ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.106.016353
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
17
29/12/2020
ვებგვერდი, 30/12/2020
190020020.35.106.016353
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2020 - 28/01/2021)

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2020 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
განისაზღვროს:
ა) შემოსულობები – 10002,7 ათასი ლარით;
ბ) გადასახდელები – 10002,7 ათასი ლარით;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 210.0 ათასი ლარით, მათ შორის:
გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად - 210,0 ათასი ლარი;
დ) სარეზერვო ფონდი – 90,0 ათასი ლარით;
ე) ვალდებულებების ცვლილება, კლება 60,0 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართულის სახით.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016336).
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავადანართი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17300.5

16212.5

7147.3

9065.2

9952.7

0.0

9952.7

გადასახადები

8155.3

8165.2

0.0

8165.2

9134.6

0.0

9134.6

გრანტები

8064.3

7357.3

7147.3

210.0

210.0

0.0

210.0

სხვა შემოსავლები

1080.9

690.0

0.0

690.0

608.1

0.0

608.1

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8607.8

9310.6

488.5

8822.1

8650.2

0.0

8650.2

შრომის ანაზღაურება

1977.0

2001.9

0.0

2001.9

2034.7

0.0

2034.7

საქონელი და მომსახურება

2234.5

1989.6

488.5

1501.1

1359.0

0.0

1359.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

42.6

35.8

0.0

35.8

37.0

0.0

37.0

სუბსიდიები

3640.5

4234.4

0.0

4234.4

4525.3

0.0

4525.3

გრანტები

30.0

63.0

0.0

63.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

440.8

539.0

0.0

539.0

471.9

0.0

471.9

სხვა ხარჯები

242.4

446.9

0.0

446.9

192.3

0.0

192.3

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

8692.7

6901.9

6658.8

243.1

1302.5

0.0

1302.5

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8778.2

9412.8

7058.3

2354.5

1242.5

0.0

1242.5

ზრდა

8986.1

10012.8

7058.3

2954.5

1292.5

0.0

1292.5

კლება

207.9

600.0

0.0

600.0

50.0

0.0

50.0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-85.5

-2510.9

-399.5

-2111.4

60.0

0.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-264.7

-2628.0

-399.5

-2228.5

0.0

0.0

0.0

ზრდა

718.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

718.9

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

983.6

2628.0

399.5

2228.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

983.6

2628.0

399.5

2228.5

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-179.2

-117.1

0.0

-117.1

-60.0

0.0

-60.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

17508.4

16812.5

7147.3

9665.2

10002.7

0.0

10002.7

შემოსავლები

1

17300.5

16212.5

7147.3

9065.2

9952.7

 

9952.7

არაფინანსური აქტივების კლება

31

207.9

600.0

0.0

600.0

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

32

0.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

 

17773.1

19440.5

7546.8

11893.7

10002.7

0.0

10002.7

 ხარჯები

0.0

8607.8

9310.6

488.5

8822.1

8650.2

 

8650.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

8986.1

10012.8

7058.3

2954.5

1292.5

 

1292.5

ვალდებულებების კლება

 

179.2

117.1

 

117.1

60.0

 

60.0

ნაშთის ცვლილება

 

-264.7

-2628.0

-399.5

-2228.5

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9952,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17,300.5

16,212.5

7,147.3

9,065.2

9,952.7

0.0

9,952.7

დამატებითი ღირ. გადასახადი

3,384.4

3,465.2

 

3,465.2

4,334.6

 

4,334.6

საშემოსავლო გადასახადი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

4,770.9

4,700.0

0.0

4,700.0

4,800.0

0.0

4,800.0

გრანტები

8,064.3

7,357.3

7,147.3

210.0

210.0

 

210.0

სხვა შემოსავლები

1,080.9

690.0

0.0

690.0

608.1

 

608.1

 


მუხლი 4. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 9134,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

8155.3

8165.2

0.0

8165.2

9134.6

0.0

9134.6

საშემოსავლო გადასახადი

 

0.0

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

4770.9

4700.0

0.0

4700.0

4800.0

0.0

4800.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

2536.8

2648.0

 

2648.0

2648.0

 

2648.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

4.0

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

347.4

320.0

0.0

320.0

320.0

0.0

320.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

136.2

100.0

 

100.0

110.0

 

110.0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

211.2

220.0

 

220.0

210.0

 

210.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

113115

1882.7

1730.0

0.0

1730.0

1830.0

0.0

1830.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

56.4

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

1826.3

1670.0

 

1670.0

1770.0

 

1770.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

116

3384.4

3465.2

 

3465.2

4334.6

 

4334.6

 


მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 210.0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

8064.3

7357.3

7147.3

210.0

210.0

0.0

210.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

8064.3

7357.3

7147.3

210.0

210.0

0.0

210.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

809.2

1054.4

844.4

210.0

210.0

0.0

210.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

809.2

1054.4

844.4

210.0

210.0

 

210.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

7255.1

6302.9

6302.9

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

6423.0

5518.9

5518.9

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

721.0

784.0

784.0

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 


მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 608,1 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1080.9

690.0

0.0

690.0

608.1

0.0

608.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

337.8

210.0

0.0

210.0

244.4

0.0

244.4

პროცენტები

1411

162.9

80.0

 

80.0

102.0

 

102.0

რენტა

1415

174.9

130.0

0.0

130.0

142.4

0.0

142.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

137.2

100.0

 

100.0

122.4

 

122.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

37.7

30.0

 

30.0

20.0

 

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

130.1

75.1

0.0

75.1

63.7

0.0

63.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

93.5

40.1

0.0

40.1

31.2

0.0

31.2

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

61.7

9.1

 

9.1

9.0

 

9.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

31.8

31.0

 

31.0

22.2

 

22.2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

36.6

35.0

0.0

35.0

32.5

0.0

32.5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

36.6

35.0

 

35.0

32.5

 

32.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

585.7

404.9

 

404.9

300.0

 

300.0

 


მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8650,2 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8607.8

9310.6

488.5

8822.1

8650.2

0.0

8650.2

შრომის ანაზღაურება

1977.0

2001.9

0.0

2001.9

2034.7

0.0

2034.7

საქონელი და მომსახურება

2234.5

1989.6

488.5

1501.1

1359.0

0.0

1359.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

42.6

35.8

0.0

35.8

37.0

0.0

37.0

სუბსიდიები

3640.5

4234.4

0.0

4234.4

4525.3

0.0

4525.3

გრანტები

30.0

63.0

0.0

63.0

30.0

0.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

440.8

539.0

0.0

539.0

471.9

0.0

471.9

სხვა ხარჯები

242.4

446.9

0.0

446.9

192.3

0.0

192.3

 


მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1292,5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,986.1

10,012.8

1,292.5

 

ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

207.9

600.0

50.0

ძირითადი აქტივები

22.0

 

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

185.9

600.0

50.0

მიწა

185.9

600.0

50.0

 


მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2791.8

3016.8

0.0

3016.8

3103.3

0.0

3103.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2749.2

2981.0

0.0

2981.0

3066.3

0.0

3066.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2619.4

2844.3

0.0

2844.3

2854.7

0.0

2854.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

129.8

136.7

0.0

136.7

211.6

0.0

211.6

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

42.6

35.8

0.0

35.8

37.0

0.0

37.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

7271.6

7328.4

4975.7

2352.7

1788.0

0.0

1788.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1156.1

1097.1

844.0

253.1

96.3

0.0

96.3

70421

სოფლის მეურნეობა

1156.1

1097.1

844.0

253.1

96.3

0.0

96.3

7045

ტრანსპორტი

5835.8

5893.3

4131.7

1761.6

1391.7

0.0

1391.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5835.8

5893.3

4131.7

1761.6

1391.7

0.0

1391.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

279.7

338.0

0.0

338.0

300.0

0.0

300.0

705

გარემოს დაცვა

1109.8

493.0

0.0

493.0

260.9

0.0

260.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

200.6

420.6

0.0

420.6

210.9

0.0

210.9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

909.2

72.4

0.0

72.4

50.0

0.0

50.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1896.1

3878.5

1710.6

2167.9

738.0

0.0

738.0

7063

წყალმომარაგება

187.2

173.8

95.0

78.8

34.0

0.0

34.0

7064

გარე განათება

295.2

324.2

0.0

324.2

335.4

0.0

335.4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1413.7

3380.5

1615.6

1764.9

368.6

0.0

368.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

169.0

186.2

0.0

186.2

180.6

0.0

180.6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

38.4

39.3

0.0

39.3

45.3

0.0

45.3

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

38.4

39.3

0.0

39.3

45.3

0.0

45.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130.6

146.9

0.0

146.9

135.3

0.0

135.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1238.8

1341.8

0.0

1341.8

1409.2

0.0

1409.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

209.5

231.2

0.0

231.2

240.4

0.0

240.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

28.3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

1001.0

1057.6

0.0

1057.6

1115.8

0.0

1115.8

709

განათლება

2700.5

2658.3

860.5

1797.8

2023.4

0.0

2023.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1482.0

1704.5

0.0

1704.5

2003.4

0.0

2003.4

7092

ზოგადი განათლება

1218.5

953.8

860.5

93.3

20.0

0.0

20.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1218.5

953.8

860.5

93.3

20.0

0.0

20.0

710

სოციალური დაცვა

416.3

420.4

0.0

420.4

439.3

0.0

439.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

204.0

206.7

0.0

206.7

216.0

0.0

216.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

204.0

206.7

0.0

206.7

216.0

0.0

216.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

87.3

86.1

0.0

86.1

83.1

0.0

83.1

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

70.1

74.4

0.0

74.4

87.0

0.0

87.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

54.9

53.2

0.0

53.2

53.2

0.0

53.2

 

სულ

17593.9

19323.4

7546.8

11776.6

9942.7

0.0

9942.7

 


მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 60,0 ათასი ლარით.

მუხლი 11. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 -ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 -ით.

მუხლი 12. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 60,0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98,1 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,4 ათასი ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,5 ათასი ლარი;

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქრთველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 01 01 03)

თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 01 01 03)

პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების,  ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 02 01);
ა.ა) გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. პერსპექტივაში ამ მიმართულებით გაგრძელდება ასიგნებების გამოყოფა.

ა.ბ) ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 01 02)

ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგდომარეობის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. სათანადო რესურსების შემთხვევაში ამ კუთხით ასიგნებები კვლავ გამოიყოფა.

ბ) კომუნალური ინფრასრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02);
ბ.ა) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს გარე განათების მოვლა-შენახვის  ღონისძიებების გახორციელებას;

ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)

მომავალ წლებში გათვალისწინებულ იქნება სოფლების წყალმომარაგების პრობლემების მნიშვნელოვანწილად გადაჭრა.

ბ.გ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა  (პროგრამული კოდი 02 02 03)

პერსპექტივაში კვლავ გრძელდება საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია. 

ბ.დ) სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04)

რეგიონის ჭარბნალექიანობიდან გამომდინარე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის საკითხებს. 

ბ.ე) მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

შპს ,,ხობის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება“ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული დაწესებულებების სასმელი წყლით მომარაგებას, ასევე ქ. ხობის მოსახლეობისა და ქ. ხობში განთავსებული დაწესებულებებისთვის წყალარინებით მომსახურების უზრუნველყოფას.

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტისათვის ამ მეტად პრობლემური საკითხის გადაწყვეტაში საჭირო იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან სათანადო სახსრების გამოყოფა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროექტი ხორციელდება სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ მიმართულებებზე, გამოკვეთილია გზები, სანიაღვრე არხები და წყალმომარაგების სისტემები.

ე) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამით ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გამოყფილი ~ასიგნებებით მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

ვ) ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 07)

ერთობლივად დაფუძნებული კერძო სამართლის ა(ა)იპ ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტურიზმის მართვის ცენტრი“ აწარმოებს უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავებას, ორგანიზაცია მოახდენს რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირებას კერძო და საჯარო სექტორში რეგიონული ტურიზმის პოპულარიზებისათვის.

3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)

შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“ უზრუნველყოფს ქალაქის სკვერებისა და პარკების მოვლა-შენახვისა და დასუფთავების ღონისძიებების გახორციელებას, გააჩნია შესაბამისი ტექნიკა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) 
ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1149 ბავშვი. ხდება არსებული მატერიალური ბაზის განახლება და ახლის შექმნა.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01);
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად ზრდის სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსებას. 2020 წლისათვის გათვალისწინებული პროექტით - 10,0 ათასი ლარი.

ა.ბ) ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ქართული ფეხბურთის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ხდება ასაკობრივი ჯგუფებისა და ქალთა გუნდის ტურნირების დაფინანსება, რაც 2020 წლისათვის შეადგენს 212,1 ათას ლარს.

ა.გ) სტადიონების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ხდება არსებული სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02);
ბ.ა) ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ამ კუთხით გამოყოფილი სახსრები განკუთვნილია ისტორიული ძეგლების მონიტორინგისათვის, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.

ბ.ბ) კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

დაგეგმილია სხვადასხვა თემატური ღონისძიება, ხალხური პოეზიის გამოვლენა და შემოქმედ ოჯახებთან შეხვედრა, ახალგაზრდა თაობის ჩართვით.

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები (მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა).

დ) კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმათლებო საზოგადოებრივი ცენტრი"-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, . ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტური ცენტრი" კოორდინირებას უწევს ქ. ხობში კულტურის სახლის, ცენტრალური ბიბლიოთეკის ქ. ხობში, 12 სასოფლო ბიბლიოთეკის, 8 სასოფლო კლუბის, 2 სასოფლო კულტურის სახლის, 3 მუზეუმის მუშაობას. ცენტრი ასევე ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან. აქ ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, კომპიუტერის შემსწავლელი ცენტრი, სხვადასხვა სპორტული სექციები (ჭიდაობის, კრივის, რაგბის, ჭადრაკის, კარატესა და მკლავჭიდის) და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. სულ სხვადასხვა წრეებსა და სექციებში გაერთიანებულია 700-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს მატერიალური ბაზისა და სპორტული და სასწავლო ინვენტარებით უზრუნველყოფის გაუმჯობესების საკითხს.

ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელსეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახერლმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)

იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დაგენა სეზონის განმავლობაში.

პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)

პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.

დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).

სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-საარმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)

მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე. ამ მიზნით 2021 წელს გამოიყოფა 45,3 ათასი ლარი.

გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.

გ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსება, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ასევე სატრანსპორტო ხარჯების დასაფარავად დახმარება ეძლევა დიალეზით დაავადებულებს, ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

გ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.

გ.გ) ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება. 

გ.დ) მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში  დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

გ.ე) უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება უმწეოთა კვების ხარჯების დაფინანსება და გამოყოფილია 87,0 ათასი ლარი 135 ბენეფიციარის მომსახურებაზე.

გ.ვ) ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 40.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი, ხოლო მესამე და ზევით 300 ლარი.

გ.ზ) უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 10.0 ათასი ლარი.

დ) უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 100 ლარის ფარგლებში,  2020 წელს გამოყოფილია 30.0 ათასი ლარი, განკარგვა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ე) ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

ვ) მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება, უკიდურესად ავარიული სახლების შესაკეთებლად, გაიცემა ერთჯერადად 500-დან 3000 ლარამდე საკრებულოზე დამტკიცებული წესის შესაბამისად.


თავი III
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხობის მუნიციპალიტეტი

17773.1

19440.5

7546.8

11893.7

10002.7

0.0

10002.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

166.0

0.0

166.0

166.0

0.0

166.0

 

ხარჯები

8607.8

9310.6

488.5

8822.1

8650.2

0.0

8650.2

 

შრომის ანაზღაურება

1977.0

2001.9

0.0

2001.9

2034.7

0.0

2034.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8986.1

10012.8

7058.3

2954.5

1292.5

0.0

1292.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

01 00

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2971.0

3167.9

0.0

3167.9

3163.3

0.0

3163.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

166.0

0.0

166.0

166.0

0.0

166.0

 

ხარჯები

2711.4

2974.9

0.0

3008.9

3068.5

0.0

3068.5

 

შრომის ანაზღაურება

1977.0

2001.9

0.0

2001.9

2034.7

0.0

2034.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.4

41.9

0.0

41.9

34.8

0.0

34.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2749.2

2966.2

0.0

2966.2

2976.3

0.0

2976.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164.0

166.0

0.0

166.0

166.0

0.0

166.0

 

ხარჯები

2668.8

2924.3

0.0

2924.3

2941.5

0.0

2941.5

 

შრომის ანაზღაურება

1977.0

2001.9

0.0

2001.9

2034.7

0.0

2034.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.4

41.9

0.0

41.9

34.8

0.0

34.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

649.4

721.3

0.0

721.3

718.0

0.0

718.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

644.5

713.2

0.0

713.2

713.1

0.0

713.1

 

შრომის ანაზღაურება

448.2

467.2

0.0

467.2

471.9

0.0

471.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

8.1

0.0

8.1

4.9

0.0

4.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 02

 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია

1970.0

2123.0

0.0

2123.0

2136.7

0.0

2136.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

129.0

 

129.0

129.0

 

129.0

 

ხარჯები

1894.5

2091.6

0.0

2091.6

2109.2

0.0

2109.2

 

შრომის ანაზღაურება

1434.3

1455.6

0.0

1455.6

1481.4

0.0

1481.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75.5

31.4

0.0

31.4

27.5

0.0

27.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

129.8

121.9

0.0

121.9

121.6

0.0

121.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

129.8

119.5

0.0

119.5

119.2

0.0

119.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.4

0.0

2.4

2.4

0.0

2.4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

221.8

167.7

0.0

167.7

187.0

0.0

187.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

42.6

50.6

0.0

50.6

127.0

0.0

127.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

14.8

0.0

14.8

90.0

0.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

221.8

152.9

0.0

152.9

97.0

0.0

97.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

42.6

35.8

0.0

35.8

37.0

0.0

37.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

179.2

117.1

0.0

117.1

60.0

0.0

60.0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები

0.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9744.9

10843.3

6686.3

4157.0

2156.9

0.0

2156.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1553.9

1513.9

168.0

1345.9

926.7

0.0

926.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8191.0

9329.4

6518.3

2811.1

1230.2

0.0

1230.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

5354.0

5194.8

4131.7

1063.1

828.0

0.0

828.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

97.1

399.3

0.0

399.3

311.4

0.0

311.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5256.9

4795.5

4131.7

663.8

516.6

0.0

516.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4173.6

5049.5

4043.1

1006.4

798.0

0.0

798.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

97.1

399.3

0.0

399.3

311.4

0.0

311.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4076.5

4650.2

4043.1

607.1

486.6

0.0

486.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01 02

ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1180.4

145.3

88.6

56.7

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1180.4

145.3

88.6

56.7

30.0

0.0

30.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3005.9

4371.5

1710.6

2660.9

998.9

0.0

998.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1144.0

916.6

0.0

916.6

585.3

0.0

585.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1861.9

3454.9

1710.6

1744.3

413.6

0.0

413.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 01

გარე განათება

295.2

324.2

0.0

324.2

335.4

0.0

335.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

295.2

324.2

0.0

324.2

335.4

0.0

335.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 02

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

187.2

173.8

95.0

78.8

34.0

0.0

34.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.2

164.8

95.0

69.8

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია

1413.7

3380.5

1615.6

1764.9

368.6

0.0

368.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

182.0

108.5

0.0

108.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1231.7

3272.0

1615.6

1656.4

368.6

0.0

368.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 04

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

909.2

72.4

0.0

72.4

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

465.2

54.3

0.0

54.3

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

444.0

18.1

0.0

18.1

20.0

0.0

20.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02 06

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია

200.6

420.6

0.0

420.6

210.9

0.0

210.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

200.6

420.6

0.0

420.6

210.9

0.0

210.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

721.0

844.0

784.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

265.2

168.0

168.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.8

676.0

616.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

354.3

65.0

60.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.3

65.0

60.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

279.7

338.0

0.0

338.0

300.0

0.0

300.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

17.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

262.1

338.0

0.0

338.0

300.0

0.0

300.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

481.8

698.5

0.0

698.5

563.7

0.0

563.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

481.8

698.0

0.0

698.0

563.7

0.0

563.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

481.8

698.5

0.0

698.5

563.7

0.0

563.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

481.8

698.0

0.0

698.0

563.7

0.0

563.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2700.5

2624.3

860.5

1763.8

2023.4

0.0

2023.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2047.6

2030.9

320.5

1710.4

2023.4

0.0

2023.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652.9

593.4

540.0

53.4

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1482.0

1704.5

0.0

1704.5

2003.4

0.0

2003.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1436.0

1687.7

0.0

1687.7

2003.4

0.0

2003.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.0

16.8

0.0

16.8

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 05

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1218.5

919.8

860.5

59.3

20.0

0.0

20.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

611.6

343.2

320.5

22.7

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

606.9

576.6

540.0

36.6

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1238.8

1341.8

0.0

1341.8

1409.2

0.0

1409.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1180.5

1300.2

0.0

1300.2

1381.7

0.0

1381.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.3

41.6

0.0

41.6

27.5

0.0

27.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

209.5

231.2

0.0

231.2

240.4

0.0

240.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

200.4

231.2

0.0

231.2

240.4

0.0

240.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

9.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.3

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები

184.8

203.2

0.0

203.2

212.4

0.0

212.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

175.7

203.2

0.0

203.2

212.4

0.0

212.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.4

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

15.4

18.0

0.0

18.0

18.0

0.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

28.3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

28.3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

28.3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

28.3

53.0

0.0

53.0

53.0

0.0

53.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1.2

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

1.2

5.5

0.0

5.5

5.5

0.0

5.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

6.9

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

6.9

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 05

კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა

992.9

1043.1

0.0

1043.1

1101.3

0.0

1101.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

943.7

1001.5

0.0

1001.5

1073.8

0.0

1073.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.2

41.6

0.0

41.6

27.5

0.0

27.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636.1

764.7

0.0

764.7

686.2

0.0

686.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

632.6

758.7

0.0

758.7

686.2

0.0

686.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130.6

146.9

0.0

146.9

135.3

0.0

135.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

127.1

140.9

0.0

140.9

135.3

0.0

135.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა

38.4

39.3

0.0

39.3

45.3

0.0

45.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

38.4

39.3

0.0

39.3

45.3

0.0

45.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

343.3

355.4

0.0

355.4

379.3

0.0

379.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

343.3

355.4

0.0

355.4

379.3

0.0

379.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დახმარება

204.0

206.7

0.0

206.7

216.0

0.0

216.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

204.0

206.7

0.0

206.7

216.0

0.0

216.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)

4.7

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

4.7

4.5

0.0

4.5

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 03

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები

7.7

8.7

0.0

8.7

8.7

0.0

8.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.7

8.7

0.0

8.7

8.7

0.0

8.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

12.0

12.1

0.0

12.1

13.1

0.0

13.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

12.0

12.1

0.0

12.1

13.1

0.0

13.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 05

უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება

70.1

74.4

0.0

74.4

87.0

0.0

87.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

70.1

74.4

0.0

74.4

87.0

0.0

87.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 06

 ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

35.0

39.0

0.0

39.0

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.0

39.0

0.0

39.0

40.0

0.0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 03 07

უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება

9.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

9.8

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 04

 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება

40.3

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

40.3

35.0

0.0

35.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 05

ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

32.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

32.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 06

მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა

50.8

158.1

0.0

158.1

66.3

0.0

66.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

50.8

158.1

0.0

158.1

66.3

0.0

66.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.