„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/02/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/03/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016507
2
26/02/2021
ვებგვერდი, 01/03/2021
190020020.35.132.016507
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2021 წლის 26 თებერვალი

ქ. ბათუმი

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2020 წლის 21 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, გამოქვეყნების თარიღი: 23/12/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.132.016504) შევიდეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1 და დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულიკო თებიძედანართი 1

თავი I
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

168,419.0

134,726.8

133,142.9

 

133,142.9

გადასახადები

80,404.6

65,314.0

66,888.8

 

66,888.8

გრანტები

38,463.2

46,444.6

45,900.0

 

45,900.0

სხვა შემოსავლები

49,551.2

22,968.2

20,354.1

 

20,354.1

ხარჯები

97,154.5

93,858.4

94,215.6

 

94,215.6

შრომის ანაზღაურება

21,970.3

24,614.5

24,988.4

 

24,988.4

საქონელი და მომსახურება

36,276.4

38,521.4

39,611.2

 

39,611.2

პროცენტი

4,686.0

359.4

258.9

 

258.9

სუბსიდიები

16,207.3

14,756.4

12,026.3

 

12,026.3

გრანტები

3.2

15.5

15.0

 

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

9,327.9

8,913.6

9,816.3

 

9,816.3

სხვა ხარჯები

8,683.6

6,677.6

7,499.5

 

7,499.5

საოპერაციო სალდო

71,264.5

40,868.4

38,927.3

 

38,927.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

50,803.7

52,069.3

47,870.8

 

47,870.8

ზრდა

59,628.2

63,069.3

60,720.8

 

60,720.8

კლება

8,824.4

11,000.0

12,850.0

 

12,850.0

მთლიანი სალდო

20,460.8

-11,200.9

-8,943.5

 

-8,943.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,652.0

-13,147.7

-12,000.0

 

-12,000.0

ზრდა

4,652.0

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

4,652.0

 

 

 

 

კლება

 

13,147.7

12,000.0

 

12,000.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

13,147.7

12,000.0

 

12,000.0

ვალდებულებების ცვლილება

-15,808.8

-1,946.8

-3,056.5

 

-3,056.5

კლება

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

საშინაო

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

ბალანსი

0

0

0

0

0

 

2. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

177,243.5

145,726.8

145,992.9

 

145,992.9

შემოსავლები

168,419.0

134,726.8

133,142.9

 

133,142.9

არაფინანსური აქტივების კლება

8,824.4

11,000.0

12,850.0

 

12,850.0

გადასახდელები

172,591.5

158,874.5

157,992.9

 

157,992.9

ხარჯები

97,154.5

93,858.4

94,215.6

 

94,215.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,628.2

63,069.3

60,720.8

 

60,720.8

ვალდებულებების კლება

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

ნაშთის ცვლილება

4,652.0

-13,147.7

-12,000.0

 

-12,000.0

 


მუხლი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 133,142.9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

შემოსავლები

168,419.0

134,726.8

133,142.9

გადასახადები

80,404.6

65,314.0

66,888.8

გრანტები

38,463.2

46,444.6

45,900.0

სხვა შემოსავლები

49,551.2

22,968.2

20,354.1

 


მუხლი 3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 66,888.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

11

გადასახადები

80,404.6

65,314.0

66,888.8

113

გადასახადები ქონებაზე

29,937.2

24,000.0

24,000.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

29,937.2

24,000.0

24,000.0

11311

ქონების გადასახადი

29,937.2

24,000.0

24,000.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25,868.1

20,600.0

20,400.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,129.7

1,700.0

1,900.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,939.3

1,700.0

1,700.0

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადები

50,467.5

41,314.0

42,888.8

 


მუხლი 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 45,900.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

13

გრანტები

38,463.2

46,444.6

45,900.0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

38,463.2

46,444.6

45,900.0

 

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

5,201.5

8,000.0

900.0

133121

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

5,201.5

8,000.0

900.0

1331211

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

5,201.5

8,000.0

900.0

 

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

33,261.7

38,444.6

45,000.0

133112

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

3,931.9

2,144.6

 

1331123

სხვა ტრანსფერი

3,931.9

2,144.6

 

133212

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

29,329.9

36,300.0

45,000.0

1332122

კაპიტალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

29,329.9

36,300.0

45,000.0

 


მუხლი 5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 20,354.1 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

49,551.2

22,968.2

20,354.1

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

4,337.5

5,118.2

1,579.1

1411

პროცენტები

1,525.1

1,110.9

310.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

1,525.1

1,110.9

310.0

1412

დივიდენდები

838.0

3,500.0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

838.0

3,500.0

 

1415

რენტა

1,974.4

507.3

1,269.1

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

145.4

150.0

150.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,829.1

357.3

1,119.1

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

36,480.9

12,550.0

14,050.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

36,476.4

12,550.0

14,050.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

1,123.8

850.0

500.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

1,123.8

850.0

500.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

2.5

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.0

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

31,967.1

9,100.0

10,500.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,743.1

2,600.0

3,050.0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

636.8

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.6

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.6

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

4.6

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

6,527.8

4,300.0

4,150.0

144

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2,205.0

1,000.0

575.0

 


მუხლი 6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 94,215.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

2

ხარჯები

97,154.5

93,858.4

94,215.6

21

შრომის ანაზღაურება

21,970.3

24,614.5

24,988.4

22

საქონელი და მომსახურება

36,276.4

38,521.4

39,611.2

24

პროცენტი

4,686.0

359.4

258.9

25

სუბსიდიები

16,207.3

14,756.4

12,026.3

26

გრანტები

3.2

15.5

15.0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

9,327.9

8,913.6

9,816.3

28

სხვა ხარჯები

8,683.6

6,677.6

7,499.5

 


მუხლი 7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 47,870.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,720.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

54.8

78.7

59.0

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

53,944.9

56,892.6

48,703.6

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,252.2

2,963.7

6,380.5

04 00

განათლება

1,327.8

1,999.2

1,286.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

570.7

689.1

2,781.7

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

61.9

52.3

242.0

07 00

ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება

49.2

122.0

1,268.0

08 00

მუნიციპალური სერვისების განვითარება

366.6

271.7

 

სულ

59,628.2

63,069.3

60,720.8

 

       ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12,850.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

8,824.4

11,000.0

12,850.0

311

ძირითადი აქტივები

1,183.5

 

 

314

არამწარმოებლური აქტივები

7,640.9

11,000.0

12,850.0

 


მუხლი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 154,936.4 ათასი ლარის ოდენობით:

 (ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

7

სულ

156,782.7

156,927.7

154,936.4

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

14,523.5

14,843.5

16,021.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6,732.3

8,252.3

8,207.0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

6,720.3

7,002.3

6,957.0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

12.0

1,250.0

1,250.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3,105.1

6,131.8

7,455.1

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

3,105.1

6,131.8

7,455.1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

4,686.0

359.4

258.9

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.1

100.0

100.0

702

თავდაცვა

11.6

19.9

19.7

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

11.6

19.9

19.7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

46,724.5

42,717.2

45,698.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

59.5

30.0

48.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

59.5

30.0

48.0

7045

ტრანსპორტი

45,957.9

42,043.3

45,089.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

45,957.9

42,043.3

45,089.6

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

707.1

643.9

560.4

705

გარემოს დაცვა

12,766.7

17,007.2

18,464.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

9,298.0

9,914.0

10,112.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3,468.7

7,093.2

8,351.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

31,668.2

34,209.8

20,031.2

7061

ბინათმშენებლობა

1,909.1

1,648.4

348.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,140.1

4,918.0

5,457.8

7063

წყალმომარაგება

16,159.0

19,778.0

6,328.5

7064

გარე განათება

4,252.2

4,736.0

4,849.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3,207.8

3,129.4

3,046.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

5,636.5

3,765.2

4,456.8

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

888.4

739.0

1,057.3

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

888.4

739.0

1,057.3

7072

ამბულატორიული მომსახურება

157.5

182.5

128.1

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

157.5

182.5

128.1

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

449.8

490.2

483.6

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

140.0

45.2

38.6

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

309.8

445.0

445.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2,043.3

 

 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

6.9

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

2,090.6

2,353.5

2,787.8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

19,477.9

17,925.4

22,942.1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

13,321.0

11,847.0

16,663.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,998.9

6,044.3

5,973.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

158.1

34.1

304.9

709

განათლება

15,957.8

16,424.7

16,367.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

15,779.1

16,308.8

16,256.2

7092

ზოგადი განათლება

10.8

13.9

11.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

10.8

13.9

11.0

7094

უმაღლესი განათლება

100.0

100.0

100.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

100.0

100.0

100.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

67.9

2.0

 

710

სოციალური დაცვა

10,016.0

10,014.8

10,936.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2,273.4

2,726.8

2,887.9

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

6,379.9

7,288.0

8,048.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,362.7

 

 

 


მუხლი 9. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო -8,943.5 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -12,000.0 ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 12,000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,652.0

-13,147.7

-12,000.0

 

ზრდა

4,652.0

 

 

321

საშინაო

4,652.0

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

4,652.0

 

 

 

კლება

 

13,147.7

12,000.0

322

საშინაო

 

13,147.7

12,000.0

3222

ვალუტა და დეპოზიტები

 

13,147.7

12,000.0

 


მუხლი 11. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -3,056.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

       ა) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 3,056.5 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-15,808.8

-1,946.8

-3,056.5

 

კლება

15,808.8

1,946.8

3,056.5

331

საშინაო

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2021 წლის ბოლოსთვის:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

ვალის ნაშთი
2021 წლის
ბოლოსათვის

 

ვალის საპროგნოზო მოცულობა

338,362.9

1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის I ფაზა (KfW) *

58,702.8

2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის II ფაზა (KfW) *

71,587.3

3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - (KfW) *

47,375.6

4

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის III ფაზა - სანიაღვრე (KfW) *

27,184.6

5

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის IV ფაზა (KfW) *

116,700.0

6

ბათუმის ავტობუსის პროექტი (EBRD) *

16,812.6

 

შენიშვნა * - საპროგნოზოდ გამოყენებული  (ლარი/ევროს) სავარაუდო კურსი 1/3.89


თავი II
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები (ქვეპროგრამები) შემდეგი რედაქციით:

1

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

 

1.1

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. კეთილმოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებსა და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. კეთილმოწყობილი ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ქალაქის მოვლილი და განათებული ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.

აუცილებელია ქალაქში საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებას, მგზავრობის დროის დაზოგვას, ქალაქში მაცხოვრებელთათვის და ტურისტებისათვის ტრანსპორტისა და ფეხით  გადაადგილებისას მაღალი კომფორტის შექმნას, ხმაურისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებას, ქალაქის ქუჩებში სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის განტვირთვას, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება: გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა; საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა; გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;

- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა;

- საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება 

 

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 01 01; 02 01 04)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

 ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა.

 

1.1.2

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა (პროგრამული კოდები 02 01 02; 02 01 05)

ქვეპროგრამა მოიცავს ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთიანი  თანამედროვე სტანდარტის დანერგვას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელება გენ. ას. აბაშიძის ქუჩამდე;

ქ. ბათუმში, ანგისის ქუჩის კეთილმოწყობა;

მესხეთის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

ქ. ბათუმში სულაბერიძის ქუჩის მონაკვეთის (ბაგრატიონის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე)  მიმართულებით (I ეტაპი) სამუშაოები;

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა-მონტაჟი;

პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება;

ქ. ბათუმი, ნ. გოგოლის ქუჩის მონაკვეთის (წმინდა დიაკონი სევერიანე აჭარელი აღმსარებლის ქუჩიდან ი. ნონეშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა,

ქ. ბათუმში, ნ. გოგოლის ქუჩაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

ქ. ბათუმში, გაგარინის ქუჩის გაგრძელება კეთელმოწყობა;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (ქ. ბათუმი, ანა კალანდაძის ქუჩა N92; ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N17; ქ. ბათუმი, ყადირ შერვაშიძის აღმართი N52; ქ. ბათუმი, ბათუმგორის  ქუჩა N29; ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება  N6; ქ. ბათუმი, ურეხის დასახლება  N12; ქ. ბათუმი, მახვილაურის დასახლება N65, ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N79; ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N67; ქ. ბათუმში ზედაღელეს დასახლება N34-ის მიმდებარედ რკ./ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა; ქ. ბათუმში კვიპაროსის N43-ის მიმდებარედ რკ./ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა; ქ. ბათუმი, ზედაღელეს დასახლება N69; ქ. ბათუმი, თოდოგაურის დასახლება N38; ქ. ბათუმი, წმინდა ნინოს I-ჩიხი N1; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის ქუჩა N6; ქ. ბათუმი, ი. ჯინჭარაძის ქუჩა N17.);

ხახულისა და კახაბრის ქუჩების კვეთაში N1 საავტომობილო ხიდის მოწყობა;

ხახულისა და კახაბრის ქუჩების კვეთაში N2 საავტომობილო ხიდის მოწყობა;

იოანე ლაზის ქუჩის ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოები;

ბეთლემის ქუჩაზე ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

ბედიას ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთებში მხედველობა დაქვეითებულთათვის განკუთვნილი ბილიკის  მოწყობა და გადასასვლელებზე ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაყვანა ნულოვან ნიშნულზე;

ქ.ბათუმი, ი.ჭავჭავაძის ქუჩის   მონაკვეთებში მხედველობა დაქვეითებულთათვის განკუთვნილი ბილიკის მოწყობა და გადასასვლელებზე  ტროტუარის ბორდიურის სიმაღლის დაყვანა  ნულოვან ნიშნულზე;

ქ. ბათუმში, ბაღის ქუჩის პირველი შესახვევის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები;

ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის  მიმდებარედ  (ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზის "მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხოვანი გზის მშენებლობა - მოწყობის სამუშაოები;

ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის VI ჩიხის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძის მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის I და II შესახვევის რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში, ოძელაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია;

სარაჯიშვილის ქუჩის (სანიაღვრეთი) კეთილმოწყობა;

დ. სვიშევსკის ქუჩის კეთილმოწყობა; დ. სვიშევსკის I შესახვევის, I და II ჩიხის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმში, ე.წ. „ბარცხანის“ ხიდის რეაბილიტაცია;

ი. გრიშაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

ი. გრიშაშვილის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

გ. ჩოხელის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა;

გ. ჩოხელის ქუჩის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმი, მაჭახლის ქ.N41-დან N59-დე მონაკვეთის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმი, ფრ. ხალვაშის VII ჩიხის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის III  ჩიხის კეთილმოწყობა;

ქ. ბათუმი, ზედაღელეს ქ. N2-დან N20-მდე მონაკვეთში ფეხით მოსიარულეთა სავალი ბილიკის მოწყობა;

ქ.ბათუმი, ფრ. ხალვაშის გამზირის მე-9  შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - ქ. ბათუმი, მ. შარაშიძის N70, ქ. ბათუმი, ურეხის დას. #25 დან #56 მდე გზის მიმდებარედ, ქ. ბათუმი, ყ.შერვაშიძის აღმართი №4, ქ. ბათუმი, მაჭახლის №58 გზის გამაგრება,  ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის IV ჩიხი №3, ქ. ბათუმი, თევდორე მღვდლის ქუჩა 1-კმ-ში მისასვლელი გზა, ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს ქ. N9-ის მიმდებარედ რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, ავგიის ქ.№16 ქ. ბათუმი, იოანე ლაზის I შესახვევი №29, ქ. ბათუმი, პეტრე იბერის II ჩიხი №7, ქ. ბათუმი, ჰორტენზიის ქ.№4-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა, ქ. ბათუმი, კვიპაროსის №42, ქ. ბათუმი, ახალგაზრდობის ქ. №16-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ბათუმი, სათნოების I ჩიხი №7-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზა;

ქ. ბათუმი, მამია ვარშანიძისა და ზედაღელის ქუჩების კვეთაში სანიაღვრე არხზე დამცავი მოაჯირის მოწყობა,

მაიაკოვსკის ქუჩაზე არსებული გზაგამყოფის ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა,

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა N177 ხიდბოგირის მოწყობა,

ქ. ბათუმი, პეტრე იბერიის ქ. N3ა-ს მიმდებარედ სტიქიის შედეგად ადიდებული მდინარის მიერ დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა,

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის 2 შესახვევში #16 მიმდებარედ ხიდბოგირისა და ფერდსამაგრი კედლების რეაბილიტაცია-მოწყობა,

ქ.ბათუმში, ანგისის  პირველ შესახვევში, #74-სა  და #76-ს შორის საავტომობილო ხიდის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა,

ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლებაში N1 მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა,

ქ.ბათუმი, ჰელიმიშის ქ. N84-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის რეაბილიტაცია,

ქ. ბათუმი, აკაკი შანიძის ქუჩაზე ფრ. ხალვაშის გამზირიდან მდ. მეჯინისწალამდე მონაკვეთში ორი ხიდბორგის მოწყობა,

ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქ. N34 ხიდბოგირის მოწყობა;

გონიოს დასახლებაში საპლანტაციო გზის ზედა მონაკვეთში ორი ხიდბოგირის მოწყობა;

ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქუჩაზე ი. ჯავახიშვილის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე (მაგნოლიის ირგვლივ) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია;

მარკოზ აჭარელის მესამე შესახვევი №39-ის მიმდებარედ გზის მონაკვეთის კეთილმოწყობის სამუშაოები; თამარ მეფის გამზირის მე-4 შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები;

ხიმშიაშვილის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ი. ჯავახიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე), ჟილინის არხის მიმდებარე ქუჩის კეთილმოწყობა;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (მეოთხე ფაზის) ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების აღდგენითი სამუშაოები - მეორე ეტაპი.

                    

 

1.1.3

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 01 03; 02 01 06)

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების სისტემის გაფართოებას და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფას,  კერძოდ, გათვალისწინებულია:

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი;

ქ. ბათუმში, ქუჩების  გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები;

 

1.1.4

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 01 07)

საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანებული და ავარიული მონაკვეთების შეკეთება, კერძოდ, გათვალისწინებულია:

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები;

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა;

ახალი ბოძკინტების შეძენა;

1.2

სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი - სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია საზოგადოების ეფექტიანი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალური სატრანსპორტო ქსელი წარმოადგენს ყველაზე იაფ გადაადგილების საშუალებას, რის გამოც საზოგადოების ფართო მასაა მისი მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე მუნიციალური სატრანსპორტო ქსელის გამართული ფუნქციონირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:

- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - 'ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია  შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.

 

1.2.1

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, კერძოდ: შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-ს სუბსიდირება (საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა);

 

1.3

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა.

ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე, უახლოეს მომდევნო წლებშიც, კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი გულისხმობს ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციას.

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც   ქმნის მოსახლეობისათვის აუცილებელ საცხოვრებელ პირობებს, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;

- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება.

 

1.3.1

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდები 02 03 01-02 03 05)

ქალაქის სანიაღვრე სისტემის გაფართოების და გამტარუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია; სანიაღვრე ჭის სახურავების შეძენა.

ქალაქის სანიაღვრე არხების კაპიტალური რეაბილიტაცია

 

1.3.2

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 და მე-4 ფაზის სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებული განსაკუთრებული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება და მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა, კერძოდ ფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

პროექტის ფარგლებში დღგ-ს და სხვა გადასახდელების თანადაფინანსება;

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება;

 

 

 

 

1.4

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის მიზანი - ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება.

პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო.

 

1.4.1

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 02 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა. რომლის ფარგლებში განხორციელდება:

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სახურავები რეაბილიტაცია;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების კომუნალური სისტემის  შეცვლა;  

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია და ახალი ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი;

'მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისა და კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ. N86ა-ში მდებარე შენობის გამაგრება-გაძლიერება.

 

 

1.4.2

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 04 04)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ბენეფიციართათვის საცხობრებელი ბინების გადაცემის მიზნით განხორციელდება აპლიკანტი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა - ოჯახებში ვიზიტი და ინტერვიუს წარმოება-ანკეტის შევსება, შემსყიდველის მიერ დადგენილი კრიტერიუმებისა და შერჩევის ინსტრუმენტის მიხედვით ოჯახებისთვის სარეიტინგო ქულების მინიჭება და რეიტინგის მიხედვით მონაცემთა ბაზის შექმნა.

ასევე განხორციელდება ქ. ბათუმში 26 მაისის ქ. N106-ში მდებარე  საოჯახო ტიპის სახლისა და ეზოს სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები:

 

1.5

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს მოვლა-პატრონობაში აქვს 44.3 ჰა მუნიციპალური სასაფ-ლაოებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია, სადაც ხორციელდება, როგორც მოვლა-პატრონობის, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის  ღონისძიებები. საჭიროა მუდ-მივი მუშაობა სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის განახლება-გაუმჯობესებისა და ხელმისაწვდომი მომსახურების სერვისით უზრუნველყოფისათვის. სასაფლაოების პასპორტიზაციის დასრულებით მუნიციპალიტეტს ექნება ზუსტი და ამომწურავი ინფორმაცია თავისუფალი, უპატრონო და სამემკვიდრეო სასაფლაოების შესახებ. ამასთან შექმნილი სრული ბაზა და საფლავების ნომერაცია გაადვილებს საფლავის ძებნას და მემკვიდრის დადგენას. პასპორტიზაციით უკვე მიღებულია პირველი შედეგები, უსახელო საფლავების მოძიებასა და მეპატრონის დაზუსტების საქმეში, აგრეთვე მნიშვნელოვანია  ერთიანი ელექტრონული  სისტემის დანერგვა, სასაფლაოზე საფლავების დასუფთავების, მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. საფლავებისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთების გამოყოფასა და დაკრძალვის პროცესზე ყოველდღიური მონიტორინგის განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამა;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამა:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზრუნველყოფილია მუნიციპალური სასაფლაოების გამართული ფუნქციონირება.

 

1.5.1

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 02 05 01)

ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვა;

 

1.6

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამის მიზანი - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების კოორდინაცია.

საქალაქო ინფრასტრუქტურის  კეთილმოწყობის დაგეგმვა, მოწყობა, მოვლა-პატრონობა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალაქ ბათუმის სტრატეგიული განვითარებისათვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-პატრონობისა და განვითარების ღონისძიებები ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

1.6.1

()იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო (პროგრამული კოდი 02 06 01)

ქვეპროგრამის მიზანია - საქალაქო მეურნეობის მოვლა-პატრონობა, რეაბილიტაცია და განვითარება, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და კომუნალური საკითხების კოორდინაცია;

სხვადასხვა ტურისტული ობიექტების მართვა;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობისათვის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ადმინისტრირება და მართვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

1.6.2

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 06 02)

პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების ექსპერტიზა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით);

მიწისქვეშა კომუნიკაციების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების  სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პარკების, მოედნების, სკვერებისა და სპორტული მოედნების  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა.

 

1.7

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 07)

პროგრამის მიზანია ქალაქში სადღესასწაულო გარემოს შექმნა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

 

1.7.1

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები (პროგრამული კოდები 02 07 01 - 02 07 02)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

 

1.7.2

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდები 02 07 03)

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

ბიუსტების, ძეგლების და ქანდაკებების მოვლა-დასუფთავება;

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი.

 

 

2

პრიორიტეტი: ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 00)

 

 

2.1

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც  მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ქალაქის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 •  ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
 • საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

 

2.1.1

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქალაქის დასუფთავების რეგულარული სამუშაოები;

ქალაქის დასუფთავების დამატებითი სამუშაოები;

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა;

ნარჩენების გატანა;

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება.

 

2.1

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი - ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და გამწვანებული ტერიტორიების გაფართოება.

ქალაქის მკვეთრი ზრდის ფონზე ჯანსაღი ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, როგორც ერთიანი სტრუქტურის მიმართებაში, ასევე მისი ცალკეული ფრაგმენტების კონტექსში. ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა; ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები; ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  შემდეგი ქვეპროგრამები:

- პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა;

- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო

 

2.1.2

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდები 03 02 02)

ინასარიძის ქუჩა #3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;         

ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. N96-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;         

ქ. ბათუმში, ი. კობალაძის ქ #9-ის მიმდებარედ, (ს.კ. 05.24.07.032) მიწის ნაკვეთზე სკვერის მოწყობა;            

ქ. ბათუმში, ზედაღელეს ქ. N16-ის მოპირდაპირედ სკვერის მოწყობა;            

ქ. ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N2ა-4-6 (ძველი სასამართლოს შენობის წინ) სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. N96-ში სკვერის მოწყობა        ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. N96-ში სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, გრ. ლორთქიფანიძის ქუჩაზე ანგისის ხიდის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა;     

ქ. ბათუმში მარკოზ აჭარელის N6-ის (ყოფილი ქავთარაძის ქ. N6) მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა        ქ. ბათუმში მარკოზ აჭარელის N6-ის (ყოფილი ქავთარაძის ქ. N6) მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი სკვერის მოწყობა;

ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

ზ. გორგილაძის ქ. N8-ში, მდებარე სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შადრევნის (2 ცალი) რეაბილიტაცია.

ქ. ბათუმში ღვთისშობლის ეკლესიის მიმდებარედ ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე შადრევნის რეაბილიტაცია;

ქ. ბათუმში ცენტრალური პარკის გარე განათების მოწყობა;              

ცენტრალური პარკის დაცვა.

 

2.1.3

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებები;

სანერგე-სასათბურე მეურნეობის მოვლა-ექსპლუატაცია;

ხე-მცენარეების შეძენა-დარგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

2.1.4

()იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მართვა ადმინისტრირება;

 

 

3

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 

3.1

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი - სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა

სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფეხურია. ბავშვს, რომელიც ხარისხიან სკოლამდელ აღზრდას გადის, გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი აქვს სკოლაში და შემდგომ. სკოლამდელ განათლებაში ინვესტირება არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინვესტირება არა მხოლოდ ბავშვში, არამედ საზოგადოებაში. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ბავშვის სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. როდესაც ბავშვი სათანადოდ არის განვითარებული სასკოლო მზაობის კუთხით, იგი ბევრად უფრო წარმატებულია განათლების შემდეგ ეტაპებზე (სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი და სხვა) და ეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის ცხოვრებისეულ წინსვლას.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

„ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება;

- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელმისაწვდომია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო

 

3.1.1

()იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის მიზანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა:

საბავშვო ბაღების მართვა-ადმინისტრირება;

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა ტრენინგები.

 

3.1.1

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

3.2

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის მიზანი -  ახალგაზრდების  კვალიფიკაციის ამაღლებისა და  შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდის ხელშეწყობა, ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება, ბათუმში მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშე.

ქალაქის ეკონომიკური და სოციალური პროგრესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რესურსი ადამიანური კაპიტალია. განათლება ქალაქის განვითარებისთვის გამორჩეულად პრიორიტეტული, გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი სფეროა. შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია უწყვეტი სწავლის სისტემის განვითარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა.

ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 10-მდე კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება.  უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების განვითარება, ახალგაზრდების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, მათი უცხოეთში სტაჟირებისა და დეფიციტურ და მოთხოვნად სპეციალობებზე მომზადება - გადამზადების ხელშეწყობა, ბათუმელი ნიჭიერი და მიზანდასახული ახალგაზრდების სტიმულირების გზით მათი აკადემიური მოსწრების ამაღლება.

მნიშვნელოვანია ასევე სათანადო ყურადღება მიექცეს ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლების ცნობადობის გაზრდას განათლების საერთაშორისო ბაზარზე. მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, უფლებამოსილების ფარგლებში, ხელს შეუწყობს ქალაქ ბათუმში ახალი, ევროპული საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნასა და ფუნქციონირებას, განახორციელებს ბათუმის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ინიცირებული იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომლებიც ითვალისწინებენ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ცნობადობის გაზრდას. პრიორიტეტის ფარგლებში ასევე განხორციელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობა (კონფერენციების, ფორუმების და ა.შ. თანადაფინანება), ლექტორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის/უცხოეთში სტაჟირების ხელშეწყობა. ბათუმში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა განვითარება და ცნობადობის გაზრდა, იქნება გარანტი უფრო მეტი უცხოელის მოზიდვისა ბათუმის უმაღლეს სასწავლებლებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელშეწყობილია  ბათუმელი ახალგაზრდების  პროფესიული  განვითარება  და წახალისებულია  ბათუმელი სტუდენტები; ხელშეწყობილია ბათუმში  მოქმედი უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

 

3.2.1

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის (პროგრამული კოდი 04 02 02)

განათლებული საზოგადოება წარმატებული და ძლიერი სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ამაღლდეს სტუდენტის სწავლის ხარისხი, მნიშვნელოვანია მისი მოტივირება. სწავლის მოტივაცია კი წარმატების უმთავრეს ფაქტორს წარმოადგენს. მოტივაცია არის სტიმული, ქმედება, წახალისება, ძალა, რომელიც იწვევს სტუდენტის სურვილს,  იმოქმედოს, ისწავლოს, მიაღწიოს უფრო მაღალ შედეგს.

მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილების ფარგლებში, პირველ ყოვლისა  წაახალისებს ქალაქისთვის პრიორიტეტულ  და მნიშვნელოვანი მიმართულებების სტუდენტებს, რათა მათ  გაზრდილი მოტივაციით  მეტად აიმაღლონ სწავლის ხარისხი და საბოლოოდ ქალაქმა მიიღოს სპეციალისტი, რომელიც თავისი მიმართულებით მაღალკვალიფიციური იქნება.  სწორედ, ამ მიზნით შეიქმნა ქვეპროგრამა „ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის“.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ სტუდენტებზე სტიპენდიის გაცემას - ღონისძიების ფარგლებში  სტიპენდიანტთა შერჩევა განხორციელდება კონკურსის წესით.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ, ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ  სტუდენტებს, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისათვის რეგისტრირებულნი არიან ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება, ამასთან, ამ ქვეპროგრამით განსაზღვრულ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს - იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული უნდა ჰქონდეთ შემდეგი დადებითი შეფასება - მინიმუმ (B) - ძალიან კარგი (81 ქულა და მეტი), ხოლო სხვა დანაჩენ მიმართულებებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს - იმავე საფეხურის წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად მიღებული უნდა ჰქონდეთ შემდეგი დადებითი შეფასება  - (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი).

სტიპენდიების გაცემა (თვეში 200 ლარი);

 

3.3

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანი -  ზოგად განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

 

3.3.1

ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03 01)

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

 

4

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 

4.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

ადამიანისათვის ფიზიკური აქტივობა აუცილებელია, იგი პირდაპირ გავლენას ახდენს მის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ განვითარებაზე, ის აძლიერებს იმუნიტეტს და ანვითარებს ტვინის უჯრედებს. სპორტი ხელს უწყობს სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირებას, სპორტს გააჩნია როგორც აღმზრდელობითი, ისე გამაჯანსაღებელი ფუნქცია. სპორტით დაკავება საუკეთესო საშუალებაა ჭარბი წონის, სიგარეტზე დამოკიდებულების, თუ სხვა მანკიერი თვისების თავიდან ასარიდებლად.

სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით:

• ჯანდაცვის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, მოსახლეობაში პროგრესულად არის გაზრდილი არაგადამდებ დაავადებათა მაჩვენებლების სიხშირე, განსაკუთრებით ბავშვებსა და მოზარდებში (ტანადობის დარღვევა, სკოლიოზი, კიფოზი, ჭარბწონიანობა, გულსისხლძარღვთა, სიმსივნური და სხვა არაგადამდები დაავადებები).

• დაბალია მოსახლეობის ფიზიკური აქტივობისა და მასობრივ სპორტში ჩართულობის მაჩვენებლები, რასაც ადასტურებს „სოციოლოგიური და მარკეტინგული კვლევების ცენტრის“ მიერ 2013 წლის ზაფხულში ჩატარებული კვლევების მონაცემები. სიტუაციას აუარესებს ახალგაზრდებში სხვადასხვა არაჯანსაღ გასართობთა  მზარდი პოპულარობა (კომპიუტერული თამაშები, ტოტალიზატორი, კაზინო და სხვა).

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;

- სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა;

- ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი ,,ნონა'';

- ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - უზრუნველყოფილია  საზოგადოების  ჩართულობა  სპორტის  სხვადასხვა  სახეობებში,  გაუმჯობესებულია  ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები

 

4.1.1

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ეზოს ფეხბურთი  

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის ფესტივალი            

აუტიზმის მქონე ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა       

 

4.1.2

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ბათუმელი სპორტსმენების/მწვრთნელების ფინანსური მხარდაჭერა;

წლის შემაჯამებელი შეხვედრა  წარმატებულ სპორტსმენებთან და სპორტის დამსახურებულ მოღვაწეებთან;

 

4.1.3

()იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" (პროგრამული კოდი 05 01 05)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

ტურნირების ორგანიზება და მონაწილეობა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

4.1.4

()იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი (პროგრამული კოდი 05 01 06)

კლუბის მართვა და ადმინისტრირება;

სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;

ცხენებისათვის საკვები მარაგების შეძენა და სამედიცინო მომსახურება.

 

4.2

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

სპორტულ ცხოვრებაში მოსახლეობის ჩართულობა და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა წარმოუდგენელია მოწესრიგებული და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით მოწყობილი ინფრასტრუქტურისა და სპორტული ბაზების გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ქალაქის მასშტაბით მოეწყო ათეულობით მინი სპორტული მოედანი, მაინც არასაკმარისია მათი რაოდენობა. თითქმის არ არსებობს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სპორტული ინფრასტრუქტურა, ხოლო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის უმრავლესობა სარეაბილიტაციოა და საჭიროებს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სპორტთან მიმართებაში, რომელიც საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარდა, კითხვაზე თუ რა უშლის ხელს დღეს სპორტის განვითარებას, არასაკმარის დაფინანსებასა და სპორტულ სექციებთან ერთად კვლევაში ჩართული ადამიანების უდიდესი ნაწილი პრობლემას ინფრასტრუქტურაში ხედავს. მოსახლეობა სპორტის განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორად ასახელებს სპორტული ბაზებისა და მოედნების არ არსებობას და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს 2021 წელს მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიხედვით ა(ა)იპ ბათუმის სპორტულ ცენტრთან არსებული სექციების მხარდაჭერას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი;

- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გამართული   და   განახლებულია   მუნიციპალური   სპორტული   ინფრასტრუქტურა    და   ხელშეწყობილია   ცენტრთან ასრებული სპორტული სექციების მუშაობა

 

4.2.1

()იპ ბათუმის სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მართვა და ადმინისტრირება;

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ჰოკეის კლუბის განვითარება;

სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრის ბაზაზე ფიგურული ციგურაობის კლუბის განვითარება;

ამპუტანტ ფეხბურთელთა მხარდაჭერის პროგრამა,

'სანიჩბოსნო სპორტის განვითარების ხარჯები (ბაიდარკები).

 

4.2.2

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქ. ბათუმში სხვადასხვა ლოკაციებზე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია;

 

4.3

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი - ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

 ათწლეულების განმავლობაში ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები, რაც ქალაქის პოპულარიზაციას და ცნობადობის გაზრდას უწყობს ხელს. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ბათუმის, როგორც შავი ზღვის რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრის განვითარება,

პროგრამის მეშვეობით განხორციელდება კულტურის პოპულარიზაცია და გაიზრდება კულტურის ხელმისაწვდომობა, დაცული იქნება თვითგამოხატვის მრავალფეროვნება, ადგილობრივ ხელოვანებს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება, უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა და ეთნიკურ უმცირესობათა ჩართულობა, საზოგადოების ტრადიციული ღირებულებების დაცვა და სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავატვისა და  კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კულტურული ღონისძიებების მართვა და ადმინისტრირება;

- ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები;

- კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა;

- საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა;

- კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელშეწყობილია  ქალაქში კულტურული ცხოვრების მრავალფეროვნება.

 

4.3.1

კულტურული ღონისძიებების მართვა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრის დაფინანსება ქალაქში სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზებისა და მართვის მიზნით .

 

4.3.2

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 03 02)

- 3 და 8 მარტი - დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 23 მარტი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 9 აპრილი -საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღისა და საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

- 28 აპრილი - ბათუმობის ღონისძიებები;

- 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

-  წილხვდომილობის დღესასწაული;

- 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

- 1 ივნისი - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;

- 8-11 აგვისტო - 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეთა ხსოვნისადმი  მიძღვნილი  ღონისძიებები;

 - ქალაქის საახალწლო - სადღესასწაულო ღონისძიებები.   

 

4.3.3

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ებრაული, აზერბაიჯანული, უკრაინული, რუსული, სომხური, იეზიტური,  თურქული, ბერძნული და გერმანული  ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფის მიერ ინიცირებული პროექტების დაფინანსება.                    

 

4.3.4

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კონკურსის წესით შერჩეული სხვადასხვა ფესტივალების მხარდაჭერა,  რაც გაზრდის კულტურასა და ხელოვნებაზე  ხელმისაწვდომობას და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს  ქალაქში კულტურული ცხოვრების გააქტიურებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის განვითარებას.         

 

 

4.3.5

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03 05)

დადგენილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით კონკურსში გამარჯვებულ პირთა დაფინანსება.

 

4.4

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის მიზანი - კულტურულ-საგანმანათლებლო  საქმიანობის ხელშეწყობა და ბათუმში მოღვაწე ხელოვანთა მხარდაჭერა.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა.

მრავალსაუკუნოვანი ქართული ფოლკლორი ღირსეულ ადგილს იკავებს საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში.  მასში ასახულია ჩვენი ხალხის ყოფა-ცხოვრება, ქართველი ერის თვითმყოფადობა და ეთნოკულტურა.

თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობით, ხელმისაწვდომია კულტურისა და შემოქმედების ტრადიციული და თანამედროვე ფორმების, ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების თანაარსებობის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მონაწილეობის თანაბარი ხელშეწყობა.

ა(ა)იპ „აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის“ სრულფასოვანი ფუნქციონირებით, ხელი შეეწყობა ეროვნული ლიტერატურის, ლიტერატურის მემკვიდრეობის დაცვის, კოლექციებისა და საარქივო მასალების გაციფრულებას, ინტერნეტ - ბიბლიოთეკების მრავალფუნქცურ დაწესებულებად ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის საგანმანათლებლო საქმიანობას, სოციალიზაციისა და საჯარო მომსახურებათა ხელმისაწვდომობას.

ხელოვანთა პროფესიული განვითარებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის მნივნელობანია მათი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივ კულტურულ პროექტებში მონაწილეობა, ურთიერთობების დამყარება, ინფორმაციის გაცვლა და გამოცდილების გაცნობა-გაზიარება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ფოლკლორის ხელშეწყობა;

- თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა;

- კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა;

- ხელოვანთა ხელშეწყობა;

- ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა;

ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო  დაწესებულებების საქმიანობა და მხარდაჭერილია ბათუმში მოღვაწე ხელოვანები.

 

4.4.1

ფოლკლორის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 01)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ენვერ ხაბაძის სახელობის სახელმწიფო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ბათუმის“ დაფინანსება;

 

4.4.2

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 02)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ჯაზ-ბიგ ბენდის და ჯგუფი „GEO PLANET“-ის დაფინანსება;

 

4.4.3

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 03)

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრთან არსებული ქალთა კამერული გუნდის, სიმებიანი კვარტეტის და სასულე ორკესტრის დაფინანსება;

 

4.4.4

ხელოვანთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04 04)

ღონისძიება „წლის ხელოვანი“

 

4.4.5

()იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის . ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 04 05)

მუნიციპალური ბიბლიოთეკების მართვა-ადმინისტრირება;

კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები;

ბეჭდური გამოცემების შეძენა, წიგნადი ფონდის შევსება-განახლება;

ბიბლიოთეკების მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის განახლება;

 

4.5

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის მიზანი - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება და დაცვა.

კულტურული მემკვიდრეობა ამოუწურავი რესურსია. ამ უძვირფასესი რესურსის გამოვლენა, დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება სოციალური და ეკონომიკური წინსვლის აუცილებელი პირობაა.  კულტურული მემკვიდრეობა სულიერი და მატერიალური განვითარების მატიანე, ერის თვითშეგნების ჩამოყალიბებისა და თვითმყოფადი ეროვნული კულტურის უწყვეტობის წინაპირობა და კაცობრიობის საერთო საგანძურის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მიხედვით,  მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებაა ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. ამ უფლებამოსილების შესრულების მიზნით, 2021 წელს განხორციელდება ქვეპროგრამა „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია“.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები.

 

4.5.1

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 05 05 01)

'ქ. ბათუმში, ირაკლი აბაშიძის ქ. N6/ბარათაშვილის ქ. 26-ში საცხოვრებელიi სახლის რეაბილიტაცია;

 

4.6

განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები ბათუმელი ახალგაზრდობისათვის (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის მიზანი - ახალგაზრდების განვითარებაზე, ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული არაფორმალური განათლების სივრცის უზრუნველყოფა და ახალგაზრდების იდეების განხორციელების ხელშეწყობა.

საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 17 ივლისის №7054 დადგენილების „2020–2030 წლებისთვის საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის კონცეფცია“, თანახმადაც, ადგილობრივმა  ხელისუფლებამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი უნდა შეუწყოს კონცეფციით განსაზღვრული სტრატეგიული პრიორიტეტების განხორციელებას, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელებას. 

კონცეფციით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად კონცეფცია განსაზღვრავს 5 სტრატეგიულ პრიორიტეტს და 22 მოსალოდნელ შედეგს, რომელთა შესრულებისთვის პასუხისმგებელი არიან საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებები. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარების ხელშეწყობისთვის, 2021-2024 წლებში განხორციელდება არაფორმლური განათლების უზრუნველყოფის ხელშემწყობი ღონისძიებები, მხარდაჭერილი იქნება ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტების ჩატარება და დაფინანსდება ახალგაზრდების ინიციატივები და იდეები. გარდა აღნიშნულისა, ახალგაზრდებსა და მოზარდებს ექნებათ შესაძლებლობა შეიკრიბონ უსაფრთხო სივრცეში კერძოდ, ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის" განხორციელებისთვის გამოყოფილ ფართში, იმსჯელონ აქტუალურ და მათთვის საინტერესო თემებზე, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, კულტურული მისწრაფებები და გაუზიარონ თანატოლებს თავიანთი ინტერესები.

უკვე არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში დამატებით მოეწყობა გასართობი სივრცე. რაც ახალგაზრდების ჩართულობასა და ახალგაზრდების განვითარების ხელშემწყობი პროგრამებით დაინტერესებას გაზრდის, ამავდროულად ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების თავისუფალი დროის რაციონალურად გამოყენებას, საერთო ინტერესების მქონე ახალგაზრდების დაახლოებასა და ერთობლივად ინიციატივებისა და იდეების განხილვას, პროექტების შექმნასა და განხორციელებას.

ქალაქის ცენტრისგან დაშორებულ უბნებში არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის გზარდისთვის, მოეწყობა ახალგაზრდული სივრცეები, რაც საშუალებას მისცემს ქალაქიდან მოშორებით მცხოვრებ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს ადგილზე მიიღონ ის სერვისები, რასაც ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ახალგაზრდების განვითარების მხარდაჭრის, კერძოდ კი არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში ახორციელებს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა;

- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

 

4.6.1

ახალგაზრდული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 06 01)

ახალგაზრდული ცენტრის მოვლა-პატრონობა;      

ახალგაზრდების თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;

„შენი იდეა ბათუმს" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ქუჩის ხელოვნების მოძრაობა ბაფიტი / street art movement BAFFITI" განხორციელება                    

„შენი იდეა ბათუმს" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის  „ბათუმის ინკლუზიური თეატრალური დასი" განხორციელება                   

„შენი იდეა ბათუმს" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ფერადი ეზოები ბავშვებს" განხორციელება                              

„შენი იდეა ბათუმს" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „ბათუმის ღია თეატრალური ფესტივალის" განხორციელება                  

„შენი იდეა ბათუმს" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტის „მობილური კინოთეატრი" განხორციელება.                             

 

4.6.2

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 06 02)

ინტელექტუალური თამაში რა? სად? როდის?        

    

 

5

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 

5.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი - მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება  და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება.  ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა ქ. ბათუმის მერიის მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქ. ბათუმის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით  (საქართველოსა  და აჭარის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები)  დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინასება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალო ვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის.  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მიღწევა სრულიად შესაძლებელია ჯანმრთელობის დაცვის პრიორიტეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი ქვეპროგრამების მეშვეობით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-  მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;

-  ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია;

-  ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;

-  მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა;

-  შშმ სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია;

-  ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;

-  ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება;

-  მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;

-  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება;

-  სამედიცინო დაწესებულებების შესაძლებლობების კვლევა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

 

5.1.1

მოწყვლადი  სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფაგლებში ხორციელდება:

ბრონქული ასთმით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;               

ეპილეფსიით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;            

დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის;             

18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;  18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით, გალაქტოზემიით და მუკოვისციდოზით  დაავადებულ  პირთა მატერიალური დახმარება;         

18 წლის ასაკის ზემოთ ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა მატერიალური დახმარება             პარკინსონით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ხელშეწყობილია ახალგაზრდების განვითარება

 

5.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 30-დან 40 წლამდე ქალებისათვის მამოლოგის კონსულტაცია და მამოგრაფია;              

25 დან 30 წლამდე ასაკის ქალებისათვის სარძევე ჯირკვლის ელასტოგრაფია;        

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ქალებისათვის ონკო-მარკერებით გამოკვლევა; საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით.    

 

5.1.3

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული, შშმ სტატუსის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

 

5.1.4

მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და  ორთოპედიული  მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურებათ.

 

5.1.6

... სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 06)

შშმ პირებისა და  დაინვალიდებულ  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა,  ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა,  მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების, სოციალურად დაუცველი (100 001-მდე სარეიტინგო ქულების მქონე) ხუთი და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახების  დასვენება;

შშმ პირებისა და  დაინვალიდებულ  (ომში და ომის შემდგომ) ომის ვეტერანთა,  ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, შშმ სტატუსის ბავშვთა,  მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების თანმხლები პირების  მომსახურეობა.

 

5.1.7

ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში:

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის ძალადობის მსხვერპლ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურება               

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა მეორადი (საჭიროების შემთხვევაში) სქრინინგი მუკოვისციდოზზე         

ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა             

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია                

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება.       

ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა     

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია;

 

5.1.8

ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა  და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

ლეიკემიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარება;

 

5.1.9

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ბენეფიციართა  გეგმიური ოპერაციული  მკურნალობის  თანადაფინანსების ფარგლებში მომსახურეობა გაეწევა  რეგისტრირებულ საქართველოს  შემდეგ მოქალაქეებს, რომლებიც ჩართული არიან საყოველთაო ჯანდაცვაში: N 36-ე დადგენილებით  სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახის წევრებს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 100001-დან   200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;  მოქალაქეებს, რომელთა დახმარების საჭიროება დასტურდება  ადმინისტრაციული ერთეულის მენეჯერის მიერ გაცემული  დასკვნის საფუძველზე. ასევე 165-ე დადგენილების ბენეფიციარებს ( 0-6  წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასაკით პენსიონერებს,სტუდენტებს), რომელთაც არ აქვთ 70001-დან   200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა და  არ სარგებლობენ აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამებით. მათ დაუფინანსდებათ მკურნალობა გარკვეული სქემის მიხედვით. (საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებული თანხიდან): N 36-ე დადგენილების ბენეფიციარებს 30 %-ის, ხოლო 165 -ე დადგენილების ზემოთჩამოთვლილ ბენეფიციარებს  0-6  წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს 20 პროცენტის, ხოლო ასაკით პენსიონერებს 10 პროცენტის ფარგლებში. მეორე  ღონისძიებაში ჩასართავად ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 3. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირების მოწმობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ - ფორმა IV-100/ა. 5. სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურა მომსახურეობის მითითებით. 6. საყოველთაო ჯანდაცვის   მიერ გაცემული მიმართვა  მის მიერ ასანაზღაურებელი თანხის მითითებით. 7.ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელის მიერ გაცემული დასკვნა. გათვალისწინებული მომსახურეობა განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. ვაუჩერის გაცემის, გამოყენების წესს და ქვეპროგრამის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს  საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვრავს ქ. ბათუმის მერი..

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ასევე ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ  ღვიძლის ტრანსპლანტაციის და ძვლის ტვინის გადანერგვის საჭიროების მქონე პირტა დახმარება

 

5.1.11

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება (06 01 11)

მობილური გუნდის მიერ ბენეფიციართა  ბინაზე მომსახურება.

 

6.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი - საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-  კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება;

-  მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა;

-  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება;

-  მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

-  მუნიციპალური უფასო სასადილო;

-  დროებითი ღამის თავშესაფარი;

-  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა;

- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა;

 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მხარდაჭერა;
 •  დასაქმების ხელშეწყობა.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები. შემცირებულია მოსახლეობის სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკები.

 

6.2.1

კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 1,85 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ სულზე 1,30 ლარი):

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი       
 • ვეტერანი, მათთან გათანაბრებული პირი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალდაკარგულები              
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახები (5 და მეტი შვილი), მარტოხელა დედები და მათი შვილები

სატელეფონო-სააბონენტო გადასახადის დაფარვა (თვეში ერთ ოჯახზე 5 ლარი);

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი და შშმ სტატუსის  ბავშვი                            
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                            

გაზიფიცირების - ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90%-ს თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე:

 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები და შშმ სტატუსის  ბავშვები              
 • ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული პირები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მარჩენალ დაკარგულები                            
 • 0-70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი პირები

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულების თხევადი აირის ტალონით დახმარება.

 

6.2.2

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

სადღესასწაულო დღეებში ვეტერანებზე (ომის მონაწილეები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები) მატერიალური დახმარების გაწევა       

15 თებერვალი - სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული  ვეტერანები       

9 მაისი - II მსოფლიო ომის მონაწილეები და II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები             

27 სექტემბერი -  საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ინვალიდები              ახალ წელთან  დაკავშირებით - სხვა სახელმწიფო ტერიტორიაზე ბრძოლებში დაინვალიდებული  ვეტერანები; საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრები და დაინვალიდებული ვეტერანები; II მსოფლიო ომის მონაწილეები  და  II მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები.             

შვილის შეძენასთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა         

ვეტერანთა (ომის მონაწილე) და სოციალურად დაუცველ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა      

გარდაცვლილი ვეტერანი (ომის მონაწილე)            

გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი (0-70000 ქულის მქონე) პირი    

ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.  

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 3 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 100 ლარის ოდენობით;        

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 4 შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით;        

0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 180 ლარის ოდენობით;         

5 და მეტი შვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება 150 ლარის ოდენობით

უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება 300 ლარის ოდენობით; 

18 წლის ასაკის ჩათვლით შშ მქონე მოვლის საჭიროების  მქონე პირთა მატერიალური

დახმარება 60 ლარის ოდენობით;               

მარტოხელა მშობლების   ყოველთვიური დახმარება 120 ლარის ოდენობით;          

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველ  ერთ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 90 ლარის ოდენობით;

სოციალურად დაუცველი ოჯახების (0-100000 ქულის მქონე) ყოველი ერთი წლიდან ორ წლამდე ასაკის ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა 50 ლარის ოდენობით.

 

6.2.3

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა (ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციარები, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირები, 0-70 000 ქულის მქონე ბენეფიციარები, შშმ პირები,შშმ სტატუსის ბავშვები, მოსწავლეები) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 100%-ით სუბსდირება;

განსაზღვრული სოციალური კატეგორიების პირთა  (მასწავლებლები, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები და სკოლების მანდატურები, რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) არ აღემატება 625 ლარს თვეში),  სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ასაკით პენსიონერები, საბავშვო ბაღების და ბიბლიოთეკების თანამშრომლები, პროფესიული კოლეჯი "Black sea" თანამშრომლები, რომელთა ხელფასი არ აღემატება 625 ლარს, მარტოხელა მშობლები  თვეში  მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის 50%-ით სუბსიდირება.

 

6.2.4

მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და  მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება;

ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;

 

6.2.6

მუნიციპალური უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალური უფასო სასადილოების ადმინისტრირება და მართვა;

საკვები პროდუქტების შეძენა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

6.2.7

დროებითი ღამის თავშესაფარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)

დროებითი ღამის თავშესაფრის ადმინისტრირება და მართვა;

ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურება;

საკვები პროდუქტების შესყიდვა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

6.2.8

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ბათუმის ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრისათვის დახმარების გაწევა;

ა(ა)იპ - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ომის, შრომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება "ომგადახდილის'' ქალაქ ბათუმის ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალურ ორგანიზაციაზე დახმარების გაწევა;

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისათვის   დახმარების გაწევა.

 

6.2.9

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

სოციალურად დაუცველი შშმ  და ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.001; სამი და მეტ შვილიანი, სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30.001; სოციალურად  დაუცველი ოჯახებისათვის რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 1.001-ს, სოციალური დანიშნულების საქონლისა და სარემონტო მასალების შეძენა, საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის რემონტი;

 

6.2.10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის  შშმ პირების  და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების ასისტენტით მომსახურება.

 

6.2.11

დასაქმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

განხორციელდება ბენეფიციართა სუბსიდირება (დამსაქმებლის მიერ წარდგენილ ვაკანსიაზე გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების 30%-ის ოდენობით, არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა).

 

6.3

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის მიზანი - სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება  და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

-  ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი;

-  დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები;

მაწანწალა ცხოველების  მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - 'შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო.

 

6.3.1

ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ჩამონაბანის აღება;

კალორაჟის განსაზღვრა;

განათების კოეფიციენტის განსაზღვრა;

აუზის წყლის ქიმიურ-ბაქტეოროლოგიური კვლევა;

სილამაზის სალონებისა და სტომატოლოგიური კაბინეტების ლაბორატორიული მონიტორინგი სტერილობაზე;

სადეზინფექციო საშუალებების ქიმიური კვლევა;

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (ბაღებში);

კვების პროდუქტების მონიტორინგი (სასადილოებში).

 

6.3.2

დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 02)

მრავალსართულიანი (3 სართული და მეტი) სახლებისა და სადარბაზოების დეზინსექცია თვეში ორჯერ, მაისი-ოქტომბერი (6 თვე);

ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექცი ყოველთვიურად (12 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია თვეში  ორჯერ მაისი-ოქტომბერი (6 თვე);

ქალაქის ტერიტორიის დერატიზაცია ყოველთვიურად (12 თვე);

ერთი და ორსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, იტალიური ეზოებისა და სარდაფების დეზინსექცია თვეში ერთჯერ, მაისი-ოქტომბერი;

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა - ნაგებობების და სათავსოების გარშემო;

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო სპეციალური პრეპარატებით დამუშავება, შენობა-ნაგებობებში და მათ სარდაფებში, სხვენებზე, საწყობებში,  სხვა სამეურნეო და  დამხმარე დანიშნულების ნაგებობებში;

ქვეწარმავლობის დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გაშვება.

 

6.3.3

უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქალაქის ტერიტორიიდან უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების  (ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება,  სტერილიზაცია, კასტრაცია, კვება,  ვაქცინასციასთან დაკავშირებული პროცედურები, ტრავმირებული ცხოველის მკურნალობა მ/შ ოპერაციული მკურნალობა;

ბუნებრივ არიალში გაშვებული დაბირკული გასტერილებული ცხოველების (ძაღლი, კატა) დაჭერა და ტრანსპორტირება, რევაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცედურები, ქალაქის ტერიტორიიდან ცხოველების ლეშის (სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილით) დროული გამოყვანა სპეციალური ტრანსპორტით, საჭიროების შემთხვევაში კლინიკაში შეყვანილი ცხოველების ევთანაზია (ჰუმანური დაძინება ნარკოზით), კრემაცია ან/და "ბიოთერმულ“ ორმოში დამარხვა, მოზარდი ცხოველების (ლეკვი კნუტი) დაჭერა  ტრანსპორტირება  და თავშესაფარში (ვეტერინალური კლინიკა)  გადაყვანა  მოვლა პატრონობა.

 

7

პრიორიტეტი: ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 00)

 

7.1

ქალაქის ურბანული განვითარება (პროგრამული კოდი 07 01)

პროგრამის მიზანი -  ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა.

ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გეგმაზომიერი განაშენიანებისა და რაციონალური გამოყენების, ქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ქალაქს გააჩნდეს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაცია, რომელიც უზუნველყოფს ერთის მხრივ ქალაქის, როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის სივრცითარქიტექტურული გარემოს, განაშენიანების ფორმებისა და იერსახის შენარჩუნებასა და განვითარებას, ასევე მეორეს მხრივ მისი ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, რაც განპირობებული იქნება ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის კვლევისა და შესაბამისი პოტენციალის მქონე დარგების განვითარებით, რაც ასევე თავის მხრივ შეამცირებს რისკს ბათუმი გახდეს მონოფუნქციური - ეკონომიკის ერთ სექტორზე, კერძოდ,  ტურიზმზე დამოკიდებული ქალაქი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ქვეპროგრამა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა;

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად

 

7.1.1

ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 07 01 01)

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის №33 დადგენილებით დამტკიცებული გეგმარებითი დავალების შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება;

ქალაქის ცალკეული უბნების განაშენიანების რეგულირების გეგმების შემუშავება.

 

 

 

 

8

პრიორიტეტი: მუნიციპალური სერვისების განვითარება (პროგრამული კოდი 08 00)

 

8.1

მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 08 01)

პროგრამის მიზანი - მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა.

მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობის გაზრდისა და უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება;

- ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო;

- თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა;

- ა(ა)იპ  ბათუმის მუნიციპალური  ინსპექცია.

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი - ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა.

 

8.1.1

ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 08 01 01)

ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა;

 

8.1.2

()იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო (პროგრამული კოდი 08 01 02)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული ბიზნეს პროცესების ანალიზი, პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, ერთიანი ელექტრონული სერვისების და გეოსერვისების პორტალის შექმნა;

მუნიციპალური სერვისების ავტომატიზაცია და მუნიციპალური მომსახურების სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება;

 

8.1.3

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 08 01 04)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება;

ქონების პასპორტიზაცია;

ქონების აუდიტორული შეფასების დასკვნების მომზადება;

ელექტრონული აუქციონების მომსახურების შეძენა;

თვითმართველობის საკუთრებში არსებული ქონების დაცვითი მომსახურების შესყიდვა;

 

8.1.4

()იპ  ბათუმის მუნიციპალური  ინსპექცია  (პროგრამული კოდი 08 01 05)

მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება;

 

8.2

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება (პროგრამული კოდი 08 02)

პროგრამის მიზანიმონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვის მიზანს წარმოადგენს თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობის მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაცია, მოქალაქეთა საჭიროებებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის შემუშავება და საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება.

მონაწილეობითი ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ალტერნატიული მექანიზმი, წარმოადგენს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესის ნაწილს, რომლის ფარგლებშიც მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობით მუშავდება და განისაზღვრება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი პროექტები. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესი ხორციელდება ქ, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით.

საჯარო ხმის მიცემის საფუძველზე გამოვლენილი საპროექტო განაცხადი, რომელმაც ხმის მიცემის პროცედურის საფუძველზე დააგროვა ყველაზე მეტი ხმა დაფინანსდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

- მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება.

 

 

 


თავი III
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 13. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 157,992.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრ.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

პროგრამის/

ქვეპროგრამის

განმახორცი

ელებელი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

172,591.5

158,874.5

157,992.9

 

157,992.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,509.0

2,585.0

2,610.0

 

2,610.0

 

 

ხარჯები

97,154.5

93,858.4

94,215.6

 

94,215.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

21,970.3

24,614.5

24,988.4

 

24,988.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

36,276.4

38,521.4

39,611.2

 

39,611.2

 

 

პროცენტი

4,686.0

359.4

258.9

 

258.9

 

 

გრანტები

3.2

15.5

15.0

 

15.0

 

 

სუბსიდიები

16,207.3

14,756.4

12,026.3

 

12,026.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,327.9

8,913.6

9,816.3

 

9,816.3

 

 

სხვა ხარჯები

8,683.6

6,677.6

7,499.5

 

7,499.5

 

 

არაფინანსური აქტივები

59,628.2

63,069.3

60,720.8

 

60,720.8

 

 

ვალდებულებები

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

27,230.9

10,688.4

11,652.1

 

11,652.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

233.0

214.0

214.0

 

214.0

 

 

ხარჯები

11,367.3

8,662.9

8,536.6

 

8,536.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

4,466.5

4,593.1

4,593.1

 

4,593.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,075.1

2,156.5

2,163.0

 

2,163.0

 

 

პროცენტი

4,686.0

359.4

258.9

 

258.9

 

 

გრანტები

3.2

15.5

15.0

 

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.0

78.4

40.0

 

40.0

 

 

სხვა ხარჯები

64.5

1,460.0

1,466.6

 

1,466.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

54.8

78.7

59.0

 

59.0

 

 

ვალდებულებები

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

 

01 01

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,600.1

1,710.4

1,693.6

 

1,693.6

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44.0

44.0

44.0

 

44.0

 

 

ხარჯები

1,593.8

1,695.9

1,691.6

 

1,691.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,059.9

1,105.0

1,105.0

 

1,105.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

465.9

482.5

480.0

 

480.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

18.4

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

56.0

90.0

96.6

 

96.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

6.3

14.5

2.0

 

2.0

 

01 02

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

5,067.3

5,291.9

5,263.4

 

5,263.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

189.0

170.0

170.0

 

170.0

 

 

ხარჯები

5,018.8

5,227.7

5,206.4

 

5,206.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,406.6

3,488.1

3,488.1

 

3,488.1

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,540.6

1,644.1

1,653.3

 

1,653.3

 

 

გრანტები

3.2

15.5

15.0

 

15.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

60.0

30.0

 

30.0

 

 

სხვა ხარჯები

8.4

20.0

20.0

 

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

48.5

64.2

57.0

 

57.0

 

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

20,494.8

2,306.2

3,315.4

 

3,315.4

 

 

ხარჯები

4,686.0

359.4

258.9

 

258.9

 

 

პროცენტი

4,686.0

359.4

258.9

 

258.9

 

 

ვალდებულებები

15,808.8

1,946.8

3,056.5

 

3,056.5

 

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

167.1

90.2

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

18.9

4.8

 

 

 

 

 

პროცენტი

18.9

4.8

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

148.2

85.4

 

 

 

 

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

20,175.9

1,175.0

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,515.3

200.0

 

 

 

 

 

პროცენტი

4,515.3

200.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

15,660.6

975.0

 

 

 

 

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

151.8

1,041.0

3,315.4

 

3,315.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

151.8

154.6

258.9

 

258.9

 

 

პროცენტი

151.8

154.6

258.9

 

258.9

 

 

ვალდებულებები

 

886.4

3,056.5

 

3,056.5

 

01 04

სარეზერვო ფონდი

 

1,250.0

1,250.0

 

1,250.0

 

 

ხარჯები

 

1,250.0

1,250.0

 

1,250.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

1,250.0

1,250.0

 

1,250.0

 

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.1

100.0

100.0

 

100.0

 

 

ხარჯები

0.1

100.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.1

100.0

100.0

 

100.0

 

01 06

წვევამდელთა ტრანსპორტირება

11.6

19.9

19.7

 

19.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

11.6

19.9

19.7

 

19.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

11.6

19.9

19.7

 

19.7

 

01 07

საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება

4.1

10.0

10.0

 

10.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4.1

10.0

10.0

 

10.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.1

10.0

10.0

 

10.0

 

01 08

მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება

52.9

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

52.9

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

52.9

 

 

 

 

 

02 00

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

81,087.8

83,239.2

73,293.0

 

73,293.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163.0

157.0

146.0

 

146.0

 

 

ხარჯები

27,142.9

26,346.6

24,589.4

 

24,589.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,763.0

1,775.2

1,623.5

 

1,623.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,597.9

9,466.9

9,732.2

 

9,732.2

 

 

სუბსიდიები

9,673.4

10,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16.3

12.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

6,092.3

4,363.5

4,936.7

 

4,936.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

53,944.9

56,892.6

48,703.6

 

48,703.6

 

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

40,592.0

38,050.3

41,652.5

 

41,652.5

 

 

ხარჯები

6,627.4

6,427.5

6,596.2

 

6,596.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

6,488.2

6,427.5

6,596.2

 

6,596.2

 

 

სხვა ხარჯები

139.2

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

33,964.6

31,622.8

35,056.3

 

35,056.3

 

02 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

237.0

341.2

437.4

 

437.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

237.0

341.2

437.4

 

437.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

237.0

341.2

437.4

 

437.4

 

02 01 02

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

8,939.3

714.0

442.9

 

442.9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

139.2

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

139.2

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

8,800.1

714.0

442.9

 

442.9

 

02 01 03

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

2,747.5

2,876.8

2,876.8

 

2,876.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

2,730.1

2,856.8

2,856.8

 

2,856.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,730.1

2,856.8

2,856.8

 

2,856.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

17.4

20.0

20.0

 

20.0

 

02 01 04

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

2,301.6

1,337.2

1,138.8

 

1,138.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

2,301.6

1,337.2

1,138.8

 

1,138.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

2,301.6

1,337.2

1,138.8

 

1,138.8

 

02 01 05

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

24,862.0

30,479.6

34,086.3

 

34,086.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

24,862.0

30,479.6

34,086.3

 

34,086.3

 

02 01 06

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

1,504.6

1,859.2

1,973.1

 

1,973.1

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

1,219.5

1,450.0

1,466.0

 

1,466.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,219.5

1,450.0

1,466.0

 

1,466.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

285.1

409.2

507.1

 

507.1

 

02 01 07

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

 

442.3

697.2

 

697.2

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

 

ხარჯები

 

442.3

697.2

 

697.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

442.3

697.2

 

697.2

 

02 02

სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება

9,618.1

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

 

ხარჯები

8,423.4

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

 

სუბსიდიები

8,423.4

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,194.7

 

 

 

 

 

02 02 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა

1,194.7

 

 

 

 

ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო

 

არაფინანსური აქტივები

1,194.7

 

 

 

 

 

02 02 02

მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

8,423.4

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

8,423.4

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

 

სუბსიდიები

8,423.4

8,729.0

8,287.0

 

8,287.0

 

02 03

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

19,627.6

26,871.2

14,680.0

 

14,680.0

 

 

ხარჯები

3,179.2

3,730.0

1,797.0

 

1,797.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,840.8

1,730.0

1,797.0

 

1,797.0

 

 

სუბსიდიები

1,250.0

2,000.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

88.4

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

16,448.4

23,141.2

12,883.0

 

12,883.0

 

02 03 01

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

40.3

53.8

53.8

 

53.8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

40.3

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

40.3

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

53.8

53.8

 

53.8

 

02 03 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

88.4

10.6

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

88.4

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

88.4

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

10.6

 

 

 

 

02 03 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

15,090.6

19,490.3

6,280.0

 

6,280.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

1,250.0

2,000.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

1,250.0

2,000.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

13,840.6

17,490.3

6,280.0

 

6,280.0

 

02 03 05

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

3,428.4

7,003.5

8,297.7

 

8,297.7

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

1,800.5

1,730.0

1,797.0

 

1,797.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,800.5

1,730.0

1,797.0

 

1,797.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,627.9

5,273.5

6,500.7

 

6,500.7

 

02 03 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

980.0

277.1

48.5

 

48.5

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

980.0

277.1

48.5

 

48.5

 

02 03 07

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

 

35.9

 

 

 

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

 

35.9

 

 

 

 

02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

7,098.0

5,755.0

5,213.2

 

5,213.2

 

 

ხარჯები

5,188.9

4,106.6

4,937.2

 

4,937.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

72.4

 

72.4

 

 

სხვა ხარჯები

5,188.9

4,106.6

4,864.8

 

4,864.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,909.1

1,648.4

276.0

 

276.0

 

02 04 01

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

1,149.8

94.4

148.4

 

148.4

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

 

 

72.4

 

72.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

72.4

 

72.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,149.8

94.4

76.0

 

76.0

 

02 04 02

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

37.8

 

 

 

 

ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

 

ხარჯები

37.8

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

37.8

 

 

 

 

 

02 04 03

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

5,151.1

4,106.6

4,864.8

 

4,864.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

5,151.1

4,106.6

4,864.8

 

4,864.8

 

 

სხვა ხარჯები

5,151.1

4,106.6

4,864.8

 

4,864.8

 

02 04 04

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

759.3

1,554.0

200.0

 

200.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

759.3

1,554.0

200.0

 

200.0

 

02 05

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

676.1

598.9

560.4

 

560.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

525.1

598.9

553.2

 

553.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

460.5

517.2

517.2

 

517.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

62.3

78.2

36.0

 

36.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

2.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

1.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

151.0

 

7.2

 

7.2

 

02 05 01

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

676.1

598.9

560.4

 

560.4

ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

83.0

83.0

 

83.0

 

 

ხარჯები

525.1

598.9

553.2

 

553.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

460.5

517.2

517.2

 

517.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

62.3

78.2

36.0

 

36.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

2.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

1.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

151.0

 

7.2

 

7.2

 

02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა

2,605.9

2,262.6

2,039.6

 

2,039.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

74.0

63.0

 

63.0

 

 

ხარჯები

2,351.8

1,792.4

1,568.5

 

1,568.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,302.5

1,258.0

1,106.3

 

1,106.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

372.6

269.0

380.3

 

380.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.6

10.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

662.1

255.4

71.9

 

71.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

254.1

470.2

471.1

 

471.1

 

02 06 01

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1,672.9

1,473.2

1,464.6

 

1,464.6

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80.0

74.0

63.0

 

63.0

 

 

ხარჯები

1,663.1

1,473.2

1,456.6

 

1,456.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,302.5

1,258.0

1,106.3

 

1,106.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

345.4

204.0

339.3

 

339.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.6

10.0

10.0

 

10.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.6

1.2

1.0

 

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

9.8

 

8.0

 

8.0

 

02 06 02

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა

348.7

600.0

575.0

 

575.0

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

104.4

129.8

111.9

 

111.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

27.2

65.0

41.0

 

41.0

 

 

სხვა ხარჯები

77.2

64.8

70.9

 

70.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

244.4

470.2

463.1

 

463.1

 

02 06 03

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

584.3

189.4

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

584.3

189.4

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

584.3

189.4

 

 

 

 

02 07

ქალაქის კეთილმოწყობა

870.1

972.2

860.3

 

860.3

 

 

ხარჯები

847.1

962.2

850.3

 

850.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

834.1

962.2

850.3

 

850.3

 

 

სხვა ხარჯები

13.0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

23.0

10.0

10.0

 

10.0

 

02 07 01

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

23.0

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

23.0

 

 

 

 

 

02 07 02

ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

847.1

549.0

541.9

 

541.9

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

847.1

539.0

531.9

 

531.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

834.1

539.0

531.9

 

531.9

 

 

სხვა ხარჯები

13.0

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

10.0

10.0

 

10.0

 

02 07 04

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა

 

423.2

318.4

 

318.4

ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო

 

ხარჯები

 

423.2

318.4

 

318.4

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

423.2

318.4

 

318.4

 

03 00

ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

15,296.3

16,995.1

20,469.3

 

20,469.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

132.0

132.0

 

132.0

 

 

ხარჯები

12,044.1

14,031.4

14,088.8

 

14,088.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

836.3

1,300.6

1,202.6

 

1,202.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

11,206.6

12,728.8

12,885.2

 

12,885.2

 

 

სხვა ხარჯები

1.2

2.0

1.0

 

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

3,252.2

2,963.7

6,380.5

 

6,380.5

 

03 01

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება

9,310.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

 

 

ხარჯები

9,310.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,310.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

 

03 01 01

ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

9,298.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

9,298.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

9,298.0

9,914.0

10,112.5

 

10,112.5

 

03 01 02

ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება

12.0

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

12.0

 

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.0

 

 

 

 

 

03 02

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,986.3

7,081.1

10,356.8

 

10,356.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

132.0

132.0

132.0

 

132.0

 

 

ხარჯები

2,734.1

4,117.4

3,976.3

 

3,976.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

836.3

1,300.6

1,202.6

 

1,202.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,896.6

2,814.8

2,772.7

 

2,772.7

 

 

სხვა ხარჯები

1.2

2.0

1.0

 

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

3,252.2

2,963.7

6,380.5

 

6,380.5

 

03 02 02

პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა

2,881.7

2,422.8

6,357.2

 

6,357.2

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

236.7

132.2

126.7

 

126.7

 

 

საქონელი და მომსახურება

236.7

132.2

126.7

 

126.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

2,645.0

2,290.6

6,230.5

 

6,230.5

 

03 02 03

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

3,104.5

3,269.3

2,799.6

 

2,799.6

ა(ა)იპ - ბათუმის  გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

54.0

54.0

 

54.0

 

 

ხარჯები

2,497.3

2,746.2

2,649.6

 

2,649.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

836.3

810.6

810.6

 

810.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,659.9

1,933.6

1,838.0

 

1,838.0

 

 

სხვა ხარჯები

1.2

2.0

1.0

 

1.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

607.2

523.1

150.0

 

150.0

 

03 02 04

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

 

1,389.0

1,200.0

 

1,200.0

ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

78.0

78.0

 

78.0

 

 

ხარჯები

 

1,239.0

1,200.0

 

1,200.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

490.0

392.0

 

392.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

749.0

808.0

 

808.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

150.0

 

 

 

 

04 00

განათლება

15,957.8

16,424.7

16,367.2

 

16,367.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,338.0

1,338.0

1,375.0

 

1,375.0

 

 

ხარჯები

14,630.0

14,425.5

15,081.2

 

15,081.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

8,755.1

9,109.5

9,590.3

 

9,590.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,586.7

5,099.1

5,318.9

 

5,318.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114.8

100.0

60.0

 

60.0

 

 

სხვა ხარჯები

173.4

116.9

112.0

 

112.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,327.8

1,999.2

1,286.0

 

1,286.0

 

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება      

15,779.1

16,308.8

16,256.2

 

16,256.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,338.0

1,338.0

1,375.0

 

1,375.0

 

 

ხარჯები

14,451.3

14,309.6

14,970.2

 

14,970.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

8,755.1

9,109.5

9,590.3

 

9,590.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,575.8

5,088.1

5,307.9

 

5,307.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114.8

100.0

60.0

 

60.0

 

 

სხვა ხარჯები

5.5

12.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

1,327.8

1,999.2

1,286.0

 

1,286.0

 

04 01 01

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

14,518.8

14,557.8

15,055.2

 

15,055.2

ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1,338.0

1,338.0

1,375.0

 

1,375.0

 

 

ხარჯები

14,451.3

14,309.6

14,970.2

 

14,970.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

8,755.1

9,109.5

9,590.3

 

9,590.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

5,575.8

5,088.1

5,307.9

 

5,307.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114.8

100.0

60.0

 

60.0

 

 

სხვა ხარჯები

5.5

12.0

12.0

 

12.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

67.5

248.2

85.0

 

85.0

 

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

 

118.3

106.7

 

106.7

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

 

118.3

106.7

 

106.7

 

04 01 03

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და  კაპიტალური რეაბილიტაცია

1,260.3

1,632.7

1,094.3

 

1,094.3

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

1,260.3

1,632.7

1,094.3

 

1,094.3

 

04 02

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

167.9

102.0

100.0

 

100.0

 

 

ხარჯები

167.9

102.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

167.9

102.0

100.0

 

100.0

 

04 02 01

პროფესიული განვითარების  ხელშეწყობა

40.0

2.0

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

40.0

2.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

40.0

2.0

 

 

 

 

04 02 02

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის

100.0

100.0

100.0

 

100.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

100.0

100.0

100.0

 

100.0

 

 

სხვა ხარჯები

100.0

100.0

100.0

 

100.0

 

04 02 04

საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

27.9

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

27.9

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

27.9

 

 

 

 

 

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

10.8

13.9

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

10.8

13.9

11.0

 

11.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

10.8

11.0

11.0

 

11.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

2.9

 

 

 

 

04 03 01

ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა

10.8

13.9

11.0

 

11.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

10.8

13.9

11.0

 

11.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

10.8

11.0

11.0

 

11.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

2.9

 

 

 

 

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

13,491.7

10,844.3

12,585.3

 

12,585.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

419.0

425.0

424.0

 

424.0

 

 

ხარჯები

12,921.0

10,155.2

9,803.6

 

9,803.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

3,345.5

3,536.1

3,520.3

 

3,520.3

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,359.4

2,081.5

1,923.5

 

1,923.5

 

 

სუბსიდიები

4,952.3

3,925.1

3,604.0

 

3,604.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.3

14.5

10.1

 

10.1

 

 

სხვა ხარჯები

1,250.5

598.0

745.7

 

745.7

 

 

არაფინანსური აქტივები

570.7

689.1

2,781.7

 

2,781.7

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,546.0

4,308.1

3,973.4

 

3,973.4

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

 

11.0

 

 

ხარჯები

5,538.3

4,308.1

3,973.4

 

3,973.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

111.8

112.5

112.5

 

112.5

 

 

საქონელი და მომსახურება

712.2

303.7

391.9

 

391.9

 

 

სუბსიდიები

4,453.2

3,860.1

3,449.0

 

3,449.0

 

 

სხვა ხარჯები

261.0

31.8

20.0

 

20.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

7.7

 

 

 

 

 

05 01 01

მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

371.7

84.4

187.9

 

187.9

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

ხარჯები

368.9

84.4

187.9

 

187.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

368.9

84.4

187.9

 

187.9

 

 

არაფინანსური აქტივები

2.8

 

 

 

 

 

05 01 02

საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

248.7

 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

248.7

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

78.7

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

170.0

 

 

 

 

 

05 01 03

ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა

47.2

35.0

20.0

 

20.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

47.2

35.0

20.0

 

20.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

10.0

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

41.4

25.0

20.0

 

20.0

 

05 01 04

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

4,374.5

3,860.1

3,449.0

 

3,449.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

4,374.5

3,860.1

3,449.0

 

3,449.0

 

 

სუბსიდიები

4,374.5

3,860.1

3,449.0

 

3,449.0

 

05 01 05

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

355.5

187.6

181.6

 

181.6

ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

6.0

 

6.0

 

 

ხარჯები

355.5

187.6

181.6

 

181.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

57.6

57.6

57.6

 

57.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

248.3

124.0

124.0

 

124.0

 

 

სხვა ხარჯები

49.6

6.0

 

 

 

 

05 01 06

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

148.4

141.0

134.9

 

134.9

ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

 

5.0

 

 

ხარჯები

143.5

141.0

134.9

 

134.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

54.2

54.9

54.9

 

54.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

89.3

85.3

80.0

 

80.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

0.8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4.9

 

 

 

 

 

05 02

მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

1,788.7

1,846.8

3,533.3

 

3,533.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

48.0

48.0

 

48.0

 

 

ხარჯები

1,340.7

1,311.3

1,288.6

 

1,288.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

451.5

583.3

583.2

 

583.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

885.7

714.5

698.9

 

698.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

7.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

448.0

535.5

2,244.7

 

2,244.7

 

05 02 01

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

1,360.6

1,318.3

1,327.7

 

1,327.7

ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

48.0

48.0

 

48.0

 

 

ხარჯები

1,340.7

1,311.3

1,288.6

 

1,288.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

451.5

583.3

583.2

 

583.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

885.7

714.5

698.9

 

698.9

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.5

6.5

6.5

 

6.5

 

 

სხვა ხარჯები

 

7.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

19.9

7.0

39.1

 

39.1

 

05 02 02

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

102.8

31.1

31.1

 

31.1

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

არაფინანსური აქტივები

102.8

31.1

31.1

 

31.1

 

05 02 03

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

325.3

497.4

2,174.5

 

2,174.5

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

არაფინანსური აქტივები

325.3

497.4

2,174.5

 

2,174.5

 

05 03

კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები

2,729.6

1,660.4

1,947.6

 

1,947.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

107.0

98.0

 

98.0

 

 

ხარჯები

2,729.6

1,655.9

1,443.6

 

1,443.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

856.5

868.0

840.6

 

840.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

1,196.0

582.9

398.0

 

398.0

 

 

სუბსიდიები

499.1

65.0

155.0

 

155.0

 

 

სხვა ხარჯები

177.9

140.0

50.0

 

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4.5

504.0

 

504.0

 

05 03 01

კულტურული ღონისძიებების მართვა

1,018.2

1,007.9

1,496.6

 

1,496.6

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

108.0

107.0

98.0

 

98.0

 

 

ხარჯები

1,018.2

1,003.4

992.6

 

992.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

856.5

868.0

840.6

 

840.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

161.7

135.4

152.0

 

152.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

4.5

504.0

 

504.0

 

05 03 02

ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები

978.7

357.5

219.0

 

219.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

978.7

357.5

219.0

 

219.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

978.7

357.5

219.0

 

219.0

 

05 03 03

კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა

55.7

90.0

27.0

 

27.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

ხარჯები

55.7

90.0

27.0

 

27.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

55.7

90.0

27.0

 

27.0

 

05 03 04

საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა

499.1

65.0

155.0

 

155.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

499.1

65.0

155.0

 

155.0

 

 

სუბსიდიები

499.1

65.0

155.0

 

155.0

 

05 03 05

კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა

177.9

140.0

50.0

 

50.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

177.9

140.0

50.0

 

50.0

 

 

სხვა ხარჯები

177.9

140.0

50.0

 

50.0

 

05 04

კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა

2,537.4

2,606.0

2,188.3

 

2,188.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

258.0

259.0

267.0

 

267.0

 

 

ხარჯები

2,422.5

2,456.9

2,155.3

 

2,155.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

1,925.7

1,972.3

1,984.0

 

1,984.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

449.2

451.2

147.3

 

147.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.7

8.0

3.6

 

3.6

 

 

სხვა ხარჯები

37.9

25.4

20.4

 

20.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

114.9

149.1

33.0

 

33.0

 

05 04 01

ფოლკლორის ხელშეწყობა

952.6

821.8

916.0

 

916.0

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

100.0

105.0

 

105.0

 

 

ხარჯები

949.0

821.8

916.0

 

916.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

779.9

821.8

841.0

 

841.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

169.1

 

75.0

 

75.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

3.7

 

 

 

 

 

05 04 02

თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა

235.4

524.9

185.8

 

185.8

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

28.0

29.0

 

29.0

 

 

ხარჯები

235.4

524.9

185.8

 

185.8

 

 

შრომის ანაზღაურება

185.5

185.8

185.8

 

185.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

339.1

 

 

 

 

05 04 03

კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა

452.1

316.2

310.2

 

310.2

ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

54.0

54.0

57.0

 

57.0

 

 

ხარჯები

450.9

316.2

310.2

 

310.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

311.9

316.2

308.6

 

308.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

134.1

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.8

 

1.6

 

1.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

1.2

 

 

 

 

 

05 04 04

ხელოვანთა ხელშეწყობა

43.2

25.0

20.0

 

20.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

43.2

25.0

20.0

 

20.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.6

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

37.5

25.0

20.0

 

20.0

 

05 04 05

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

854.2

918.1

756.3

 

756.3

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

77.0

77.0

76.0

 

76.0

 

 

ხარჯები

744.1

769.0

723.3

 

723.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

648.4

648.5

648.6

 

648.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

90.4

112.1

72.3

 

72.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

8.0

2.0

 

2.0

 

 

სხვა ხარჯები

0.3

0.4

0.4

 

0.4

 

 

არაფინანსური აქტივები

110.1

149.1

33.0

 

33.0

 

05 05

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება

731.8

388.9

637.8

 

637.8

 

 

ხარჯები

731.8

388.9

637.8

 

637.8

 

 

სხვა ხარჯები

731.8

388.9

637.8

 

637.8

 

05 05 01

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია

731.8

388.9

637.8

 

637.8

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

 

ხარჯები

731.8

388.9

637.8

 

637.8

 

 

სხვა ხარჯები

731.8

388.9

637.8

 

637.8

 

05 06

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

158.1

34.1

304.9

 

304.9

 

 

ხარჯები

158.1

34.1

304.9

 

304.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

116.2

29.2

287.4

 

287.4

 

 

სხვა ხარჯები

41.9

4.9

17.5

 

17.5

 

05 06 01

ახალგაზრდული ცენტრი

98.4

19.1

286.9

 

286.9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

98.4

19.1

286.9

 

286.9

 

 

საქონელი და მომსახურება

59.5

14.2

269.4

 

269.4

 

 

სხვა ხარჯები

38.9

4.9

17.5

 

17.5

 

05 06 02

ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა

59.7

15.0

18.0

 

18.0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

 

ხარჯები

59.7

15.0

18.0

 

18.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

56.7

15.0

18.0

 

18.0

 

 

სხვა ხარჯები

3.0

 

 

 

 

 

06 00

ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

16,376.8

14,494.0

16,162.9

 

16,162.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

111.0

111.0

111.0

 

111.0

 

 

ხარჯები

16,314.9

14,441.7

15,920.9

 

15,920.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

878.3

900.6

900.6

 

900.6

 

 

საქონელი და მომსახურება

3,690.4

4,696.9

5,086.3

 

5,086.3

 

 

სუბსიდიები

1,567.2

102.3

135.3

 

135.3

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,077.3

8,674.7

9,684.7

 

9,684.7

 

 

სხვა ხარჯები

1,101.7

67.2

114.0

 

114.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

61.9

52.3

242.0

 

242.0

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

5,541.5

3,670.2

4,361.8

 

4,361.8

 

 

ხარჯები

5,541.5

3,670.2

4,361.8

 

4,361.8

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.9

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

1,469.3

 

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,491.3

3,670.2

4,361.8

 

4,361.8

 

 

სხვა ხარჯები