მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016461
21
13/04/2021
ვებგვერდი, 14/04/2021
190020020.35.159.016461
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2021 წლის 13 აპრილი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1. „მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

37174.3

30313.3

6860.9

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

21511.0

21511.0

0.0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

6860.9

0.0

6860.9

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

8802.3

8802.3

0.0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

21393.0

20602.1

790.9

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4540.6

4016.8

523.7

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9586.1

9410.8

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

817.2

817.2

0.0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

15781.2

9711.2

6070.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

20810.0

14488.5

6321.5

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

21131.5

14810.0

6321.5

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

321.6

321.6

0.0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-5028.8

-4777.3

-251.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5091.4

-4840.0

-251.5

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

5091.4

4840.0

251.5

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

5091.4

4840.0

251.5

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62.7

-62.7

0.0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

37495.8

30634.9

6860.9

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

37174.3

30313.3

6860.9

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

321.6

321.6

0.0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

42587.2

35474.8

7112.4

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

21393.0

20602.1

790.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

21131.5

14810.0

6321.5

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-5091.4

-4840.0

-251.5

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37174.3 ათასი ლარის ოდენობით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

37174.3

30313.3

6860.9

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

21511.0

21511.0

0.0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

6860.9

0.0

6860.9

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

8802.3

8802.3

0.0

 

4.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8802.3 ათასი ლარის ოდენობით.“

თანხა ათას ლარებში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5020,1

8802.3

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1397,9

1247.0

პროცენტი

534,5

431,3

550.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

431,3

550.0

რენტა

796,8

966,6

697.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

854,9

525.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

109,1

172.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2149,3

3876.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2140,4

3870.0

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

184,9

250.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

6,6

8.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1775,0

3410.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

173,9

202.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

9,0

6.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

9,0

6.0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

9,0

6.0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

1357,2

3679.3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

115,70

0.0

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21393.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

21393.0

20602.1

790.9

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4540.6

4016.8

523.7

პროცენტი    

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9586.1

9410.8

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

817.2

817.2

0.0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20810.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21131.5ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

1136.6

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

1136.6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

15474.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5312.6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

5958.6

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

228.6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1350.0

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

424.5

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

706.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1494.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

357.4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

354.4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2382.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2330.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

1765.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

1449.3

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

315.9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

15.6

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

21131.5

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321.6ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

321.6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

50.0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

271.6

მიწა

251,9

237,8

271.6

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7889.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7793.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                   

6097.8

5409,7

7643.9

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1541.4

 

აღმასრულებელი ორგანო                                    

4869.4

4066,0

6102.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                        

0.0

0,0

150.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

95.69

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

228.6

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

228.6

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

9986.3

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

562.5

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

7841.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

7841.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1582.4

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

2950.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2171.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

779.0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

9500.2

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

420.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

426.5

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

6221.4

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1676.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

756.0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

271.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

271.0

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

4630.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

2474.3

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1532.5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110.0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5499.7

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4940.0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

559.7

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

1630.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1150.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

475.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5.0

 

სულ

40089.1

34565,6

42587.2

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

15781.2

მთლიანი სალდო

-2326,3

  -333,4

 -5028.8

 

9. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5091.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5091.4 ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5694,246.28 ლარი, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებას ექვემდებარება 19,617 ლარი, მათ შორის 12550,53 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 7066,47 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. დარჩენილი 5674,629,28 ლარიდან 4680,782.62 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 993,846.66 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის: 25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი, 71,806.0 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი, 387,585.72 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი, 237077,32ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი, 217,215 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №136 განკარგულების საფუძველზე სოფ.ბურმაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე მიმართული თანახა, 54,805 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 73,652.27 ლარი, მათ შორის: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -34163,46 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს -4636,88 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -17444,05 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -3141,5 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლ“-ის -5752,0 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -8514,38 ლარი.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5210,377.40 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი -4489,963.45 ლარი, 350,000.0 ლარი -„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი. 

ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 370,413.95 ლარს. მათ შორის:

17 165,04 ლარი -მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.

5 984,00 ლარი - საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი.

25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი) ნაშთი.

27884,73 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი.

0,04 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები) ნაშთი.

151 956,72 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა ) ნაშთი.

34 092,67 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

107 973,13 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი.“

არსებულ ეტაპზე ბიუჯეტში აისახება ტრანსფერის ნაშთი 251,462.30 ლარის ოდენობით.“

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -60778,1 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს -686,2 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -154555,85 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -1254,2 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს -16701,48 ლარი.

 

 

10. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება ( ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

5881.4

4269.1

1612.3

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

568.8

568.8

0.0

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

5312.6

3700.3

1612.3

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

7562.8

6152.7

1410.1

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1559.2

1559.2

0.0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

4662.2

3252.0

1410.1

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

779.0

779.0

0.0

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

562.5

562.5

0.0

0,0

0,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1676.3

1676.3

0.0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

367.7

367.7

0.0

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1080.0

1080.0

0.0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

228.6

228.6

0.0

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1960.0

1960.0

0.0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

610.0

610.0

0.0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

1350.0

1350.0

0.0

0,0

2000,0

3000,0

0206

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარება

 

350.0

350.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0207

კეთილმოწყობა

 

546.5

546.5

0.0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

426.5

426.5

0.0

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

70.0

70.0

0.0

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

50.0

50.0

0.0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

706.0

706.0

0.0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80.0

80.0

0.0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

626.0

626.0

0.0

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1582.4

282.1

1300.3

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

20265.5

15942.7

4322.7

16946,9

15617,0

22115,0

 

11. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) წყლის სისტემების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

7562.8 მ.შ. ადგილობრივი -6152.7, ტრანსფერი-1410,1

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

12. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ.ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020201

1559.2

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 15000 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

 

13. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

4662.2 მ.შ. ადგილობრივი -3252.0, ტრანსფერი-1410,1

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 327,6 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალი-302,3 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალი-12,6 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალი-12,7 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1384,783 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-903,3 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-238,8 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-240,6 ათ.ლარი

ტრანსფერში ასახულია 25 357,62 ლარი- საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (სოფ.კირაჩ–მუღანლოს სასმელი წყალი)  ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

14. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ.გ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

779,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაწმენდის სისტემაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

 

15. მე-13 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს „თ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თ) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0206

350,0

     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ქონების მართვის და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 • ბინათმესაკუთერთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები  ქ. მარნეულში დაგეგმილი პროექტების გაცნობისმიზნით; არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა;  ამხანაგობის წევრების დაინტერესება უხელმძღვანელონ ამხანაგობებს; კონტაქტი ქონდეთ  მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასთან, გააჟღერონ ამხანაგობების პრობლემები და ინიციატივები; ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა:
 •  
 •    ა) შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება
 •    ბ) გარე კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
 •    გ)   სადარბაზოების შიდა რემონტი;
 •     დ)  სადარბაზოებში სართულის უჯრედზე სენსორული განათების მოწყობა;
 •     ე)  საკანალიზაციო სისტემის პრობლემური მონაკვეთების გაწმენდა;
 •     ვ) სახურავების შეკეთება;
 •     ზ) საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების მოწესრიგება
 •    თ) დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელ კორპუსებში გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარეშო

 

16. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3.განათლება (კოდი 0400)“

 

პროგრა

მული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

 

სულ

ადგილობ

რივი ბიუჯეტით

სახელ

მწიფო ბიუჯეტით

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

2610.0

2610.0

0.0

3000,0

3000,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2330.0

275.9

2054.1

0,0

0,0

1000,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

559.7

124.0

435.7

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

 

72.0

72.0

0.0

72,0

72,0

72,0

040302

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

 

435.7

0.0

435.7

 

 

 

040303

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

52.0

52.0

0.0

 

 

 

 

სულ პრიორიტეტი

 

5499.7

3009.9

2489.8

3072,0

3072,0

4572,0

 

17. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2,610.0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

18. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

559,7 მ.შ. ადგილობრივი -124,0, ტრანსფერი -435,7    

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

19. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

ტრანსფერი -435,7    

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის , ასევე 2020 წლის 09 იანვრის №27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთის ფარგლებში.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.

 

20. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელ

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

2474.3

2441.6

32.7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1000.0

1000.0

0.0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25.0

25.0

0.0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1449.3

1416.6

32.7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1942.5

1942.5

0.0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1025.0

1025.0

0.0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

207.5

207.5

0.0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

300.1

300.1

0.0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410.0

410.0

0.0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110.0

110.0

0.0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103.6

103.6

0.0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

4630.4

4597.8

32.7

3231,6

7798,4

4166,0

 

21. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა) სპორტის სფეროს განვითარება“ 

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

  2474.3 მ.შ. ადგილობრივი -2441.6, ტრანსფერი-32.7

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

22. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით

„ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

1449.3 მ.შ. ადგილობრივი -1416.6, ტრანსფერი-32.7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, განვითარება  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება.

ტრანსფერში 32688,68 ლარი არის -საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხის (ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება) ნაშთი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

23. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

271.0

95.7

175.3

190.0

190.0

190.0

06 0101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

259.0

83.7

175.3

190.0

190.0

190.0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

1630.7

1625.7

5.0

1630.0

1630.0

1630.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1150.7

1150.7

0.0

1150.0

1150.0

1150.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

475.0

475.0

0.0

475.0

475.0

475.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5.0

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

სულ პრიორიტეტი

1901.7

1721.4

180.3

1820.0

1820.0

1820.0

 

24. მე-13 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს „ა.ბ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 02

12,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვისნ შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო

 

25. მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6.მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“

 

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

284

7872.5

7785.6

86.9

6282.2

6282.2

7254.0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

34

1541.4

1541.4

0.0

1454.0

1454.0

1454.0

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

238

6102.5

6102.5

0.0

4612.6

4612.6

5584.4

010103

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

12

228.6

141.7

86.9

215.6

215.6

215.6

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

245.7

245.7

0.0

240.0

234.3

228.6

010201

სარეზერვო ფონდი

 

150.0

150.0

0.0

150.0

150.0

150.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3.0

3.0

0.0

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

92.7

92.7

0.0

87.0

81.3

75.6

 

სულ პრიორიტეტი

284

8118.2

8031.3

86.9

6522.2

6516.4

7482.6

 

26. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

42587.2

35474.8

7112.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

21393.0

20602.1

790.9

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4540.6

4016.8

523.7

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9586.1

9410.8

175.3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

817.2

817.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

21131.5

14810.0

6321.5

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

8118.2

8031.3

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

6918.9

6832.0

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1825.3

1825.3

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

104.0

104.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

332.2

332.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

1136.6

1136.6

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7872.5

7785.6

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6735.9

6649.0

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1825.3

1825.3

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

104.0

104.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

179.2

179.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

1136.6

1136.6

0.0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1541.4

1541.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

34,0

0,0

34.0

34.0

0.0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1537.4

1537.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

885.0

885.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

458.3

458.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

40.0

40.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

154.2

154.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4.0

4.0

0.0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

6102.5

6102.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

232,0

0,0

238.0

238.0

0.0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4971.9

4971.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3503.1

3503.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1318.8

1318.8

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

60.0

60.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

1130.6

1130.6

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

228.6

141.7

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

12,0

0,0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

226.6

139.7

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

174.4

87.5

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48.2

48.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4.0

4.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2.0

2.0

0.0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

245.7

245.7

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

183.0

183.0

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

153.0

153.0

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

92.7

92.7

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

20265.5

15942.7

4322.7

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

4790.7

4702.7

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

1928.0

1840.0

88.0

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

2512.7

2512.7

0.0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

350.0

350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

15474.8

11240.0

4234.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

5881.4

4269.1

1612.3

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

02 01 01

გზების  მოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

7562.8

6152.7

1410.1

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

1604.2

1604.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

69.2

69.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1535.0

1535.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

5958.6

4548.5

1410.1

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1559.2

1559.2

0.0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1559.2

1559.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24.2

24.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1535.0

1535.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

4662.2

3252.0

1410.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

4662.2

3252.0

1410.1

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

779.0

779.0

0.0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

734.0

734.0

0.0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

562.5

562.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

562.5

562.5

0.0

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1676.3

1676.3

0.0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1447.7

1447.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

1960.0

1960.0

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

350.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

350.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

350.0

350.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

546.5

546.5

0.0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

122.0

122.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

424.5

424.5

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

426.5

426.5

0.0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

354.5

354.5

0.0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

70.0

70.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

70.0

70.0

0.0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

706.0

706.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

706.0

706.0

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

626.0

626.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

626.0

626.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1582.4

282.1

1300.3

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

88.0

0.0

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1494.4

282.1

1212.3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2171.7

2171.7

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1814.3

1814.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1764.3

1764.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

357.4

357.4

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1482.1

1482.1

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1479.1

1479.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1429.1

1429.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1297.1

1297.1

0.0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1294.1

1294.1

0.0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1294.1

1294.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

135.0

135.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

135.0

135.0

0.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

354.4

354.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

354.4

354.4

0.0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5499.7

3009.9

2489.8

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

3117.7

2682.0

435.7

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

435.7

0.0

435.7

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2610.0

2610.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2382.0

327.9

2054.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2610.0

2610.0

0.0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2610.0

2610.0

0.0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2610.0

2610.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0.0

0.0

0.0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2330.0

275.9

2054.1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2330.0

275.9

2054.1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

559.7

124.0

435.7

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

507.7

72.0

435.7

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

435.7

0.0

435.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

435.7

0.0

435.7

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

435.7

0.0

435.7

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

435.7

0.0

435.7

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

4630.4

4597.8

32.7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

2865.3

2865.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

301.6

301.6

0.0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2423.7

2423.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90.0

90.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

1765.2

1732.5

32.7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

2474.3

2441.6

32.7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1025.0

1025.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

1449.3

1416.6

32.7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

1449.3

1416.6

32.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

1449.3

1416.6

32.7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1942.5

1942.5

0.0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1626.7

1626.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

188.0

188.0

0.0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1423.7

1423.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

315.9

315.9

0.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1025.0

1025.0

0.0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1009.2

1009.2

0.0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1009.2

1009.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

15.8

15.8

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

207.5

207.5

0.0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

207.5

207.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

188.0

188.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

4.5

4.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0.0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

300.1

300.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

300.1

300.1

0.0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60.0

60.0

0.0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

1901.7

1721.4

180.3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

1886.1

1705.8

180.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1585.7

1580.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

15.6

15.6

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

271.0

95.7

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

15.6

15.6

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259.0

83.7

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3.6

3.6

0.0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

12.0

12.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

12.0

12.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

1630.7

1625.7

5.0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

1630.7

1625.7

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1585.7

1580.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

475.0

475.0

0.0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

475.0

475.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

430.0

430.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.