მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/07/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/07/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016467
27
23/07/2021
ვებგვერდი, 23/07/2021
190020020.35.159.016467
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №27

2021 წლის 23 ივლისი

ქ.მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და

 

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:     

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

     

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40964,5

32799,1

8165,4

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

8165,4

0,0

8165,4

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10163,3

10163,3

0,0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22947,9

22158,3

789,6

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4930,0

4407,5

522,4

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

815,2

815,2

0,0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

18016,7

10640,8

7375,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

23045,4

15418,1

7627,3

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23859,0

16231,7

7627,3

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

813,6

813,6

0,0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5028,8

-4777,3

-251,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5091,4

-4840,0

-251,5

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5091,4

4840,0

251,5

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5091,4

4840,0

251,5

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

41778,1

33612,7

8165,4

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40964,5

32799,1

8165,4

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

813,6

813,6

0,0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

46869,5

38452,6

8416,9

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22947,9

22158,3

789,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23859,0

16231,7

7627,3

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5091,4

-4840,0

-251,5

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 40964,5 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

40964,5

32799,1

8165,4

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

22635,8

22635,8

0,0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

8165,4

0,0

8165,4

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

10163,3

10163,3

0,0

 

4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 22635,8 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

გადასახადები

18573,7

18914,4

22635,8

გადასახადები ქონებაზე

6330,1

5965,1

5700,0

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

6330,1

5965,1

5700,0

ქონების გადასახადი

6330,1

5965,1

5700,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2695,8

2604,4

2602,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

35,9

37,0

42,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

60,7

68,9

26,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

2103,1

1976,4

1763,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1434,7

1278,3

1267,0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12243,6

12949,3

16935,8

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12243,6

12949,3

16935,8

 

5. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10163,3 ათასი ლარის ოდენობით.“

                                                                                                                                                                          თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

10163,3

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1432,0

პროცენტი

534,5

431,3

600,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

600,0

რენტა

796,8

966,6

832,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

660,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

5016,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

5010,0

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

300,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

4500,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3679,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

36,0

 

6. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 22947,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22947,9

22158,3

789,6

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4930,0

4407,5

522,4

პროცენტი                                                                             

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

815,2

815,2

0,0

 

7. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23045,4ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23859,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

796,6

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

796,6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

18204,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5955,6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

7675,3

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

293,6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1650,0

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

445,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

706,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1478,4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

357,4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

354,4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2196,6

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2144,5

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

2288,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

2244,9

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

43,9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

15,6

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

23859,0

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 813,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

813,6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

163,0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

650,6

მიწა

251,9

237,8

650,6

 

8. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7650,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7554,9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

6097.8

5409,7

7404,9

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1642,4

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4869.4

4066,0

5762,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0.0

0,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

95,69

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

228,6

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

228,6

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

11125,0

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

658,1

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

8884,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

8884,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1582,4

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

2958,8

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2196,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

762,1

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

11657,9

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

420,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

447,0

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

8090,0

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1944,8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

756,0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

271,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

271,0

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

5515,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

3566,9

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1324,5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103,6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110,0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5432,0

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4889,5

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

542,5

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

2030,7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1550,7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

475,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5,0

 

სულ

40089.1

34565,6

46869,5

 

9. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

18016,7

მთლიანი სალდო

-2326,3

            -333,4

             -5028.8

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“    

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

6524,5

3161,3

3363,2

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

568,8

568,8

0,0

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

5955,6

2592,4

3363,2

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

9510,1

8269,2

1241,0

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1694,2

1694,2

0,0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

6395,8

5154,8

1241,0

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

762,1

762,1

0,0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

658,1

658,1

0,0

0,0

0,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1944,8

1944,8

0,0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

367,7

367,7

0,0

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1288,5

1288,5

0,0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

288,6

288,6

0,0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

2360,0

2360,0

0,0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

710,0

710,0

0,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

1650,0

1650,0

0,0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

350,0

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

567,0

567,0

0,0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

447,0

447,0

0,0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

70,0

70,0

0,0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

706,0

706,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

626,0

626,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1582,4

282,1

1300,3

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

23544,9

17640,4

5904,5

16946,9

15617,0

22115,0

 

11. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

6524,5, მ.შ ადგილობრივი -3161,3, ტრანსფერი-3363.2

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

12. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ა.ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ.) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

5955,6, მ.შ. ადგილობრივი -2592,4 , ტრანსფერი-3363.2

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 177,0 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-37.4 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა-36,4 ათ.ლარი
 • სოფელ დამიაში მისასლელი გზის რეაბილიტაცია-26,6 ათ.ლარი
 • სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება-18,5 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-10,9 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-22,7 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -24,6 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3363,2 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-710,1 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება-691,6 ათ.ლარი
 • სოფ.დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) -504,6 ათ.ლარი
 • სოფ.დოლისყანა მისასვლელი გზის მოასფალტება -350,9 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-207,6 ათ.ლარი
 • სოფ.კირაჩმუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-431,3 ათ.ლარი
 • სოფ.ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია -467,1ათ.ლარი

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

13. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“, „ბ.ბ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

9510,1 მ.შ. ადგილობრივი -8269,2, ტრანსფერი-1241,0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

„ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“ 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

6395,8 მ.შ. ადგილობრივი -5154,8, ტრანსფერი-1241,0

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 275,4 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალი-250,9 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალი-12,6 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალი-11,9 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1215,6 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-751,5 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-238,8 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-225,2 ათ.ლარი

ტრანსფერში ასახულია 25 357,62 ლარი- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი)  ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

„ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია“

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

                                           658,1   

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

 

14. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) გარე განათება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                        1944,8

პროგრამის აღწერა

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

 

,,გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

288,6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

 

15. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ე“ და „ე.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) კეთილმოწყობა“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

567,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

„ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020701

447,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2021-2024 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად  შექმნილია დასვენების და გართობის  ახალი კერები

 

16. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

3566,9

3534,2

32,7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1400,0

1400,0

0,0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2141,9

2109,2

32,7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1734,5

1734,5

0,0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1097,0

1097,0

0,0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

207,5

207,5

0,0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

20,1

20,1

0,0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410,0

410,0

0,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

0,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103,6

103,6

0,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

5515,1

5482,4

32,7

3231,6

7798,4

4166,0

 

17. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

  3566,9 მ.შ. ადგილობრივი -3534,2, ტრანსფერი-32,7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

18. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“ 

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

2141,9 მ.შ. ადგილობრივი -2109,2, ტრანსფერი-32.7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, განვითარება  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ტრანსფერში 32688,68 ლარი არის -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

19. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“

 

ორგ.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

46869,5

38452,6

8416,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284,0

284,0

0,0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

22947,9

22158,3

789,6

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4930,0

4407,5

522,4

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

10346,5

10171,3

175,3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

2218,7

2213,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

815,2

815,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

23859,0

16231,7

7627,3

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7879,2

7792,3

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284,0

284,0

0,0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

7019,9

6933,0

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1921,3

1921,3

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

111,0

111,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

330,2

330,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

796,6

796,6

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7633,5

7546,6

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284,0

284,0

0,0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6836,9

6750,0

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562,5

4475,6

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1921,3

1921,3

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

111,0

111,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

177,2

177,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

796,6

796,6

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1642,4

1642,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1638,4

1638,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

885,0

885,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

554,3

554,3

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

47,0

47,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

152,2

152,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4,0

4,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5762,5

5762,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

232,0

0,0

238,0

238,0

0,0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4971,9

4971,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3503,1

3503,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1318,8

1318,8

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

60,0

60,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

790,6

790,6

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

228,6

141,7

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

226,6

139,7

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

174,4

87,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48,2

48,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

245,7

245,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

183,0

183,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

153,0

153,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

92,7

92,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

23544,9

17640,4

5904,5

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

5340,8

5236,8

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

2248,2

2144,2

104,0

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

2742,7

2742,7

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

18204,0

12403,6

5800,5

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

6524,5

3161,3

3363,2

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568,8

568,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568,8

568,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5955,6

2592,4

3363,2

02 01 01

გზების  მოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

568,8

568,8

0,0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568,8

568,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568,8

568,8

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5955,6

2592,4

3363,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5955,6

2592,4

3363,2

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

9510,1

8269,2

1241,0

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

1834,8

1834,8

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

164,8

164,8

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1670,0

1670,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

7675,3

6434,4

1241,0

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1694,2

1694,2

0,0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1694,2

1694,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24,2

24,2

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1670,0

1670,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

6395,8

5154,8

1241,0

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

762,1

762,1

0,0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

717,1

717,1

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

658,1

658,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

562,5

562,5

0,0

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1944,8

1944,8

0,0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1651,2

1651,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

293,6

293,6

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

362,7

362,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1288,5

1288,5

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

288,6

288,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

288,6

288,6

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

2360,0

2360,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

710,0

710,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1650,0

1650,0

0,0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350,0

350,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

567,0

567,0

0,0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

122,0

122,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

445,0

445,0

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

447,0

447,0

0,0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

375,0

375,0

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

70,0

70,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

50,0

50,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

706,0

706,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

706,0

706,0

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80,0

80,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1582,4

282,1

1300,3

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

104,0

0,0

104,0

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

104,0

0,0

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1478,4

282,1

1196,3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2196,7

2196,7

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1839,3

1839,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1789,3

1789,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

357,4

357,4

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1557,1

1557,1

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1554,1

1554,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1504,1

1504,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1347,1

1347,1

0,0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1344,1

1344,1

0,0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1344,1

1344,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

160,0

160,0

0,0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

160,0

160,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50,0

50,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

285,2

285,2

0,0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

354,4

354,4

0,0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5432,0

3219,4

2212,6

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3235,4

2817,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

418,4

0,0

418,4

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2745,0

2745,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2196,6

402,4

1794,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2700,0

2700,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2189,5

395,4

1794,1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2144,5

350,4

1794,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

542,5

124,0

418,4

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

490,4

72,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

52,0

52,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

418,4

0,0

418,4

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52,0

52,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

5515,1

5482,4

32,7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

3226,3

3226,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

292,1

292,1

0,0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2794,1

2794,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

2288,8

2256,1

32,7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

3566,9

3534,2

32,7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1322,0

1322,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

2244,9

2212,2

32,7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1400,0

1400,0

0,0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1297,0

1297,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

103,0

103,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

2141,9

2109,2

32,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

2141,9

2109,2

32,7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1734,5

1734,5

0,0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1690,7

1690,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

178,5

178,5

0,0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1497,1

1497,1

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

43,9

43,9

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1097,0

1097,0

0,0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1073,2

1073,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

23,8

23,8

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

207,5

207,5

0,0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

207,5

207,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

178,5

178,5

0,0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

13,9

13,9

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0,0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

20,1

20,1

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103,6

103,6

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

2301,7

2121,4

180,3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

2286,1

2105,8

180,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1985,7

1980,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

15,6

15,6

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

271,0

95,7

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

15,6

15,6

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259,0

83,7

175,3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255,4

80,1

175,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3,6

3,6

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

12,0

12,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

12,0

12,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2030,7

2025,7

5,0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

2030,7

2025,7

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1985,7

1980,7

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1550,7

1550,7

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

475,0

475,0

0,0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

475,0

475,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5,0

0,0

5,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.