„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5/9
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016478
5/9
13/04/2021
ვებგვერდი, 15/04/2021
190020020.35.111.016478
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №5/9

2021 წლის 13 აპრილი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №21/27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 80-ე მუხლის და საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის N21/27 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24.12.2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016466) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

 

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,267.9

3,775.9

20,492.0

გადასახადები

13,978.1

0.0

13,978.1

13,688.7

0.0

13,688.7

14,532.7

0.0

14,532.7

გრანტები

5,497.1

5,233.8

263.3

7,184.8

6,882.3

302.5

4,042.9

3,775.9

267.0

სხვა შემოსავლები

4,648.1

0.0

4,648.1

6,263.8

0.0

6,263.8

5,692.3

0.0

5,692.3

II. ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,310.5

61.2

20,249.3

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,805.4

7.4

4,798.0

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,629.2

0.0

8,629.2

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,529.6

0.0

1,529.6

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,071.9

53.8

2,018.1

III.  საოპერაციო სალდო

6,427.2

2,164.3

4,262.9

10,307.9

6,366.6

3,941.3

3,957.4

3,714.7

242.7

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,188.0

4,476.8

1,711.2

8,481.0

6,029.1

2,451.9

9,939.8

4,722.8

5,217.0

ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,239.8

4,722.8

5,517.0

კლება

18.2

0.0

18.2

548.6

0.0

548.6

300.0

0.0

300.0

V. მთლიანი სალდო

239.2

-2,312.5

2,551.7

1,826.9

337.5

1,489.4

-5,982.4

-1,008.1

-4,974.3

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

72.4

-2,312.5

2,384.9

1,680.5

337.5

1,343.0

-6,041.0

-1,008.1

-5,032.9

ზრდა

4,423.6

706.2

3,717.4

6,104.1

1,043.7

5,060.4

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4,423.6

706.2

3,717.4

6,104.1

1,043.7

5,060.4

0.0

 

 

კლება

4,351.2

3,018.7

1,332.5

4,423.6

706.2

3,717.4

6,041.0

1,008.1

5,032.9

ვალუტა და დეპოზიტები

4,351.2

3,018.7

1,332.5

4,423.6

706.2

3,717.4

6,041.0

1,008.1

5,032.9

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-166.8

0.0

-166.8

-146.4

0.0

-146.4

-58.6

0.0

-58.6

კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2.  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

24,141.5

5,233.8

18,907.7

27,685.9

6,882.3

20,803.6

24,567.9

3,775.9

20,792.0

შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,267.9

3,775.9

20,492.0

არაფინანსური აქტივების კლება

18.2

 

18.2

548.6

 

548.6

300.0

 

300.0

გადასახდელები

24,069.1

7,546.3

16,522.8

26,005.4

6,544.8

19,460.6

30,608.9

4,784.0

25,824.9

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,310.5

61.2

20,249.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,239.8

4,722.8

5,517.0

ვალდებულებების კლება

166.8

 

166.8

146.4

 

146.4

58.6

 

58.6

ნაშთის ცვლილება

72.4

-2,312.5

2,384.9

1,680.5

337.5

1,343.0

-6,041.0

-1,008.1

-5,032.9

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 24267.9  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

24,123.3

5,233.8

18,889.5

27,137.3

6,882.3

20,255.0

24,267.9

3,775.9

20,492.0

გადასახადები

13,978.1

0.0

13,978.1

13,688.7

0.0

13,688.7

14,532.7

0.0

14,532.7

გრანტები

5,497.1

5,233.8

263.3

7,184.8

6,882.3

302.5

4,042.9

3,775.9

267.0

სხვა შემოსავლები

4,648.1

0.0

4,648.1

6,263.8

0.0

6,263.8

5,692.3

0.0

5,692.3

      “

ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4042.9 ათასი ლარით:

                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

გრანტები

5,497.1

7,184.8

4,042.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

22.8

66.4

7.0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

5,474.3

7,118.4

4,035.9

მიზნობრივი ტრანსფერი

276.3

254.0

260.0

კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები

5,198.0

6,864.4

3,775.9

      “

გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  20310.5 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,310.5

61.2

20,249.3

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,805.4

7.4

4,798.0

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,629.2

0.0

8,629.2

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,529.6

0.0

1,529.6

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,071.9

53.8

2,018.1

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  9939.8 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა – 10239.8    ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება – 300.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

78.7

367.3

377.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

4459.6

7029.2

8668.1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1400.5

2668.8

4663.7

02 02

გარე განათება

938.9

 

450.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

46.6

1.6

1.1

02 04

ბინათმშენებლობა

 

1.1

 

02 05

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

212.4

17.1

 

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1534.4

4157.8

2324.8

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

9.6

1.2

1.2

02 08

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

317.2

178.7

394.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

   

480.6

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

   

350.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

 

2.9

2.7

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

2.5

4.0

04 00

განათლება

936.3

739.6

710.6

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

50.5

10.6

5.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

460.8

216.5

634.1

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

425.0

512.5

71.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

730.5

880.4

472.1

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

181.6

598.1

404.6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

548.9

282.3

67.5

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

10.6

8.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.1

1.7

3.0

06 06

 სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელშეწყობა

0.8

   

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

0.2

8.9

5.0

 

სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

6206.2

9029.6

10239.8

 

                                                                                     ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

18.2

548,6

300.0

ძირითადი აქტივები

18.0

260.6

100.0

არაწარმოებული აქტივები

0.2

288,0

200.0

მიწა

0.2

288,0

200.0

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

  

ფუნქციონალური კოდი

და  სახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,900.7   

4,294.6   

5,039.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,852.4   

4,193.7   

4,991.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,852.4   

4,193.7   

4,841.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

150.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

48.3   

46.3   

48.1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

54.6   

0.0   

702

თავდაცვა

97.6   

92.0   

105.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,430.3   

2,945.3   

4,946.2   

7045

ტრანსპორტი

1,430.3    

2,945.3   

4,946.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,430.3   

2,945.3   

4,946.2   

705

გარემოს დაცვა

944.9   

2,601.8   

2,530.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0   

1,117.3   

1,135.3   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

64.4   

566.2   

640.3   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

880.5   

918.3   

755.3   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

8,857.0   

6,656.2   

7,094.4   

7061

ბინათმშენებლობა

1,728.5   

1,080.9    

1,480.2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,547.2   

4,378.4   

2,847.4   

7064

გარე განათება

1,600.7   

609.8   

1,115.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,980.6   

587.1   

1,651.8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

580.2   

680.6   

857.1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

164.3   

202.5   

170.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

415.9   

478.1   

687.1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,307.9   

3,731.2   

3,703.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,603.0   

2,081.5   

2,084.6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,526.3   

1,416.0   

1,456.3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65.7   

233.7   

163.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

112.9   

0.0   

0.0   

709

განათლება

3,469.5   

3,158.8   

3,713.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

3,008.8   

2,628.2   

3,634.1   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

460.7   

530.6   

78.9   

710

სოციალური დაცვა

1,314.2   

1,698.5   

2,560.6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

592.8   

754.1   

870.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

721.4   

1,690.0   

1,690.0   

 

სულ

23,902.3   

25,859.0   

30,550.3   

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს – 5982.4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3957.4 ათასი ლარით:

                ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

საოპერაციო სალდო

6427.2

10307.9

3957.4

მთლიანი სალდო

239.2

1826.9

- 5982.4

                              “

დ) მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 და მე-18  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი  02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები.

                                                                                                                                                            ათას ლარში

პრ  ოგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი 

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

12801.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4946.2

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

4588.8

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

74.9

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

282.5

02 02

გარე განათება

1115.0

02 02 01

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

445.0

02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

220.0

02 02 03

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

450.0

02 03

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

640.3

02 03 01

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

40.0

02 03 04

სამელიორაციო სამუშაოები

600.3

02 04

ბინათმშენებლობა

1480.2

02 04 01

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

867.7

02 04 02

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

30.0

02 04 03

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

212.5

02 04 04

გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა

370.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2948.4

02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

2690.9

02 06 02

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

156.5

02 06 03

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

101.0

02 07

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

300.2

02 08

 სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

420.0

02 09

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

480.6

02 10

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

350.0

02 12

მელიორაციის ხელშეწყობა

120.3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

დაფინანსება ათას ლარში

02 01

4946.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, განხორციელდება ქუჩების რეაბილიტაციის, ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციის და სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

4588.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილებისათვის განხორციელდება თავდადებულის, თამარ მეფის, იერუსალიმის, ბერდიანსკის, კოკაიას, ბესიკის, ფაზისის ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მალანიას სახელობის სტადიონზე მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაო.  ამირანაშვილის, მოწერელიას, გოგებაშვილის, კოლხეთის, შელიას, აბაშიძის, ქორქიას ქუჩებისა და ქორქიას ჩიხის მონაკვეთების რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ტრანსპორტის მოძრაობის მარეგულირებელი უსაფრთხოების კუნძულების და ქუჩების გაფართოების მოწყობის და საავტომობილო გზის სავალ ნაწილზე, ჰორიზონტალური მონიშვნის და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03

74.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

დანაშაულის პრევენციის, აღკვეთისა და გამოვლენის, ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა სათვალთვალო ვიდეო-კამერების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. დანაშაულის პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 04

282.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. ქვეპროგრამა მომდევნო წლებშიც მოიცავს დაგრეიდერებისა და ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების ორმული შეკეთების სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

გზის ორმული დამუშავება, დაგრეიდერება და წლის მანძილზე გზების მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული გზების ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა. შექმნილი უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02

1115.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. რისი გათვალისწინებითაც პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება. ასევე განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

445.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში, მუნიციპალიტეტში, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვანია გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების, ს/სახლებისა და ძეგლების  მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. რაც გულისხმობს გარე განათების სანათების, პროჟექტორების, ელექტროკარადების მოვლა-პატრონობის სამუშაოებს, გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაციის სამუშაოებს, გარე განათების წერტებზე მომსახურებას (სადენების შეერთების შემოწმება, სადენების დამჭერების შემოწმება), დაზიანებული კაბელების შეცვლას, საჰაერო ხაზების შემოწმებას, დაზიანებული ლითონის ბოძების აღდგენას ან/და ახლით შეცვლას, გამანაწილებელ ყუთებში კაბელების შეერთებების დათვალიერებას და გაწმენდას, აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრას, გარე განათების გადამწვარი ნათურების შეცვლას.

მოსალოდნელი შედეგი

პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მთელი წლის მანძილზე, ნებისმიერ კლიმატური პირობებში, გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

02 02 03

450.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფასადებსა და მწვანე ნარგავებზე დეკორატიული წერტილოვანი მინათების მოწყობის სამუშაოები. 

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 03

640.3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე, დაფინანსდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯები. 

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 01

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება. რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატუმბო სადგურების ელექტრო ენერგიის ხარჯების დაფინანსება. 

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სამელიორაციო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

02 03 04

600.3

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების, პრობლემური ხიდბოგირების (საჭიროების შემთხვევაში მისი დემონტაჟი-მონტაჟი), არხების ურთიერთშეერთების ადგილების, საწვიმური ჭების და პრობლემატური მონაკვეთების ლოკალური და სისტემატიური გაწმენდა გამტარუნარიანობის შესანარჩუნებლად.

ქალაქის სამელიორაციო ქსელის გამტარიანობის გაზრდის, ნიაღვრული წყლების წყალმიმღებებში დროულად ჩაშვებისა და ექსტრემალურ პირობებში ქალაქის დატბორვის თავიდან აცილების ან ვითარების შემსუბუქების მიზნით, აუცილებელია წყალშემკრები მაგისტრალური  არხების ბოლოში, წყალმიმღებებთან, სათანადო სიმძლავრის სატუმბი წყალგადამქაჩი სატუმბების გამართული ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმშენებლობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04

1480.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობის, სახურავებისა და ფასადების კაპ. შეკეთების, გარე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციისა და სარდაფების მოწყობის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება  მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში  მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, საჭიროების შემთხვევაში ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, ორმოების სიტემატიური  გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

867.7

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავებისა და ფასადების კაპ. შეკეთების სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული კედლების აღდგენა, შელესვა და შეღებვა, რაც ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის შექმნის უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიას და გაზრდის შენობების ექსპლოატაციის ვადას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. შენობის ექსპლოატაციის ვადის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 02

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 03

212.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი ს/სახლების საერთო სარგებლობის წყლისა და საკანალიზაციო კომუნიკაციების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. საჭიროების შემთხვევაში,  მოხდება სართულებს შუა საერთო სარგებლობის სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა, ეზოებში საკანალიზაციო ჭების შეკეთება, საჭიროებისას ახალი ჭების აშენება- მოწყობა, თავსახურების მონტაჟი, სარდაფებში საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება, ამონიჩბვის ორმოების სისტემატიური გაწმენდა, საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების გაწმენდა, მოთხოვნის საფუძველზე მრავალსართულიან ბინებზე საწვიმური (საწრეტი) მილების შეკეთება/მონტაჟი/დემონტაჟი და სახურავების მცირედი შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 04 04

370.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ საერთო ქონების დამოუკიდებელ მოვლა-პატრონობას და განვითარებას. აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა მრავალბინიანი ს/სახლების გარე საკანალიზაციო ქსელი და სარდაფები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული და გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

02 06

2948.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური;

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის  სამუშაოები.

ასევე განხორციელდება ნიკოლაძის სანაპიროს და მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის სამუშაოები. დაფინანსდება სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებიც.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 01

2690.9

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიკოლაძის სანაპიროს და მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები. კერძოდ, მოეწყობა მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოებში სამანქანო  გზები და მოსახლეობისათვის თავშეყრის ადგილებში საჩრდილობლები. საახალწლოდ, მოსახლეობის განწყობის ამაღლების მიზნით, შეძენილ იქნება საახალწლო აქსესუარები და გაფორმდება ქალაქი. კულტურისა და დასვენების პარკში მოეწყობა შადრევანი და ავტოდრომი, მალთაყვის უბნის სასაფლაოზე მოეწყობა ღობე, ბარათაშვილის ქუჩის მხრიდან შემოიღობება სასაფლაოსათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთი.  ასევე, შეძენილ იქნება სახელმწიფო დროშები.

გაგრძელდება კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობის, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის  სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობებისა და სარიტუალო მომსახურების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 02

156.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის, ბავშვებისათვის გასართობი გარემოს შექმნისათვის, მიზანშეწონილია ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 06 03

101.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ფოთის  ტერიტორიაზე არსებული 5 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: ნინოშვილის, მალთაყვის, კუნძულის, ნაბადის და ე.წ. ებრაელების სასაფლაოს. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს 228 038 კვ/მეტრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ  "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის  ცენტრი" უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთებასა და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით  სამუშაოებს.      

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურებისა და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 07

300.2

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს: გარე განათების მოვლა-პატრონობას, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობას, ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირებას, გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების კონტროლს და დროებით იზოლაციას, ქუჩების სარემონტო სამუშაოებს.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საწარმოს მართვის სწორი მენეჯმენტი, შესასრულებელი სამუშაოების ანალიზი და შესაბამისი გაანგარიშებების გაკეთება ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვის მიზნით, საშტატო განრიგის დამუშავება, განყოფილებების და მომუშავე პერსონალის ფუნქცია-მოვალეობების და საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურის  დამუშავება, ბიუჯეტის თანხის  მუხლობრივი გადანაწილება,  საჭირო შესყიდვების  წარმოება, კონტროლი დაგეგმილის მიხედვით მუშაობის წარმართვაზე,  განყოფილებების მიხედვით ყოველთვიური შესრულებების წარმოება, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი

დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად საწარმოს  ეფექტიანი და ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფა, სწორი დაგეგმვა და კონტროლი მის შესრულებაზე, ზუსტი  აღრიცხვიანობის წარმოება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

02 08

420.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოხდება ტენდერში გამარჯვებული  კომპანიის მიერ, შესრულებული სამუშოების (ფორმა №2) ინსპექტირება.

მოსალოდნელი შედეგი

სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამშენებლო სამუშაოების მიღება და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება

დაფინანსება ათას ლარში

02 09

480.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება, შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

02 10

350.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსახლეობის მოთხოვნაზე ორიენტირებული შედეგის მიღწევა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მელიორაციის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

02 12

120.3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“ ახორციელებს სანიაღვრე კანალიზაციის და სამელიორაციო სისტემებზე ერთიან ტექნიკურ პოლიტიკას, ნორმების, წესების დაცვასა და ზედამხედველობას, სატუმბი სადგურების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობების, ტექნიკური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაჭაობებული ფართობების აღრიცხვას, მათი მელიორაციის მიზნით ღონისძიებების დასახვას და განხორციელებას, ხელოვნური წყალსადინარების, კალაპოტების რეგულირებას და ნაპირფორმირებას, მათი საპროექტო პარამეტრების კონტროლს, ტექნიკურ ზედამხედველობას და ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა.

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი  03 00)

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება, დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, მათი მოვლა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

       ათას ლარში     

პროგრამული კოდი

დასახელება 

2021 წლის პროექტი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1770.3

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1005.0

03 02

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

130.3

03 04

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

450.0

03 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

185.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება ათას ლარში

03 01

1005.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დაგვა (ამჟამად იგვება 373 118 კვ.მ ფართი), სანაპირო ზოლის დასუფთავება, ნაგავის შეგროვება და გატანა დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებას ემსახურება 745 სანაგვე კონტეინერი და სხვადასხვა მოცულობის და მარკის  7 სატრანსპორტო საშუალება. გარკვეული უბნებიდან, რამოდენიმე ქუჩაზე  (სადაც არაა განთავსებული სანაგვე კონტეინერები), ნაგვის გატანა მოხდება კარდაკარ შემოვლის პრინციპით (ყოველ მეორე დღეს).  განხორციელდება როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე მყარი ნარჩენების (სამშენებლო ნანგრევები და სხვა) გატანა. სერვისების ცენტრი განახორციელებს დაზიანებული სანაგვე კონტეინერების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს, პერიოდულად მოხდება სანაგვე კონტეინერების საქმიან ეზოში გადატანა, გარეცხვა და კვლავ ლოკაციის ადგილებზე დაბრუნება.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის განმავლობაში ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება

დაფინანსება ათას ლარში

03 02

130.3     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე ნარჩენების წარმომქმნელი პირებისაგან (ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე, დაწესებულება, ორგანიზაცია, იურიდიული პირი) დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით განსაზღვრული ნორმა-ლიმიტების შესაბამისად.

მოსალოდნელი შედეგი

სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში, მთელი წლის განმავლობაში  ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადახდის აუცილებლობაზე ცნობადობის ამაღლების მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად, ყოველთვიურად ამოღებული თანხების მოცულობის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ათას ლარში

03 04

450.0     

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ახალი მარადმწვანე მცენარეების, ბუჩქების, ერთწლიანი ყვავილების და სხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. მავნებლების მოსპობის მიზნით, შხამქიმიკატებით შეწამვლა, სისტემატიური მორწყვა და ვეგეტაციამდე სასუქის შეტანა. დაბალი ნარგავების და ბუჩქების გაკრეჭვა-ფორმირება, ზრდასრული ხეების შესხეპვა-გადაბელვა, გადაბერებული ზეხმელი ხეების მოჭრა, სკვერებისა და ქალაქის ქუჩების მწვანე საფარის გათიბვის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

დაფინანსება ათას ლარში

03 05

185.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქის ტერიტორიაზე მიუსაფარი ძაღლების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, კონტრაქტორი კომპანიის მეშვეობით, განხორციელდება მიუსაფარი ძაღლების დროებითი იზოლაცია, საჭირო პროცედურების ჩატარება - იდენტიფიკაცია საჭდით, დეჰელმენტიზაცია, ვაქცინაცია, სტერილიზაცია და პირვანდელ ლოკაციაზე დაბრუნება. 

ასევე მოხდება მოხეტიალე პირუტყვის დაჭერა, მისი ფოტოგრაფირება ადგილსამყოფელის და დამღის ნომრის გამოხატული ჩვენებით, ჯარიმის ოქმის ადგილზე გაფორმება და შესაბამის სამსახურთან დამღის ნომრის მიხედვით იდენტიფიცირებულ  მეპატრონეზე სახლში გაგზავნა ფოსტის საშუალებით.

ცხოველებისათვის სპეციალური სადგომის მოწყობის შემთხვევაში, მათი გადაყვანა აღნიშნულ სადგომზე, მეპატრონის იდენტიფიცირება და დაჯარიმებამდე ცხოველების მოვლის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

მიუსაფარი ძაღლების მხრიდან შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქალაქის ქუჩებში  უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების ხეტიალის შემთხვევების აღმოფხვრა.

 

მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი  04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე განხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მიმდინარე წელს ასევე განხორციელდება საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

  დასახელება

2021 წლის პროექტი

04 00

განათლება

3713.0

04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

3000.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

634.1

04 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

71.5

04 04

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

7.4

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

3000.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება.

ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

დღეის  მდგომარეობით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ფუნქციონირებს 15 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 80%-ს შეადგენს. ბაგა-ბაღებში დასაქმებულია 380 თანამშრომელი, მათ შორის 159 აღმზრდელი.

სკოლამდელი დაწესებულებების  ფუნქციონირების პროგრამის მიზანია: ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; კვების ორგანიზებისა (სამჯერადი) და  რაციონის ნორმების  დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე  შეკეთება  და მოვლა-შენახვა, დასაქმებული  პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

ა(ა)იპ "თვითმმართველ ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში" ბავშვთა კვებისათვის დადგენილია ერთ ბავშვზე 2.5 ლარი დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი. (ბავშვთა კვების რაციონიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე, დამტკიცებულ მენიუში დასაშვებია ერთ ბავშვზე გათვლილი კვების ღირებულების ცდომილება თეთრებით).

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი  პირობებით, მათ  შორის:  სააღმზრდელო  დაწესებულებებში  დაცული  იქნება სახელმწიფოს მიერ   დადგენილი  სტანდარტები, დაცული  იქნება  სანიტარული  და  ჰიგიენური,  კვების  ორგანიზებისა და კვების რაციონის   ნორმები;   სააღმზრდელო დაწესებულებებში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი  იქნება   სამუშაო   პირობებით. მუნიციპალიტეტში  არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის  გამავლობაში  ისარგებლებს  მუნიციპალიტეტში    მცხოვრები 2000-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის  ბავშვი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ათას ლარში

04 02

634.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. შეკეთების სამუშაოები, კერძოდ: სახურავების კაპ.რემონტის, კარ-ფანჯრების შეცვლის, შიდა სარემონტო, ელ.სამონტაჟო და გათბობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დაფინანსება ათას ლარში

04 03

71.5

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების განხორციელება. კერძოდ, სველი წერტილების მოწესრიგება, გადახურვითი სამუშაოების ჩატარება და ფანჯრებზე თბოიზოლაციის მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

04 04

7.4

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მომსახურება სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფს მოსწავლეთა დროულ გადაადგილებას საცხოვრებელი ადგილიდან სკოლამდე. აღნიშნული მომსახურება ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

გაუმჯობესებული სასწავლო პროცესი.

 

მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი  05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

2021 წელს ასევე, დაგეგმილია მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთებისა და სპორტული კლუბის ბაზის კაპ. რემონტი სამუშაოები.

                                                                                                                                                                                                             ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასა  ხელება

2021 წლის პროექტი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3703.9

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2084.6

05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

242.0

05 01 01 01

 რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

160.0

05 01 01 02

 ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა

82.0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

133.0

05 01 03

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა

1305.0

05 01 05

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

404.6

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1456.3

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1244.7

05 02 01 01

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

180.0

05 02 01 02

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

230.0

05 02 01 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

186.4

05 02 01 04

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

368.0

05 02 01 05

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

70.0

05 02 01 06

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

185.3

05 02 01 07

რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

25.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

181.5

05 02 03

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

30.1

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა       

163.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 01

2084.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"; ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი";  ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი" ; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სპორტული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება.
ასევე განხორციელდება მინი სპორტული მოედნების კაპიტალური შეკეთების და სპორტული კლუბის ბაზის კაპ. რემონტის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოყვარულების და სპორტსმენების მეტი რაოდენობის ჩართულობის უზრუნველყოფა ღონისძიებებში. მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სპორტის სახეობების მიმართულებით. მოწესრიგებული სპორტული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

160.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

რაგბის სკოლის 7 მწვრთნელი ემსახურება,,ბ" ლიგას და 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012-2013 წლებში დაბადებულთა საფესტივალო ასაკის 208 სპორტსმენს, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საქართველოს ჩემპიონატის კალენდარულ მატჩებში და რაგბის ფესტივალზე.

ქვეპროგრამის მიზანია რაგბით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რაგბის განვითარება, მომავალი თაობის ჩაბმა რაგბის სექციაში, მოზარდთა ფიზიკური და გონებრივი განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების მიმართ უნარ-ჩვევების გამომუშავება.

მოსალოდნელი შედეგი

წარმატებული სპორტსმენები და სპორტული შედეგები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხელბურთის კლუბის „ოქროს ვერძი“ ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 02

82.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ხელბურთის სექცია უზრუნველყოფს სწავლებას ხელბურთის  მიმართულებით, სპორტულ ობიექტზე 6 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც  ემსახურებიან  სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებს, სულ 105  სპორტსმენს. კლუბის სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ თითქმის ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში საქართველოს  ჩემპიონატში. კლუბი ახორციელებს ღონისძიებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის  მიმართულებით. საქართველოს ნაკრებისათვის სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში შერჩეულია 7 სპორტსმენი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის ამ სახეობაში,  ჯანსაღი თაობის აღზრდა, მასობრიობა, ფოთელი სპორტსმენების მიღწევების  კიდევ უფრო გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა, საქართველოს ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება და მაქსიმალური შედეგების დადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

133.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს პროექტებს, რომლებიც თავისი არსით ითვალისწინებს ახალგაზრდული პოლიტიკის სფეროში არსებულ აქტუალურ გამოწვევებს და პასუხობს ახალგაზრდების იმ ინტერესებს, რომლებიც მათი ინტელექტუალური უნარებისთვის კონკურირებადი და რეპრეზენტაციული გარემოს შექმნას გულისხმობს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია პროექტები, რომლებიც ახალგაზრდებს თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გატარების საშუალებას აძლევს და ამავე დროს ქმნის წინაპირობებს ახალგაზრდების ჯანსაღი გართობისათვის.

სპორტული პროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სპორტული ღონისძიებების ჩატარება და სპორტული შედეგების მიხედვით ჯილდოების გაცემა, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებული გამოსვლა, სპორტის ოლიმპიური სახეობების და მასობრივი სპორტის განვითარება, სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების შედეგად სპორტის პრიორიტეტული და სტრატეგიული განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა, სპორტის სფეროში კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობის გაზრდა, მოზარდ სპორტსმენთა სპორტული ფორმებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, ასევე მათი ტრანსპორტით მომსახურება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება. 

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდული აქტივობის და არაფორმალური განათლების სფეროში ახალგაზრდების მასობრივ ჩართულობას, ასევე ახალგაზრდების ინტელექტუალური უნარების წარმოჩენას, ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენას, მოტივირებას, ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და მათი პიროვნული განვითარებისათვის აუცილებელი გარემოს შექმნას. პროგრამის პრიორიტეტული მიზანია უზრუნველყოს ქალაქ ფოთში მცხოვრები ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის თანაბარი შესაძლებლობები სამოქალაქო აქტიურობისა და ინტელექტუალური უნარების წარმოჩენის სფეროში, მოახდინოს რა მათი ნიჭის, ტალანტის და ინიციატივების მოტივირება და წახალისება, ასევე ონლაინ კონკურსების ორგანიზების გზით დისტანციურ რეჟიმში ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გატარება; სპორტულ შეჯიბრებებში მიღწეული წარმატებები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა 

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 03

1305.0     

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრში“ არსებული კრივის, ჭიდაობის, ჭადრაკის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ძალოსნობის, მძლეოსნობის, ცხენოსნობის, კანოეს, ნიჩბოსნობის, წყლის სახეობების, აღმოსავლური ორთაბრძოლების, ძალისმიერი სამჭიდის სექციები უზრუნველყოფენ სწავლებას 74 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა სახის სპორტის სახეობების ასაკობრივ კატეგორიებს, სულ 1003 ბენეფიციარს. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის“ სპორტსმენები მონაწილეობას იღებენ საქართველოს ჩემპიონატებში, საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე.

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი“ ახორციელებს ტურისტული ლოკაციების მოწყობას, მოვლა-პატრონობას, სპორტული და გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებას, ბავშვთა და მოზარდთა სპორტში მასობრივად ჩართვის ხელშეწყობას და განვითარებას. სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის ვარჯიშების ორგანიზებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თასების, მედლების, სიგელების, ჯილდოების, ბანერების, ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა მარკეტინგული საქმიანობის წარმოებას, სპორტული ინვენტარის, სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენას, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზებას, მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას, სპორტსმენთა ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებას, სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლებას, სპორტით დაინტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, ჯანსაღი თაობის აღზრდას, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესებას.   

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, მასობრიობა, სპორტსმენთა მიღწევების კიდევ უფრო გაუმჯობესება, წარმატებული სპორტსმენების ნაკრებისათვის შერჩევა, მათი მონაწილეობა ჩემპიონატებზე და მაქსიმალური შედეგების დადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 05

404.6

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში არსებობს რამოდენიმე მინი სპორტული მოედანი, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იყენებენ ახალგაზრდები თავისუფალი დროის ნაყოფიერად გასატარებლად. აღნიშნული სპორტული მოედნები საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. ასევე განხორციელდება სპორტული კლუბის ბაზის კაპ. რემონტის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობებით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი
ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

დაფინანსება ათას ლარში

05 02

1456.3

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“; ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახ. სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“; ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“;  ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“; (ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"; სსიპ "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის დაფინანსდება კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის ღირსეულ გაგრძელებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახელოვნებო და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა.  

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეატრის შენობის გარე ფასადის რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა-ექსპერტიზით.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება,  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 01

180.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში სახელოვნებო სამხატვრო განათლების ხელშეწყობა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, ანიმაციის განვითარების, მინანქრის, ხალხური რეწვის დარგების (კერამიკა, ხის მხატვრული დამუშავება, მხატვრული ქსოვა (ხალიჩა, ფარდაგი, გობელინი) ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება (მოდელირება)) აღდგენა-შენარჩუნება, სამხატვრო განათლების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების მომზადება, მოსწავლეთათვის შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების მიწოდება, სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში, მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 02

230.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ   "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  სასწავლებლის მიზანია აზიაროს მოსწავლეები ხელოვნების საფუძვლებს; გააცნოს და შეაყვაროს მათ ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული  და მსოფლიოს ხელოვნების ნიმუშები.  მოსწავლეთა კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეები; იზრუნოს მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე, გამოუმუშაოს მოსწავლეებს სამყაროს   მხატვრული აღქმის საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული მხატვრული აქტივობის  განვითარებით.

სასწავლებელში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, ვოკალური, საესტრადო, საგუნდო-სადირიჟორო, ხალხური საკრავების, კლასიკური ბალეტის განყოფილებები, ქართული ხალხური და სამეჯლისო ცეკვებისა და გიტარის შემსწავლელი წრეები. სასწავლებელში ირიცხება საშუალოდ 400 მოზარდი.
სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს ხელოვნების უმაღლეს სასწავლებლებში  (კონსერვატორიაში) სწავლის გასაგრძელებლად.

მოსალოდნელი შედეგი

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 03

186.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსწავლეთა ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიური, მხატვრული და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა თეატრების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საგნობრივი წრეების შექმნას,  სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

ხელოვნების სასურველი მიმართულებებით სწავლება, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 04

368.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ემსახურება ხალხური შემოქმედების სხვადასხვა ჟანრის (სიმღერის, ცეკვის, ზეპირსიტყვიერების, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მოყვარულთა თეატრების) ნიმუშების მოძიებას, გამოვლენას, თავმოყრას, შენარჩუნება-განვითარებას და მათი შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობას. ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებლებსა და ლოტბარებთან, მოცეკვავეებსა და ქორეოგრაფებთან, ხალხურ მთქმელებთან, ხალხური რეწვის ოსტატებთან, თეატრალებთან მჭიდრო კონტაქტი, კონსულტაციები და მათი რეპერტუარის დახვეწა-გამდიდრება, ყოფიდან გამქრალი ხალხური სიმღერების, სიმღერის ტექსტების, ცეკვების, ზეპირსირტყვიერების ჟანრების, ხალხური რეწვის დარგების აღდგენა-გამომზეურება, ცენტრის არქივის შევსება და გამდიდრება (მის ბაზაზე ფოკლორის მუზეუმის გახსნა),   ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრში“ არსებული კოლექტივების ხელშეწყობა, მათ ბაზაზე შიდა საქალაქო, რესპუბლიკური და საერთაშირისო მასშტაბის ღონისძიებების მოწყობა და მონაწილეობის მიღება. 

მოსალოდნელი შედეგი

ქართული ტრადიციული კულტურის შენარჩუნება, მისი თვითმყოფადობის, ეროვნული ნიშნების შენარჩუნება, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის დაცვა, მისი ძირძველი კერების აღორძინება, ხალხური ხელოვნების გადარჩენა და აუთენტურობის დაცვა, ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაცია. მოსახლეობაში კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის აღმავლობა, მათი ცნობიერების ამაღლება, ჩართულობა და დაინტერესების ზრდა. შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული დონის გაზრდა. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 05

70.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარებას, მოსახლეობის ესთეტიკურ აღზრდას. უზრუნველყოფს ადამიანის მრავალფეროვანი სულიერი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის ხელშეწყობას, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, აუქციონების, კონკურსების, პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების  ორგანიზებას და მოწყობას.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; ნიჭიერი შემოქმედი ადამიანების გამოვლენა, წარმოჩენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 06

185.3

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის არსია ბიბლიოთეკო ფონდის ორგანიზება და ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საკლუბო და სალონური მუშაობის გაზრდა, მონაცემთა ბაზის შექმნა; საბიბლიოთეკო პროცესებში  ელექტრონული საცნობარო აპარატის და მონაცემთა ბაზის კომპიუტერული ქსელისა და ქსელური აპარატის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით. ახალგაზრდებისათვის თვისუფალი სივრცეების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გაზრდილი ბეჭვდითი და  ელექტრონული ფონდი. ჩატარებული კუტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები. მოსახლეობის აქტიური ჩართვა საგანმანათლებლო და კულტურულ ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური თეატრების  საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01 07

25.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი; 

სსიპ „ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის  პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ტრადიციად ჩამოყალიბდა ქალაქ ფოთში რეგიონალური თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება. ზემოაღნიშნული ფესტივალის ჩატარება მნიშვნელოვანია ქალაქ ფოთის კულტურული და ტურიზმის განვითარების კუთხით, რადგან ფესტივალში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული თეატრალური კოლექტივები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში, სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის გაცნობა, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

181.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის  მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებში ღონისძიებების, ფესტივალების,  საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას; ასევე ქვეპროგრამა მოიცავს პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ განათლების სფეროში მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი განხორციელების კოორდინაციას, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებას და შესაძლებლობების სრულყოფას, ახალ სოციალურ გარემოში ჩართვას, სიახლეების დაუფლებას, ორგანიზებულ დასვენებას და გართობას. მშობლიური ენის დაცვის მიზნით აქტიური სამოქალაქო პოზიციის ჩამოყალიბებას, ,,დედაენის“  პოპულარიზაციას, ქალაქის ტურისტული პოტენციალის იმიჯის ამაღლებას, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულთა აქტიურ ჩართულობას და მათი საქმიანობის მხარდაჭერას. კულტურის, ხელოვნების, განათლების მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდების და სკოლის წარჩინებულ მოსწავლეთა მატერიალურ წახალისებას; ფოთის საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოებას. საგანმანათლებლო-კულტურულ ღონისძიებებში და ფესტივალებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პირების დაჯილდოვებაზე გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება ათას ლარში

05 02 03

30.1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის გარე ფასადის რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა-ექსპერტიზით. თეატრის რეაბილიტაციის  დასრულების შემდგომ მოწესრიგდება ქალაქის იერსახე და გააქტიურდება ქალაქის კულტურული ცხოვრება.

მოსალოდნელი შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.  ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ და საგანმანათლებლო ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 03

163.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი;

ფოთისა და ხობის ეპარქია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის   ფარგლებში განხორციელდება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის, ფოთისა და ხობის ეპარქიის (ქალაქ ფოთში მდებარე რეზიდენციის) კომუნალური ხარჯების და საჭიროებისამებრ, გარკვეული სამუშაოების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მოსახლეობის სულიერების ამაღლება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

                                                                                                                                                                                                            ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წლის გეგმა

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და  სოცია  ლური უზრუნველყოფა

3417.7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

170.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

687.1

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

351.1

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

200.0

06 02 04

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

40.0

06 02 05

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

80.0

06 02 06

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის)  კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

5.0

06 02 07

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

4.0

06 02 08

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

7.0

06 04

სოციალური დაცვა

950.6

06 04 01

სარიტუალო მომსახურება

50.0

06 04 02

მარტოხელა მშობელთა დახმარება

67.0

06 04 03

 ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

115.0

06 04 04

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

55.0

06 04 05

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

16.0

06 04 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

9.5

06 04 08

უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

43.0

06 04 09

უსინათლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

2.0

06 04 10

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

6.1

06 04 11

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა

10.0

06 04 12

 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

3.0

06 04 14

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

28.0

06 04 16

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

247.0

06 04 17

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

40.0

06 04 18

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

55.0

06 04 19

განსაკუთრებით მძიმე  საცხოვრებელ პირობებში, ასევე უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

50.0

06 04 20

მძიმე  სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

9.0

06 04 21

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

5.0

06 04 22

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

30.0

06 04 23

შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

40.0

06 04 24

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

40.0

06 04 25

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

30.0

06 07

 სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

830.0

06 08

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

780.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

 06 01

170.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკ ფაქტორების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. 

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის:
ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება;
გ)  საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი;
ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; 
ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას;

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;
თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციებია:

გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს; ეპიდ.სიტუაციის შეფასება; სწრაფი რეაგირებისათვის რადიკალური ინფექციის შემოტანის შემზღუდავი ღონისძიებების დასახვა; პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციების ინფორმირება არსებულ სიტუაციაზე და მათი ჩართულობა მოსახლეობის ხარისხიან სამედიცინო მომსახურეობაში; კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა; მოსახლეობის ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

დაფინანსება ათას ლარში

06 02

687.1

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის, შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსების, ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების და დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის  პროგრამებს.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე და სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 01

351.1

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების, ძვირადღირებულ ოპერაციების და  ძვირადღირებული გამოკვლევების იმ კომპონენტის თანადაფინანსებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ან კერძო დაზღვევით.

განცხადების წარდგენა:

დახმარების მიღების მიზნით, მოქალაქემ განცხადებით უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №IV-100/ა - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

ბ) სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე;

გ) დასაფინანსებელ მომსახურებაზე სახელმწიფო პროგრამების ან/და კერძო დაზღვევის ფარგლებში გაცემული მიმართვის/დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (თუ მოქალაქის სარეიტინგო ქულა 70 000-ს არ აღემატება);

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ვ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

ზ) მოქალაქესა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის დადებული ხელშეკრულება და /ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება მოქალაქის დავალიანება სამედიცინო დაწესებულების წინაშე (აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც განმცხადებელს მერიაში მომართვამდე არაუმეტეს 1 თვემდე, უკვე გაეწია სამედიცინო მომსახურება).

გადაწყვეტილების მიღება დახმარების გაცემის წესი:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან არსებული ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის (პროგრამული კოდი 06 02) მუხლით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემის მიზნით”შექმნილი  სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთხელ,ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტი/დასკვნა (თანდართული გამოკითხვის აქტით) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ (თუ ოჯახი არ არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში), გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში,მოქალაქეს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს ერთხელ,ხოლო ონკოლოგიური დაავადებების (ავთვისებიანი სიმსივნე, ლეიკემია) მქონე მოქალაქეებს -  ორჯერ. 

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ,სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუმეტეს ორი თვის განმავლობაში.

პროგრამის ფარგლებში პირი არ დაფინანსდება, თუ:

ა) იგი არ არის რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში;

ბ) განცხადების განხილვისას დადგინდა,რომ პირს წლის განმავლობაში ერთჯერ უკვე დაუფინანსდა აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება  (გამონაკლისს წარმოადგენს ონკოლოგიური დაავადების მქონე მოქალაქეები);

გ) მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას აუნაზღაურდა მომსახურების ხარჯი პაციენტის მიერ;

დ) განცხადების შესწავლისას ან წერილობითი ინფორმაციის გაცემამდე, ცნობილი გახდება დაინტერესებული პირის გარდაცვალების შესახებ.

პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება შემდეგი სამედიცინო მომსახურებები:

ა) სანატორიულ-კურორტული და ბალნეოლოგიური მკურნალობა;

ბ) ესთეტიკური ქირურგია და პლასტიკური ან კოსმეტიკური მიზნით ქირურგიული მკურნალობა;

გ) სტომატოლოგიური მომსახურება და დენტალური იმპლანტაცია;

დ) სამედიცინო დანიშნულების ინვენტარის შეძენა (იმპლანტი, სუპინატორები და ორთოპედიული; ფეხსაცმელი, პროთეზი, სამედიცინო აპარატურა და მისთვის განკუთვნილი სახარჯი მასალები);

ე) საექსპერტო მომსახურება.

დაფინანსების ოდენობა:

1. მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს (მათ შორის, თუ პროგრამით მოსარგებლე პირი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული იყო სოციალური მომსახურეობის სააგენტოში და სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 70 000-ს და გადამოწმების მიზნით შეჩერებულ იქნა დახმარება), ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის (მკვეთრად გამოხატული) სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 100%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

2. მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70 000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, ან არ არიან დარეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაში, მკურნალობის ღირებულება დაუფინანსდებათ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით (წინასწარი კალკულაცია) წარმოდგენილი თანხის 50%-მდე, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

იმ შემთხვევაში თუ გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯი  არ აღემატება 200 ლარს, დაფინანსება განხორციელდება 100%-ით.

თანხები გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფის შესაბამისი დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით,შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა  დაწესებულებამ, გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას უნდა წარუდგინოს  მომსახურების გაწევიდან 2 (ორი) თვის ვადაში.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა,  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 02

200.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის სიდუხჭირის და მსოფლიო ბაზარზე მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო, სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით,  ,,ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამასთან ერთად,  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია  მატერიალურ დახმარებას უწევს სხვადასხვა მწვავე თუ ქრონიკული დაავადებების მქონე ადგილობრივ მოსახლეობას, იმ სახის მედიკამენტების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ფინანსური რესურსი გადანაწილებულია:

ა) ერთჯერადად 70 ლარის ღირებულების მედიკამენტით დახმარება - 100.0 ათ. ლარი;

ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით  დაავადებულ  პირთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად - 65.0 ათ. ლარი;

გ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა დახმარება მედიკამენტების შესაძენად - 20.0 ათ. ლარი;

დ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა - 15.0 ათ. ლარი.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა №100/ა, პირადობის მოწმობის ასლი, აფთიაქიდან წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა ან/და მედიკამენტის ღირებულების შესახებ ამონაწერი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან ამონაწერი (თუ სარეიტინგო ქულა არ აღემატება   100 000-ს).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება შესაბამისი  სამუშაო ჯგუფის  მიერ   კვირაში ერთხელ, ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

განცხადებების განხილვისას გათვალისწინებული იქნება დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ბენეფიციარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, (რაც დასტურდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) მიერ შედგენილი დოკუმენტით/ დასკვანით (თანდართული გამოკითხვის აქტით)), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თითოეული მედიკამენტური დახმარებით, ბენეფიციარებს, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში მედიკამენტის სახით, დახმარება შეიძლება გაეწიოთ:

ა) 70 ლარის ფარგლებში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ;

ბ) ავთვისებიანი სიმსივნითა და ლეიკოზით  დაავადებულ  პირებს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ორჯერ.

გ) განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ (100 000-მდე სარეიტინგო ქულა) ავადმყოფებს 150 (ასორმოცდაათი)  ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ;

დ) ეპილეფსიით დაავადებულ პირებს 150 (ასორმოცდაათი)  ლარამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, წელიწადში ერთჯერ.

თანხები გამოიყოფა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების (ბრძანება გამოიცემა სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე გასაწევ ან/და გაწეულ ხარჯებზე) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართათვის გაწეული დახმარებები, მედიკამენტებზე  ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 04

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი, სარეკრიაციო და საბანაო წყლის ხარისხის სისტემატიური ლაბორატორიული კვლევა,  ინფექციური დაავადებებისა და ეპიდაფეთქებების თავიდან აცილების მიზნით.  

მოსალოდნელი შედეგი

ინფექციური დაავადებების  და ეპიდაფეთქებების პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 05

80.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პიროვნების შესაძლებლობების შეზღუდვა ხელს უშლის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, რაც თავის მხრივ მძიმე ტვირთს წარმოადგენს არა მხოლოდ ამ პირებისთვის, არამედ მათი ოჯახებისთვისაც. შშმ პირების (ბავშვების) საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაუმჯობესების ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენს მათი ფსიქოსომატური რეაბილიტაცია.

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული პირების, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, მათ შორის აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების მქონე პირთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

განცხადების წარდგენა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა ახლდეს:  

ა) პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა)ასლი.  

ბ) კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დ) ფორმა №100/ა და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (წინასწარი კალკულაცია) გასაწევ სამედიცინო მომსახურებაზე საქართველოში განთავსებული შესაბამისი სამედიცინო-სარეაბილიტაციო დაწესებულებიდან.

გადაწყვეტილების მიღება, დახმარების გაცემის წესი:

ა) აუტიზმის მქონე ბავშვებს  (ICD-10 განსაზღვრული კლასიფიკატორები F84.0, F84.1, F84.5, F84.9)  წელიწადში ერთჯერ - არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარით.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს  წელიწადში ერთჯერ, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით. 

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის მიერ კვირაში ერთჯერ ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.

სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს და სამედიცინო დაწესებულებას წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ,სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (წინასწარი კალკულაცია) მიხედვით. დაფინანსების შესახებ გაცემული წერილობითი თანხმობა ძალაშია გადაწყვეტილების მიღების დღიდან საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

 

ანგარიშსწორების წესი:

ანგარიშსწორების მიზნით,შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელი დაწესებულების მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 დღის ვადაში.

სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელმა  დაწესებულებამ გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს  საბიუჯეტო წლის ბოლომდე.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტები:

1. გაწეული სამედიცინო - სარეაბილიტაციო მომსახურების ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

2. ფორმა N100/ა ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო  დაწესებულების მიერ მომსახურების გაცემის ფაქტს;

3. ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 06

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ფენილკეტონურია და ცელიაკია გენეტიკური დაავადებებია. ფენილკეტონურია ღრმა გონებრივ ჩამორჩენას, ხოლო ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს. მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად, რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით და/ან ცელიაკიით  დაავადებულ პირთა დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, ფენილკეტონურიით/ცელიაკიით დაავადებულ - 18 წლამდე ასაკის პირის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა,იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ფორმა №100/ა  და ანგარიშ-ფაქტურა საქართველოში განთავსებული შესაბამისი დაწესებულებიდან.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის  (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფი მოქალაქეთა განცხადებებს განიხილავს კვირაში ერთჯერ ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.    

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვებისთვის გაწეული დახმარებები,   ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 07

4.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ითვალისწინებს ძვირადღირებული კოხლეარული იმპლანტაციის დაფინანსებას სმენაჩლუნგობის (სმენის დაქვეითების მძიმე ფორმა) დაძლევის  მიზნით, თუმცა იმპლანტი მუდმივად საჭიროებს ნორმალური ფუნქციონირების შენარჩუნებას, რაც დაკავშირებულია მატერიალურ ხარჯებთან და მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს ოჯახებისთვის. 

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალიწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-21 წლის ჩათვლით პირთა დახმარებას, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:
ა) კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შეძენას;
ბ) პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენას.

 

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, არასრულწლოვანი  პირის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა ახლდეს პროგრამით მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა,იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა),მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის მოწმობა, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში - აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ფორმა №100/ა  და ანგარიშ-ფაქტურა.

კვების წყაროსთვის საჭირო ელემენტის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განისაზღვრულია 700 (შვიდასი) ლარით;
პროცესორის და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შესაძენი თანხის წლიური ლიმიტი  განისაზღვრულია 300 (სამასი) ლარით;

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის  (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფი მოქალაქეთა განცხადებებს განიხილავს კვირაში ერთჯერ ოთხშაბათ დღეს (უქმე დღის შემთხვევაში მომდევნო დღეს), გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე კვირის ნებისმიერ სხვა სამუშაო დღეს.   

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვებისთვის გაწეული დახმარებები,  შშმ პირთა ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა, სმენადაქვეითებული ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრირება სხვების თანასწორად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

დაფინანსება ათას ლარში

06 02 08

7.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას, აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში გავრცელებული პათოლოგიების, კერძოდ თვალისა და ხერხემლის (სქოლიოზის) პათოლოგიების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის პირველი  კლასის მოსწავლეები.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია:
ა) თვალის პათოლოგიების გამოვლენა და პრევენცია;
ბ) სქოლიოზის გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით ორთოპედის კონსულტაცია და ხერხემლის რენტგენოლოგიური კვლევა.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს განახორციელებს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, შერჩეული ლიცენზირებული/შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი.

მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი მომავალი თაობა.

 

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დაუძლურებული და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილზე და სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04

950.6

 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი";

ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“;

ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას   და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა და საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 01

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი (100000-მდე ქულის მქონე), შეჭირვებული, მარტოხელა, უპატრონო და დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების, კერძოდ კუბოს  (ჩასასვენებელის) დაფინანსება. აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 300 ლარი ოდენობით.

 

პროგრამის მართვა:

აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ან დაინტერესებულ მხარემ უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი ან გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობა ან/და გარდაცვალების ფაქტის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

3) გარდაცვლილის პირადობის მოწმობის ასლი;  

4) ამონაწერი  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

5) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

6) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა.

უპატრონო მიცვალებულის შემთხვევაში, დაკრძალვის ორგანიზებას და კუბოს (ჩასასვენებელი) დამზადებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით). შეჭირვებულისა და მარტოხელა მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში დასკვნას, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით).

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა  მშობელთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 02

67.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მარტოხელა მშობელთა უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა მშობლებს 50 ლარის ოდენობით, მოზარდის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე.

 

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულმა მარტოხელა მშობელმა (რომელიც არ იმყოფება ქორწინებაში) უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ, იმის გათვალისწინებით, რომ მარტოხელა მშობელი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა მშობლებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 03

115.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის -ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მოიცავს  ეკონომიურად უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ფიზიკური გაჯანსაღებისა და  და უფასო კვებით მომსახურებას. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში,  სამედიცინო ამბულატორიული მკურნალობისათვის, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.

ქვეპროგრამა ეყრდნობა ბავშვის  უფლებების დაცვის  კონვენციას  ბავშვის გადარჩენის დაცვისა და განვითარების უზრუნველყოფის საყოველთაო დეკლარაციას და  შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტებთან და სალიცენზიო  პირობებთან. 

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს უკიდურესად შეჭირვებულ, უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ბავშვთა განვითარებისათვის ხელშეწყობას, მათთვის ოჯახური გარემოს შექმნას, ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტების შესაბამისად, 24 საათიან მომსახურებას.

ქვეპროგრამის დაფინანსება მოიცავს  თანამშრომელთა ხელფასებს, ბავშვთა ოთხჯერად კვებას, კომუნალურ ხარჯებს, ბაშვებისთვის საჭირო ტანსაცმლისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯებს (საჭიროების შემთხვევაში), პირადი ჰიგიენისა და  სასკოლო ნივთების შეძენას, ბავშზე ზრუნვის  სტანდარტებისა და სალიცენზიო პირობების შესაბამისად,  ბავშვთა  საკურორტო ზონაში დასვენების ხარჯებს.

ქვეპროგრამა, ლიცენზიის შესაბამისად, გათვლილია 10 ბავშვზე.   

მოსალოდნელი შედეგი

მზრუნველობამოკლებულ, უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი  ბავშვების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მათი გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების განვითარება, მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. სამომავლოდ, თავისუფალ საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის მზადყოფნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 04

55.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირება, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.

 

პროგრამის მართვა:

პაციენტი ან/და ოჯახის წევრი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

3) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზისა და ტრანსპორტირების აუცილებლობის მითითებით;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურში. დიალიზზე მყოფ ავადმყოფთა სხვადასხვა ქალაქებში ტრანსპორტირების ხარჯები ანაზღაურდება თვეში 150 ლარის ოდენობით; ხოლო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების შემთხვევაში - წელიწადში  ერთჯერ:

ა) ფოთი - თბილისი - 250 ლარი;

ბ) ფოთი - ქუთაისი - 150 ლარი;

გ) ფოთი - ბათუმი - 150 ლარი;

დ) ფოთი - ზუგდიდი - 150 ლარი.

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი იქნეს აღნიშნული ბენეფიციარების გადამოწმება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 05

16.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს, 2008 წლის აგვისტოს თვეში, რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას, მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგებას, კერძოდ:

ა) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 11 მოქალაქის ოჯახისათვის - 500 ლარის ოდენობით წელიწადში  ერთჯერ;

ბ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად გარდაცვლილი 4 მშვიდობიანი მოქალაქის ოჯახისთვის, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპნენ - 200 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად;

გ) რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაჭრილ სამოქალაქო პირებზე - 300 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერ.

 

პროგრამის მართვა:

მატერიალური დახმარების მისაღებად, გარდაცვლილი მოქალაქის დედ-მამამ, მეუღლემ, სრულწლოვანმა შვილმა ან მემკვიდრემ უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

3) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.  გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ოჯახებისათვის მატერიალური და მორალური დახმარების გაწევა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე  ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 06

9.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს:

1. დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. კერძოდ:

ა) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 400 ლარის ოდენობით;

ბ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით;

გ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ ბენეფიციარებს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით.

2. საქართველოს ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის ფოთის საქალაქო კავშირის განვითარებისთვის ფინანსური მხარდაჭერას,  ვეტერანთა გაერთიანებისა და მათი სოციალურ-ეკონომიური სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის, კავშირის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული საკითხების გადაწყვეტის სრულყოფისათვის, სხვადასხვა პროფესიული ღონისძიების ჩატარებისათვის და სხვა მიმდინარე პროექტების განხორციელების მიზნით. გამოყოფილი ფინანსების განკარგვა  მოხდება ამავე კავშირის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით.

 

პროგრამის მართვა:

1. მატერიალური დახმარების მისაღებად დიდი სამამულო ომის მონაწილეებმა და ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეებმა  უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს: 

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა;

გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.  გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილეთა ბენეფიციარების ფინანსური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 08

43.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა გულისხმობს უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა პენსიონერთათვის შეღავათიან პაკეტს კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

 

პროგრამის მართვა:

უსინათლო და ყრუ-მუნჯი პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი) კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების მისაღებად განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი ან სსე შემოწმების აქტის ამონაწერი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა ფორმა N100;

3) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის  ყრუ-მუნჯი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

მატერიალური დახმარება შეადგენს:

ა) პროგრამაში მონაწილე უსინათლო პენსიონერთათვის, კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად;

ბ) პროგრამაში მონაწილე ყრუ-მუნჯების მატერიალური დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად 35 ლარის ოდენობით,  წელიწადში ოთხჯერ.

ბენეფიციარების დაფინანსებაზე ბრძანებას გამოსცემს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, იმის  გათვალისწინებით, რომ ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ყოველი თვის დასაწყისში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ მოთხოვნილი იქნეს აღნიშნული ბენეფიციარების გადამოწმება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების  ფინანსური მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსინთლოებისათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 09

2.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უსინათლო პენსიონერთათვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენას.

 

პროგრამის მართვა:

უსინათლო პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი), წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შესაძენად, განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

1) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

2) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი;

3) ფორმა №IV-100 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 

4) სააფთიაქო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა.

თანხა დაირიცხება სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.  ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა ფინანსური მხარდაჭერა და ჯანმრთელობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 10

6.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური;  ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარებას კომუნალური ხარჯების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსა და ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ შორის ფორმდება ხელშეკრულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამის განხორციელების ხელშეწყობაზე. კერძოდ, კომუნალური ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურებაზე.  ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“ კომუნალური გადასახადების დარიცხვის შემდეგ, წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წერილს თან დაურთავს კომუნალური გადასახადების ოდენობის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

 შშმ ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტთა ფინანსური მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 11

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, მკვეთრად, მნიშვნელოვნად, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისათვის მატერიალურ წახალისებას 500 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთჯერ.

პროგრამის მართვა:

1. ქვეპროგრამის მოსარგებლე პირს წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სტუდენტი, რომელიც ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულია განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ), აქვს მაღალი აკადემიური მოსწრება  (ბოლო სემესტრის განმავლობაში მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკული - არანაკლებ 81 ქულა) და აკმაყოფილებს ერთ-ერთ კრიტერიუმს:

ა) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;

ბ) არის მრავალშვილიანი ოჯახის (ოთხი და მეტი შვილი) წევრი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს;

გ) არის მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი;

დ) არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირი (დევნილი), რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება         100 000-ს.

2. გამონაკლისი საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირ(ებ)ზე, რომელსაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდება - ქალაქი ფოთი.

3. სტუდენტის სტატუსი უნდა ჰქონდეს აქტიური.

სტუდენტთა წახალისების მისაღებად, მოსარგებლე პირმა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) საინფორმაციო ბარათი (უკანასკნელი 2 წლის მონაცემებით) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან;

დ) ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის (აქტიური) შესახებ (დედანი);

ე) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი – იძულებით გადაადგილებული (დევნილი) სტუდენტისთვის;

ვ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან – სოციალურად დაუცველი სტუდენტისთვის;

ზ) განმცხადებლის და მისი და-ძმების ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობების ასლები – მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი სტუდენტებისთვის;

თ) მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი სამედიცინო ცნობის (ფორმა №IV-50/4) დედანი ან  ნოტარიულად დამოწმებული ასლი - მკვეთრად/მნიშვნელოვნად/ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის;

ი)  განმცხადებლის სახელზე გახნილი საბანკო ანგარიშის ნომერი გაცემული შესაბამისი ბანკის მიერ კანონით დადგენილი წესით.

ანგარიშსწორება ხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 12

3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა ან/და სასამართლო ორგანომ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა ჯგუფმა (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა) სტატუსის მინიჭების შემდგომ - ერთჯერადად  300 ლარის გაცემას.

 

პროგრამის მართვა:

დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს:

1) წერილობითი განცხადება;

2) პირადობის მოწმობის ასლი;

3) განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

4) ასევე სხვა სახის დოკუმენტაცია განცხადების განმხილველი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში;

5) ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე. მსხვერპლი  უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა მატერიალური მხარდაჭერა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების   დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 14

28.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს ახალშობილთა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 ლარით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

 

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 16

247.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები (განქორწინების შემთხვევაში მშობელი) უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე), უმცროს შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

3-შვილიან ოჯახს – 50 ლარი;

4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი;

5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი;

6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი;

7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი;

8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

2) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით);

3) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

5) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში).

 

პროგრამის მართვა:

თანხა ყოველთვიურად განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 17

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებული ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი  და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 17 წლის ასაკის შესრულებამდე, მიზანშეწონილია წელიწადში ერთჯერ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით:

1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 

2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.

 

პროგრამის მართვა:

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 18

55.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:

- დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ.

- 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილე – 500 ლარი ერთჯერადად.

- ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად.

- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 100 ლარი ერთჯერადად.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი ერთჯერადად.

- დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის - 500 ლარი ერთჯერადად.

- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად;

ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები - 500 ლარი ერთჯერადად.

 

პროგრამის მართვა:

ბენეფიციარებმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც  უნდა დაერთოს:

- დედით, მამითა და დედ-მამით ობლები:

1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი;

2) მშობლის  (მშობლების) გარდაცვალების  მოწმობის ასლი;

3) გადაწყვეტილება  მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების  შესახებ;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

5) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- 1989  წლის 9 აპრილის მონაწილე :

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3) მონაწილეობის დამადასტრურებელი დოკუმენტი.

- ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

3) მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

- ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ.

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები:

1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა, თანდაყოლილი გულის მანკით დაავადებულთა 18 წლამდე ასაკის ბავშვები:

1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა N100

4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

- ქალაქში მცხოვრები უხუცესები:

1) პირადობის მოწმობის ასლი;

2) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე  შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად.

მოსალოდნელი შედეგი

ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, დიდი სამამულო ომის ვეტერანების, 1989 წლის 9 აპრილის მონაწილის, ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების და შშმ მოზარდების ფინანსური  წახალისება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, ასევე უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 19

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია შეჭირვებული, განსაკუთრებით მძიმე პირობებში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ: 

1. ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს განსაკუთრებით მძიმე პირობებში მცხოვრებ ოჯახებზე  საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სარემონტო სამუშაოებისათვის  სამშენებლო  მასალების გადაცემას (შიფერი, ხის მასალა).

2. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 3000-მდე ლარის ოდენობით;  ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000-მდე ლარით.

 

პროგრამის მართვა:

1. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში); 

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;

 

2.  დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა (ხანძრის შესახებ) გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ.ფოთის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ;

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;

ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

დახმარება გაიცემა  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა), სოციალურად დაუცველი,  პენსიონერი მოქალაქეებისათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 20

9.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მარტოდმცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 70 000 ქულის მქონე) მოქალაქეებისთვის ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კერძოდ ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ღირებულების 100%-ის დაფინანსება, ერთი წერტილის გათვალისწინებით.

ბენეფიციარი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

გ) საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავი ქონების საკუთრების შესახებ.

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ინდივიდუალურად თითოეულ ბენეფიციარს და ბუნებრივი გაზის მიმწოდებელს წარედგინება მერიის წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ.

ანგარიშსწორების მიზნით, შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება მოხდება ბუნებრივი გაზის მიმწოდებელის მიერ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 21

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებულია ქალების ცნობიერების ამაღლება. მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილოება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 22

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი  ოჯახები ან პირი,  რომელთა საცხოვრებელი  სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი,  ავარიული ან სიცოცხლისათვის საშიში გახდა.  ასევე  პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.

ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე.

პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი მოქალაქის დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად, 6 თვის ვადით – არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა.

 

პროგრამის მართვა:

ამ  პროგრამის  ფარგლებში  მოქალაქემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა)  განცხადება მერის სახელზე;     

ბ)  პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში);

დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;

ე) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და  გამქირავებელს შორის;

 ვ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან,  რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის  ფაქტს;

ზ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი, დამცავი ორდერი ან ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

დაფინანსებაზე გადაწყვეტილება მიიღება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის  (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე.

მოსალოდნელი შედეგი

თავშესაფრის გარეშე  დარჩენილი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეჭირვებული ოჯახების შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 23

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია  შეჭირვებული, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების მქონე 200 შეჭირვებული  ოჯახისათვის  შეშის  შეძენა ზამთრში გათბობის უზრუნველსაყოფად, თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.

 

პროგრამის მართვა:

 დახმარების მისაღებად მოქალაქემ  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში  უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლის (უბნების მიხედვით) დასკვნა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ;

ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

დახმარება გაიცემა  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი

შეჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მოსახლეობის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 24

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას.

დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენს:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, ყრუ-მუნჯები, უსინათლო პირები.

ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების გადაცემა განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლისა (უბნების მიხედვით) და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სიების მიხედვით.

მოსალოდნელი შედეგი

ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის

დაფინანსება ათას ლარში

06 04 25

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანი: ზრუნვა მოსახლეობის დაუცველი ფენის ჯანმრთელობაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა; კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების ეფექტური მეთოდების შემუშავება.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საქმიანობათა ცენტრის ფუნქციონირება.

პროგრამის პრიორიტეტებს წარმოადგენს:

კატასტროფის მართვა (რისკის შემცირება, მზადება, რეაგირება), ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სოციალური მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება.

ძირითად (პირდაპირ) სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ:

1. ახალგაზრდები, სასკოლო და სკოლამდელი ასაკის მქონე პირები;

2. 60-65 წელს ზემოთ, ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებული ხანდაზმულები, რომლებიც იღებენ სახელმწიფო პენსიასა და შემწეობას;

3. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფები;

4. შერჩეული თემის ლიდერები და წევრები.

მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბება/განვითარება კატასტროფებისათვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალური მხარდაჭერა, ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

06 07

830.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება, აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადება.

ა) შინმოვლის სერვისი

პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან.  პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე.

სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარმადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;

2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

4) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ;  კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა  დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

 

b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა

არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით.

სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა, დაახლოებით 300 ბენეფიციარი.  პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე.

მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში  უნდა წარმოადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს:

1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3) იძულებით გადაადგილებული პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით).

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა  დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ.

გ) სამსახური ახორციელებს მოქალაქეებიდან შემოსული წინადადებებისა და განცხადებების (საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების, ოჯახის შემადგენლობის, საკუთრების დადასტურება - მიწის, შინაური პირუტყვის, საშენი მასალის, სტაციონარული დახმარების, წამლის ვაუჩერით დახმარების და სხვა) შესწავლას და დაგეგმილ ვადებში კვალიფიციური პასუხის მომზადებას, მათ შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის, სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება), არსებული საინფორმაციო ბანკის სისტემატურ განახლებას, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადებას.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება

დაფინანსება ათას ლარში

06 08

780.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

1)  M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში  რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები;

ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები:

ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები;

ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ);

გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, მედდები და ექიმები.

ტრანსპორტით მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება 50 თეთრის ოდენობით.

2)  M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას.

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორცილდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან დაფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა) დაფარვა. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს თავდაცვის (სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის ხარჯები) დაფინანსებას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5202.8

         “

ე) მე-20  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 20.  ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

24,069.1

7,546.3

16,522.8

26,005.4

6,544.8

19,460.6

30,608.9

4,784.0

25,824.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

0.0

148.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

17,696.1

3,069.5

14,626.6

16,829.4

515.7

16,313.7

20,310.5

61.2

20,249.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

 

საქონელი და მომსახურება

2,753.1

848.1

1,905.0

4,593.7

171.3

4,422.4

4,805.4

7.4

4,798.0

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

სუბსიდიები

8,311.7

0.0

8,311.7

7,022.6

0.0

7,022.6

8,629.2

0.0

8,629.2

 

გრანტები

65.0

0.0

65.0

33.4

0.0

33.4

60.3

0.0

60.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

956.0

0.0

956.0

1,215.3

0.0

1,215.3

1,529.6

0.0

1,529.6

 

სხვა ხარჯები

2,744.6

2,221.4

523.2

1,179.7

344.4

835.3

2,071.9

53.8

2,018.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.6

6,029.1

3,000.5

10,239.8

4,722.8

5,517.0

 

ძირითადი აქტივები

6,206.2

4,476.8

1,729.4

9,029.5

6,029.1

3,000.4

10,239.8

4,722.8

5,517.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,165.1

0.0

4,165.1

4,533.0

0.0

4,533.0

5,202.8

0.0

5,202.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

0.0

148.0

152.0

0.0

152.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

3,919.6

0.0

3,919.6

4,019.3

0.0

4,019.3

4,767.2

0.0

4,767.2

 

შრომის ანაზღაურება

2,817.4

0.0

2,817.4

2,742.3

0.0

2,742.3

3,186.0

0.0

3,186.0

 

საქონელი და მომსახურება

940.7

0.0

940.7

1,066.2

0.0

1,066.2

1,238.2

0.0

1,238.2

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

4.5

0.0

4.5

35.3

0.0

35.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.1

0.0

51.1

95.8

0.0

95.8

55.0

0.0

55.0

 

სხვა ხარჯები

32.1

0.0

32.1

56.9

0.0

56.9

224.6

0.0

224.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.7

0.0

78.7

367.3

0.0

367.3

377.0

0.0

377.0

 

ძირითადი აქტივები

78.7

0.0

78.7

367.3

0.0

367.3

377.0

0.0

377.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,160.3

0.0

1,160.3

1,144.6

0.0

1,144.6

1,307.8

0.0

1,307.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

 

33.0

35.0

 

35.0

35.0

 

35.0

 

ხარჯები

1,143.0

0.0

1,143.0

1,131.5

0.0

1,131.5

1,286.8

0.0

1,286.8

 

შრომის ანაზღაურება

782.7

0.0

782.7

761.2

0.0

761.2

851.2

0.0

851.2

 

საქონელი და მომსახურება

327.3

0.0

327.3

320.6

0.0

320.6

375.6

0.0

375.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.5

0.0

4.5

18.4

0.0

18.4

19.0

0.0

19.0

 

სხვა ხარჯები

28.5

0.0

28.5

31.3

0.0

31.3

41.0

0.0

41.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

0.0

17.3

13.1

0.0

13.1

21.0

0.0

21.0

 

ძირითადი აქტივები

17.3

0.0

17.3

13.1

0.0

13.1

21.0

0.0

21.0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2,692.1

0.0

2,692.1

3,049.1

0.0

3,049.1

3,533.3

0.0

3,533.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

 

111.0

112.0

 

112.0

112.0

 

112.0

 

ხარჯები

2,630.7

0.0

2,630.7

2,698.0

0.0

2,698.0

3,177.3

0.0

3,177.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,954.6

0.0

1,954.6

1,906.3

0.0

1,906.3

2,246.0

0.0

2,246.0

 

საქონელი და მომსახურება

597.5

0.0

597.5

727.1

0.0

727.1

697.4

0.0

697.4

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

7.3

 

7.3

0.0

 

 

 

გრანტები

30.0

0.0

30.0

4.5

0.0

4.5

35.3

0.0

35.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.0

0.0

45.0

29.3

0.0

29.3

35.0

0.0

35.0

 

სხვა ხარჯები

3.6

0.0

3.6

23.5

0.0

23.5

163.6

0.0

163.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.4

0.0

61.4

351.1

0.0

351.1

356.0

0.0

356.0

 

ძირითადი აქტივები

61.4

0.0

61.4

351.1

0.0

351.1

356.0

0.0

356.0

01 03

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური

97.6

0.0

97.6

92.0

0.0

92.0

105.0

0.0

105.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

97.6

0.0

97.6

88.9

0.0

88.9

105.0

0.0

105.0

 

შრომის ანაზღაურება

80.1

0.0

80.1

74.8

0.0

74.8

88.8

0.0

88.8

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

0.0

15.9

14.0

0.0

14.0

15.2

0.0

15.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

1.6

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 06

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

215.1

0.0

215.1

192.7

0.0

192.7

86.7

0.0

86.7

 

ხარჯები

48.3

0.0

48.3

46.3

0.0

46.3

28.1

0.0

28.1

 

პროცენტი

48.3

0.0

48.3

42.4

0.0

42.4

28.1

0.0

28.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

 

საშინაო

166.8

0.0

166.8

146.4

0.0

146.4

58.6

0.0

58.6

01 08

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0.0

0.0

0.0

54.6

0.0

54.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

54.6

0.0

54.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

48.1

0.0

48.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,351.7

5,375.7

4,976.0

10,268.8

5,647.0

4,621.8

12,801.2

4,666.9

8,134.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,892.1

2,221.4

3,670.7

3,239.6

344.4

2,895.2

4,133.1

53.8

4,079.3

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

757.5

0.0

757.5

1,514.3

0.0

1,514.3

1,585.2

0.0

1,585.2

 

სუბსიდიები

2,495.3

0.0

2,495.3

620.1

0.0

620.1

729.8

0.0

729.8

 

სხვა ხარჯები

2,639.3

2,221.4

417.9

1,105.2

344.4

760.8

1,818.1

53.8

1,764.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,459.6

3,154.3

1,305.3

7,029.2

5,302.6

1,726.6

8,668.1

4,613.1

4,055.0

 

ძირითადი აქტივები

4,459.6

3,154.3

1,305.3

7,029.2

5,302.6

1,726.6

8,668.1

4,613.1

4,055.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,430.3

1,097.4

332.9

2,945.3

2,117.3

828.0

4,946.2

3,832.2

1,114.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

276.5

0.0

276.5

282.5

0.0

282.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

29.8

276.5

0.0

276.5

282.3

0.0

282.3

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,400.5

1,097.4

303.1

2,668.8

2,117.3

551.5

4,663.7

3,832.2

831.5

 

ძირითადი აქტივები

1,400.5

1,097.4

303.1

2,668.8

2,117.3

551.5

4,663.7

3,832.2

831.5

02 01 01

გზების კაპიტალური შეკეთება

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,588.8

3,832.2

756.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,588.8

3,832.2

756.6

 

ძირითადი აქტივები

1,386.7

1,097.4

289.3

2,382.4

2,117.3

265.1

4,588.8

3,832.2

756.6

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

2.5

0.0

2.5

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

41.1

0.0

41.1

289.9

0.0

289.9

74.9

0.0

74.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.8

0.0

29.8

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

0.0

11.3

285.2

0.0

285.2

74.9

0.0

74.9

 

ძირითადი აქტივები

11.3

0.0

11.3

285.2

0.0

285.2

74.9

0.0

74.9

02 01 04

ქუჩების სარემონტო სამუშაოები

41.1

0.0

41.1

268.0

0.0

268.0

282.5

0.0

282.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

29.8

0.0

29.8

266.8

0.0

266.8

282.5

0.0

282.5

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0