„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.109.016350
8
05/04/2021
ვებგვერდი, 06/04/2021
010260020.35.109.016350
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2021 წლის 5 აპრილი

ქ. მარტვილი

 

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge  გამოქვეყნების თარიღი 27/12/2017წ, სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.109.016264)  შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების  მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტს  დაემატოს „ლ.თ“, „ლ.ი“, „ლ.კ“ და „ლ.ლ“ ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ლ.თ)  სოციალური  საფრთხის წინაშე მყოფი  პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი საჭიროებების განსაზღვრას და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი დარგობრივი დაწესებულებებისათვის ინფორმაციის  მიწოდებას;

ლ.ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს  კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვა და  ამის შესახებ  შესაბამისი ორგანოსათვის  დაუყოვნებლივ შეტყობინება;

ლ.კ)  ოჯაში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე  შესაბამის რეაგირებას;

ლ.ლ) ადრეული  და  სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებებში  სოციალური მუშაობის  ჩატარებას.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.