,,სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
,,სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 89
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/05/2009
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 61, 19/05/2009
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
89
12/05/2009
სსმ, 61, 19/05/2009
000000000.00(0).000.000000
,,სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №89

2009 წლის 12 მაისი

ქ. თბილისი

,,სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის    18 აპრილის №107 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ,,სახელმწიფო პროგრამა ,,განახლებადი ენერგია 2008“ – საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრო-ბის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებით დამტკიცებულ წესს (სსმ III, 2008 წელი, №61,  მუხლი 696) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 161 პუნქტი:

,,161. იმ ელექტროსადგურებზე, რომლებზეც განსახილველი ყველა განაცხადით წარდგენილია კონკრეტული ელექტროსადგურის მშენებლობასთან მიმართებით მშენებლობისა და საექსპლუატაციოდ მიღების არაგონივრული ვადები, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, არ გამოავლინოს საუკეთესო განაცხადი. ასეთ შემთხვევაში განმცხადებელს მისივე მოთხოვნით დაუბრუნდება წარდგენილი საბანკო გარანტია.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი               ნ. გილაური

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.