„ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.150.016160
1
05/04/2021
ვებგვერდი, 07/04/2021
010250020.35.150.016160
„ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
„ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2021 წლის 5 აპრილი

სოფ. წეროვანი

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მეოთხე პუნქტის საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის,ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა,საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების  დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 16 იანვრის №1 დადგენილებაში (ვებ.გვერდი 20.02.2020; სარეგ.კოდი 010250020.35.150.016155) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დამტკიცდეს დანართის შესაბამისად.

                                              /თან ერთვის/

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ ბალაშვილი
 დანართი

 ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის საშტატო ნუსხის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები

 

 

 

თანამდებობის დასახელება

შტატი

სარგო

 

 

საკრებულო

 

 

 

1

საკრებულოს თავმჯდომარე

1

2800

 

2

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

1

1700

 

3

კომისიის თავმჯდომარე

4

1500

 

4

ფრაქციის თავმჯდომარე

4

1500

       

    

10

 
         
   

საკრებულოს აპარატის სამსახური

 
         
 

1

აპარატის სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

2

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

650

     

5

 
   

გამგეობა

   
 

1

გამგებელი - მთავარი საჯარო თანამდებობა

1

2800

 

2

გამგებლის პირველი მოადგილე - მთავარი საჯარო თანამდებობა

1

1700

         

2

 
         
   

საორგანიზაციო სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

2

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი -III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

650

 

4

წამყვანი სპეციალისტი - III რანგი - მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

600

 

5

უფროსი სპეციალისტი - III რანგი - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

550

     

6

 
   

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

650

         

3

 
         
   

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელ-ლი

1

1100

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

2

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

650

 

4

წამყვანი სპეციალისტი - III რანგი - მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

600

         

6

 
         
   

იურიდიული სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

650

     

2

 
   

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1500

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

3

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

650

     

6

 
   

შიდა აუდიტის სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი -  I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

განყოფილების უფროსი - II რანგი - მეორადი სტურქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

900

 

3

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

650

     

3

 
 

ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების  სამსახური

 
 

1

სამსახურის უფროსი -  I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

მთავარი სპეციალისტი -  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

5

650

         

6

 
 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

მთავარი სპეციალისტი -  III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2

650

     

3

 
 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა   სამსახური

 
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

3

650

     

4

 
   

დაბის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

დაბის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

 

2

უფროსი სპეციალისტი - III რანგი - მესამე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

550

 

3

სპეციალისტი - IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

500

     

3

 
   

ბოლის თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

ბოლის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

 

2

სპეციალისტი -  IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

500

     

2

 
   

კორინთის  თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

კორინთის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

1000

 

2

სპეციალისტი -  IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

მოსაბრუნის თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

მოსაბრუნის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

2

სპეციალისტი - IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

ლარგვისის თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

ლარგვისის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

2

სპეციალისტი - IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

ცხრაძმის თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

ცხრაძმის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

2

სპეციალისტი - IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

ქარჩოხის თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

ქარჩოხის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

850

 

2

სპეციალისტი -  IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

გდუს თემის ტერიტორიული ორგანო

   
 

1

გდუს თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული - III რანგი - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

750

 

2

სპეციალისტი -  IV რანგი - პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი

1

450

     

2

 
   

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

   
 

1

სამსახურის უფროსი - I რანგი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

1

1100

 

2

მთავარი სპეციალისტი - III რანგი - პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

4

650

         

5

 
 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.