მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/03/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/03/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016457
17
17/03/2021
ვებგვერდი, 18/03/2021
190020020.35.159.016457
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2021 წლის 17 მარტი

ქ. მარნეული

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 იანვრის   „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №1  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 27/01/2021, №190020020.35.159.016441) და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:     

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში“

 

     

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

36172.3

29311.3

6860.9

გადასახადები

18573.7

18914,4

18914,4

0,0

21511.0

21511.0

0.0

გრანტები

9935.6

9340,4

1350,0

7990,4

6860.9

0.0

6860.9

სხვა შემოსავლები

8699.6

5020,1

5020,1

0,0

7800.3

7800.3

0.0

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

20890.1

20207.1

682.9

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4432.6

4016.8

415.8

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9541.1

9365.8

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

467.2

467.2

0.0

საოპერაციო სალდო

17097.8

14033,2

6685,9

7347,2

15282.2

9104.2

6178.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

14366,5

6376,3

7990,3

20203.0

13881.5

6321.5

ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

20524.5

14203.0

6321.5

კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

321.6

321.6

0.0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-333,4

309,7

-643,0

-4920.8

-4777.3

-143.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-4983.5

-4840.0

-143.5

ზრდა

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

159,6

159,6

0,0

0.0

0.0

0.0

კლება

2526.5

643,0

0,0

643,0

4983.5

4840.0

143.5

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

643,0

0,0

643,0

4983.5

4840.0

143.5

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62.7

-62.7

0.0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34082,1

26091,7

7990,4

36493.8

29632.9

6860.9

შემოსავლები

37208.8

33274,9

25284,5

7990,4

36172.3

29311.3

6860.9

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

807,1

807,1

0,0

321.6

321.6

0.0

გადასახდელები

44147.2

34565,6

25932,1

8633,5

41477.3

34472.8

7004.4

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

20890.1

20207.1

682.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

20524.5

14203.0

6321.5

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-483,5

159,6

-643,0

-4983.5

-4840.0

-143.5

 

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 20890.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

20890.1

20207.1

682.9

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4432.6

4016.8

415.8

პროცენტი                                                                             

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9541.1

9365.8

175.3

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

467.2

467.2

0.0

 

4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20203.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20524.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

89,4

866.6

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

89,4

866.6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

13441,2

15549.8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5928,9

5312.6

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

4471,1

5683.6

02 03

გარე განათება

325,1

287,4

228.6

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

1311,0

1350.0

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

204,4

774.5

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

7,8

706.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

1230,5

1494.4

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

345,3

357.4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

6,0

3.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

339,3

354.4

04 00

განათლება

2268,7

630,3

2382.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

4,5

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

145,6

2330.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

480,1

52.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

455,8

1365.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

443,0

1049.3

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

12,8

315.9

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

211,7

3.6

სულ ჯამი

19777.9

15173,7

20524.5

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

807,1

321.6

ძირითადი აქტივები

101,9

569,3

50.0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

237,8

271.6

მიწა

251,9

237,8

271.6

 

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

 

ფუნქც.კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

5604,8

7619.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

5409,7

7523.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა          

6097.8

5409,7

7373.9

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1343,7

1541.4

 

აღმასრულებელი ორგანო       

4869.4

4066,0

5832.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                

0.0

0,0

150.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

195,08

95.69

702

II. თავდაცვა

232.4

193,9

228.6

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

193,9

228.6

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

9623,3

9986.3

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

38,5

562.5

7045

ტრანსპორტი

8074.3

8292,9

7841.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

8292,9

7841.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1291,8

1582.4

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2218,8

2915.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

1976,2

2171.7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

242,7

744.0

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7554,7

9225.2

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

420.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

238,2

426.5

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5758,4

5946.4

7064

გარე განათება

1072.3

1543,4

1676.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

13,6

756.0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

408,9

259.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

259.0

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

3095,3

4230.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

1545,3

2074.3

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

989,8

1532.5

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

103.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

37,7

110.0

709

IX. განათლება

5097.2

3496,9

5381.8

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

2626,8

4930.0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

870,1

451.8

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

2368,9

1630.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1150.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

475.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

3,1

5.0

 

სულ

40089.1

34565,6

41477.3

 

6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“

 

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (ფაქტი)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

14033,2

15282.2

მთლიანი სალდო

-2326,3

            -333,4

            -4920.8

 

7. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

5881.4

4269.1

1612.3

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა

 

568.8

568.8

 

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

5312.6

3700.3

1612.3

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

7252.8

5842.7

1410.1

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1524.2

1524.2

 

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

4422.2

3012.0

1410.1

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

744.0

744.0

 

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

562.5

562.5

 

0,0

0,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1676.3

1676.3

0.0

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

367.7

367.7

 

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

1080.0

1080.0

 

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

228.6

228.6

 

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1960.0

1960.0

0.0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

610.0

610.0

 

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

1350.0

1350.0

 

0,0

2000,0

3000,0

0207

კეთილმოწყობა

 

896.5

896.5

0.0

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

426.5

426.5

 

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

420.00

420.0

 

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

50.0

50.0

 

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

706.0

706.0

0.0

0,0

0,0

0,0

020801

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

 

80.0

80.0

 

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

626.0

626.0

 

0,0

0,0

0,0

0209

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

 

1582.4

282.1

1300.3

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

19955.5

15632.7

4322.7

16946,9

15617,0

22115,0

 

8. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ) სარიტუალო ღონისძიებები“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

                           706,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა.

 

9. მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0209

1582.4 , მ.შ. ადგილობრივი -282,1, ტრანსფერი-1300.3

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

        პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით,  მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.

       არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: 68277,83 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის  №2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის  ნაშთი.

      1232,0 ათ.ლარი საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის  №168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია ღონისძიებები სფეროს ნიხედვით:

  1. გზების რეაბილიტაცია -114, ათ.ლარი/ 10,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
  2. სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - 90,0 ათ.ლარი /38,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
  3. სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია -82,0 ათ.ლარი/20,0 ათ.ლარი თანადაფინანასება;
  4. გარე განათების მოწყობა - 786,0 ათ.ლარი/167,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
  5. სკვერების და პარკების რეაბილიტაცია - 110,0 ათ.ლარი/40,0 ათ.ლარი თანადაფინანსება;
  6. სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 50,0 ათ.ლარი.

 

10. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

4.კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )“

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

2074.3

2041.6

32.7

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1000.0

1000.0

 

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25.0

25.0

 

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

1049.3

1016.6

32.7

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1942.5

1942.5

0.0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1025.0

1025.0

 

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

207.5

207.5

 

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

300.1

300.1

 

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410.0

410.0

 

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110.0

110.0

 

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

103.6

103.6

 

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

4230.4

4197.8

32.7

3231,6

7798,4

4166,0

 

11. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება“

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

                       1942.5

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

12. მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები“

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

                           207.5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

13. მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

34565,6

25932,1

8633,5

41477.3

34472.8

7004.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

20111.0

19241,8

18598,6

643,2

20890.1

20207.1

682.9

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

3638,4

3228,1

410,4

4432.6

4016.8

415.8

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

9636.6

9151,0

9084,2

66,8

9541.1

9365.8

175.3

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

2162,4

2154,6

7,8

1811.7

1806.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

549,9

549,9

0,0

467.2

467.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

15173,7

7183,4

7990,3

20524.5

14203.0

6321.5

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

5798,7

5635,1

163,6

7848.2

7761.3

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

5624.6

5559,1

5395,6

163,6

6918.9

6832.0

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1825.3

1825.3

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

104.0

104.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

332.2

332.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

866.6

866.6

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5603,6

5440,0

163,6

7602.5

7515.6

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

278,0

278,0

0,0

284.0

284.0

0.0

 

ხარჯები

5573.0

5514,1

5350,6

163,6

6735.9

6649.0

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3646,1

3487,9

158,3

4562.5

4475.6

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1576,5

1576,5

0,0

1825.3

1825.3

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

53,6

48,3

5,3

104.0

104.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

160.5

189,1

189,1

0,0

179.2

179.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

89,4

89,4

0,0

866.6

866.6

0.0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1343,7

1343,7

0,0

1541.4

1541.4

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

34,0

34,0

0,0

34.0

34.0

0.0

 

ხარჯები

1192.4

1341,7

1341,7

0,0

1537.4

1537.4

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

801,8

801,8

0,0

885.0

885.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

392,7

392,7

0,0

458.3

458.3

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

3,8

3,8

0,0

40.0

40.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

156.2

143,4

143,4

0,0

154.2

154.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

1,9

1,9

0,0

4.0

4.0

0.0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4066,0

4066,0

0,0

5832.5

5832.5

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

232,0

232,0

0,0

238.0

238.0

0.0

 

ხარჯები

4184.0

3978,5

3978,5

0,0

4971.9

4971.9

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2686,0

2686,0

0,0

3503.1

3503.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1155,5

1155,5

0,0

1318.8

1318.8

0.0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45.0

45.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

42,4

42,4

0,0

60.0

60.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

4.3

45,7

45,7

0,0

25.0

25.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

87,5

87,5

0,0

860.6

860.6

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

193,9

30,3

163,6

228.6

141.7

86.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

12,0

0,0

12.0

12.0

0.0

 

ხარჯები

196.7

193,9

30,3

163,6

226.6

139.7

86.9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

158,3

0,0

158,3

174.4

87.5

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

28,3

28,3

0,0

48.2

48.2

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

7,3

2,0

5,3

4.0

4.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2.0

2.0

0.0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

195,1

195,1

0,0

245.7

245.7

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

183.0

183.0

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

153.0

153.0

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

150.0

150.0

0.0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0,0

0,0

0,0

3.0

3.0

0.0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

195,1

195,1

0,0

92.7

92.7

0.0

 

ხარჯები

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

პროცენტი

51.6

45,0

45,0

0,0

30.0

30.0

0.0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62.7

62.7

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

17420,7

10228,5

7192,1

19955.5

15632.7

4322.7

 

ხარჯები

3558.7

3979,5

3918,2

61,3

4405.7

4317.7

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1488,2

1426,9

61,3

1928.0

1840.0

88.0

 

სუბსიდიები

2298.0

2491,3

2491,3

0,0

2477.7

2477.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

13441,2

6310,3

7130,8

15549.8

11315.0

4234.7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

6295,6

2837,9

3457,7

5881.4

4269.1

1612.3

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

02 01 01

გზების  მოვლა შენახვა

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

ხარჯები

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

366,6

366,6

0,0

568.8

568.8

0.0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

5928,9

2471,3

3457,7

5312.6

3700.3

1612.3

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6039,7

3451,0

2588,6

7252.8

5842.7

1410.1

 

ხარჯები

1694.9

1568,5

1568,5

0,0

1569.2

1569.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

46,8

46,8

0,0

69.2

69.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1500.0

1500.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

4471,1

1882,5

2588,6

5683.6

4273.5

1410.1

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1524.2

1524.2

0.0

 

ხარჯები

1668.7

1523,5

1523,5

0,0

1524.2

1524.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

1,8

1,8

0,0

24.2

24.2

0.0

 

სუბსიდიები

1668.0

1521,7

1521,7

0,0

1500.0

1500.0

0.0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

4422.2

3012.0

1410.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4234,9

1646,3

2588,6

4422.2

3012.0

1410.1

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

242,7

242,7

0,0

744.0

744.0

0.0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

197,7

197,7

0,0

699.0

699.0

0.0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

38,5

38,5

0,0

562.5

562.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

38,5

38,5

0,0

562.5

562.5

0.0

02 03

გარე განათება

1072.3

1543,4

1543,4

0,0

1676.3

1676.3

0.0

 

ხარჯები

722.6

1255,9

1255,9

0,0

1447.7

1447.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

ხარჯები

722.6

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

283,3

283,3

0,0

367.7

367.7

0.0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

972,7

972,7

0,0

1080.0

1080.0

0.0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

287,4

287,4

0,0

228.6

228.6

0.0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1997,3

1997,3

0,0

1960.0

1960.0

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

ხარჯები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

 

სუბსიდიები

630.0

686,3

686,3

0,0

610.0

610.0

0.0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1350.0

1350.0

0.0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

245,2

179,3

65,8

896.5

896.5

0.0

 

ხარჯები

7.2

40,8

40,8

0,0

122.0

122.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

204,4

138,6

65,8

774.5

774.5

0.0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

238,2

172,4

65,8

426.5

426.5

0.0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72.0

72.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

203,3

137,5

65,8

354.5

354.5

0.0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

420.0

420.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

420.0

420.0

0.0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5,9

5,9

0,0

50.0

50.0

0.0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

7,8

7,8

0,0

706.0

706.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

7,8

7,8

0,0

706.0

706.0

0.0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7,2

7,2

0,0

80.0

80.0

0.0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

626.0

626.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

626.0

626.0

0.0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1291,8

211,8

1080,0

1582.4

282.1

1300.3

 

ხარჯები

77.7

61,3

0,0

61,3

88.0

0.0

88.0

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

0,0

0,0

0,0

88.0

0.0

88.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1230,5

211,8

1018,7

1494.4

282.1

1212.3

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

1976,2

1976,2

0,0

2171.7

2171.7

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1630,9

1630,9

0,0

1814.3

1814.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1609,8

1609,8

0,0

1764.3

1764.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

345,3

345,3

0,0

357.4

357.4

0.0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1405,1

1405,1

0,0

1482.1

1482.1

0.0

 

ხარჯები

2028.1

1399,1

1399,1

0,0

1479.1

1479.1

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სუბსიდიები

1987.9

1378,0

1378,0

0,0

1429.1

1429.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1239,0

1239,0

0,0

1297.1

1297.1

0.0

 

ხარჯები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1294.1

1294.1

0.0

 

სუბსიდიები

1830.9

1233,0

1233,0

0,0

1294.1

1294.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

6,0

6,0

0,0

3.0

3.0

0.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

135.0

135.0

0.0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

135.0

135.0

0.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

50.0

50.0

0.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

 

ხარჯები

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

231,8

231,8

0,0

335.2

335.2

0.0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

339,3

339,3

0,0

354.4

354.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

339,3

339,3

0,0

354.4

354.4

0.0

04 00

განათლება

5097.2

3496,9

2680,8

816,2

5381.8

2999.9

2381.9

 

ხარჯები

3183.5

2866,7

2517,6

349,1

2999.8

2672.0

327.8

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

351,0

1,9

349,1

327.8

0.0

327.8

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2600.0

2600.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

630,3

163,2

467,1

2382.0

327.9

2054.1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2479,3

2479,3

0,0

2600.0

2600.0

0.0

 

ხარჯები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2600.0

2600.0

0.0

 

სუბსიდიები

2611.2

2474,7

2474,7

0,0

2600.0

2600.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

4,5

4,5

0,0

0.0

0.0

0.0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

147,5

147,5

0,0

2330.0

275.9

2054.1

 

ხარჯები

53.4

1,9

1,9

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

1,9

1,9

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

145,6

145,6

0,0

2330.0

275.9

2054.1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

870,1

54,0

816,2

451.8

124.0

327.8

 

ხარჯები

518.9

390,0

41,0

349,1

399.8

72.0

327.8

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

349,1

0,0

349,1

327.8

0.0

327.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

ხარჯები

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

41,0

41,0

0,0

72.0

72.0

0.0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

349,1

0,0

349,1

327.8

0.0

327.8

 

ხარჯები

515.8

349,1

0,0

349,1

327.8

0.0

327.8

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

349,1

0,0

349,1

327.8

0.0

327.8

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

480,1

13,0

467,1

52.0

52.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

3095,3

2912,2

183,1

4230.4

4197.8

32.7

 

ხარჯები

2591.8

2639,5

2639,5

0,0

2865.3

2865.3

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

201,6

201,6

0,0

301.6

301.6

0.0

 

სუბსიდიები

2120.5

2378,0

2378,0

0,0

2423.7

2423.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

38.2

50,5

50,5

0,0

90.0

90.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

455,8

272,7

183,1

1365.2

1332.5

32.7

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

2205.2

1545,3

1362,2

183,1

2074.3

2041.6

32.7

 

ხარჯები

1240.4

1102,3

1102,3

0,0

1025.0

1025.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

443,0

259,8

183,1

1049.3

1016.6

32.7

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1092,8

1092,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

ხარჯები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

სუბსიდიები

1206.9

1087,8

1087,8

0,0

1000.0

1000.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

5,0

5,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

ხარჯები

33.6

14,5

14,5

0,0

25.0

25.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

4,4

4,4

0,0

10.0

10.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

27.5

10,1

10,1

0,0

15.0

15.0

0.0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

438,0

254,9

183,1

1049.3

1016.6

32.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

438,0

254,9

183,1

1049.3

1016.6

32.7

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1395,8

1395,8

0,0

1942.5

1942.5

0.0

 

ხარჯები

1280.5

1382,9

1382,9

0,0

1626.7

1626.7

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

188.0

188.0

0.0

 

სუბსიდიები

913.6

1290,1

1290,1

0,0

1423.7

1423.7

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

12,8

12,8

0,0

315.9

315.9

0.0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

895,1

895,1

0,0

1025.0

1025.0

0.0

 

ხარჯები

909.9

884,1

884,1

0,0

1009.2

1009.2

0.0

 

სუბსიდიები

909.9

884,1

884,1

0,0

1009.2

1009.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,0

11,0

0,0

15.8

15.8

0.0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

92,8

92,8

0,0

207.5

207.5

0.0

 

ხარჯები

370.5

92,8

92,8

0,0

207.5

207.5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

80,7

80,7

0,0

188.0

188.0

0.0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

4.5

4.5

0.0

 

სხვა ხარჯები

10.7

12,1

12,1

0,0

15.0

15.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0,0

0,0 

0,0 

0.0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,

რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

1,9

1,9

0,0

300.1

300.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

1,9

1,9

0,0

300.1

300.1

0.0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410.0

410.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

37,7

37,7

0,0

110.0

110.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9,4

9,4

0,0

50.0

50.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

28,3

28,3

0,0

60.0

60.0

0.0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

ხარჯები

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

116,5

116,5

0,0

103.6

103.6

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2777,8

2499,3

278,5

1889.7

1709.4

180.3

 

ხარჯები

2653.1

2566,1

2496,8

69,3

1886.1

1705.8

180.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1585.7

1580.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

3.6

3.6

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

408,9

132,9

276,0

259.0

83.7

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

211,7

2,5

209,2

3.6

3.6

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

199,7

132,9

66,8

259.0

83.7

175.3

 

ხარჯები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

სუბსიდიები

213.4

197,2

130,4

66,8

255.4

80.1

175.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

2,5

2,5

0,0

3.6

3.6

0.0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ

ჯანდაცვაში

0.0

209,2

0,0

209,2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

209,2

0,0

209,2

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

1630.7

1625.7

5.0

 

ხარჯები

2439.7

2368,9

2366,4

2,5

1630.7

1625.7

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

2058,5

2056,0

2,5

1585.7

1580.7

5.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

 

ხარჯები

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1510,3

1510,3

0,0

1150.7

1150.7

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

855,4

855,4

0,0

475.0

475.0

0.0

 

ხარჯები

1151.4

855,4

855,4

0,0

475.0

475.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

545,0

545,0

0,0

430.0

430.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

853.5

310,4

310,4

0,0

45.0

45.0

0.0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

3,1

0,6

2,5

5.0

0.0

5.0

 

მუხლი 2
ბიუჯეტს დაემატოს დანართი №1 – „საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის 5 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.“.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძედანართი № 1

 

საქართველოს  მთავრობის 2021 წლის 5 იანვრის №168 განკარგულებით „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება  სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.

 

 

ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი

პროექტის დასახელება

პროექტის სავარაუდო ღირებულება (ტრანსფერი)

თანადაფინანსებ

1

2

3

4

5

6

7

1

კაჩაგანი

1

კაჩაგანი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

2

თაქალო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

3

ხანჯიგაზლო

შიდა გზების მოხრეშვა

12,000.00

 

4

კირაჩმუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

72,000.00

0.00

2

კასუმლო

5

კასუმლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

6

აღმამედლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

7

კუშჩუ

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

8

ბაითალო

გარე განათების მოწყობა

12,000.00

 

9

ბეითარაბჩი

შიდა გზების მოხრეშვა

16,000.00

 

10

ულაშლო

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

 

100,000.00

0.00

3

დამია–გეურარხი

11

დამია–გეურარხი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

20,000.00

12

დამია

ჭაბურღილიდან სასმელი წყლის მილმდენის შეცვლა

12,000.00

12,000.00

13

კიროვკა

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

10,000.00

14

ახლოლალო

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

7,000.00

 

64,000.00

49,000.00

4

ხოჯორნი

15

ხოჯორნი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

10,000.00

16

ბრდაზორი

სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

10,000.00

 

17

გიულბახი

გარე განათების მოწყობა

12,000.00

 

18

ცოფი

ბუნებრივი წყაროდან სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია და მილმდენის შეცვლა

16,000.00

16,000.00

 

54,000.00

26,000.00

5

წერაქვი

19

წერაქვი

სოფელში საბავშვო სკვერის მოწყობა

10,000.00

10,000.00

20

სიონი

სოფელში არსებული ჭაბურღილის შემოღობვა და შენობაში მოქცევა

10,000.00

10,000.00

21

ჯანხოში

სოფელ ჯანხოშში მისასვლელ გზაზე

40 გრძ/მ არმირებული ბეტონის მოწყობა

10,000.00

10,000.00

 

30,000.00

30,000.00

6

ყულარი

22

ქვემო ყულარი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

23

კირიხლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

10,000.00

24

ზემო ყულარი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

10,000.00

25

მეწამულა

სარწყავ არხზე მილ-ხიდების მოწყობა

10,000.00

5,000.00

26

წითელი სოფელი

სოფელში არსებული პარკის ტერიტორიის გაფართოება

16,000.00

 

27

დაშტაფა

გარე განათების მოწყობა

6,000.00

 

შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა

14,000.00

 

28

მარადისი

შიდა სარწყავი არხების გაწმენდა

12,000.00

 

 

 

 

114,000.00

25,000.00

7

შაუმიანი

29

შაუმიანი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

30

ხიხანი

სკვერის კეთილმოწყობა

16,000.00

 

31

ყუდრო

სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

10,000.00

 

32

ახკულა

 წყლის სისტემის არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

10,000.00

 

 

56,000.00

0.00

8

შულავერი

33

შულავერი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

15,000.00

34

იმირი

სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

20,000.00

 

35

ზემო სარალი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

10,000.00

36

იმირჭალა

შიდა გზების მოხრეშვა

12,000.00

 

37

ქვემო სარალი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

5,000.00

38

არაფლო

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

15,000.00

39

ახლომახმუდლო

სკვერის მოწყობა

16,000.00

 

40

ენიქენდი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

41

სეიდგოჯალო

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

 

152,000.00

45,000.00

9

ქუთლიარი

42

ქუთლიარი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

20,000.00

43

ბაიდარი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

15,000.00

44

დიდი მუღანლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

45

ხუტორ ლეჟბადინი

შიდა გზების მოხრეშვა

12,000.00

 

46

ლეჟბადინი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

 

84,000.00

35,000.00

 

 

47

მეორე ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

 

48

პირველი ქესალო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

 

49

კაპანახჩი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

10

კაპანახჩი

50

ქეშალო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

 

51

ალგეთის მევენახეობა 

მინი სტადიონის მოწყობა

16,000.00

 

 

 

52

ილმაზლო

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

 

 

53

ამბაროვკა

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

 

 

 

128,000.00

0.00

11

ყიზილაჯლო

54

ყიზილაჯლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

20,000.00

0.00

12

ალგეთი

55

ალგეთი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

56

გაჯისაქენდი

სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა

16,000.00

 

57

საბირქენდი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

20,000.00

58

აზიზქენდი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

59

თაზაქენდი (ალგეთის)

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

 

 

96,000.00

20,000.00

13

სადახლო

60

სადახლო

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

61

ბურმა

მინი სტადიონის მოწყობა

10,000.00

 

 

 

 

62

თაზაქენდი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

63

ხულდარა

შიდა გზების მოხრეშვა

16,000.00

 

64

მოლაოღლი

გარე განათების მოწყობა

20,000.00

 

 

 

 

82,000.00

0.00

14

ოფრეთი

65

ოფრეთი

გარე განათების მოწყობა

10,000.00

 

66

ხოხმელი

გარე განათების მოწყობა

10,000.00

 

 

20,000.00

0.00

15

ახკერპი

67

ახკერპი

გარე განათების მოწყობა

16,000.00

 

68

ჩანახჩი

სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია

12,000.00

 

69

ვერხვიანი

სასმელი წყლის  მილის რეაბილიტაცია

10,000.00

 

 

38,000.00

0.00

 

წერეთელი

70

წერეთელი

სკვერის მოწყობა და საბავშვო ბაღის შესასვლელის კეთილმოწყობა

20,000.00

15,000.00

71

ნორგიული

სარწყავი სისტემის მოწესრიგება სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე

16,000.00

 

72

საიმერლო

სარწყავი არხის სისტემის მოწყობა

(რკინა-ბეტონით)

20,000.00

15,000.00

73

დიდი ბეგლიარი

სტადიონის რეაბილიტაცია

(ერთიანი პროექტი დიდ ბეგლიარსა

და პატარა ბეგლიარს შორის)

12,000.00

 

74

პატარა ბეგლიარი

12,000.00

 

 

 

80,000.00

30,000.00

17

თამარისი

75

თამარისი

სოფელში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია

20,000.00

15,000.00

76

ალავარი

სარწყავი არხების ბეტონის მოწყობა

10,000.00

 

77

ახალი დიოკნისი

სკვერის კეთილმოწყობა

12,000.00

 

 

42,000.00

15,000.00

 

სულ სოფლის პროექტები

1,232,000.00

275,000.00

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.