი

 

3.0

ს.-ტ.

2

 

2-ქლორანტრაქინონი

4,0

ს.-ტ.

2

 

3.2.2.2. ჰიდროქსოჯგუფების შემცველები

 

1,5-დიჰიდროქსიანტრაქინონი

1,5-დიჰიდროქსი--9,10-ანტრაცენდიონი

0,1

ორგ.შეფ.

3

 

1,8-დიჰიდროქსიანტრაქინონი

 

დანტრონი

0,25

ორგ.შეფ.

3

 

1

2

3

4

5

 

1,2-დიჰიდროქსიანტრაქინონი

1,2-დიჰიდროქსი-9,10-ანტრაცენდიონი, ალიზარინი

3,0

ს.-ტ.

2

 

1,4,5,8-ტეტრაჰიდროქსიანტრა-ქინონი

1,4,5,8-ტეტრაჰიდროქსიანტრაცენდიონ-9,10

3,0

ს.-ტ.

2

 

1,4-დიჰიდროქსიანტრაქინონი

ქინიზარინი

4,0

ს.-ტ.

2

 

3.3. კარბონის მჟავები და მათი წარმოებულები

 

3.3.1. კარბონის მჟავები და მათი იონები

 

3.3.1.1. ერთი კარბიქსი ჯგუფის შემცველები

 

3.3.1.1.1. ალიფატურები

 

3.3.1.1.1.1. მხოლოდ მარტივი კაქვშირების შემცველები

 

სტეარინის მჟავა, მარილი

ოქტადეკანის მჟავა, მარილი

0,25*

ორგ.სიმძლავრე

4

 

3.3.1.1.1.1.1. ჰალოგენშემცველები

 

2,2,3-ტრიქლორპროპიონის მჟავა

0,01

ორგ.გემო

4

 

ქლორენანტის მჟავა

7-ქლორჰეპტანონის მაჟავა

0,05

ორგ.გემო

4

 

მონოქლორძმარმჟავა, მარილი

ქლორძმარმჟავას მარილი

0,05

ს.-ტ.

2

 

ქლორუნდეკანის მჟავა

11-ქლორუნდეკანის მჟავა

0,1

ორგ.სუნი

4

 

ქლორპელლარგონის მჟავა

9-ქლორნონანის მჟავა

0,3

ორგ.სუნი

4

 

პერფტორვალერიანის  მჟავა

ნონაფტროპენტანის მჟავა, პერფტორპენტანის მჟავა

0,7

ს.-ტ.

2

 

2-ქლორპროპიონის მჟავა

0,8

ორგ.გენო

3

 

ჰიდროპერფტორენანტის მჟავა

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-დოდეკაფტორჰეპ-ტანის მჟავა

1,0

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

პერფტორენანტის მჟავა

პერფტორჰეპტანის მჟავა

1,0

ს.-ტ.

2

 

2,2-დიქლორპროპიონის მჟავა, ნატრიუმის მარილი

დალაპონი

2,0

ორგ.სუნი

3

 

ტრიქლორძმარმჟავა, მარილი

 

5,0

ორგ.სუნი

4

 

3.3.1.1.1.1.2. არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველები

 

3.3.1.1.1.1.3. ;ჰიდროქსი, ოქსი და ოქსო ჯგუფების შემცველები

 

2,0

 

 

 

5-(2,5-დიმეთილფენოქსი)-2,2-დიმეთილპენტანის მჟავა

ჰემფიბროზილი

0,001

ს.-ტ.

1

 

ფენოქსიძმარმჟავა

გლიკოლის მჟავა, ფენილის ეთერი, ჰიდროქსიძმარმჟავა, ფენილის ეთერი

1,0

ს.-ტ.

2

 

2-(

2-(1-ნაფტალინილოქსი) პროპიონის

მჟავა

2,0

ს.-ტ.

2

 

3.3.1.1.1.1.3.1. ჰალოგენშემცველები

 

2,4-დიქლორფენოქსი-

4-(2,4-დიქლორფენოქსი) ერბო მჟავა,

2,4-ДМ

0,01

ს.-ტ.

2

 

2-მეთილ-4-ქლორფენოქსიერბო მჟავა

4-(2-მეთილფენოქსი)-4-ქლორბუტანის მჟავა, ტროპოტოქსი

0,03

ორგ.სუნი

3

 

2,4-დიქლორფენოქსი-

2-(2,4-დიქლორფენოქსი)პროპიონის მჟავა, 2,4-ДП

0,5

ორგ.გემო

3

 

1

2

3

4

5

 

3.3.1.1.1.2. гоукუჯერი ბმების შემცველები

 

აკრილის მჟავა

2-პროპანენკარბონის მჟავა

0,5

ს.-ტ.

2

 

მეტაკრილის მჟავა

2-მეთილ-პროპანენ-2-კარბონის მჟავა

1,0

ს.-ტ.

3

 

3.3.1.1.1.2.1. ოქსიო და ჰალოგენშემცველები

 

4-ოქსი-2,3-დიქლორიზოკროტონის მჟავა, მუკოქლორის მჟავა

1,0

ს.-ტ.

2

 

3.3.1.1.2. ციკლურები

 

3.3.1.1.2.1. ალიციკლურები

 

ქრიზანტემის მჟავა, მარილები

2,2-დიმეთილ-3-პროპენილ-1-ციკლოპროპა-ანკარბონის მჟავა, მარილი; 3-იზობუ-ტენილ-2,2-დიმეთილ-1-ციკლოპროპან-კარბონის მჟავა, მარილი

0,8

ს.-ტ.

3

 

ნაფტენის მჟავები

 

1,0

ორგ.სუნი

4

 

3.3.1.1.2.2. არომატულები

 

ბენზოინის მჟავა, მარილი

 

0,6

ორგ.გემო

4

 

3.3.1.1.2.2.1. ჰალოგენშემცველები

 

2-ქლორბენზოინის მჟავა

ო-ქლორბენზიონის მჟავა

0,1

ორგ.გემო

4

 

4-ქლორბენზოინის მჟავა

პ-ქლორბენზოლის მჟავა

0,2

ორგ.გემო

4

 

2,3,6-ტრიქლორბენზოინის მჟავა

 

1,0

ს.-ტ.

2

 

3.3.1.1.2.2.2. ჰედროქსი, ოქსი, ოქსოჯგუფების შემცველები

 

2-ჰიდროქსი-3,6-დიქლორბენზო-ინის მჟავა

 

0,5

ორგ.შეფ.

3

 

1

2

3

4

5

 

2-მეთოქსი-3,6-დიქლორბენზო-ინის მჟავა

2-მეთოქსი-3,6-დიქლორბენზოინის მჟავა, დი-ანატი

15,0

ს.-ტ.

2

 

3.3.1.2. მრავალფუძიანი მჟავები

 

3.3.1.2.1. ალიფატურები

 

მალეინის მჟავა

ცის-ბუტენდიონის მჟავა

1,0

ორგ.სუნი

4

 

ადიპინის მჟავა, მარილი

ჰექსანდიოვის მჟავა, 1,4-ბუტანდიკარ-ბონის მჟავა, მარილი

1,0

ს.-ტ.

3

 

საბაცინის მჟავა

1,8-ოქტანდიკარბონის მჟავა

1,5

ს.-ტ.

3

 

3.3.1.2.2. არომატულები

 

3.3.1.2.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები

 

3.3.2. რთული ეთერები

 

3.3.2.1. ერთფუძიანი მჟავების რთული ეთერები

 

3.3.2.1.1. ალიფატურები

 

3.3.2.1.1.1. ნაჯერების

 

3.3.2.1.1.1.1. არაჩანაცვლებულების

 

3.3.2.1.1.1.1.1. სპირტები, რომლებიც შეიცავენ ნაჯერ ბმებს

 

მეთილაცეტატი

ძმარმჟავა;

მეთილის ეთერი;

ძმარმჟავამეთილის ეთერი

0,1

ს.-ტ.

3

 

ეთილაცეტატი

ძმარმჟავა;

ეთილის ეთერი;

ძმარმჟავაეთილის ეთერი

0,2

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

3.3.2.1.1.1.1.2. ორმაგი კავშირების შემცველნი

 

ცის-8-დოდეცინილაცეტატი

ძმარმჟავა; ძ-დოდეც-8-ენილის ეთერი; ძმარმჟავას ძ-დოდეც-8-ენილის ეთერი; დენაცილი

0,00001

ორგ.სუნი

4

 

ვინილაცეტატი

ძმარმჟავა, ვინილის ეთერი, ძმარმჟავს ვინილის ეთერი

0,2

ს.-ტ.

2

 

3.3.2.1.1.1.1.3. მრავალტომიანი სპირტები

 

3.3.2.1.1.1.1.4. სპირტები, რომლებიც შეიცავენ ჰიდროქსი, ოქსი და ოქსოჯგუფებს

 

0,6

 

 

 

ეთილენდიაცეტატი

ძმარმჟავა, 1-აცეთოქსიეთილის ეთერი, ძმარმჟავას აცეთოქსილის ეთერი

0,6

ს.-ტ.

2

 

3.3.2.1.1.2. ჰალოგენშემცველები

 

2,4,5-ტრიქლორფენოქსიეთილ-

-

2,2-დიქლორპროპიონის მჟავას 2-(2,4,5-ტრიქლორფენოქსი)ეთილის ეთერი, პენტანატი

2,5

ს.-ტ.

3

 

2,4,5-ტრიქლორფენოქსიეთილ-ტრიქლორაცეტატი

ძმარმჟავას, 2-ტრიქლორ-(2,4,5-ტრიქლორფენოქსი)ეთილის ეთერი, ჰექსანატი

5,0

ს.-ტ.

3

 

3.3.2.1.1.1.3. ჰიდროქსი, ოქსი და ოქსოჯგუფების შემცველნი

 

რძემჟავას ეთილის ეთერი

 

 

2-ჰიდროქსიპროპიონის მჟავას ეთილის ეთერი

0,4

ს.-ტ.

3

 

1

2

3

4

5

 

აცეტოძმარმჟავას მეთილის ეთერი

მეთილაცეტოაცეტატი, აცეტოძმარმჟავას ეთერი

0,5*

ს.-ტ.

2

 

რძის მჟავის იზოპროპილის ეთერი

1-ჰიდროქსიპროპანის მჟავა, 1-მეთილეთი-ლის ეთერი

1,0

ს.-ტ.

3

 

აცეტოპროპილაცეტატი

ძმარმჟავა, 4-ოქსოპენტილის ეთერი, ძმარმჟავას 4-ოქსოპენტილის ეთერი

2,8*

ს.-ტ.

2

 

3.3.2.1.1.1.3.1. ჰალოგენშემცველნი

 

დიქლორფენოქსიძმარმჟავას

2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას 4-ქლორბუტენილ-2-ის ეთერი, კროტილინი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

2-ქლორაცეტოძმარმჟავას

2-ქლორ-3-ოქსოერბომჟავას 1-ფენილ-ეთილის ეთერი

0,15

ს.-ტ.

2

 

2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას ოქტილის ეთერი

2,4დიქლორფენოქსიძმარმჟავა, ოქტილის ეთერი

0,2

ორგ.სუნი

3

 

2,4-დიქლორფენოქსიძმარმჟავას ბუტილის ეთერი

2,4-დიქლორფენოქსი ძმარმჟავა, ბუტილის ეთერი, 2,4-Д; 2,4-ДБ;

0,5

ორგ.სუნი

3

 

3.3.2.1.1.2. ორმაგი ან სამმაგი ბმების შემცველნი

 

3.3.2.1.1.2.1. ერთატომიანი სპირტების

 

ეთილაკრილატი

აკრილის მჟავა, ეთილის ეთერი, აკრილის მჟავას ეთილის ეთერი

0,005

ორგ.სუნი

4

 

3,3-დიმეთილ-4,6,6-ტრიქლორ-5-ჰექსანის მჟავას ეთილის ეთერი

3,3-დიმეთილ-4,6,6-ტრიქლორ-5-ჰექსანის მჟავას ეთილის ეთერი

0,008

ორგ.სუნი

3

 

1

2

3

4

5

 

ბუტილაკრილატი

აკრილის მჟავა, ბუტილის ეთერი, აკრილის მჟავას ბუტილის ეთერი

0,01

ორგ.გემო

4

 

მეთილმეტაკრილატი

2-მეთილ-2-პროპენის მჟავა, მეთილის ეთერი; მეტაკრილის მჟავას მეთილის ეთერი

0,01

ს.-ტ.

2

 

მეტაკრილის მჟავას ბუტილის ეთერი

მეტაკრილის მჟავა, ბუტილის ეთერი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

მეთილაკრილატი

აკრილის მჟავა, მეთილის ეთერი, აკრილის მჟავას მეთილის ეთერი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

3-მეთილ-2-ბუტენის მჟავას ეთილის ეთერი

0,4

ორგ.სუნი

3

 

3.3.2.1.1.2.2. მრავალატომიანი სპირტები

 

ეთილენგლიკოლის მონომეტაკრილის ეთერი

მეტაკრილის მჟავას 2-ჰიდროქსიეთილის ეთერი

0,03

ს.-ტ.

4

 

3.3.2.1.2. ციკლურები

 

3.3.2.1.2.1. ალიციკლურები

 

2,2-დიმეთილ-3-პროპენილ-

1-ციკლოპროპანკარბონის

მჟავას მეთილის ეთერი

 

 

 

 

2,2-დიმეთილ-3-(2-მეთილ-

პროპენილ-1)-ციკლოპროპან-

1-კარბონის მჟავა,

ქრიზანტემის მჟავას

მეთილის ეთერი,

მეთილქრიზანტემატი

0,61

ორგ.სუნი

4

 

1

2

3

4

5

 

3.3.2.1.2.1.1. ოქსოჯგუფების შემცველნი

 

3.3.2.1.2.2.არომატულების

 

მეთილბენზოატი

ბენზოინის მჟავა, მეთილის ეთერი, ბენზოინის მჟავას მეთილის ეთერი, ნეობონის ზეთი

0,05

ორგ.გემო

4

 

პ-ტოლუილის მჟავა,

მეთილის ეთერი

4-მეთილბენზოინის მჟავა, მეთილის ეთერი, პ-ტოლუილის მჟავას მეთილის ეთერი

0,05

ორგ.გემო

4

 

3.3.2.1.2.2.1. სპირტში არომატული ჩამნაცვლებლით

 

3.3.2.2. ორფუძიანი მჟავების რთული ეთერები

 

3.3.2.2.1. ალიფატურები

 

3.3.2.2.1.1. ნაჯერები

 

3.3.2.2.1.1.1. ალიფატური ნაჯერი სპირტები

 

3.3.2.2.1.1.2. უჯერი სპირტები

 

3.3.2.2.1.2. ორმაგი ან სამმაგი კავშირების შემცველნი

 

1,0

 

 

 

მალეინის მჟავას დიმეთილის ეთერი

მალეინის მჟავა,

დიეთილის ეთერი

1,0

ს.-ტ.

2

 

3.3.2.2.2. არომატულები

 

დიმეთილფტალატი

 

ფტალის მჟავა, დიმეთილის

ეთერი; ფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი

0,3

ს.-ტ.

3

 

1

2

3

4

5

 

ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი

ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა, დიმეთილის ეთერი; დაქტალ ჭ-75; დიმეთილქლორტალი

1,0

ს.-ტ.

3

 

დიმეთილტერეფტალატი

ტერეფტალის მჟავა, დიმეთილის ეთერი; ტერეფტალის მჟავას დიმეთილის ეთერი

1,5

ორგ.სუნი

4

 

3.3.3 ანჰიდრიდები და ჰალოგენანჰიდრიდები

 

ტერეფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი

ტერეფტალის მჟავა, დიქლორანჰიდრიდი; ტერეფტალქლორიდი; 1,4-ბენზოლდი-კარბონილდიქლორიდი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

2,3,5,6-ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი

2,3,5,6- ტეტრაქლორტერეფტალის მჟავა; დიქლორანჰიდრიდი; 2,3,5,6-ტეტრაქლორ-ტერეფტალდიქლორიდი; 2,3,5,6-ტეტრა-ქლორ-1,4-ბენზოლდიკარბონილდიქლო-რიდი

0,02

ორგ.სუნი

4

 

იზოფტალის მჟავას დიქლორანჰიდრიდი

იზოფტალის მჟავა, დიქლორანჰიდრიდი; იზოფტალოილქლორიდი; 1,3-ბენზოლდი-კარბონილდიქლორიდი

0,08

ორგ.სუნი

4

 

4.აზოტშემცველი ნაერთები

 

4.1. ამინები და მათი მარილები

 

4.1.1. პირველადები

 

4.1.1.1. ერთი ამინოჯგუფის შემცველნი

 

4.1.1.1.1.ალიფატურები

 

 

4.1.1.1.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველნი

 

ამინები ჩ16-ჩ20

 

0,03

ორგ.სუნი

4

 

ამინები ჩ10-ჩ15

 

0,04

ორგ.სუნი

4

 

მონოიზობუტილამინი

2-მეთილ-1-პროპანამინი

0,04

ორგ.გემო

3

 

ამინები ჩ7-ჩ9

 

0,1

ორგ.სუნი

3

 

მონოპროპილამინი

პროპილამინი

0,5

ორგ.სუნი

3

 

მონოეთილამინი

ეთილამინი

0,5

ორგ.სუნი

3

 

მესამეულიბუტილამინი

 

1,0

ს.-ტ.

3

 

მონოეთილამინი

მეთილამინი

1,0

ს.-ტ.

3

 

იზოპროპილამინი

 

2,0

ს.-ტ.

3

 

მონობუტილამინი

ბუტილამინი

4,0

ორგ.სუნი

3

 

4.1.1.1.1.1.1. ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი

 

იზოპროპანოლამინი

1-ამინო-2-ჰიდროქსიპროპანი

0,3

ს.-ტ.

2

 

მონოეთანოლამინი

2-ამინოეთანოლი

0,5

ს.-ტ.

2

 

4.1.1.1.1.2. უჯერი კავშირების შემცველნი

 

მონოალილამინი

ალილამინი

0,005

ს.-ტ.

2

 

4.1.1.1.1.2.1. ოქსი, ოქსო, ჰიდროქსი და კარბოქსი ჯგუფების შემცველნი

 

მონოეთანოლამინის ვინილის ეთერი

2-(ეთენილოქსი)ეთანამინ, 1-ვინილოქსი-2-ამინოეთანი

0,006

ორგ.სუნი

3

 

4.1.1.1.1.2.2. მჟავეთა ამიდები

 

აკრილამიდი

პროპენამიდი, აკრილის ამიდი

0,01

ს.-ტ.

2

 

მეტაკრილამიდი

მეტაკრილის მჟავას ამიდი

0,1

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

მეთილოლმეტაკრილამიდი

4-ჰიდროქსი-2-მეთილბუტენ-2-ის მჟავას ამიდი

0,1

ს.-ტ.

2

 

N,N დიმეთილამინომეთილ-აკრილამიდი

КФ-6

2,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.1.1.2. ციკლურები

 

4.1.1.1.2.1. ალიციკლურები

 

4.1.1.1.2.2. არომატულები

 

4.1.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები

 

ალკილანილინი

 

 

0,003

ს.-ტ.

2

 

2,4,6-ტრიმეთილანილინი

2,4,6-ტრიმეთილანილინი, მეზიდინი

0,01

ს.-ტ.

2

 

ანილინი

ფენილამინი, ამინობენზოლი

0,1

ს.-ტ.

2

 

ნ-ბუტილანილინი

ნ-ამინობუტილბენზოლი

0,4

ორგ.სუნი

3

 

მ-ტოლუიდინი

3-მეთილანილინი

0,6

ს.-ტ.

2

 

ნ-ტოლუიდინი

4-მეთილანილინი, ნ-ამინომეთილბენზოლი

0,6

ორგ.სუნი

3

 

4.1.1.1.2.2.1.1. ჰალოგენშემცველნი

 

დიქლორანილინი

დიქლორბენზოლამინი

0,05

ორგ.

3

 

ბრომტოლუინი

ბრომტოლუიდინი (ო,მ,პ-იზომერების ნარევი)

0,05*

ორგ.სუნი

4

 

მ-ტრიფტორმეთილანილინი

3-(ტრიფტორმეთილ)ზოლამინი, 3-ამინობენზოტრიფტორიდი

0,02

ს.-ტ.

2

 

მ-ქლორანილინი

3-ქლორბენზოლამინი

0,2

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

ნ-ქლორანილინი

4-ქლორბენზოლამინი

0,2

ს.-ტ.

2

 

2,4,6-ტრიქლორანილინი

2,4,6-ტრიქლორბენზოლამინი

0,8

ორგ.გემო

3

 

2,4,5-ტრიქლორანილინი

2,4,5-ტრიქლორბენზოლამინი

1,0

ორგ.აპკი

4

 

4.1.1.1.2.2.1.2. ჰიდროქსი, ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი

 

ო-ამინოფენოლი

1-ამინო-2-ჰიდროქსიბენზოლი,

ო-ჰიდროქსიანილინი

0,01

ორგ.შეფერვა

4

 

პ-ანიზიდინი

4-მეთოქსანილინი

0,02

ს.-ტ.

2

 

ო-ანიზიდინი

2-მეთოქსიანილინი

0,02

ს.-ტ.

2

 

პ-ფენეტიდინი

4-ეთოქსიანილინი, ამინოფენეტოლი

0,02

ს.-ტ.

2

 

პ-ამინოფენოლი

 

0,05

ორგ.შეფერვა

4

 

ფენილჰიდროქსილამინი

N-ფენილჰიდროქსილამინი

0,1

ს.-ტ.

3

 

მ-ამინოფენოლი

1-ამინო-3-ჰიდროქსიბენზოლი, ჰიდროქსიანილინი

0,1*

ორგ.შეფერვა

4

 

4-ამინობენზოინის მჟავა

 

0,1

ს.-ტ.

3

 

5-ამინოსალიცილის მჟავა

5-ამინო-2-ჰიდროქსიბენზოინის მჟავა

0,5

ორგ.შეფერვა

4

 

3-ამინობენზოინის მჟავა

 

10,0

ორგ.შეფერვა

4

 

4.1.1.1.2.2.1.2.1. ჰალოგენჩანაცვლებულები

 

4-ამინო-3-ქლორფენოლი

 

0,1

ორგ.შეფერვა

4

 

4.1.1.1.2.2.1.3. მჟავათა ამიდები

 

ბენზამიდი

 

0,2*

ს.-ტ.

3

 

4.1.1.1.2.2.2. არომატულები კონდენსირებულები

 

1-ამინოანტრაქინონი

 

10.0

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

4.1.1.2. ერთი ან მეტი ამინოჯგუფის შემცველნი

 

4.1.1.2.1. ალიფატურები

 

4.1.1.2.1.1. მხოლოდ ნაჯერი კავშირების შემცველნი

 

ჰექსამეთილენდიამინი

1,6-დიამინოჰექსანი

0,01

ს.-ტ.

2

 

ჰიდრაზინი

 

0,01

ს.-ტ.

2

 

1,12-დოდეკამეთილენდიამინი

1,12-დოდეკანდიამინი,

1,12-დიამინოდოდეკანი

0,05

ს.-ტ.

3

 

ეთილენდიამინი

1,2-დიამინოეთანი

0,2

ორგ.სუნი

4

 

4.1.1.2.1.1.1. ჰიდროქსი, ოქსი და კარბოჯგუფების შემცველნი

 

ტეტრაოქსიპროპილეთილენდი-ამინი

ლამპომოლი 294

2,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.1.2.1.1.2. მჟავათა ამიდები

 

4.1.12.1.2. უჯერი კავშირების შემცველნი

 

დიალილამინი

 

0,01

ს.-ტ.

2

 

ალკილპროპილენდიამინი

 

0,16

ორგ.სუნი

4

 

4.1.1.2.2. არომატულები

 

4.1.1.2.2.1. ერთბირთვიანები

 

ო-ფენილენდიამინი

1,2-დიამინობენზოლი,

ფენილენდიამინ-1,2

0,01

ორგ.შეფერვა

3

 

ფენილჰიდრაზინი

 

0,01

ს.-ტ.

3

 

4,4-დიამინოდიფენილის ეთერი

4,41-ოქსიბისბენზოლამინი

0,03

ს.-ტ.

2

 

მ,პ-ფენილენდიამინი

დიამინობენზოლი, ფენილენდიამინი

0,1

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

4.1.1.2.2.2. კონდენსირებულები მრავალბირთვიანები

 

1,4-დიამინოანტრაქინონი

1,4-დიამინო-9,10-ანტრაცენდიონი

0,02

ორგ.შეფერვა

3

 

1,5-დიამინოანტრაქინონი

1,5-დიამინო-9,10-ანტრაცენდიონი

0,2

ორგ.შეფერვა

4

 

4.1.2. მეორეულები

 

4.1.2.1. მხოლოდ ალიფატური ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

დიიზობუტილამინი

ბის(2-მეთილპროპილ)-ამინ, 2-მეთილ-N-(2-მეთილპროპილ)-1-პროპანამინი

0,07

ორგ.გემო

4

 

დიმეთილამინი

 

0,1

ს.-ტ.

2

 

დიმეთილენტრიამინი

N(2-ამინოეთილ)-1,2-ეთანდიამინი,

2,21-დიამინოდიეთილამინი

0,2

ორგ.სუნი

4

 

იზოპროპილოკტადეცილამინი

N-იზოპროპილოკტადეცილამინი

0,1

ორგ.აპკი

4

 

დიპროპილამინი

N-პროპილ-1-პროპანამინი

0,5

ორგ.გემო

3

 

დიიზოპროპილამინი

N-იზოპროპილ-1-იზოპროპანამინი

0,5

ს.-ტ.

3

 

ეთილბუტილამინი

N-ეთილ-1-ბუტანამინი

0,5

ორგ.გემო

3

 

დიბუტილამინი

N-ბუტილ-1-ბუტანამინი

1,0

ორგ.სუნი

3

 

დიეთილამინი

 

2,0

ს.-ტ.

3

 

4.1.2.1.1. ჰიდროქსი,ოქსი, ოქსო და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი

 

დიეთანოლამინი

 

0,8

ორგ.გემო

4

 

4.1.2.1.2. ოქსიმები

 

აცეტოქსიმი

 

8,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.2.1.3.ჰიდროქსამის მჟავები

 

4.1.2.2. ციკლური ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

1

2

3

4

5

 

4.1.2.2.1. ალიციკლური ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

N-ეთილციკლოჰექსილამინი

 

0,1

ს.-ტ.

4

 

4.1.2.2.1.1. შარდოვანას წარმოებულები ერთიალიციკლური ჩამნაცვლებლით

 

4.1.2.2.2. ერთბირთვიანი არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

4-ამინოდიფენილამინი

N-ფენილ-1,4-ბენზოლდიამინი,

N-ფენილ-ნ-ფენილენდიამინი

0,005

ს.-ტ.

2

 

დიფენილამინი

N-ფენილბენზოლამინი

0,05

ორგ.სუნი

3

 

N-მეთილანილინი

 

0,3

ორგ.სუნი

2

 

N-ეთილ-ო-ტოლუიდინი

N-ეთილ-2-მეთილანილინი

0,3

ორგ.სუნი

3

 

N-ეთილმეტატოლუიდინი

3-მეთილ-N-ეთილანილინი

0,6

ს.-ტ.

2

 

N-ეთილანილინი

N-ეთილბენზოლამინი

1,5

ორგ.სუნი

3

 

4.1.2.2.2.1. ჰიდროქსი-, ოქსი-, ოქსო- და კარბოქსიჯგუფების შემცველნი

 

4-ამინო-2-(2-ჰიდროქსიეთილ)-N-ეთილანილინის სულფიტი

 

0,2

ორგ.სუნი

3

 

პ-აცეტამინოფენოლი

ძმარმჟავა, (4-ჰიდროქსიფენილ)-ამიდი, პარაცეტამოლი, 4-აცეტამიდოფენილი

1,0

ორგ.გემო

3

 

N-აცეტილ-2-ამინოფენოლი

 

2,5

ორგ.შეფერვა

4

 

4.1.2.2.2.2. ოქსიმები

 

ციანბენზალდეჰიდის ოქსიმი, ნატრიუმის მარილი

 

0,03

ორგ.სუნი

4

 

ნ-ქინონდიოქსიმი

2,5-ციკლოჰექსანდიენდიონის

1,4-დიოქსიმი

0,1

ს.-ტ.

3

 

1

2

3

4

5

 

ციკლოჰექსანონოქსიმი

 

1,0

ს-.ტ.

2

 

4.1.2.2.2.3. მჟავათა ამიდები

 

3-ქლორ-2,4-დიმეთილვალერა-ნილიდი

2-მეთილპენტანონის მჟავა,

4-მეთილ-3-ქლორანილიდი;

სოლანი

0,1

ორგ.სუნი

4

 

სალიცილის მჟავას ანილიდი

 

2,5

ორგ.სუნი

3

 

4.1.2.2.2.4. შარდოვანას ნაწარმები, ერთი არომატული ჩამნაცვლებლით

 

მ-ტრიფტორმეთილფენილშარ-დოვანა

1(-3-ტრიფტორმეთილფენილ)შარდოვანა

0,03

ორგ.გემო

4

 

4-ქლორ-2-ბუტინილ-N-(3-ქლორფენილ)კარბამატი

4-ქლორფენილკარბამინის მჟავა,

4-ქლორბუტინილ 2-ის ეთერი, კარბინი

0,03

ორგ.სუნი

4

 

3-მეთილფენილ-N-მეთილკარბამატი

მეთილკარბამინის მჟავა,

მეთილფენილის ეთერი; დიკრეზილი

0,1

ორგ.სუნი

3

 

იზოპროპილფენილკარბამატი

ფენილკარბამინის მჟავა,

იზოპროპილის ეთერი

0,2

ორგ.სუნი

4

 

იზოპროპილქლორფენილკარბა-მატი

3-ქლორფენილკარბამინის მჟავა, იზოპროპილის ეთერი

1,0

ორგ.სუნი

4

 

ოქსიფენილმეთილშარდოვანა

1-ჰიდროქსი-3-მეთილ-1-ფენილშარდოვანა, მეთურინი

1,0

ს.-ტ.

3

 

3-მეთოქსიკარბამიდოფენილ-N-ფენილკარბამატი

3-ტოლილკარბამინის მჟავა,

3-(N-მეთოქსიკარბონილამინო)ფენილის ეთერი, ფენმედიფამი

2,0

ს.-ტ.

3

 

1

2

3

4

5

 

4.1.2.2.3. პოლიბირთვიანები, არომატული ჩამნაცვლებლებით

 

1-ქლორ-4-ბენზოილამინოანტრა-ქინონი

 

2,5

ს.-ტ.

3

 

4.1.2.2.3.1. შარდოვანას ნაწარმები, კონდენსირებული არომატული ჩამნაცვლებლებით

 

1-ნაფტილ-N-მეთილკარბამატი

მეთილკარბამინის მჟავა, ნაფტილის-1 ეთერი; სევინი

0,1

ორგ.სუნი

4

 

4.1.3. მესამეული

 

4.1.3.1. მხოლოდ არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

ტრიალილამინი

 

0,01

ს.-ტ.

2

 

1-ბუტილბიგუანიდინის ჰიდროქლორიდი

გლიბუტიდი

0,01*

ს.-ტ.

2

 

ტრიიზოოქტილამინი

N,N-დიიზოოქტილიზოოქტანამინი

0,025

ს.-ტ.

2

 

ტრიმეთილამინი

 

0,05

ორგ.სუნი

4

 

ტრიალკილამინი ჩ7-ჩ9

 

0,1

ს.-ტ.

3

 

ალკილდიმეთილამინი

 

0,2

ს.-ტ.

3

 

მარილმჟავა N,N1-დიეთილგუანიდინი

1,2-დიეთილგუანიდინის მონოჰიდროქლორიდი

0,8

ს.-ტ

3

 

ტრიბუტილამინი

 

0,9

ორგ.სუნი

3

 

ტრიეთილამინი

 

2,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.3.1.1. ნიტრილები

 

მალონონიტრილი

პროპანდინიტრილი,

დიციანომეტანი

0,02

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

აცეტონციანჰიდრინი

2-ჰიდროქსი-2-მეთილპროპანის მჟავას ნიტრილი; 2-ჰიდროქსიმეთილპროპანონიტრილი, ჰიდროქსიიზოერბოს მჟავას ნიტრილი

0,035

ს.-ტ.

2

 

ალკილამინოპროპიონიტრილი ჩ17-ჩ20

 

0,05

ორგ.ქაფი

4

 

ადიპინის მჟავას  დინიტრილი

 

0,1

ს.-ტ.

2

 

ციანალილი

3-ბუტენის მჟავა, ნიტრილი

0,1

ს.-ტ.

2

 

იზოკროტონონიტრილი

2-მეთილ-2-პროპენნიტრილი

0,1

ს.-ტ.

2

 

კროტონიტრილი

2-ბუტენის მჟავა, ნიტრილი

0,1

ს.-ტ.

2

 

სუკცინონიტრილი

ბუტანდინიტრილი

0,2

ს.-ტ.

2

 

აცეტონიტრილი

ძმარმჟავა, ნიტრილი

0,7

ორგ.სუნი

3

 

კალციუმის ციანამიდი

კარბამინის მჟავა, ნიტრილი, ნაერთი კალციუმთან

1,0

ს.-ტ.

3

 

ალკილის მჟავას ნიტრილი

 

2,0

ს.-ტ.

2

 

დიციანდიამიდი

ციანოგუანიდინი

10,0

ორგ.გემო

4

 

4.1.3.1.2. ჰიდროქსი-, ოქსი-, ოქსო-, კარბოქსილჯგუფების შემცველნი

 

ტრიიზოპროპანოლამინი

ტრიპროპილამინი

0,5

ს.-ტ.

2

 

ტრიეთანოლამინი

 

1,0

ორგ.გემო

4

 

N-ბენზოილ-N-(3,4-დიქლორ-ფენილ)-2-ამინოპროპიონის მჟავას ეთილის ეთერი

ეთილ-N-ბენზოილ-N-(3,4-დიქლორფენილ) ალანინატი, სუფიქსი

1,0

ს.-ტ.

2

 

1

2

3

4

5

 

მეთილდიეთანოლამინი

ბის(2-ჰიდროქსიეთილ)მეთილამინი; 2,2-(N-მეთილამინო)დიეთანოლი

1,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.3.1.3. ამიდები

 

დიმეთილაცეტამიდი

 

0,4

ს.-ტ.

2

 

2-დიეთილამიდ(

N,N-დიეთილ-2-(1-ნაფტალენილოქსი)-პროპანამიდი

1,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.3.1.4. შარდოვანას ნაწარმები, რამოდენიმე ალიფატური ჩამნაცვლებლით

 

N,N1-დიმეთილშარდოვანა

1,3-დიმეთილშარდოვანა

1,0

ს.-ტ.

2

 

N,N-დიეთილკარბამილქლორიდი

 

6,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.3.2. ციკლური ჩამნაცლებლების შემცველნი

 

4.1.3.2.1. შარდოვანას ნაწარმები ალიციკლური ჩამნაცვლებლებით

 

3-(ჰექსაჰიდრო-4,7-მეთანინდან-5-ილ)-1,1-დიმეთილშარდოვანა

ჰერბანი

2,0

ს.-ტ.

2

 

4.1.3.2.2. არომატული ჩამნაცვლებლების შემცველნი

 

N,N-დიეთილ-ნ-ფენილენდიამინ-სულფატი

ЦПВ, 1,4-ამინოდიეთილ-ანილინსულფატი

0,1

ს.-ტ.

2

 

N,N-დიეთილანილინი

N,N-დიეთილბენზოლამინი

0,15

ორგ.

შეფერვა

3

 

ალკილბენზილდიმეთილამონი-უმის ქლორიდი ჩ10-ჩ16

 

0,3

ორგ.ქაფი

3

 

ალკილბენზილდიმეთილამონი-უმის ქლორიდი ჩ17-ჩ20

 

0,5

ორგ.ქაფი

3

 

1

2

3

4

5

 

N-(ჩ7-ჩ9)-ალკილ-N-ფენილ-ნ-ფენილენდიამინი

პროდუქტი  ჩ-789

0,9*

ორგ.შეფერვა

3

 

ეთილბენზილანილინი

N-ფენილ-N-ეთილბენზოლმეთანამინი

4,0

ს.-ტ.

2

 

4.13.2.2.1. ნიტრილები, იზონიტრილები

 

ბენზილციანიდი

იზოციანომეთილბენზოლი

0,03

ორგ.სუნი

4

 

იზოფტალის მჟავას დინიტრილი

1,3-ბენზოლდიკარბონიტრილი, იზოფტა-ლონიტრილი, 1,3-დიციანობენზოლი

5,0

ს.-ტ.

3

 

4.1.3.2.2.2. ამიდები

 

4.1.3.2.2.3. შარდოვანას ნაწარმები ერთი ან რამდენიმე არომატული ჩამნაცვლებლებით

 

დიფენილშარდოვანა

N,N1-დიფენილშარდოვანა, კარბანილიდი

0,2

ორგ.სუნი

4

 

N-ტრიფტორმეტილფენილ-N1,

N1-დიმეთილშარდოვანა

1,1-დიმეთილ-3-(3-ტრიფტორმეთილფენილ) შარდოვანა, კოტორანი

0,3

ორგ.აპკი

4

 

დიეთილფენილშარდოვანა

ცენტრალიტი

0,5

ორგ.გემო

4

 

N1-(3,4-დიქლორფენილ)-N,N-დიმეთილშარდოვანა

1,1-დიმეთილ-3-(3,4-დიქლორფენილ) შარდოვანა, დიურონი

1,0