„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის №275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის №275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 27/01/2021
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/01/2021
ძალის დაკარგვის თარიღი 26/01/2024
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017429
14
27/01/2021
ვებგვერდი, 28/01/2021
190040000.22.033.017429
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის №275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №14

2021 წლის 27 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის №275 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 18 ნოემბრის №275 ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge, 19/11/2020, სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017394) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ამ ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული რიგი საქონლის „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2017 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებულ „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან (სეს ესნ)“ კორელაციის ცხრილის“ (დანართი №2):

1. პირველი – მე-6 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„1

173-ე მუხლის „ა.ე“ ქვეპუნქტი

9619 00 000 00

 

9619 00

 

2

173-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი

30-ე ჯგუფი

 

30-ე ჯგუფი, გარდა 3004 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალებებისა

 

3

173-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი

4802 61 100 00

— — — 1მ2-ის მასით 72 გ-ზე ნაკლები და რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის 50 %-ზე მეტს შეადგენს მექანიკური წესით მიღებული ბოჭკო, დანარჩენი

4802 61 150 00

– – – 1მ2-ის მასით 72 გ-ზე ნაკლები და რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის 50 %-ზე მეტს შეადგენს მექანიკური წესით მიღებული ბოჭკო

4

173-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი

1211 90 980 00

 

1211 90 860 00

 

5

173-ე მუხლის „პ“ ქვეპუნქტი

8701 90 110 00 – 8701 90 500 00

 

8701 91 100 01;

8701 91 100 05;

8701 92 100 01;

8701 92 100 05;

8701 93 100 01;

8701 93 100 05;

8701 94 100 01;

8701 94 100 05;

8701 95 100 01;

8701 95 100 05

 

 

6

173-ე მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტი

8802 11 100 00

 

8802 11 000 10

 

8802 12 100 00

 

8802 12 000 10

8802 20 100 00

 

8802 20 000 10

8802 30 100 00

 

8802 30 000 10

8802 40 100 00

 

8802 40 000 10“.

 

2. მე-7 გრაფა ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

               

 


საქართველოს ფინანსთა მინისტრიივანე მაჭავარიანი