საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 703-Vრს-Xმპ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/06/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/06/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010190020.04.001.018007
703-Vრს-Xმპ
28/06/2021
ვებგვერდი, 29/06/2021
010190020.04.001.018007
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს ორგანული კანონი

 

 

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 10.01.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 010190020.04.001.016032) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. მე-8 მუხლის:

ა) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:

„31. საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა არის ამ კანონის შესაბამისად არჩეულ კომისიის წევრთა რაოდენობისა და იმ პარტიების მიერ დანიშნულ კომისიის წევრთა რაოდენობის ჯამი, რომლებსაც ამ კანონის შესაბამისად მოპოვებული აქვთ საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის უფლება.“;

ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საარჩევნო კომისიის სხდომაზე საკადრო საკითხი წყდება კომისიის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.“;

გ) 24-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„24. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში ან თავმჯდომარის დავალებით მის მოვალეობას ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო ცესკოში − ცესკოს თავმჯდომარის ის მოადგილე, რომელიც არჩეულია ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში − ამ კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე არჩეული მოადგილე.“.

2. მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებით წევრს, საოლქო საარჩევნო კომისიის დამხმარე ან ტექნიკური პერსონალის წევრს, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს, რომელიც:

ა) შეყვანილია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ამ მუხლის საფუძველზე მიღებული შრომის ანაზღაურება არ ჩაეთვლება ოჯახის ერთობლივ შემოსავალში და არ შეუწყდება სახელმწიფო დაფინანსება;

ბ) იღებს სოციალურ პაკეტს „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, არ შეუწყდება სოციალური პაკეტი.“.

3. მე-10−მე-13 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ცესკოს შემადგენლობა და ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესი

1. ცესკო შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან. მათ შორის არიან ცესკოს თავმჯდომარე, ცესკოს თავმჯდომარის 2 მოადგილე და ცესკოს მდივანი. ცესკოს თავმჯდომარე იმავდროულად არის ცესკოს წევრი. ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტა იმავდროულად იწვევს მისი წევრობის შეწყვეტას. ცესკოს 7 წევრს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო ცესკოს არაუმეტეს 9 წევრს ნიშნავენ პარტიები ამ კანონით დადგენილი წესით.

2. საქართველოს პრეზიდენტი ამ მუხლითა და ამ კანონის მე-12 მუხლით დადგენილი წესით შეარჩევს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს.

3. ცესკოს თავმჯდომარეს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს საქართველოს პარლამენტი. თუ ცესკოს თავმჯდომარე არჩეულია საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში − 6 თვე.

4. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელიც არის უპარტიო, აქვს უმაღლესი განათლება, თავისუფლად ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“−„ვ“ ქვეპუნქტების, ამ პუნქტისა და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს და აქვს არანაკლებ 5 წლის შრომითი გამოცდილება.

5. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება მისი მიღებიდან 7 დღის ვადაში წარედგინება ცესკოს.

მუხლი 11. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეებისა და ცესკოს მდივნის არჩევის წესი

1. ცესკოს თავმჯდომარის 1 მოადგილე და ცესკოს მდივანი არჩეული უნდა იქნენ საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ ცესკოს წევრთაგან. მათი კანდიდატურების დასახელების უფლება აქვს ცესკოს არანაკლებ 2 წევრს. ერთი და იმავე კანდიდატურის დასახელება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

2. ცესკოს თავმჯდომარის 1 მოადგილე არჩეული უნდა იქნეს ამ კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული პარტიების მიერ დანიშნულ ცესკოს წევრთაგან, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობაში არ შედიან. კანდიდატის წარდგენა ხდება ამ პუნქტით განსაზღვრული პარტიების მიერ დანიშნულ ცესკოს წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით. თუ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო აღნიშნული უმრავლესობის მხარდაჭერა, კანდიდატი გამოვლინდება ამ პუნქტით განსაზღვრული პარტიების მიერ დანიშნულ ცესკოს იმ წევრთაგან წილისყრით, რომლებიც გამოთქვამენ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩევის სურვილს. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც ცესკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა დაუჭერს მხარს. თუ კანდიდატმა ვერ მიიღო აღნიშნული უმრავლესობის მხარდაჭერა, იმართება ხელახალი კენჭისყრა. ამ კენჭისყრის შედეგად კანდიდატი არჩეულად ითვლება, თუ ის მიიღებს ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მხარდაჭერას. თუ ამ პუნქტის შესაბამისად ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ვერ აირჩა, მისი არჩევის პროცედურა ხელახლა იწყება.

3. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ან ცესკოს მდივანი ვერ აირჩა, აღნიშნული თანამდებობის პირის არჩევამდე მის მოვალეობას ასრულებს ცესკოს ის წევრი, რომელმაც არჩევისას ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, ხოლო ხმათა თანაბრობის შემთხვევაში – მათგან წილისყრით გამოვლენილი პირი.

მუხლი 12. ცესკოს წევრების არჩევის წესი

1. საქართველოს პრეზიდენტი ამ მუხლით დადგენილი წესით შეარჩევს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ცესკოს წევრობის კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული ცესკოს წევრების უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

2. ცესკოს წევრობის კანდიდატი შეირჩევა ღია კონკურსის წესით.

3. ცესკოს წევრის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 30 დღისა, ხოლო ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობის შემთხვევაში – მისი წარმოშობიდან არაუგვიანეს 15 დღისა საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს განკარგულებას კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ. საკონკურსო კომისია შედგება არანაკლებ 9 და არაუმეტეს 11 წევრისგან. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდნენ მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ საარჩევნო საკითხებში, დემოკრატიის ან ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში საქმიანობის არანაკლებ 7 წლის გამოცდილება და რომელთა საქმიანობა, როგორც ფინანსური, ისე შინაარსობრივი, საჯაროდ ხელმისაწვდომია, აგრეთვე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები, რომლებსაც უკავიათ არჩევითი აკადემიური თანამდებობა. საკონკურსო საბუთების წარდგენის ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 14 დღისა. თუ აღნიშნული ვადები ემთხვევა არჩევნების ჩატარების პერიოდს, საქართველოს პრეზიდენტი კონკურსს აცხადებს არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან არაუგვიანეს მე-7 დღისა, ხოლო ცესკოს წევრს უფლებამოსილება უწყდება ახალი წევრის არჩევისთანავე. საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.

4. ცესკოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელიც არის უპარტიო, ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ ყოფილა საარჩევნო კომისიაში პარტიის მიერ დანიშნული წევრი, საარჩევნო სუბიექტი ან მისი წარმომადგენელი, აქვს უმაღლესი განათლება, თავისუფლად ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, აკმაყოფილებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს და აქვს არანაკლებ 5 წლის შრომითი გამოცდილება და საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი.

5. ცესკოს წევრად არ შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:

ა) პირი, რომელსაც არ აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი;

ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გაათავისუფლა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული თანამდებობიდან, – თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 4 წლის განმავლობაში;

გ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო სასამართლომ ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად, – სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 4 წლის განმავლობაში;

დ) ნასამართლევი პირი;

ე) საარჩევნო სუბიექტი/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი, მისი წარმომადგენელი;

ვ) დამკვირვებელი.

6. თუ ამ კანონით განსაზღვრულ ვადაში ცესკოს წევრის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე არანაკლებ 2 კანდიდატურა არ იქნება წარდგენილი, კონკურსი გრძელდება იმ ვადით, რომლის განმავლობაშიც მოხდება ცესკოს წევრის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე არანაკლებ 2 კანდიდატურის წარდგენა.

7. კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 2 დღეში ქვეყნდება ცესკოს წევრობის კანდიდატთა სია მათ ბიოგრაფიებთან ერთად. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია გაესაუბროს კანდიდატებს.

8. კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 5 დღისა საკონკურსო კომისია საქართველოს პრეზიდენტს პირის ცესკოს წევრად ასარჩევად წარუდგენს თითო ვაკანტურ თანამდებობაზე არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 3 კანდიდატურას. კონკურსში მონაწილე ყველა კანდიდატის კენჭისყრის შედეგები და კანდიდატის მხარდაჭერის ან მის მხარდაჭერაზე უარის თქმის შესახებ საკონკურსო კომისიის წევრთა მოტივაცია აისახება საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმში, რომელიც საჯაროა. კანდიდატების შერჩევიდან არაუგვიანეს 7 დღისა საქართველოს პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას ცესკოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის ან მათ შერჩევაზე უარის თქმის შესახებ. კანდიდატთა შერჩევის შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტს ცესკოს წევრის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე 2 კანდიდატურას წარუდგენს. თუ საქართველოს პრეზიდენტი ვერ შეარჩევს კანდიდატებს, იგი ხელახალ კონკურსს აცხადებს.

9. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ცესკოს წევრობის კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენიდან არაუგვიანეს 14 დღისა საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს ცესკოს წევრებს.

10. ცესკოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად ერთი და იმავე კანდიდატურის წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

11. ცესკოს იმ წევრის უფლებამოსილების ვადა, რომელიც არჩეულია საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის ორ მესამედზე ნაკლები ხმით, 6 თვეა.

12. ცესკოს წევრის არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება მისი მიღებიდან 7 დღის ვადაში წარედგინება ცესკოს.

მუხლი 13. პარტიების მიერ ცესკოს წევრების დანიშვნისა და მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის წესი

1. პარტიას უფლება აქვს, დანიშნოს ცესკოს 1 წევრი, თუ პარტია ცესკოს თავმჯდომარის მიერ რეგისტრირებული იყო საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით და მას ამ კანონის 125-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტების შესაბამისად მიეკუთვნა საქართველოს პარლამენტის წევრის მანდატი.

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პარტიების რაოდენობა 9-ზე მეტია, ცესკოს წევრის დანიშვნისას უპირატესობა ენიჭება იმ პარტიას, რომელმაც საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში უფრო მეტი ხმა მიიღო.

3. თუ პარტიებმა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში ხმების თანაბარი რაოდენობა მიიღეს, ცესკოს წევრის დანიშვნისას უპირატესობა ენიჭება იმ პარტიას, რომელმაც საარჩევნო რეგისტრაცია უფრო ადრე გაიარა.

4. პარტიას უფლება აქვს, გამოიწვიოს მის მიერ დანიშნული ცესკოს წევრი. დაუშვებელია მისი გამოწვევა არჩევნების დანიშვნიდან შესაბამისი არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებამდე. პარტიას უფლება აქვს, აღნიშნული ვადის განმავლობაში ცესკოს ახალი წევრი დანიშნოს მხოლოდ დანიშნული წევრის გადადგომის ან გარდაცვალების შემთხვევაში.“.

4. მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის:

ა) „ნ1“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ნ2“ ქვეპუნქტი:

„ნ2) დადგენილებით ამტკიცებს ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის დებულებას;“;

ბ) „ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ფ) ამ კანონით დადგენილი წესით განიხილავს არჩევნებთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას, მათ შორის, შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას − გადაწყვეტილებას განცხადების/საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ;“.

5. მე-15 მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტის:

ა.ა) „გ1“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ2“ ქვეპუნქტი:

„გ2) განკარგულებით განსაზღვრავს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობას;“;

ა.ბ) „ზ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ამ კანონის მე-8 მუხლის 24-ე პუნქტის შესაბამისად ასრულებს ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობას;“.

6. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 161 მუხლი:

„მუხლი 161. ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი

1. ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობას არჩევნების დანიშვნიდან 10 დღის ვადაში, განკარგულებით ამტკიცებს ცესკო. საკონსულტაციო ჯგუფი იქმნება საარჩევნო პერიოდით, არანაკლებ 9 და არაუმეტეს 15 წევრის შემადგენლობით.

2. ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი შედგება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლისგან და დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიერ შერჩეული საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი ექსპერტებისგან.

3. ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი ცესკოს წარუდგენს რეკომენდაციებს დავების განხილვის პროცესთან დაკავშირებით. ამ ჯგუფს ცესკოს დადგენილებით შეიძლება მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, კერძოდ, კენჭისყრის შედეგების ხელახლა დათვლის პროცესზე დაკვირვება.“.

7. მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემებით არჩეულ წევრთა რაოდენობები და ადგილობრივი მაჟორიტარული ოლქები განისაზღვრება ამ კანონით.“.

8. მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. საოლქო საარჩევნო კომისიის შექმნა

1. საოლქო საარჩევნო კომისია არის საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი ტერიტორიული ორგანო. საოლქო საარჩევნო კომისიას სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით ქმნის ცესკო. საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს ბეჭედი თავისი სახელწოდებით, შტამპი, ანგარიშსწორებისა და მიმდინარე საბანკო ანგარიშები. საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის ცესკოს მიერ განსაზღვრული ფინანსების ხარჯვისთვის პასუხისმგებელი არიან შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ბუღალტერი. საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს არჩევნებისთვის გამოყოფილი ფინანსების ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ან/და მის ფილიალში გახსნილი ანგარიშიდან ხარჯვის უფლება.

2. ცესკო უფლებამოსილია განკარგულებით შექმნას ერთი საოლქო საარჩევნო კომისია ერთი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში, ხოლო ათი საოლქო საარჩევნო კომისია – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საზღვრები არის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორია.

3. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი. საოლქო საარჩევნო კომისიის იმ წევრის უფლებამოსილების ვადა, რომელიც ცესკომ ამ მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, არჩევნების დანიშვნის შემდეგ აირჩია, განისაზღვრება მისი დანიშვნიდან შესაბამისი არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე დროის მონაკვეთით.

4. საოლქო საარჩევნო კომისიის 5 წევრს 5 წლის ვადით, სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით ირჩევს ცესკო, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

5. არჩევნების დანიშვნის შემდეგ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს ამ კანონის მე-13 მუხლით დადგენილი წესით ნიშნავენ შესაბამისი პარტიები. საოლქო საარჩევნო კომისიის 3 წევრს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით ირჩევს ცესკო შესაბამისი არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე დროის მონაკვეთით, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

6. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის დანიშვნის თაობაზე პარტიის გადაწყვეტილება უნდა წარედგინოს ცესკოს არჩევნების დანიშვნიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში.

7. პარტიას უფლება აქვს, გამოიწვიოს და დანიშნოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი მხოლოდ კენჭისყრის დღემდე 3 კვირით ადრე. პარტიას უფლება აქვს, კენჭისყრის დღემდე ბოლო 3 კვირის განმავლობაში საოლქო საარჩევნო კომისიის ახალი წევრი დანიშნოს მხოლოდ დანიშნული წევრის გადადგომის ან გარდაცვალების შემთხვევაში, აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეუძლებელია პირის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის საქმიანობის განხორციელება.

8. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად წარდგენილი პირი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად არ ჩაითვლება, თუ დაირღვა ამ კანონის მე-20 მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრული საბუთების წარდგენის ვადა ან/და წარდგენილი საბუთები არასრულია ან არაზუსტია და ამ პუნქტით დადგენილ ვადაში არ აღმოიფხვრა აღნიშნულ საბუთებში არსებული ხარვეზები. თუ წარდგენილი საბუთები არ შეესაბამება ამ კანონის მე-20 მუხლის მე-17 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს, ცესკოს თავმჯდომარე 2 დღის ვადაში აცნობებს ამის შესახებ (შეუსაბამობის მითითებით) მას, ვინც დანიშნა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი. შესწორებული საბუთები ცესკოს 3 დღეში უნდა დაუბრუნდეს.

9. უფლებამოსილი პარტიის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად დანიშნული პირი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად არ ჩაითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ აღმოჩნდება, რომ ეს პირი ცესკოსთვის მისი წარდგენის მომენტისთვის არის იმავე ან სხვა საარჩევნო კომისიის წევრი ან/და წარდგენილი პირი არ აკმაყოფილებს ამ კანონის მე-20 მუხლის მე-17 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევაში ცესკოს თავმჯდომარე უფლებამოსილ პარტიას 2 დღის ვადაში აცნობებს ამის შესახებ და აძლევს დამატებით, 1-დღიან ვადას საოლქო საარჩევნო კომისიის ახალი წევრის წარსადგენად.

10. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირს ცესკოს მიერ 5 წლის ვადით არჩეულ კომისიის წევრთაგან, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს საოლქო საარჩევნო კომისია.

 11. აკრძალულია საოლქო საარჩევნო კომისიის იმავე შენობაში განთავსება, რომელშიც მდებარეობს სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო – საკრებულო ან მერია, პარტია, სასამართლო, პოლიციის დანაყოფი ან საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დანაყოფი.

12. აკრძალულია პარტიის, პარტიის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის საარჩევნო შტაბის იმ შენობაში განთავსება, სადაც საოლქო საარჩევნო კომისიაა განთავსებული.

13. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს საარჩევნო პერიოდში უფლება აქვს, შრომითი ხელშეკრულებებით დაიქირაოს საოლქო საარჩევნო კომისიის დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის წევრები (გარდა ბუღალტრისა) ცესკოს განკარგულებით დადგენილი რაოდენობის ფარგლებში. საოლქო საარჩევნო კომისიის დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის წევრები არ არიან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურეები და მათზე არ ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამსახურებრივი შეუთავსებლობის შესახებ მოთხოვნები.

14. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრული რაოდენობის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დაიქირაოს ბუღალტერი ამ კანონის 53-ე მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულებამდე.“.

9. მე-20 მუხლის:

ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საოლქო საარჩევნო კომისია შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან, რომლებსაც ამ კანონით დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით ნიშნავენ/ირჩევენ ამავე კანონით განსაზღვრული სუბიექტები.

2. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირს შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობის შემდეგ, საოლქო საარჩევნო კომისიის პირველივე სხდომაზე, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, სახელობითი კენჭისყრით, ცესკოს მიერ 5 წლის ვადით დანიშნულ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთაგან ირჩევს საოლქო საარჩევნო კომისია. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება საოლქო საარჩევნო კომისიაში მისი წევრობის ვადით.“;

ბ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ კანონის მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ცესკოს მიერ არჩეულ 3 წევრს და ამ კანონის მე-13 მუხლით გათვალისწინებული პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს უფლებამოსილება უწყდებათ შესაბამისი არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებისთანავე.“;

  გ) მე-16 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „16. ცესკო საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევს სახელობითი კენჭისყრით. თითოეულ კანდიდატს ცალკე ეყრება კენჭი. არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი. თუ ამ კანდიდატთა რაოდენობა ასარჩევ რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდა, არჩეულად ჩაითვლებიან მათ შორის უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატები. თუ კანდიდატების მიერ მიღებულ ხმათა თანაბრობის გამო გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ამ კანდიდატებს დაუყოვნებლივ ეყრებათ კენჭი მათ შორის გამარჯვებულის გამოსავლენად. თუ გამარჯვებული ისევ ვერ გამოვლინდა, იგი წილისყრით განისაზღვრება. თუ ამ პუნქტით დადგენილი წესით საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი ვერ აირჩა, კანდიდატებს კენჭი ხელახლა ეყრებათ. ხელახალი კენჭისყრისას არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს ცესკოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ ყველა ვაკანსია კვლავ არ შეივსო, დარჩენილ ვაკანსიაზე კონკურსი თავიდან ცხადდება.“;

დ) მე-17 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:

„ზ) შესაბამის საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებული პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენელი.“.

10. 21-ე მუხლის:

ა) „დ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ1“ და „დ2“ ქვეპუნქტები:

„დ1) ვალდებულია გახსნას შესაბამისი საარჩევნო დოკუმენტაცია და ხელახლა დათვალოს კენჭისყრის შედეგები იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში, ისე, რომ მას არ ახლავს შესწორების ოქმი, გადასწორებულია საარჩევნო სუბიექტისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობა, არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა ან/და ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო ბიულეტენთა რაოდენობა;

2) ვალდებულია კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-6 დღისა საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებული საარჩევნო უბნებიდან შემთხვევითი შერჩევით კომისიის სხდომაზე გამოავლინოს 5 საარჩევნო უბანი, გახსნას ამ საარჩევნო უბნების საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული პაკეტები და ხელახლა დათვალოს საარჩევნო ბიულეტენები;“;

ბ) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ) განიხილავს საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებულ განცხადებებსა და საჩივრებს და თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას, მათ შორის, შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას − გადაწყვეტილებას განცხადების/საჩივრის განუხილველად დატოვების შესახებ;“.

11. 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

 12. 24-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 24. საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნა

 1. საუბნო საარჩევნო კომისია შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან, რომლებსაც ამ კანონით დადგენილ ვადაში და დადგენილი წესით ნიშნავენ/ირჩევენ ამავე კანონით განსაზღვრული სუბიექტები.

2. საუბნო საარჩევნო კომისიის 8 წევრს ირჩევს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით, იმ პირობით, რომ კანდიდატურას მხარი დაუჭირა, მათ შორის, ცესკოს მიერ 5 წლის ვადით არჩეულმა შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის 3-მა წევრმა მაინც. ამ პუნქტით განსაზღვრულ არჩევის პროცედურაში საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრი არ მონაწილეობს, თუ ის არის შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატის ოჯახის წევრი (მეუღლე, პირდაპირი აღმავალი ან დამავალი შტოს ნათესავი, გერი, და, ძმა, მშობლის ან შვილის გერი, მეუღლის და, ძმა, მშობელი). დაუშვებელია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად იმ პირის არჩევა, რომელიც ბოლო საერთო არჩევნებში რომელიმე დონის საარჩევნო კომისიის წევრად პარტიის მიერ იყო დანიშნული.

3. სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის 8 წევრს ირჩევს ცესკო ამ მუხლითა და ამ კანონის 25-ე მუხლით დადგენილი წესით.

4. საუბნო საარჩევნო კომისიის 9 წევრს ამ კანონის მე-13 მუხლით დადგენილი წესით ნიშნავენ შესაბამისი პარტიები.

5. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 18 წლის ასაკიდან, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

6. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს:

ა) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო საარჩევნო კომისიამ ან სასამართლომ გაათავისუფლა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში დაკავებული თანამდებობიდან, – თანამდებობიდან გათავისუფლების დღიდან 4 წლის განმავლობაში;

ბ) პირი, რომელიც საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო სასამართლომ ცნო ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად, – სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 4 წლის განმავლობაში;

გ) ნასამართლევი პირი (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირს სანქციის სახით შეფარდებული აქვს ჯარიმა);

დ) საქართველოს პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი;

ე) საქართველოს, ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი, მისი მოადგილე;

ვ) სამინისტროს დეპარტამენტის, სამმართველოს ხელმძღვანელი;

ზ) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს თავმჯდომარე, მერი, მათი მოადგილეები;

თ) სამხედრო მოსამსახურე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მოსამსახურე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დანაყოფის თანამშრომელი;

ი) მოსამართლე, მისი თანაშემწე;

კ) პროკურატურის თანამშრომელი;

ლ) საარჩევნო სუბიექტი/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი, მისი წარმომადგენელი;

მ) დამკვირვებელი;

ნ) შესაბამის საარჩევნო კომისიაში აკრედიტებული პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენელი.

7. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად შეიძლება აირჩეს/დაინიშნოს საჯარო მოსამსახურე (გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „დ“−„კ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირისა). მასზე არ გავრცელდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი თანამდებობრივი შეუთავსებლობის შესახებ მოთხოვნები. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად საჯარო მოსამსახურის არჩევის/დანიშვნის შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში შეიძლება დროებით შეუჩერდეს უფლებამოსილება მუდმივ სამუშაო ადგილას, რისთვისაც მას კანონით დადგენილი წესით ეძლევა ანაზღაურებისგარეშე შვებულება ან კუთვნილი ანაზღაურებადი შვებულება საკუთარი მოთხოვნის შესაბამისად.“.

13. 25-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს, საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანს შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობის შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისიის პირველივე სხდომაზე, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადით, სახელობითი კენჭისყრით, საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთაგან ირჩევს საუბნო საარჩევნო კომისია, იმ პირობით, რომ კანდიდატურას მხარი დაუჭირა, მათ შორის, საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეულ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უმრავლესობამ. კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს საუბნო საარჩევნო კომისიის არანაკლებ 2 წევრს.“;

ბ) მე-3−მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ერთი და იმავე კანდიდატურის დასახელება შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

4. საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს მორიგი არჩევნებისთვის ირჩევს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 46-ე დღისა, ხოლო რიგგარეშე არჩევნებისთვის − არაუადრეს 50-ე დღისა და არაუგვიანეს 46-ე დღისა. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევამდე შესაბამის კანდიდატთა სია ქვეყნდება ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები აირჩევიან არჩევნების დღემდე არაუადრეს მე-10 დღისა და არაუგვიანეს მე-9 დღისა.

5. ცესკო სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევს არჩევნების დღემდე არაუადრეს 24-ე დღისა და არაუგვიანეს მე-20 დღისა.“;

გ) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. საოლქო საარჩევნო კომისია, ცესკო საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს ირჩევს სახელობითი კენჭისყრით. თითოეულ კანდიდატს ცალკე ეყრება კენჭი. ცესკოს მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევისას არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს ცესკოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევისას არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი, იმ პირობით, რომ მას მხარი დაუჭირა, მათ შორის, ცესკოს მიერ 5 წლის ვადით არჩეულმა შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის 3-მა წევრმა მაინც. თუ კანდიდატთა რაოდენობა ასარჩევ რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდა, არჩეულად ჩაითვლებიან მათ შორის უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატები. თუ კანდიდატების მიერ მიღებულ ხმათა თანაბრობის გამო გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა, ამ კანდიდატებს დაუყოვნებლივ ეყრებათ კენჭი მათ შორის გამარჯვებულის გამოსავლენად. ხელახალი კენჭისყრისას არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს შესაბამისი საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ გამარჯვებული კვლავ ვერ გამოვლინდა, იგი წილისყრით განისაზღვრება. თუ ამ პუნქტით დადგენილი პროცედურის შედეგად ყველა ვაკანსია არ შეივსო, გადაწყვეტილებას იღებს ცესკო.“;

დ) 131 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13​1. უფლებამოსილი პარტიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად დანიშნული პირი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არ ჩაითვლება იმ შემთხვევაშიც, თუ აღმოჩნდება, რომ ეს პირი საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის მისი წარდგენის მომენტისთვის არის იმავე ან სხვა საარჩევნო კომისიის წევრი ან/და წარდგენილი პირი არ აკმაყოფილებს ამ კანონის 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნებს. ასეთ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უფლებამოსილ პარტიას 2 დღის ვადაში აცნობებს ამის შესახებ და აძლევს დამატებით, 1-დღიან ვადას საუბნო საარჩევნო კომისიის ახალი წევრის წარსადგენად.“.

14. 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

15. 28-ე მუხლის 41 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4​1. თუ საარჩევნო კომისიის წევრი გამოწვეულ იქნა ან მას უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდა იმ პერიოდში, როდესაც სასამართლოს ან საარჩევნო კომისიის მიერ მის მიმართ მიმდინარეობს სამართალწარმოება საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზნით, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ხდება კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის დადასტურება და ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში აღნიშნულ კომისიის წევრზე ვრცელდება ამ კანონის მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით, მე-20 მუხლის მე-17 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტითა და 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილი შეზღუდვები.“.

16. 29-ე მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. ცესკოს თავმჯდომარის მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის გადადგომის თაობაზე განცხადების წარდგენის შემთხვევაში ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის მომენტად ითვლება ამ განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო დღე.“;

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, ცესკოს მდივანი, საოლქო ან საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, კომისიის მდივანი თანამდებობიდან ვადამდე თავისუფლდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის განკარგულებით.“;

გ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. აკრძალულია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გამოწვევა კენჭისყრის დღემდე ბოლო 20 დღის განმავლობაში, კენჭისყრის დღეს და კენჭისყრის დღის მომდევნო დღეს.“.

17. 381 მუხლის:

ა) პირველი−მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი განისაზღვრება ამ მუხლით დადგენილი წესით, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის − არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა, ხოლო ამ მუხლით გათვალისწინებული პარტიებისთვის − არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 55-ე დღისა. საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომრის განსაზღვრის მიზნით სათანადო პროცედურები ტარდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის შენობაში, საარჩევნო კომისიის სხდომებზე დასწრების უფლების მქონე პირთა თანდასწრებით.

2. პირველად რიგითი ნომრის არჩევის უფლება აქვთ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომლებმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი დაფინანსება მიიღეს. პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი ცესკოს წარუდგენს განცხადებას არაუგვიანეს საერთო არჩევნების წლის 17 ივლისისა. რიგითი ნომრის არჩევის უფლება თანამიმდევრულად აქვთ წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით საუკეთესო დაფინანსების მქონე პოლიტიკურ გაერთიანებებს. მათ აქვთ უფლება, დაიტოვონ ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს მიკუთვნებული რიგითი ნომერი ან დაფინანსების რიგითობის შესაბამისი ნომერი ან აირჩიონ ნებისმიერი გაუნაწილებელი რიგითი ნომერი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რიგითი ნომერი, რომელიც მათ წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს ჰქონდათ მიკუთვნებული, უკვე მიენიჭა მათზე უკეთესი დაფინანსების მქონე პოლიტიკურ გაერთიანებას.

3. იმ საარჩევნო სუბიექტს/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, რომელმაც ბოლო საერთო პროპორციული წესით ჩატარებულ არჩევნებში ხმების 0,75 პროცენტი ან 0,75 პროცენტზე მეტი მიიღო, უფლება აქვს, არაუგვიანეს საერთო არჩევნების წლის 17 ივლისისა მიმართოს შესაბამის საარჩევნო კომისიას და მოითხოვოს არჩევნებში იმ რიგითი ნომრით მონაწილეობა, რომელიც მას ბოლო საერთო არჩევნების დროს ჰქონდა მიკუთვნებული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც რიგითი ნომერი, რომელიც მას ბოლო საერთო არჩევნების დროს ჰქონდა მიკუთვნებული, უკვე მიენიჭა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ პარტიას.

4. თუ ბოლო საერთო არჩევნებში რიგითი ნომერი ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ საარჩევნო ბლოკს ჰქონდა მიკუთვნებული, ამ ნომრის გამოყენების უფლება ეძლევა აღნიშნული ბლოკის წევრთა ჩამონათვალში პირველად დასახელებულ პარტიას, ხოლო ბლოკში შემავალ დანარჩენ საარჩევნო სუბიექტებს საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი ამ მუხლის შესაბამისად მიენიჭებათ.

5. საარჩევნო სუბიექტს/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატს, რომელიც ამ მუხლის მე-2−მე-4 პუნქტებით დადგენილი წესით მიკუთვნებული რიგითი ნომრის გამოყენების შესახებ არ მიმართავს შესაბამის კომისიას, აგრეთვე ამ კანონის 142-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პარტიას, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების მოთხოვნებს, რიგითი ნომერი წილისყრით, არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 55 დღისა მიენიჭება.

6. წილისყრის მიზნით საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ერთი და იმავე ფორმისა და სახეობის ფურცლებზე ერთი და იმავე საწერი საშუალებით წერს არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების რაოდენობის შესაბამის ნომრებს. რიგითი ნომრებისთვის ნატურალური რიცხვები (1, 2, 3 და ასე შემდეგ) გამოიყენება. თუ რიგითი ნომრის არჩევის უფლების მქონე საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი საარჩევნო სუბიექტების რაოდენობაზე მეტია და მან ეს ნომერი დაიტოვა, უმაღლესი რიგითი ნომრის ნაცვლად ამ სუბიექტის რიგითი ნომერი დაიწერება. ყოველი ფურცელი საარჩევნო კომისიის ბეჭდით უნდა დამოწმდეს. ფურცლების დამოწმების შემდეგ ცალკე გადაიდება ის რიგითი ნომრები, რომლებიც ამ მუხლით დადგენილი წესით იქნა არჩეული. ყველა დარჩენილი ფურცელი ისე იკეცება, რომ შეუძლებელი იყოს მათზე დაწერილი ნომრების წაკითხვა. ცესკოს თავმჯდომარე შევსებულ ფურცლებს ათავსებს გამჭვირვალე ყუთში, საიდანაც პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების წარმომადგენლები სათითაოდ იღებენ მათ საარჩევნო რეგისტრაციის გავლის რიგითობის შესაბამისად. წილნაყარი ნომერი ხდება საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი.“;

ბ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. იმ შემთხვევაში, როდესაც პარტიას, რომელსაც ამ კანონით დადგენილი წესით მიენიჭა რიგითი ნომერი და უარი ეთქვა საარჩევნო რეგისტრაციაზე ანდა გაუუქმდა საარჩევნო რეგისტრაცია, დარჩენილი საარჩევნო სუბიექტები ინარჩუნებენ მათთვის მინიჭებულ რიგით ნომერს.“.

18. 45-ე მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტის:

ა.ა) „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) საჯარო მოსამსახურისა – სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და როდესაც ის უშუალოდ ახორციელებს სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს;“;

ა.ბ) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის (გარდა უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა, სახელოვნებო დაწესებულებებისა, რელიგიური ორგანიზაციებისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა) თანამშრომლისა, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თანამშრომლისა, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების ან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორისა, აღმზრდელ-პედაგოგისა, აღმზრდელისა, მასწავლებლისა, იქ დასაქმებული სხვა პირისა, − სამუშაო საათების განმავლობაში ან როდესაც ის უშუალოდ ახორციელებს სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს.“;

 ბ) მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„12. დაუშვებელია კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე სააგიტაციო მასალის განთავსება. ეს მასალა ჩამოხსნას/დემონტაჟს/აღებას ექვემდებარება. დაუშვებელია აგრეთვე კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება. ასევე დაუშვებელია კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ადამიანთა შეკრება ან ამომრჩეველთა აღრიცხვა.“.

19. 48-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლების, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების თანამშრომლების, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების დირექტორების, აღმზრდელ-პედაგოგების, აღმზრდელების, მასწავლებლების, იქ დასაქმებული სხვა პირების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრება.“.

20. 52-ე მუხლის მე-6−მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია, სწავლების ცენტრი უფლებამოსილია საარჩევნო პერიოდში/სარეფერენდუმო პერიოდში არჩევნების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

7. წინასაარჩევნო პერიოდში/საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ცესკოს, სწავლების ცენტრის ან/და მათი სატენდერო კომისიების ქმედებების/გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს შესყიდვების პროცედურების შეჩერებას.

8. საარჩევნო პერიოდში/სარეფერენდუმო პერიოდში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიერ ცესკოს, სწავლების ცენტრის ან/და მათი სატენდერო კომისიების გადაწყვეტილებების გასაჩივრების ვადები, საჩივრის განხილვისა და მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადები და წესი განისაზღვრება ამ კანონის 77-ე მუხლით.“.

21. 61-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საარჩევნო უბანი იხსნება კენჭისყრის დღის 7 საათზე. თუ ამ დროისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ამის თაობაზე ინფორმაცია დაუყოვნებლივ მიეწოდება შესაბამის, ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას, რომელიც დაუყოვნებლივ იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას.“;

ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ წილისყრაში არ მონაწილეობენ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები.“.

22. 67-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. ამ მუხლის მე-5 და 51 პუნქტებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს.“.

23. 69-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. ყოველი 10 საარჩევნო ბიულეტენი იკვრება ლითონის შემკერით და ყოველ შეკვრას, როგორც სრულს, ისე არასრულს, ზემოდან ეწერება შეკრული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. ეს შეკვრები, თავის მხრივ, იკვრება ცალკე დასტად. საარჩევნო ბიულეტენების შეკვრების დასტას უნდა ეწეროს საარჩევნო უბნის დასახელება და ნომერი, საარჩევნო სუბიექტის (საარჩევნო სუბიექტების) შესახებ მონაცემები (დასახელება; სახელი და გვარი) და მის (მათ) მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა, აგრეთვე ამ დასტაში ჩადებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს.“.

24. 70-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:

„41. ამ კანონის 71-ე მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდის დალუქვისა და მასზე კომისიის ყველა წევრის მიერ ხელის მოწერის შემდეგ აკრძალულია კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შესწორების ოქმის შედგენა.“.

25. 71-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:

„61. საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი იურიდიული ძალის მქონეა, თუ მას ხელი მოაწერა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უმრავლესობამ.“.

26. 75-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე, საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის განხილვის შედეგების გათვალისწინებით, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-14 დღისა აჯამებს რეფერენდუმის, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და მერის არჩევნების შედეგებს, ადგენს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და მერის არჩევნების შედეგებს და საარჩევნო ოლქში გამართული კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების თითოეული სახის შემაჯამებელ ოქმებს, რომლებსაც არაუგვიანეს მომდევნო დღისა გადასცემს ცესკოს.“;

ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1პუნქტი:

„11. საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში მონაცემების შესწორება დასაშვებია საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისგან მიღებული დალუქული პაკეტების გახსნის, კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობისა და საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა დათვლის შესახებ გადაწყვეტილებას.“;

გ) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:

„51. საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი იურიდიული ძალის მქონეა, თუ მას ხელი მოაწერა საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა უმრავლესობამ.“.

27. 76-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ცესკო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული ოქმების საფუძველზე, კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს 25-ე დღისა თავის სხდომებზე აჯამებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნების შედეგებს და ამის თაობაზე ადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.“.

28. 761 მუხლის მე-19 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„19. არჩევნების მეორე ტური ტარდება არჩევნებიდან მეოთხე შაბათს. არჩევნების მეორე ტურს განკარგულებით ნიშნავს ცესკო.“.

29. 77-ე მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საუბნო საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 4 კალენდარული დღის ვადაში. საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს შესაბამის რაიონულ/საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. რაიონული/საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.“;

ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საოლქო საარჩევნო კომისიის/საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს ცესკოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. ცესკოს გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის შეტანიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.“;

გ) 52 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„52. საარჩევნო პერიოდში/სარეფერენდუმო პერიოდში ცესკოს, სწავლების ცენტრის ან/და მათი სატენდერო კომისიების გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში, რომელიც საჩივარს იხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს მიერ ცესკოს, სწავლების ცენტრის ან/და მათი სატენდერო კომისიების ქმედებებთან/გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით მიღებული  გადაწყვეტილებები მათი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც სარჩელს იხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს სარჩელის მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც სარჩელს იხილავს მისი მიღებიდან 1 კალენდარული დღის ვადაში. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.“;

დ) 52 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 53 პუნქტი:

„53. საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ცესკოში საჩივრის შეტანა დასაშვებია როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით. საჩივრის ელექტრონული ფორმით შეტანის წესს განკარგულებით განსაზღვრავს ცესკო.“.

30. 78-ე მუხლის 11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. ამ მუხლით განსაზღვრულ საარჩევნო დავაზე განცხადების/საჩივრის საარჩევნო კომისიაში შეტანის უფლება აქვთ სასამართლოში სარჩელის შეტანის უფლების მქონე ამავე მუხლით განსაზღვრულ პირებს, აგრეთვე ამ პირთა სახელით − მათი განცხადების, მიმართვის ან წარდგინების საფუძველზე − ელექტრონულ რეესტრში რეგისტრირებულ პირებს. ელექტრონული რეესტრის წარმოების წესს განკარგულებით განსაზღვრავს ცესკო.“.

31. 79-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 79. წინასაარჩევნო აგიტაციაში ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მონაწილეობა

1. წინასაარჩევნო აგიტაციაში ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მონაწილეობა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.

2. ამ კანონის 45-ე მუხლის მე-12 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.“.

32. 93-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ამ კანონის 79-ე მუხლის პირველი პუნქტითა და 81-ე და 86-ე−92-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ ცესკოს თავმჯდომარე და ცესკოს და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები (თანამდებობის პირები).“;

ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. ამ კანონის 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღკვეთის შესახებ პოლიციის მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს და სამართალდამრღვევს ადმინისტრაციულ სახდელს უფარდებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ უფლებამოსილი პირი.“;

გ) მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. ამ კანონის შესაბამისად საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ უფლებამოსილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის უფლების მქონე პირის მიერ ან ცესკოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უარის თქმის შესახებ მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში, რომელიც საჩივარს იხილავს მისი მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში. სასამართლო საქმის განხილვის შედეგად იღებს დადგენილებას ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე ან უარს ამბობს საჩივრის დაკმაყოფილებაზე.“.

33. 125-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ცესკო საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული ოქმებისა და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებების საფუძველზე, არჩევნების დღიდან არაუგვიანეს 25-ე დღისა თავის სხდომაზე აჯამებს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს და ადგენს საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების საბოლოო შემაჯამებელ ოქმს.“.

34. 133-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის მორიგი არჩევნები ტარდება მორიგი არჩევნების წლის ოქტომბრის პირველ შაბათს.

2. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის მორიგ არჩევნებს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერით, მორიგ არჩევნებამდე 60 დღით ადრე.“.

35. 140-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 140. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს შემადგენლობა და მაჟორიტარული ოლქების საზღვრები

1. თვითმმართველი თემებისა და თვითმმართველი ქალაქების (გარდა ქალაქ თბილისისა) საკრებულოების მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემებით არჩეული შემადგენლობები განისაზღვრება ამ კანონის №1 დანართით.

2. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 7 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 1 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 7 000-ზე მეტია, მაგრამ 14 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 2 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 14 000-ზე მეტია, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 3 წევრი. ამ პუნქტით გათვალისწინებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების წლის 1 მაისის მდგომარეობით.

3. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნებისთვის თვითმმართველ თემებში (გარდა თემების ადმინისტრაციული ცენტრებისა) ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები იქმნება და მათი სახელწოდებები და საზღვრები დგინდება ამ კანონის №2 დანართით, ხოლო ამ ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ნომრები − შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებით.

4. თვითმმართველ ქალაქებში (გარდა ქალაქ თბილისისა) და თვითმმართველი თემების ადმინისტრაციულ ცენტრებში ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებს ქმნიან და მათ საზღვრებს, სახელწოდებებსა და ნომრებს ადგენენ შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიები მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების წლის არაუგვიანეს 1 აგვისტოსი, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩევნებისთვის 10 ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის, რომელთა საზღვრები ემთხვევა ქალაქ თბილისის 10 რაიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებს, სახელწოდებებსა და ნომრებს განსაზღვრავს ცესკო.“.

36. 141-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„კ) წარმდგენი ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წევრებისა და მათი წარმომადგენლის სახელი, გვარი, საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი და სხვა რეკვიზიტები (არსებობის შემთხვევაში).“.

37. 142-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) ხელმძღვანელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით), ტელეფონის ნომერი და ხელმოწერის ნიმუში;“.

38. 145-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 145. პარტიული სიებისა და ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილ საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია

1. საკრებულოს არჩევნების დროს პარტიის მიერ წარდგენილი პარტიული სიისა და ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი საკრებულოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციისთვის წარდგენილ საბუთებს ამოწმებს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც საბუთების წარდგენიდან 2 დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს არჩევნების დღემდე 28-ე დღისა:

ა) საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს პარტიულ სიას, საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილ საკრებულოს წევრობის კანდიდატს, თუ წარდგენილი პარტიული სია და თანდართული საბუთები, აგრეთვე საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს;

ბ) წერილობით აცნობებს საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს პარტიულ სიასა და თანდართულ საბუთებში, აგრეთვე საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემების ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შესახებ (შეუსაბამობის მითითებით), თუ არსებობს ასეთი შეუსაბამობა. პარტიის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს ზემოაღნიშნული სიისა და საბუთების სრულყოფისთვის 2 დღე ეძლევა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული შესწორებული მონაცემები მოწმდება და საარჩევნო რეგისტრაციის საკითხი წყდება მონაცემების წარდგენიდან 3 დღის ვადაში.

3. თუ შესწორებული მონაცემები შეესაბამება ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე საარჩევნო რეგისტრაციაში ატარებს საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარ კანდიდატს, პარტიულ სიას ან მის იმ ნაწილს, რომელიც შეესაბამება ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს (თუ სიის ამ ნაწილში კანდიდატთა რაოდენობა დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები არ არის), ხოლო დანარჩენი კანდიდატების თაობაზე იმავე ვადაში გამოსცემს განკარგულებას მათთვის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ (განკარგულებაში ზუსტად აღინიშნება რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზები და კანონის ის ნორმები, რომელთა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობამაც გამოიწვია უარის თქმა). განკარგულება პარტიის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს დაუყოვნებლივ ეცნობება და მოთხოვნისთანავე გადაეცემა.

4. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის შემდეგ 3 დღის ვადაში შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მათ გადასცემს კანდიდატის მოწმობებს.

5. საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატი რეგისტრაციაში გატარდება, თუ წარდგენილია:

ა) კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათი, რომელშიც მითითებულია საქართველოში 5 წლის ცხოვრების ფაქტი;

ბ) კანდიდატის წარდგენის შესახებ განცხადება, რომელიც დამოწმებულია პარტიების ხელმძღვანელ პირთა ხელმოწერებით;

გ) ორი ფოტოსურათი;

დ) კანდიდატის თანხმობა კენჭისყრაში მონაწილეობაზე.

6. პარტიული სია ან საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილი საკრებულოს წევრობის კანდიდატი რეგისტრაციაში არ გატარდება ამ მუხლის პირველი−მე-3 პუნქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით ან საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდება შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით (ამ პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში):

ა) თუ სააღრიცხვო ბარათში მითითებული არ არის:

ა.ა) კანდიდატის სახელი, გვარი;

ა.ბ) კანდიდატის საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი;

ა.გ) კანდიდატის დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი);

ა.დ) კანდიდატის მისამართი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით);

ა.ე) კანდიდატის პარტიულობა (პარტიის წევრობის შემთხვევაში). თუ კანდიდატი უპარტიოა, მიეთითება „უპარტიო“;

ა.ვ) კანდიდატის თანამდებობა და სამუშაო ადგილი. თუ კანდიდატი უმუშევარია, მიეთითება „უმუშევარი“;

ა.ზ) კანდიდატის საქართველოში 5 წლის ცხოვრების ფაქტი;

ა.თ) კანდიდატის თანხმობა საკრებულოს წევრად კენჭისყრაზე;

ა.ი) იმ ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის დასახელება და ნომერი, რომელშიც იგი წარდგენილია მაჟორიტარ კანდიდატად;

ა.კ) სააღრიცხვო ბარათის შევსების თარიღი;

ბ) თუ პარტიულ სიაში შეყვანილი კანდიდატი არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიის წევრია;

გ) თუ კანდიდატი შეყვანილია ერთზე მეტ პარტიულ სიაში და ერთდროულად არსებობს ან არსებობდა მისი თანხმობა ერთზე მეტ პარტიულ სიაში შეყვანაზე;

დ) თუ პარტიულ სიაში შეყვანილი კანდიდატი წერილობით განაცხადებს თანხმობას სხვა პარტიის/ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ კანდიდატად წარდგენაზე;

ე) თუ ერთდროულად არსებობს ან არსებობდა საკრებულოს წევრობის კანდიდატის წერილობითი თანხმობა სხვა საკრებულოს წევრობის, მერობის კანდიდატად წარდგენაზე;

ვ) თუ არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-2 დღისა რეგისტრირებულ პარტიულ სიაში კანდიდატთა რაოდენობა ამ კანონით დადგენილ მინიმუმზე ნაკლები აღმოჩნდა;

ზ) თუ დარღვეულია ამ კანონის 47-ე მუხლის მოთხოვნები.

7. ამ მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების მოთხოვნათა დარღვევისას კანდიდატს საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე რეგისტრაციაში არ ატარებს.“.

39. 148-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიული სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება საარჩევნო ოლქში პროპორციული წესით გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობაზე და იყოფა იმ პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობათა ჯამზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3 პროცენტისა. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა. არჩევნებში მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა.

2. თუ საარჩევნო ოლქში პარტიული სიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი მანდატების საერთო რაოდენობაზე ნაკლები აღმოჩნდება, გაუნაწილებელი მანდატებიდან თითო მანდატი, პირველ რიგში, თანამიმდევრობით მიეკუთვნება უკეთესი შედეგის მქონე იმ პარტიულ სიებს, რომლებმაც ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით ვერ მოიპოვეს მანდატი, მაგრამ მიიღეს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3 პროცენტისა. თუ ამის შემდეგ კიდევ დარჩება გაუნაწილებელი მანდატი (მანდატები), თითო მანდატი თანამიმდევრობით მიეკუთვნება იმ პარტიულ სიებს, რომლებსაც ერთი მანდატი მაინც ჰქონდათ მიღებული და სხვებზე დიდი ნაშთი აქვთ. არჩევნებში მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა.“.

40. 149-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 149. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე ჩატარებული საკრებულოს არჩევნების შედეგების დადგენა

1. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე საკრებულოს წევრად არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 40 პროცენტზე მეტს.

2. თუ არჩევნებში მონაწილე ორმა კანდიდატმა თანაბარი რაოდენობის ხმები მიიღო, არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიაში უფრო ადრე იყო რეგისტრირებული.“.

41. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1491 მუხლი:

„მუხლი 1491. საკრებულოს არჩევნების მეორე ტური და ხელახალი არჩევნები

1. თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე ჩატარებულ საკრებულოს არჩევნებში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ამ კანონის 149-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ხმათა საჭირო რაოდენობა, ინიშნება არჩევნების მეორე ტური. არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობს 2 კანდიდატი, რომლებმაც პირველ ტურში სხვებზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ ორზე მეტ კანდიდატს ერთნაირი საუკეთესო შედეგი აღმოაჩნდა ან ერთი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატის მომდევნო რამდენიმე კანდიდატმა თანაბარი რაოდენობის ხმები მიიღო, არჩევნების მეორე ტურში ყველა ეს კანდიდატი მონაწილეობს.

2. საკრებულოს არჩევნების მეორე ტურს (მეორე ტურებს) ნიშნავს ცესკო პირველი ტურის შედეგების შეჯამებასთან ერთად. საკრებულოს არჩევნების მეორე ტური (მეორე ტურები) ტარდება საკრებულოს არჩევნებიდან მეოთხე შაბათს.

3. არჩევნების მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც მეტი ხმა მიიღო. თუ კანდიდატებმა თანაბარი რაოდენობის ხმები მიიღეს, არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც პირველ ტურში მეტი ხმა მიიღო. თუ ხმათა ეს რაოდენობებიც ტოლი აღმოჩნდა, გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც რეგისტრაცია უფრო ადრე გაიარა.

4. თუ არჩევნების მეორე ტურში გასულ ერთ-ერთ ან ორივე კანდიდატს გაუუქმდა რეგისტრაცია ან კანდიდატი გარდაიცვალა, 2 თვის თავზე ტარდება ხელახალი არჩევნები. ხელახალი არჩევნების თარიღს ნიშნავს ცესკო ზემოაღნიშნული ფაქტის დადგომიდან 3 დღის ვადაში.“.

42. 155-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. თბილისის საკრებულო შედგება 50 წევრისგან, რომელთაგან 10 წევრი აირჩევა ადგილობრივი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების ტერიტორიაზე, ხოლო 40 წევრი – პროპორციული წესით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.“.

43. 161-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

44. 162-ე მუხლის პირველი−მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. თბილისის საკრებულოში პროპორციული საარჩევნო სისტემით მანდატები ნაწილდება მხოლოდ იმ საარჩევნო სუბიექტებზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 2.5 პროცენტისა. მანდატები ნაწილდება ამ მუხლით დადგენილი წესით.

2. პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად პარტიული სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება 40-ზე და იყოფა იმ პარტიების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობათა ჯამზე, რომლებმაც მიიღეს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების არანაკლებ 2.5 პროცენტისა. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა.

3. თუ პარტიული სიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი 40-ზე ნაკლები აღმოჩნდება, გაუნაწილებელი მანდატი/გაუნაწილებელი მანდატებიდან თითო მანდატი თანამიმდევრობით მიეკუთვნება იმ პარტიულ სიებს, რომლებსაც ერთი მანდატი მაინც ჰქონდათ მიღებული და სხვებზე დიდი ნაშთი აქვთ. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა.“.

45. 1691 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. მერის არჩევნების მეორე ტურს (მეორე ტურებს) ნიშნავს ცესკო პირველი ტურის შედეგების შეჯამებასთან ერთად. მერის არჩევნების მეორე ტური (მეორე ტურები) ტარდება მერის არჩევნებიდან მეოთხე შაბათს.“.

46. 196-ე მუხლის მე-19 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

47. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1961–1963 მუხლები:

„მუხლი 1961. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებამდე ცესკოში წარმოშობილ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირის არჩევის/დანიშვნის დროებითი წესი

1. თუ პარტია დამოუკიდებლად ან საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში მონაწილეობდა საქართველოს პარლამენტის ბოლო არჩევნებში და აღნიშნულმა პარტიამ ან საარჩევნო ბლოკმა ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 1 პროცენტზე მეტი მიიღო, პარტიას უფლება აქვს, დანიშნოს ცესკოს 1 წევრი.

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პარტიების რაოდენობა 9-ზე მეტია, ცესკოს წევრის დანიშვნისას უპირატესობა ენიჭება იმ პარტიას, რომელსაც უფრო მეტი საბიუჯეტო დაფინანსების მიღების უფლება წარმოეშვა.

3. ცესკოს წევრის დანიშვნისას თანაბარი ოდენობის საბიუჯეტო დაფინანსების არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება იმ პარტიას, რომელმაც საარჩევნო რეგისტრაცია უფრო ადრე გაიარა.

4. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პარტიის სიით არჩეულმა საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრმა, რომელიც ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებას საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 224-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წლის 19 აპრილის მდგომარეობით, დატოვა პარტია და ყველა ერთად გახდა სხვა პარტიის წევრი, ცესკოს 1 წევრის დანიშვნის უფლება ამ პარტიაზე გადადის.

5. ამ მუხლის მიზნებისთვის საარჩევნო ბლოკში შემავალი პარტიების საბიუჯეტო დაფინანსების ოდენობად ითვლება 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებული დაფინანსება.

6. ცესკოს წევრის ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობის შემთხვევაში მისი წარმოშობიდან არაუგვიანეს 2 დღისა საქართველოს პრეზიდენტი გამოსცემს განკარგულებას კონკურსის ჩატარების შესახებ. საკონკურსო საბუთების წარდგენის ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა. ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატები შეირჩევა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინება ამ მუხლითა და ამ კანონის სხვა შესაბამისი ნორმებით დადგენილი წესით.

7. კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან 1 დღეში ქვეყნდება ცესკოს წევრობის კანდიდატთა სია მათ ბიოგრაფიებთან ერთად. საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია გაესაუბროს კანდიდატებს.

8. კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 2 დღისა საკონკურსო კომისია საქართველოს პრეზიდენტს პირის ცესკოს წევრად ასარჩევად წარუდგენს თითო ვაკანტურ თანამდებობაზე არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 3 კანდიდატურას. კონკურსში მონაწილე ყველა კანდიდატის კენჭისყრის შედეგები და კანდიდატის მხარდაჭერის ან მის მხარდაჭერაზე უარის თქმის შესახებ საკონკურსო კომისიის წევრთა მოტივაცია აისახება საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმში, რომელიც საჯაროა. კანდიდატების შერჩევიდან არაუგვიანეს 3 დღისა საქართველოს პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას ცესკოს წევრობის კანდიდატთა შერჩევის ან მათ შერჩევაზე უარის თქმის შესახებ. კანდიდატთა შერჩევის შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტს ცესკოს წევრის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე 2 კანდიდატურას წარუდგენს. თუ საქართველოს პრეზიდენტი ვერ შეარჩევს კანდიდატებს, იგი ხელახალ კონკურსს აცხადებს.

9. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ცესკოს წევრობის კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენის შემდეგ საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით ირჩევს ცესკოს წევრს.

10. ცესკოს წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად ერთი და იმავე კანდიდატურის წარდგენა შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.

11. ცესკოს თავმჯდომარის ვაკანტური თანამდებობის წარმოშობის შემთხვევაში ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები შეირჩევა და საქართველოს პარლამენტს წარედგინება ამ მუხლის მე-6−მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული ცესკოს წევრობის კანდიდატების შერჩევისა და საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენისთვის დადგენილი წესით.

12. თუ ამ მუხლით განსაზღვრული ცესკოს წევრი, ცესკოს თავმჯდომარე არჩეულია საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში − 6 თვე.

13. ამ მუხლის პირველი−მე-5 პუნქტების შესაბამისად ცესკოს წევრების დანიშვნის უფლების მქონე პარტიებს ეს უფლება აქვთ მომდევნო მოწვევის საქართველოს პარლამენტის პირველი შეკრების დღემდე.

14. საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებს ამ კანონით დადგენილ ვადებში და დადგენილი წესით ნიშნავენ ამ მუხლით გათვალისწინებული ცესკოს წევრის დანიშვნის უფლების მქონე პარტიები.

მუხლი 1962. ამ მუხლის ამოქმედების შემდეგ უფლებამოსილი პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრების უფლებამოსილების ვადის დაწყება და ამ მუხლის ამოქმედებამდე უფლებამოსილი პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა

ამ მუხლის ამოქმედების შემდეგ უფლებამოსილი პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრების უფლებამოსილების ვადა იწყება და ამ მუხლის ამოქმედებამდე უფლებამოსილი პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრების უფლებამოსილება ვადამდე წყდება ამ მუხლის ამოქმედებიდან 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების დანიშვნამდე ცესკოში წარმოშობილ ახალ ვაკანტურ თანამდებობებზე საქართველოს პარლამენტის მიერ შესაბამისი პირების არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებების ამოქმედებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 1 აგვისტოსი.

მუხლი 1963. საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის წარდგენისგან გათავისუფლების დროებითი წესი

 2021 წლის ოქტომბერში გასამართი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის უფლებამოსილი პარტიების მიერ დანიშნულ საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატის წარდგენა არ მოეთხოვებათ.“.

 48. 199-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 199. ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით განსაზღვრული ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიება და ვადა

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებულია კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-10 დღისა ცესკოს გადასცეს ინფორმაცია სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებში მოთავსებული, ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული და საკარანტინო სივრცეებში მყოფი ამომრჩევლების რაოდენობისა და მათი განთავსების ადგილების შესახებ.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მიწოდებული ინფორმაციისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ცესკოსადმი გაცემული რეკომენდაციის საფუძველზე ცესკო დადგენილებით იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ განთავსების ადგილებში კენჭისყრის ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ.

3. ცესკოს მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ადგილებში კენჭისყრის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში:

ა) სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებში მოთავსებული, ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული და საკარანტინო სივრცეებში მყოფი ამომრჩევლები მონაწილეობენ:

ა.ა) საქართველოს პარლამენტის პროპორციული წესით გასამართ არჩევნებში;

ა.ბ) საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარული წესით გასამართ არჩევნებში, თუ მათი რეგისტრაციის მისამართი და ამ პუნქტით განსაზღვრული მათი ადგილსამყოფელი ერთი და იმავე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებშია განთავსებული;

ა.გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პროპორციული წესით გასამართ არჩევნებში, თუ მათი რეგისტრაციის მისამართი და ამ პუნქტით განსაზღვრული მათი ადგილსამყოფელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა;

ა.დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული წესით გასამართ არჩევნებში, თუ მათი რეგისტრაციის მისამართი და ამ პუნქტით განსაზღვრული მათი ადგილსამყოფელი ერთი და იმავე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებშია განთავსებული;

ა.ე) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს, თვითმმართველი ქალაქის (მათ შორის, ქალაქ თბილისის)/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნებში, მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნებსა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში, თუ მათი რეგისტრაციის მისამართი და ამ პუნქტით განსაზღვრული მათი ადგილსამყოფელი ერთი და იმავე მუნიციპალიტეტის/ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრებშია განთავსებული;

ბ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვალდებულია კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-6 დღისა ცესკოს გადასცეს იმ პირთა სია, რომლებიც კენჭისყრის დღისთვის საკარანტინო სივრცეებში/ახალი კორონავირუსით ინფიცირების გამო სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში იქნებიან განთავსებული/თვითიზოლაციაში იქნებიან;

გ) კენჭისყრამდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა, ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გადაცემული მონაცემებისა და შესაბამისი სპეციალური ჯგუფის წევრების მონაცემების საფუძველზე ცესკო ამტკიცებს სპეციალურ სიებს, რომლებშიც შეყვანილი ამომრჩევლების გვარისა და სახელის გასწვრივ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში კეთდება ჩანაწერი „გადაყვანილია სპეციალურ სიაში“;

დ) ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამომრჩეველი, რომელიც გადაყვანილია სპეციალურ სიაში, კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღების მიზნით გამოცხადების შემთხვევაში ვალდებულია წარადგინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება მის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ადგილსამყოფლის დატოვების ფაქტი და თარიღი. აღნიშნული ცნობა თან ერთვის საარჩევნო დოკუმენტაციას;

ე) სპეციალურ სიაში შეყვანილ სპეციალური ჯგუფის წევრებზე საარჩევნო ბიულეტენების სახეობები გაიცემა იმავე წესით, რომელიც ამ კანონით განსაზღვრულია სპეციალურ სიაში შეყვანილი სხვა საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის;

ვ) ამ მუხლით განსაზღვრულ სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩეველი ხმას აძლევს გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ან ამ მუხლით განსაზღვრულ ადგილსამყოფელში შექმნილ საარჩევნო უბანზე. ცესკო დადგენილებით წყვეტს აღნიშნულ საკითხს, აგრეთვე სპეციალურ სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების მიერ ხმის მიცემის, საჭიროების შემთხვევაში ძირითად საარჩევნო უბანზე მიმაგრების, კენჭისყრის დღის ხანგრძლივობის, ხმების დათვლის, დამკვირვებელთა და საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა მონაწილეობასთან დაკავშირებულ და კენჭისყრის პროცედურებისა და შემაჯამებელი ოქმის შედგენასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

4. ამ მუხლის პირველი−მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში არჩევნების ჩასატარებლად, აგრეთვე სხვა საარჩევნო კომისიებში ისეთი გარემოების დადგომისას, როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებული გარემოების გამო საარჩევნო კომისიის წევრი (წევრები) ან საარჩევნო კომისიის მთელი შემადგენლობა ვერ ასრულებს (ასრულებენ) თავის (თავიანთ) მოვალეობას, ცესკო განკარგულებით ქმნის სპეციალურ ჯგუფს (სპეციალურ ჯგუფებს) და ამტკიცებს მის (მათ) შემადგენლობას და მისი (მათი) უფლებამოსილების ფარგლებს. სპეციალური ჯგუფი შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან (საჭიროებისამებრ, ნაკლებ ოდენობას განსაზღვრავს ცესკო). სპეციალური ჯგუფის წევრები უნდა შეესაბამებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. სპეციალური ჯგუფის 8 წევრს, მათ შორის, სპეციალური ჯგუფის ხელმძღვანელ პირებს, ნიშნავს ცესკო ჯგუფის შექმნისთანავე. სპეციალური ჯგუფის 9 წევრს მისი შექმნიდან 2 დღის ვადაში, ხოლო თუ კენჭისყრამდე დარჩენილია 2 დღეზე ნაკლები − იმავე დღეს ნიშნავენ პარტიები, რომელთაც ამ კანონით უფლება აქვთ, დანიშნონ საარჩევნო კომისიის წევრები. თუ ამ პუნქტით დადგენილ ვადაში პარტია აღნიშნულ უფლებას არ გამოიყენებს, ცესკოს უფლება აქვს, სპეციალური ჯგუფის შემადგენლობა საჭიროებისამებრ, დადგენილ ოდენობამდე შეავსოს ჯგუფის წევრების დანიშვნით.

5. თუ საუბნო საარჩევნო კომისიამ ვერ გამართა პირველი სხდომა ან სხდომაზე ვერ აირჩია კომისიის ხელმძღვანელი პირი (პირები), შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს მიეცეს უფლება, პირველი შესაძლებლობისთანავე, ამ პუნქტით დადგენილი მიზნებისთვის, განკარგულებით განსაზღვროს საუბნო საარჩევნო კომისიის ახალი სხდომის მოწვევის თარიღი და დღის წესრიგი.

6. თუ კენჭისყრის დღეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, საუბნო საარჩევნო კომისია ჩაითვალოს სპეციალურ ჯგუფად გარდაქმნილად და სპეციალურ ჯგუფს მიეცეს უფლება, ჩაატაროს კენჭისყრა. სპეციალური ჯგუფის კვორუმად განისაზღვროს არსებული შემადგენლობის უმრავლესობა. სპეციალური ჯგუფის წევრებს ფუნქციები მიენიჭოთ თავმჯდომარის მიერ წილისყრის ჩატარების გარეშე. თუ კენჭისყრის დღეს აღმოჩნდება, რომ სპეციალური ჯგუფის არსებული შემადგენლობა ვერ უზრუნველყოფს კენჭისყრის ჩატარებას, შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია დაუყოვნებლივ იკრიბება და განკარგულებით სპეციალური ჯგუფის არსებულ შემადგენლობას იმდენ წევრს ამატებს, რამდენიც უზრუნველყოფს კენჭისყრის ჩატარებას.

7. თუ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები აღმოჩნდა და ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის ჩატარება შეუძლებელია, საოლქო საარჩევნო კომისია ჩაითვალოს სპეციალურ ჯგუფად გარდაქმნილად და სპეციალურმა ჯგუფმა განახორციელოს საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება. სპეციალური ჯგუფის კვორუმად განისაზღვროს არსებული შემადგენლობის უმრავლესობა.

8. ცესკო უფლებამოსილია, საჭიროებისამებრ, ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილებით განსაზღვროს:

ა) ამ კანონით უფლებამოსილ პირთათვის საარჩევნო კომისიების კუთვნილ ან/და საარჩევნო კომისიებისთვის გადაცემულ შენობებში შესვლის/გამოსვლის და შენობებში ყოფნის/გადაადგილების ისეთი სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამის უწყებათა მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებით;

ბ) ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში საარჩევნო უბნების შექმნის, საუბნო საარჩევნო კომისიების/სპეციალური ჯგუფების დაკომპლექტების, ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განხორციელების ვადა და სანიტარიულ-ჰიგიენური წესები;

გ) საარჩევნო კომისიების წევრთათვის, საარჩევნო კომისიების წარმომადგენელთათვის, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთათვის, დამკვირვებელი ორგანიზაციების დამკვირვებელთათვის და აკრედიტაციის მქონე პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების წარმომადგენლებისთვის კენჭისყრის შენობაში თერმოსკრინინგის ჩატარების პირობები, ტემპერატურის დაფიქსირების დროს განსახორციელებელი ქმედებები, აგრეთვე კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირების (მათ შორის, ამომრჩევლების) მიერ პირბადის სავალდებულო გამოყენების, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენების, საჭიროებისამებრ, სოციალური დისტანციის დაცვის წესები და ზემოაღნიშნულ პირთა მიერ ცესკოს დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების განხორციელებაზე უარის თქმის შემთხვევებში მისაღები გადაწყვეტილებები. ცესკოს მიერ პირბადის ტარების ვალდებულების დადგენის შემთხვევაში ცესკო უზრუნველყოფს პირბადეების შესაბამისი პირებისთვის გადაცემას. პირბადის გარეშე პირი კენჭისყრის შენობაში/საარჩევნო კომისიის შენობაში არ დაიშვება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირბადის ტარება შეუძლებელია ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, რაც პირმა შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტით უნდა დაადასტუროს;

დ) ამ მუხლით განუსაზღვრელი სხვა ისეთი საკითხები, რომლებიც საარჩევნო პროცესის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წარმართვასთან ერთად უზრუნველყოფს ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციას.

9. ცესკო კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა, დადგენილებით იღებს სხვა სახელმწიფოში საარჩევნო უბნების შექმნისა და კენჭისყრის ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ გადაწყვეტილებას სხვა სახელმწიფოში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის თაობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.“.

49. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2001 მუხლი:

„მუხლი 2001. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლის მონაწილეობის დროებითი წესი

1. ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველი უფლებამოსილია 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე, რისთვისაც მან კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-6 დღისა უნდა მიმართოს შესაბამის საოლქო ან საუბნო საარჩევნო კომისიას. ამომრჩევლის მიერ საარჩევნო უბნის შეცვლის მიზნით:

ა) საოლქო/საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივანი სარეგისტრაციო ჟურნალში რეგისტრაციაში გაატარებს და ხელმოწერით დაადასტურებს ამომრჩევლის წერილობით განცხადებას (ამ განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი) ან სატელეფონო შეტყობინებით მიღებულ ზეპირ განცხადებას (ამ შემთხვევაში მიეთითება ამომრჩევლის პირადი ნომერი, სატელეფონო შეტყობინების ზუსტი დრო და შესაბამისი ტელეფონის ნომერი);

ბ) ამომრჩევლის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიისთვის მიმართვის შემთხვევაში შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას ეცნობება ამ საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ. ამომრჩევლის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის მიმართვის შემთხვევაში ამ ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაციას საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-6 დღისა გადასცემს შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას;

გ) ამომრჩეველთა ერთიან სიაში აღინიშნება ამომრჩევლის იმავე ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე არსებული ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში გადაყვანა, აგრეთვე ამომრჩეველთა ერთიან სიასა და ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში, „ფაქტობრივი მდგომარეობის“ გრაფაში კეთდება ჩანაწერი „ეტლით მოსარგებლეა“, რომელიც დასტურდება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და ამავე კომისიის მდივნის ხელმოწერებით.

2. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებსა და დამკვირვებლებს უფლება აქვთ, გადაამოწმონ ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველთა მიერ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის მოთხოვნის საფუძვლიანობა და არჩევნების დღემდე ნებისმიერ დროს საუბნო საარჩევნო კომისიის წინაშე დასვან ამ ამომრჩევლების შესაბამის სპეციალურ სიაში შეყვანის მიზანშეწონილობის საკითხი. აღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილებას საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ამ მუხლით დადგენილ ვადაში იღებს საოლქო საარჩევნო კომისია.

3. საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული, აგრეთვე საკუთარი მონაცემების საფუძველზე კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-3 დღისა ადგენს და განკარგულებით ამტკიცებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალურ სიას და შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას დაუყოვნებლივ გადასცემს ამავე კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიერ ხელმოწერილ ამ სიის საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებულ ვერსიას, ხოლო კენჭისყრამდე არაუგვიანეს 12 საათისა − საარჩევნო კომისიისთვის განკუთვნილ ვერსიას.

4. ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეიტანება ამომრჩევლის შესახებ იგივე მონაცემები, რომლებიც არის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, და დამატებით აღინიშნება ამ ამომრჩევლის რიგითი ნომერი ამომრჩეველთა ერთიან სიაში.

5. ადაპტირებული საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიისთვის გადაცემული საჯარო ინფორმაციისთვის მიკუთვნებული ვერსია (ფოტოსურათების გარეშე) დაუყოვნებლივ გამოიკვრება საუბნო საარჩევნო კომისიის (კენჭისყრის) შენობაში თვალსაჩინო ადგილას.

6. სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები, მუნიციპალიტეტის ორგანოები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები (გარდა წევრობაზე დაფუძნებული და რელიგიური გაერთიანებებისა) და სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის ორგანოების 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი ორგანიზაციები ვალდებული არიან ადაპტირებული საარჩევნო უბნების შესახებ ინფორმაცია 2021 წლის 1 სექტემბრამდე მიაწოდონ საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას.“.

50. 203-ე მუხლის:

ა) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. თუ საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრი არჩეული იყო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიის პარტიული სიით, მის ადგილს 1 თვის ვადაში იკავებს იმავე პარტიულ სიაში მომდევნო იმავე სქესის საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი, თუ მან ვაკანსიის წარმოშობიდან 15 დღეში თანხმობა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაკანტურ ადგილს დაიკავებს პარტიულ სიაში მისი მომდევნო იმავე სქესის საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი. თუ წარდგენილ პარტიულ სიაში იმავე სქესის საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი აღარ არის, მანდატი უქმდება.“;

ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. 2028 წლამდე ჩასატარებელი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა საერთო არჩევნებისთვის პარტიული სიის შედგენის წესს განსაზღვრავს პარტია, იმგვარად, რომ წარდგენილ სიაში ყოველი სამი კანდიდატიდან ერთი მაინც უნდა იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი.“;

გ) მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„10. თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეულ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს წევრს ვადამდე შეუწყდა საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება, შესაბამის საკრებულოში მის ადგილს 2 კვირის ვადაში იკავებს მისი ადგილმონაცვლე, იმავე პარტიულ სიაში მომდევნო იმავე სქესის საკრებულოს წევრობის კანდიდატი, თუ მან შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის შეტყობინების მიღებიდან 10 დღეში თანხმობა განაცხადა საკრებულოს წევრობაზე. თუ წარდგენილ პარტიულ სიაში იმავე სქესის საკრებულოს წევრობის კანდიდატი აღარ არის, მანდატი უქმდება.“.

51. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2032−2035 მუხლები:

„მუხლი 2032. გარდამავალ პერიოდში ცესკოს მიერ ზოგიერთი პროცედურის ელექტრონული საშუალებებით განხორციელება

1. ცესკო უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ორგანოთა მომდევნო არჩევნებში საარჩევნო უბანზე მისულ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის, ხმის მიცემის, ხმების დათვლისა და შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის პროცედურები განახორციელოს ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის, ფოტოსაძიებო სისტემის, ხმის დათვლის ვიდეოფიქსაციის, საარჩევნო ბიულეტენების სკანირებისა და ბარკოდიანი საარჩევნო ბიულეტენების გამოყენების მეშვეობით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ელექტრონული საშუალებების გამოყენების წესი და პირობები და იმ საარჩევნო ოლქების ჩამონათვალი, სადაც არჩევნები მათი გამოყენებით ჩატარდება, განისაზღვრება ცესკოს დადგენილებით.

3. ამ მუხლის შესაბამისად არჩევნების ჩატარებისთვის დამატებითი ფინანსური სახსრების საჭიროების არსებობის შემთხვევაში ცესკოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებითი დაფინანსება გამოეყოფა.

4. მუნიციპალიტეტის ორგანოთა მომდევნო არჩევნებში საარჩევნო უბნების საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან მიღებული პაკეტების გახსნისა და საარჩევნო ბიულეტენების ხელახლა დათვლის მიზნით ამ კანონის 21-ე მუხლის „დ2“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საარჩევნო უბნების შემთხვევითი შერჩევით გამოსავლენად შემთხვევითი შერჩევისას არ გაითვალისწინება ის საარჩევნო უბნები, სადაც განთავსებულია საარჩევნო ბიულეტენების ელექტრონული მთვლელი.

მუხლი 2033. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის სპეციალური ჯგუფის შექმნის დროებითი წესი

თუ საარჩევნო პერიოდში ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებული გარემოების გამო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, საარჩევნო კომისია ჩაითვალოს სპეციალურ ჯგუფად გარდაქმნილად და სპეციალურმა ჯგუფმა განახორციელოს საარჩევნო კომისიისთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება. სპეციალური ჯგუფის კვორუმად განისაზღვროს არსებული შემადგენლობის უმრავლესობა.

მუხლი 203 4. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის განსაზღვრული ზოგიერთი საარჩევნო პროცედურის ვადა

ამ კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საარჩევნო უბნების შექმნის ვადაა მუნიციპალიტეტის ორგანოთა მორიგი არჩევნების წლის არაუგვიანეს 1 აგვისტო.

მუხლი 2035. 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის პარტიის სახელწოდების გამოყენების დროებითი წესი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად ცესკოს თავმჯდომარისადმი მიმართულ პარტიის განცხადებაში უნდა აღინიშნოს პარტიის სახელწოდება და, თუ გამოიყენება, − მისი შემოკლებული ფორმა ან/და აბრევიატურა, რომლითაც მას სურს მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში.“.

52. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის დანართი №1 და დანართი №2:

„დანართი №1

თვითმმართველი თემებისა და თვითმმართველი ქალაქების (გარდა ქალაქ თბილისისა) საკრებულოების მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემებით არჩეული შემადგენლობები

 

მაჟორიტარული

საარჩევნო სისტემა

პროპორციული

საარჩევნო სისტემა

სულ

 

ბათუმის საარჩევნო ოლქი

7

28

35

ქუთაისის საარჩევნო ოლქი

7

28

35

რუსთავის საარჩევნო ოლქი

7

28

35

ფოთის საარჩევნო ოლქი

7

28

35

საგარეჯოს საარჩევნო ოლქი

13

26

39

გურჯაანის საარჩევნო ოლქი

13

26

39

სიღნაღის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ყვარლის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

თელავის საარჩევნო ოლქი

13

26

39

ახმეტის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

თიანეთის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

გარდაბნის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

მარნეულის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ბოლნისის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

დმანისის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

წალკის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

თეთრი წყაროს საარჩევნო ოლქი

12

24

36

მცხეთის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

დუშეთის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ყაზბეგის საარჩევნო ოლქი

6

12

18

კასპის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

გორის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

ქარელის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ხაშურის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ბორჯომის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ახალციხის საარჩევნო ოლქი

13

26

39

ადიგენის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ასპინძის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ახალქალაქის საარჩევნო ოლქი

14

28

42

ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ონის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ამბროლაურის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ცაგერის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ლენტეხის საარჩევნო ოლქი

7

14

21

მესტიის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ხარაგაულის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

თერჯოლის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

საჩხერის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ზესტაფონის საარჩევნო ოლქი

13

26

39

ბაღდათის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ვანის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

სამტრედიის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

ხონის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

ჭიათურის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

ტყიბულის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

წყალტუბოს საარჩევნო ოლქი

13

26

39

ოზურგეთის საარჩევნო ოლქი

15

30

45

ლანჩხუთის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ჩოხატაურის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

აბაშის საარჩევნო ოლქი

10

20

30

სენაკის საარჩევნო ოლქი

11

22

33

მარტვილის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

ხობის საარჩევნო ოლქი

12

24

36

ზუგდიდის საარჩევნო ოლქი

15

30

45

წალენჯიხის საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქი

9

18

27

ქედის საარჩევნო ოლქი

7

14

21

ქობულეთის საარჩევნო ოლქი

13

26

39

შუახევის საარჩევნო ოლქი

7

14

21

ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქი

8

16

24

ხულოს საარჩევნო ოლქი

8

16

24

       

დანართი №2

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნებისთვის თვითმმართველ თემებში ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების სახელწოდებები და საზღვრები

საარჩევნო ოლქი

ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი

ადმინისტრაციული ერთეული

მაჟორიტარების რაოდენობა

11

საგარეჯო

1

ქალაქი საგარეჯო

2

11

საგარეჯო

2

გომბორი; კოჭბაანი

1

11

საგარეჯო

3

უჯარმა; ხაშმი

1

11

საგარეჯო

4

პატარძეული; სათაფლე

1

11

საგარეჯო

5

ნინოწმინდა

1

11

საგარეჯო

6

თოხლიაური; გიორგიწმინდა

1

11

საგარეჯო

7

მანავი; დიდი ჩაილური

1

11

საგარეჯო

8

პატარა ჩაილური;  კაკაბეთი

1

11

საგარეჯო

9

ყანდაურა; მზისგული; შიბლიანი

1

11

საგარეჯო

10

უდაბნო

1

11

საგარეჯო

11

დუზაგრამა; იორმუღანლო

1

11

საგარეჯო

12

ლამბალო; თულარი 

1

11

საგარეჯო

 

ჯამი:

13

12

გურჯაანი

1

ქალაქი გურჯაანი

2

12

გურჯაანი

2

ვაჩნაძიანი; კალაური

1

12

გურჯაანი

3

შაშიანი; ვაზისუბანი

1

12

გურჯაანი

4

მუკუზანი; ახაშენი; ჭერემი

1

12

გურჯაანი

5

ველისციხე

1

12

გურჯაანი

6

სოფელი გურჯაანი; ჭანდარი

1

12

გურჯაანი

7

ძირკოკი; ვეჯინი

1

12

გურჯაანი

8

კოლაგი; ბაკურციხე

1

12

გურჯაანი

9

კარდანახი

1

12

გურჯაანი

10

ჩალაუბანი; კაჭრეთი

1

12

გურჯაანი

11

ჯიმითი; ნანიანი; არაშენდა

1

12

გურჯაანი

12

ჩუმლაყი

1

12

გურჯაანი

 

ჯამი:

13

13

სიღნაღი

1

ქალაქი სიღნაღი

1

13

სიღნაღი

2

ქალაქი წნორი

1

13

სიღნაღი

3

ანაგა

1

13

სიღნაღი

4

ბოდბე

1

13

სიღნაღი

5

ბოდბისხევი

1

13

სიღნაღი

6

ვაქირი

1

13

სიღნაღი

7

ნუკრიანი

1

13

სიღნაღი

8

საქობო

1

13

სიღნაღი

9

ტიბაანი; ქვემო მაჩხაანი

1

13

სიღნაღი

10

ილიაწმინდა; მაღარო

1

13

სიღნაღი

11

ძველი ანაგა

1

13

სიღნაღი

12

ჯუგაანი

1

13

სიღნაღი

 

ჯამი:

12

14

დედოფლისწყარო

1

ქალაქი დედოფლისწყარო

1

14

დედოფლისწყარო

2

ზემო მაჩხაანი

1

14

დედოფლისწყარო

3

არბოშიკი; ოზაანი

1

14

დედოფლისწყარო

4

გამარჯვება

1

14

დედოფლისწყარო

5

ხორნაბუჯი

1

14

დედოფლისწყარო

6

სამრეკლო

1

14

დედოფლისწყარო

7

ზემო ქედი

1

14

დედოფლისწყარო

8

არხილოსკალო

1

14

დედოფლისწყარო

9

ქვემო ქედი

1

14

დედოფლისწყარო

10

სამთაწყარო; საბათლო

1

14

დედოფლისწყარო

 

ჯამი:

10

15

ლაგოდეხი

1

ქალაქი ლაგოდეხი

1

15

ლაგოდეხი

2

მაწიმი

1

15

ლაგოდეხი

3

აფენი

1

15

ლაგოდეხი

4

ლელიანი; არეშფერანი

1

15

ლაგოდეხი

5

კაბალი

1

15

ლაგოდეხი

6

კართუბანი

1

15

ლაგოდეხი

7

ვარდისუბანი; ცოდნისკარი; ჭიაური

1

15

ლაგოდეხი

8

შრომა; ნინიგორი

1

15

ლაგოდეხი

9

ბაისუბანი

1

15

ლაგოდეხი

10

გიორგეთი; ფონა

1

15

ლაგოდეხი

 

ჯამი:

10

16

ყვარელი

1

ქალაქი ყვარელი

2

16

ყვარელი

2

მთისძირი; ბალღოჯიანი

1

16

ყვარელი

3

ახალსოფელი

1

16

ყვარელი

4

ჭიკაანი

1

16

ყვარელი

5

გავაზი; კუჭატანი

1

16

ყვარელი

6

შილდა

1

16

ყვარელი

7

გრემი; ენისელი

1

16

ყვარელი

8

საბუე

1

16

ყვარელი

 

ჯამი:

9

17

თელავი

1

ქალაქი თელავი

3

17

თელავი

2

აკურა;  ქვემო ხოდაშენი

1

17

თელავი

3

წინანდალი; კონდოლი

1

17

თელავი

4

კისისხევი; შალაური

1

17

თელავი

5

კურდღელაური

1

17

თელავი

6

ვარდისუბანი; გულგულა; თეთრი წყლები

1

17

თელავი

7

იყალთო; რუისპირი

1

17

თელავი

8

ნაფარეული; ლაფანყური

1

17

თელავი

9

სანიორე; ართანა

1

17

თელავი

10

ფშაველი; ლალისყური; ლეჩური

1

17

თელავი

11

ყარაჯალა

1

17

თელავი

 

ჯამი:

13

18

ახმეტა

1

ქალაქი ახმეტა

1

18

ახმეტა

2

შახვეტილა

1

18

ახმეტა

3

დუისი

1

18

ახმეტა

4

ხალაწანი; ჯოყოლო

1

18

ახმეტა

5

ზემო ალვანი; კასრისწყალი

1

18

ახმეტა

6

ზემო ხოდაშენი; ხორხელი; ოჟიო

1

18

ახმეტა

7

მატანი

1

18

ახმეტა

8

მარილისი; საკობიანო

1

18

ახმეტა

9

ქვემო ალვანი; ომალო (თუშეთი); მაღრაანი

1

18

ახმეტა

10

ქისტაური

1

18

ახმეტა

 

ჯამი:

10

21

გარდაბანი

1

ქალაქი გარდაბანი

2

21

გარდაბანი

2

კალინინო

1

21

გარდაბანი

3

ვახტანისი; ჯანდარი

1

21

გარდაბანი

4

ლემშვენიერა

1

21

გარდაბანი

5

ქესალო; ნაზარლო

1

21

გარდაბანი

6

ყარაჯალარი; ყარათაქლა; აღთაქლა

1

21

გარდაბანი

7

კუმისი; თელეთი; კრწანისი

1

21

გარდაბანი

8

ნორიო; ახალსოფელი

1

21

გარდაბანი

9

მარტყოფი

1

21

გარდაბანი

10

სართიჭალა

1

21

გარდაბანი

11

გამარჯვება; ახალი სამგორი

1

21

გარდაბანი

 

ჯამი:

12

22

მარნეული

1

ქალაქი მარნეული

3

22

მარნეული

2

წერეთელი; თამარისი

1

22

მარნეული

3

სადახლო

1

22

მარნეული

4

დამია-გიაურარხი; შულავერი

1

22

მარნეული

5

ყიზილაჯლო

1

22

მარნეული

6

ყაჩაღანი; კასუმლო

1

22

მარნეული

7

ქურთლარი; ყულარი

1

22

მარნეული

8

ალგეთი; ქაფანახჩი

1

22

მარნეული

9

ახქერფი; ოფრეთი; ხოჯორნი; შაუმიანი; წერაქვი

1

22

მარნეული

 

ჯამი:

11

23

ბოლნისი

1

ქალაქი ბოლნისი

2

23

ბოლნისი

2

თამარისი; ნახიდური

1

23

ბოლნისი

3

მამხუტი

1

23

ბოლნისი

4

ტალავერი

1

23

ბოლნისი

5

ქვემო ბოლნისი

1

23

ბოლნისი

6

სოფელი ბოლნისი

1

23

ბოლნისი

7

რატევანი; ქვეში; ტანძია

1

23

ბოლნისი

8

აკაურთა

1

23

ბოლნისი

9

დარბაზი

1

23

ბოლნისი

10

რაჭისუბანი

1

23

ბოლნისი

11

კაზრეთი

1

23

ბოლნისი

 

ჯამი:

12

24

დმანისი

1

ქალაქი დმანისი

1

24

დმანისი

2

მაშავერა; დიდი დმანისი; საკირე

1

24

დმანისი

3

განთიადი; დმანისი

1

24

დმანისი

4

იფნარი; ყიზილქილისა

1

24

დმანისი

5

ამამლო; გუგუთი

1

24

დმანისი

6

ირგანჩაი

1

24

დმანისი

7

კამარლო

1

24

დმანისი

8

ყარაბულაღი

1

24

დმანისი

9

ოროზმანი

1

24

დმანისი

10

სარკინეთი; გომარეთი

1

24

დმანისი

 

ჯამი:

10

25

წალკა

1

ქალაქი წალკა

1

25

წალკა

2

ბარეთი; ბეშთაშენი

1

25

წალკა

3

საყდრიონი; განთიადი; სამება; ტბეთი; არწივანი; თრიალეთი; დაშბაში

1

25

წალკა

4

კოხტა; ბედიანი

1

25

წალკა

5

არჯევან-სარვანი

1

25

წალკა

6

ყიზილქილისა; ოზნი;  ბურნაშეთი; ბერთა

1

25

წალკა

7

კუშჩი; აიაზმა; ნარდევანი

1

25

წალკა

8

დარაქოი; ჩივთქილისა; წინწყარო

1

25

წალკა

9

ავრანლო; რეხა; ხანდო; გუმბათი

1

25

წალკა

10

აშკალა; ხაჩქოი; კაბური

1

25

წალკა

 

ჯამი:

10

26

თეთრი წყარო

1

ხაიში; დურნუკი; მარაბდა

1

26

თეთრი წყარო

2

კოდა

1

26

თეთრი წყარო

3

ბორბალო

1

26

თეთრი წყარო

4

ასურეთი

1

26

თეთრი წყარო

5

ჯორჯიაშვილი; ჩხიკვთა

1

26

თეთრი წყარო

6

გოლთეთი; წინწყარო 

1

26

თეთრი წყარო

7

ქალაქი თეთრი წყარო

1

26

თეთრი წყარო

8

ჭივჭავი; დაღეთი

1

26

თეთრი წყარო

9

ირაგა; კლდეისი

1

26

თეთრი წყარო

10

მანგლისი; ახალსოფელი; შეხვეტილა

1

26

თეთრი წყარო

11

თონეთი

1

26

თეთრი წყარო

12

ორბეთი

1

26

თეთრი წყარო

 

ჯამი:

12

19

თიანეთი

1

დაბა თიანეთი

1

19

თიანეთი

2

ჟებოტა

1

19

თიანეთი

3

არტანი; ახალსოფელი

1

19

თიანეთი

4

ხევსურთსოფელი

1

19

თიანეთი

5

ღულელები; ნაქალაქარი

1

19

თიანეთი

6

ტუშურები

1

19

თიანეთი

7

სიონი

1

19

თიანეთი

8

ზარიძეები

1

19

თიანეთი

9

სიმონიანთხევი; ჩეკურაანთგორი

1

19

თიანეთი

 

ჯამი:

9

27

მცხეთა

1

ქალაქი მცხეთა

1

27

მცხეთა

2

ძეგვი; ნიჩბისი

1

27

მცხეთა

3

ლისი

1

27

მცხეთა

4

ქსანი

1

27

მცხეთა

5

მისაქციელი

1

27

მცხეთა

6

ქსოვრისი; წილკანი

1

27

მცხეთა

7

მუხრანი

1

27

მცხეთა

8

საგურამო; გალავანი; ცხვარიჭამია

1

27

მცხეთა

9

წეროვანი

1

27

მცხეთა

 

ჯამი:

9

28

დუშეთი

1

ქალაქი დუშეთი

1

28

დუშეთი

2

ჟინვალი

1

28

დუშეთი

3

ანანური; ჭართალი

1

28

დუშეთი

4

შატილი; ბარისახო

1

28

დუშეთი

5

ბაზალეთი

1

28

დუშეთი

6

ლაფანაანთკარი

1

28

დუშეთი

7

გრემისხევი; მჭადიჯვარი

1

28

დუშეთი

8

ფასანაური; გუდამაყარი; ქვეშეთი

1

28

დუშეთი

9

მაღაროსკარი; უკანაფშავი

1

28

დუშეთი

10

ჭონქაძე

1

28

დუშეთი

11

ჭოპორტი

1

28

დუშეთი

 

ჯამი:

11

29

ყაზბეგი

1

სტეფანწმინდა

1

29

ყაზბეგი

2

სნო

1

29

ყაზბეგი

3

გორისციხე

1

29

ყაზბეგი

4

სიონი

1

29

ყაზბეგი

5

კობი

1

29

ყაზბეგი

6

გუდაური

1

29

ყაზბეგი

 

ჯამი:

6

30

კასპი

1

ქალაქი კასპი

2

30

კასპი

2

დოესი; თელიანი

1

30

კასპი

3

ხოვლე; ზემო ხანდაკი

1

30

კასპი

4

ახალქალაქი; ახალციხე

1

30

კასპი

5

კავთისხევი; წინარეხი

1

30

კასპი

6

ქვემო გომი; მეტეხი

1

30

კასპი

7

კოდისწყარო; სამთავისი; ქვემო ჭალა

1

30

კასპი

8

ოკამი

1

30

კასპი

9

აღაიანი; ლამისყანა

1

30

კასპი

 

ჯამი:

10

32

გორი

1

ქალაქი გორი

3

32

გორი

2

ვარიანი; ნიქოზი; შინდისი

1

32

გორი

3

კარალეთი

1

32

გორი

4

ახალუბანი; მეჯვრისხევი

1

32

გორი

5

ტყვიავი; ძევერა

1

32

გორი

6

დიცი; მერეთი; ტირძნისი

1

32

გორი

7

ატენი; ბოშური; ქვახვრელი; ხიდისთავი

1

32

გორი

8

ზეღდულეთი; შავშვები

1

32

გორი

9

ბერბუკი

1

32

გორი

10

ტინისხიდი; სკრა

1

32

გორი

 

ჯამი:

12

33

ქარელი

1

ქალაქი ქარელი

1

33

ქარელი

2

დირბი; დვანი

1

33

ქარელი

3

აგარა; ფერსა

1

33

ქარელი

4

ბრეთი; გიგანტი

1

33

ქარელი

5

აბისი; ფცა; მოხისი

1

33

ქარელი

6

ავლევი; ბრეძა

1

33

ქარელი

7

რუისი; ურბნისი

1

33

ქარელი

8

კეხიჯვარი; ახალსოფელი; ზღუდერი

1

33

ქარელი

9

ხვედურეთი; ბებნისი

1

33

ქარელი

 

ჯამი:

9

35

ხაშური

1

ქალაქი ხაშური

3

35

ხაშური

2

ოსიაური; წრომი; ხცისი; ხალები

1

35

ხაშური

3

ალი; წაღვლი

1

35

ხაშური

4

ქვიშხეთი; ცხრამუხა

1

35

ხაშური

5

გომი; ფლევი

1

35

ხაშური

6

სურამი

1

35

ხაშური

7

ცოცხნარა

1

35

ხაშური

 

ჯამი:

9

36

ბორჯომი

1

ქალაქი ბორჯომი

2

36

ბორჯომი

2

ბაკურიანი

1

36

ბორჯომი

3

ციხისჯვარი

1

36

ბორჯომი

4

წაღვერი

1

36

ბორჯომი

5

დვირი

1

36

ბორჯომი

6

ყვიბისი

1

36

ბორჯომი

7

ტაბაწყური; ბალანთა

1

36

ბორჯომი

8

ტბა

1

36

ბორჯომი

9

ტაძრისი

1

36

ბორჯომი

10

ახალდაბა

1

36

ბორჯომი

 

ჯამი:

11

37

ახალციხე

1

ქალაქი ახალციხე

3

37

ახალციხე

2

ვალე

1

37

ახალციხე

3

აწყური

1

37

ახალციხე

4

აგარა; ფერსა

1

37

ახალციხე

5

კლდე

1

37

ახალციხე

6

სვირი; ელიაწმინდა

1

37

ახალციხე

7

წყრუთი; სხვილისი

1

37

ახალციხე

8

წყალთბილა; პამაჯი; საძელი

1

37

ახალციხე

9

მინაძე

1

37

ახალციხე

10

ურაველი

1

37

ახალციხე

11

ანდრიაწმინდა

1

37

ახალციხე

 

ჯამი:

13

38

ადიგენი

1

ადიგენი

1

38

ადიგენი

2

აბასთუმანი

1

38

ადიგენი

3

ვარხანი

1

38

ადიგენი

4

ბენარა

1

38

ადიგენი

5

უდე

1

38

ადიგენი

6

არალი

1

38

ადიგენი

7

ლელოვანი; გორგული

1

38

ადიგენი

8

ბოლაჯური; ფხერო

1

38

ადიგენი

9

მლაშე; ზანავი; ჩორჩანი

1

38

ადიგენი

10

ჭეჭლა

1

38

ადიგენი

11

მოხე

1

38

ადიგენი

 

ჯამი:

11

39

ასპინძა

1

დაბა ასპინძა

1

39

ასპინძა

2

დამალა

1

39

ასპინძა

3

ძველი; ორგორა

1

39

ასპინძა

4

ხიზაბავრა; ვარგავი

1

39

ასპინძა

5

ტოლოში

1

39

ასპინძა

6

ნაქალაქევი

1

39

ასპინძა

7

იდუმალა

1

39

ასპინძა

8

რუსთავი

1

39

ასპინძა

9

ოთა

1

39

ასპინძა

10

აწყვიტა

1

39

ასპინძა

 

ჯამი:

10

40

ახალქალაქი

1

ქალაქი ახალქალაქი

2

40

ახალქალაქი

2

აზავრეთი

1

40

ახალქალაქი

3

ბარალეთი

1

40

ახალქალაქი

4

ალასტანი; ტურცხი

1

40

ახალქალაქი

5

არაგვა; ხანდო

1

40

ახალქალაქი

6

კარტიკამი; ხოსპიო

1

40

ახალქალაქი

7

ვაჩიანი; კუმურდო

1

40

ახალქალაქი

8

კოჭიო; კოთელია

1

40

ახალქალაქი

9

ზაკვი

1

40

ახალქალაქი

10

წულდა; კარწახი

1

40

ახალქალაქი

11

ოკამი; გოგაშენი

1

40

ახალქალაქი

12

ხავეთი

1

40

ახალქალაქი

13

დილისკა; ჩუნჩხა; პტენა

1

40

ახალქალაქი

 

ჯამი:

14

41

ნინოწმინდა

1

ქალაქი ნინოწმინდა

1

41

ნინოწმინდა

2

გორელოვკა

1

41

ნინოწმინდა

3

სათხე

1

41

ნინოწმინდა

4

ფოკა

1

41

ნინოწმინდა

5

ტამბოვკა

1

41

ნინოწმინდა

6

დიდი ხანჩალი

1

41

ნინოწმინდა

7

ჯიგრაშენი

1

41

ნინოწმინდა

8

დიდი კონდური

1

41

ნინოწმინდა

9

განძანი

1

41

ნინოწმინდა

10

ეშტია

1

41

ნინოწმინდა

 

ჯამი:

10

43

ონი

1

ქალაქი ონი

1

43

ონი

2

ღები; ჭიორა

1

43

ონი

3

გლოლა

1

43

ონი

4

გომი; უწერა

1

43

ონი

5

საკაო

1

43

ონი

6

ღარი

1

43

ონი

7

შეუბანი

1

43

ონი

8

წედისი

1

43

ონი

9

პიპილეთი; ცხმორი

1

43

ონი

10

კვაშხიეთი; ფარახეთი; შქმერი

1

43

ონი

11

ბარი; მრავალძალი; სორი

1

43

ონი

 

ჯამი:

11

44

ამბროლაური

1

ქალაქი ამბროლაური

1

44

ამბროლაური

2

ველევი; ჭელიაღელე; ხოტევი

1

44

ამბროლაური

3

ნამანევი; ნიკორწმინდა

1

44

ამბროლაური

4

ღადიში; ცახი

1

44

ამბროლაური

5

ჭრებალო; ჭყვიში

1

44

ამბროლაური

6

ხვანჭკარა

1

44

ამბროლაური

7

ბუგეული

1

44

ამბროლაური

8

ზნაკვა; სადმელი

1

44

ამბროლაური

9

ლიხეთი; წესი; ხიდიკარი

1

44

ამბროლაური

10

იწა; სხვავა

1

44

ამბროლაური

 

ჯამი:

10

45

ცაგერი

1

ქალაქი ცაგერი

1

45

ცაგერი

2

ჩხუტელი

1

45

ცაგერი

3

ლუხვანო; ქვედა ცაგერი

1

45

ცაგერი

4

წიფერჩი

1

45

ცაგერი

5

ზუბი; ოყურეში

1

45

ცაგერი

6

აღვი; ლასურიაში

1

45

ცაგერი

7

ნაკურალეში; ღვირიში

1

45

ცაგერი

8

ტვიში

1

45

ცაგერი

9

ალპანა; ლაილაში

1

45

ცაგერი

10

ორბელი; უსახელო

1

45

ცაგერი

 

ჯამი:

10

46

ლენტეხი

1

დაბა ლენტეხი

1

46

ლენტეხი

2

ხელედი

1

46

ლენტეხი

3

ხოფური

1

46

ლენტეხი

4

რცხმელური

1

46

ლენტეხი

5

ჩოლური

1

46

ლენტეხი

6

ჟახუნდერი

1

46

ლენტეხი

7

ჩიხარეში; ცანა

1

46

ლენტეხი

 

ჯამი:

7

48

ხარაგაული

1

დაბა ხარაგაული

1

48

ხარაგაული

2

კიცხი; ფარცხნალი

1

48

ხარაგაული

3

ვარძია; წყალაფორეთი; ხიდარი

1

48

ხარაგაული

4

ლაშე; სარგვეში; ღორეშა; ბაზალეთი

1

48

ხარაგაული

5

ბორითი

1

48

ხარაგაული

6

ხუნევი

1

48

ხარაგაული

7

ნადაბური; ხევი

1

48

ხარაგაული

8

ზვარე; წიფა

1

48

ხარაგაული

9

ვახანი; ლეღვანი

1

48

ხარაგაული

10

მოლითი

1

48

ხარაგაული

11

საღანძილე

1

48

ხარაგაული

 

ჯამი:

11

49

თერჯოლა

1

ქალაქი თერჯოლა

1

49

თერჯოლა

2

გოდოგანი

1

49

თერჯოლა

3

კვახჭირი; ჭოგნარი

1

49

თერჯოლა

4

ზედა სიმონეთი; ნახშირღელე; ქვედა სიმონეთი

1

49

თერჯოლა

5

ბარდუბანი; ეწერი

1

49

თერჯოლა

6

ახალი თერჯოლა; სიქთარვა

1

49

თერჯოლა

7

რუფოთი; ღვანკითი

1

49

თერჯოლა

8

ალისუბანი

1

49

თერჯოლა

9

ზედა საზანო; თუზი

1

49

თერჯოლა

10

გოგნი; ჩხარი; ძევრი

1

49

თერჯოლა

 

ჯამი:

10

50

საჩხერე

1

ქალაქი საჩხერე

1

50

საჩხერე

2

სარეკი; ცხომარეთი

1

50

საჩხერე

3

ქორეთი

1

50

საჩხერე

4

საირხე

1

50

საჩხერე

5

ჯალაურთა

1

50

საჩხერე

6

მერჯევი

1

50

საჩხერე

7

ჩიხა

1

50

საჩხერე

8

არგვეთი

1

50

საჩხერე

9

კორბოული; ჭალოვანი

1

50

საჩხერე

10

ჭალა

1

50

საჩხერე

11

გორისა

1

50

საჩხერე

 

ჯამი:

11

51

ზესტაფონი

1

ქალაქი ზესტაფონი

3

51

ზესტაფონი

2

პირველი სვირი

1

51

ზესტაფონი

3

მეორე სვირი

1

51

ზესტაფონი

4

როდინაული

1

51

ზესტაფონი

5

კვალითი; ცხრაწყარო

1

51

ზესტაფონი

6

კლდეეთი; ფუთი

1

51

ზესტაფონი

7

სანახშირე; შორაპანი

1

51

ზესტაფონი

8

ქვედა საქარა

1

51

ზესტაფონი

9

ზოვრეთი; ქვედა საზანო

1

51

ზესტაფონი

10

ილემი; შროშა; ძირულა

1

51

ზესტაფონი

11

ბოსლევი; დილიკაური; ზედა საქარა

1

51

ზესტაფონი

 

ჯამი:

13

52

ბაღდათი

1

ქალაქი ბაღდათი

1

52

ბაღდათი

2

დიმი

1

52

ბაღდათი

3

ფერსათი

1

52

ბაღდათი

4

ვარციხე; როხი

1

52

ბაღდათი

5

მეორე ობჩა; პირველი ობჩა

1

52

ბაღდათი

6

როკითი

1

52

ბაღდათი

7

წითელხევი

1

52

ბაღდათი

8

ზეგანი; საკრაულა

1

52

ბაღდათი

9

ნერგეეთი; ხანი

1

52

ბაღდათი

 

ჯამი:

9

53

ვანი

1

ქალაქი ვანი

1

53

ვანი

2

გადიდი; ზედა ვანი; სალხინო

1

53

ვანი

3

დიხაშხო; სულორი; ძულუხი

1

53

ვანი

4

მუქედი; ციხესულორი

1

53

ვანი

5

ტობანიერი; ყუმური

1

53

ვანი

6

შუამთა

1

53

ვანი

7

ამაღლება; ბზვანი

1

53

ვანი

8

გორა; ზეინდარი

1

53

ვანი

9

საპრასია; უხუთი

1

53

ვანი

10

სალომინაო; ფერეთა

1

53

ვანი

 

ჯამი:

10

54

სამტრედია

1

ქალაქი სამტრედია

3

54

სამტრედია

2

ნაბაკევი

1

54

სამტრედია

3

კულაში; ღანირი

1

54

სამტრედია

4

ეწერი; მელაური

1

54

სამტრედია

5

დიდი ჯიხაიში

1

54

სამტრედია

6

ბაში; იანეთი

1

54

სამტრედია

7

გომი; ოფეთი

1

54

სამტრედია

8

გორმაღალი; საჯავახო

1

54

სამტრედია

9

გამოჩინებული; ტოლები

1

54

სამტრედია

 

ჯამი:

11

55

ხონი

1

ქალაქი ხონი

2

55

ხონი

2

გორდი; კინჩხა; ძეძილეთი

1

55

ხონი

3

მათხოჯი

1

55

ხონი

4

დედალაური

1

55

ხონი

5

კუხი

1

55

ხონი

6

გუბი

1

55

ხონი

7

გოჩაჯიხაიში; ქუტირი

1

55

ხონი

8

ივანდიდი

1

55

ხონი

9

ნახახულევი

1

55

ხონი

 

ჯამი:

10

56

ჭიათურა

1

ქალაქი ჭიათურა

2

56

ჭიათურა

2

კაცხი

1

56

ჭიათურა

3

ვაჭევი; ქვაციხე

1

56

ჭიათურა

4

რგანი; ხრეითი

1

56

ჭიათურა

5

სარქველთუბანი; წირქვალი

1

56

ჭიათურა

6

ზოდი; ხვაშითი

1

56

ჭიათურა

7

ითხვისი

1

56

ჭიათურა

8

პერევისა

1

56

ჭიათურა

9

ნიგოზეთი

1

56

ჭიათურა

10

მანდაეთი

1

56

ჭიათურა

11

გეზრული; სვერი

1

56

ჭიათურა

 

ჯამი:

12

57

ტყიბული

1

ქალაქი ტყიბული

2

57

ტყიბული

2

ხრესილი

1

57

ტყიბული

3

საწირე

1

57

ტყიბული

4

გურნა; ჯვარისი

1

57

ტყიბული

5

ორპირი; ცუცხვათი

1

57

ტყიბული

6

სოჩხეთი

1

57

ტყიბული

7

კურსები

1

57

ტყიბული

8

მუხურა

1

57

ტყიბული

 

ჯამი:

9

58

წყალტუბო

1

ქალაქი წყალტუბო

2

58

წყალტუბო

2

მაღლაკი

1

58

წყალტუბო

3

დღნორისა; მექვენა; ოფურჩხეთი

1

58

წყალტუბო

4

სოფელი წყალტუბო; ცხუნკური

1

58

წყალტუბო

5

გვიშტიბი

1

58

წყალტუბო

6

გუმბრა

1

58

წყალტუბო

7

ფარცხანაყანევი

1

58

წყალტუბო

8

მუხიანი; ქვიტირი

1

58

წყალტუბო

9

ოფშკვითი; საყულია

1

58

წყალტუბო

10

პატრიკეთი

1

58

წყალტუბო

11

გეგუთი

1

58

წყალტუბო

12

რიონი

1

58

წყალტუბო

 

ჯამი:

13

60

ოზურგეთი

1

ქალაქი ოზურგეთი

3

60

ოზურგეთი

2

ვაკიჯვარი; მთისპირი; ცხემლისხიდი

1

60

ოზურგეთი

3

ლიხაური; მაკვანეთი; ჭანიეთი

1

60

ოზურგეთი

4

ლაითური; ნარუჯა

1

60

ოზურგეთი

5

ნასაკირალი

1

60

ოზურგეთი

6

ნატანები

1

60

ოზურგეთი

7

თხინვალი; კონჭკათი; მერია

1

60

ოზურგეთი

8

ურეკი; შრომა

1

60

ოზურგეთი

9

გურიანთა; სოფელი ოზურგეთი; მელექედური

1

60

ოზურგეთი

10

ასკანა; ნაგომარი; ძიმითი

1

60

ოზურგეთი

11

ბაილეთი; სილაური; ჯუმათი

1

60

ოზურგეთი

12

ბახვი; დვაბზუ

1

60

ოზურგეთი

13

ბოხვაური; შემოქმედი

1

60

ოზურგეთი

 

ჯამი:

15

61

ლანჩხუთი

1

ქალაქი ლანჩხუთი

1

61

ლანჩხუთი

2

აკეთი; აცანა; მამათი

1

61

ლანჩხუთი

3

ნიგოითი; შუხუთი

1

61

ლანჩხუთი

4

გვიმრალაური; ჩიბათი; მაჩხვარეთი

1

61

ლანჩხუთი

5

ლესა; ჯურუყვეთი

1

61

ლანჩხუთი

6

ჩოჩხათი

1

61

ლანჩხუთი

7

ნიგვზიანი; ნინოშვილი

1

61

ლანჩხუთი

8

სუფსა

1

61

ლანჩხუთი

9

ღრმაღელე

1

61

ლანჩხუთი

 

ჯამი:

9

62

ჩოხატაური

1

დაბა ჩოხატაური

1

62

ჩოხატაური

2

დაბლაციხე; დიდივანი; ზემო სურები; შუა სურები; ბუკისციხე

1

62

ჩოხატაური

3

ამაღლება; ზომლეთი

1

62

ჩოხატაური

4

გოგოლესუბანი; შუა ამაღლება

1

62

ჩოხატაური

5

ჯვარცხმა; გორაბერეჟოული

1

62

ჩოხატაური

6

გუთური; ერკეთი

1

62

ჩოხატაური

7

ზემო ხეთი; საჭამიასერი

1

62

ჩოხატაური

8

ზოტი

1

62

ჩოხატაური

9

კოხნარი; ფარცხმა

1

62

ჩოხატაური

10

ნაბეღლავი; ხევი

1

62

ჩოხატაური

11

ქვენობანი

1

62

ჩოხატაური

12

ხიდისთავი

1

62

ჩოხატაური

 

ჯამი:

12

47

მესტია

1

მესტია

1

47

მესტია

2

კალა; უშგული

1

47

მესტია

3

იფარი; წვირმი

1

47

მესტია

4

მულახი

1

47

მესტია

5

ლენჯერი

1

47

მესტია

6

ლატალი

1

47

მესტია

7

ბეჩო

1

47

მესტია

8

ეცერი; ცხუმარი

1

47

მესტია

9

ნაკრა; ფარი

1

47

მესტია

10

ლახამულა; ხაიში

1

47

მესტია

11

ჭუბერი

1

47

მესტია

 

ჯამი:

11

63

აბაშა

1

ქალაქი აბაშა

1

63

აბაშა

2

გეზათი; სამიქავო

1

63

აბაშა

3

ზანათი; წყემი

1

63

აბაშა

4

კეთილარი

1

63

აბაშა

5

მარანი; ქოლობანი

1

63

აბაშა

6

ნორიო

1

63

აბაშა

7

ონტოფო; სეფიეთი; ძველი აბაშა

1

63

აბაშა

8

პირველი მაისი

1

63

აბაშა

9

სუჯუნი

1

63

აბაშა

10

ტყვირი; ნაესაკაო

1

63

აბაშა

 

ჯამი:

10

64

სენაკი

1

ქალაქი სენაკი

3

64

სენაკი

2

თეკლათი; ჭალადიდი

1

64

სენაკი

3

ახალსოფელი

1

64

სენაკი

4

ნოსირი; გეჯეთი

1

64

სენაკი

5

ძველი სენაკი; მეორე ნოსირი

1

64

სენაკი

6

ნოქალაქევი; ლეძაძამე

1

64

სენაკი

7

ფოცხო; უშაფათი

1

64

სენაკი

8

ზანა; ხორში

1

64

სენაკი

9

ეკი; მენჯი

1

64

სენაკი

 

ჯამი:

11

65

მარტვილი

1

ქალაქი მარტვილი

1

65

მარტვილი

2

ვედიდკარი; ონოღია

1

65

მარტვილი

3

ბანძა

1

65

მარტვილი

4

ლეხაინდრავო; ნაჯახავო

1

65

მარტვილი

5

ნაგვაზავო; ხუნწი

1

65

მარტვილი

6

აბედათი; სერგიეთი

1

65

მარტვილი

7

დიდი ჭყონი; დოშაყე

1

65

მარტვილი

8

კურზუ; ტალერი

1

65

მარტვილი

9

სალხინო

1

65

მარტვილი

10

გაჭედილი; ინჩხური

1

65

მარტვილი

11

თამაკონი; ნახუნავო

1

65

მარტვილი

12

კიწია; გურძემი

1

65

მარტვილი

 

ჯამი:

12

66

ხობი

1

ქალაქი ხობი

1

66

ხობი

2

ახალხიბულა; ძველი ხიბულა

1

66

ხობი

3

საჯიჯაო

1

66

ხობი

4

ბია; ნოჯიხევი

1

66

ხობი

5

თორსა-დღვაბა; ხამისკური

1

66

ხობი

6

ხეთა

1

66

ხობი

7

პირველი მაისი

1

66

ხობი

8

პატარა ფოთი; შავღელე

1

66

ხობი

9

საგვიჩიო; ჭალადიდი

1

66

ხობი

10

პირველი ხორგა; შუა ხორგა; ქარიატა; ყულევი

1

66

ხობი

11

გურიფული; ახალსოფელი

1

66

ხობი

12

ქვემო ქვალონი; ზემო ქვალონი

1

66

ხობი

 

ჯამი:

12

67

ზუგდიდი

1

ქალაქი ზუგდიდი

3

67

ზუგდიდი

2

ჭითაწყარი; ცაიში; ურთა

1

67

ზუგდიდი

3

ნარაზენი; აბასთუმანი; ახალსოფელი

1

67

ზუგდიდი

4

დიდი ნეძი; ორულუ; ერგეტა; ანაკლია

1

67

ზუგდიდი

5

ჩხორია; რიყე

1

67

ზუგდიდი

6

რუხი

1

67

ზუგდიდი

7

ყულიშკარი; ჯიხასკარი; ჭაქვინჯი; ალერტკარი

1

67

ზუგდიდი

8

ინგირი; ოქტომბერი

1

67

ზუგდიდი

9

ოდიში; კორცხელი; ჭკადუაში

1

67

ზუგდიდი

10

კახათი

1

67

ზუგდიდი

11

კოკი; ორსანტია; ახალკახათი

1

67

ზუგდიდი

12

დარჩელი; განმუხური

1

67

ზუგდიდი

13

შამგონა; ახალი აბასთუმანი

1

67

ზუგდიდი

 

ჯამი:

15

68

წალენჯიხა

1

ქალაქი წალენჯიხა

1

68

წალენჯიხა

2

ჯვარი

1

68

წალენჯიხა

3

ლია; ეწერი

1

68

წალენჯიხა

4

ჯგალი; მედანი

1

68

წალენჯიხა

5

საჩინო; ჩქვალერი

1

68

წალენჯიხა

6

ნაკიფუ; მიქავა

1

68

წალენჯიხა

7

ჭალე; მუჟავა

1

68

წალენჯიხა

8

ფახულანი

1

68

წალენჯიხა

9

ობუჯი

1

68

წალენჯიხა

 

ჯამი:

9

69

ჩხოროწყუ

1

ქალაქი ჩხოროწყუ

1

69

ჩხოროწყუ

2

ლესიჭინე

1

69

ჩხოროწყუ

3

ახუთი

1

69

ჩხოროწყუ

4

ქვედა ჩხოროწყუ; ნაკიანი

1

69

ჩხოროწყუ

5

კირცხი; ლეწურწუმე

1

69

ჩხოროწყუ

6

ხაბუმე

1

69

ჩხოროწყუ

7

მუხური; ზუმი

1

69

ჩხოროწყუ

8

ნაფიჩხოვო; თაია

1

69

ჩხოროწყუ

9

ჭოღა

1

69

ჩხოროწყუ

 

ჯამი:

9

80

ქედა

1

დანდალო

1

80

ქედა

2

ცხმორისი

1

80

ქედა

3

ზვარე; წონიარისი

1

80

ქედა

4

დაბა ქედა

1

80

ქედა

5

მერისი; ოქტომბერი

1

80

ქედა

6

პირველი მაისი

1

80

ქედა

7

მახუნცეთი

1

80

ქედა

 

ჯამი:

7

81

ქობულეთი

1

ქალაქი ქობულეთი

3

81

ქობულეთი

2

ოჩხამური

1

81

ქობულეთი

3

ალამბარი; აჭყვისთავი; ზენითი; მუხაესტატე

1

81

ქობულეთი

4

ლეღვა; წყავროკა; ქაქუთი

1

81

ქობულეთი

5

გვარა; ხუცუბანი

1

81

ქობულეთი

6

კვირიკე

1

81

ქობულეთი

7

ბობოყვათი; დაგვა

1

81

ქობულეთი

8

სოფელი ქობულეთი; ჭახათი

1

81

ქობულეთი

9

ჩაქვი

1

81

ქობულეთი

10

ჩაისუბანი; საჩინო; ხალა

1

81

ქობულეთი

11

ციხისძირი

1

81

ქობულეთი

 

ჯამი:

13

82

შუახევი

1

დაბა შუახევი

1

82

შუახევი

2

ზამლეთი

1

82

შუახევი

3

ჭვანი

1

82

შუახევი

4

უჩამბა

1

82

შუახევი

5

დღვანი

1

82

შუახევი

6

ბარათაული; წყალსაყარი

1

82

შუახევი

7

შუბანი; ოლადაური

1

82

შუახევი

 

ჯამი:

7

83

ხელვაჩაური

1

შარაბიძეები

1

83

ხელვაჩაური

2

მახინჯაური

1

83

ხელვაჩაური

3

ორთაბათუმი

1

83

ხელვაჩაური

4

ახალშენი; ფერია

1

83

ხელვაჩაური

5

ახალსოფელი; სარფი

1

83

ხელვაჩაური

6

თხილნარი

1

83

ხელვაჩაური

7

მაჭახელა

1

83

ხელვაჩაური

8

აჭარისწყალი; კირნათი

1

83

ხელვაჩაური

 

ჯამი:

8

84

ხულო

1

დაბა ხულო

1

84

ხულო

2

დეკანაშვილები

1

84

ხულო

3

აგარა; დიდაჭარა; საციხური

1

84

ხულო

4

დიოკნისი; რიყეთი

1

84

ხულო

5

ვაშლოვანი

1

84

ხულო

6

სხალთა

1

84

ხულო

7

ღორჯომი

1

84

ხულო

8

თხილვანა; ფუშრუკაული; ხიხაძირი

1

84

ხულო

 

 ჯამი:

8

                                                                                                                                                                                         “.

მუხლი 2

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის 46-ე პუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის 46-ე პუნქტი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 აგვისტოდან.


საქართველოს პრეზიდენტისალომე ზურაბიშვილი

 

 

თბილისი,

28 ივნისი 2021 წ.

N703-Vრს-Xმპ