ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016494
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
24
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.35.116.016494
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (31/12/2020 - 28/01/2021)

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №24

2020 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ცაგერი

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ‘‘ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტი დანართი №1  შესაბამისად.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ‘‘ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 31/12/2019 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.116.016471).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

 


ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გუგავადანართი №1

თავი I
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის  ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის გეგმა

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

2021 წლის პროგნოზი

მ.შ. სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

I. შემოსავლები

13748.30

6659.30

7089.00

7055.40

0.00

7055.40

გადასახადები

6622.70

0.00

6622.70

6650.40

0.00

6650.40

გრანტები

6816.50

6659.30

157.20

155.00

0.00

155.00

სხვა შემოსავლები

309.10

0.00

309.10

250.00

0.00

250.00

II. ხარჯები

6786.20

229.10

6557.10

6560.80

0.00

6560.80

შრომის ანაზღაურება

1547.40

0.00

1547.40

1672.40

0.00

1672.40

საქონელი და მომსახურება

1125.06

229.10

895.96

787.90

0.00

787.90

პროცენტი

32.00

0.00

32.00

38.00

0.00

38.00

სუბსიდიები

3537.59

0.00

3537.59

3557.20

0.00

3557.20

სოციალური უზრუნველყოფა

442.70

0.00

442.70

415.00

0.00

415.00

სხვა ხარჯები

101.45

0.00

101.45

90.30

0.00

90.30

III. საოპერაციო სალდო

6962.10

6430.20

531.90

494.60

0.00

494.60

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8534.47

7330.72

1203.75

439.00

0.00

439.00

ზრდა (ა)

8570.27

7330.72

1239.55

479.00

0.00

479.00

კლება (ა)

35.80

0.00

35.80

40.00

0.00

40.00

V. მთლიანი სალდო

-1572.37

-900.52

-671.85

55.60

0.00

55.60

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2085.15

-1884.86

-200.29

0.00

0.00

0.00

ზრდა (ფ)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

კლება (ფ)

2085.15

1884.86

200.29

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

2085.15

1884.86

200.29

0.00

0.00

0.00

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-55.60

0.00

-55.60

-55.60

0.00

-55.60

კლება (ვ)

55.60

0.00

55.60

55.60

0.00

55.60

საშინაო

55.60

0.00

55.60

55.60

0.00

55.60

სხვა კრედიტორული დავალიანებები

55.60

0.00

55.60

55.60

0.00

55.60

VIII. ბალანსი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

9,499.2

5,165.6

4,333.6

7,095.4

7,095.4

0.0

შემოსავლები

9,391.8

5,058.2

4,333.6

7,055.4

7,055.4

0.0

არაფინანსური აქტივების კლება

107.4

107.4

0.0

40.0

40.0

0.0

გადასახდელები

15020.70

6756.30

8543.70

6650.40

6650.40

0.00

ხარჯები

6708.90

6647.70

61.20

6560.80

6560.80

0.00

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

8540.75

58.25

8482.50

479.00

479.00

0.00

ვალდებულებებისკლება

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

ნაშთისცვლილება

-5,521.5

-1,590.7

-4,210.1

445.0

445.0

0.0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 7055,4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

 

დასახელება

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

8185.2

5058.2

3127.1

7055.4

7055.4

0.0

გადასახადები

515.5

515.5

0.0

6650.4

6650.4

0.0

გრანტები

7361.4

4234.3

3127.1

155.0

155.0

0.0

სხვაშემოსავლები

308.4

308.4

0.0

250.0

250.0

0.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 6650.4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:    

 

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6,622.7

0.0

6,622.7

6,650.4

0.0

6,650.4

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

              დღგ

6171.6

0

6171.6

6250.4

 

6250.4

ქონების გადასახადი

451.1

0.0

451.1

400.0

0.0

400.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

393.8

 

393.8

370

 

370

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.8

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

4.3

0.0

4.3

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირებიდან

3.1

 

3.1

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

51.2

0.0

51.2

30.0

0.0

30.0

ფიზიკურ პირებიდან

1.3

 

1.3

0.0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

49.9

 

49.9

30.0

 

30.0

 


მუხლი 5. გრანტები

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,752.3

6,594.3

158.0

155.0

0.0

155.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,752.3

6,594.3

158.0

155.0

0.0

155.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1,442.4

1,284.4

158.0

155.0

0.0

155.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

744.5

586.5

158.0

155.0

0.0

155.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

697.9

697.9

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,309.9

5,309.9

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის

4,094.9

4,094.9

 

0.0

0.0

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

595.0

595.0

 

0.0

0.0

 

სოფლის მხაარდაჭერის პროგრამა

620

620

 

0.0

0.0

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2020 წლის ფაქტიური

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

309.1

0.0

309.1

250.0

0.0

250.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

114.9

0.0

114.9

120.0

0.0

120.0

პროცენტები

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

რენტა

113.9

0.0

113.9

120.0

0.0

120.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

47.1

 

47.1

70.0

 

70.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

66.8

 

66.8

50.0

 

50.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

33.9

0.0

33.9

30.0

0.0

30.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9.6

0.0

9.6

10.0

0.0

10.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.3

 

0.3

2.0

 

2.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

 

0.0

2.0

 

2.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.3

 

9.3

6.0

 

6.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

24.3

0.0

24.3

20.0

0.0

20.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

24.3

 

24.3

20.0

 

20.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

12.7

 

12.7

20.0

 

20.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

147.6

 

147.6

80.0

 

80.0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6560,5 ათასი ლარით. მათ შორის:  

 

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

დასახელება

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები

სულ

საბიუჯეტო სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

ხარჯები

6473.10

6473.10

0.00

6560.80

6560.80

0.00

შრომის ანაზღაურება

1504.20

1504.20

0.00

1672.40

1672.40

0.00

საქონელი და მომსახურება

1236.50

1236.50

0.00

787.90

787.90

0.00

პროცენტი

27.80

27.80

0.00

38.00

38.00

0.00

სუბსიდიები

3257.30

3257.30

0.00

3557.20

3557.20

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

356.80

356.80

0.00

415.00

415.00

0.00

სხვა ხარჯები

90.30

90.30

0.00

90.30

90.30

0.00

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 439 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 479ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  40,0 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                 7,2  

               36,3  

0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                 7,2  

               36,3  

0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          6 564,7  

          7 305,1  

479

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          1 448,2  

          3 184,5  

40

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

             554,5  

             104,0  

89

 02 03

    გარე განათება

               48,2  

               78,0  

-

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          2 174,6  

          1 180,4  

50

 02 06

 რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

                   -    

             792,0  

150

 02 07

სოფლის პროგრამა

          1 998,9  

          1 380,2  

0

 02 10

 

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

             340,3  

             586,0  

150

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             212,7  

             279,5  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

                   -    

                 2,2  

                   -    

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

             212,7  

             277,3  

                   -    

 04 00

 განათლება

                 1,7  

             368,2  

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

                 1,7  

               12,1  

                   -    

 04 05

 საჯარო სკოლების ხელშეყწობა

                   -    

             356,1  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                 3,9  

          1 088,1  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                 3,9  

          1 031,5  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                   -    

               56,6  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

             426,4  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                   -    

             426,4  

                   -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

          6 790,1  

          9 503,5  

479

 

 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

             203,4  

               35,7  

40

 ძირითადი აქტივები

               79,5  

               35,7  

40

 არაწარმოებული აქტივები

             123,9  

               0  

40

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2 460,0  

              2 553,9  

2542.2

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2 358,3  

              2 493,7  

2448.6  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2 358,3  

              2 464,9  

2448.6

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                   28,8  

0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                 101,7  

                   60,2  

93.6  

 7.2

 თავდაცვა

                   74,5  

                   74,7  

65,7  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   74,5  

                   74,7  

65,7  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              1 723,9  

              3 489,5  

110

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              1 723,9  

              3 489,5  

110

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              1 723,9  

              3 489,5  

110

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 853,5  

                 895,7  

425,8 

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 853,5  

                 895,7  

452.8

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              5 526,9  

              5 269,4  

0

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                       -    

                 600,0  

                   -    

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო          
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 623.1ათასი ლარით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 55.6 ათასი ლარით:

 

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

              7 873,8  

              7 034,7  

494.6

 მთლიანი სალდო

              1 287,0  

-             2 387,8  

55.6

 


მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით. მათ შორის:

 

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

              1,287.0  

-             2,425.1  

                       -    

 ზრდა

              1,287.0  

                       -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

              1,287.0  

                       -    

                       -    

 კლება

                       -    

              2,425.1  

                       -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

                       -    

              2,425.1  

                       -    

 


მუხლი 12. ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  
 ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრის 56.0 ათასი ლარით. მათ შორის:

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ვალდებულებების ცვლილება

                       -    

-                  37.3  

56

 კლება

                       -    

                       -    

-

          საშინაო

                       -    

                       -    

56

                სესხები

                       -    

                   37.3  

56

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 93.6 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2015 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  სასეხო ვალდებულებები სავარაუდოდ  შეადგენს 305794  ლარს, ხოლო 2022 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 305794   ლარი.

 


თავი II
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 945,1 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021წლის პროექტი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

945.1

 02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

40

 02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

40

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

0

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

116 

 02 02 01

   წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია

40          

 02 02 02

     სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

37

 02 02 03

    საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

39           

02 03

   გარე განათება

209,1

 02 03 01

    გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოტაცია

140  

 02 03 02

     ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

69,1  

 02 05

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

50

 02 05 01

     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

50

           02 05 04

     სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია

 02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დაფინანსება

150

 02 07

სოფლის პროგრამა

0

 02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

70

 

02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

 

 

150

02 12

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი

300

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

40

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეადგენს 512,5კმ-ს.მ/შორის არის როგორც მყარსაფარიანი, ისე ხრეშოვანი და გრუნტოვანი.საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრებიუმეტესწილადხმარდებაგზებისმიმდინარეშეკეთებას.სარეაბილიტაციოსამუშაოები,სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;
გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარისმოსწორებასდამოხრეშვა-მოშანდაკებას.
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალური შეკეთება  ხორციელოდება საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და დაფინანსების სხვადასხვა წყაროებიდან გამოყოფილი რესურსებით.

   ამ პროგრამაში ასახვას ჰპოვებს მ/წელს დაწყებული და გარდამავალი პროექტები, კერძოდ

  • ქ.ცაგერის და გვესოს დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
  • სოფ.ცხუტელში ცენტრალური გზიდან საჯარო სკოლის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია

სოფ.სპათგორის ცენტრის, სკოლის და ლეშკედის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ცაგერის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიატცია და მოვლა შენახვა(გზები და ხიდები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

40  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთებას); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.
სამუშაოები  განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება;
შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 გზების კაპიტალური შეკეთება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                                            0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ით ვალისწინებს სხვადასხვა ფონდებიდან დაფინანსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურიშეკეთების თანადაფინანსებას წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

116

 

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის , არქიტექტურისა დაზედამხედველობის სამსახური

 

 

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                                             40

პროგრამის განმახორციელებელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური;
საფინანსო სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;
- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია;
წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით. 
წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდება
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების  სუბსიდია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

                      15   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მოხმარებული წყლის გადასახადის სუბსიდირებას .

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

37                    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცაგერის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
 2020 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, კეთილმოწყობის ღონისძიებების ქვეპროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 03

39

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.  არქიტექტურისა და ზედამხედველობის  სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო

ქსელის მშენებლობა და  კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში,

ასევე ხორციელდება ახალი  ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად

ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

ქვეპროგრამისათვის ასევე გამოყოფილია თანხები მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებიდან.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის  დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

ქსელის გამართულ და უწყვეტ რეჟიმში მუშაობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

           209,1

პროგრამის განმახორციელებელი

საფინანსო სამსახური;
ა(ა)იპ - ცაგერის კომუნალური მომსახურება

პროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერში და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილის მოვლა-პატრონობა 132 კმ გრძივი მეტრი საკაბელო ხაზით.
გარე განათების ქსელის ექპლოტაციის პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან:
- გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
- გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა;
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურების

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების 3318 სანათი წერტილის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.
გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ღამის საათებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;
გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა;

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

140   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგამსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (3318 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;
ღამის საათებში ცაგერისმუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

69,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურება

ქვეპროგრამის აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ცაგერის და  58 სოფელში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 3318 სანათი წერტილი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირებისათვის ხორციელდება მისი პერიოდული შეკეთება, რომელიც მოიცავს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები(ფასადები და სკვერები)

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 01

50

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (სკვერები და ფასადები)

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტირებული სკვერებით შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების

         მშენებლობა/რეაბილიტაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05 04

0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების დაფინანსება.

 ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიის პრევენცია;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა;
გზაბის და სხვა ინფრასტრუქტურის ესპლუატაციის ხანგრძილობის გაზრდა;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

150

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საფინანსო სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

   სოფლის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

                0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 16000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.

თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის #2752 დადგენილებით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

70  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

2021 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2021 წელსაც  განხორციელდება ცაგერი–ტვიშის , ცაგერ–ლაილაში– თაბორის, ცაგერი–ღვირიშის,ცაგერი–ზოგიში, ცაგერი–ოყურეში,ცაგერი–ქულბაქი, ცაგერი–მახაში, ცაგერი–დეხვირი, ცაგერი–უსახელო და ცაგერი–აღვის მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე–ცაგერი“) .ამავე პროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებული პუნქტის შეუფერხებელი დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 10

150

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  საქარველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული საინვესტიციო ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (5%),

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების შეუფერხებელი განსახორციელების უზრუნველყოფა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 12

300

ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის და ფერმერული მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა

გზების მდგომარეობის გასაუნჯობესებლად და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაში რეალური შედეგების მისაღწევად, წყალმომარაგების სისტემის ხელმძრვანელობის კონტროლის მიზნით, მისი სანიტარულ -ჰიგიენურ პირობებსის,ასევე  სასოფლო-სამეურნეო დარგის აღდგენა-განვითარების თვალსაზრისით, არსებული პრობლემების აღმოფხვრა

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა პრიორიტეტების უწყვეტი განვითარების უზრუნველყოფა

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 452,8 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

452,8  

 03 03

 დასუფთავების ღონიშძიებები ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

452,8

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

0

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავების ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

452,8

ქვპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის კეთილმოწყობისა და მომსახურების სამსახური ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა.  ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება ქალაქ ცაგერისდან და მუნიციპალიტეტის  სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ქ,ცაგერის ნაგავსაყრელებზე.
პროგრამიდან ფინანსდება ქლაქის ქუჩების და სკვერებსი სისუფთავის დაცვა, ქალაქის სასაფლაოს მოვლა–პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა,  ქალაქის ტერიტორიის კეთილოწყობა, გამწვანება დადაცვა პირუტყვისაგან, უპატრონო მაწანწალა ძაღლების კანონის ფარგლებსი ლოკალიზაცია.სანიაღვრე მეურნეობის გამართული მუშაობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.
პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - კომუნალური მომსახურების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილ პერსონალის (მეზოოვები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეული იქნება ესთეთიკური და ჰიგიენური იერსახის მოწესრიგება,სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის  მაღალი დონე.ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და დაცვა პირუტყვისაგან,  მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების  გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივ ტუალტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები, რაც მნიშვნელვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობის და ვიზიტორთა კეთილდღეობას, სხვა დამატებითი ღონისძიებები.

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1085.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის პროექტი

 04 00

 განათლება

1085

 04 01

  სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

 

1000

 04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

85

 04 04

   

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1000

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ცაგერის სკოლამდელიდა სკოლისგარეშესააღმზრდელო სამსახური

პროგრამის აღწერა

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ცაგერისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღზრდელო პროცესის წარმართვას.
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

85

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის აღწერა

ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, სადაც გაერთიანებული არიან მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლების მოსწავლეები. მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, ბაღის აღსაზრდელების და მოსახლეობის ჩართვა სხვადასხვა კონკურსებში, ხელოვნების მოყვარულთა წახალისება-პატივისცემა, მუსიკალური-ქორეოგრაფიული მონაცემების განვითარება და დახვეწა(მუსიკალური ოჯახები, დიდები და პატარები - დედა-სვილი, მამა-შვილი, ბაბუა და შვილიშვილი),ეროვნული ღირებულებებისადმი ერთგულების ჩამოყალიბებ ახალგაზრდობაში, პოეზიის პატივისცემა(ნორჩი კალმოსანი, „მთის პოეტი), წარსულისადმი ინტერესის გაღვივება და პატრიოტული სულისკვეთების გამომუშავება მოსწავლე-ახალგაზრდობაში,(ჩამოგიტანეთ საქართველო ფერეიდანში, იმ საქართველოდან ამ საქართველოში). კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული ფასეულობებისადმი პატივისცემა, ტრადიციების აღდგენა-ჩამოყალიბება(„შემოდგომის სურათები“, „ცაგერის ბაზრობა“, „მკლავს ჩემი ტკბილი ლეჩხუმის ჰავა“)

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელება:
- ხელს შეუწყობს  განათლების სფეროს წარმომადგენლების შრომითი ნაყოფიერების ზრდას, გაზრდის მათ მოტივაციას. მონაწილეობის მიღება,სხვადასხვა მუნიციპალურ, რეგიონალურ ფესტივალებში , გაცვლითი პროგრამების მეშვეობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მოსწავლეების გაცნობა და დამეგობრება, მოწვევა ლეჩხუმში და ჩვენი მხარის პოპულარიზაცია.

 

 

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1516.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1516

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

420

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

420

 05 01 01 

 ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

220

 05 01 02 

 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

90

 05 01 03

 ა(ა)იპ  ფრენბურთის  კლუბი „ცაგერი“

110

 

 

 

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

856

 05 02 01

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი

280

 05 02 02

ა(ა)ი პ ისტორიული მუზეუმი

165

 05 02 03

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

65

 05 02 04

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

51

 05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

160

 05 02 06

     კულტურის ღონისძიებები

40

 05 02 07

 ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10

 05 02 09

    ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

50

 05 02 11

   ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

 

 

50

05 02 15

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

 

95

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

125

05 03 01

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

125

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

 

15

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

420  

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის სასპორტო სკოლა;
ა(ა)იპ
საფეხბურთო კლუბი„ხვამლი“;
ა(ა)იპ
ცაგერის ფრენბურთის კლუბი „ ცაგერი;

 

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სასპორტო სკოლა, საფეხბურთი კლუბი“ხვამლი“ და ფრენბურთის კლუბი „ცაგერი“.

სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები: ჭიდაობა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაობა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი, ჭადრაკი, რაგბი, კარეტე, მაგიდის ჩოგბურთი, სკოლის  აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
საფეხბურთო კლუბ  „ხვამლში» ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფუნქციონირებს გოგონათა გუნდი.ფრებურთის კლუბი „ცაგერი“  ფუნქციონირებს  დიდების გუნდი, ქვიშის და თოვლის ფრენბურთის გუნდები, მოზარდების, კლუბის გუნდი საქართველოს ჩემპიონია, გუნდები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ რეგიონალურ და ქვეყნის ჩემპიონატებში, სახვდასხვა ფესივალებში.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლის

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

220    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  სასპორტო სკოლა. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტული წრეები, ესენია: ჭიდაიბა(ძიუდო, სამბო, ქართული ჭიდაოა), ორთაბრძოლები, მკლავჭიდი,კალათბურთი ; ჭადრაკი ; რაგბი ; კარეტე; მაგიდის ჩოგბურთი .  სკოლაში სამწვრთნელო პროცესი, დასვენების დღეების გარდა, მიმდინარეობს ყოველდღიურად. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში მუნიციპალიტეტის, რეგიონის და საქართველოს მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენს ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ტურნირებში

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  02

90     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ხვამლი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  კლუბში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 3 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). კლუბში საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს ყოველდღიურად. 2 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს რეგიონალურ ტურნირებში. ფინანსდება გოგონათა გუნდი,ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
-  რეგიონალურ ტურნირებზე მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში ;

   -ნიჭიერი ფეხბურთელების აღმოჩენა
 მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  03

110  

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ფრენბურთის კლუბი ცაგერი. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში  ფრენბურთის განვითარებას.  მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატში . კლუბში არსებობს ქვიშის და თოვლის“ ფრენბურთის გუნდები, კლუბის მწვრთნელები და მსაჯები მონაწილეობას იღებენ ქვეყნის სხვადასხვა ტურნირებში. ახალგაზრდა ფრენბურთელების აღზრდა საქართველოს ნაკრებისავის . ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება ახალი სპორტული კომპლექსის ფუნქციონირების უზრეუნველყოფა.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდების და მოქალაქეების ფიზიკური გაჯანსაღება;  მოქალაქეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა, მოზარდების და ქალთა ფრენბურთის პოპულარიზაცია.
მოსალოდლეილ შედეგი: წლიდან წლამდეფრენბურთით  დაინტერესებულ პირთა გაზრდილი რაოდენობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

956

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი; ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა  ტელე მმაუწყებლობა და  

                                                                            საგამომცემლო საქმიანობა,
ა(ა)იპ - სამუსიკო სკოლა;  ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი
ა(ა)იპ - სამხატვრო სკოლა. ა(ა)იპ ესტეთიკური აღზრდის ცენტრი
ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი  ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ხელსეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ესენია:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“
თეატრებში წარმოდგენებს მართავს როგორც ცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში.


ა(ა)იპ - ცაგერის  სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო განათლების სკოლა. სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია: საფორტეპიანო, საგუნდო და ქართული ხალხური სიმღერების. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებსცაგერში მუნიციპალიტეტში მცხოვრები70 ბავშვი.

ა(ა)იპ -   სამხატვრო სკოლის ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამხატვრო სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი.

პროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;
მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

280

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  ცაგერის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს ადგილობრივი კულტურულ საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ხელშეწყობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ასიგნებები გამოიყოფა კულტურის სფეროს დაწესებულებების პროგრამისათვის. პროგრამის შედგება  ქვეპროგრამისაგან და იგი შესაბამისად ხორციელდება  მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის ბაზაზე, ეს არის:
ა(ა)იპ - ცაგერის კულტურის ცენტრი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს და ფინანსდება გრ.მდივნის სახ.სახალხო თეატრი,სახალხო ანსამბლი „სალაღობო“ ,ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი, ბავშვთა 2 ქორეოგრაფიული ანსამბლი,ქალთა ანსამბლი, მუსიკალური სტუდია, კამერული გუნდი, კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“,ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა თეატრალური გამოფენების მოწყობა, სპექტაკლების და საბავშვო მიუზიკლების დადგმა.
ანსამბლები და თეატრი აქტიურ მონაწილეობას იღებენ,  როგორც ცაგერის  მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში და საზღვარგარეთ კონცერტებსა და ფესტივალებში.


 

ქვეპროგრამის აღწერა და მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო მასების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - ისტორიული მუზეუმი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  02

165

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ -  ისტორიული მუზეუმი

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

მუნიციპალურ მუზეუმში დღეის მდგომარეობით განთავსებულიაექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 1000-ზე მეტიმუზეუმში წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან თარიღებზე(იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასვა ღონისძიებები და გამოფენები.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მუზეუმის ექსპოზიციის განახლება -  რეაბილიტაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის გაზრდა, როგორც ადგილობრივი, ისე ტურისტების.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  03

65

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლა.

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია 65 მოსწავლე. სამუსიკო სკოლაში სახელოვნებო სამუსიკო განათლებას იღებს ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 65 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 14(ადმინისტრაციული პერსონალი  და პედაგოგები) თანამშრომელს. სკოლა ხელს უწყობს კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას, ისწავლება ფორტეპანო, ფუნქციონირებს კლასიკური მუსიკის გუნდი,  მონაწილეობას იღებენ მუნიციპალიტეტის კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე რეგიონულ ფესტივალებში.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამის მიზანია: ფორტეპიანოს,სიმღერების, კლასიკური მუსიკის,  ხელოვნების შესწავლით დინტერესებულ პირთა მოძიება  და შეკრება. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ხელოვნების მოყვარული მოსწავლეების წარმოჩინება და ხელოვნების სფეროს პროპაგანდა.
 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  04

51   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა

სამხატვრო სკოლაში ისწავლება სახვითი ხელოვნების და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები. სკოლაში სამხატვრო განათლებას   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 50 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 17 თანამშრომელს.
ქვეპროგრამა ზრუნავს მოზარდთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე და იგი ითვალისწინებს მოზარდი თაობის ინტერესებს, საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ სახვითი თუ გამოყენებითი ხელოვნების დარგები:ხატვა, თექა, ჭრა-კერვა, ხალიჩა-ფარდაგები,ეწყობა სხვადასხვა გამოფენები , როგორც სკოლის აღსაზრდელების , ასევე სკოლის კურსდამთავრებულების,გაცვლითი პროგრამა აქვს ონის სამხატვრო სკოლასთან.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამხატვრო სკოლის პროფილების განვითარება, სასწავლო დონის ამაღლება, ხელოვნების მოყვარულ მოზარდთა კონტიგენტის გაზრდა. აღსაზრდელთა ჩართულობა გამოფენებში და სხვა შემოქმედებით ღონისძიებებში.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

    ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 05

160

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2021 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი,  საბავშვო,  ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო თანამშრომელი, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ხორციელდება სხვადსხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებების  ჩატარება.(წიგნის დღე, დედა ენის დღე, მკითხველის დღე და ა.შ).


 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობის და განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება წიგნით, და მათი წიგნიერების დონის ამაღლება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

05 02 06

40

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

კულტურული ღონისძიებების ფარგლებსი ფინანსდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

 -სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;
- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;

-სპორტის და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამა

-რელიგიური ღონისძიებები


საპატიო წოდების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა;  
ცაგერის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.
კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭებას და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემას.

 

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის და სტუმრებისათვის სადღესასწააულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;
ზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;
ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.
საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირებას.
განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ტელე მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 07

10

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებსი ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდის ფუნქციონირება, სადაც ყოვედღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის განთავსება, გამოდის ყოველთვიური გაზეთი „ლეჩხუმი“
 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებზე სამომავლო პერსპექტივებზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 09

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქალთა რეგიონალური და სათემო საქმიანობის, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში და საქართველოში ბოლო დროის შექმნილი მდგომარეობის, ძალადობის მსხვერპლი ქალების უფლებების დაცვის მიზნით, ასევე ბავშვთ უფლებების დაცვის მიზნით შეიქმნა ა(ა)იპ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ცენტრი. მოსაწილეობა სხვადასხვა  ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში. ბავშვთა უფლებების დაცვის მიზნით კვლევების და სტატისტიკური ინფორმაციების მოპოვება და წარმოება , შესაბამისი ბაზის შექმნა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ქალთა ჩართულობის ზრდა;

ქალებისათვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ქალებისათვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

ბავშვთა უფლებების დაცვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 11

50

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მოზარდ თაობაში ქართლი ხალხური ცეკვების  პოპულარიზაციასა და განვითარებას, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, ცენტრში ქორეოგრაფიას ეუფლება 80-ზე მეტი მოზარდი, არის 3 ასაკობრივი ჯგუფი, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ , როგორც მუნიციპალიტეტის , ასევე რეგიონალურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, ცენტრში ფუნქციონირებს სახალხო ანსამბლი“ლეჩხუმი“. ცენტრში ისწავლება ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ცეკვები. საქმიანობას ახორციელებს  4 ქორეოგრაფი.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა ითვალისწინებს ქართული ხალხური და სხვა ქვეყნების ცეკვების პოპულარიზაციას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 15

95

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელშიც თავმოყრილია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტურისტული ობიექტების, მათ შორის სასტუმროების, ტურისტული ლოკაციების, კვების და სხვა ობიექტების შესახებ. ცენტრი ახორციელებს ბაზის მუდმივ განახლებას. ცენტრი ამზადებს და გამოსცემს ტურისტულ საინფორმაციო ბუკლეტებს და რუკებს, ორგანიზებას უწევს ტურისტულ პრომო კლიპების გადაღებას. ცენტრი მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა გამოფენებში სადაც წარადგენს და პოპულარიზაციას უწევს მუნიციპალურ პროდუქციას და წარმოაჩენსცაგეერის მუნიციპალიტეტის ტურისტულ შესაძლებლობებს. ცენტრი პერიოდულად აწყობს შეხვედრებს ტურისტულ კომპანიებთან, აწვდის მათ შესაბამის ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის შესახებ. ტურისტული ცენტრი შემოსულ ვიზიტორებს უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ყველა საჭირო ინფორმაციით.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ტურიზმის განვითარების საფუძველზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მიმზიდველი ტურისტული გარემოს შექმნა ადგილობრივი კულტურული, ეთნოგრაფიული, ეკო-სისტემისა და ბუნებრივი ღირშესანიშნაობების შენარჩუნებით. ტურისტების მოზიდვა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება, შიდა და საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება.
ქვეპროგრამის მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების ნაკადის გაზრდა, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებსა და მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 03

125

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასღან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვუითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე  სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პერსპექტიული განვითარების ცენტრი

დაფინანსება
 ათას ლარში

 

 

05 03 01

125

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ახალგაზრდობის და, საზოგადოებასღან ურთიერთიბის და პერსპექტიული განვუითარებიას ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების  ხელშეწყობას,     იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის ცაგერში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე  სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით  ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების  შესაძლებლობა მიეცემათ.
პროგრამა შედგება შემდეგი შემდეგი 3 ქვეპროგრამისაგან:
- ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა;
- მასობრივი სპორტული ღონისძიების ორგანიზება, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამა;
- მოსწავლე ახალგაზრდობისთვის სკოლისგარეშე დაწესებულებებზე წვდომის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქვეყნის მასშტაბით გასამართ სხვადასხვა ახალგაზრდულ ღონისძიებებზე პირის/პირთა ჯგუფის ტრანსპორტირებას, სპორტულ ოლიმპიადებისთვის მონაწილეთა ფორმების შეძენას და მათ დაჯილდოებას, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას, სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობას;

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო,  გასართობ-შემეცნებით,  სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში  მონაწილეობის მიღება;
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და  რეალიზებისათვის.

 

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 499.3ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            499.3

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

            89.3  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

              89.3  

06 02

სოციალური დაცვა

410  

 06 02 01

  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება ა 

10 

 06 02 02

 ოჯახების  და ბავშვების  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

270  

 06 02 03

 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა(უფასო სასადილო)

130 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01

89.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

89.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

410

პროგრამის განმახორციელებელი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ცაგერის ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შეგედი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

10     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  #4 დადგენილების - „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ თანახმად ხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე  9 მაისს ერთჯერადად 200 ლარი, დვეტერანის ღესთან დაკავშირებით 150 ლარი და სამედიცინო მომსახურება, ტანახმად დებულებისა.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციარის დახმარება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის;
ბენეფიციარის სტაბილური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

                                    ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

270    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოცილაური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავად , მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვები, ორსულები,

შშმ პირებ,ს უკუდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა( საშობაო და სააღდგომო დახმარება),

უსახლკაროები, დიალიზით და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.                                                                                           

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის  გაუმჯობესება და

სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის ზრუნვა. სტაბილური ჯანმრთელობის  შენარჩუნება;
მოსარგებლე ბენეფიციართა შენარჩუნებული და გაუმჯობესებული  ჯანმრთელობის მდგომარეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

130     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვებაქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
1- ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურება გაეწევა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირს, რომლის ოჯახის  სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან  ბაზაში არ აღემატება 100 000-ს და არის მარტოხელა პენსიონერი,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.

ზემოაღნიშნული სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენს იმ გაჭირვებულთა კატეგორიას, რომელთაც არ გააჩნიათ ფინანსური და ფიზიკური რესურსი კვების პროდუქტების შესაძენად და მათ მოსამზადებლად. აგრეთვე კატეგორია ოჯახების, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და არა აქვთ საშუალება სადღესასწაულოს შესაბამისი გარემოს შექმნის.

ქვეპროგრამის  მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირები დაცული იქნან ყოველდღიური გაჭირვებისაგან.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, პროგრამით განსაზღვრული, ყველა ბენეფიციარი უზრუნველყოფილი იქნება უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით.

 


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის  შეფასების ინდიკატორები

 

 

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით აისახება  პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

 


თავი III
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
       ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით  განისაზრვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

 

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

ორგანი

ზაც

იული კოდი

დასახელება

სულ

საბიუ

ჯეტო სახს

რები

სხვა დონის ბიუ

ჯე

იდან გამო

ყოფი

ლი სახს

რები

სულ

საბიუ

ჯეტო სახს

რები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტიდან გამოყო

ფილი

სულ

საბი

უჯეტო სახ

სრები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტიდან გამოყ

ოფი

ლი

 

სულ ჯამი

15020.70

6756.30

8543.70

15412.06

7852.24

7559.82

7095.40

7095.40

0.00

 

ხარჯები

6708.90

6647.70

61.20

6786.20

6557.10

229.10

6560.80

6560.80

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

1560.60

1504.20

56.40

1547.40

1547.40

0.00

1672.40

1672.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

1241.30

1236.50

4.80

1125.06

895.96

229.10

787.90

787.90

0.00

 

პროცენტი

27.80

27.80

0.00

32.00

32.00

0.00

38.00

38.00

0.00

 

სუბსიდიები

3257.60

3257.60

0.00

3537.59

3537.59

0.00

3557.20

3557.20

0.00

 

გრანტები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

356.30

356.30

0.00

442.70

442.70

0.00

415.00

415.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

90.30

90.30

0.00

101.45

101.45

0.00

90.30

90.30

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8540.75

58.25

8482.50

8570.27

1239.55

7330.72

479.00

479.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

27.80

27.80

0.00

83.40

83.40

0.00

55.60

55.60

0.00

01 00

საერთო დანიშნულების ხარჯები

4604.90

4543.70

61.20

2500.55

2500.55

0.00

2597.20

2597.20

0.00

 

ხარჯები

4499.60

4438.40

61.20

2390.95

2390.95

0.00

2541.60

2541.60

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

2952.00

2895.60

56.40

1547.40

1547.40

0.00

1672.40

1672.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

1321.30

1316.50

4.80

699.10

699.10

0.00

740.90

740.90

0.00

 

პროცენტი

55.60

55.60

0.00

32.00

32.00

0.00

38.00

38.00

0.00

 

სოციალური დახმარება

12.50

12.50

0.00

6.00

6.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.40

39.40

0.00

81.85

81.85

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

61.60

61.60

0.00

55.60

55.60

0.00

55.60

55.60

0.00

0101

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2271.80

2271.80

0.00

2414.10

2414.10

0.00

2448.60

2448.60

0.00

 

ხარჯები

2219.20

2219.20

0.00

2332.30

2332.30

0.00

2448.60

2448.60

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

1447.80

1447.80

0.00

1547.40

1547.40

0.00

1672.40

1672.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

658.20

658.20

0.00

655.00

655.00

0.00

685.90

685.90

0.00

 

პროცენტი

27.80

27.80

0.00

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.50

12.50

0.00

6.00

6.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

72.90

72.90

0.00

96.45

96.45

0.00

85.30

85.30

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.90

24.90

0.00

81.80

81.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

55.60

55.60

0.00

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

670.70

670.70

0.00

680.00

680.00

0.00

741.80

741.80

0.00

 

ხარჯები

666.80

666.80

0.00

673.00

673.00

0.00

741.80

741.80

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

503.90

503.90

0.00

504.00

504.00

0.00

546.00

546.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

102.00

102.00

0.00

117.60

117.60

0.00

130.50

130.50

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

60.90

60.90

0.00

50.50

50.50

0.00

65.30

65.30

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.90

3.90

0.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1601.10

1601.10

0.00

1696.20

1696.20

0.00

1641.10

1641.10

0.00

 

ხარჯები

1552.30

1552.30

0.00

1593.60

1593.60

0.00

1641.10

1641.10

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

943.90

943.90

0.00

987.00

987.00

0.00

1070.00

1070.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

556.20

556.20

0.00

528.20

528.20

0.00

546.10

546.10

0.00

 

პროცენტი

27.80

27.80

0.00

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.50

12.50

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

სხვადასხვა ხარჯები

11.90

11.90

0.00

45.95

45.95

0.00

20.00

20.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.60

10.60

0.00

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

27.80

27.80

0.00

27.80

27.80

0.00

0.00

0.00

0.00

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

61.20

0.00

61.20

65.70

65.70

0.00

65.70

65.70

0.00

 

ხარჯები

61.20

0.00

61.20

65.70

65.70

0.00

65.70

65.70

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

56.40

0.00

56.40

56.40

56.40

0.00

56.40

56.40

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

4.80

0.00

4.80

9.30

9.30

0.00

9.30

9.30

0.00

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.10

0.10

0.00

86.45

86.45

0.00

148.60

148.60

0.00

 

ხარჯები

0.10

0.10

0.00

70.35

70.35

0.00

93.00

93.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.10

0.10

0.00

58.65

58.65

0.00

55.00

55.00

0.00

 

პროცენტი

0.00

0.00

0.00

14.45

14.45

0.00

38.00

38.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

27.50

27.50

0.00

55.60

55.60

0.00

010201

სარეზერვო ფონდი

0.10

0.10

0.00

39.00

39.00

0.00

50.00

50.00

0.00

 

ხარჯები

0.10

0.10

0.00

39.00

39.00

0.00

50.00

50.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.10

0.10

0.00

39.00

39.00

0.00

50.00

50.00

0.00

01 02 02

     წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.10

0.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.00

5.00

0.00

 

ხარჯები

0.10

0.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.00

5.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.10

0.10

0.00

5.10

5.10

0.00

5.00

5.00

0.00

010203

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.00

0.00

0.00

42.35

42.35

0.00

93.60

93.60

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

42.35

42.35

0.00

38.00

38.00

0.00

 

პროცენტი

0.00

0.00

0.00

14.55

14.55

0.00

38.00

38.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

0.00

0.00

0.00

27.80

27.80

0.00

55.60

55.60

0.00

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9920.60

1438.10

8482.50

9806.71

1900.79

7905.92

945.10

945.10

0.00

 

ხარჯები

1438.10

1438.10

0.00

1318.24

743.04

575.20

466.10

466.10

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

530.10

530.10

0.00

472.45

172.45

300.00

27.00

27.00

0.00

 

სუბსიდიები

908.00

908.00

0.00

570.59

570.59

0.00

439.10

439.10

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8482.50

0.00

8482.50

8488.47

1157.75

7330.72

479.00

479.00

0.00

02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4301.74

14.84

4286.90

4394.44

130.00

4264.44

40.00

40.00

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4301.74

14.84

4286.90

4394.44

130.00

4264.44

40.00

40.00

0.00

02 01 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა(გზები და ხიდები)

4287.86

0.96

4286.90

4394.44

130.00

4264.44

40.00

40.00

0.00

 

ხარჯები

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4286.90

0.00

4286.90

4394.44

130.00

4264.44

40.00

40.00

0.00

02 01 02

გზების კაპიტალური შეკეთება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

158.00

97.00

61.00

977.76

114.80

862.96

116.00

116.00

0.00

 

ხარჯები

97.00

97.00

0.00

27.30

27.30

0.00

27.00

27.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

97.00

97.00

0.00

27.30

27.30

0.00

27.00

27.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.00

0.00

61.00

950.46

87.50

862.96

89.00

89.00

0.00

02 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

158.00

97.00

61.00

887.20

28.80

858.40

40.00

40.00

0.00

 

ხარჯები

97.00

97.00

0.00

28.80

28.80

0.00

15.00

15.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

97.00

97.00

0.00

15.30

15.30

0.00

15.00

15.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.00

0.00

61.00

871.90

13.50

858.40

25.00

25.00

0.00

02 02 02

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია

0.00

0.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

პროცენტი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

02  02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

9.60

9.60

0.00

53.56

49.00

4.56

39.00

39.00

0.00

 

ხარჯები

9.60

9.60

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

9.60

9.60

0.00

12.00

12.00

0.00

12.00

12.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

41.56

37.00

4.56

27.00

27.00

0.00

02 03

გარე განათება

634.50

634.50

0.00

204.10

204.10

0.00

209.10

209.10

0.00

 

ხარჯები

634.50

634.50

0.00

204.10

204.10

0.00

209.10

209.10

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

126.00

126.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

 

სუბსიდიები

508.50

508.50

0.00

69.10

69.10

0.00

69.10

69.10

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 03 01

გარე განათების ექსპლუატაცია

126.00

126.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

 

ხარჯები

126.00

126.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

126.00

126.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

02 03 01 01

გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

0.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

126.00

126.00

0.00

135.00

135.00

0.00

140.00

140.00

0.00

02 03  02

ა(ა)იპ ცაგერის კომუნალური მომსახურება

508.50

508.50

0.00

69.10

69.10

0.00

69.10

69.10

0.00

 

ხარჯები

508.50

508.50

0.00

69.10

69.10

0.00

69.10

69.10

0.00

 

სუბსიდიები

508.50

508.50

0.00

69.10

69.10

0.00

69.10

69.10

0.00

02 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2757.35

1.85

2755.50

1876.48

53.55

1822.93

50.00

50.00

0.00

 

ხარჯები

12.55

1.85

10.70

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

10.70

0.00

10.70

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2744.80

0.00

2744.80

1875.78

52.85

1822.93

50.00

50.00

0.00

02 05 01

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (ფასადები და სკვერები)

2756.45

0.95

2755.50

1876.48

53.55

1822.93

50.00

50.00

0.00

 

ხარჯები

11.65

0.95

10.70

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

10.70

0.00

10.70

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2744.80

0.00

2744.80

2744.80

52.85

1822.93

50.00

50.00

0.00

02 05 04

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

166.90

0.00

166.90

28.02

0.00

28.02

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166.90

0.00

166.90

28.02

0.00

28.02

0.00

0.00

0.00

02 06

რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და ტექინკური ზედამხედველობის დაფინანსება

395.30

395.30

0.00

633.09

608.11

24.98

150.00

150.00

0.00

 

ხარჯები

4.00

4.00

0.00

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

4.00

4.00

0.00

9.45

9.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

391.30

391.30

0.00

623.64

598.66

24.98

0.00

150.00

0.00

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

612.60

0.00

612.60

627.40

0.00

627.40

0.00

0.00

0.00

 

ხარჯები

49.50

0.00

49.50

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

49.50

0.00

49.50

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563.10

0.00

563.10

327.40

0.00

327.40

0.00

0.00

0.00

02 09

მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება

298.10

69.00

229.10

345.94

70.74

275.20

70.00

70.00

0.00

 

ხარჯები

298.10

69.00

229.10

345.94

70.74

275.20

70.00

70.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

229.10

0.00

229.10

275.20

0.00

275.20

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

69.00

69.00

0.00

70.74

70.74

0.00

70.00

70.00

0.00

02 10

დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივი ინფრასტრუქტურუკი პროექტების თანადაფინანსება

272.70

272.70

0.00

557.24

288.74

268.50

150.00

150.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272.70

272.70

0.00

268.50

288.74

268.50

150.00

150.00

0.00

02 12

ა(ა)იპ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფერმერული მეურნეობის განვითარებისა და ხელშეწყობის ცენტრი

330.50

330.50

0.00

430.75

430.75

0.00

300.00

300.00

0.00

 

ხარჯები

330.50

330.50

0.00

430.75

430.75

0.00

300.00

300.00

0.00

 

სუბსიდიები

330.50

330.50

0.00

330.50

430.75

0.00

300.00

300.00

0.00

03 00

გარემოს დაცვა და დასუფთავება

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

03 03

დასუფთვების ღონისძიებებია(ა)იპ 'კომუნალური სამსახური"

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

452.80

452.80

0.00

452.80

452.80

0.00

04 00

განათლება

756.50

756.50

0.00

816.40

816.40

0.00

1085.00

1085.00

0.00

 

ხარჯები

753.20

753.20

0.00

816.40

816.40

0.00

1085.00

1085.00

0.00

 

სუბსიდიები

753.20

753.20

0.00

816.40

816.40

0.00

1085.00

1085.00

0.00

04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

700.30

700.30

0.00

750.00

750.00

0.00

1000.00

1000.00

0.00

 

ხარჯები

700.30

700.30

0.00

750.00

750.00

0.00

1000.00

1000.00

0.00

 

სუბსიდიები

700.30

700.30

0.00

696.9

750.00

0.00

1000.00

1000.00

0.00

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

56.20

56.20

0.00

66.40

66.40

0.00

85.00

85.00

0.00

 

ხარჯები

56.20

56.20

0.00

66.40

66.40

0.00

85.00

85.00

0.00

 

სუბსიდიები

56.20

56.20

0.00

66.40

66.40

0.00

85.00

85.00

0.00

05 00

კუტურა,ახალგაზრდობა, სპორტი

1565.00

1565.00

0.00

1622.91

1622.91

0.00

1516.00

1516.00

0.00

 

ხარჯები

1555.50

1555.50

0.00

1622.91

1622.91

0.00

1516.00

1516.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

43.40

43.40

0.00

19.41

19.41

0.00

20.00

20.00

0.00

 

სუბსიდიები

1507.80

1507.80

0.00

1598.50

1598.50

0.00

1491.00

1491.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

4.30

4.30

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.80

0.80

0.00

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

432.10

432.10

0.00

465.00

465.00

0.00

420.00

420.00

0.00

 

ხარჯები

432.10

432.10

0.00

465.00

465.00

0.00

420.00

420.00

0.00

 

სუბსიდიები

432.10

432.10

0.00

465.00

465.00

0.00

420.00

420.00

0.00

05 01 01

ა(ა)იპ საპორტო სკოლა

222.70

222.70

0.00

230.00

230.00

0.00

220.00

220.00

0.00

 

ხარჯები

222.70

222.70

0.00

230.00

230.00

0.00

220.00

220.00

0.00

 

სუბსიდიები

222.70

222.70

0.00

230.00

230.00

0.00

220.00

220.00

0.00

05 01 02

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ხვამლი

95.00

95.00

0.00

95.00

95.00

0.00

90.00

90.00

0.00

 

ხარჯები

95.00

95.00

0.00

95.00

95.00

0.00

90.00

90.00

0.00

 

სუბსიდიები

95.00

95.00

0.00

95.00

95.00

0.00

90.00

90.00

0.00

05 01 03

ა(ა)იპ ფრენბურთის კლუბი ცაგერი

114.40

114.40

0.00

140.00

140.00

0.00

110.00

110.00

0.00

 

ხარჯები

114.40

114.40

0.00

140.00

140.00

0.00

110.00

110.00

0.00

 

სუბსიდიები

114.40

114.40

0.00

140.00

140.00

0.00

110.00

110.00

0.00

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1115.10

1115.10

0.00

967.02

967.02

0.00

956.00

956.00

0.00

 

ხარჯები

1105.60

1105.60

0.00

967.02

967.02

0.00

956.00

956.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

43.40

43.40

0.00

10.00

10.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

სუბსიდიები

1057.90

1057.90

0.00

942.61

942.61

0.00

931.00

931.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

4.30

4.30

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.50

9.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 01

ცაგერის კულტურის ცენტრი

278.40

278.40

0.00

284.00

284.00

0.00

280.00

280.00

0.00

 

ხარჯები

278.40

278.40

0.00

284.00

284.00

0.00

280.00

280.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

278.40

278.40

0.00

284.00

284.00

0.00

280.00

280.00

0.00

05 02 02

ა(ა)იპ ცაგერის ისტორიული მუზეუმი

164.70

164.70

0.00

170.00

170.00

0.00

165.00

165.00

0.00

 

ხარჯები

164.70

164.70

0.00

170.00

170.00

0.00

165.00

165.00

0.00

 

სუბსიდიები

164.70

164.70

0.00

170.00

170.00

0.00

165.00

165.00

0.00

05 02 03

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

64.50

64.50

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

65.00

0.00

 

ხარჯები

64.50

64.50

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

65.00

0.00

 

სუბსიდიები

64.50

64.50

0.00

65.00

65.00

0.00

65.00

65.00

0.00

05 02 04

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

50.20

50.20

0.00

50.40

50.40

0.00

51.00

51.00

0.00

 

ხარჯები

50.20

50.20

0.00

50.40

50.40

0.00

51.00

51.00

0.00

 

სუბსიდიები

50.20

50.20

0.00

50.40

50.40

0.00

51.00

51.00

0.00

05 02 05

ა(ა)იპ მთავარი ბიბლიოთეკა"

161.00

161.00

0.00

162.26

162.26

0.00

160.00

160.00

0.00

 

ხარჯები

161.00

161.00

0.00

162.26

162.26

0.00

160.00

160.00

0.00

 

სუბსიდიები

161.00

161.00

0.00

162.26

162.26

0.00

160.00

160.00

0.00

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

60.00

60.00

0.00

28.00

28.00

0.00

40.00

40.00

0.00

 

ხარჯები

60.00

60.00

0.00

28.00

28.00

0.00

40.00

40.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

36.70

36.70

0.00

10.00

10.00

0.00

20.00

20.00

0.00

 

სუბსიდიები

19.00

19.00

0.00

13.00

13.00

0.00

15.00

15.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

4.30

4.30

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

05 02 07

ტელე რადიო მააუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

6.70

6.70

0.00

9.50

9.50

0.00

10.00

10.00

0.00

 

ხარჯები

6.70

6.70

0.00

9.50

9.50

0.00

10.00

10.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

6.70

6.70

0.00

9.50

9.50

0.00

10.00

10.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 09

ა(ა)იპ ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის ცენტრი

39.00

39.00

0.00

46.95

46.95

0.00

50.00

50.00

0.00

 

ხარჯები

39.00

39.00

0.00

46.95

46.95

0.00

50.00

50.00

0.00

 

სუბსიდიები

39.00

39.00

0.00

46.95

46.95

0.00

50.00

50.00

0.00

05 02 11

ა(ა)იპ ესთეთიკური აღზრდის ცენტრი

47.30

47.30

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

 

ხარჯები

42.40

42.40

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

 

სუბსიდიები

42.40

42.40

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 02 15

ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების  და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრი

96.80

96.80

0.00

101.00

101.00

0.00

95.00

95.00

0.00

 

ხარჯები

96.80

96.80

0.00

101.00

101.00

0.00

95.00

95.00

0.00

 

სუბსიდიები

96.80

96.80

0.00

101.00

101.00

0.00

95.00

95.00

0.00

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

 

ხარჯები

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

 

სუბსიდიები

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

05 03 01

ა(ა)იპ საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

 

ხარჯები

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

 

სუბსიდიები

146.50

146.50

0.00

170.90

170.90

0.00

125.00

125.00

0.00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწობა

17.90

17.90

0.00

20.00

20.00

0.00

15.00

15.00

0.00

 

ხარჯები

17.90

17.90

0.00

20.00

20.00

0.00

15.00

15.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

17.90

17.90

0.00

20.00

20.00

0.00

15.00

15.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

445.50

445.50

0.00

531.00

531.00

0.00

499.30

499.30

0.00

 

ხარჯები

445.50

445.50

0.00

531.00

531.00

0.00

499.30

499.30

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

88.60

88.60

0.00

89.30

89.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

343.80

343.80

0.00

436.70

436.70

0.00

410.00

410.00

0.00

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

88.60

88.60

0.00

94.30

94.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

ხარჯები

88.60

88.60

0.00

94.30

94.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

88.60

88.60

0.00

89.30

89.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

06 01 01

ა(ა)იპ-"საზოგადოებრივი ჯანდაცვა"

88.60

88.60

0.00

94.30

94.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

ხარჯები

88.60

88.60

0.00

94.30

94.30

0.00

89.30

89.30

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

88.60

88.60

0.00

89.30

89.30

0.00

89.30

89.30

0.00

06 02

სოციალური დაცვა

356.90

356.90

0.00

436.70

436.70

0.00

410.00

410.00

0.00

 

ხარჯები

356.90

356.90

0.00

436.70

436.70

0.00

410.00

410.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სუბსიდიები

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

356.90

356.90

0.00

436.70

436.70

0.00

410.00

410.00

0.00

06 02 01

ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა  ერთჯერადი ფინანსური  დახმარება

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

ხარჯები

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

10.00

10.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

0.00

10.00

10.00

0.00

06 02 02

 ოჯახების დაბავშვების სოციალური დაცვა

258.70

258.70

0.00

305.70

305.70

0.00

270.00

270.00

0.00

 

ხარჯები

258.70

258.70

0.00

305.70

305.70

0.00

270.00

270.00

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

258.70

258.70

0.00

305.70

305.70

0.00

270.00

270.00

0.00

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

98.20

98.20

0.00

129.00

129.00

0.00

130.00

130.00

0.00

 

ხარჯები

98.20

98.20

0.00

129.00

129.00

0.00

130.00

130.00

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200.78

98.20

0.00

98.20

129.00

0.00

130.00

130.00

0.00

 

სოციალური დახმარება

200.78

98.20

0.00

98.20

129.00

0.00

130.00

130.00

0.00

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის განსაზღვრული წესის თანახმად.

 


მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


მუხლი 23. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

 


მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 155,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  89,3 ათასი  ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,7 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.