ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.128.016425
9
05/04/2021
ვებგვერდი, 06/04/2021
010250020.35.128.016425
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2021 წლის 5 აპრილი

დაბა ხარაგაული

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის  მე-2 და მე-3 პუნქტებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №5 დადგენილება „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე მოქალაქეებზე და ამ წესით განსაზღვრულ სხვა პირებზე მატერიალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ვებგვერდი, 12/02/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010250020.35.128.016320).
მუხლი 3
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძედანართი

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების წესი

მუხლი 1. ზოგადი დებულება
ეს წესი განსაზღვრავს ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და დახმარების მიღების პირობებს, დახმარების მიმღებ პირთა (შემდგომში ბენეფიციარი) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარებისთვის.

მუხლი 2. მატერიალური დახმარება მოქალაქის ოპერაციის, სამედიცინო მომსახურების, კვლევისა და მედიკამენტის დაფინანსებისას
1. ნოქალაქეს სტაციონარული ან ამბულატორიული მკურნალობისათვის დახმარება გაეწევა – იმ თანხის 50%-ით, რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო დაზღვევის პროგრამით, არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; სიცოცხლისთვის საშიში დაავადებების (ონკოლოგიური და სხვა მძიმე სახის დაავადება) მკურნალობისას – 1500 ლარამდე.

2. სამედიცინო გამოკვლევებისთვის – არაუმეტეს 500 ლარისა.

3. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს კურორტ ნუნისში პოსტ-კოვიდური გართულების სარეაბილიტაციო კურსის ჩასატარებლად არაუმეტეს 1400 ლარისა.

4. მედიკამენტების შესაძენად – 150 ლარამდე შემდეგი დაავადებებისას:

ა) ეპილეფსია;

ბ) პარკინსონი;

გ) ბრონქიალური ასთმა;

დ) ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქცია.

ე) 0-6 წლამდე ასაკის ბავშვების მკურნალობისას, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 001-ს.

ვ) კოვიდის და კოვიდის შემდგომი გართულებების მკურნალობისას.

5. დახმარება გაეწევა ბენეფიციარებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამაში.

6. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა № IV – 100/ა);

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან;

ე) საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან სხვა სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი;

ვ) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი (საჭიროების შემთხვევაში);

ზ) არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში).

7. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში დახმარებისათვის მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ცნობა ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა № IV – 100/ა);

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი შესაბამისი დაწესებულებიდან;

ე) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი;

ვ) არასრულწლოვანის რეგისტრაციის ბარათი (საჭიროების შემთხვევაში);

ზ) ცნობა კოვიდის დადასტურების შესახებ.

8. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში დახმარებისათვის მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა № IV – 100/ა);

დ) ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტი შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან;

ე) ექიმის მიერ დანიშნული წამლების ჩამონათვალი ბეჭდით დამოწმებული და ხელმოწერილი;

ვ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ზ) ცნობა კოვიდის დადასტურების შესახებ (ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში);

თ) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი (ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში).

9. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე. საჭიროების შემთხვევაში გაიცემა ადმინისტრაციული დაპირება.

10. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა.

11. გამონაკლის შემთხვევაში, მერის წარმადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე, როდესაც ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა სიცოცხლისათვის ან მოქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ დამატებით წარმოდგენილია სხვა დამამძიმებელი გარემოებები, დახმარების ოდენობის გაზრდის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერის შესაბამისი ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია, დაწესებული დახმარების არაუმეტეს ორმაგი ოდენობისა. 


მუხლი 3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
1. კალენდარული წლის განმავლობაში მატერიალური დახმარება გაეწევათ:

ა) კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან პირს, ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ელემენტის/ნაწილების შესაძენად - წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით;

ბ) შშმ 18 წლამდე ასაკის ბავშვს მედიკამენტოზური და სამკურნალო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსებით – 1200 ლარამდე;

გ) შშმ პირს, რომელიც საჭიროებს მომვლელს და არ არის სოციალური შემწეობის მიმღები - მომვლელს, თვეში 30 ლარის ოდენობით.

2. ამ მუხლით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) არასრულწლოვანის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი;

ე) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა № IV – 100/ა);

ვ) საექსპერტო-სამედიცინო კომისიის აქტის ამონაწერი ან/და ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის შესახებ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში;

ი) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში;

კ) ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში;

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 4. ხანდაზმულთა დახმარება
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლისა და მეტი ასაკის ხანდაზმულებისათვის დახმარება განისაზღვროს 500  ლარის ოდენობით.

2. დახმარება გაიცემა მერის წარმოადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს ბენეფიაციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  ქსეროასლი და საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 5. გარდაცვლილი დევნილის, ომის, სამხედრო და თავდაცვის ძალების ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯები
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილის,  ომის, სამხედრო და თავდაცვის ძალების  ვეტერანის დაკრძალვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება განისაზღვროს – 250 ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული  ბენეფიციარის  ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით მერიაში უნდა წარადგინოს:

 ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) გარდაცვალების მოწმობა;

გ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) ომის,  სამხედრო და თავდაცვის  ძალების ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი და  იძულებით გადაადგილებული პირის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი;

ე) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები (განმცხადებლის).

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 6. სოციალურად დაუცველი ან უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯები
1. სოციალურად  დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებულ  65001  სარეიტინგო ქულამდე მყოფ გარდაცვლილის  ოჯახის  წევრს დაკრძალვის ხარჯისთვის გაეწევა დახმარება   200 ლარის ოდენობით.

2. უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისთვის გაიწევა დახმარება  300 ლარის ოდენობით.

3. დახმარების მისაღებად ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

ბ) გარდაცვლილის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  ქსეროასლი;

გ) გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი;

დ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან გარდაცვლილის სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ე) განმცხადებლის პირადი ანგარიშის ნომერი ბანკიდან;

ვ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

ზ) მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

4. დახმარების მისაღებად ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში გარდაცვლილის ნათესავმა/ მეზობელმა მერიაში უნდა  წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე; 

ბ) გარდაცვლილის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის  ქსეროასლი;

გ) გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი;

დ) განმცხადებლის პირადი ანგარიშის ნომერი ბანკიდან;

ე) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

ვ) მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 7. ჰემოდიალიზის ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება
1. ჰემოდიალიზის ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით.

2. ლეიკემიით დაავადებულებს დახმარება გაეწევათ  წელიწადში 600 ლარის ოდენობით;

3. დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა წლის დასაწყისში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა № IV – 100/ა);

გ)პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 8. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
1. დახმარება გაეწევათ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150001-ს და ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი, წელიწადში ერთხელ – თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ოჯახის წევრმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) ერთ-ერთი მშობლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები;

დ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ვ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 9. მარტოხელა მშობლების დახმარება
1. დახმარება გაეწევათ მარტოხელა მშობლებს, რომელთაც ყავთ არასრულწლოვანი შვილი/შვილები,  წელიწადში ერთხელ - 200 ლარით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) შვილის/შვილების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 10. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ ოჯახებს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს მატერიალუს ხელმოკლეობას. დახმარება განისაზღვრება არაუმეტეს 500 ლარისა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

დ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.   

4. ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ოდენობის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერის შესაბამისი ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია.  

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, შესაბამისი კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე. 


მუხლი 11. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება
1. დახმარება გაიწევა 21 წლამდე ასაკის მარჩენალდაკარგულ პირზე, რომელსაც გარდაცვლილი ყავს ერთ-ერთი ან ორივე მშობელი. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ შესაბამის ასაკამდე პირზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლების მქონე პირმა დახმარების მიღების მიზნით მერიაში უნდა წარადგინოს:  

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირის/პირების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) მშობლის პირადობის მოწმობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) გარდაცვლილი მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი;

ე) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე;   

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 12. ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
1. ყოველთვიური ფინანსური დახმარება გაეწევათ:

ა) დიდი სამამულო ომის ვეტერანებს;

ბ) უსინათლოთა კავშირში რეგისტრირებულ უსინათლოებს;

გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მცხოვრებ დევნილებს.

2. დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა)“ ქვეპუნქტით  განსაზღვრული ბენეფიციარების დახმარება გაიწევა მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის  მონაცემთა ბაზაში არსებული  ინფორმაციის შესაბამისდ.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ)“ ქვეპუნქტით  განსაზღვრული ბენეფიცარების დახმარება გაიწევა უსინათლოთა კავშირის ზესტაფონის ფილიალის მიერ ყოველთვიურად მოწოდებული სახელობითი სიის შესაბამისად.

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ)“ ქვეპუნქტით  განსაზღვრულმა ბენეფიარმა წლის დასაწყისში  უნდა წარმოადგინოს: 

ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) იძულებით გადაადგილებული პირის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი;

ე) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები (განმცხადებლის).

6. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 13. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
1. კალენდარული წლის განმავლობაში დახმარება გაეწევათ:

ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახებს, რომლებზეც არ ვრცელდება „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლით განსაზღვრული კრიტერიუმები. დახმარება განისაზღვრება წელიწადში 2000 ლარს ოდენობით;

ბ) 2008 წლის წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულის ოჯახს, 500 ლარის ოდენობით.

2.ამ მუხლით  განსაზღვრული ბენეფიციარების დახმარება გაიწევა მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის  მონაცემთა ბაზაში არსებული  ინფორმაციის შესაბამისდ.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 14. სადღესასწაულო დღეების დახმარება
1. ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფზე გაიწევა ფინანსური დახმარება:

ა) ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის ვეტერანებისათვის – 200 ლარის ოდენობით;

ბ) ჩერნობილის ა/ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაზარალებულებისათვის – 100 ლარის ოდენობით;

გ)1989 წ. 9 აპრილს დაზარალებულებისათვის – 300 ლარის ოდენობით;

დ) დაუნის სინდრომის მქონე მოქალაქეებისათვის – 100 ლარის ოდენობით;

ე) აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე პირებისათვის – 100 ლარის ოდენობით.

2. საკვები პროდუქტის შეძენა უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის  დღესასწაულთან დაკავშირებით.   

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ბენეფიციარების დახმარება გაიწევა მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურში არსებული მონაცემთა ბაზიდან ბენეფიციარის პირად საბანკო ანგარიშზე.

4. ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული ბენეფიციარის შერჩევა და შესაბამისი შუამდგომლობის წარმოდგენა  ხდება მერის წარმომადგენლების მიერ შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით.

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 15. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
1. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების დახმარება განისაზღვრება პირველი ბავშვის შეძენის შემთხვევაში  100 ლარით, მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში 150 ლარი და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ემატება 50 ლარი. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით. სამი და მეტი ტყუპის შეძენის შემთხვევაში დახმარება განისაზღვრება 1500 ლარით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ახალშობილის დაბადების მოწმობის ქსეროასლი (მეორე და ყოველი  მომდევნო ბავშვის შეძენის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს ყველა დანარჩენი ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი);

დ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 16. ბინის ქირით უზრუნველყოფა
1. ბინის ქირა არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ყოველთვიურად აუნაზღაურდება: 

ა) სოციალურად დაუცველ უსახლკარო – მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს და აღნიშნული ქულა მიენიჭათ გასული და მიმდინარე წლების  პერიოდში;

ბ) „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მსხვერპლს.

2. ამ მუხლით განსაზღვრულმა ბენეფიციარმა, მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა ან შესაბამისი უფლების მქონე პირმა დახმარების მიზნით მერიაში უნდა წარადგინოს:

ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

გ) ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი;

დ) დაბადების მოწმობის ქსეროასლი;

ე) ქირავნობის ხელშეკრულება;

ვ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის ან/და სასამართლო ორგანოს ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფი) მიერ ბენეფიციარისათვის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობის შემთხვევაში);

ზ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან („ა“ ქვეპუნქტით სარგებლობის შემთხვევაში);

თ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ბენეფიციარის პირად  ანგარიშზე.     

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 17. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვრული სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის კატეგორიების მიხედვით დახმარების ოდენობა განისაზღვროს:

ა) პირველი კატეგორია – 1000-დან 1500 ლარამდე;

ბ) მეორე კატეგორია – 500-დან 1000 ლარამდე;

გ) მესამე კატეგორია – 200-დან  500 ლარამდე.

2. დახმარების ოდენობის თაობაზე გადაწყვეტილებას  იღებს მერის შესაბამისი ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი კომისია.  

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, შესაბამისი კომისიის სხდომის ოქმის საფუძველზე.


მუხლი 18. გადაუდებელი რეაგირება
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი, რომელიც საჭიროებს გადაუდებელ დახმარებას.

2. დახმარება შეიძლება იყოს მატერიალური ან არამატერიალური (საყოფაცხოვრებო საჭიროებიდან გამომდინარე).

3. დამხარება გაიწევა განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. 

4. ოჯახში ვიზიტს ახორციელებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია, რომელიც აფასებს ოჯახის მდგომარეობას და საჭიროებას. კომისიის  დასკვნის საფუძველზე ოჯახს  გაეწევა  შესაბამისი დახმარება.


მუხლი 19. ვეტერანთა დახმარება
1. დახმარების მიმღებია ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება  და მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს სხვა მუნიციპალური პროგრამით. დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს 500 ლარისა.

2. დახმარებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) ვეტერანის მოწმობის ასლი;

დ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.


მუხლი 20
მატერიალური დახმარების მიღების მსურველმა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობით რეგისტრაციის ადგილის დაუდგენლობის შემთხვევაში მერიაში დამატებით უნდა წარმოადგინოს განცხადება-ანკეტის (ფორმა №1) ასლი სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან.
მუხლი 21. მატერიალური დახმარების გაცემის თაობაზე შემოსული განცხადების განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანო
1. მატერიალური დახმარების გაცემის თაობაზე შემოსული განცხადებების განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოა მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის  სამსახური  და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი შესაბამისი კომისია.

2. სამსახური  უზრუნველყობს ადმინიტრაციულ დაპირებაში მითითებული ვადების დაცვას თანხის ჩარიცხვაზე.

3. სამსახური უზრუნველყობს მოქალაქეთა და სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელთა ინფორმირებას ფინანსური ანგარიშსწორების შესახებ და მოითხოვს სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელებისაგან შესრულებული სამედიცინო მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიღებას.


მუხლი 22. მატერიალური დახმარების გაცემის თაობაზე შემოსული განცხადებების შემსწავლელი კომისიის უფლებამოსილება
კომისია უფლებამოსილია:

1. განიხილოს მოქალაქეთა განცხადებები თანდართული დოკუმენტაციით და მიიღოს გადაწყვეტილება დახმარების გაწევაზე იმ პირთა სასარგებლოდ, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და საჭიროებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას.

2. მიიღოს გადაწყვეტილება სტიქიით დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ წარმოდგენილი დასკვნისა და თანდართული შესაბამისი საბუთების საფუძველზე სტიქიით დაზარალებულთა და უკიდურესად მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა მატერიალურ დახმარებაზე, მინიჭებული კატეგორიის მიხედვით. აგრეთვე, გამონაკლისის სახით, სტიქიით დაზარალებული და უკიდურესად მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახებისთვის დახმარების არაუმეტეს ორმაგ ოდენობამდე გაცემაზე. ერთი და იმავე კატეგორიის ბენეფიციარის შემთხვევაში უპირატესად განიხილოს ის განცხადება, რომელშიც დამატებით წარმოდგენილია დამამძიმებელი გარემოებები მოქალაქის ჯანმრთელობისა და/ან სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ.

3. კომისიას უფლება აქვს სათათბირო ხმის უფლებით მოიწვიოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, სხვა რომელიმე წევრი ან შესაბამისი სფეროს სპეციალისტი.


მუხლი 23. კომისიის სხდომა
კომისიის სხდომის მოწვევას უზრუნველყოფს კომისიის თავმჯდომარე თვეში ერთხელ ხოლო საჭიროების შემთხვევაში – თვეში რამდენჯერმე.

მუხლი 24. კომისიის სხდომის ოქმი
1. კომისიის სხდომაზე დგება კომისიის სხდომის  ოქმი, რომელშიც აისახება კომისიის დასახელება, კომისიის  სხდომის  ჩატარების  დრო  და ადგილი,  კომისიის სხდომის  თავმჯდომარის  და კომისიის სხდომაზე მონაწილე წევრთა ვინაობა, კომისიის დღის წესრიგის საკითხები, წამოყენებული წინადადებები და მიღებული გადაწყვეტილება. სხდომის ოქმს ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის მდივანი და წევრები.

2. კომისიის სხდომის ოქმი ხელმოწერიდან 3 დღის ვადაში მოქალაქეთა განცხადებებთან და ბრძანების პროექტთან ერთად იგზავნება მუნიციპალიტეტის მერთან.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.