„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 161
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 05/07/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/07/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017483
161
05/07/2021
ვებგვერდი, 06/07/2021
190040000.22.033.017483
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №161

2021 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007 წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართ №2-ში შეტანილ იქნეს ცვლილება და:

ა) ამოღებული იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

349

         0961

ა(ა)იპ „დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდი“

“;

ბ) ბიუჯეტის განმკარგველი – 4012 – სსიპ „აფხაზეთის გეოლოგიისა და მინერალური რესურსების სააგენტო“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

377

4012

სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა –  დევნილთა მომსახურების სააგენტო“

“;

გ) ბიუჯეტის განმკარგველის – 5141 – ა(ა)იპ „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრის“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

1502

5142

ა(ა)იპ „ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

„;

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრილაშა ხუციშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.