„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4/6
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/03/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/03/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/06/2022
სარეგისტრაციო კოდი 010260020.35.111.016475
4/6
30/03/2021
ვებგვერდი, 31/03/2021
010260020.35.111.016475
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4/6

2021 წლის 30 მარტი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 


„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.111.016358) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დებულების:

ა)  მე-3 მუხლს დაემატოს ,,მ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებას“.

ბ)  მე-6 მუხლს დაემატოს ,,ვ1“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ1) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელებას“.

 

მუხლი 2
 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.  

ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარებექა ვაჭარაძე