„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/01/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016343
1
28/01/2021
ვებგვერდი, 01/02/2021
190020020.35.109.016343
„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2021 წლის 28 იანვარი

ქ. მარტვილი

 

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/12/2020, საიდენტიფიკაციო კოდი: 190020020.35.109.016341) შეტანილ იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15,364.6

16,261.2

7,656.9

8,604.3

12,119.5

2,829.2

9,290.3

გადასახადები

8,400.0

7,876.8

0.0

7,876.8

8,615.3

0.0

8,615.3

გრანტები

6,594.5

7,851.9

7,656.9

195.0

2,984.2

2,829.2

155.0

სხვა შემოსავლები

370.1

532.5

0.0

532.5

520.0

0.0

520.0

ხარჯები

7,290.5

7,565.6

295.7

7,269.8

8,132.2

8.3

8,123.9

შრომის ანაზღაურება

2,166.8

2,148.1

0.0

2,148.1

2,280.6

0.0

2,280.6

საქონელი და მომსახურება

1,344.6

994.7

295.7

699.0

883.0

8.3

874.7

პროცენტი

0.0

104.7

0.0

104.7

85.0

0.0

85.0

სუბსიდიები

2,856.1

2,982.3

0.0

2,982.3

3,552.5

0.0

3,552.5

გრანტები

30.0

3.9

0.0

3.9

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

707.9

926.8

0.0

926.8

910.8

0.0

910.8

სხვა ხარჯები

185.0

405.1

0.0

405.1

390.3

0.0

390.3

საოპერაციო სალდო

8,074.1

8,695.7

7,361.2

1,334.5

3,987.2

2,820.8

1,166.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,796.3

8,164.4

6,737.9

1,426.5

5,359.2

3,373.7

1,985.5

ზრდა

7,865.8

8,254.0

6,737.9

1,516.1

5,479.2

3,373.7

2,105.5

კლება

69.5

89.6

0.0

89.6

120.0

0.0

120.0

ზრდა

683.5

623.3

623.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

683.5

623.3

623.3

 

0.0

 

 

კლება

405.8

245.3

0.0

245.3

1,537.0

552.9

984.1

ვალუტა და დეპოზიტები

405.8

245.3

 

245.3

1,537.0

552.9

984.1

კლება

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

საშინაო

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის   ფაქტი

2020 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15434.1

16381.2

7656.9

8724.3

12239.5

2829.2

9410.3

შემოსავლები

15364.6

16261.2

7656.9

8604.3

12119.5

2829.2

9290.3

არაფინანსური აქტივების კლება

69.5

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15156.4

15974.0

7070.9

8903.1

13776.5

3382.1

10394.4

ხარჯები

7290.5

7529.4

295.7

7233.7

8132.2

8.3

8123.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7865.8

8291.3

6775.2

1516.1

5479.2

3373.7

2105.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

ნაშთის ცვლილება

277.8

407.2

586.0

-178.8

-1537.0

-552.9

-984.1

                                                                                                                                                               

მუხლი 3. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  12119.5  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15,364.6

16,261.2

7,656.9

8,604.3

12,119.5

2,829.2

9,290.3

გადასახადები

8,400.0

7,876.8

0.0

7,876.8

8,615.3

0.0

8,615.3

გრანტები

6,594.5

7,851.9

7,656.9

195.0

2,984.2

2,829.2

155.0

სხვა შემოსავლები

370.1

532.5

0.0

532.5

520.0

0.0

520.0

“;

ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2984.2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,594.5

7,851.9

7,656.9

195.0

2,984.2

2,829.2

155.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,594.5

7,811.9

7,656.9

155.0

2,984.2

2,829.2

155.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,413.0

988.9

833.9

155.0

155.0

0.0

155.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

300.0

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

793.0

451.5

296.5

155.0

155.0

0.0

155.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

620.0

237.3

237.3

0.0

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,181.5

6,823.1

6,823.1

0.0

2,829.2

2,829.2

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,017.3

5,260.3

5,260.3

0.0

2,829.2

2,829.2

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

990.0

990.0

990.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

174.2

572.7

572.7

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

გ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8132.2  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,290.5

7,565.6

295.7

7,269.8

8,132.2

8.3

8,123.9

შრომის ანაზღაურება

2,166.8

2,148.1

0.0

2,148.1

2,280.6

0.0

2,280.6

საქონელი და მომსახურება

1,344.6

994.7

295.7

699.0

883.0

8.3

874.7

პროცენტი

0.0

104.7

0.0

104.7

85.0

0.0

85.0

სუბსიდიები

2,856.1

2,982.3

0.0

2,982.3

3,552.5

0.0

3,552.5

გრანტები

30.0

3.9

0.0

3.9

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

707.9

926.8

0.0

926.8

910.8

0.0

910.8

სხვა ხარჯები

185.0

405.1

0.0

405.1

390.3

0.0

390.3


მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5359.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5479.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73.0

25.7

0.0

25.7

446.5

0.0

446.5

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7138.3

7355.6

6389.1

966.6

4395.6

3260.4

1135.2

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

229.6

0.0

229.6

119.2

0.0

119.2

04 00

განათლება

610.2

583.4

348.8

234.6

500.4

113.3

387.1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

44.3

59.5

0.0

59.5

17.5

0.0

17.5

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სულ

7865.8

8254.0

6737.9

1516.1

5479.2

3373.7

2105.5

 

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

69,5

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

ძირითადი აქტივები

25,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

43,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

მიწა

43,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,748.4   

2,992.8   

0.0    

2,992.8   

3,664.1   

0.0   

3,664.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,748.4   

2,888.1   

0.0   

2,888.1   

3,572.8   

0.0   

3,572.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,748.4   

2,849.3   

0.0   

2,849.3   

3,452.8   

0.0   

3,452.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

38.8   

0.0   

38.8   

120.0   

0.0   

120.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

104.7   

0.0   

104.7   

91.3   

0.0   

91.3   

702

თავდაცვა

81.4   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5,514.8   

6,075.9   

5,263.5   

812.5   

3,889.5   

2,789.9   

1,099.6   

7045

ტრანსპორტი

4,461.4   

5,162.7   

4,982.3   

180.4   

2,518.2   

2,437.2   

81.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,461.4   

5,162.7   

4,982.3   

180.4   

2,518.2   

2,437.2   

81.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,053.4   

913.2   

281.1   

632.1   

1,371.3   

352.7   

1,018.6   

705

გარემოს დაცვა

683.9   

797.5   

0.0   

797.5   

754.2   

0.0   

754.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

576.8   

551.7   

0.0   

551.7   

635.0   

0.0   

635.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

107.1   

245.8   

0.0   

245.8   

119.2   

0.0   

119.2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,702.3   

1,619.0   

1,125.6   

493.4   

881.1   

470.5   

410.6   

7061

ბინათმშენებლობა

465.8   

283.2   

115.3   

167.9   

302.7   

203.3   

99.4   

7063

წყალმომარაგება

149.8   

133.2   

95.0   

38.2   

111.0   

94.8   

16.2   

7064

გარე განათება

189.4   

282.4   

0.0   

282.4   

290.0   

0.0   

290.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

897.3   

920.1   

915.3   

4.8   

177.4   

172.4   

5.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

504.6   

685.1   

0.0   

685.1   

663.6   

0.0   

663.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7   

114.1   

0.0   

114.1   

136.5   

0.0   

136.5   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

399.8   

571.0   

0.0   

571.0   

527.1   

0.0   

527.1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,131.4   

1,151.9   

0.0   

1,151.9   

1,292.2   

0.0   

1,292.2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

495.4   

527.5   

0.0   

527.5   

579.5   

0.0   

579.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

597.7   

562.8   

0.0   

562.8   

632.0   

0.0   

632.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24.4   

15.7   

0.0   

15.7   

20.0   

0.0   

20.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5.6   

46.0   

0.0   

46.0   

50.7   

0.0   

50.7   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

8.3   

0.0   

0.0   

0.0   

10.0   

0.0   

10.0   

709

განათლება

2,401.8   

2,053.5   

644.5   

1,409.0   

1,995.7   

121.6   

1,874.1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,147.9   

1,170.2   

0.0   

1,170.2   

1,546.4   

0.0   

1,546.4   

7092

ზოგადი განათლება

1,236.0   

559.6   

552.6   

7.0   

21.6   

21.6   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,236.0   

559.6   

552.6   

7.0   

21.6   

21.6   

0.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

18.0   

323.7   

91.9   

231.8   

427.7   

100.0   

327.7   

710

სოციალური დაცვა

387.8   

443.7   

0.0   

443.7   

471.0   

0.0   

471.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.9   

218.2   

0.0   

218.2   

228.0   

0.0   

228.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

227.9   

225.5   

0.0   

225.5   

243.0   

0.0   

243.0   

 

სულ

15,156.4   

15,819.5   

7,033.6   

8,785.9   

13,611.5   

3,382.1   

10,229.4   

“;

დ) მე-11 და მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 1537.0 ათასი ლარით.

 2. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.

3. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1537.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -165.0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016-2018 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-153,3

0,0

-153,3

-165,0

0,0

-165,0

კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

საშინაო

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

         “;

ე)  მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   ,,მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

15,156.4

15,972.8

7,033.6

8,939.2

13,776.5

3,382.1

10,394.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175.0

175.0

0.0

175.0

177.0

0.0

177.0

 

ხარჯები

7,290.5

7,565.6

295.7

7,269.8

8,132.2

8.3

8,123.9

 

შრომის ანაზღაურება

2,166.8

2,148.1

0.0

2,148.1

2,280.6

0.0

2,280.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,865.8

8,254.0

6,737.9

1,516.1

5,479.2

3,373.7

2,105.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,748.4

3,146.1

0.0

3,146.1

3,829.1

0.0

3,829.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

175.0

0.0

175.0

177.0

0.0

177.0

 

ხარჯები

2,675.4

2,967.1

0.0

2,967.1

3,217.6

0.0

3,217.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,099.7

2,148.1

0.0

2,148.1

2,280.6

0.0

2,280.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.0

25.7

0.0

25.7

446.5

0.0

446.5

 

ვალდებულებების კლება

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

886.3

858.3

0.0

858.3

1,011.7

0.0

1,011.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40.0

40.0

 

40.0

41.0

 

41.0

 

ხარჯები

882.7

853.7

0.0

853.7

933.7

0.0

933.7

 

შრომის ანაზღაურება

693.2

674.3

0.0

674.3

707.7

0.0

707.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.6

4.6

0.0

4.6

78.0

0.0

78.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,862.0

1,909.4

0.0

1,909.4

2,350.4

0.0

2,350.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129.0

129.0

 

129.0

130.0

 

130.0

 

ხარჯები

1,792.7

1,888.2

0.0

1,888.2

1,981.9

0.0

1,981.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,406.4

1,401.9

0.0

1,401.9

1,500.0

0.0

1,500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.4

21.1

0.0

21.1

368.5

0.0

368.5

01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0.0

81.7

0.0

81.7

90.7

0.0

90.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

0.0

81.7

0.0

81.7

90.7

0.0

90.7

 

შრომის ანაზღაურება

0.0

71.8

0.0

71.8

72.9

0.0

72.9

01 04

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

6.3

01 06

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯები

0.0

258.0

0.0

258.0

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

0.0

104.7

0.0

104.7

85.0

0.0

85.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

153.3

0.0

153.3

165.0

0.0

165.0

01 07

,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“

0.0

38.8

0.0

38.8

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

38.8

0.0

38.8

80.0

0.0

80.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

81.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

81.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

81.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

67.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,901.0

7,906.4

6,389.1

1,517.3

4,962.9

3,260.4

1,702.5

 

ხარჯები

762.7

550.8

0.0

550.8

567.3

0.0

567.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,138.3

7,355.6

6,389.1

966.6

4,395.6

3,260.4

1,135.2

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

4,461.4

5,162.7

4,982.3

180.4

2,518.2

2,437.2

81.0

 

ხარჯები

1.6

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,459.8

5,159.6

4,982.3

177.2

2,518.2

2,437.2

81.0

02 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4,294.9

4,426.9

4,317.3

109.5

1,168.5

1,088.4

80.1

 

ხარჯები

1.6

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,293.3

4,423.7

4,317.3

106.4

1,168.5

1,088.4

80.1

02 01 02

 ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

166.5

735.8

665.0

70.8

1,349.7

1,348.8

0.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.5

735.8

665.0

70.8

1,349.7

1,348.8

0.9

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,399.0

1,104.8

247.7

857.1

1,072.8

298.1

774.7

 

ხარჯები

174.5

341.6

0.0

341.6

370.0

0.0

370.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,224.5

763.2

247.7

515.5

702.8

298.1

404.7

02 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

465.8

283.2

115.3

167.9

302.7

203.3

99.4

 

ხარჯები

0.0

48.0

0.0

48.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465.8

235.2

115.3

119.9

232.7

203.3

29.4

02 02 07

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

189.4

282.4

0.0

282.4

290.0

0.0

290.0

 

ხარჯები

156.7

272.3

0.0

272.3

290.0

0.0

290.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.7

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

02 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

149.8

133.2

95.0

38.2

111.0

94.8

16.2

 

ხარჯები

8.4

5.8

0.0

5.8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.5

127.4

95.0

32.4

101.0

94.8

6.2

02 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

40.8

45.8

0.0

45.8

47.4

0.0

47.4

 

ხარჯები

0.0

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.8

33.4

0.0

33.4

47.4

0.0

47.4

02 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

522.6

357.0

37.3

319.7

321.7

0.0

321.7

 

ხარჯები

4.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518.5

356.9

37.3

319.6

321.7

0.0

321.7

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

2.8

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.8

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

02 04

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.5

917.1

915.3

1.9

172.4

172.4

0.0

 

ხარჯები

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891.1

917.1

915.3

1.9

172.4

172.4

0.0

02 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

576.8

211.5

0.0

211.5

192.3

0.0

192.3

 

ხარჯები

558.3

206.1

0.0

206.1

192.3

0.0

192.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

02 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

45.9

74.5

0.0

74.5

0.2

0.0

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.9

74.5

0.0

74.5

0.2

0.0

0.2

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

397.5

285.2

243.8

41.4

366.1

352.7

13.4

 

ხარჯები

24.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372.6

285.2

243.8

41.4

366.1

352.7

13.4

02 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

46.6

150.7

0.0

150.7

635.9

0.0

635.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.6

150.7

0.0

150.7

635.9

0.0

635.9

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

586.1

0.0

586.1

561.9

0.0

561.9

 

ხარჯები

0.0

356.4

0.0

356.4

442.7

0.0

442.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

229.6

0.0

229.6

119.2

0.0

119.2

03 01

დასუთავება და ნარჩენების გატანა

0.0

340.3

0.0

340.3

442.7

0.0

442.7

 

ხარჯები

0.0

340.3

0.0

340.3

442.7

0.0

442.7

03 02

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

24.0

0.0

24.0

26.6

0.0

26.6

 

ხარჯები

0.0

16.2

0.0

16.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.9

0.0

7.9

26.6

0.0

26.6

03 03

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

221.8

0.0

221.8

92.6

0.0

92.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

221.8

0.0

221.8

92.6

0.0

92.6

04 00

განათლება

2,401.8

2,053.5

644.5

1,409.0

1,995.7

121.6

1,874.1

 

ხარჯები

1,791.7

1,470.1

295.7

1,174.4

1,495.3

8.3

1,487.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610.2

583.4

348.8

234.6

500.4

113.3

387.1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1,147.9

1,170.2

0.0

1,170.2

1,546.4

0.0

1,546.4

 

ხარჯები

1,124.8

1,153.9

0.0

1,153.9

1,469.0

0.0

1,469.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.1

16.3

0.0

16.3

77.4

0.0

77.4

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1,236.0

559.6

552.6

7.0

21.6

21.6

0.0

 

ხარჯები

648.8

302.7

295.7

7.0

8.3

8.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587.1

256.9

256.9

0.0

13.3

13.3

0.0

04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა

0.0

310.2

91.9

218.3

409.7

100.0

309.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

310.2

91.9

218.3

409.7

100.0

309.7

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

18.0

13.5

0.0

13.5

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

18.0

13.5

0.0

13.5

18.0

0.0

18.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,131.4

1,151.9

0.0

1,151.9

1,292.2

0.0

1,292.2

 

ხარჯები

1,087.1

1,092.4

0.0

1,092.4

1,274.7

0.0

1,274.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.3

59.5

0.0

59.5

17.5

0.0

17.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

495.4

527.5

0.0

527.5

579.5

0.0

579.5

 

ხარჯები

466.0

471.7

0.0

471.7

562.0

0.0

562.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.3

55.8

0.0

55.8

17.5

0.0

17.5

05 01 01

 სპორტული სკოლა

215.4

216.9

0.0

216.9

234.3

0.0

234.3

 

ხარჯები

213.2

213.2

0.0

213.2

233.1

0.0

233.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

3.6

0.0

3.6

1.2

0.0

1.2

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

280.0

307.6

0.0

307.6

345.2

0.0

345.2

 

ხარჯები

252.8

255.5

0.0

255.5

328.9

0.0

328.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.2

52.1

0.0

52.1

16.3

0.0

16.3

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

630.5

578.4

0.0

578.4

662.0

0.0

662.0

 

ხარჯები

615.5

574.7

0.0

574.7

662.0

0.0

662.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

109.8

122.4

0.0

122.4

123.2

0.0

123.2

 

ხარჯები

106.8

122.4

0.0

122.4

123.2

0.0

123.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

8.3

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4.5

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24.4

15.7

0.0

15.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

24.4

15.7

0.0

15.7

20.0

0.0

20.0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

315.0

293.1

0.0

293.1

326.2

0.0

326.2

 

ხარჯები

311.9

289.3

0.0

289.3

326.2

0.0

326.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

143.0

147.4

0.0

147.4

152.6

0.0

152.6

 

ხარჯები

137.8

147.4

0.0

147.4

152.6

0.0

152.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

5.6

6.0

0.0

6.0

10.7

0.0

10.7

 

ხარჯები

5.6

6.0

0.0

6.0

10.7

0.0

10.7

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

0.0

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

892.4

1,128.7

0.0

1,128.7

1,134.6

0.0

1,134.6

 

ხარჯები

892.4

1,128.7

0.0

1,128.7

1,134.6

0.0

1,134.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104.7

114.1

0.0

114.1

136.5

0.0

136.5

 

ხარჯები

104.7

114.1

0.0

114.1

136.5

0.0

136.5

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

787.6

1,014.7

0.0

1,014.7

998.1

0.0

998.1

 

ხარჯები

787.6

1,014.7

0.0

1,014.7

998.1

0.0

998.1

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

399.8

571.0

0.0

571.0

527.1

0.0

527.1

 

ხარჯები

399.8

571.0

0.0

571.0

527.1

0.0

527.1

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

7.6

4.9

0.0

4.9

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.6

4.9

0.0

4.9

7.0

0.0

7.0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

8.7

8.7

0.0

8.7

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

8.7

8.7

0.0

8.7

9.0

0.0

9.0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

0.5

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

0.5

5.0

0.0

5.0

7.0

0.0

7.0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

130.0

132.9

0.0

132.9

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

130.0

132.9

0.0

132.9

140.0

0.0

140.0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი)

9.4

26.8

0.0

26.8

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

9.4

26.8

0.0

26.8

32.0

0.0

32.0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

44.9

69.9

0.0

69.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

44.9

69.9

0.0

69.9

70.0

0.0

70.0

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

20.8

31.5

0.0

31.5

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

20.8

31.5

0.0

31.5

36.0

0.0

36.0

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

81.1

74.0

0.0

74.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

81.1

74.0

0.0

74.0

80.0

0.0

80.0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

84.8

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

84.8

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

“;

ვ) 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 22. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 83.1 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71.9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.0. ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებისათვის 0.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.