„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/01/2021
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016441
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
01
26/01/2021
ვებგვერდი, 27/01/2021
190020020.35.159.016441
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (27/01/2021 - 19/02/2021)

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2021 წლის 26 იანვარი

ქ. მარნეული

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,  დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.    

 

მარნეულის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

 


თავი I
       მარნეულის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადიმაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

ასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსავლები

37208.8

34564,3

23976,6

10587,7

34612,5

29311,3

5301,2

გადასახადები

18573.7

18408,8

18408,8

0,0

21511,0

21511,0

0,0

გრანტები

9935.6

10587,7

0,0

10587,7

5301,2

0,0

5301,2

სხვა შემოსავლები

8699.6

5567,8

5567,8

0,0

7800,3

7800,3

0,0

ხარჯები

20111.0

21113,2

19922,7

1190,4

19579,8

19329,8

250,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3874,7

3703,1

171,6

4248,4

4161,5

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

4575,3

3624,7

950,6

3610,6

3610,6

0,0

პროცენტი

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

10178,1

10114,9

63,2

9432,6

9274,5

158,1

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

1661,3

1656,3

5,0

1746,0

1741,0

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

731,6

731,6

0,0

467,2

467,2

0,0

საოპერაციო სალდო

17097.8

13451,2

4053,9

9397,3

15032,7

9981,5

5051,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19424.1

18975,7

8584,6

10391,1

14970,0

9918,8

5051,2

ზრდა

19777.9

19389,5

8998,4

10391,1

15291,6

10240,4

5051,2

კლება

353.8

413,8

413,8

0,0

321,6

321,6

0,0

მთლიანი სალდო

-2326.3

-5524,6

-4530,7

-993,8

62,7

62,7

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2526.5

-5674,6

-4680,8

-993,8

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

2526.5

5674,6

4680,8

993,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2526.5

5674,6

4680,8

993,8

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-150,1

0,0

-62,7

-62,7

0,0

კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

საშინაო

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

შემოსულობები

37562,6

34978,1

24390,4

10587,7

34934,1

29632,9

5301,2

შემოსავლები

37208.8

34564,3

23976,6

10587,7

34612,5

29311,3

5301,2

არაფინანსური აქტივების კლება

353.8

413,8

413,8

0,0

321,6

321,6

0,0

გადასახდელები

44147.2

40652,7

29071,2

11581,5

34934,1

29632,9

5301,2

ხარჯები

20111.0

21113,2

19922,7

1190,4

19579,8

19329,8

250,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

19389,5

8998,4

10391,1

15291,6

10240,4

5051,2

ვალდებულებების კლება

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

ნაშთის ცვლილება

-2526.5

-5674,6

-4680,8

-993,8

0,0

0,0

0,0

 


თავი II
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 34612,5 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020  წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

37208.8

34564,3

23976,6

10587,7

34612,5

29311,3

5301,2

გადასახადები

18573.7

18408,8

18408,8

0,0

21511,0

21511,0

0,0

გრანტები

9935.6

10587,7

0,0

10587,7

5301,2

0,0

5301,2

სხვა შემოსავლები

8699.6

5567,8

5567,8

0,0

7800,3

7800,3

0,0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21511.0ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გადასახადები

18573,7

18408.8

21511.0

გადასახადები ქონებაზე

6330,1

6000.0

6000.0

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

6330,1

6000.0

6000.0

ქონების გადასახადი

6330,1

6000.0

6000.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2695,8

2600.0

2602.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

35,9

40.0

42.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

60,7

24.0

26.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

2103,1

2070.0

2063.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1434,7

1266.0

1267.0

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

12243,6

12408.8

15511.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

12243,6

12408.8

15511.0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5301,2 ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

გრანტები

9935,6

10587,7

5301,2

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

9935,6

10587,7

5301,2

მიმდინარე

2262.7

2868,9

250,0

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

2262.7

2868,9

250,0

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

2262.7

2868,9

250,0

მიზნობრივი ტრანსფერი

242,4

250,0

250,0

სპეციალური ტრანსფერი

515,8

798,9

0,0

სხვა

1504,6

1820,0

0,0

კაპიტალური

7669,9

7718,8

5051,2

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

7669,9

7718,8

5051,2

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7669,9

7718,8

5051,2

სპეციალური ტრანსფერი

1232.0

1232,0

0,0

კაპიტალური ტრანსფერი

5759,9

6486,8

5051,2

სხვა

678.0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 7800,3ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარებში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სხვა შემოსავალი

8699,6

5567,8

7800,3

შემოსავალი საკუთრებიდან

1331,2

1035,0

1247,0

პროცენტი

534,5

410,0

550,0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,5

410,0

550,0

რენტა

796,8

625,0

697,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

694,6

525,0

525,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

99,6

100,0

172,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2765,7

2173,3

2874,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2762,3

2165,3

2868,0

სანებართვო მოსაკრებლები

162,4

192,6

250,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,2

8,0

8,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2374,7

1763,7

2408,0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

215,1

201,0

202,0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

3,4

8,0

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3,4

8,0

6,0

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

3,4

8,0

6,0

სანქციები , ჯარიმები და საურავები

3933,8

2319,5

3679,3

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

668,8

40,0

0,0

 


თავი III
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 19579,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

ხარჯები

20111.0

21113,2

19922,7

1190,4

19579,8

19329,8

250,0

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3874,7

3703,1

171,6

4248,4

4161,5

86,9

საქონელი და მომსახურება

3937.4

4575,3

3624,7

950,6

3610,6

3610,6

0,0

პროცენტი       

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

სუბსიდიები

9636.6

10178,1

10114,9

63,2

9432,6

9274,5

158,1

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

1661,3

1656,3

5,0

1746,0

1741,0

5,0

სხვა ხარჯები

1046.2

731,6

731,6

0,0

467,2

467,2

0,0

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14970,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15291,6ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,4

15.0

251,0

0101

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

91,4

15.0

251,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

15460,2

12036.9

11522,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7011,7

5150.4

3826,8

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

5111,1

5402.6

5070,1

02 03

გარე განათება

325,1

279.5

220,4

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1311,0

700.0

1200,0

02 07

კეთილმოწყობა

276,1

504.4

579,5

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

8,6

0.0

626,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1416,7

0.0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

355,8

203.0

357,4

0301

დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა

3,0

3.0

3,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

352,8

200.0

354,4

04 00

განათლება

2268,7

382.5

2330,0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

10,0

10.0

0,0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა

103,0

312.5

2330,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2155,7

60.0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

972,6

1404.1

826,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

941,9

612.4

531,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

30,8

791.7

295,8

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

240,7

3.6

3,6

სულ ჯამი

19777.9

19389,5

15291,6

 

ბ) განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 321.6ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

353,8

413.8

321.6

ძირითადი აქტივები

101,9

100.0

50.0

არაწარმოებული აქტივები

251,9

313.8

271.6

მიწა

251,9

313.8

271.6

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6349.6

6374,1

6550,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

6097.8

6177,9

6454,6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 

6097.8

5753,9

6304,6

 

წარმომადგენლობითი ორგანო

1228.4

1359,7

1454,0

 

აღმასრულებელი ორგანო   

4869.4

4394,1

4850,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 

0.0

424,0

150,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

251.78

196,25

95,69

702

II. თავდაცვა

232.4

218,8

215,6

7021

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

232.4

218,8

215,6

704

IV. ეკონომიკური საქმიანობა

11863.0

10960,3

6649,3

70421

სოფლის მეურნეობა

2721.4

8,9

562,5

7045

ტრანსპორტი

8074.3

9461,7

6086,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

8074.3

9461,7

6086,8

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1067.3

1489,7

0,0

705

V. გარემოს დაცვა

2194.7

2822,1

2502,4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

2146.8

2151,2

2131,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9

670,9

370,6

706

VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7528.5

7832,7

8582,5

7061

ბინათმშენებლობა

269.4

1,1

420,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1159.6

309,9

231,5

7063

წყალმომარაგება

4998.6

5981,4

5686,9

7064

გარე განათება

1072.3

1481,8

1568,1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

28.6

58,6

676,0

707

VII. ჯანმრთელობის დაცვა

214.2

509,1

190,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

509,1

190,0

708

VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

3767.8

4205,6

3612,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2205.2

2326,9

1556,0

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1085.5

1218,1

1440,0

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

129,6

96,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

410,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

125,0

110,0

709

IX. განათლება

5097.2

6124,8

5002,0

7091

სკოლამდელი განათლება

3010.4

3046,0

4930,0

7092

ზოგადი განათლება

2086.8

3078,7

72,0

710

X. სოციალური დაცვა

2440.7

1605,2

1630,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1285.8

1053,5

1150,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

546,8

475,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.5

5,0

5,0

 

სულ

40089.1

40652,7

34934,1

 


თავი IV
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2019 წელი (ფაქტი)

2020 წელი (გეგმა)

2021 წელი (გეგმა)

საოპერაციო სალდო

17097,8

13451,2

15032,7

მთლიანი სალდო

-2326,3

        -5524,6

               62.7

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 5694,246.28 ლარი, აქედან ეროვნულ ხაზინაში დაბრუნებას ექვემდებარება 19,617 ლარი, მათ შორის 12550,53 ლარი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, 7066,47 ლარი კაპიტალური ტრანსფერი. დარჩენილი 5674,629,28 ლარიდან 4680,782.62 ლარი არის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი, ხოლო 993,846.66 ლარი ტრანსფერის ნაშთი, მათ შორის:  25357,62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის  №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (სოფ.კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყალი,  71,806.0 ლარი  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (ძეგლი „კიდევაც დაიზრდებიან“ რეაბილიტაცია) ნაშთი,  387,585.72 ლარი  საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) ნაშთი, 237077,32ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის(სოფ.სადახლოს, ქურთლიარის, შაუმიანის სასწრაფოს მშენებლობა) ნაშთი, 217,215 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №136 განკარგულების საფუძველზე სოფ.ბურმაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებზე მიმართული თანახა, 54,805 ლარი საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 22 იანვრის №137 განკარგულების საფუძველზე ქ.მარნეულში და სოფ.აზიზქენდსა და წერაქვში მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2020 წლის 1 მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 73,652.27 ლარი, მათ შორის: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი“–ს -34163,46 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ -4636,88 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალი“–ს -17444,05 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს -3141,5 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლ“-ის -5752,0 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ -8514,38 ლარი.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

ვალდებულებების ცვლილება

-200.2

-150,1

-62.7

კლება

200.2

150,1

62.7

         საშინაო

200.2

150,1

62.7

         საგარეო

0.0

0,0

0.0

2021 წლის პირველი იანვრისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 250,696.0 ლარს, რომელიც წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებულ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ სესხს.  31 დეკემბრისათვის იგეგმება ვალის შემცირება 62,674  ლარის ოდენობით.


თავი V
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021-2024 წლების  პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით:
1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული  კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2020 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

4276,8

12845,0

9650,8

10175,0

020101

გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

 

450,0

450,0

450,0

450,0

020102

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

 

3826,8

12395,0

9200,8

9725,0

0202

წყლის სისტემების განვითარება

 

6620,1

1080,0

1030,0

2030,0

020201

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

1505,0

1055,0

1005,0

1005,0

020202

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

4181,9

0,0

0,0

0,0

020203

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

 

370,6

25,0

25,0

25,0

020204

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

 

562,5

0,0

0,0

1000,0

0203

გარე განათება

7

1568,1

1628,7

1254,3

1254,3

020301

გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა

7

367,7

254,3

254,3

254,3

020302

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

 

980,0

990,0

1000,0

1000,0

020303

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

 

220,4

384,4

0,0

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

 

1810,0

560,0

2560,0

3560,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

 

610,0

560,0

560,0

560,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

 

1200,0

0,0

2000,0

3000,0

0207

კეთილმოწყობა

 

701,5

833,2

1122,0

5095,7

020701

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

231,5

572,0

1072,0

4072,0

020702

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 

420,00

211,2

0,00

973,70

020703

სადღესასწაულო  ღონისძიებები

 

50,0

50,0

50,0

50,0

0208

სარიტუალო ღონისძიებები

 

626,0

0,0

0,0

0,0

020802

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

626,0

0,0

0,0

0,0

 

სულ პრიორიტეტი

7

15602,5

16946,9

15617,0

22115,0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0201

4276,8

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

 

ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების  მოვლა შენახვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020101

450.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების  მოწყობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება,

 

ა.ბ) გზების  მშენებლობა და რეაბილიტაცია 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020102

3826,8

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის  დაზიანებული,   პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2021წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია.  ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 140,8 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-37.4 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზა-47,5 ათ.ლარი
 • სოფელ დამიაში მისასლელი გზის რეაბილიტაცია-26,6 ათ.ლარი
 • სოფ. დოლისყანას მისასვლელი გზის მოასფალტება-18,5 ათ.ლარი
 • სოფ. იმირჭალის შიდა გზების რეაბილიტაცია-10,9 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1612,3 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • ქალაქ მარნეულში იაღლუჯის დასახლებაში (ეკომიგრანტები) გზების მოასფალტება-710,1 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება-902,2 ათ.ლარი

 

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

 

ბ) წყლის სისტემების განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0202

6620,1

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11258 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები. და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მოამტებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

 

ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020201

1,505.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის  54 სოფლისათვის, 11258 აბონენტი, სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით  მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში  სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად

 

ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020202

4181,9

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 11 258 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2021 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 327,6 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალი-302,3 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალი-12,6 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალი-12,7 ათ.ლარი

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 1384,8 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-903,3 ათ.ლარი
 • სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-238,8 ათ.ლარი
 • სოფ. ხოჯორნის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია-240,6 ათ.ლარი

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი   ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია  სასმელი წყლით

 

ბ.გ) საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

370.6

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოვლა შენახვაში მოსახლეობის ხელშეწყობა და სოფ. თამარისში საკანალიზაციო სისტემის ბიოგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რის შედეგადაც თამარისის თემის 167 კომლი, დაახლოებით 1908 მოსახლე ჩაერთვება ბიოგაწმენდის სისტემაში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია ჩამდინარე წყლების სისტემების გამტარუნარიანობა , არ ხდება საკანალიზაციო სისტემებიდან წყლის გადმოდინება და ანტისანიტარიული კერების შექმნა.

 

ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020204

                                           562.5     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება ,  ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე

 

გ) გარე განათება

კოდი

პროგრამის დასახელება

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0203

                                        1568.1     

პროგრამის აღწერა

         დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 15734 ბოძს, ამდენივე სანათს. არსებული მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში გარე განათების სერვისი მიეწოდება მოსახლეობის 75 პროცენტს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები

 

გ.ა) გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020301

367.7

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:  გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება

 

გ.ბ) გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020302

                                           980.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება , სანათების რეაბილიტაციის და კონტროლის ხარჯზე  ერთი სანათის მიერ დახარჯული კილივატ/საათი ელექტრო ენერგიის შემცირება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ხარჯების შემცირებას.

 

გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020303

220.4

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გაფართოება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

 

დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

კოდი

 

პროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0204

 

1,810.0

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება და არსებული ავტოპარკის განახლება

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

დ.ა) მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020401

                                            610.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

არსებულ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის ბალანსზე არის 21 სატრანსპორტო საშუალება (მ.შ.  17 ავტობუსი და 4 მიკროავტობუსი). ამჟამად შ.პ.ს. "მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი" 19 მარშუტზე ემსახურება 45 სოფელს. წლის განმავლობაში გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ1 160 000 მგზავრს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს გამართულად, რეისები ხორციელდება შეფერხების გარეშე

 

დ.ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020402

                                           1200.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის განახლება, 2021 წლისათვის დაგეგმილია 5 სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა რომელიც  როგორც შეცვლის ამორტიზებულ საშუალებებს ასევე მოხდება დამატებითი მარშუტის შექმნა საზოგადოებრივი სატრანსპორტო სერვისის განვითარებისათვის მუნიციპალიტეტში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განახლებულია მუნიციპალიტეტის ავტოპარკი

 

ე) კეთილმოწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0207

701.5

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისსამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია დააგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა

 

ე.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020701

231.5

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2021-2024 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად  შექმნილია დასვენების და გართობის  ახალი კერები

 

ე.ბ) შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020702

420.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და სახურავების რეაბილიტაცია რათა გაუმჯობესდეს ქალაქის იერსახე

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

ე.გ) სადღესასწაულო ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

020703

                                              50.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის  ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში

 

ვ) სარიტუალო ღონისძიებები

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0208

                                           626.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა, ამჟამად ფუნქციონირებს 4 სარიტუალო დარბაზი, რომელის უსასყიდლოდ ემსახურება მოსახლეობას, იგეგმება კიდევ ერთის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვის და კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართვის შემდეგ მოემსახურება მოსახლეობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამრთი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა.

 

2. გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარემოს დაცვა, რაც თავის თავში მოიცავს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას, კაპიტალურ დაბანდებებს დასუფთავების სფეროში. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება  ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს სუბსიდირება.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

153.0

1442,1

1467.5

1462.5

1610.0

030101

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

153.0

1297,1

1347.5

1347.5

1500.0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

 

120,0

95.0

90.0

85.0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

 

25,0

25.0

25.0

25.0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 

335,2

420.2

420.2

500.0

0303

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

354,4

0.0

1600.0

2100.0

 

სულ პრიორიტეტი

153.0

2131,7

1887.7

3482.7

4210.0

 

ა) დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0301

1442,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ეკონომიკის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ მუნიციპალიტეტში სუფთავდება 170713  კვმ ფართობი,  დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება რისი შედეგად მიიღწევა  ეკოლოგიურად ჯანსარი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

 

ა.ა) მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030101

1297.1

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების უზრუნველყოფას, რაც თავის მხრივ მოიცავს ქუჩებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დახვეტას, ნაგვის ურნებში განთავსებას და ნარჩენების გატანას. ამ მიმართულებით მუნიციპალტეტს ემსახურება 35(54 ნორმით)  მეეზოვე, რომელიც ყველდღიურად ასუფთავებს 170713 კვმ ფართობს. დგას 779 ურნა. მიუხედვად აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტში დარჩენილია ისეთი ადგილები რომელიც დღეის მდგომარეობით არ სუფთავდება რადგან არ არის შესაბამისი ტექნიკა და ნაგვის ურნები. ჩვენი მიზანია ნელ ნელა სრულად მიეწოდოს მოსახლეობას აღნიშნული სერვისი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

 

ა.ბ) ნარჩენების გადამუშავება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ნარჩენების გადამუშავება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030102

120.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“-ს სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დასუფთავების სერვისის მიერ შეგროვილი ნაგვის გადამუშავება და დამატებითი შემოსავლების მობილიზება

 

ა.გ) გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

030103

25.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული მდგომარეობით მრავლადაა ქუჩის ძაღლები და არსებული ფაქტებით მათგან დაფიქსირდა  ადამიანისათვის საშიში დაავადების მატარებელი შინაურ ცხოველთა არსებობაც, აღნიშნული ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქში არსებული ყველა უმეთვალყურეოდ დარჩენილი  ქუჩის ძაღლის მონიტონინგი, მათი სტერილიზაციის, ასევე მათგან დაავადებული ძაღლების საჭიროების შემთხვევაში ევთანაზიის და ცხოველთა სამარხში  გადაყვანის მომსახურება, ასევე ნაწილი მათგანის ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა დაცვა  მობინადრე დაავადებული და საფრთხის შემცველი ცხოველებისგან 

 

ბ) მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0302

                                           335.2     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ახალი ხეების, ყვავილების და სხვადასხვა ნარგავების დარგვა, ახალი გამწვანების ზონების შექმნა. არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა პატრონობა.  ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა შენარჩუნებული იქნეს და გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრმის მიზანია მუნიციპალიტეტის  გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა, რის შედეგადაც მირებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

კოდი

პროგრამის დასახელება

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

0303

354.4

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა

 

3.
განათლება (კოდი 0400)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

376

2600,0

3000,0

3000,0

3500,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2330,0

0,0

0,0

1000,0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

 

72,0

72,0

72,0

72,0

040301

პედაგოგთა დახმარება

 

72,0

72,0

72,0

72,0

 

სულ პრიორიტეტი

 

5002,0

3072,0

3072,0

4572,0

 

 

ა) სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2,600.0

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში სულ 3000 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული, ტერიტორიაზე განთავსებულ 14 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 2749 ბავშვის სწავლება, მათ შორის 1161 გოგო, 1373 ბიჭი. ხოლო 251 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ააიპ "საბავშვო ბაღების გაერთიანება". სულ სკლომადელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 350 თანამშრომელი, მათ შორის 68 აღმზრდელი და 68 თანაშემწე.  ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში  მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი  სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის  შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. პერსონალის მცირე ხელფასის გათვალისწინებით იგეგმება 2022-2023 წლებში მცირე 1.7%-ით ზრდა, 2024 წლისათვის 16.6% ზრდა სახელფასო ფოდის.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ

 

ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაცია,მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

2330,0

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად.  2021 წელს დაგეგმილია სოფ. ყიზილაჯლოში  საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ქ. მარნეულის N1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი და ასევე მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღებში ხარძარსაწინაღმდეგო სისტემის მოწყობა.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 108.1 ათასი ლარი, მათ შორის:

 • სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-40.0 ათასი ლარი;
 • ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-68.1 ათასი ლარი.

         საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 2054,1 ათ.ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:

 • სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია-760,0 ათასი ლარი;
 • ქ.მარნეულის #1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რეაბილიტაცია-1294,1 ათასი ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა

 

გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

                                              72.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროგრამით 2021 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.

როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.

 

გ.ა) პედაგოგთა დახმარება

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

                                              72.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო  სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა, მუნიციპალიტეტში კვალიფიციური კადრების მოზიდვისათვისხელშეწყობის მიზნით.

ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში სხვა რაიონებიდან ჩამომსვლელი პედაგოგების წახალისება

 

4. კულტურა,  ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00 )

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; მნიშვნელოვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

პროგრამული კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021წელი

2022 წელი

2023წელი

2024წელი

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

83

1556,0

1415,0

4615,0

2425,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

83

1000,0

1390,0

1390,0

1400,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

 

25,0

25,0

25,0

25,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

531,0

0,0

3200,0

1000,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

102

1850,0

1620,6

2987,4

1545,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

102

1025,0

1100,0

1100,0

1200,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

 

135,0

135,0

135,0

135,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

280,0

175,6

1542,4

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

410,0

210,0

210,0

210,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

110,0

110,0

110,0

110,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

96,0

86,0

86,0

86,0

 

სულ პრიორიტეტი

185

3612,0

3231,6

7798,4

4166,0

 

ა) სპორტის სფეროს განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

სპორტის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

                                        1,556.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2020 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1600 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა-პატრონობა   და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ა.ა) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

                                        1,000.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ "სპორტული სკოლა" -  უზრუნველყოფს სპორტული სექციების მუშაობას 21სპორტის სახეობის მიმართულებით 30 სპორტულ ობიექტზე 65 მწვრთნელის მეშვეობით, რომლებიც ემსახურებიან სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის (12 დან - 25 წლამდე)2000-ზე მეტ  ბენეფიციარს. გახსნილია სპორტული წრეები შემდეგი მიართულებით: ქართული ჭიდაობა , ჭადრაკი, ფეხბურთი, მხატვრული  ტანვარჯიში,  ძიუდო, კალათბურთი. თავისუფალი ჭიდაობა , ტაიკვანდო,კიკ-ბოქსინგი, კრივი, აკრობატიკა,ძალისმიერი სამჭიდი,ბატუტზე ხტომა,ათლეტიზმი, მკლავჭიდი, მშვილდოსნობა,ფრენბურთი, ჯიუ-ჯიცუ, რაგბი, კარატე.                                                                          სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორც სამოყვარულო ასევე პროფესიული სპორტის მიმართულებით ყველა ასაკობრივ ჯგუფში;                                                                                                                             სკოლა გეგმავას და ახორციელებს ღონისძიებებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულებით, ასევე ხელს უწყობს მის  დანერგვასა და პოპულარიზაციას; სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს და ახორციელებს მათ სტიპენდირებას, ასევე უზრუნველყოფს ცენტრში სპორტულ სექციებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  სპორტსკოლა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის,ეროვნული ნაკრები გუნდების  კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება. სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.სკოლის შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.სპორტული დარბაზის მოვლა შენახვა ,სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხების,სიგელების,ჯილდოების,ბანერების,ვიდეო და ბეჭდვითი რეკლამების დამზადებისა და სხვა საქმიანობის წარმოება. სპორტული ინვენტრის.სპეციალური ფორმებისა და სპორტული აღჭურვილობის შეძენა. მწვრთნელთა ოსტატობის ამაღლების მიზნით სპორტსმენების ეროვნული და საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.სპორტსმენების ეროვნულ და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოსვლისათვის სამივლინებო ხარჯების უზრუნველყოფა.ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზებისა მოწყობის ხარჯები.

სარაკბო კლუბ-მარნეულის "არმაზის" ხელშეწყობა,  რაგბის პოპულალიზაცია და სარაგბო საბავშვო სექციების განვითარება მუნიციპალიტეტის სვადასხვა ადმინასტრაციულ ერთეულებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;  სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები

ოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

                                              25.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

531.0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვე პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში  6 ახალი კომბინირებული მინი სტადიონის მოწყობა  და სამუშაოებზე ზედამხედველობის განხორციელება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.

 

ბ) კულტურის სფეროს  განვითარება

კოდი

პროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს  განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

                                        1850,0     

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება. 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და  კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

 

ბ.ა) კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

                             1,025.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

 განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება.  კულტურის ცენტრის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებიდა ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და მარნეულის როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი ქალაქის გაცნობა ქვეყნის გარეთ და  რეგიონში.   ქალაქში არსებული დიასპორების უშუალო ჩართულობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში და ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება . მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების  საქმიანობის კოორდინირება და დახმარების გაწევა, სახელოვნებო დარგების განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, სხვადასხვა მიმართულების შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.  ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა: სამუსიკო, ქორეოგრაფიული, ფოლკლორის, ხატვა-ფერწერა, კლასიკური მუსიკა, თეატრი, თანამედროვე ქორეოგრაფია, ფოტოხელოვნების, ვოკალურ ინსტრუმენტალური წრეების, ლიტერატურული კლუბების, ახალგაზრდა ადგილობრივი ნიჭიერი მწერლების, შემოქმედების პოპულარიზაციისთვის პირობების შექმნა, ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების ფიქსაცია პოპულარიზაცია.მოზარდი თაობის    დემოკრატიული საზოგადოების ჭეშმარიტ მოქალაქეებად აღზრდის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, კულტურული და სოციალური თვითშეგნების, ესთეთიკური განვითარების სრულყოფა.    2021 წლიდან ფუძნდება რაიონში თეატრალური დასი,   რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კეთილდღეობაში მისი როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. ხელსაყრელი გარემოს შექმნა კულტურული ცხოვრების, მისი ახლებური გააზრების,შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებისა და კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებისთვის. საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრის მიმართ და თეატრალური ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

 

ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

                                            135.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  საქართველოში  არსებული  და  მარნეულის  მუნიციპალიტეტისათვის  დამახასიათებელ    კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი)  ღონსძიებების სრულფასოვნად  ჩატარებას  (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების,  გვირგვინების,  დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა).    კონცერტებისათვის  მომღერლების,   სცენისა და განათება-გახმოვანების  დაქირავებას,  მათი მონტაჟი- დემონტაჟი.   თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა.  მარნეულში ტრადიციად  დამკვიდრდა  და აღინიშნება  ღვინის დღე  სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი".    ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის  და  საგანმანათლებლო მიმართულების  აქტივობები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ბ.გ) კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

280,0

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ობიექტების მოვლა შენახვა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის ობიექტების შენარჩუნება, ახალი ობიექტების მშენებლობა რათა შენარჩუნდეს და გაიზარდოს კულტურით დანტერესებული მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის დონე.

 

ბ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

410.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, კვარტალში 100,0 ათ.ლარის ოდენობით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შემუშავებული წესის შესაბამისად. ხოლო 10,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის.   კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი  წესით :1)  იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდა და მოსახლეობის სულიერების ამაღლება;

 

გ) ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (კოდი 0503)

კოდი

პროგრამის დასახელება

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

110.0

პროგრამის აღწერა

გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით მუშაობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ პრიორიტეტულ საკითხებს:
ახალგაზრდების  სამოქალაქო მონაწილეობის ხელშეწყობას, მათთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნას, თანასწორი შესაძლებლობები მინიჭებას , მათი დასაქმების ხელშეწყობას და ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას.
ღონისძიებების განხორციელდება როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ ფორმატში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდობის განვითარების მხარდამჭერი და ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბებული სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არაფორმალური განათლების და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნასა და თანაბარ შესაძლებლობებს.კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერადად, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე(აპრილი/სექტემბერი)  გამოცხადდება ახალგაზრდული იდეების კონკურსი,  ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების და აქტიური ახაგაზრდების მიერ წარმოდგენილი  პროექტების დასაფინანსებლად;
პროექტების თემატიკა: გარემოს დაცვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა/ჯანსაღი გარემოს შექმნა, მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარება, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კულტურის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თემის განვითარება;
პროექტების შერჩევა: პროექტების განხორციელების მიზანშეწონილობას შეაფასებს სპეციალურად შექმნილი კომისია, საპროექტო  კრიტერიუმების მიხედვით;
წარმატებული სტუდენტების წახალისების მიზნით, წელიწადში ერთჯერადად, ყოველი წლის დასასრულს, წარმატებულ სტუდენტებს გადაეცემათ მერის ჯილდო 1000 ლარის ოდენობით;ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, მოხდება აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლებში აქტიური სტუდენტის სტატუსის მქონე 100 სტუდენტის ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა თვეში 50 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად, აკადემიური სასწავლო წლის(10 თვის) განმავლობაში;          

 

დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

                                              96.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას. რისთვისაც ერთ–ერთი საჭირო და მნიშვნელოვანი მექანიზმია მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების  (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. აღნიშნული მექანიზმის ეფექტიანად ამუშავებისათვის  აუცილებელია ტელევიზიასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირების გაშუქება, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს. უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციის განცხადების სახით გავრცელება და სხვა მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემების გაშუქება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)

პროგრამის მიზანი: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.

არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.

პროგრ. კოდი

დასახელება

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

სულ

ადგილობრივი ბიუჯეტით

სახელმწიფო ბიუჯეტით

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

190.00

31.90

158.10

190.00

190.00

190.00

060101

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

190.00

31.90

158.10

190.00

190.00

190.00

06 02

სოციალური დაცვა

1630.00

1625.00

5.00

1630.00

1630.00

1630.00

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1150.00

1150.00

 

1150.00

1150.00

1150.00

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

475.00

475.00

 

475.00

475.00

475.00

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

5.00

 

5,0 

5.00

5.00

5.00

 

სულ პრიორიტეტი

1820.00

1656.90

163.10

1820.00

1820.00

1820.00

 

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

კოდი

პროგრამის დასახელება

  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

                190.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე  ზემოქმედების  განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და  საზოგადოებრივი  ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

 

ბ) სოციალური დაცვა 

კოდი

პროგრამის დასახელება

სოციალური პროგრამები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02

                                        1,630.0     

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობისნ დახმარება მედიკამენტებიტ, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

                                         1,150.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის  ფარგლებში  მედიკამენტებით  თანადაფინანსება  გაეწევა  სოციალურად  დაუცველ  ოჯახებს, რომელთა  სარეიტინგო ქულა  შეადგენს   0- 120 000 მდე და დევნილებს.  თანხა   შეადგენს  ანგარიშ-ფაქტურაში  მითითებული  თანხის  80%  არაუმეტეს  400  ლარისა.  გარდა  ამისა,  ამავე  სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ბენეფიციარს  დაუფინანსდება  მკურნალობა  და  ამასთანავე  გამოკვლევა  ერთჯერადად  200 ლარის  ფარგლებში. თანადაფინანსება ხდება  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად.
-მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  ომისა  და  სამხედრო  ძალების  ვეტერანს,  სარეიტინგო  ქულით 0 დან - 120 000-მდე მედიკამენტებით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით, არაუმეტეს 600 ლარის ოდენობის.
-მკვეთრად, მნიშვნელოვნად  და  ზომიერად შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებს, ოპერაციით, რეაბილიტაციით, მედიკამენტებით, გამოკვლევით და მკურნალობის  გაწევის  მიზნით დახმარება  გაეწევა  წარმოდგენილი  თანხობრივი  ღირებულების  80%-ით კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად არაუმეტეს 800  ლარისა.
-ონკოლოგიურ  ან/და ლეიკემიით დაავადებულ  მოქალაქეებს,  დაავადების  საჭიროებიდან  გამომდინარე, მკურნალობის,  გამოკვლევის, ოპერაციის  ან/და მედიკამენტების შეძენის მიზნით,  დახმარება  გაეწევათ  კალენდარული  წლის  განმავლობაში ეტაპობრივად, წარმოდგენილი თანხობრივი  ღირებულების  80% -ით  არაუმეტეს 1000  ლარის.
- გულის  ოპერაციული  მკურნალობის  დაფინანსების  მიზნით  მოქალაქეებს  კალენდარული  წლის  განმავლობაში  ერთჯერადად გაეწევათ  დახმარება   წარმოდგენილი  თანხობრივი ღირებულების  80%-ით, არაუმეტეს 800  ლარისა.
-0-დან - 120 000-მდე სარეიტინგო  ქულით  შეფასებულ  ოჯახების  ყველა  წევრს ოპერაციის  დაფინანსების  მიზნით,  აუნაზღაურდებათ  ოპერაციის  ღირებულების თანხა   საყოველთაო  სადაზღვეო დაფინანსების  შემდეგ  დარჩენილი  თანხის ( რომელიც უნდა შეადგენდეს 200 ლარს და მეტს)  50%, არაუმეტეს 2000  ლარისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

475.0

ქვეპროგრამის აღწერა

გათვალისწინებულია როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
ერთჯერადად  გაწეული დახმარება გათვალისწინებულია შემდეგი კატეგორიებზე:
ხანდაზმულ მოქალაქეებს - 200 ლარი; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანს - 200 ლარი; სოციალურად დაუცველ ვეტერანს(0-120 000) -200 ლარი;   დევნილ ოჯახებს ახალშობილთან დაკავშირებით  1-2 ბავშვზე - 200 ლარი, ყოველ შემდეგზე- იზრდება 100 ლარით; სოციალურად  დაუცველ  მარტოხელა  დედას -200 ლარი; სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს( 4 და მეტი შვილი) - 200 ლარი; ახალი წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება დევნილებს, დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანს, ომში დაღუპულ მეომრების ოჯახებს;   ახალი  წლის  დღესასწაულთან დაკავშირებით - 100 ლარი ერიცხება თითოეულ უსინათლოს  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეს;  არასრულწლოვან შშმ-ს და ონკოლოგ მოქალაქეს  -  100 ლარით;
0-დან - 15 000-მდე სარეიტინგო ქულით შეფასებულ ოჯახს - 200 ლარით; 
ყოველთვიურად გაწეული  დახმარება  გათვალისწინებულია  შემდეგ  კატეგორიებზე:
  უსინათლო  და  სმენადაქვეითებულ  მოქალაქეებს - 50  ლარით;  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებს ერიცხებათ  ტრანსპორტირების  ხარჯების  ანაზღაურების  თანხა 60,70 და 100 ლარის ოდენობით საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;  საქართველოს  თავისუფლებისა და  ტერიტორიული მთლიანობითვის დაღუპულ მეომართა  ოჯახებს  - 100 ლარით  ყოველთვიურად  და 8  აგვისტოსთან დაკავშირებით - ერთჯერადად - 500 ლარით, ხოლო მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანებს  მაისის თვეში ( 9 მაისთან დაკავშირებით) ერთჯერადად 250 ლარით;
მკვეთრად  გამოხატული შშმ  პირის  დახმარების  მიზნით  ეტლის  შეძენა;  
სტუდენტების  სწავლის  საფასურის  დაფინანსება ვრცელდება  შემდეგი  კატეგორიის  სტუდენტებზე:   სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  სტუდენტები ორი და მეტი სტუდენტის შემთხვევაში, სოციალურად დაუცველი დედით ან/და მამით ობოლი სტუდენტები, დედით  და  მამით  ობოლი  სტუდენტები,  დევნილი  სტუდენტები,  ვეტერანების  შვილები. სტუნენტებს  უფინანსდებათ სწავლა  მხოლოდ  აკრედიტირებულ  სასწავლებლების  ბაკალავრიატში.
ბიოლოგიურ  ოჯახში ან კანონიერ  წარმომადგენელთან (მეურვე, მზრუნველი) რეინტეგრირებულ  არასრულწლოვან ბენეფიციართა დახმარება.                                                                                                              

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების  დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში

 

ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება (კოდი 060203)

კოდი

პროგრამის დასახელება

სარიტუალო მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

                                                 5.0     

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. კერძოდ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვალების დღიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში მომართვისას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ, იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურებას 250 ლარის ოდენობის თანხით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 იძულებით გადაადგილებულ  პირთა  –  დევნილთა  და  უპატრონო  მიცვალებულთა  დაკრძალვის  სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება

 

6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)
პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, მათ შორის: მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა. კერძოდ:

(კოდი 010101) ქვეპროგრამაში 15,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გასახორციელებლად.

(კოდი 010102) ქვეპროგრამის ფარგლებში  ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით გათვალისწინებული არის გრანტის სახით 45.0 ათასი ლარით დაფინანსება.

(კოდი 010203) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა, კერძოდ "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

კოდი

დასახელება

რიცხოვნობა

2021 წელი ჯამი

მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი

მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

0101

 საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

278,0

6520,2

6433,3

86,9

6282.2

6282.2

7254.0

010101

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

34,0

1454,0

1454,0

 

1454.0

1454.0

1454.0

010102

მუნიციპალიტეტის მერია

232,0

4850,6

4850,6

 

4612.6

4612.6

5584.4

010103

სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება

12,0

215,6

128,7

86,9

215.6

215.6

215.6

0102

  საერთო დანიშნულების ხარჯები

0,0

245,7

245,7

0,0

240.0

234.3

228.6

010201

სარეზერვო ფონდი

 

150,0

150,0

 

150.0

150.0

150.0

010202

 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი

 

3,0

3,0

 

3.0

3.0

3.0

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

 

92,7

92,7

 

87.0

81.3

75.6

 

სულ პრიორიტეტი

278,0

6765,9

6679,0

86,9

6522.2

6516.4

7482.6

 

ა) მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

                                              92.7     

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ყოველთვიურად, არაუგვიანეს ყოველი თვის ბოლო თარიღისა "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 


თავი VI
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

40089.1

40652,7

29071,2

11581,5

34934,1

29632,9

5301,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

269,0

269,0

0,0

278,0

278,0

0,0

 

ხარჯები

20111.0

21113,2

19922,7

1190,4

19579,8

19329,8

250,0

 

შრომის ანაზღაურება

3657.2

3874,7

3703,1

171,6

4248,4

4161,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

3937.4

4575,3

3624,7

950,6

3610,6

3610,6

0,0

 

პროცენტი

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სუბსიდიები

9636.6

10178,1

10114,9

63,2

9432,6

9274,5

158,1

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1737.0

1661,3

1656,3

5,0

1746,0

1741,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

1046.2

731,6

731,6

0,0

467,2

467,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19777.9

19389,5

8998,4

10391,1

15291,6

10240,4

5051,2

 

ვალდებულებები

0.0

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

0100

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6581.9

6592,9

6414,7

178,2

6765,9

6679,0

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

269,0

269,0

0,0

278,0

278,0

0,0

 

ხარჯები

5624.6

6351,4

6173,2

178,2

6452,2

6365,3

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3874,7

3703,1

171,6

4248,4

4161,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1740,6

1734,0

6,6

1757,6

1757,6

0,0

 

პროცენტი

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

50,8

50,8

0,0

39,0

39,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

593,2

593,2

0,0

332,2

332,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

91,4

91,4

0,0

251,0

251,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

6330.2

5972,7

5794,5

178,2

6520,2

6433,3

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

240.0

269,0

269,0

0,0

278,0

278,0

0,0

 

ხარჯები

5573.0

5881,2

5703,0

178,2

6269,2

6182,3

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

3652.2

3874,7

3703,1

171,6

4248,4

4161,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

1637.4

1740,6

1734,0

6,6

1757,6

1757,6

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

77.9

50,8

50,8

0,0

39,0

39,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

160.5

166,2

166,2

0,0

179,2

179,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

752.8

91,4

91,4

0,0

251,0

251,0

0,0

01 01 01

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1228.4

1359,7

1359,7

0,0

1454,0

1454,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

44,0

44,0

0,0

34,0

34,0

0,0

 

ხარჯები

1192.4

1357,7

1357,7

0,0

1450,0

1450,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

676.3

830,0

830,0

0,0

885,0

885,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

349.9

368,5

368,5

0,0

405,8

405,8

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

156.2

154,2

154,2

0,0

154,2

154,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.6

2,0

2,0

0,0

4,0

4,0

0,0

01 01 02

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია

4869.4

4394,1

4394,1

0,0

4850,6

4850,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

200.0

213,0

213,0

0,0

232,0

232,0

0,0

 

ხარჯები

4184.0

4304,7

4304,7

0,0

4605,6

4605,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

2816.0

2873,1

2873,1

0,0

3201,1

3201,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

1257.3

1326,9

1326,9

0,0

1304,6

1304,6

0,0

 

გრანტები

45.0

48,9

48,9

0,0

45,0

45,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

61.5

43,8

43,8

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

4.3

12,0

12,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

685.5

89,4

89,4

0,0

245,0

245,0

0,0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

232.4

218,8

40,6

178,2

215,6

128,7

86,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

12.0

12,0

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

 

ხარჯები

196.7

218,8

40,6

178,2

213,6

126,7

86,9

 

შრომის ანაზღაურება

160.0

171,6

0,0

171,6

162,4

75,5

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

30.2

45,2

38,6

6,6

47,2

47,2

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.5

2,0

2,0

0,0

4,0

4,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.7

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

01  02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

251.8

620,2

620,2

0,0

245,7

245,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

470,2

470,2

0,0

183,0

183,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

427,0

427,0

0,0

153,0

153,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

424,0

424,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

424,0

424,0

0,0

150,0

150,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

424,0

424,0

0,0

150,0

150,0

0,0

01  02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0.0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

01  02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

251.8

193,2

193,2

0,0

92,7

92,7

0,0

 

ხარჯები

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

პროცენტი

51.6

43,2

43,2

0,0

30,0

30,0

0,0

 

ვალდებულებები

200.2

150,1

150,1

0,0

62,7

62,7

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

19391.5

19463,9

11593,1

7870,8

15602,5

12605,4

2997,1

 

ხარჯები

3558.7

4003,7

3930,7

73,0

4079,7

4079,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

543.9

1536,0

1463,0

73,0

1602,0

1602,0

0,0

 

სუბსიდიები

2298.0

2467,7

2467,7

0,0

2477,7

2477,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15832.8

15460,2

7662,4

7797,8

11522,8

8525,7

2997,1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

7444.3

7550,7

3607,6

3943,2

4276,8

2664,5

1612,3

 

ხარჯები

426.4

539,1

539,1

0,0

450,0

450,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

539,1

539,1

0,0

450,0

450,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

7011,7

3068,5

3943,2

3826,8

2214,5

1612,3

02 01 01

გზების  მოვლა შენახვა

426.4

539,1

539,1

0,0

450,0

450,0

0,0

 

ხარჯები

426.4

539,1

539,1

0,0

450,0

450,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

426.4

539,1

539,1

0,0

450,0

450,0

0,0

02 01 02

გზების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია

7017.9

7011,7

3068,5

3943,2

3826,8

2214,5

1612,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7017.9

7011,7

3068,5

3943,2

3826,8

2214,5

1612,3

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

7720.1

6661,1

4037,3

2623,8

6620,1

5235,3

1384,8

 

ხარჯები

1694.9

1550,0

1550,0

0,0

1550,0

1550,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

27.9

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1500,0

1500,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6025.2

5111,1

2487,3

2623,8

5070,1

3685,3

1384,8

02 02 01

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

1668.7

1505,0

1505,0

0,0

1505,0

1505,0

0,0

 

ხარჯები

1668.7

1505,0

1505,0

0,0

1505,0

1505,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

 

სუბსიდიები

1668.0

1500,0

1500,0

0,0

1500,0

1500,0

0,0

02 02 02

სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

3282.1

4476,4

1852,5

2623,8

4181,9

2797,1

1384,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3282.1

4476,4

1852,5

2623,8

4181,9

2797,1

1384,8

02 02 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა

47.9

670,9

670,9

0,0

370,6

370,6

0,0

 

ხარჯები

26.2

45,0

45,0

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.7

625,9

625,9

0,0

325,6

325,6

0,0

02 02 04

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია

2721.4

8,9

8,9

0,0

562,5

562,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2721.4

8,9

8,9

0,0

562,5

562,5

0,0

02 03

გარე განათება

1072.3

1481,8

1481,8

0,0

1568,1

1568,1

0,0

 

ხარჯები

722.6

1156,7

1156,7

0,0

1347,7

1347,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

789,0

789,0

0,0

980,0

980,0

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

367,7

367,7

0,0

367,7

367,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

325,1

325,1

0,0

220,4

220,4

0,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

722.6

367,7

367,7

0,0

367,7

367,7

0,0

 

ხარჯები

722.6

367,7

367,7

0,0

367,7

367,7

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

367,7

367,7

0,0

367,7

367,7

0,0

 02 03 02

გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი

0.0

789,0

789,0

0,0

980,0

980,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

789,0

789,0

0,0

980,0

980,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

789,0

789,0

0,0

980,0

980,0

0,0

 02 03 03

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

349.7

325,1

325,1

0,0

220,4

220,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

349.7

325,1

325,1

0,0

220,4

220,439

0,0

0204

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

630.0

1911,0

1911,0

0,0

1810,0

1810,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

600,0

600,0

0,0

610,0

610,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

600,0

600,0

0,0

610,0

610,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1200,0

1200,0

0,0

020401

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

630.0

600,0

600,0

0,0

610,0

610,0

0,0

 

ხარჯები

630.0

600,0

600,0

0,0

610,0

610,0

0,0

 

სუბსიდიები

630.0

600,0

600,0

0,0

610,0

610,0

0,0

020402

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1200,0

1200,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1311,0

1311,0

0,0

1200,0

1200,0

0,0

02 07

კეთილმოწყობა

1429.0

361,0

289,2

71,8

701,5

701,5

0,0

 

ხარჯები

7.2

84,9

84,9

0,0

122,0

122,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1421.8

276,1

204,3

71,8

579,5

579,5

0,0

02 07 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია

1159.6

309,9

238,1

71,8

231,5

231,5

0,0

 

ხარჯები

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

7.2

34,9

34,9

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1152.4

275,0

203,2

71,8

159,5

159,5

0,0

02 07 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

269.4

1,1

1,1

0,0

420,0

420,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269.4

1,1

1,1

0,0

420,0

420,0

0,0

02 07 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

02 08

სარიტუალო ღონისძიებები

28.6

8,6

8,6

0,0

626,0

626,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

8,6

8,6

0,0

626,0

626,0

0,0

02 08 01

სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

0.0

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 08 02

       სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.6

0,6

0,6

0,0

626,0

626,0

0,0

02 09

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1067.3

1489,7

257,7

1232,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

77.7

73,0

0,0

73,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

77.7

73,0

0,0

73,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.6

1416,7

257,7

1159,0

0,0

0,0

0,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2146.8

2151,2

2151,2

0,0

2131,7

2131,7

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1795,4

1795,4

0,0

1774,3

1774,3

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1774,3

1774,3

0,0

1749,3

1749,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101.7

355,8

355,8

0,0

357,4

357,4

0,0

0301

დასუფთავება და ნარჩენების მართვა

2047.1

1448,2

1448,2

0,0

1442,1

1442,1

0,0

 

ხარჯები

2028.1

1445,2

1445,2

0,0

1439,1

1439,1

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

25,0

25,0

0,0

 

სუბსიდიები

1987.9

1424,1

1424,1

0,0

1414,1

1414,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030101

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1832.8

1282,1

1282,1

0,0

1297,1

1297,1

0,0

 

ხარჯები

1830.9

1279,1

1279,1

0,0

1294,1

1294,1

0,0

 

სუბსიდიები

1830.9

1279,1

1279,1

0,0

1294,1

1294,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

030102

ნარჩენების გადამუშავება

157.0

145,0

145,0

0,0

120,0

120,0

0,0

 

სუბსიდიები

157.0

145,0

145,0

0,0

120,0

120,0

0,0

030103

გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები

57.2

21,1

21,1

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

57.2

21,1

21,1

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

57.2

21,1

21,1

0,0

25,0

25,0

0,0

0302

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0.0

350,2

350,2

0,0

335,2

335,2

0,0

 

ხარჯები

0.0

350,2

350,2

0,0

335,2

335,2

0,0

 

სუბსიდიები

0.0

350,2

350,2

0,0

335,2

335,2

0,0

0302

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

99.8

352,8

352,8

0,0

354,4

354,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.8

352,8

352,8

0,0

354,4

354,4

0,0

04 00

განათლება

5097.2

6124,8

3118,3

3006,5

5002,0

2947,9

2054,1

 

ხარჯები

3183.5

3856,0

2985,0

871,0

2672,0

2672,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

497.0

914,0

43,0

871,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2890,0

2890,0

0,0

2600,0

2600,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

52,0

52,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1913.6

2268,7

133,3

2135,4

2330,0

275,9

2054,1

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2616.6

2900,0

2900,0

0,0

2600,0

2600,0

0,0

 

ხარჯები

2611.2

2890,0

2890,0

0,0

2600,0

2600,0

0,0

 

სუბსიდიები

2611.2

2890,0

2890,0

0,0

2600,0

2600,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.4

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04  02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა

393.8

146,0

146,0

0,0

2330,0

275,9

2054,1

 

ხარჯები

53.4

43,0

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

53.4

43,0

43,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

340.4

103,0

103,0

0,0

2330,0

275,9

2054,1

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2086.8

3078,7

72,3

3006,5

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

518.9

923,0

52,0

871,0

72,0

72,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

443.6

871,04

0,0

871,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

52,0

52,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1567.9

2155,7

20,3

2135,4

72,0

72,0

0,0

04 03 01

პედაგოგთა დახმარება

72.4

52,0

52,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

ხარჯები

72.4

52,0

52,0

0,0

72,0

72,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72.4

52,0

52,0

0,0

72,0

72,0

0,0

04 03 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

515.8

871,0

0,0

871,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

515.8

871,0

0,0

871,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

515.8

871,0

0,0

871,0

0,0

0,0

0,0

04 03 03

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1943.7

2155,7

20,3

2135,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1628.3

2155,7

20,3

2135,4

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

4174.1

4205,6

3988,4

217,2

3612,0

3612,0

0,0

 

ხარჯები

2591.8

3232,9

3232,9

0,0

2785,2

2785,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

433.1

363,6

363,6

0,0

226,0

226,0

0,0

 

სუბსიდიები

2120.5

2777,6

2777,6

0,0

2419,2

2419,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

38.2

41,8

41,8

0,0

90,0

90,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1176.1

972,6

755,4

217,2

826,8

826,8

0,0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარებ

2205.2

2326,9

2109,7

217,2

1556,0

1556,0

0,0

 

ხარჯები

1240.4

1385,0

1385,0

0,0

1025,0

1025,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

18,0

18,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1360,0

1360,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

7,0

7,0

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

964.7

941,9

724,7

217,2

531,0

531,0

0,0

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1243.2

1390,0

1390,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 

ხარჯები

1206.9

1360,0

1360,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 

სუბსიდიები

1206.9

1360,0

1360,0

0,0

1000,0

1000,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.3

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

33.6

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

ხარჯები

33.6

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

6.1

18,0

18,0

0,0

10,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

27.5

7,0

7,0

0,0

15,0

15,0

0,0

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

928.4

911,9

694,7

217,2

531,0

531,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

928.4

911,9

694,7

217,2

531,0

531,0

0,0

05 02

კულტურის სფეროს  განვითარება

1491.8

1624,1

1624,1

0,0

1850,0

1850,0

0,0

 

ხარჯები

1280.5

1593,3

1593,3

0,0

1554,2

1554,2

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

155,9

155,9

0,0

120,0

120,0

0,0

 

სუბსიდიები

913.6

1417,6

1417,6

0,0

1419,2

1419,2

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

19,8

19,8

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.3

30,8

30,8

0,0

295,8

295,8

0,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

921.0

1023,3

1023,3

0,0

1025,0

1025,0

0,0

 

ხარჯები

909.9

1011,6

1011,6

0,0

1009,2

1009,2

0,0

 

სუბსიდიები

909.9

1011,6

1011,6

0,0

1009,2

1009,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.1

11,7

11,7

0,0

15,8

15,8

0,0

05 02 02

კულტურის სფეროს ღონისძიებები

412.3

175,7

175,7

0,0

135,0

135,0

0,0

 

ხარჯები

370.5

175,7

175,7

0,0

135,0

135,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

356.2

155,9

155,9

0,0

120,0

120,0

0,0

 

სუბსიდიები

3.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

10.7

19,8

19,8

0,0

15,0

15,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

 

 

 

0,0

 

 

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

158.4

19,1

19,1

0,0

280,0

280,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

158.4

19,1

19,1

0,0

280,0

280,0

0,0

05 02 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

ხარჯები

406.3

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სუბსიდიები

405.6

406,0

406,0

0,0

410,0

410,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

0.0

125,0

125,0

0,0

110,0

110,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

125,0

125,0

0,0

110,0

110,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0.0

15,0

15,0

0,0

60,0

60,0

0,0

05 04

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

70.9

129,6

129,6

0,0

96,0

96,0

0,0

 

ხარჯები

70.9

129,6

129,6

0,0

96,0

96,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

70.9

129,6

129,6

0,0

96,0

96,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2653.9

2114,4

1805,5

308,9

1820,0

1656,9

163,1

 

ხარჯები

2653.1

1873,7

1805,5

68,2

1816,4

1653,3

163,1

 

სუბსიდიები

213.4

268,5

205,3

63,2

186,4

28,3

158,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

1508,6

1503,6

5,0

1585,0

1580,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

96,7

96,7

0,0

45,0

45,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

240,7

0,0

240,7

3,6

3,6

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

214.2

509,1

205,3

303,9

190,0

31,9

158,1

 

ხარჯები

213.4

268,5

205,3

63,2

186,4

28,3

158,1

 

სუბსიდიები

213.4

268,5

205,3

63,2

186,4

28,3

158,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

240,7

0,0

240,7

3,6

3,6

0,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები

214.2

272,1

205,3

66,8

190,0

31,9

158,1

 

ხარჯები

213.4

268,5

205,3

63,2

186,4

28,3

158,1

 

სუბსიდიები

213.4

268,5

205,3

63,2

186,4

28,3

158,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

3,6

0,0

3,6

3,6

3,6

0,0

06 01 02

კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში

0.0

237,1

0,0

237,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

237,1

0,0

237,1

0,0

0,0

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

2439.7

1605,2

1600,2

5,0

1630,0

1625,0

5,0

 

ხარჯები

2439.7

1605,2

1600,2

5,0

1630,0

1625,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1586.2

1508,6

1503,6

5,0

1585,0

1580,0

5,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

96,7

96,7

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1285.8

1053,5

1053,5

0,0

1150,0

1150,0

0,0

 

ხარჯები

1285.8

1053,5

1053,5

0,0

1150,0

1150,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1285.8

1053,5

1053,5

0,0

1150,0

1150,0

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1151.4

546,8

546,8

0,0

475,0

475,0

0,0

 

ხარჯები

1151.4

546,8

546,8

0,0

475,0

475,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

298.0

450,1

450,1

0,0

430,0

430,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

853.5

96,7

96,7

0,0

45,0

45,0

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

2.5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2.5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.5

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 44.0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.
მუხლი 17
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 18
1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 20
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  სსიპ და ა(ა)იპ–ების ბიუჯეტების და საშტატო ნუსხების დამტკიცება განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით.
მუხლი 21
საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და არასამეწარმეო/არაკომერციული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

7. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი  და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.

მუხლი 22
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150.0 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 158,1 ათასი ლარის ოდენობით ;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 86,9 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


თავი VIII
დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 25. დადგენილების ამოქმედება
1. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე;

2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე გამოცხადდეს ძალადაკარგულად მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №47 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე www.matsne.gov.ge  26/12/2019, №190020020.35.159.016399).მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე
14. 27/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 44 - ვებგვერდი, 28/12/2021 13. 01/12/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 03/12/2021 12. 19/11/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 22/11/2021 11. 08/11/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 36 - ვებგვერდი, 10/11/2021 10. 07/10/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 33 - ვებგვერდი, 08/10/2021 9. 15/09/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 16/09/2021 8. 23/08/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 30 - ვებგვერდი, 24/08/2021 7. 06/08/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 29 - ვებგვერდი, 10/08/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 6. 23/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 23/07/2021 5. 09/07/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 12/07/2021 4. 04/06/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 07/06/2021 3. 13/04/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 21 - ვებგვერდი, 14/04/2021 2. 17/03/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 18/03/2021 1. 19/02/2021 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 09 - ვებგვერდი, 23/02/2021