„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 823
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/12/2020
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 470200000.10.003.022546
823
31/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
470200000.10.003.022546
„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №823

2020 წლის 31 დეკემბერი

   ქ. თბილისი

 

„სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის №262 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 აპრილის №262 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/04/2020, 470200000.10.003.021974) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „სამკურნალო საშუალებების  ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2020 წლის პროგრამის“ მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. დაფინანსების წესი და პროგრამის ბიუჯეტი

1.   პროგრამის დაფინანსების წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი.

2. „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად (პროგრამული კოდის – 27 01 02 03 ფარგლებში), პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 32 080 (ოცდათორმეტი ათას ოთხმოცი) ლარით.

 

სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის პროგრამა

თანხა

(ლარებში)

სამკურნალო საშუალებების ნიმუშების შესყიდვა

2 080

მივლინების ხარჯები

0

სამკურნალო საშუალების ხარისხის ლაბორატორიული  კვლევა

30 000

სულ:

32 080

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 31 დეკემბრიდან.

 


პრემიერ - მინისტრიგიორგი გახარია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.