ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016481
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.35.117.016481
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2020 - 16/02/2021)

 

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2020 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის N34 დადგენილება (www.matsne.gov.ge; 30/12/2019 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016466).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს  2021  წლის 01 იანვრიდან.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეასლან საგანელიძედანართი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   16 073,3  

   14 753,4  

     7 973,0  

   6 780,4  

      7,954.9  

           7,819.9  

              135.0  

 გადასახადები

     7 513,1  

     7 441,5  

     7 441,5  

 

      7,329.9  

           7,329.9  

 

 გრანტები

     7 833,4  

     6 780,4  

 

   6 780,4  

         135.0  

 

              135.0  

 სხვა  შემოსავლები

        726,9  

        531,5  

        531,5  

 

         490.0  

              490.0  

 

 II. ხარჯები

     8 348,8  

     8 056,6  

     7 706,9  

      338,9  

      7,472.3  

           7,337.3  

              135.0  

 შრომის ანაზღაურება

     1 856,3  

     1 865,0  

     1 805,0  

        60,0  

      1,855.2  

           1,795.2  

                60.0  

 საქონელი და მომსახურება

     1 447,5  

     1 726.9  

     1 513,3  

      213,6  

      1,211.3  

           1,201.0  

                10.3  

 პროცენტი

          53,8  

          61,6  

          61,6  

            -    

           61.6  

               61.6  

                   -    

 სუბსიდიები

     3 448,6  

     3 621,3  

     3 556,6  

        64,7  

      3,635.8  

           3,571.1  

                64.7  

 სოციალური უზრუნველყოფა

        507,1  

        547,0  

        546,4  

          0,6  

         534.1  

              534.1  

                   -    

 სხვა ხარჯები

     1 035,5  

        224,1  

        224,1  

            -    

         174.3  

              174.3  

                   -    

 III. საოპერაციო სალდო

     7 724,5  

     6 696,8  

        266,1  

   6 441,5  

         482.6  

              482.6  

                   -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     9 526,7  

     7 082,9  

        362,5  

   6 720,4  

         374.8  

              374.8  

                   -    

 ზრდა

     9 625,4  

     8 411,7   

     1 691,2  

   6 720,4  

         449.8  

              449.8  

                   -    

 კლება

          98,7  

     1 328,8  

     1 328,8  

            -    

           75.0  

               75.0  

                   -    

 V. მთლიანი სალდო

-    1 802,2  

-       386,0  

-         96,4  

-     278,9  

         107.8  

              107.8  

                   -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-    1 856,1  

-       483,0  

-       204,2  

-     278,9  

              -    

                   -    

                   -    

 ზრდა

              -    

              -    

              -    

            -    

              -    

                   -    

                   -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

              -    

              -    

              -    

            -    

              -    

                   -    

                   -    

 კლება

     1 856,1  

        483,0  

        204,2  

      278,9  

              -    

                   -    

                   -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

     1 856,1  

        483,0  

        204,2  

      278,9  

              -    

                   -    

                   -    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         53,9   

-       107,8  

-       107,8  

            -    

-        107.8  

-             107.8  

                   -    

 კლება

          53,9  

        107,8  

        107,8  

            -    

         107.8  

              107.8  

                   -    

     საშინაო

          53,9  

        107,8  

        107,8  

            -    

         107.8  

              107.8  

                   -    

           სესხები

          53,9  

        107,8  

        107,8  

            -     

         107.8  

              107.8  

                   -    

 VIII. ბალანსი

-           0,0  

-         0  

-           0,0  

            -    

-           0.0  

-                0.0  

                   -     

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

 დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

   16 172,0  

   16 082,2  

     9 301,8  

   6 780,4  

      8,029.9  

           7,894.9  

              135.0  

 შემოსავლები

   16 073,3  

   14 753,4  

     7 973,0  

   6 780,4  

      7,954.9  

           7,819.9  

              135.0  

 არაფინანსური აქტივების კლება

          98,7  

     1 328,8  

     1 328,8  

 

           75.0  

               75.0  

 

 გადასახდელები

   18 028,1  

   16 565,3  

     9 505,9  

   7 059,3  

      8,029.9  

           7,894.9  

              135.0  

 ხარჯები

     8 348,8  

     8 045,8  

     7 706,9  

      338,9  

      7,472.3  

           7,337.3  

              135.0  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

     9 625,4  

     8 411,7  

     1 691,2  

   6 720,4  

         449.8  

              449.8  

                   -    

 ვალდებულებების კლება

          53,9  

        107,8  

        107,8  

            -    

         107.8  

              107.8  

                   -    

 ნაშთის ცვლილება

-    1 856,1  

-       483,0  

-       204,2  

-     278,9  

              -    

                   -    

                   -     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7954,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 შემოსავლები

        16 073,3  

        14 753,4  

                   7,954.9   

      გადასახადები

           7 513,1  

           7 441,5  

                   7,329.9  

      გრანტები

           7 833,4  

           6 780,4  

                      135.0  

      სხვა შემოსავლები

              726,9  

              531,5  

                      490.0  

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 7329,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გადასახადები, მათ შორის:

           7 513,1  

           7 441,5  

                   7,329.9  

     დამატებითი ღირებულების გადასახადი

           7 266,5  

           6 941,5  

                   6,829.9  

     ქონების გადასახადი

              246,5  

              500,0  

                      500.0  

             საწარმოთა ქონებაზე

              137,0  

              488,9  

                      488.9  

             ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

                11,2  

                   3,0  

                          3.0  

            სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                35,5  

                   4,1  

                          4.1  

            არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                62,8  

                   4,0  

                          4.0  

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები (ტრანსფერები)
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

7 833,4

6 780,4

135,0

გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

7 833,4

6 780,4

135,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

316,7

617,4

135,0

კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან

6 735,1

5 429,1

-

სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

781,5

734,0

-

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

781,5

734,0

-

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 490,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

შემოსავლის სახეები

 2019 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

               726.9  

               531.5  

490.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

               387.3  

               389.5  

355.0

  პროცენტები

               108.2  

                 90.0  

90.0

  რენტა

               279.1  

               299.5  

265.0

        მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

               270.0  

               287.9  

253.5

        შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

                   9.1  

                 11.6  

11.5

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 66.7  

                 62.0  

65.0

  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 38.9   

                 35.0  

40.0

      სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

                   0.2  

 

 

      მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

                 33.8  

                 30.0  

30.0

                       სანებართვო მოსაკრებელი

                   4.9  

                   5.0  

10.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

                 27.8  

                 27.0  

25.0

                       შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

                 27.8  

                 27.0  

25.0

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

                 34.1  

                 45.0  

40.0

                     შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

                 22.9  

 

 

                    შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

                           1.5  

 

 

                    სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

               9.7  

                 45.0   

40.0

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               238.7  

                 35.0  

30.0

                  სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

               238.7  

                 35.0  

30.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 7472,3 ათასი ლარით. მათ შორის:

ათასი ლარი

რჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2019
 წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

       8 348,8  

       8 045,8  

       7 706,9  

          338,9  

         7,472.3  

         7,337.3  

            135.0  

 შრომის ანაზღაურება

       1 856,3  

       1 865,0  

       1 805,0  

            60,0  

         1,855.2  

         1,795.2  

              60.0  

 საქონელი და მომსახურება

       1 447,5  

       1 737,7  

       1 513,3  

          213,6  

         1,211.3  

         1,201.0  

              10.3  

 პროცენტები

            53,8  

            61,6  

            61,6  

                -    

              61.6  

              61.6  

                 -    

 სუბსიდიები

       3 448,6  

       3 621,3  

       3 556,6  

            64,7  

         3,635.8  

         3,571.1  

              64.7  

 სოციალური უზრუნველყოფა

          507,1  

          547,0  

          546,4  

              0,6  

            534.1  

            534.1  

                 -    

სხვა ხარჯები

       1 035,5  

          224,1  

          224,1  

                -    

            174.3  

            174.3  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 374,8 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 449,8 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 75,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               41,2  

               17,0  

                 8.9  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               41,2  

               17,0  

                 8.9  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          8 780,3  

          7 253,5  

              436.9  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          3 671,6  

          2 154,7  

               53.0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             137,1  

          1 323,3  

               46.0  

 02 03

    გარე განათება

               82,9  

               33,9  

                   -    

 02 04

   სტიქიის პრევენცია, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

                   -    

                   -    

                   -    

 02 05

    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          2 202,2  

             734,1  

               75.0  

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             785,1  

             763,0  

                   -    

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

          1 303,1  

          1 832,0  

               44.8  

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

             598,3  

             412,5  

              218.1  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

               24,9  

             263,7  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

               24,9  

                 1,5  

                   -    

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

                   -    

                   -    

                   -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

             262,2  

                   -    

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 00

 განათლება

             352,8  

             322,2  

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

               11,0  

                 5,2  

                   -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

             341,8  

             317,0  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               30,4  

             555,3  

                 4.0  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

               11,7  

             542,7  

                 4.0  

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

               18,7  

               12,6  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             395,7  

                   -    

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             395,7  

                   -    

                   -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          9 625,4  

          8 411,7  

              449.8  

 

ათასი ლარი

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

               98,7  

          1 328,8  

               75,0  

 ძირითადი აქტივები

               15,7  

          1 303,8  

               25,0  

არაწარმოებული აქტივები

               83,0  

               25,0  

               50,0  

 


მუხლი 9.  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2 552,5  

              2 588,3  

2,580.1

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2 498,7  

              2 526,7  

2,518.5

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2 498,7  

              2 494,7  

2,478.5

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   32,0  

40.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   53,8  

                   61,6  

61.6

 7.2

 თავდაცვა

                   60,8  

                   70,3  

70.3

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   60,8  

                   70,3  

70.3

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              3 955,1  

              2 546,3   

249.0

 7.4.5

 ტრანსპორტი

              3 955,1  

              2 546,3  

249.0

 7.4.5.1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              3 955,1  

              2 546,3  

249.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 694,0  

                 874,7  

625.6

 7.5.1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 694,0  

                 874,7  

625.6

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              6 386,2  

              5 828,4  

1,031.9

 7.6.1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                       -    

-

 7.6.2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

              5 699,1  

              3 755,4  

337.9

 7.6.3

 წყალმომარაგება

                 427,6  

              1 747,6  

386.0

 7.6.4

 გარე განათება

                 259,6  

                 325,5  

308.0

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 459,8  

                   64,7  

64.7

 7.7.4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                   64,1  

                   64,7   

64.7

 7.7.6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                 395,7  

                       -    

-

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1 714,5  

              2 205,0  

1,602.3

 7.8.1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 783,5  

              1 244,1  

706.2

 7.8.2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 869,0  

                 907,9  

883.1

 7.8.3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   12,0  

                   13,0  

13.0

 7.8.4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                   50,0  

                   40,0  

-

 7.9

 განათლება

              1 546,3  

              1 664,2  

1,123.7

 7.9.1

 სკოლამდელი აღზრდა

                 908,4  

                 962,5  

942.7

 7.9.2

 ზოგადი განათლება

                 637,9  

                 701,7  

181.0

 7.9.2.2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                       -    

                   38,0   

38.0

 7.9.2.3

 საშუალო ზოგადი განათლება

                 637,9  

                 663,7  

143.0

 7.10

 სოციალური დაცვა

                 604,8  

                 612,5  

579.5

 7.10.1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                 263,7  

                 270,0  

260.0

 7.10.2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                     0,4  

                     1,0  

0.5

 7.10.3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

                     8,5  

                   10,0  

10.0

 7.10.4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                   92,1  

                   99,0  

92.0

 7 .10.6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                   85,6  

                   40,0  

35.0

7 .10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                 154,7  

                 192,5  

182.0

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 482,6 ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 107,8 ათასი ლარით:

ათასი ლარი

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

              7 724,5  

              6 696,8  

482,6

მთლიანი სალდო

-             1 802,2  

-                386,0  

107,8

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-             1 856,1  

-                483,0  

                          -    

 ზრდა

                       -    

                       -    

                          -    

ვალუტა და დეპოზიტი

                       -    

                       -    

                          -    

 კლება

              1 856,1  

                 483,0  

                          -    

ვალუტა და დეპოზიტი

              1 856,1  

                 483,0  

                          -    

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს - 107.8 ათასი ლარით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

                       -    

-                107,8  

-                   107,8  

 კლება

                       -    

                       -    

                          -    

საშინაო

                       -    

                       -    

                          -    

სესხები

                   53,9  

                 107,8  

                    107,8  

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 107,8 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები სავარაუდოდ შეადგენს 592637ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 484877  ლარი.


თავი II
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1280.9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1,280.9  

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

             173.0  

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

             120.0  

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

               53.0  

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

             386.0  

 02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

             325.0  

 02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

               50.0  

 02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

             275.0  

 02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

               61.0  

 02 03

 გარე განათება

             308.0  

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

             308.0  

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

             240.0  

 02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

               68.0  

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

               75.0  

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

               44.8  

 02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

             218.1  

 02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

               76.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

173.0,0  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 20% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
- გზების კაპიტალური შეკეთება;
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 400000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

120.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 400000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;
სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

53,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 4 პროექტის განხორციელება:
- სოფლების:  კვაცხუთის, ხვანჭკარის, კლდისუბნის და კაჩაეთის  შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია

-გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

386,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართული და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

325,0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ
მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი;

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 01

                50.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების (7 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა სატუმბი მოწყობილობების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ამბროლაურის მოსახლეობის უზრუნველყოფა 24 საათიანი სასმელი წყლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01 02

275,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მუნიციპალური წყალმომარაგების ქსელის მოვლა-შენახვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის 68 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

61,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური. არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან. 2021 წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია შემდეგი პროექტების განხორციელება:
- სოფლების: ზემო კრიხი, საკეცია, ხონჭიორი, კვირიკეწმინდა, მუხლი, ბაჯი და ლიხეთი - წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია.               

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე გაათების ქსელის ექსპლოტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

308,0

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3845 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის, ქ. ამბროლაურში 1171 და სოფლებში 2674 წერტილი.
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების ქვეპროგრამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3845 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;
მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 01

240,0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3811 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01 02

68,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ამბროლაურში და 60 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3845 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა, მათ შორის ქ. ამბროლაურში 1171 და სოფლებში 2674 წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა-შეკეთებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 6 საშტატო ერთეულის ხელფასი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

75,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე , ქ. ამბროლაურში ბრატისლავა-რაჭისა და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია.

გარდა აღნიშნული პროექტისა, შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერების, ქუჩებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა;
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100-მა ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200-მა ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

44.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა-განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

218.1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 ათას ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 615,6 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

615,6

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

548,4

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

57,2

 03 04

   უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

10,0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

       548,4     

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 5 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ამბროლაურიდან და მუნიციპალიტეტის 67 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქვაბტკრის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 596 ერთეულს, მათ შორის, 139 განთავსებულია ქ. ამბროლაურში და 457 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 50 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძნობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 65368 მ² ქუჩების, 11485 მ² ტროტუარების, 16369 მ² სკვერების და 6555 მ2 გაზონების დასუფთავება.
პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეეზოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

პროგრამის მიზანის და მოსალოდნელი შედეგი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეულ იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივ ტუალეტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

             57.2    

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 9 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა მოვლითი  სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

0

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავისა და სანიტარული ნორმების დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოფილი  იქნას  მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემო.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის  უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1123,7  ათასი ლარი. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1 123,7

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

942,7

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

38,0

 04 04

 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

143,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

942,7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება“

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 14 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 330-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 183 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

38.0    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები განათლების სფეროს წარმომადგენელთათვის (აღმზრდელი/აღმზრდელის თანაშემწე, პედაგოგი, საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული, მოსწავლე) საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას. კერძოდ, პედაგოგებს და აღმზრდელებს მიენიჭებათ საპატიო წოდებები და გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები. ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნებს და 100%-იანი სასწავლო გრანტის მომპოვებლებს გადაეცემათ ფულადი ჯილდოები. წარჩინებულ მოსწავლეებს გადაეცემათ პორტაბელური კომპიუტერები.
პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პირველი კურსის სტუდენტთათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან - 65001 ქულამდე) სწავლის საფასურის ანაზღაურებას. კერძოდ, პირველი კურსის სტუდენტები (სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან - 65001 ქულამდე), რომელთაც საჯარო სკოლა დაამთავრეს დაფინანსდებიან 2000 ლარის ფარგლებში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას.
- პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, დაეხმარება უმაღლესი განათლების მიღებაში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 04

143,0    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის“ ბაზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგნობრივი და კულტურულ-შემეცნებითი მიმართულებები. 2020 წლის მონაცემებით ცენტრში შესაბამის განათლებას იღებს საშუალოდ 250 მოსწავლე. მათ შორის, საგნობრივ მიმართულებებზე 120 და კულტურულ-შემეცნებით ღონისძიებებში 130 მოსწავლე.
ცენტრში დასაქმებულია 25 შტატიანი და 6 შტატგარეშე თანამშრომელი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ინტელექტუალური და შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და მოზარდთა შესაძლებლობების შესაბამისი გარემოს შექმნა. პროფილური/საგნობრივი წრეების ხელშეწყობა და მოსწავლე-ახალგაზრდებისთვის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 05

0    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარება დელეგირების თაობაზე გაფორმებული ტიპიური ხელშეკრულების  შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურის, ახალგაზრდობისა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1602,3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1602,3  

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

                    683,2  

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

                    679,2  

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

                    275,0  

 05 01 01 02 

 ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

                    161,0  

 05 01 01 03

 ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

                    110,0  

 05 01 01 04

 ა(ა)იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ რაჭა „

                    133,2   

 05 01 02

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

                        4,0  

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

                    896,1  

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

                    738,0  

 05 02 01 01

 ა(ა)იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

                    516,5  

 05 02 01 02

 ა(ა)იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის   სამუსიკო სკოლა

                      92,0  

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

                      62,0  

 05 02 01 04

 ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

                      67,5  

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

                      40,0  

 05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

                      13,0  

 05 02 06

    ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

                    105,1  

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                      23,0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

683,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი“;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის საცურაო აუზი;
ა(ა)იპ
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სპორტული სკოლა, ესენია:
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი „ფალავანი““;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“;
- ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „რაჭა““.
სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 6 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარატე, მაგიდის ჩოგბურთი და ფრენბურთი. სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 212 ბავშვი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ჭიდაობის კლუბ ფალავანში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 82 ბავშვი. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი).
ამბროლაურის საცურაო აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 700 ადამიანი. მათ შორის, სააბონენტო მომსახურებით სარგებლობს 350 ადამიანი, შეღავათიანი ტარიფით სკოლის მოსწავლეებისათვის 250 სკოლის ასაკის მოზარდი და დაახლოებით 100 ერთჯერადი შემომსვლელი. აუზს გააჩნია 25 მეტრიანი 4 ბილიკიანი აუზი. ასევე აშენდა და 2020 წლიდან ექსპლოუატაციაში შევა ღია აუზი.
საფეხბურთო კლუბ რაჭაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 90 ბავშვი. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

275,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის სასპორტო სკოლა“. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 6 სპორტული წრე, ესენია: კალათბურთი (50 ბავშვი); ჭადრაკი (42 ბავშვი); რაგბი (32 ბავშვი); კარატე (24 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (39 ბავშვი) და ფრენბურთი (25 ბავშვი). სულ აღნიშნულ სპორტულ სახეობებს ეუფლება 212 ბავშვი. სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 44 ადამიანი, მათ შორის, 29 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 15 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბ ფალავნის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

161,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“. გამოყოფილი თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ჭიდაობის განვითარებას. კლუბში ფუნქციონირებს 3 ასაკობრივი ჯგუფი (უმცროსი ჭაბუკები, ჭაბუკები და ახალგაზრდები). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 82 ბავშვი. კლუბში ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. კლუბის აღსაზრდელები მონაწილეობენ საქართველოს ჩემპიონატებში, სხვადასხვა რეგონალურ და საერთაშორისო ტურნირებში. წლის განმავლობაში კლუბი უზრუნველყოფს 2 ტურნირის ჩატარებას (რაჭის ღია პირველობა და გურამ საღარაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი). ქვეპროგრამის ფარგლებში, ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებები და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა ჭიდაობაში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ჭიდაობით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

          110.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის საცურაო აუზი“. აუზით სარგებლობა შეუძლია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 წლის ასაკიდან. წლის განმავლობაში აუზით სარგებლობს დაახლობით 700 ადამიანი. მათ შორის, სააბონენტო მომსახურებით სარგებლობს 350 ადამიანი, შეღავათიანი ტარიფით სკოლის მოსწავლეებისათვის 250 სკოლის ასაკის მოზარდი და დაახლოებით 100 ერთჯერადი შემომსვლელი. საცურაო აუზი მომხმარებლებს, ასევე სთავაზობს მასაჟის მომსახურებასაც.
აუზს გააჩნია 25 მეტრიანი 4 ბილიკიანი აუზი. ასევე აშენდა და მომავალ წლიდან ექსპლოუატაციაში შევა ღია აუზი.
ა(ა)იპ-ში დასაქმებულია 16 ადამიანი, რომელიც მოიცავს როგორც ადმინისტრაციულ, ასევე ტექნიკურ პერსონალს.  

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება; 6 წლის ასაკიდან ყველა მოქალაქის მაქსიმალური ჩართულობა ცურვის შესწავლა-დაოსტატებაში; მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მათში ცურვისადმი ინტერესის გაზრდის მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე აუზით მომსახურეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ რაჭის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

133,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა“. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში კლუბში ვარჯიშობს 90 ბავშვი. კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობს რეგიონალურ ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში;
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

4,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, დაფინანსდება სოფელ ურავში სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

738,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა
;
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
;
ა(ა)იპ
ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

პროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ-საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება 4 მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“;
ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“;
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა“;
ა(ა)აპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და მოსწავლეთა თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა, 1 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, საესტრადო მუსიკალური ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“.
თეატრები წარმოდგენებს მართავენ როგორც ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. ჯამში მაყურებელთა რაოდენობა წლის განმავლობაში შეადგენს 5000 კაცს.
მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 500-ზე მეტი ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს.
მუნიციპალიტეტის 29 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 95800 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 2700 მოსახლე.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს.
საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“ მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სამუსიკო სკოლის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების და გიტარის, საესტრადო ვოკალის, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების, კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო-სამუსიკო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 230 ბავშვი.

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 63 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება, თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა;
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა, სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

516,5    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი და მოსწავლეთა თეატრი, 29 ბიბლიოთეკა, 1 მუზეუმი, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური, საესტრადო მუსიკალური ბენდი "Art New Life", სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახური ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლების მონიტორინგს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღრიცხულია 103 ძეგლი, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 70-მდე ძეგლს. წლის განმავლობაში სამსახური ახორციელებს ძეგლების მონიტორინგს, ფოტო ფიქსაციას და აწვდის შესაბამის ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს.
საესტრადო ჯგუფი, სახალხო ანსამბლი „საგალობელი“ და ფოლკლორული ანსამბლი „იავნანა“ მონაწილეობას ღებულობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ სხვადასხვა კულტურულ და სადღესასწაულო ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურულ-შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

92,0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო (15 მოსწავლე), ხალხური საკრავების და გიტარის (45 მოსწავლე), საესტრადო ვოკალის (40 მოსწავლე), საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების (30 მოსწავლე), კლასიკური, თანამედროვე და ქართული ცეკვების (100 მოსწავლე) მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 230 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 15 თანამშრომელს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,ხალხური საკრავების,საესტრადო სიმღერების, ქართული და თანამედროვე კლასიკური ცეკვების შესწავლა ბავშვებსა და მოზარდებში. მუსიკის, ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული, ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
მოსალოდნელი შედეგი: სამუსიკო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

62,0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა.

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 63 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 12 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: თექა, ჭრა–კერვა, ტიხრული მინანქარი, ხალიჩა–ფარდაგი, ხატწერა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

67,5    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 503 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ს. მუზეუმში წლის განმავლობაში, მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე), ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. მოსახლეობის ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

40,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:
- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი 3 ღონისძიების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მაისი) მიძღვნილი ღონისძიება; რეგიონული ფოლკლორული ფესტივალი "ფუძეობა" და ახალი წლის ღონისძიება.

საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება.
ამბროლაურის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემა.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდება წლის განმავლობაში მიენიჭება არაუმეტეს 3 აქტიურ და ინიციატორ მოქალაქეს. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: "ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებ, არამედ ისიც, რომ შემეძლო და არ გავაკეთე".

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 06

105,1    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრი“. ცენტრი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ-საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში, სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. „ტურისტული ცენტრი“ შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.
ა(ა)იპ „ტურისტული ცენტრში“ დასაქმებულია 11 თანამშრომელი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის მდგრადი განვითარება, ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 03

          23.0    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ქ. ამბროლაურში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება მარათონი, ყველა მონაწილეებს გადაეცემათ საიმიჯო მაისური, კეპი, სიგელი. გამარჯვებულებს (პირველ, მე-2 და მე-3 ადგილოსანი ვაჟი და გოგონა, უხუცესი და ნორჩი მონაწილე) დამატებით გადაეცემათ ფულადი პრიზი (100 ლარი);

მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში დამზადდება უფასო მგზავრობის ბარათები; განხორციელდება სატენდერო შესყიდვა ბენეფიციართა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის მიზნით (200-220 ბენეფიციარის ტრანსპორტირება).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 644,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                    644,2  

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                    324,7  

 06 01 01

    საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

                      64,7  

 06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით

დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

                      20,0  

 06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

                    140,0  

 06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის

უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  

                      20,0  

 06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა 

                      80,0  

 06 02

 სოციალური დაცვა

                    319,5  

 06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და

სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა 

                      40,0  

 06 02 02

 ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

                      40,0  

 06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

                        0,5  

 06 02 04

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0 დან 18 წლამდე  ასაკის ბავშვების  ერთჯერადი  ფინანსური

დახმარება, შშმ პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა, დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო

პროგრამით მოსარგებლეთა დახმარება

                      95,5  

 06 02 05

 ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

                      20,0  

 06 02 06

 მრავალშვილიან (სამი და მეტი  18 წლამდე ასაკის შვილი)  ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  

                      50,0  

 06 02 07

 მარჩენალდაკარგული ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  

                      10,0  

 06 02 08

 უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა 

                      15,0  

 06 02 09

 მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

                        2,0  

 06 02 10

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

6,0

 06 02 11

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება 

40,0

 06 02 12

 100 წლისა და 100  წელს გადაცილებულ ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0,5

 06 02 13

 ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში

დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა

-

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

64.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი);
2. იმუნიზაცია;
3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4 . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების ქვეპროგრამა (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 03

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ბევრია მედიკამენტების მომხმარებელი ხანგრძლივად მოავადე ადამიანები, რომელთაც მედიკამენტების ღირებულებიდან გამომდინარე, არ აქვთ მათი შეძენის ფინანსური საშუალება.
 
ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების (მედიკამენტური მკურნალობა) ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ეპილეფსიით, პარკინსონით, გლაუკომით, ფსორიაზით, პოლიათროზით, პოლიართრიტით, კუნთოვანი დისტროფიით, კრონის, ვილსონის, სისხლის ქრონიკული დაავადებებით (თრომბოციტოპენიური პურპურა), მიასთენიით, ციროზით, ინსულტით (მოძრაობის მკვეთრი მოშლა), შაქრიანი დიაბეტით, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული დაავადებებით (დიფუზიური ტოქსიკური ჩიყვი, კვანძოვანი ჩიყვი, აუტოიმუნური ტირეოიდიტი, ჰიპოთირეოზი), ბრონქული ასთმით, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით (ფქოდ) ხანგრძლივად მოავადე სოციალურად დაუცველი პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი თერაპიული მკურნალობის კურსი.
დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს (ას ორმოცდაათიათასი).
პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა დაფინანსდება წლიური 150 (ას ორმოცდაათი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა - ქვეპროგრამით მოსარგებლეა   ფენილკეტონური დაავადების მქონე პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით სჭირდება უწყვეტი დიეტოთერაპია. აუცილებელი სპეციალური უცილო პროდუქტების ყოველდღიური მოხმარებით კვების რაციონში.
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურება - მედიკამენტების ღირებულება ანაზღაურდება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
ბენეფიციარის სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსები ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 04

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოცილური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება ონკოლოგიური ავადმყოფების დიდი რაოდენობა, რომელთაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა სახის მკურნალობა, რაც საკმაოდ ძვირადღირებულია.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით ესაჭიროება ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა.
მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე. მათ შორის, სამედიცინო კვლევები არაუმეტეს 1500 (ათას ხუთასი) ლარი;
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ჰორმონოთერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა, სამედიცინო კვლევები და სხვა) ღირებულება ანაზღაურდება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის შენარჩუნება;
მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ამბულატორიულ მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 06

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ძვირადღირებულ სამედიცინო მომსახურებას მიეკუთვნება და მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მიუწვდომელი რჩება, მაშინ როდესაც რიგი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 100 001-ს (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა). ბენეფიციარი დაფინანსდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ბიუჯეტიდან წლიური ლიმიტით არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. დაფინანსდება შემდეგი მომსახურებები:
ა) კომპიუტერული ტომოგრაფია;
ბ) მაგნიტურ-რეზონანსური ტომოგრაფია;
გ) კორონაროგრაფია - 100%-ით;
დ) ელასტოგრაფია;

ე) დოპლეროგრაფია.
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (კვლევები) ღირებულება ანაზღაურდება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დროული გამოკვლევა ავადობის გამოსავლენად; დროულად გამოვლენილი ავადობა და სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქირურგიული ოპერაციის საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 07

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის დიდ ნაწილს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროება ოპერაციული მკურნალობა, რომელიც ძვირადღირებულია და არ არის ხელმისაწვდომი, რაც იწვევს მათი ჯანმრთელობის გაუარესებას;
ქვეპროგრამით მოსარგებლეა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტი (გარდა 0-18 წლამდე ბავშვებისა და ბენეფიციარებისა, რომელთაც ჩაუტარდათ მწვავე გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია). მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით წლიური 1000 (ათას) ლარიანი ლიმიტის ამოწურვამდე.

დახმარება ერთჯერადად გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე პირს, რომელთა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულა აღემატება 150 000-ს (ასორმოცდაათი ათასი), ან შეფასების გარეშეა.

მოსარგებლე ფინანსდება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა.      
ბენეფიციარზე გაწეული სამედიცინო მომსახურების (ქირურგიული ოპერაცია) ღირებულება ანაზღაურდება შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაზე.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის ოპერაციული ჩარევით განკურნება;
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 10 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

40.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1 - ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 65 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
2 - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს/ოჯახს, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში აქვს 10 001-მდე სარეიტინგო ქულა, საახალწლოდ და სააღდგომოდ გადაეცემა სასურსათო პაკეტი 60 (სამოცი) ლარის ფარგლებში.
ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე ოჯახების კატეგორიას, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ სადღესასწაულო გარემოს შექმნის საშუალება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.
გაჭირვებულთა ოჯახებისათვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა.
ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა და ახლადშექმნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1. ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ახალშობილის მშობელზე, რომლის ახალშობილიც დარეგისტრირდა ამავე მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლად. პირველ და მეორე ახალშობილზე გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით, მესამე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 450 (ოთხას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ტყუპის შეძენის შემთხვევაში - 900 (ცხრაასი) ლარის ოდენობით.
2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ახლადშექმნილ ოჯახზე (ქალი, მამაკაცი), რომლის სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 150 000-ს, გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით, რომელთა ქორწინება (მათ შორის, ფაქტობრივი თანაცხოვრების დაწყება) შედგა ქვეპროგრამის მოქმედების განმავლობაში და ორივე მეუღლე რეგისტრირებულია ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი – მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ახალშობილების და ახალგაზრდა ოჯახების რაოდენობის ზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

0,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ქვეპროგრამით განსაზღვრულ ბენეფიციარ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით გარდაცვალების რეგისტრაციის თარიღიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 1. უპატრონო მიცვალებულები; 2. ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანები (ომის მონაწილეები).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილი მოქალაქის და ღვაწლმოსილი ადამიანების პატივის მიგება.
რელიგიური და ეროვნული ნიშნით პატივმიგებული ადამიანები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ზრუნვის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

95.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებული არის გარკვეულ ხარჯებთან. ქვეპროგრამის ფარგლებში:
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
2. ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის (საწოლს მიჯაჭვული) სტატუსების მქონე პირის ოჯახზე, რომელიც: ა) ავადობიდან (ქუადრიპლეგია, ტეტრაპლეგია, სპასტიური ცერებრალური დამბლა (ოთხივე კიდურის ღრმა პარეზით), ღრმა პარაპარეზი მენჯის და ორგანოების ფუნქციის დარღვევით) გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს;
3. ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან (პარაპლეგია, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზი, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზი, ქვემო ღრმა პარაპარეზი, კუნთთა პროგრესული ატროფია, ორივე ქვედა ამპუტირებული კიდური, რომელიც არ ექვემდებარება პროთეზირებას, ცერებრალური დამბლა ორივე თვალის ნერვის ატროფიით) გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს და ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.
4. ყოველთვიური დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელსაც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული ან პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს.
5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით და ენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება და მის ოჯახს არ გააჩნია საცხოვრებელი იმ ქალაქში, სადაც სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ღირსეული თანაცხოვრებისთვის ხელშეწყობა.
გაუმჯობესებული სოციალური პირობები და უზრუნველყოფილი თანაბარი შესაძლებლობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრის შედეგად (საცხოვრებელ სახლზე) დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

დაზარალებული ოჯახები, რომლებსაც გაუნადგურდათ საცხოვრებელი და ქონება, რჩებიან თავშესაფრის გარეშე საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, უსახლკაროდ დარჩენილ, დაზარალებულ ოჯახებზე, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი, გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით არა უმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება საცხოვრებელი პირობების შექმნისათვის.
თავშესაფით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ყოფითი პირობებიდან გამომდინარე მცირეა შობადობის რიცხვი, რაც პირდაპირ აისახება მრავალშვილიანი ოჯახების სიმცირეზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან (სამი და მეტი 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მშობლებზე (საჭიროების შემთხვევაში მშობელზე (ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალება და სხვა) 400 (ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება მათი რაოდენობის გაზრდის მიზნით.
გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგული (0-დან 18 წლამდე ასკის ბავშვი) ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარებ

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ მარჩენალდაკარგული ოჯახები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რამაც გამოიწვია მათი შემოსავლების შემცირება და განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახზე/წარმომადგენელზე:
ა) ერთ-ერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში - მშობელზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
ბ) ორივე მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში წარმომადგენელზე - 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ყოფითი პირობების გასაუმჯობესებლად.
მარჩენალდაკარგული ოჯახების გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკარო ოჯახების საცხოვრებელი ბინის ყოველთვიური ქირით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

15.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრების სტატუსის მქონე, სოციალურად დაუცველ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, უსახლკარო პირთა ოჯახებზე (უპირატესობა მიენიჭება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მცირეწლოვანი ბავშვის ოჯახებს), რომლებიც სტიქიური მოვლენების და სხვა გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო დარჩნენ უსახლკაროდ და ქვეყნის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი, ყოველთვიურად ბინის ქირისათვის გაიცემა ფულადი დახმარება არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკარო ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.
უსახლკარო ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი სტიმულირება.
გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები, უსახლკარო ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

2,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვი.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობლისადმი თანადგომა;
გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

6.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ ქვეყნის და ერის წინაშე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ:
ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან (9 მაისი) დაკავშირებით;
ბ) დანარჩენი კატეგორიის ომისა და სამხედრო ძალების სოციალურად დაუცველ (70 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე) ვეტერანზე - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით (17 ოქტომბერი).

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი


 ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება;
 ვეტერანთა პირობების გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საშეშე მერქნით დახმარება გაეწევა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირს/ოჯახს, სადაც არ ცხოვრობს შრომისუნარიანი მამაკაცი და ოჯახს არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის სეზონისათვის საშეშე მერქნის შესაძენად. საშეშე მერქანი გაიცემა არაუმეტეს 5 მ3-ისა.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაჭირვებული ოჯახების დახმარება ზამთრის სიცივისაგან დასაცავად;
გაუმჯობესებული ყოფითი პირობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

0,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ხანდაზმული ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მათი ასაკიდან გამომდინარე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულების მიმართ ზრუნვის გამოხატვა;
ზრუნვით გამოწვეული მადლიერება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ბანაკში დასვენების მუნიციპალური ქვეპროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველებს, მეტ-ნაკლებად შეზღუდული აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ ახალგაზრდულ აქტივობებსა თუ საგანმანათლებლო პროექტებში, რომელიც მათ დაეხმარება სხვადასხვა უნარების განვითარებაში, საზოგადოებაში ინტეგრაციასა და სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაში, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. მათ ხშირ შემთხვევაში, ფინანსური პრობლემების გამო, საშუალება არ აქვთ შეიცვალონ საცხოვრებელი გარემო, დაისვენონ ახალგაზრდულ ბანაკებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აქტუალურია ბავშვებისთვის საგანმანათლებლო კომპონენტის შემცველი, კულტურულ-გამაჯანსაღებელი საზაფხულო ბანაკის ორგანიზება.
ქვეპროგრამა ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზების მიზნით ითვალისწინებს მერიაში შემოსული განცხადებების საფუძველზე ბანაკის ბენეფიციართა (100 001 და ნაკლები ქულის მქონე მე-11 კლასელები) შერჩევას და შერჩეული ახალგაზრდებისთვის საზაფხულო ბანაკით სარგებლობის სრული მომსახურების (ტანსპორტირება, კვება, ღამისთევა, საგანმანათლებლო და გასართობი აქტივობები) შესყიდვას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა, გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, მოტივირება-წახალისება, საზოგადოებაში მეტად ინტეგრირება, აქტიური დასვენება.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს ჩამოუყალიბდებათ ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარები, გაუადვილდებათ თანატოლებთან ურთიერთობა, გაუუმჯობესდებათ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა, მიიღებენ ინფორმაციას სხვადასხვა ახალგაზრდული თემის შესახებ.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული ხასიათისაა და ბიუჯეტს არ ახლავს დანართის სახით.

თავი III
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

18 028,1

16 565,3

9 505,9

7 059,3

8,029.9

7,894.9

135.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145

147

142

5

150

145

5

 

 ხარჯები

8 348,8

8 045,8

7 706,9

338,9

7,472.3

7,337.3

135.0

 

    შრომის ანაზღაურება

1 856,3

1 865,0

1 805,0

60,0

1,855.2

1,795.2

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1 447,5

1 737,7

1 513,3

213,6

1,211.3

1,201.0

10.3

 

    პროცენტი

53,8

61,6

61,6

-

61.6

61.6

-

 

    სუბსიდიები

3 448,6

3 621,3

3 556,6

64,7

3,635.8

3,571.1

64.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

507,1

547,0

546,4

0,6

534.1

534.1

-

 

    სხვა ხარჯები

1 035,5

224,1

224,1

-

174.3

174.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 625,4

8 411,7

1 691,2

6 720,4

449.8

449.8

-

 

 ვალდებულებების კლება

53,9

107,8

107,8

-

107.8

107.8

-

01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 667,3

2 769,4

2 699,1

70,3

2,763.2

2,692.9

70.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145

147

142

5

147

142

5

 

 ხარჯები

2 572,1

2 644,6

2 574,3

70,3

2,646.5

2,576.2

70.3

 

    შრომის ანაზღაურება

1 856,3

1 865,0

1 805,0

60,0

1,855.2

1,795.2

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

549,8

598,8

578,3

9,7

594.3

584.0

10.3

 

    პროცენტი

53,8

61,6

61,6

-

61.6

61.6

-

 

    სუბსიდიები

13,5

14,5

14,5

-

14.5

14.5

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

27,5

23,2

22,6

0,6

22.6

22.6

-

 

    სხვა ხარჯები

71,1

92,3

92,3

-

98.3

98.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,2

17,0

17,0

-

8.9

8.9

-

 

 ვალდებულებების კლება

53,9

107,8

107,8

-

107.8

107.8

-

01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 559,5

2 565,0

2 494,7

70,3

2,548.8

2,478.5

70.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145

147

142

5

147

142

5

 

 ხარჯები

2 518,3

2 548,0

2 477,7

70,3

2,539.9

2,469.6

70.3

 

    შრომის ანაზღაურება

1 856,3

1 865,0

1 805,0

60,0

1,855.2

1,795.2

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

549,8

598,8

578,3

9,7

594.3

584.0

10.3

 

    სუბსიდიები

13,5

14,5

14,5

-

14.5

14.5

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

27,5

23,2

22,6

0,6

22.6

22.6

-

 

    სხვა ხარჯები

71,1

57,3

57,3

-

53.3

53.3

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,2

17,0

17,0

-

8.9

8.9

-

01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

653,0

645,6

645,6

-

642.5

642.5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

27

29

29

 

29

29

 
 

 ხარჯები

644,1

643,6

643,6

-

640.6

640.6

-

 

    შრომის ანაზღაურება

489,1

495,0

495,0

-

495.0

495.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

82,3

87.0

87,0

-

88.0

88.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8,1

7,6

7,6

 

7.6

7.6

 
 

    სხვა ხარჯები

64,6

54,0

54,0

 

50.0

50.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,9

2,0

2,0

 

1.9

1.9

 

01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

1 845,7

1 849,1

1 849,1

-

1,836.0

1,836.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

113

113

113

 

113

113

 
 

 ხარჯები

1 813,4

1 834,1

1 834,1

-

1,829.0

1,829.0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

1 309,1

1 310,0

1 310,0

-

1,300.2

1,300.2

-

 

    საქონელი და მომსახურება

464,9

491,3

491,3

-

496.0

496.0

-

 

    სუბსიდიები

13,5

14,5

14,5

 

14.5

14.5

 
 

    სოციალური უზრუნველყოფა

19,4

15,0

15,0

 

15.0

15.0

 
 

    სხვა ხარჯები

6,5

3,3

3,3

 

3.3

3.3

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,3

15,0

15,0

 

7.0

7.0

 

01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

60,8

70,3

-

70,3

70.3

-

70.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

5

5

 

5

5

 

5

 

 ხარჯები

60,8

70,3

-

70,3

70.3

-

70.3

 

    შრომის ანაზღაურება

58,2

60,0

-

60,0

60.0

-

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

2,6

9,7

-

9,7

10.3

-

10.3

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

-

0,6

 

0,6

-

 

-

01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

107,7

204,4

204,4

-

214.4

214.4

-

 

 ხარჯები

53,8

96,6

96,6

-

106.6

106.6

-

 

    პროცენტი

53,8

61,6

61,6

-

61.6

61.6

-

 

    სხვა ხარჯები

-

35,0

35,0

-

45.0

45.0

-

 

 ვალდებულებების კლება

53,9

107,8

107,8

-

107.8

107.8

-

01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

-

32,0

32,0

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

-

32,0

32,0

-

40.0

40.0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

32,0

32,0

 

40.0

40.0

 

01 02 02

     წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

3,0

3,0

-

5.0

5.0

-

 

 ხარჯები

-

3,0

3,0

-

5.0

5.0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

3,0

3,0

 

5.0

5.0

 

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

107,7

169,4

169,4

-

169.4

169.4

-

 

 ხარჯები

53,8

61,6

61,6

-

61.6

61.6

-

 

    პროცენტი

53,8

61,6

61,6

 

61.6

61.6

 
 

 ვალდებულებების კლება

53,9

107,8

107,8

 

107.8

107.8

 

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

10 341,3

8 374,8

2 716,3

5 658,4

1,280.9

1,280.9

-

 

 ხარჯები

1 561,0

1 121,3

1 121,3

-

844.0

844.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

528,3

791,7

791,7

-

501.0

501.0

-

 

    სუბსიდიები

246,7

329,6

329,6

-

343.0

343.0

-

 

    სხვა ხარჯები

786,0

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 780,3

7 253,5

1 595,0

5 658,4

436.9

436.9

-

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3 955,1

2 470,3

855,0

1 615,3

173.0

173.0

-

 

 ხარჯები

283,5

315,6

315,6

-

120.0

120.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

283,5

315,6

315,6

-

120.0

120.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 671,6

2 154,7

539,4

1 615,3

53.0

53.0

-

02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

3 955,1

315,6

315,6

-

120.0

120.0

-

 

 ხარჯები

283,5

315,6

315,6

-

120.0

120.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

283,5

315,6

315,6

-

120.0

120.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 671,6

-

   

-

   

02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

-

2 154,7

539,4

1 615,3

53.0

53.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 154,7

539,4

1 615,3

53.0

53.0

-

02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

427,6

1 747,6

491,5

1 256,1

386.0

386.0

-

 

 ხარჯები

290,5

424,3

424,3

-

340.0

340.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

43,8

166,3

166,3

-

65.0

65.0

-

 

    სუბსიდიები

246,7

258,0

258,0

-

275.0

275.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,1

1 323,3

67,2

1 256,1

46.0

46.0

-

02 02 01

 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია

248,7

310,0

310,0

-

325.0

325.0

-

 

 ხარჯები

246,7

308,0

308,0

-

325.0

325.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

50,0

50,0

-

50.0

50.0

-

 

    სუბსიდიები

246,7

258,0

258,0

-

275.0

275.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

02 02 01 01

 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი

-

50,0

50,0

-

50.0

50.0

-

 

 ხარჯები

-

50,0

50,0

-

50.0

50.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

50,0

50,0

-

50.0

50.0

-

02 02 01 02

 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

248,7

260,0

260,0

-

275.0

275.0

-

 

 ხარჯები

246,7

258,0

258,0

-

275.0

275.0

-

 

    სუბსიდიები

246,7

258,0

258,0

 

275.0

275.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

2,0

2,0

 

-

-

 

02 02 02

 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

178,9

1 437,6

181,5

1 256,1

61.0

61.0

-

 

 ხარჯები

43,8

116,3

116,3

-

15.0

15.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

43,8

116,3

116,3

-

15.0

15.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,1

1 321,3

65,2

1 256,1

46.0

46.0

-

02 03

    გარე განათება

259,6

325,5

325,5

-

308.0

308.0

-

 

 ხარჯები

176,6

291,6

291,6

-

308.0

308.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

176,6

220,0

220,0

-

240.0

240.0

-

 

    სუბსიდიები

-

71,6

71,6

-

68.0

68.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,9

33,9

33,9

-

-

-

-

02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

259,6

291,6

291,6

-

308.0

308.0

-

 

 ხარჯები

176,6

291,6

291,6

-

308.0

308.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

176,6

220,0

220,0

-

240.0

240.0

-

 

    სუბსიდიები

 

71,6

71,6

-

68.0

68.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,9

-

-

-

-

-

-

02 03 01 01

 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

-

220,0

220,0

-

240.0

240.0

-

 

 ხარჯები

-

220,0

220,0

-

240.0

240.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

220,0

220,0

-

240.0

240.0

-

02 03 01 02

 გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

259,6

71,6

71,6

-

68.0

68.0

-

 

 ხარჯები

176,6

71,6

71,6

-

68.0

68.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

176,6

-

-

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

 

71,6

71,6

 

68.0

68.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

82,9

-

   

-

   

02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

-

33,9

33,9

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

33,9

33,9

 

-

-

 

02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 989,5

734,1

151,7

582,4

75.0

75.0

-

 

 ხარჯები

787,3

-

-

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

22,3

-

-

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

765,0

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 202,2

734,1

151,7

582,4

75.0

75.0

-

02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

785,1

763,0

29,0

734,0

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

785,1

763,0

29,0

734,0

-

-

-

02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

1 305,2

1 845,8

375,1

1 470,7

44.8

44.8

-

 

 ხარჯები

2,1

13,8

13,8

-

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

2,1

13,8

13,8

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 303,1

1 832,0

361,3

1 470,7

44.8

44.8

-

02 09

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

619,3

412,5

412,5

-

218.1

218.1

-

 

 ხარჯები

21,0

-

-

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

21,0

-

   

-

   
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

598,3

412,5

412,5

 

218.1

218.1

 

02 10

 სატრანსპორტო მომსახურება

-

76,0

76,0

-

76.0

76.0

-

 

 ხარჯები

-

76,0

76,0

-

76.0

76.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

76,0

76,0

-

76.0

76.0

-

03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

694,0

874,7

632,6

242,1

615.6

615.6

-

 

 ხარჯები

669,1

611,0

611,0

-

615.6

615.6

-

 

    საქონელი და მომსახურება

33,4

10,0

10,0

-

10.0

10.0

-

 

    სუბსიდიები

635,7

601,0

601,0

-

605.6

605.6

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

263,7

21,6

242,1

-

-

-

03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

694,0

545,3

545,3

-

548.4

548.4

-

 

 ხარჯები

669,1

543,8

543,8

-

548.4

548.4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

33,4

-

-

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

635,7

543,8

543,8

 

548.4

548.4

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

1,5

1,5

 

-

-

 

03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

-

57,2

57,2

-

57.2

57.2

-

 

 ხარჯები

-

57,2

57,2

-

57.2

57.2

-

 

    სუბსიდიები

 

57,2

57,2

 

57.2

57.2

 

03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

-

262,2

20,1

242,1

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

262,2

20,1

242,1

-

-

-

03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

-

10,0

10,0

-

10.0

10.0

-

 

 ხარჯები

-

10,0

10,0

-

10.0

10.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

10,0

10,0

-

10.0

10.0

-

04 00

 განათლება

1 546,3

1 664,2

1 150,3

513,9

1,123.7

1,123.7

-

 

 ხარჯები

1 193,5

1 342,0

1 138,1

203,9

1,123.7

1,123.7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

156,5

203,9

-

203,9

-

-

-

 

    სუბსიდიები

1 037,0

1 100,1

1 100,1

-

1,085.7

1,085.7

-

 

    სხვა ხარჯები

-

38,0

38,0

-

38.0

38.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

352,8

322,2

12,2

310,0

-

-

-

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

908,4

962,5

962,5

-

942.7

942.7

-

 

 ხარჯები

897,4

957,3

957,3

-

942.7

942.7

-

 

    სუბსიდიები

897,4

957,3

957,3

 

942.7

942.7

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

5,2

5,2

 

-

-

 

04 03

 განათლების ღონისძიებები

-

38,0

38,0

-

38.0

38.0

-

 

 ხარჯები

-

38,0

38,0

-

38.0

38.0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

38,0

38,0

 

38.0

38.0

 

04 04

 ()იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი

139,7

142,8

142,8

-

143.0

143.0

-

 

 ხარჯები

139,7

142,8

142,8

-

143.0

143.0

-

 

    სუბსიდიები

139,7

142,8

142,8

 

143.0

143.0

 

04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

498,3

520,9

7,0

513,9

-

-

-

 

 ხარჯები

156,5

203,9

-

203,9

-

-

-

 

    საქონელი და მომსახურება

156,5

203,9

-

203,9

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

341,8

317,0

7,0

310,0

-

-

-

05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 714,5

2 205,0

1 695,1

509,9

1,602.3

1,602.3

-

 

 ხარჯები

1 684,1

1 649,7

1 649,7

-

1,598.3

1,598.3

-

 

    საქონელი და მომსახურება

129,4

83,3

83,3

-

66.0

66.0

-

 

    სუბსიდიები

1 451,6

1 511,4

1 511,4

-

1,522.3

1,522.3

-

 

    სხვა ხარჯები

103,1

55,0

55,0

-

10.0

10.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,4

555,3

45,4

509,9

4.0

4.0

-

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

689,9

1 221,1

711,2

509,9

683.2

683.2

-

 

 ხარჯები

678,2

678,4

678,4

-

679.2

679.2

-

 

    სუბსიდიები

678,2

678,4

678,4

-

679.2

679.2

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

542,7

32,8

509,9

4.0

4.0

-

05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

689,9

686,9

686,9

-

679.2

679.2

-

 

 ხარჯები

678,2

678,4

678,4

-

679.2

679.2

-

 

    სუბსიდიები

678,2

678,4

678,4

-

679.2

679.2

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

8,5

8,5

-

-

-

-

05 01 01 01

 ()იპ  ამბროლაურის სასპორტო სკოლა

281,5

280,3

280,3

-

275.0

275.0

-

 

 ხარჯები

269,8

273,6

273,6

-

275.0

275.0

-

 

    სუბსიდიები

269,8

273,6

273,6

 

275.0

275.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,7

6,7

6,7

 

-

-

 

05 01 01 02

 ()იპ ამბროლაურის ჭიდაობის კლუბი ფალავანი

168,1

161,9

161,9

-

161.0

161.0

-

 

 ხარჯები

168,1

161,9

161,9

-

161.0

161.0

-

 

    სუბსიდიები

168,1

161,9

161,9

 

161.0

161.0

 

05 01 01 03

 ()იპ ამბროლაურის საცურაო აუზი

109,7

110,0

110,0

-

110.0

110.0

-

 

 ხარჯები

109,7

110,0

110,0

-

110.0

110.0

-

 

    სუბსიდიები

109,7

110,0

110,0

 

110.0

110.0

 

05 01 01 04

 ()იპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი რაჭა

130,6

134,7

134,7

-

133.2

133.2

-

 

 ხარჯები

130,6

132,9

132,9

-

133.2

133.2

-

 

    სუბსიდიები

130,6

132,9

132,9

 

133.2

133.2

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,8

1,8

 

-

-

 

05 01 02

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

-

534,2

24,3

509,9

4.0

4.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

534,2

24,3

509,9

4.0

4.0

-

05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

931,0

960,9

960,9

-

896.1

896.1

-

 

 ხარჯები

912,3

948,3

948,3

-

896.1

896.1

-

 

    საქონელი და მომსახურება

88,9

60,3

60,3

-

43.0

43.0

-

 

    სუბსიდიები

773,5

833,0

833,0

-

843.1

843.1

-

 

    სხვა ხარჯები

50,0

55,0

55,0

-

10.0

10.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,7

12,6

12,6

-

-

-

-

05 02 01

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

677,5

739,0

739,0

-

738.0

738.0

-

 

 ხარჯები

665,4

730,9

730,9

-

738.0

738.0

-

 

    სუბსიდიები

665,4

730,9

730,9

-

738.0

738.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,1

8,1

8,1

-

-

-

-

05 02 01 01

 ()იპ  ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

527,8

526,5

526,5

-

516.5

516.5

-

 

 ხარჯები

522,7

521,9

521,9

-

516.5

516.5

-

 

    სუბსიდიები

522,7

521,9

521,9

 

516.5

516.5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

4,6

4,6

 

-

-

 

05 02 01 02

 ()იპ ამბროლაურის დავით თორაძის სახელობის   სამუსიკო სკოლა

92,6

91,7

91,7

-

92.0

92.0

-

 

 ხარჯები

85,6

90,2

90,2

-

92.0

92.0

-

 

    სუბსიდიები

85,6

90,2

90,2

 

92.0

92.0

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

1,5

1,5

 

-

-

 

05 02 01 03

 ()იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სააღმზრდელო დაწესებულება ამბროლაურის უჩა ჯაფარიძის სახელობის  სამხატვრო სკოლა

57,1

61,0

61,0

-

62.0

62.0

-

 

 ხარჯები

57,1

61,0

61,0

-

62.0

62.0

-

 

    სუბსიდიები

57,1

61,0

61,0

 

62.0

62.0

 

05 02 01 04

 ()იპ ამბროლაურის სახვითი ხელოვნებისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

-

59,8

59,8

-

67.5

67.5

-

 

 ხარჯები

-

57,8

57,8

-

67.5

67.5

-

 

    სუბსიდიები

-

57,8

57,8

 

67.5

67.5

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,0

2,0

 

-

-

 

05 02 02

     კულტურის ღონისძიებები

76,9

62,3

62,3

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

76,9

62,3

62,3

-

40.0

40.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

76,9

47,3

47,3

-

30.0

30.0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

15,0

15,0

 

10.0

10.0

 

05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

50,0

40,0

40,0

-

-

-

-

 

 ხარჯები

50,0

40,0

40,0

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

50,0

40,0

40,0

 

-

-

 

05 02 05

 გაზეთის მომსახურების დაფინანსება

12,0

13,0

13,0

-

13.0

13.0

-

 

 ხარჯები

12,0

13,0

13,0

-

13.0

13.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

12,0

13,0

13,0

-

13.0

13.0

-

05 02 06

    ()იპ ტურისტული ცენტრი

114,6

106,6

106,6

-

105.1

105.1

-

 

 ხარჯები

108,0

102,1

102,1

-

105.1

105.1

-

 

    სუბსიდიები

108,0

102,1

102,1

 

105.1

105.1

 
 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,6

4,5

4,5

 

-

-

 

05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

93,6

23,0

23,0

-

23.0

23.0

-

 

 ხარჯები

93,6

23,0

23,0

-

23.0

23.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

40,6

23,0

23,0

-

23.0

23.0

-

 

    სხვა ხარჯები

53,1

-

   

-

   

06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 064,7

677,2

612,5

64,7

644.2

579.5

64.7

 

 ხარჯები

669,0

677,2

612,5

64,7

644.2

579.5

64.7

 

    საქონელი და მომსახურება

50,0

50,0

50,0

-

40.0

40.0

-

 

    სუბსიდიები

64,1

64,7

-

64,7

64.7

-

64.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

479,6

523,8

523,8

-

511.5

511.5

-

 

    სხვა ხარჯები

75,3

38,8

38,8

-

28.0

28.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,7

-

-

-

-

-

-

06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

723,5

334,7

270,0

64,7

324.7

260.0

64.7

 

 ხარჯები

327,8

334,7

270,0

64,7

324.7

260.0

64.7

 

    სუბსიდიები

64,1

64,7

-

64,7

64.7

-

64.7

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

263,7

270,0

270,0

-

260.0

260.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,7

-

-

-

-

-

-

06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

64,1

64,7

-

64,7

64.7

-

64.7

 

 ხარჯები

64,1

64,7

-

64,7

64.7

-

64.7

 

    სუბსიდიები

64,1

64,7

 

64,7

64.7

 

64.7

06 01 02

     ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

395,7

-

-

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,7

-

   

-

   

06 01 03

 ხანგრძლივად მოავადე პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების  (მედიკამენტური მკურნალობა) და ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა დიეტური კვებით მკურნალობის ქვეპროგრამა

8,5

30,0

30,0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

8,5

30,0

30,0

-

20.0

20.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

8,5

30,0

30,0

 

20.0

20.0

 

06 01 04

 ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტთა დაფინანსების/თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

167,9

150,0

150,0

-

140.0

140.0

-

 

 ხარჯები

167,9

150,0

150,0

-

140.0

140.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

167,9

150,0

150,0

 

140.0

140.0

 

06 01 06

 ამბულატორიულ-მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა  

23,7

30,0

30,0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

23,7

30,0

30,0

-

20.0

20.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23,7

30,0

30,0

 

20.0

20.0

 

06 01 07

 ქირურგიული ოპერაციების საჭიროების მქონე პაციენტთა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა

61,8

60,0

60,0

-

80.0

80.0

-

 

 ხარჯები

61,8

60,0

60,0

-

80.0

80.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

61,8

60,0

60,0

 

80.0

80.0

 

06 01 08

 C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის ქვეპროგრამა

1,8

-

-

-

-

-

-

 

 ხარჯები

1,8

-

-

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

-

-

 

-

-

 

06 02

   სოციალური დაცვა

341,2

342,5

342,5

-

319.5

319.5

-

 

 ხარჯები

341,2

342,5

342,5

-

319.5

319.5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

50,0

50,0

50,0

-

40.0

40.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

215,9

253,8

253,8

-

251.5

251.5

-

 

    სხვა ხარჯები

75,3

38,8

38,8

-

28.0

28.0

-

06 02 01

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და საახალწლო და სააღდგომო სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა

32,1

40,0

40,0

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

32,1

40,0

40,0

-

40.0

40.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

32,1

40,0

40,0

 

40.0

40.0

 

06 02 02

 ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

39,0

46,0

46,0

-

40.0

40.0

-

 

 ხარჯები

39,0

46,0

46,0

-

40.0

40.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

39,0

42,0

42,0

 

40.0

40.0

 
 

    სხვა ხარჯები

 

4,0

4,0

 

-

-

 

06 02 03

 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

0,5

1,0

1,0

-

0.5

0.5

-

 

 ხარჯები

0,5

1,0

1,0

-

0.5

0.5

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

0,8

0,8

 

0.5

0.5

 
 

    სხვა ხარჯები

 

0,3

0,3

 

-