შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 15
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016259
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
15
29/12/2020
ვებგვერდი, 30/12/2020
190020020.35.135.016259
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2020 - 29/01/2021)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №15

2020 წლის 29 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძედანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 12727,637 11345,720 11345,720 10433,400 10433,400
გადასახადები 3572,350 3223,792 3223,792 3333,400 3333,400
გრანტები 8572,844 7968,496 7968,496 6800,000 6800,000
სხვა შემოსავლები 582,443 153,432 153,432 300,000 300,000
ხარჯები 5736,637 5753,046 5753,046 6486,900 6486,900
შრომის ანაზღაურება 1287,831 1289,200 1289,200 1282,800 1282,800
საქონელი და მომსახურება 1060,225 904,176 904,176 1057,850 1057,850
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2848,843 3068,500 3068,500 3291,490 3291,490
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 305,370 305,370 710,760 710,760
სხვა ხარჯები 155,123 185,800 185,800 144,000 144,000
საოპრაციო სალდო 6991,000 5592,674 5592,674 3946,500 3946,500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7602,344 5632,674 5632,674 4271,500 4271,500
ზრდა 7602,344 5632,674 5632,674 4271,500 4271,500
კლება 0,000 0,000   0,000  
მთლიანი სალდო -611,344 -40,000 -40,000 -325,000 -325,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება -651,600 -40,000 -40,000 -325,000 -325,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000   0,000  
სესხები 0,000 0,000   0,000  
კლება 651,600 40,000 40,000 325,000 325,000
ვალუტა და დეპოზიტი 651,600 40,000 40,000 325,000 325,000
სესხები 0,000 0,000   0,000  
ვალდებულებების ცვლილება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000  
ბალანსი 40,256 0,000 0,000 0,000 0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2019 წლის გეგმა 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 12 727,637     11 345,720 11 345,720 10 433,400   10 433,400
შემოსავლები 12 727,637     11 345,720 11 345,720 10 433,400   10 433,400
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000     0,000 0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000     0,000 0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000     0,000 0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 13 338,981     11 385,720 11 385,720 10 758,400   10 758,400
ხარჯები 5 736,637     5 753,046 5 753,046 6 486,900   6 486,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 602,344     5 632,674 5 632,674 4 271,500   4 271,500
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000     0,000 0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების კლება 0,000     0,000 0,000 0,000   0,000
ნაშთის ცვლელება -611,344     -40,000 -40,000 -325,000   -325,000

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები  10 433 400  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის პროექტი
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 12 727,637 11 345,720 11 345,720 10 433,400 10 433,400
გადასახადები 3 572,350 3 223,792 3 223,792 3 333,400 3 333,400
გრანტები 8 572,844 7 968,496 7 968,496 6 800,000 6 800,000
სხვა შემოსავლები 582,443 153,432 153,432 300,000 300,000

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 3  333 400 ლარის ოდენობით
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 3 572,350 3 223,792 3 223,792 3 333,400 3 333,400
ქონების გადასახადი 3 273,726 2 957,192 2 957,192 3 000,000 3 000,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  3 273,726 2 957,192 2 957,192 3 000,000 3 000,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,000 0,000   0,000  
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
0,000 0,000   0,000  
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
0,000 0,000   0,000  
დამატებული ღირებულების გადასახადი 298,624 266,600 266,600 333,400 333,400
საშემოსავლო გადასახადი 0,000 0,000   0,000  
სხვა გადასახადი 0,000 0,000   0,000  

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2020  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 800 000  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 8 572,844 7 968,496 7 968,496 6 800,000 6 800,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 4 784,117 2 843,732 2 843,732 4 100,000 4 100,000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 0,000 0,000   300,000 300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 788,727 4 899,776 4 899,776 2 400,000 2 400,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2 300,000 4 435,000 4 435,000 2 400,000 2 400,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2 300,000 4 435,000 4 435,000 2 400,000 2 400,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 488,727 464,776 464,776 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,000 0,000   0,000  
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
1 488,727 464,776 464,776 0,000  
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000   0,000  
სხვა ტრანსფერები 0,000 224,988 224,988 0,000  

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 300 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 582,443 153,432 153,432 300,000 300,000
შემოსავლები საკუთრებიდან 152,966 90,000 90,000 130,000 130,000
პროცენტები 92,597 30,000 30,000 40,000 40,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 92,597 30,000 30,000 40,000 40,000
რენტა 60,369 60,000 60,000 90,000 90,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 59,838 50,000 50,000 80,000 80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,531 10,000 10,000 10,000 10,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 24,772 24,000 24,000 64,000 64,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13,724 4,000 4,000 4,000 4,000
სანებართვო მოსაკრებელი 5,530 0,000 0,000 0,000 0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 5,530 0,000   0,000  
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000   0,000  
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000   0,000  
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8,194 4,000 4,000 4,000 4,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 11,048 20,000 20,000 60,000 60,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 11,048 20,000 20,000 60,000 60,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000   0,000  
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 11,048 20,000 20,000 60,000 60,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,048 20,000 20,000 60,000 60,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,000 0,000   0,000  
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 401,593 25,232 25,232 46,000 46,000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0,000 0,000   0,000  
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3,112 14,200 14,200 60,000 60,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2019  წლისფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 5 736,637 5 753,046 5 753,046 6 486,900 6 486,900
შრომის ანაზღაურება 1 287,831 1 289,200 1 289,200 1 282,800 1 282,800
საქონელი და მომსახურება 1 060,225 904,176 904,176 1 057,850 1 057,850
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 2 848,843 3 068,500 3 068,500 3 291,490 3 291,490
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 305,370 305,370 710,760 710,760
სხვა ხარჯი 155,123 185,800 185,800 144,000 144,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 95,758 30,934 30,934 32,500 32,500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  6531,454 4494,143 4494,143 2731,500 2731,500
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0,000 327,988 327,988 0,000 0,000
განათლება 716,557 408,109 408,109 362,500 362,500
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 163,680 3,000 3,000 561,500 561,500
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 94,895 368,500 368,500 583,500 583,500
ჯამი 7602,344 5632,674 5632,674 4271,500 4271,500

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000   0,000  
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000   0,000  

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 094,654 2 121,184 2 121,184 2 017,150 2 017,150
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 094,654 2 112,784 2 112,784 2 006,650 2 006,650
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 984,963 1 954,784 1 954,784 1 912,650 1 912,650
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 109,691 158,000 158,000 94,000 94,000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,000 8,400 8,400 10,500 10,500
თავდაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სამოქალაქო თავდაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სახანძრო სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ეკონომიკური საქმიანობა 1 745,090 1 952,895 1 952,895 1 240,000 1 240,000
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა          
ტრანსპორტი 1 745,090 1 952,895 1 952,895 1 240,000 1 240,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000  
გარემოს დაცვა 48,339 380,548 380,548 50,000 50,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 39,240 380,548 380,548 50,000 50,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 9,099 0,000 0,000 0,000 0,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5 332,329 3 153,614 3 153,614 2 303,500 2 303,500
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  523,205 300,000 300,000 95,000 95,000
წყალმომარაგება 2 700,808 1 138,800 1 138,800 1 108,500 1 108,500
გარე განათება 1 165,008 394,766 394,766 700,000 700,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 943,308 1 320,048 1 320,048 400,000 400,000
ჯამრთელობის დაცვა 446,919 481,400 481,400 937,870 937,870
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 446,919 481,400 481,400 937,870 937,870
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 041,854 691,000 691,000 1 273,760 1 273,760
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 289,920 82,500 82,500 659,000 659,000
მომსახურება კულტურის სფეროში 723,035 606,000 606,000 609,760 609,760
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 28,899 2,500 2,500 5,000 5,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
განათლება 2 223,568 2 047,409 2 047,409 2 083,060 2 083,060
სკოლამდელი აღზრდა 1 761,614 1 677,000 1 677,000 1 798,360 1 798,360
ზოგადი განათლება 0,000 0,000   0,000  
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000   0,000  
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 461,954 370,409 370,409 284,700 284,700
სოციალური დაცვა 406,228 557,670 557,670 853,060 853,060
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 35,611 37,000 37,000 40,000 40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 370,617 520,670 520,670 813,060 813,060
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 13 338,981 11 385,720 11 385,720 10 758,400 10 758,400

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 94 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა
2021 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა  და  დაწესებულებებისათვის  ხარჯების  ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს  დამტკიცებული  შესყიდვების  გეგმისა  და  მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი

მუხლი 14. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 01 00)

მმართველობით სფეროში განხორციელებული პროექტები, მუნიციპალიტეტის მერიას აძლევს საშუალებას ბიუჯეტისაგან დამოუკიდებლად მოიძიოს ინვესტიციები და გააუმჯობესოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მონაწილეობითი ბიუჯეტი, პრაქტიკაში  გამოიყენებენ,  როგორც (თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირება),  რომელიც  ხელს  უწყობს  ინკლუზიური  დემოკრატიას,  იწვევს  საჯარო  სექტორის მოდერნიზაციასა, ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას და წარმოადგენს მასსა და მოსახლეობას შორის დემოკრატიულ დიალოგისა და გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიან პროცესს. მუციპალიტეტის მიერ თანადაფინასნებით მონაწილეობას საგრანტო კონკურსებში, რომელსაც განახორცილებს შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია ან მის მიერ და ფუძნებული იურიდიული პირები. მოქმედი თუ შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ საგრანტო კონკურს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა რაც საშუალებას აძლევს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს შუახევის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალური მიმართულებით. აღნიშნული მიმართულებები მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის წარმომამდენლობით და აღმასრულებელი რგოლების განვითარებისთვის და თანამედროვე მართვის სისტემის საფუძვლების დანერგვაში, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამული ბიუჯეტის სრულყოფას.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 017 150

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 912 650

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

525 600

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 306 170

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

80 880

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

104 500

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

94 000

-

01 02 02

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

10 500

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება

დაფინანსება ლარში

01 02 02

10 500

პროგრამის განმახორციელე ბელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ქალების მეტი ჩართულობისა  და გააქტიურებისათვის ზრუნვა, ქალების როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი წევრების განვითარების ხელშეწყობა.  სტიმულირება და მაგალითი სხვა ქალებისთვის, რათა უფრო გააქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა არა მარტო მუნიციპალიტეტის  მერიის მიზნობრივ პროგრამებში,  არამედ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო პროექტებში.                                                                                                                 შედეგი:  ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

2.   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაციის განვითარება (ლარებში).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლუატაცია

3 528 500

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 240 000

1.1

02 01 03

მუნიციპალიტეტის  შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

1 200 000

1.2

02 01 04

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

 40 000

2

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

700 000

2.1

02 02 01

   გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

700 000

2.1.1.

02 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე   განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

300 000

2.1.2.

02 02 01 03

მაწყვალთის, ღომის, საყენდრიას, ჩირუხის და სანალიას მთებზე მაღალი და დაბალი ძაბვის ქსელის მშენებლობა რეაბილიტაცია

400 000

3

02 03

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 108 500

3.1

02 03 02

აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“

458 500

3.1.

02 03 08

არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაცია

200 000

3.2.

02 03 13

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლების მოყვანა მოწყობა

450 000

4

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

480 000

4.1

02 04 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

70 000

4.2.

02 04 04

მოსაცდელების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

60 000

4.3

02 04 06

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

15 000

4.4.

02 04 09

სოფელ ბუთურაულის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

35 000

4.5

      02 04 11

დაბის კეთილმოწყობა

300 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

დაფინანსება ლარში

02 01

1 240 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია

ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში  ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (1195000 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები, გაუმჯობესებულია ტრანსპორტის გადაადგილება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის  შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა და დამცავი ბაგირების მოწყობა)

დაფინანსება ლარში

02 01 03

1 200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში 320 კმ შიდა სასოფლო-საუბნო გზა არის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. აღნიშნული გზები გრუნტის საფარიანია ამიტომ ხშირად ზიანდება და ხდება გაუვალი. ასევე მდინარეებზე არსებული ხიდები ამორტიზებულია და მოითხოვს რემონტს. გზებზე გასულ წელში ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (1195000 ლარი). რითაც მიღწეული იქნა შედეგი ცალკეულ უბნებში გზების კეთილმოწყობის კუთხით. ამიტომ მიზანშეწონილია პროგრამა გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო-საუბნო გზების სრულ რეაბილიტაციამდე. მუნიციპალიტეტში არსებული 320 კმ-ზე მეტი საავტომობილო გზა მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულია, რომელთაგან აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 15 კმ გზის ბეტონის საფარით დაგება 42 სოფლის 85 უბანში,რაზედაც დაიხარჯება 930000. მოეწყობა გზებზე 5 ერთეული მილხიდები, რომლისთისაც დაიხარჯება 40 000 ლარი. მოეწყობა ფერდსამაგრი კედლები  6 ერთეული, რომლისთვისაც დაიხარჯება 50 000 ლარი. 6 სოფელში განხორციელდება ახალი გზის შეყვანა, რაზედაც დაიხარჯება180000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურა, ჩატარებულია შიდა სასოფლო-საუბნო გზების კაპიტალური სარეაბილიტაციო სამუშოები

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა

დაფინანსება ლარში

02 01 04

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს  კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას,  თაგინურის, ჯანჯღნარის,  მერიაყელის, შედრეკილის  თეთრობის, მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე   მგზავრთა ავტოტრანსპორტით გადაყვანას. ზაფხულის პერიოდში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით ზაფხულის დადგომიდან სექტემბრის ბოლომდე საცხოვრებლად გადადიან სამთო იალაღებზე. ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე მგზავრთა გადაყვანას კომპანია არ ახორციელებს მოსახლეობის სიმცირის გამო. მათი უსაფრთხო და კომფორტული მგზავრობა მუნიციპალიტეტისათვის აქტუალურია.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კატრიანის, გრძელგორის, ყავრიანის, ჩირუხის, ღომას, საყენდრიას, თაგინურის, ჯანჯღნარის,  მერიაყელის, შედრეკილის, თეთრობის მაწყვალთის მთის, საბერწიის, სანალიას, ძველი მთის სამთო იალაღებზე  მგზავრთა ტრანსპორტით უფასო მომსახურება(გადაყვანა- გადმოყვანა)კმაყოფილი მოსახლეობა, შენარჩუნებული მთის ტრადიციები და მეცხოველეობის პროდუქტების დამზადების ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02

700 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის  ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

დაფინანსება ლარში

02 02 01

700 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების მოვლა პატრონობა და დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა, სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში და სამთო იალაღებზე გამართული ელექტრო ენერგიის მიწოდება. კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე   განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა

დაფინანსება ლარში

02 02 01 01

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის 68 სოფელში გარე განათების სისტემების დახარჯული ელექტროენერგიის  საფასურის გადახდა,

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სოფლებში განათებული ქუჩები                                                                                                            შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მაწყვალთის, ღომის, საყენდრიას, ჩირუხის და სანალიას მთებზე მაღალი და დაბალი ძაბვის ქსელის მშენებლობა რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 02 01 03

400 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე შიდა ქსელის მოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სამთო იალაღებზე ელექტრო ენერგიის მიწოდება                        შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

02 03

1 108 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;  ა(ა)იპ შუახევის კომუნალური სამსახურის  სუბსიდირება.

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. ასევე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტისთვის კომუნალური სერვისების განვითარება რაც თავისთავში გულისხმობს დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირებას, გარე- განათების მოვლა პატრონობას, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის   მოვლა  პატრონობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში რეაბილიტირებულია და აშენებულია წყლის სისტემის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილია უწყვეტი და მოთხოვნის შესაბამისი წყალმომარაგება, უზრუნველყოფილია გარე განათების გამართული ფუნქციონირება და გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ააიპ შუახევის კომუნალური სამსახური

დაფინანსება ლარში

02 03 02

458 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ შუახევის კომუნალურ სამსახურს რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე- ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებულია წყალმომარაგების მომსახურება, უზრუნველყოფილია წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება, კმაყოფილია მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 03 08

200 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლების ფურტიო, ბუთურაულისა, ნენიის, ახალდაბის და ღომა დაბა შუახევის  სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაცია. პროგრამა  ითვალისწინებს  არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაციას  1720 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამის განხორციელებისათვის საჭიროა 200000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის   წყალმომარაგების   მომსახურების  გაუმჯობესება.  წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლების მოყვანა

დაფინანსება ლარში

02 03 13

450 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მთა თაგინურში ახალი წყლის სისტემის მოწყობა, მთა ჩირუხში ძველმთა ახალი წყლის სისტემის მოწყობა და ჯინალში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა, ჭვანის სასმელიწყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, ცივაძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინწკირვეთში ახალშენის უბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მთა შედრეკილში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ჯუმუშაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სამოლეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ნაღვარევში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, ჩანჩხალო ნიგაზეულის სასმელი წყლის სათავეზე დამატებითი შტოს დაერთება და ჯაბნიძეებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. პროგრამა  ითვალისწინებს ახალი წყლის სისტემის მოწყობას და არსებული  წყლის სისტემების რეაბილიტაციას 2000 ოჯახისათვის წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებას. აღნიშნული პროგრამისათვის ბიუჯეტიდან საჭიროა 450 000 ლარი.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:   მოსახლეობისათვის  წყალმომარაგების  მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სიტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი:  განხორციელებულია წყლის სიტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

02 04

480 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,

არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია  დაბისა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა.

პროგრამა ითვალისწინებს დაბა შუახევის , სოფელ ფურტიოს,

სოფელ ბუთრაულის, სოფელ ქიძნიძეების, სოფელ წაბლანის და

სოფელ ტბეთის ცენტრების კეთილმოწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შექმნილია გაუმჯობესებული დაბისა და სოფლების ცენტრები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

დაფინანსება ლარში

02 04 03

70 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით

საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო

რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა ( მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა- ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები; პრიორიტეტული  ღონისძიებების  საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა  და  წესების  გათვალისწინებით  განხორციელების  პირობას შესაბამისი  საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაცია  წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.                                                               შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

შედეგი : მომზადებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და ჩატარებული ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსაცდელების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

02 04 04

60 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის,  არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აშენდება ახალი მოსაცდელაბი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება არსებულ სარემონტო მოსაცდელებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  მოსაცდელები ძირითადად განლაგებულია ცენტრალურ საავტომობილო გზებზე ცუდი ამინდის დროს მოსახლეობა საათობით ელოდება სამარშუტო ტრანსპორტს ასევე ახალი და გარემონტებული მოსაცდელები ტურიზმის თვალსაზრისით მიმზიდველი იქნება.

შედეგი : კმაყოფილი მოსახლეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების, გამრიცხველიანება, აბონენტად აყვანა

დაფინანსება ლარში

02 04 06

15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სხვა და სხვა პროგრამებით  განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  რეაბილიტაცია მოწყობები, რომელსაც ესაჭიროება გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

განხორციელდა გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  გამართულად მუშაობა, კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

სოფელ ბუთურაულის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება

დაფინანსება ლარში

02 04 09

35 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია,   სოფლის ცენტრების კეთილ მოწყობა. პროგრამით გათვალისწინებულია  სოფელ ბუთურაულის  ცენტრის კეთილმოწყობა.სკვერების მოსაცდელების, ეზოების, საბავშვო კუთხეების მოწყობა რისთვისაც დაიხარჯება 35 000 ლარი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სოფლის ცენტრი თავისი ინფრასტრუქტურით.

 

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაბის კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

02 04 11

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა

- დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: დაბის ცენტრის კეთილმოწყობა  

შედეგი: დაბის ტერიტორიაზე შექმნილი და მოწყობილი ახალი ტერიტორია

 

 

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

65 000

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

65 000

2

03 01 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა

50 000

3

03 01 03

უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

15000

პროგრამის დასახელება

კოდი

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 01

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის   მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის

ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული წერტილის ექსპლოატაცია,

რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში

დეკორატიული განათებების მოწყობა. მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს

წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური

დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში

განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 13 საპირფარეშოს

პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში

განხორციელდება მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც

უზრუნველყოფლი იქნება შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. დასუფთავების

მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, გარე- განათების მოვლა პატრონობა,

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა, გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერის

მასისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან. საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა

პატრონობა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უზუნველყოფილია – დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება,

გარე- განათების მოვლა პატრონობა, უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა,

გზის გაწმენდა ჩამოწოლილი მეწყერისაგან, გზის გაწმენდა თოვლის საფარისგან.

საზოგადოებრივი საპირფარეშოებოის მოვლა- პატრონობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარში

03 01 03

   15 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის  მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში დაბიდან და სოფლებიდან  უპატრონო

მაწანწალა ძაღლების გადაყვანა თავშესაფარში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მაწანწალა ძაღლების გარიდება სოფლებიდან, კმაყოფილი მოსახლეობა

4.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების   პრიორიტეტის   დაფინანსებისათვის   განისაზღვროს   1 810 360   ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების    მიზნები    და    მოსალოდნელი    შედეგები    განისაზღვროს    შემდეგი რედაქციით: განათლება (ლარებში)

 

პროგრამული კოდი

 

2021 წლის გეგმა

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

IV

04 00

განათლება

1 810 360

1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 798 360

1.1.

04 01 01

ააიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

1 441 860

1.2

04 01 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი-ინვენტარის შეძენა

45 000

1.3

04 01 03

 დღვანის  ბაგა ბაღის მშენებლობა

145 000

1.4

04 01 04 

 მახალაკიძეების ბაგა ბაღის  და ეზოს კეთილმოწყობა

         166 500

2

04 02

  სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

12 000

2.1

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

           12 000

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

დაფინანსება ლარში

04 01

1 798 360

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ  -  შუახევის  ბაგა-ბაღების გაერთიანება  -  მუნიციპალიტეტში  ამ  ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ -შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება „ რომელიც აერთიანებს
13  საბავშვო ბაღსა და 8 ალტერნატიულ ბაღს  სადაც დაწყებით განათლებას
იღებს  546–ზე  მეტი  ბავშვი.  საბავშვო  ბაღებში    სწავლა  უფასოა ,  აღნიშნული  თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების    ხარჯები.    პროგრამის    ფარგლებში    მუნიციპალიტეტი    აფინანსებს    ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა
სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მიზანი:   სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.
შედეგი:   გაზრდილია  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა,  და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ – შუახევის ბაგა-ბაღების ბაღების გაერთიანება

დაფინანსება ლარში

04 01 01

1 441 860

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ – შუახევის ბაგა-ბაღების გაერთიანება – მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე  ფუნქციონირებს  ა(ა)იპ  -შუახევის  ბაგა-ბაღების  გაერთიანება „ რომელიც აერთიანებს 13 საბავშვო ბაღსა და  8 ალტერნატიულ ბაღს სადაც დაწყებით განათლებას  იღებს  546–ზე  მეტი  ბავშვი.  საბავშვო  ბაღებში     სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა  და  აღმზრდელთა  ხელფასებს  და  ბაღების  სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი-ინვენტარის შეძენა

დაფინანსება ლარში

04 01 02

45 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვები რომლებიც ვერ დადიან საბავშვო ბაღებში ჯგუფების არარსებობის გამო

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დღვანის  ბაგა ბაღის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

04 01 03

 145 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დღვანში ახალი სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობას,რადგან დღეის მდგომარეობით სოფელ დღვანში არის ალტერნატიული ბაღი სადაც ირიცხება 15 მოსწავლე, ბავშთა რაოდენობის ზრდამ და ალტერნატიული ბაღის ფართის სიმცირის გამო ვეღარ ხერხდება დამატებით ბავშვთა მიღება ამისთვის საჭიროა ახალი საბავშვო ბაღი,რომელიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს და სრულად იქნება მორგებული ბავშვებზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მახალაკიძეების ბაგა ბაღის  და ეზოს კეთილმოწყობა

დაფინანსება ლარში

04 01 04

 166 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ მახალაკიძეების საბავშვო ბაგა-ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობას,რადგან დღეის მდგომარეობით ბაღს არ გააჩნია ეზოო და ის სივრცე რომელიც ბავშვს ესაჭიროება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალური  სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებების სრულფასოვანი,  გამართული ფუნქციონირების  უზრუნველყოფა

შედეგი:უზრუნველყოფილია მუნიციპალური   სკოლამდელი   აღზრდის დაწესებულებების     დადგენილი       სტანდარტებისა       და რეგულაციების შესაბამისი შეუფერხებელი ფუნქციონირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

04 02

12 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

              შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება ლარში

04 02 04

12 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

              შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: 2006 წელს ავტობუსი გადაეცა საჩუქრად ნიგაზეულის საჯარო სკოლას მისი მოვლა პატრონობა აღებული აქვს მუნიციპალიტეტს

შედეგი: საჯარო სკოლაში ბავშვების უფასო ტრანსპორტირება

5.   კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1 546 460 ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით: (ლარებში)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

 
 

V

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 546 460

 
 

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

845 700

 

1.1.

05 01 01

ააიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

186 700

 

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

20 000

 

1.3.

05 01 03

ააიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა განვითარების მხარდაჭერა

79 000

 

1.4

05 01 05

ჭვანის, ტაკიძეების და ხიჭაურის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

75 000

 

1.5

05 01 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა

485 000

 

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

700 760

 

2.1.

05 02 01

ა.ა.ი.პ – შუახევის კულტურის ცენტრი

589 760

 

2.2.

05 02 02

ააიპ შუახევის ხელოვნების სკოლა

86 000

 

2.3.

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

  20 000

 

2.4.

05 02 04

ახალგაზრდული ღონისძიებები

5 000

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

დაფინანსება ლარში

05 01

845 700

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
– ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა;
– სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
– ა(ა)იპ შუახევის ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
– სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია;

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  პოპულარიზაცია,საზოგადოების  აქტიური  ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება                                                                      შედეგი: მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში გაზრდილია შუახეველის სპორტსმენების მიღწევები

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 01

186 700

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სასპორტო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს  21 სექცია 10 სპორტის სახეობაში( თავისუფალი ჭიდაობა-3, ქართული ჭიდაობა-2, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა-1; ჭადრაკი-1, კალათბურთი-2, მაგიდის ჩოგბურთი-2, ფრენბურთი-2, კრივი-1, მძლეოსნობა-1), სადაც სწავლება უფასოა და 365-მდე ბავშვია სხვადსხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სასპორტო სკოლის ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონრების უზრუნველყოფა  და  სკოლასთა  ნარსებული  სპორტული  სექციების განვითარების ხელშეწყობა. შედეგი:      უზრუნველყოფილია      სასპორტო   სკოლის      ინფრასტრუქტურის გამართული    ფუნქციონირება,    სკოლის    ბაზაზე არსებული სპორტული სექციების საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობ

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 01 02

20 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა,  ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

1.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება სათხილამურო სპორტი;

 2.მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში, აჭარის პირველობებსა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება ქართულ ჭიდაობაში;

3. მუნიციპალიტეტის პირად პირველობებში,აჭარის პირველობებსა და სხვადასხვა ტურნირენში მონაწილეობის მიღება თავისუფალ ჭიდაობაში;  

3. საერთაშორისო და ღია რესპუბლიკურ ტუნირებში მონაწილეობის მიღება ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში;

4. მუნიციპალიტეტის პ/პირველობასა და აჭარის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ჭადრაკში (ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები;

 5.მუნიციპალიტეტის პ/პირველობის, აჭარის ჩემპიონატებსა და ამხანაგურ შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება მაგიდის ჩოგბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 6.მუნიციპალიტეტის პირველობის, აჭარის პირველობებსა და ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება ფრენბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

 7.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში  მონაწილეობის მიღება კალათბურთში ( ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით) ვაჟები, გოგონები

8.მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მძლეოსნობაში (სიგრძეზე ხტომა, სიმაღლეზე ხტომა, კროსი სხვადასხვა დისტანციაზე)  (ვაჟები, გოგონები)

9.დასავლეთ საქართველოს ბავშვთა სარაგბო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება

10. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება ფეხბურთში ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით

11.მოსწავლეთა რაიონული  სპარტაკიადა, (მძლეოსნობის სახეობებში– რბენა სხვადასხვა დისტანციაზე, ბადროს სტყოცნა, ამანათრბენი, სიგრძეზე ხტომა,ბირთვის კვრა, ბადროს სტყოცნა),ორი დღე (გოგონები,ვაჟები;

12. მუნიციპალიტეტისა და აჭარის პირველობებში მონაწილეობის მიღება მკლავჭიდში;

13. მუნიციპალიტეტის ღია პირველობის, აჭარის პირველობასა და ტურნირებში მონაწილეობის მიღება  კრივში;

14. „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა-2021'' (რეგოინალური თამაში) მძლეოსნობა, კალათბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ფრენბურთი- ვაჟები, გოგონები;

15.სახალხო დღესასწაულები „შუამთობა" „,შუახევობა";

16. ევროპის სპორტის კვირეული;

17.სპორტის სფეროში წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისთვის ფულადი წახალისებ

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი:   ჩატარებულია    სპორტული    ტურნირები,    ადგილობრივი    და   სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით

პროგრამის დასახელება

კოდი

ააიპ ფეხბირთისა და რაგბის  განვითარების სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 01 03

79 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ააიპ ფეხბურთისა და რაგბის  განვითარების სკოლა

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს                                                                                                                                                         სასპორტო სკოლაში მოქმედებს  7 სექცია, ფეხბურთის 3, რაგბის 4, დაახლოებით 60 მოსწავლე

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

შედეგი:ჩატარებულია    სპორტული    ღონისძიებები,    ადგილობრივი    და   სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების მონაწილეობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჭვანის, ტაკიძეების და ხიჭაურის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარში

05 01 05

75 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდემა სპორტულ მოედნებს

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდების ჩართულობა სპორტულ აქტივობებში

კმაყოფილი ახალგაზრდობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა

დაფინანსება ლარში

05 01 06

485 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

მოსწავლე ახალგაზრდების ინფორმირება, დამატებით გნათლებისა და ცოდნის მიღება. ინფორმაციების ურთიერთ გაცვლისა შესწავლის მეთოდი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მეტი ინფორმირებული ახალგაზრდობა. მეტი განათლებული ახალგაზრდის მოძიება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ა(ა)იპ – შუახევის კულტურის ცენტრი

დაფინანსება ლარში

05 02 01

589 760

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

               ა(ა)იპ – შუახევის კულტურის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური  და  ქორეოგრაფიული  ანსამბლების  მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის: მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების, სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის,  მაქსიმალური მხარდაჭერა. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)   განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.)   ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და შუახევის, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის, გაცნობა ქვეყნის გარეთ და რეგიონში. ამ მიზნით       მუნიციპალური ანსამბლებისათვის     გასტროლების დაგეგმვა  ქვეყნის  შიგნით  და  მის ფარგლებს გარეთ., საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის     ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,    მათი დაცვის უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა მომსახურება    საბიბლიოთეკო    ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით, საყოველთაო      ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების,  შეხვედრების და სხვადასხვა თემატური გამოფენების  მოწყობა.; შუახევის კულტურის ცენტრთან არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება უზრუნველყოფს მივიწყებული ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას  მოსწავლე  ახალგაზრდობაში და  მისი  პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას მიიღებს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში. 9 აპრილი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე – ღონისძიების ფარგლებში 9 აპრილის მემორიალური დაფა შეიმკობა გვირგვინითა და ყვავავილებით. გაიმართა პარაკლისი და ადგილობრივი ანსამბლები შეასრულებენ საგალობელს. 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე – ღონისძიების ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული აქტივობები, სპორტულ ღონისძიებებში გამოვლენილი გამარჯვებულების დაჯილდოებები, კონცერტები, საბავშვო კუთხეების გამოფენები და სხვა აქტივობები. საახალწლო-საშობაო ღონისძიებები – საახალწლო-საშობაო აქტივობები, შეხვედრები, კონცერტები, ფასიანი საჩუქრების გადაცემა და სხვა ღონისძიების თანმდევი აქტივობების განხორციელება, მოსახლეობაში საზეიმო განწყობის შექმნა

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების – სასოფლო კლუბებისა  და  კულტურის  ცენტრების  განვითარების  ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა     მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში

შედეგი:     უზრუნველყოფილია – კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების განვითარება, ბიბლიოთეკის შეუფერხებელი  ფუნქციონირება,  კულტურულ  საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ა(ა)იპ – შუახევის სახელოვნებო სკოლა

დაფინანსება ლარში

05 02 02

86 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ – შუახევის სახელოვნებო სკოლა

პროგრამის აღწერა

ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლის უფლებით სარგებლობენ ბავშვები 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება კერძოდ: საფორტეპიანო, და ხალხური განყოფილება. ხლხურ განყოფილებაში ისწავლება, ფანდური, გიტარა და კლასუკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს ფოკლორული  ანსამბლები:  „მთიანი“,  „იავნანა“,  „ათინათი“.  ქვეპროგრამის  ფარგლებში ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლასთან არსებული მუსიკალური ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ შუახევის სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლი და სხვა მოტივაცია).

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,      მოამზადოს მოსწავლეები წსავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ- შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა/გამოვლენა.

შედეგი:  სახელოვნებო განათლების ხელმისაწვდომობა;  მოსწავლეთა   და  პედაგოგთა  კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 03

20 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

  შუახევის  კულტურული  ცხოვრების  ტრადიციის მქონე მუნიციპალიტეტია ქართულ სიმღერისა და ცეკვის  გამრავალფეროვნება,  კულტურული აქტივობების განვითარების  ხელშეწყობა,  კულტურული  ცხოვრების  აქტივობის  გაზრდა  ეროვნული   ღონისძიებების   პაპულარიზაცია,   კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება.  დედისა და ქალთა დღისადმი  მიძღვნილი ღონისძიება, შპს  ეტალონი- მედია,მასწავლებელთა მუნიციპალური კონფერენცია,9 აპრილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა,9 მაისის ფაშისტურ გერმანიაზეგამარჯვების  74  წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,სახალხო დღესასწაული  „სელიმობა", მოსწავლეებს შორის  რაიონული სხვადასხვა საგნობრივი კონკურსი,ლიტერატურული ფესტივალი „ზე-კართან“, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო  დღე,მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.მუნიციპალიტეტის მოქმედი ანსამბლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, ხელოვნების სფეროში  მოღვაწე პირების საიუბილეო ხსოვნის საღამოს თარიღების აღნიშვნა.სახალხო დღესასწაული „შუამთობა~მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, ფესტივალი   „ჯვარიმინდორი", სახალხო დღესასწაული `შუახევობა, ქვეყნის გარეთ ოლიპიადების,ფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,ქვეყნის მასშტაბით ოლიპიადების, ეთნოგრაფიული  ნიმუშებისა დაფესტივალების სხვადასხვა ღონისძიებები,საახალწლო  ღონისძიება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:    გაზრდილია მუნიციპალიტეტის    კულტურული აქტივობა,    ხელშეწყობილია კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობა, შენარჩუნებული და დაცულია კულტურული მემკვიდრეობა.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდული ღონისძიებები

დაფინანსება ლარში

05 02 04

5 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში 2021 წელს დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა გასართობი, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, არაფორმალური განათლების და შუახევის კინოკლუბის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები.   ხელი წეეწყობა წარმატებული ახალგაზრდების მოტივირებას, კონკურენტუნარიანობის და დასაქმებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას.  საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას სწორედ მონაწილეობა წარმოადგენს. მაშინ, როცა ახალგაზრდას ექნება მაღალი მოქალაქეობრივი ცოდნა და კომპეტენციები, ის იქნება მოტივირებულიც, რომ ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და იყოს აქტიური მოქალაქე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი:  ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლება, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარება და სტიმულირება, გადაწყვეტილების მიღების, დაგეგმვის, დამოუკიდებლად და გუნდურად მუშაობის, ორგანიზების უნარების პრაქტიკის დაუფლება, თემის განვითარებაში ახალგაზრდების როლისა და მონაწილოების გაზრდა.

შედეგი: პროგრამის განხორციელების შედეგად ახალგაზრდების ინტელექტუალური და კოგნიტური განვითარებისთვის შექმნილია შესაბამისი პირობები, გაზრდილია ინტელექტუალურ-შემეცნებით აქტივობებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მაჩვენებლი.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისთვის განისაზღვროს 1 790 930  ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგნაირად: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ლარებში).

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021

 

# წლის გეგმა

1

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 790 930 

2

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

937 870

3

06 01 01

ოპერაციების და სტაციონიალური მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა

40 000

4

06 01 02

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე)  და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება

26 000

5

06 01 03

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა

40 000

6

06 01 04

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი

307 651

7

06 01 05

ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

139 019

8

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

85 200

9

06 01 07

მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

300 000

10

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

853 060

11

06 02 01

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა”

40 000

12

06 02 02

წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია

100 000

13

06 02 03

ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა

8 000

14

06 02 04

ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

65 000

15

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

30 000

16

06 02 07

ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

47 500

17

06 02 08

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

7 260

18

06 02 09

18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა

1 800

19

06 02 10

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა

20 000

20

06 02 11

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

50 000

21

06 02 13

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

483 500

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანმრთელობის დაცვა

დაფინანსება ლარებში

06 01

937 870 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა, მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმარება „,ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის და ადრეული განვითარების ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა; თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის, მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა    ა(ა)იპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი ა (ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვის სხვადასხვა სერვისებზე ხელმისაწვდომობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციების და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 01

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე, შემუშავდა აღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევის დანაკლისის შევსებას, რაც გულისხმობს ბენეფიციარების თანამონაწილეობით დაფინანსებას. აღნიშნული პროგრამა 2021 წელს პირველად ამოქმედდება, პროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას 0 დან 100 000 ქულამდე  70 %-იან დაფინანსებას, ხოლო 100 000-დან 200 000-მდე ქულის ჩათვლით 50 %-იან დახმარებას, არაუმეტეს 700 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

შედეგი: ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100
 4. კლინიკიდან ან სააფთიაქო ქსელიდან გაცემული ფორმა მკურნალობის ღირებულების შესახებ-ანგარიშფაქტურა;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.

 

პროგრამის  დასახელება

კოდი

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმარება

დაფინანსება ლარებში

06 01 02

26 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამა ახალია, რომელიც 2021 წელს პირველად ამოქმედდება. მოსახლეობის მომართვიანობიდან გამომდინარე გაჩნდა ამის აუცილებლობა, რომ ყოველთვიურად გაეწიოთ ფინანსური დახმარება 0-დან 200 000 ქულის ჩათვლით შშმ პირებს, საწოლ მიჯაჭვულებს და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებს, პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით, ასევე სამედიცინო საგნების შესაძენად. პროგრამა გათვლილია 65 ბენეფიციარზე, რომელიც ითვალისწინებს ერთ ბენეფიციარზე კვარტალურად 100 ლარიან ფინანსურ დახმარებას. ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება და ჯანმრთელობის დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. შშმ პირის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან არსებობის შემთხვევაში;
 4. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა #100;
 5. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 6. განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტები;
 7. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 8. მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი ან საკრებულოს წევრის რეკომენდაცია.

 

შენიშვნა

მოვლის საჭიროების საგნების საფასური გაიცემა ყოველთვიურად ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

„ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის, ადრეული განვითარების და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 03

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებულ  და 0-დან 7 წლამდე ადრეული განვითარების ბავშვთა, ასევე  აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობას, აჭარის ა. რ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამა ითვალისწინებს კურსების დაფინანსებას, ხოლო მუნიციპალიტეტი მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურებას ორმხრივად თანმხლებ პირთან ერთად. აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარებს საკმაოდ ძვირი უჯდებათ კურსებზე მიმოსვლა, ამიტომ მერიამ გამოიჩინა კეთილი ნება და გადაწყვიტა მათი მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების ბავშვათა კურსებზე მიმოსვლისათვის მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებას.

შედეგი: ბენეფიციართა კმაყოფილების დონე,  ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. ცერებრალური დამბლით, ან აუტისტური სპექტრით და ადრეული განვითარების მქონე დაავდებულ ბავშვთა მშობლების განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. აჭარის არ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული ვაუჩერის ქსეროასლი;

 3.სარეაბილიტაციო ცენტრების მიერ გაცემული ცნობა კურსების გავლის შესახებ;

 4.  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა და მშობელთა პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

5.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან/და სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან.

 6.  საბანკო რეკვიზიტები.

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის   საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 04

307 651

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის სოციალური სერვისების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატური პირობების გამო მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების მიწოდება გართულებულია, რამაც გამოიწვია მათთვის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების გაწევის ორგანიზების აუცილებლობა, მომსახურება ეწევა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  მოსახლეობას, ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებას ძირითადად უწევს ადგილობრივი მცხოვრები პირი, რომელსაც აქვს საშუალო სამედიცინო განათლება. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული მომსახურების ელექტრონული ტენდერით შესყიდვის განხორციელება შეუძლებელია. ამასთან, პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ზუსტად არის გათვლილი კონკრეტულ ღონისძიებაზე (მედდების ხელფასები – თვეში 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი და არ ითვალისწინებს მისი მართვისათვის დამატებით თანხებს. ამასთანავე, აღნიშნული ა(ა)იპ ახორციელებს მომსახურებას სოფლის ექიმებზე, ექიმის ჩანთით გათვალისწინებული მედიკამენტებით და სოფლის ექიმებზე გამოყოფილ ავტომანქანებზე საწვავით უზრუნველყოფას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის პირველადი მედიკამენტების მიწოდება და დროული დახმარების გაწევა

შედეგი: ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

პროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

დაფინანსება ლარებში

06 01 05

139 019

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული ორგანიზაცია ემსახურება შშმ პირებს 6-დან 18 წლამდე, მომსახურება ხორციელდება კვირაში 5 დღის განმავლობაში, 10-დან 18 საათამდე და აქედან ბენეფიციარების ცენტრში გატარებული დრო არ უნდა იყოს 3 საათზე ნაკლები და 6 საათზე მეტი, დღის ცენტრი გათვლილია 20 ბენეფიციარზე, ცენტრი ასევე ბენეფიციარებს სთავაზობს დღეში ერთჯერად სამ კომპონენტიან კვებას და ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ცენტრი მთლიანად არის ადაპტირებული შშმ პირთათვის. ცენტრის მომსახურება გულისხმობს შშმ პირთა საჭიროებების (შემეცნებითი-ემოციური და ფიზიკური) გამოვლენას და მათი დაკმაყოფილებას, შშმ პირთა კულტურულ და სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში ჩართვის უზრუნველყოფას, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას, როგორც ფსიქოლოგის, ასევე ოკუპაციური თერაპევტის და სპეც- მასწავლებლის მომსახურებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შშმ პირების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო უნარებისა და სოციალური ინკლუზივის განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი: შშმ პირების არსებული მდგომარების გაუმჯობესება, საჭირო უნარების განვითარება და ხელშეწყობა, მიტოვების პრევენცია.

პროგრამის დასახელება

კოდი

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის

დაფინანსება ლარებში

06 01 06

85 200

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

აჭარის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში შუახევის მუნიციპალიტეტიდან  ამბულატორიულ აღრიცხვაზეა 802 პაციენტი, აქედან წლის განმავლობაში აქტიურად და რეგულარულად ამბულატორიას მიმართავს თვის განმავლობაში 200-მდე პაციენტი, რაც ძალიან მცირეა და ამის ძირითადი მიზეზი არასათანადოდ განვითარებული ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემაა, რომელშიც არ არის გათვალისწინებული მომსახურების უწყვეტობისა და საფეხურებრივი ზრუნვის პრინციპები. საფეხურებრივი და უწყვეტი მომსახურების განხორციელება სათემო სერვისების განვითარების გარეშე შეუძლებელია, სწორედ ამიტომაცაა საჭირო მობილური გუნდის მომსახურების დამატება ამბულატორიულ სერვისში. მობილური გუნდი ემსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებს, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონარში, ხოლო სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას, წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. გარდა ამისა ამ მომსახურებით იზრდება  ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა  და ამავე დროს   ცალსახად შეუმსუბუქებდება  ხარჯები ამბულატორიულ დისპანსერულ მეთვალყურეობას. 2013 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ ფსიქიკური ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტში, ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ძირითადი პრინციპებია განსაზღვრული, რაც მოიცავს:  დაბალანსებულ ზრუნვას, მომსახურების ინტეგრაციას, უწყვეტობასა და თანმიმდევრულობას. თანამედროვე ფსიქიატრიული მომსახურება ეს არის დაბალანსებული მომსახურება თემზე და ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე დაფუძნებულ ზრუნვას შორის. გარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა ეს პროექტი შეძლებს შეუმსუბუქოს პაციენტს და მათ ოჯახებს სოციალური მდგომარეობა, როგორც ფინანსური დანახარჯების, ასევე დროის ეკონომიითაც. ფსიქიური პრობლემის მქონე ადამიანი რაიონიდან ამბულატორიაში ვიზიტისთვის(განსაკუთრებით ის კატეგორია პაციენტების ვინც შეირჩევა მდგ-ს მიერ, საჭიროებს თანმხლებ პირს, რაც ოჯახისთვის ორმაგი დანახარჯია, გარდა ამისა  ოჯახი რომელიც უმეტესწილად სოფლად და რაიონში სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული  კარგავს დროს, რადგან ასეთი მარშუტის გამო მთელი დღე და ხშირად ორიც ჭირდება თუ „დააგვიანდა“ სოფლის ტრანსპორტის გასვლის საათებში. სოფლად ასეთი „მოუცლელობის“ გამო ხშირად პაციენტი თვეების განმავლობაში ვერ აკითხავს ამბულატორიას, შედეგად კი  ეს შემდგომში პაციენტის გამწვავებით და  სტაციონარებით სრულდება, რაც სახელმწიფოს, როგორც აღვნიშნეთ გაცილებით ძვირი უჯდება. ამიტომ მობილური გუნდის სერვისი არ შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ  ჯანმრთელობისთვის მომსახურების პროგრამა,  პარალელურად მას სოციალური პროგრამის  დატვირთვაც ეძლევა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: -შეამციროს ფსიქოპათოლოგიური    მდგომარეობის გამწვავების სიხშირე; შეამციროს ძალადობრივი ქცევის (საკუთარი თავის მიმართ ან ირგვლივმყოფების მიმართ) რისკი; შეამციროს სტაციონირების სიხშირე. ხელი შეუწყოს ხანგრძლივი რემისიისა და სტაბილიზაციის პერიოდის შენარჩუნებას; ოჯახისა და პაციენტის ფსიქოგანათლებითა და მათთან თერაპიული ურთიერთობის დამყარებით ხელი შეუწყოს პაციენტის ინსაიტის გაზრდას, რაც  პაციენტის მობილური გუნდიდან ამბულატორიულ სერვისში გადასვლას უზრუნველყოფს. ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტების მიწოდების უზრუნველყოფას.

შედეგი: მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის ჩატარებული საჭირო ღონისძიებები

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 01 07

300 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ 1 500 ბენეფიციარზე წინასწარ განსაზღვრულ მოწყვლად ჯგუფებზე.

100 000 ქულამდე შშმ პირი;

100 000 ქულამდე მარტოხელა პესიონერი;

100 000 ქულამდე სარეცელს მიჯაჭვული;

100 000 ქულამდე ვეტერანი;

100 000 ქულამდე მრავალშვილიანები, 3 და მეტი

მარტოხელა მშობელი

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსერო-ასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა #100;
 4. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;
 6. ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, შესაბამისი სტატუსის შესახებ;
 7. საბანკო რეკვიზიტები.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური უზრუნველყოფა

დაფინანსება ლარებში

06 02

853 060 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

პროგრამის აღწერა

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 “სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა” წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია. ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა. ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. ვეტერნების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა. 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა. 18 წლამდე ასკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა. დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა. მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: საზოგადოების ცალკეული ფენების სოციალური მდგომარეობისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება

შედეგი: გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული ფენების სოციალური პირობები

პროგრამის დასახელება

კოდი

“სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური

ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის  პროგრამა”

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 01

40 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრობს უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა უმწეო ფენები, რომლებსაც არ გააჩნიათ სრულფასოვანი თვითუზრუნველყოფის საშუალება, საჭიროებენ მზრუნველობას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის მიზნით შუახევის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაბა შუახევში განკუთვნილია სასადილო, რომელიც ემსახურება 42 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 70 000-ქულის ჩათვლით.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  366 დღის) განმავლობაში მენიუს შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ყოველდღიური უფასო სადილით უზრუნველყოფა

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ, უმწეო მოქალაქეთა ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

 2. პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად;

 3. ოჯახის სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელი ცნობა შუახევის სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია

დაფინანსება ლარებში

06 02 02

100 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში სამედიცინო ამბულატორიებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სამედიცინო ამბულატორიები                                                    

კმაყოფილი მოსახლეობა

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 03

8 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 200 000-მდე ზემოთ ქულის მქონე ბენეფიციარების დაფინანსებას თანამონაწილეობით არაუმეტეს 200 ლარისა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსერო-ასლი;
 3. ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ-ფორმა #100
 4. ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან;
 5. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოთხ და მეტ მცირეწლოვან (18 წლამდე) ასაკის ბავშვთა ოჯახებზე

ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 

დაფინანსება ლარებში

06 02 04

65 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მათი სოციალური დაცვის მიზნით ქვეყანაში გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, საჭიროა დამატებითი ღონისძიების განხორციელება. მოსახლეობაში სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პირობების სიმძიმის მხრივ ყველაზე მეტად გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახები, არასრულწლოვანი ბავშვებით, ასეთი ოჯახების ძირითადი ნაწილი შედგება სასკოლო ასაკის ბავშვებისაგან. პროგრამის მიზანია აღნიშნული კატეგორიის მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება. გასულ წლებში ანალოგიური პროგრამა განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფარგლებში, ასეთ ოჯახებს გაეწიათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ცალკეულ ოჯახთა სოციალური მდგომარეობა. 2020 წელს აღნიშნული კატეგორიის გაჭირვებული ოჯახები, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, კვლავ საჭიროებს ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: წინა-სასკოლო პერიოდში მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა

შედეგი: 18 წლამდე ასაკის ბავშვების შესაბამისი ტანისამოსითა თუ წიგნებით უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

2.1  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2.2.  მშობლების პირადობის მოწმობის ქსეროასლები, დედანთან ერთად;

2.3.  მშობლების ქორწინების მოწმობის ქსეროასლი დედანთან ერთად;

2.4.  ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები დედანთან ერთად;

2.5.  ერთერთი მშობლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიშის ნომერი;

2.6.  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის ფლობის შესახებ ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის სამსახურის მიერ გაცემული ამონაწერი სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან ან/და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის წერილობითი დოკუმენტი). თუ დახმარების მიღების მსურველი ან ერთ-ერთი მშობელი რეგისტრირებულია სხვა მუნიციპალიტეტში, უნდა წარმოადგინოს ცნობა მასზედ, რომ აღნიშნული პროგრამით იმ მუნიციპალიტეტისაგან დახმარება არ მიუღია.

2.7. თუ დახმარების მიღების მსურველი განქორწინებულია, უნდა წარმოადგინოს ქორწინების შეწყვეტის და ბავშვზე მეურვეობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შენიშვნა

1.პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირი  საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოსარგებლე პირის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

2. 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში მრავალშვილიან ოჯახზე, რომელმაც გარკვეული

მიზეზების გამო დროულად ვერ წარმოადგინა, ან წარმოადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მაგრამ პროგრამაში თანხის         ამოწურვის გამო ვერ გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  პროგრამით გათვალისწინებული  დახმარება განხორციელდეს 2020 წლის პროგრამის ბიუჯეტიდან იანვრ-თებერვლის თვეებში,   2019 წლისათვის პროგრამით გათვალისწინებული  თანხის  ოდენობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი

ფინანსური დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 05

30 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს არ გააჩნია გარდაცვლილი ოჯახის წევრის დასაფლავების ხარჯები, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა სხვადასხავა სახის პროგრამები. 0-დან 100 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტის მერიამ დამატებით შეიმუშავა ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: გაჭირვე­ბულ ოჯახებში, გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა

შედეგი: დაკრძალვის ხარჯებისთვის, ფინანსური უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

1 .ოჯახის წევრის გაცხადება მერის სახელზე;

2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; დედანთან ერთად;

3. გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლი: დედანთან ერთად;

4. განმცხადებლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიში:

5. სოციალური მომსახურების სააგენტოს შუახევის რაიონული განყოფილების მიერ გაცემული ცნობა ოჯახის სარეიტინგო ქულის თაობაზე.

შენიშვნა

შენიშვნა: -2020 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეში  გარდაცვლილი პირის  ოჯახზე, რომელმაც გარკვეული მიზეზების გამო დროულად ვერ წარმოადგინა, ან წარმოადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტაცია, მაგრამ პროგრამაში თანხის         ამოწურვის გამო ვერ გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,  პროგრამით გათვალისწინებული  დახმარება განხორციელდეს 2021 წლის პროგრამის ბიუჯეტიდან იანვრ-თებერვლის თვეებში,   2020 წლისათვის პროგრამით გათვალისწინებული  თანხის  ოდენობით.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ვეტერნების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 07

47 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს.  კერძოდ: ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს. ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობების და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისთვის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს   გარკვეულ ოჯახებზე მატერიალური და ფინანსური დახმარების გაწევას. პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის „ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების შესახებ“ საქართველოს კანონის და 2000 წლის საქართველოს კანონი „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ და აფხაზეთის ომში უგზოუკვლოდ დაკარგულ  მეომართა ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს  ვეტერანთათვის თხევადი აირით უზრუნველყოფას კვარტალში ერთხელ.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთათვის მატერიალური დახმარება

შედეგი: ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2 პირადობისა  და ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობების ქსეროასლები.

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის გარდაცვალების,       საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოსარგებლე პირის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 08

7 260

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტპზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შრომისუნარიანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაუსაქმებელია, მათი სოციალური დაცვის მიზნით ქვეყანაში გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, საჭიროა დამატებითი ღონისძიების განხორციელება. კერძოდ: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც   სპეციფიკური-სამკურნალო კვების მიწოდების მიზნით საჭიროებენ ფინანსურ დახმარებას, ვინაიდან აღნიშნული პროდუქტების შეძენა დაკავშირებულია დიდ თანხებთან. ოჯახებს სპეციფიკური-სამკურნალო დანიშნულების პროდუქტების შესაძენად საკუთარი ფინანსური სახსრები არ გააჩნიათ. გამომდინარე აქედან მუნიციპალიტეტის მერიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებზე  სფეციფიკური-სამკურნალო კვების პროდუქტების შესაძნად  კვარტალურად (სამ თვეში ერთხელ)  გაუწიოს ფინანსური დახმარება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: სპეციფიკური-სამკურნალო კვების პროდუქტების შეძენის მიზნით ფინანსური დახმარება

შედეგი: ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

1.  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი,   არასრულწლოვანის შემთხვევაში დაბადების მოწმობის ქსეროასლი დედანთან ერთად და ერთ-ერთი მშობლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი;

 3.  ერთერთი მშობლის სახელზე ბანკში გახსნილი ანგარიშის ნომერი;

4. ექიმის მიერ გაცემული ფორმა N 100, სადაც მითითებული იქნება, რომ მოქალაქე ნამდვილად საჭიროებს სპეციფიკურ-სამკურნალო კვების პროდუქტებს;

5. ფორმა N 86, ანგარიშ-ფაქტურა, კვების პროდუქტების ჩამონათვალი.

პროგრამის დასახელება

კოდი

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ფინანსური დახმარების პროგრამა

დაფინანსება ლარებში

06 02 09

1 800

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, უკიდურესად გაჭირვებულ, შრომისუნარიან მოსახლეობაში სოციალურ საყოფაცხოვრებო პირობების სიმძიმის მხრივ ყველაზე მეტად გამოირჩევა ოჯახები არასრულწლოვანი  ბავშვებით, განსაკუთრებით ისეთი ოჯახები, სადაც ცხოვრობენ დედ-მამით ობოლი ბავშვები. შეუახევის მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

შედეგი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1.  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2.  მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ქსეროასლები;

3. ერთერთი მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილება, რითაც მეორე  მშობელს             შეზღუდული  აქვს მეურვეობის უფლება;

4. ბავშვების დაბადების მოწმობის ქსეროასლები;

5. დახმარების გაცემა ხორციელედება ნებისმიერ კომერციულ ბანკში ბავშვის მეურვის სახელზე გახსნილ პირად   ანგარიშზე.  

შენიშვნა

შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის  მიერ  საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოსარგებლე პირის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის

მგზავრობის დაფინანსების მიზნობრივი პროგრამა

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 10

20 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად მგზავრობისათვის ფინანსურ დახმარებას. მგზავრობის ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია შუახევის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს მგზავრობის ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ამასთან ერთად თუ ბენეფიციარი წარმოადგენს ცნობას რომ მას ნამდვილად ესაჭიროება თანმხლები პირი მგზავრობისას, შესაბამისად მოხდება თანმხლები პირის მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება. შუახევის მუნიციპალიტიდან  5 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების მგზავრობის ხარჯით უზრუნველყოფა

შედეგი: ბენეფიციართა კმაყოფილების დონის გაზრდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

საჭირო დოკუმენტაცია

1. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის მიერ დაწერილი განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა (ფორმა #100);

3. დიალიზით დაავადებული მოქალაქის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი. დედანთან ერთად;

4. საბანკო რეკვიზიტები.

შენიშვნა

          შენიშვნა: პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს მოსარგებლე პირის გარდაცვალების,       საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის,  ან შეიძლება გაიზარდოს მოქალაქის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის  შემთხვევაში.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

დაფინანსება ლარებში

06 02 11

50 000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ სიძველის გამო საცხოვრებელი სახლების ამორტიზირებული სახურავების შეცვლით დახმარებას და ახალაშენებულ საცხოვრებელ სახლებისათვის სახურავს. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ  და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება ან შეძენა. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები რომლების სარეიტინგო ქულა შეადგენს 0-დან 150 000-ის ჩათვლით.

 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

შუახევის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლის სახურავით  უზრუნველყოფა

საჭირო დოკუმენტაცია

 1. განცხადება მერის სახელზე;
 2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
 3. ამონაწერი სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

 

დაფინანსება ლარებში

06 02 13

483 500

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

შუახევის მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია მოქალაქეთა მხრიდან შემოტანილი ათეულობით განცხადება, რომლებიც ითხოვენ გეოლოგიური დასკვის საფუძველზე ასევე ინჟინერ კონსტრუქტორის საფუძველზე საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. გამომდინარე აქედან საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მიზანი: შუახევის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

შედეგი: კმაყოფილი მოსახლეობა

საჭირო დოკუმენტაცია

1.განხცადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

2. განმცხადებლის პირადობის ქსეროასლი;

3. გეოლოგიური დასკვნა

 


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება 2019  წლის ფაქტი 2020  წლის გეგმა 2021  წლის გეგმა
სულ სულ მათ
შორის
სულ მათ
შორის
საკუთარი შემოსავლები საკუთარი შემოსავლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 13338,981 11385,720 11385,720 10758,400 10758,400
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 102 102 102
  ხარჯები 5736,637 5753,046 5753,046 6486,900 6486,900
  შრომის ანაზღაურება 1287,831 1289,200 1289,200 1282,800 1282,800
  საქონელი და მომსახურეობა 1060,225 904,176 904,176 1057,850 1057,850
  სუბსიდიები 2848,843 3068,500 3068,500 3291,490 3291,490
  გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 305,370 305,370 710,760 710,760
  სხვა ხარჯები 155,123 185,800 185,800 144,000 144,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7602,344 5632,674 5632,674 4271,500 4271,500
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2094,654 2121,184 2121,184 2017,150 2017,150
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 102 102 102
  ხარჯები 1998,896 2090,250 2090,250 1984,650 1984,650
  შრომის ანაზღაურება  1287,831 1289,200 1289,200 1282,800 1282,800
  საქონელი და მომსახურეობა 601,374 623,050 623,050 607,850 607,850
  სხვა ხარჯები 109,691 178,000 178,000 94,000 94,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,758 30,934 30,934 32,500 32,500
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1984,963 1954,784 1954,784 1912,650 1912,650
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 102 102 102
  ხარჯები  1889,205 1923,850 1923,850 1880,150 1880,150
  შრომის ანაზღაურება  1287,831 1289,200 1289,200 1282,800 1282,800
  საქონელი და მომსახურეობა 601,374 614,650 614,650 597,350 597,350
  სხვა ხარჯები 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 95,758 30,934 30,934 32,500 32,500
01 01 01 მუნიცილაკიტეტის საკრებულო 519,082 519,940 519,940 525,600 525,600
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21 21 21 21
  ხარჯები  517,753 517,340 517,340 525,600 525,600
  შრომის ანაზღაურება 377,082 372,600 372,600 381,600 381,600
  საქონელი და მომსახურეობა 140,671 144,740 144,740 144,000 144,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,329 2,600 2,600 0,000 0,000
01 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1386,027 1352,284 1352,284 1306,170 1306,170
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 76 76 76 76 76
  ხარჯები  1291,598 1323,950 1323,950 1273,670 1273,670
  შრომის ანაზღაურება 856,749 862,600 862,600 847,200 847,200
  საქონელი და მომსახურეობა 434,849 0,000 441,350 0,000 426,470
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 20,000 20,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,429 28,334 28,334 32,500 32,500
01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 79,854 82,560 82,560 80,880 80,880
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5
  ხარჯები  79,854 82,560 82,560 80,880 80,880
  შრომის ანაზღაურება 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
  საქონელი და მომსახურეობა 25,854 0,000 28,560 0,000 26,880
01 02  საერთო დანიშნულების ხარჯები 109,691 166,400 166,400 104,500 104,500
  ხარჯები  109,691 166,400 166,400 104,500 104,500
  სხვა ხარჯები 109,691 158,000 158,000 94,000 94,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
01 02 01  სარეზერვო ფონდი 109,691 158,000 158,000 94,000 94,000
  ხარჯები  109,691 158,000 158,000 94,000 94,000
  სხვა ხარჯები 109,691 158,000 158,000 94,000 94,000
01 02 02  მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებითი სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ ეკონომიკური გაძლიერება 0,000 8,400 8,400 10,500 10,500
  ხარჯები  0,000 8,400 8,400 10,500 10,500
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 8,400 8,400 10,500 10,500
01 02 03 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7071,520 5091,509 5091,509 3528,500 3528,500
  ხარჯები  540,066 589,566 597,366 797,000 797,000
  საქონელი და მომსახურეობა 176,307 191,066 191,066 340,000 340,000
  სუბსიდიები 363,759 398,500 398,500 457,000 457,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 7,800 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6531,454 4822,131 4494,143 2731,500 2731,500
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  1745,090 1952,895 1952,895 1240,000 1240,000
  ხარჯები  34,490 36,300 36,300 40,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 34,490 36,300 36,300 40,000 40,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1710,600 1916,595 1916,595 1200,000 1200,000
02 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა საუბნო გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და გზებზე ბეტონის საფარის დაგება 129,208 324,595 324,595 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 129,208 324,595 324,595 0,000 0,000
02 01 02 ბათუმი - ახალციხის საავტომობილო გზის 65-66 კილომეტრზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის საფეხმავლო ტროტუარის მოწყობა  1040,355 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1040,355 0,000 0,000 0,000 0,000
02 01 03 მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარისა და დამცავი ბაგირების მოწყობა) 541,037 1592,000 1592,000 1200,000 1200,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 541,037 1592,000 1 592,000 1200,000 1 200,000
02 01 04 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 34,490 36,300 36,300 40,000 40,000
  ხარჯები  34,490 36,300 36,300 40,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 34,490 36,300 36,300 40,000 40,000
02 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1165,008 394,766 394,766 700,000 700,000
  ხარჯები  141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  საქონელი და მომსახურეობა 141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1023,191 567,988 240,000 400,000 400,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1165,008 394,766 394,766 700,000 700,000
  ხარჯები  141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  საქონელი და მომსახურეობა 141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1023,191 240,000 240,000 400,000 400,000
02 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების  ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა 155,908 154,766 154,766 300,000 300,000
  ხარჯები  141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  საქონელი და მომსახურეობა 141,817 154,766 154,766 300,000 300,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,091 0,000 0,000 0,000 0,000
02 02 01 02 სამთო იალაღებზე შიდა ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა 1000,000 240,000 240,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000,000 240,000 240,000 0,000 0,000
02 02 01 03 მაწყვალთის, ღომის, საყენდრიას, ჩირუხის და სანალიას მთებზე მაღალი და დაბალი ძაბვის ქსელის მშენებლობა რეაბილიტაცია 9,100 0,000 0,000 400,000 400,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,100 0,000 0,000 400,000 400,000
02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 2700,808 1131,000 1138,800 1108,500 1108,500
  ხარჯები  363,759 398,500 406,300 457,000 457,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 363,759 398,500 398,500 457,000 457,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 7,800 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2337,049 732,500 732,500 651,500 651,500
02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  600,718 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 600,718 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 363,759 400,000 400,000 458,500 458,500
  ხარჯები  363,759 398,500 398,500 457,000 457,000
  სუბსიდიები 363,759 398,500 398,500 457,000 457,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,500 1,500 1,500 1,500
02 03 03 სოფელ ინწკირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 04 ფურტიო ბუთურაული ნენიის სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარის მოწყობა 500,000 478,000 478,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000 478,000 478,000 0,000 0,000
02 03 05 სოფელ ჩანჩხალოში და ნიგაზეულში სასმელი წყლის შიდა ქსელის და გამანაწილებელი რეზერუარების მოწყობა  889,961 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 889,961 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 06 სოფელ კობალთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მაგისტრალის მოწყობის დასრულება 216,213 27,000 27,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 216,213 27,000 27,000 0,000 0,000
02 03 07 სოფელ წყალსაყარი-ნაგუმარის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 08 არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების სათავე ნაგებობების შემოღობვა-შემოკავება-რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000
02 03 09 სოფელ შუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 13,199 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,199 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 10 დაბის ცენტრალური რეზერვუალის რეაბილიტაცია და გორხანაურის წყლის მაგისტრალზე ხაზის მიერთება 16,856 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,856 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 11 ხაბელაშვილების სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა და 200 მეტრამდე მაგისტრალის ქსელის აღდგენა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 12 მახალაკიძეების სასმელი წყლის მაგისტრალზე დამატებითი შტოს მიერთება და სათავე ნაგებობის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 03 13 სოფლებში და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლების მოყვანა მოწყობა 100,102 226,000 226,000 450,000 450,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,102 226,000 226,000 450,000 450,000
 02 03 14 სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 0,000 7,800 7,800 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 7,800 7,800 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 7,800 7,800 0,000 0,000
02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1451,515 1605,048 1605,048 480,000 480,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1451,515 1605,048 1605,048 480,000 480,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 106,305 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,305 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 687,975 628,000 628,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 687,975 628,000 628,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 118,427 73,548 73,548 70,000 70,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 118,427 73,548 73,548 70,000 70,000
02 04 04 მოსაცდელების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 60,000 60,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 60,000 60,000
02 04 05 წისქვილების მშენებლობა რემონტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 06 გარე განათების, სოფლის სახლების, მთების,  გამრიცხველიანება აბონენტად აყვანა 9,700 25,000 25,000 15,000 15,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,700 25,000 25,000 15,000 15,000
02 04 07 სანაგვე ურნებისა და საჯდომების შეძენა 10,560 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,560 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 08 გოგაძეების სოფლის სახლის მოწყობა-34500 ლარი.   33,999 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,999 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 09 სოფელ ბუთურაულის ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 238,950 300,000 300,000 35,000 35,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 238,950 300,000 300,000 35,000 35,000
02 04 10 ხიჭაურის ცენტრის კეთილმოწყობა 133,391 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 133,391 0,000 0,000 0,000 0,000
02 04 11 დაბის კეთილმოწყობა 112,208 578,500 578,500 300,000 300,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 112,208 578,500 578,500 300,000 300,000
02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 9,099 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,099 0,000 0,000 0,000 0,000
02 05 01 ჟანივრში სანიაღვრე არხის მოწყობა 8800 ლარი, ხიმშიაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის და კიბის მოწობა 4678 ლარი 2,799 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,799 0,000 0,000 0,000 0,000
02 05 02 ზამლეთის ცენტრში სველი წერტილის რემონტი 4807 ლარი, დაბის სველი წერთილის რემონტის დასრულება 264 ლარი, დაბის საკანალიზაციო სისტემაზე ხაზის მიერთება 1700 ლარი. 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 54,238 395,548 395,548 65,000 65,000
  ხარჯები  54,238 67,560 67,560 65,000 65,000
  საქონელი და მომსახურეობა 54,238 67,560 67,560 65,000 65,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 327,988 327,988 0,000 0,000
03 01 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში 54,238 395,548 395,548 65,000 65,000
  ხარჯები  54,238 67,560 67,560 65,000 65,000
  საქონელი და მომსახურეობა 54,238 67,560 67,560 65,000 65,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 327,988 327,988 0,000 0,000
03 01 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 39,240 52,560 52,560 50,000 50,000
  ხარჯები  39,240 52,560 52,560 50,000 50,000
  საქონელი და მომსახურეობა 39,240 52,560 52,560 50,000 50,000
03 01 02 ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა 0,000 327,988 327,988 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 327,988 327,988 0,000 0,000
03 01 03 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 14,998 15,000 15,000 15,000 15,000
  ხარჯები  14,998 15,000 15,000 15,000 15,000
  საქონელი და მომსახურეობა 14,998 15,000 15,000 15,000 15,000
04 00 განათლება 1949,730 1774,109 1774,109 1810,360 1810,360
  ხარჯები  1233,173 1366,000 1366,000 1447,860 1447,860
  სუბსიდიები 1233,173 1366,000 1366,000 1447,860 1447,860
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 716,557 408,109 408,109 362,500 362,500
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1761,614 1677,000 1677,000 1798,360 1798,360
  ხარჯები  1221,173 1354,000 1354,000 1435,860 1435,860
  სუბსიდიები 1221,173 1354,000 1354,000 1435,860 1435,860
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 540,441 323,000 323,000 362,500 362,500
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 1234,897 1370,000 1370,000 1441,860 1441,860
  ხარჯები  1221,173 1354,000 1354,000 1435,860 1435,860
  სუბსიდიები 1221,173 1354,000 1354,000 1435,860 1435,860
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,724 16,000 16,000 6,000 6,000
04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგაბაღების მშენებლობა რემონტი-ინვენტარის შეძენა 459,261 93,000 93,000 45,000 45,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 459,261 93,000 93,000 45,000 45,000
04 01 03 დღვანის ბაგა ბაღის მშენებლობა 0,000 100,000 100,000 145,000 145,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 100,000 100,000 145,000 145,000
04 01 04 მახალაკიძეების ბაგა ბაღის და ეზოს კეთილმოწყობა 0,000 70,000 70,000 166,500 166,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 70,000 70,000 166,500 166,500
04 01 05 ფურტიოს ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 67,456 44,000 44,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 67,456 44,000 44,000 0,000 0,000
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 188,116 97,109 97,109 12,000 12,000
  ხარჯები  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  სუბსიდიები 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 176,116 85,109 85,109 0,000 0,000
04 02 01 დაბაში არსებული შენობის რემონტი პროფესიული სასაწავლებლის განსათავსებლად 143,915 37,004 37,004 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 143,915 37,004 37,004 0,000 0,000
04 02 02  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი 32,201 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,201 0,000 0,000 0,000 0,000
04 02 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 0,000 48,105 48,105 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 48,105 48,105 0,000  
04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  ხარჯები  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  სუბსიდიები 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1315,692 964,300 964,300 1546,460 1546,460
  ხარჯები  1152,012 961,300 961,300 984,960 984,960
  საქონელი და მომსახურეობა 228,306 22,500 22,500 45,000 45,000
  სუბსიდიები 923,706 938,800 938,800 939,960 939,960
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 163,680 3,000 3,000 561,500 561,500
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 481,027 270,000 270,000 845,700 845,700
  ხარჯები  317,347 270,000 270,000 285,700 285,700
  საქონელი და მომსახურეობა 59,200 5,000 5,000 20,000 20,000
  სუბსიდიები 258,147 265,000 265,000 265,700 265,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 163,680 0,000 0,000 560,000 560,000
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 191,107 187,500 187,500 186,700 186,700
  ხარჯები  180,207 187,500 187,500 186,700 186,700
  სუბსიდიები 180,207 187,500 187,500 186,700 186,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,900 0,000 0,000 0,000 0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 59,200 5,000 5,000 20,000 20,000
  ხარჯები  59,200 5,000 5,000 20,000 20,000
  საქონელი და მომსახურეობა 59,200 5,000 5,000 20,000 20,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 59,200 5,000 5,000 20,000 20,000
  სხვა ხარჯები 0 0 0,000 0 0,000
05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 77,940 77,500 77,500 79,000 79,000
  ხარჯები  77,940 77,500 77,500 79,000 79,000
  სუბსიდიები 77,940 77,500 77,500 79,000 79,000
05 01 04 დაბის სპორტული კომპლექსის რემონტი და საჭიდაო დარბაზის მიშენება 152,780 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,780 0,000 0,000 0,000 0,000
05 01 05 ჭვანის, ტაკიძეების და ხიჭაურის სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 75,000 75,000
05 01 06 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის და სახელოვნებო სკოლის მშენებლობა 0,000 0,000 0,000 485,000 485,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 485,000 485,000
05 01 07 რაგბის მოედნის და გარშემო ტერიტორიის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05 01 08 დაბა შუახევის ცენტრალური სტადიონის გაფართოება (სტანდარტებში მოყვანა) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 834,665 694,300 694,300 700,760 700,760
  ხარჯები  834,665 691,300 691,300 699,260 699,260
  საქონელი და მომსახურეობა 145,600 17,500 17,500 25,000 25,000
  სუბსიდიები 665,559 673,800 673,800 674,260 674,260
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 3,000 3,000 1,500 1,500
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 582,828 591,000 591,000 589,760 589,760
  ხარჯები  582,828 589,500 589,500 588,260 588,260
  სუბსიდიები 582,828 589,500 589,500 588,260 588,260
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,500 1,500 1,500 1,500
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 82,731 85,800 85,800 86,000 86,000
  ხარჯები  82,731 84,300 84,300 86,000 86,000
  სუბსიდიები 82,731 84,300 84,300 86,000 86,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,500 1,500 0,000 0,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 140,207 15,000 15,000 20,000 20,000
  ხარჯები  140,207 15,000 15,000 20,000 20,000
  საქონელი და მომსახურეობა 116,600 15,000 15,000 20,000 20,000
05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 28,899 2,500 2,500 5,000 5,000
  ხარჯები  28,899 2,500 2,500 5,000 5,000
  საქონელი და მომსახურეობა 29,000 2,500 2,500 5,000 5,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 853,147 1039,070 1039,070 1790,930 1790,930
  ხარჯები  758,252 670,570 670,570 1207,430 1207,430
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 328,205 365,200 365,200 446,670 446,670
  სოციალური უზრუნველყოფა 384,615 305,370 305,370 710,760 710,760
  სხვა ხარჯები 45,432 0,000 0,000 50,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,895 368,500 368,500 583,500 583,500
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 446,919 481,400 481,400 937,870 937,870
  ხარჯები  446,919 481,400 481,400 937,870 937,870
  სუბსიდიები 328,205 365,200 365,200 446,670 446,670
  სოციალური უზრუნველყოფა 118,714 116,200 116,200 491,200 491,200
06 01 01 ოპერაციების და სტაციონიალური მომსახურების თანადაფინანსების დახმარების პროგრამა 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 40,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000
06 01 02 მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე)  და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული (საწოლს მიჯაჭვული) ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება 0,000 0,000 0,000 26,000 26,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 26,000 26,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 0   26,000 26,000
06 01 03 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 33,514 31,000 31,000 40,000 40,000
  ხარჯები  33,514 31,000 31,000 40,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 33,514 31,000 31,000 40,000 40,000
06 01 04  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 283,931 291,500 291,500 307,651 307,651
  ხარჯები  283,931 291,500 291,500 307,651 307,651
  სუბსიდიები 283,931 291,500 291,500 307,651 307,651
06 01 05   აიპ შუახევის შშმ პირთა დღის ცენტრი 44,274 73,700 73,700 139,019 139,019
  ხარჯები  44,274 73,700 73,700 139,019 139,019
  სუბსიდიები 44,274 73,700 73,700 139,019 139,019
06 01 06 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200
  ხარჯები  85,200 85,200 85,200 85,200 85,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 85,200 85,200 85,200 85,200 85,200
06 01 07 მოწყლადი სოციალური ჯგუფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 300,000 300,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 406,228 557,670 557,670 853,060 853,060
  ხარჯები  311,333 189,170 189,170 269,560 269,560
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 265,901 189,170 189,170 219,560 219,560
  სხვა ხარჯები 45,432 0,000 0,000 50,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,895 368,500 368,500 583,500 583,500
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 35,611 37,000 37,000 40,000 40,000
  ხარჯები  35,611 37,000 37,000 40,000 40,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 35,611 37,000 37,000 40,000 40,000
06 02 02 წყალსაყრის, დღვანის და ხიჭაურის ამბულატორიების რეაბილიტაცია 7,490 0,000 0,000 100,000 100,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,490 0,000 0,000 100,000 100,000
06 02 03 ოპერაციის შემდგომი სტაციონალიდან გაწერის მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების უზრუნველყოფის თანადაფინანსების პროგრამა 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 8,000 8,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000
06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 63,000 65,000 65,000 65,000 65,000
  ხარჯები  63,000 65,000 65,000 65,000 65,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 63,000 65,000 65,000 65,000 65,000
06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 18,400 26,800 26,800 30,000 30,000
  ხარჯები  18,400 26,800 26,800 30,000 30,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 18,400 26,800 26,800 30,000 30,000
06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა  110,700 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  110,700 0,000 0,000 0,000 0,000
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 07 ვეტერანების გაზით უზრუნველყოფის და მატერიალური დახმარების პროგრამა 19,754 32,500 32,500 47,500 47,500
  ხარჯები  19,754 32,500 32,500 47,500 47,500
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 19,754 32,500 32,500 47,500 47,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 08 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე სპეციფიკური სამკურნალო კვების პუროდუქტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 2,986 7,260 7,260 7,260 7,260
  ხარჯები  2,986 7,260 7,260 7,260 7,260
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,986 7,260 7,260 7,260 7,260
06 02 09 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 4,020 2,995 2,995 1,800 1,800
  ხარჯები  4,020 2,995 2,995 1,800 1,800
  სოციალური უზრუნველყოფა 4,020 2,995 2,995 1,800 1,800
06 02 10 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 11,430 17,615 17,615 20,000 20,000
  ხარჯები  11,430 17,615 17,615 20,000 20,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 11,430 17,615 17,615 20,000 20,000
06 02 11 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 45,432 0,000 0,000 50,000 50,000
  ხარჯები  45,432 0,000 0,000 50,000 50,000
  სხვა ხარჯები 45,432 0,000 0,000 50,000 50,000
06 02 12 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 23,409 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000  
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,409 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 13 მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები  63,996 368,500 368,500 483,500 483,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 63,996 368,500 368,500 483,500 483,500