შპს „ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ივანე ტაბატაძე M903)

შპს „ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ივანე ტაბატაძე M903)
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ინდექსი“
მიღების თარიღი 06/04/2021
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი
0
06/04/2021
ვებგვერდი, 08/04/2021
შპს „ინდექსის“ საჯარო განცხადება აუქციონის დანიშვნის შესახებ (მესაკუთრე - ივანე ტაბატაძე M903)
შპს „ინდექსი“
 

 

საჯარო განცხადება

აუქციონის დანიშვნის შესახებ

2021 წლის 06 აპრილი


სპეციალისტი:  შპს „ინდექსი“ (ს/კ 202463342) 

აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგშელიძე; მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქუჩა N63, სადარბაზო 2, სართული 7

ელ ფოსტა: specialist@indexi.ge  სადეპოზიტო ანგარიში: GE61TB7600136020100002

სპეციალისტი აცხადებს პირველ საჯარო აუქციონს მესაკუთრის  სახელზე რიცხულ, სს „თიბისი ბანკის“ სასარგებლოდ იპოთეკით დატვირთულ უძრავ ქონებაზე.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 3062 მუხლის მე-3 ნაწილის, ასევე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, ვინაიდან მესაკუთრეს ორჯერ გაეგზავნა წერილობითი შეტყობინება აუქციონის დანიშვნის შესახებ რისი ჩაბარებაც მესაკუთრეზე ვერ მოხერხდა, აუქციონატორი იყენებს შესაძლებლობას შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

პუბლიკაცია  გამოქვეყნებულია გაზეთ რეზონანსში, ხოლო მეორე საჯარო შეტყობინების საშუალებად გამოყენებულია „საკანონმდებლო მაცნე“. საჯარო შეტყობინება მესაკუთრისათვის ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაზეთში ან „საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს.

ყურადღება: თუ აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდესსასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებსაქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.

საჯარო აუქციონის საიდენტიფიკაციო ნომერი: M903

უძრავი ნივთის მესაკუთრს სახელი და მისამართი:

ივანე ტაბატაძე პ/ნ 33001000530 მის.: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი ოზურგეთი, მერაბ კოსტავას ქუჩა, N17

აუქციონის ჩატარების დრო:   19/04/2021 წლის 14:00 სთ-დან 22/04/2021 წლის 11:15 სთ-მდე

აუქციონის ჩატარების ადგილი:

eAuction.ge, განმკარგავი ორგანიზაცია შპს „ინდექსი”

უძრავი ნივთის საწყისი ფასი:   37 212,49 ლარი

საწყისი ფასი შეადგენს კრედიტორის მოთხოვნის ოდენობისა და აუქციონის ხარჯების ჯამს, კერძოდ, მოთხოვნის ოდენობა 36 350,37 ლარი, აუქციონის საზღაური - 372,12 ლარი, სპეციალისტის საზღაური - 490 ლარი. მეორე აუქციონზე ხარჯებს დაემატება 120 ლარი. მესამე აუქციონზე ხარჯებს დაემატება ისევ 120 ლარი.

უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობა და აღწერა:  ქალაქი ოზურგეთი, ქუჩა ე. ნინოშვილი, N26; ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება; ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო; დაზუსტებული ფართობი: 30.00 კვ.მ.; ნაკვეთის წინა ნომერი: 26.26.55.071; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 სართულიანობა 1, განაშენიანების ფართი 30 კვ.მ., საერთო ფართი 27.2 კვ.მ., ოთახების რაოდენობა 1; საკადასტრო კოდი: 26.26.55.075;

გარდამავალი უფლება: ფიქსირდება პირველი რიგის იპოთეკა. იპოთეკარი: სააქციო საზოგადოება „თიბისი ბანკი“ 204854595; მესაკუთრე: ივანე ტაბატაძე პ/ნ 33001000530; საგანი: ფართობი 30 კვ.მ., შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 სართულიანობა 1, განაშენიანების ფართი 30 კვ.მ., საერთო ფართი 27.2 კვ.მ., ოთახების რაოდენობა 1; იპოთეკის ხელშეკრულება N608-1, დამოწმების თარიღი 14/07/2014, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

მოთხოვნის უფლების დათმობის ხელშეკრულება, რეესტრის ნომერი N161033025, დამოწმების თარიღი 10/09/2016, ნოტარიუსი მ. გვაზავა. შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე, რეესტრის ნომერი N161252806, დამოწმების თარიღი 31/10/2016, ნოტარიუსი მ. გვაზავა. შეთანხმება ხელშეკრულების ცვლილებაზე, რეეტრის ნომერი N161255934, დამოწმების თარიღი 01/11/2016, ნოტარიუსი მ. გვაზავა. საკადასტრო კოდი: 26.26.55.075;

კრედიტორის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად აღნიშნული პირველი რიგის იპოთეკიდან გამომდინარე კრედიტორს მოთხოვნა არ გააჩნია!

სხვა უფლება: ფიქსირდება საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა. მესაკუთრე/მოსარგებლე
ივანე ტაბატაძე / 137084606 / 33001000530; საგანი: მთელი ქონება; განცხადების # / თარიღი 102020312369 :: 26 აგვ 2020 11:14; გადაწყვეტილების # / თარიღი 102020312369/3 :: 26 აგვ 2020 11:14
საფუძველი: შეტყობინება, N161829, 26.08.2020, შემოსავლების სამსახური

აუქციონის პირობები:

ა) აუქციონში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა პირს, მათ შორის კრედიტორს (სს „თიბისი ბანკი“) მოვალეს ან/და უძრავი ქონების მესაკუთრეს.

ბ) eAuction.ge აუქციონში მონაწილეობის ყველა მსურველმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია და   გადაიხადოს საგარანტიო თანხა შემდეგი ფორმით:

1. ნაღდი ანგარიშსწორებით ლიბერთი ბანკში განაცხადის ნომრითა და პირადობის დამადასტურებელი საბუთით

2. უნაღდო ანგარიშსწორებით eAuction.ge- ს ვებგვერდზე მითითებული დანიშნულებით მითითებულ ანგარიშზე

3. eAuction.ge- ს ვებგვერდიდან პლასტიკური ბარათით

4. ელექტრონული საბანკო გარანტიის აქტივაციით.

გაცემული სს „თიბისი ბანკის“ (ბენეფიციარის) სასარგებლოდ, უძრავი ნივთის საწყისიფასის არანაკლებ ერთი მეათედის ოდენობით და გარანტიის მინიმალური ვადით არანაკლებ აუქციონის დასრულების თარიღიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღე. პირს, რომელიც ვერ წარმოადგენს შესაბამის საბანკო გარანტიას აუქციონის მითითებული ფორმით, ეკრძალება აუქციონში მონაწილეობა.

გ) აუქციონი მიმდინარეობს მონაწილეთათვის 100, 500 და 1000 ლარიანი ბიჯის ოდენობით.

1 ბიჯის ოდენობა 100 000 ლარამდე ქონების შემთხვევაში განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. 100 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 500 000 ლარს ზევით ქონების შემთხვევაში, 1000 ლარის ოდენობით.

შემოთავაზებული ბიჯი შეიძლება იყოს მხოლოდ მზარდი. აუქციონი გრძელდება ბოლო შემოთავაზებამდე. აუქციონზე გამარჯვებულია ის პირი, ვინც უფრო მაღალ ფასს შესთავაზებს.

დ) აუქციონში გამარჯვებულმა აუქციონის თანხა სრულად უნდა შეიტანოს სპეცილისტის სადეპოზიტო ანგარიშზე აუქციონის დასრულების დღიდან 1(ერთი)  კვირის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი კარგავს მის მიერ საბანკო გარანტიის სახით წარმოდგენილ თანხას და უქმდება მისი, როგორც აუქციონზე გამარჯვებულის სტატუსი.

ე) აუქციონში გამარჯვებულის მიერ შესაბამის ვადაში აუქციონის თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში  შპს “ინდექსი” მასზე გასცემს განკარგულებას ქონებაზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესახებ.

ყურადღება: ყველა პირი, რომელსაც აქვს რაიმე სახის უფლებები უძრავ ქონებაზე, ვალდებულია ამ უფლებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებანი წარმოადგინოს აუქციონის დაწყებამდე წერილობითი ფორმით, სპეციალისტთან.

სპეციალისტი: შპს „ინდექსი“, აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი გოგშელიძე

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.